Hotărârea nr. 303/2019

Hotărârea nr. 303 din 31.07.2019 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

HOTĂRÂREA NR. 303 DIN 31.07.2019 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 26960/09.05.2019 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 8394/14.05.2019 înaintată de domnul Beldianu Vasile, fiul doamnei Beldianu Elena, prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Adresa nr. 210374/02.07.2019 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 12489/03.07.2019 prin care ni se transmite că numita Beldianu Elena figurează cu aceleași date și este în viață;

-Referatul nr.'l 2525/03.07.2019 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12526/03.07.2019; -Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 14274/30.07.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială, înregistrat cu nr. 14273/30.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1258/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1259/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1260/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 50 din 15 martie 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Prevederile OUG nr. 99/ 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, modificată și completată;

-Prevederile OUG nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b”și art. 139(3) lit. “a” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Beldianu Elena din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 21.06.2019.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău, și doamnei Beldianu Elena.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU