Hotărârea nr. 302/2019

Hotărârea nr. 302 din 31.07.2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019.

(f// ^3 (tcăf/

/fSf/fff/ ^tora/a/  //ff/if'rc


CfCCtff

tEMvaBZKE^moai


HOTĂRÂREA NR. 302 DIN 31.07.2019

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere:

-Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 130 din 14.06.2019, pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacau pentru anul 2019. Raportul de specialitate nr 52652 din 13.05.2019, pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacau pentru anul 2019, intocmit de DGASPC Bacău.

-Referatul nr. 12815 din 08.07.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12816 din 08.07.2019; -Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 14294/30.07.2019; -Raportul Direcției de Asistență Socială, înregistrat cu nr. 14289/30.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1253/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1254/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1255/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1256/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1257/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Ordinului 1.086/ 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București

-Prevederile HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. Art. 3 alin (2) Atribuțiile Direcției ( DAS ) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele: a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” și art. 139(3) lit. “a”și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019, care constituie Anexa nr.l

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.
N.O.P./D.D./A.M.EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 302 DIN 31.07.2019


CONSILIUL JUDEȚEAN AVIZ CONSULTATIV conform HCJ 130/14.06.2019

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DE CONSILIULUI LOCAL BACĂU PENTRU ANUL 2019

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliului Local Bacău pentru anul 2019, include proiecte care, prin implementarea lor contribuie la atingerea viziunii definite și a țintelor propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019 - 2029.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 (Serviciul Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 (schimbarea denumirii în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și funcționează ca instituție publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu articolul 113, aliniatul (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Pentru înfăptuirea obiectivelor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu Regulamentul - cadru de organizare și funcționare aprobat, conform HG nr.797/2017, intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin măsurile și acțiunile de asistență socială în concordanță cu sistemul național de asistență socială, complementar sistemelor de asigurări sociale prin:

  • 1. sistemul de beneficii de asistență socială,

  • 2. sistemul de servicii sociale acordate.

Având în vedere:

  • 1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, propusă spre aprobare prin Hotărârea Consiliului Local,

  • 2. Ordinul nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local

Urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, care este în concordanță cu Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020, aprobata prin HCJ 111/2014.

  • 3. Procesul-verbal/Minuta consultării din data de 27.02.2019 și din 03.04.2019, în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizori publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale beneficiarilor si Formularele cu propuneri primite, liste de prezență.

CAPITOLUL I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale din bugetul consiliului local

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.

Crt,

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclator ul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

1

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str. Ștefan cei Mare nr. I7A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasBacău.ro

8891 CZ-C-11I

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Bacău, str. Oituz, nr. 74, jud. Bacău Tel: 0234520076

30 locuri si 20 locuri in ambulatoriul de specialitate / Copii cu nevoi speciale

asigurare servicii de recuperare (kinetoterapie, psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității vieții copilului cu handicap, activități de socializare, recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării - reintegrării în societate a copilului cu handicap.

100%

//10

516.320

2

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@das B acău. ro

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6, jud. Bacău

Tel: 0234520076, 0234581643,

Fax: 0234586492, e-mail: dasBacău@gmaii.ro

20 locuri /Copii aflați în dificultate

servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abandonului educațional prin servicii gratuite de educație, îngrijire și recreere pentru copii preșcolari

100%//5

344.2)3

“» j

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

8891

CZ-C-II

Centrul de zi ”0 școală pentru toți” Bacău, str, Ciprian

20 locuri /Copii aflați în dificultate

servicii pentru copiii aflați în situație de risc social, cu care desfășoară activități de

100%

// 5

210.606

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclator ul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasBacău.ro

Porumbescu nr 5, jud. Bacău

Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasBacău. ro

îngrijire, educație, recreere -socializare, consiliere și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și igienă, pentru prevenirea abandonului familial și școlar

4

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasBacău.ro

8810 CZ-V-I

Centrul de zi

Clubul

Pensionarilor (60+), Bacău, Aleea Ghioceilor nr 2A

Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasBacău. ro

50 locuri/ Persoane vârstnice

servicii în vederea orientării și integrării sociale pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale, prin desfășurarea de activități recreative, consiliere psihologică, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare, participare la activități cultural - artistice.

100%//

300 acceptați peste capacitat e

392.204

5

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasB acău. ro

8730 CR-V-I

Căminul pentru persoane vârstnice Bacău

Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr. 2, jud. Bacău

Tel: 0234544444,

Fax: 0234562157, e-mail:

cpvBacău@yahoo.c om

210 locuri / Persoane vârstnice

asigură persoanelor vârstnice un complex de servicii de asistență socială care cuprinde: cazare, masă, condiții decente de igienă personală și consiliere socială, activități recreative, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare.

92,38%

Z/2

4.100.000

0

0

1811120

15000

6

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

Centrul de Resurse pentru adolescenți Bacău

20 locuri l

Copii (10-

18 ani)

asigurare servicii de consiliere și informare pentru adolescenți între 10

X

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclator ul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

6

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-maii: contact@dasBacău.ro

8899CZ-F-I

Centrul de Resurse pentru adolescenți Bacău

Bacău, str. Livezilor nr. 4A, jud. Bacău

20 locuri /

Copii (10-

18 ani)

asigurare servicii de consiliere și informare pentru adolescenți între 6 -18 ani pentru prevenirea situațiilor și comportamente de risc, activități de socializare, recreative și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă precum și consiliere și suport pentru părinții sau aparținătorii legali.

X

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost

Bacău, str. Milcov, nr. 9E, jud Bacău

Cod serviciu social: 8790 CR-PFA-I

30 locuri (paturi) in situație de criza pot fi cazați 35 beneficiari (paturi pliante)

suprafața inițială a punctului termic rămas disponibiiizat

210 mp

8 noi locuri de munca ocupate în faza de operare

900.000 lei fără TVA, bugetat in bugetul municipiului Bacău la capitolul 68.02

Eficiența acestui serviciu va contribui pe plan local la scăderea costurilor cu spitalizarea persoanelor fără adăpost, în regim hotelier sau pentru tratarea unor afecțiuni generate de lipsa unei locuințe, la creșterea calității vieții beneficiarilor prin oferirea alternativei de a se reintegra social și de a beneficia de servicii care să prevină deteriorarea sănătății prin afecțiunile generate sau agravate de faptul ca nu au locuință (degerături,

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

persoane fără adăpost victimele violentei domestice, tinerii care părăsesc sistemul de protecție si nu se pot reintegra in familie, persoane eliberate din penitenciar care nu se pot reintegra in familie,

suprafața centrului social după reabilitare 496,20 mp

(centrul social funcțional)

cu suma de 559507,77 lei

TBC, hepatită, scabie, pediculoză etc). Calitatea mediului va f, de asemeni îmbunătățită prin degrevarea de focarele de infecție pe care le generează persoanele fără adăpost care nu pot beneficia de cele mai elementare condiții de igienă. Creșterea capacității centrului va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea/redobândirea deprinderilor de viață independentă și a competențelor profesionale, caracteristice persoanelor fără adăpost.

Centrul prin dotări, compartimentări si personalul care il deservește, poate fi transformat in centrul social multifuncțional in care sa putem oferi servicii pentru: tinerii care părăsesc sistemul de protecție si nu se pot reintegra in familie, reintegrarea persoanelor care după eliberarea din penitenciar nu se pot reintegra in familie, persoanele fără adăpost identificate in strada, pentru a oferi cazare pe o perioada determinata si alte servicii sociale in conformitate cu standardele in vigoare in vederea reintegrării sociale.

Investiția este in curs de realizare, finalizarea reabilitării clădirii - rest de executat este in curs de evaluare după licitație, in vederea semnării contractului de execuție.

Centrul de zi "Clubul Seniorilor" Bacău, Cartierul Aviatorilor, incinta Punctului Termic nr. 33

Cod serviciu social: 8810CZ-V-II

50 locuri

persoane vârstnice

159,31 mp

722685,83 lei fără TVA

Având în vedere numărul mare de persoane in vârstă din municipiul Bacău care au rămas singure si izolate in locuințe, cu risc de excluziune sociala, și numărul mare de persoane in vârsta care solicita servicii sociale la Clubul pensionarilor existent respectiv, cererile in așteptare, înființarea unui nou serviciu social in alta locație ar răspunde nevoii sociale identificate si ar

Denumire serviciu Social propus/ Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

prevenii riscul ca acestea sa devină dependente social, daca nu le este menținută capacitatea funcțională.

Centrul Comunitar din Cartierul Republicii, Centrul de zi "Cantina socială

Cod serviciu social: 8899 CPDH-1

cofinanțare

Valoarea totală estimata: 1000000 Euro

Valoarea ajutorului nerambursabii 980000 Euro

acest serviciu social poate contribui la prevenirea instituționalizării copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza, de asemenea ar fi un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului

Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate Bacău

Cod serviciu social: 8891 CZ-C-Ii

20 locuri Copii aflați în dificultate + cererile în așteptare

buget loca)

Acest centru social funcționează într-un sediu care nu mai acoperă nevoia sociala identificata datorita numărului mare de solicitări

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Cod serviciu social: 8891 CZ-C-1II

30 locuri si 20 locuri in ambulatoriul de specialitate Copii cu nevoi speciale + cererile in așteptare

buget local

Acest centru social funcționează într-un sediu care nu mai acoperă nevoia sociala identificata datorita numărului mare de solicitări mutarea într-un nou sediu va contribui si la creșterea calității serviciului social

Reabilitarea locuințelor sociale și colective, cu accent pe reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate

ZUM Izvoare

378 persoane.

POR (euro)

1200000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele 0 școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social

ZUM Izvoare

378 persoane.

POR (euro)

100000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Cursuri de calificare și recalificare a forței de muncă, inclusiv calificare pentru persoanele cu dizabilități

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

450000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Crearea unei întreprinderi sociale de inserție care să asigure locuri de muncă incluzive (inclusiv tineri, Femei, persoane cu dizabilități etc.)

ZUM Izvoare

378 persoane.

POR (euro)

200000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Crearea de locuri de muncă protejate pentru persoanele cu dizabilități, mame, persoane vârstnice, etc. în cadrul întreprinderii sociale de inserție și promovarea acestora prin intermediul unei campanii de informare

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

400000 euro

Intervenție .ndicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Stimularea participării în cadrul proiectelor de tip “A doua șansă” pentru toate categoriile de persoane dezavantajate prin campanii de informare și oferirea de pachete integrate (transport, masă, rechizite), inclusiv monitorizarea parcursului acestora

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

100000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Oferirea de pachete integrate de ajutoare copiilor din comunitățile dezavantajate pentru a putea continua și finaliza învățământul obligatoriu, inclusiv monitorizarea parcursului acestora

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

100000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Dezvoltarea centrului 0 școală pentru toți care conține și clase primare

ZUM Izvoare

378 persoane.

POR (euro)

850000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Furnizarea de servicii socio -educaționale în cadrul centrului O școală pentru toți

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

300000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Asigurarea transportului gratuit la școală, A doua șansă și la activitățile de educație alternativă realizate de mediatori prin intermediul achiziționării de microbuze care să deservească întreaga comunitate în relație cu Școala Octavian Voicu, Școala Nicolae lorga, Centrul O școală pentru toți și Centrul integrat

ZUM Izvoare

378 persoane.

Alte surse

50000 euro

Intervenție indicativă în Gal - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Mediere personalizată în școli în vederea eliminării discriminării și a segregării, cu accent pe antrenarea copiilor în activități interculturale motivaționaie de educație alternativă, inclusiv campanii de conștientizare

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

275000 euro

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017)

Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunității

ZUM Izvoare

378 persoane.

POR (euro)

900000 euro

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017)

Furnizarea de servicii in centrul comunitar integrat medico-social în cooperare cu AJOFM, DGASPC, ISJ, DSP si ISP, având o componenta de consultare a comunității dezavantajate în vederea designului participativ al serviciilor socio-medicale din cadrul centrului

ZUM Izvoare

378 persoane.

BUGET POCU (euro)

475000 euro

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

precum și o componentă de personalizare a exteriorului centrului cu membri comunității

Metode de asigurare a sustenabilitâții proiectelor subsumate listei indicative de intervenții: GAL - ZUM Izvoare va include între criteriile de selecție a proiectelor un criteriu conform căruia organizația care aplică să aibă nu doar experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. Vor primi punctaj suplimentar organizațiile care în ultimele 24 luni au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și reținut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă. Va include între criterii de selecție a proiectelor prin care acordă puncte suplimentare organizațiilor care preiau responsabilitatea sustenabilitâții, din fonduri proprii după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. Proiectele au fost propuse astfel încât orizontul de implementare a SDL să acopere perioada 2018-2023 Intervențiile indicative sunt propuse pentru a reduce numărului de persoane aliate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Așa cum a fost identificat în cadrul analizei, populația se confruntă cu o serie de probleme care împreună duc la încadrarea acestora ca fiind niarginalizați sau dezavantajați. Principala problemă este lipsa veniturilor. Aceasta are o serie de cauze cum ar fi nivelul redus de educație și calificare al persoanelor, precum și lipsa oportunităților de angajare. Problema lipsei locurilor de muncă generează și o serie de efecte cum ar fi imposibilitatea de a avea condiții optime de locuire, de a avea un stil de viață sănătos, inclusiv imposibilitatea de a motiva și a menține copiii în sistemul de învățământ până la finalizarea acestuia, creându-se astfel un efect ciclic în care noua generație nu va putea avea o calitate a vieții mai ridicată. (SDL Bacău, 2017) La aceste intervenții indicative în GAL - ZUM Izvoare privind serviciile sociale se adaugă cele care completează indicatorii de calitate a vieții (Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, Asigurarea iluminatului și a supravegherii spațiului public, Crearea unui spațiu public urban care să permită comercializarea și promovarea produselor locale)

  • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și a programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Anual se publica pe site-ul Municipiului Bacău Anunțul de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău pentru activități nonprofit de interes general. Eligibile sunt proiectele întocmite în conformitate cu Ghidul solicitantului afișat, finanțarea sa acorda în urma evaluării comisiei, în baza bugetului Municipiului Bacău, aprobat. în urma propunerilor din consultările publice privind prezentul document, proiectele care sunt premergătoare proiectelor SIDU si SDL ale Municipiului Bacău și în concordanță cu obiectivele din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, vor avea un plus valoare pentru comunitate.

Furnizorii de servicii sociale care au servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare, pot aplica pentru a obține finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005. ( htlps://municipiulBacău.ro/primaria- finantari-nerambursabile).

Conform Raportului de specialitate pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacau pentru anul 2019, intocmit de DGASPC Bacau, completatam documentul cu bugetul pentru acordarea de finanțări nerambursabile, respectiv suma de 400.000 lei, cuprinsa in bugetul ordonatorului principal de credite si lista serviciilor sociale care pot face obiectul finanțării (conform obiectivelor Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și Planul pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, orice implicare pentru accesarea de fonduri nerambursabile este eligibila, in condițiile incadrarii in condițiile prevăzute in Ghid si Anunțul de participare - publicate pe site-ul Municipiului Bacau, deoarece serviciile oferite in prezent sunt la capacitate maxima si nu acopera nevoia sociala in nici un domeniu social.)

  • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completărileulterioare. (Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții; Bugetul estimat al programului de subvenționare, codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare; b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului; c) bugetul estimat al programului de contractare.)

Municipiului Bacău, în conformitate cu legislația în vigoare, poate acorda finanțare nerambursabilă, pentru furnizorii de servicii sociale care au servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare. - Nu este cazul in 2019CAPITOLUL II

Informarea publica va fi transparenta privind documentele și serviciile publice, cu respectarea legislației in vigoare in ceea ce privesc datele cu caracter personal. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local conform H G nr. 797/2017, art. 6, cuprinde:

Nr.

cil.

Informații publice pe pagina proprie de internet si afișate la sediul DAS

Termen privind Revizuirea / actualizarea

Observații

1.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029

10 ani - Strategia pe termen mediu si lung pentru perioada 2019 - 2029, va fi actualizata in conformitate cu strategia județeană a serviciilor sociale.

2.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliului Local Bacău pentru anul 2019

anual

3.

Activitatea proprie și serviciile DAS

(formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc)

lunar

4.

Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia (date de contact)

lunar

furnizorii de servicii sociale din comunitate vor comunica DAS Bacău lunar, daca apar modificări în structura proprie

5.

Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea DAS: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc.

trimestrial / anual

Perioada diferă in funcție de termenul legal în care se pot centraliza datele in document, sunt menționate obligatoriu perioadele la cere se face referință, respectiv, data actualizării

Nr. crt.

Informații publice pe pagina proprie de internet si afișate la sediul DAS

Termen privind Revizuirea / actualizarea

Observații

6.

Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului

anual

Este afișat și link-ul spre site-ul DGASPC Bacău

7.

Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul municipiului Bacău

trimestrial

8.

Telefonul verde

folosit prin centrala DAS si telefonul DGASPC

9.

Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, menționate în Planul de acțiune va fi actualizat anual, în funcție de obiectivele strategice.

Planul de acțiune va fi actualizat anual pe pagina de internet și pe alte canale de informare vor fi publicate periodic, la momentul desfășurării

10.

Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS

Planul de acțiune va fi actualizat anual pe pagina de internet și alte canale de informare vor fi publicate periodic, la momentul desfășurării

11.

Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc

periodic, la momentul desfășurării

12.

Activități de informare și consiliere realizate de DAS (conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc)

Planul de acțiune va fi actualizat anual pe pagina de internet și pe alte canale de informare vor fi publicate periodic, la momentul desfășurării

13.

Mesaje de interes public transmise prin presă

periodic

In funcție de situație si de activitate

CAPITOLUL 111

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului dir. structurile proprii/instruire etc.:

DAS

Cursuri de perfecționare

Cursuri de calificare

Sesiuni de instruire

Buget estimat

Personalul de specialitate, personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate

60 persoane din cadrul DAS formate / an

250.000 lei

Asistenți personali

250 asistenți personali

125.000 lei

îngrijitori informali

Voluntari

Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național

Altele

2. Organizarea de întâlniri de tip peer review (evaluare reciprocă), inclusiv prin structurile asociative ale municipiului Bacău, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc:

Teme de interes

Număr de persoane

Buget estimat

întâlniri peer review cu medicii de familie

100 lei

întâlniri peer review cu reprezentanți de la instituții și ONG-urile interesate sa implementeze proiecte la nivel local și pentru a stimula implicarea acestora

100 lei

întâlniri peer review cu asociații reprezentative ale beneficiarilor și cu ONG-urile care acorda servicii sociale la nivel local

100 lei

întâlniri peer review cu instituții care prin activitatea desfășurată la nivel local pot contribui in procesul de acordare a serviciilor sociale (prevenire, informare, identificare de riscuri)

100 lei

Menționate in Planul de acțiune la fiecare componenta si obiectiv pentru corelarea unui mecanism de identificare a situațiilor de risc si a persoanelor aflate in nevoie precum si pentru a folosi eficient resursele.

2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale. - Nu este cazul în 2019

Obiectivele operaționale și direcțiile de acțiune din Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în 2019, duc ia îndeplinirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și a Planului de implementare privind serviciile sociale de la nivelul Municipiului Bacău, în conformitate cu HG 797/2017, sunt în concordanță cu obiectivele operaționale și direcțiile de acțiune din strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile sociale locale identificate.

COMPONENTA: PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI Șl A FAMILIEI

"Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării"

OBIECTIV GENERAL 1: ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS Și FUNCȚIONAL O.S.1.1 ASIGURAREA UNOR SERVICII SOCIALE FUNCȚIONALE IN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Angajarea personalului de specialitate in cadrul DAS;

Completarea schemei de personal

trim 1- IV

DAS-

Compartimentul

Resurse Umane

Buget local

1.1.2. Formarea continuă și profesionalizarea personalului din cadrul DAS;

(corelat cu Obiectiv General -Modernizarea sistemelor de servicii sociale, Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

Participare la cursuri (Pentru centrele de zi, Contractarea de cursuri de formare in conformitate cu standardulele in vigoare, fiecare angajat al CZ, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiază de formare continuă în domeniul protecției copilului sau domenii conexe / interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului)

trim 1 -IV

Persoane din cadrul DAS formate/an

Compartimentul Resurse Umane (OSPT CZCD CZCNS CRPA BPC

BPVH

BBS)

Buget local

1.1.3. Dezvoltarea competențelor profesioniștiior/membriior SCC pentru creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului (corelat cu Obiectiv General -Modernizarea sistemelor de servicii sociale, Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

Identificarea și derularea de cursuri care să răspundă nevoilor de perfecționare ale membrilor SCC

TRIM 1 - IV

1 curs de formare în domeniu derulat

Compartiment resurse umane

BPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.4. Schimburi de experiență de bune practici în domeniul serviciilor și politicilor pentru copil;

(corelat cu Obiectiv General -Modernizarea sistemelor de servicii sociale, Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

Schimburi de experiența pentru personalul din cadrul

BPC si Centrele specializate din structura DAS

TRIM 1 - IV

1 schimb de experiență

Birou Protecția Copilului, OSPT,

CZCD, CZCNS,

CRPA

Buget local

Contract de colaborare - schimb de bune practici- vizita la un centru social specializat si la DAS (SPAS) in alt municipiu din regiune (ex. Galați sau lași)

TRIM 1 - IV

1 schimb de experiență

DAS - centrele

DAS (SPAS sau

DAC)

Buget local

încheiere de contracte de colaborare cu

ONG si întâlniri semestriale de analize pe legislație si modul de implementare a acesteia;

TRIM l-IV

Nr participanți, Nr parteneriate încheiate

DAS

Buget local

1.1.5. Implementarea unor activități intersectoriale pentru asigurarea bunăstării vieții copiilor și familiilor acestora

corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional și cu Obiectiv General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizica, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce, Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectiv General -Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substonțe nocive în rândul copiilor/ adolescenților /

Intervenții de prevenire privind consumul de alcool, tutun si drog

TRIM l-IV

1 activitate /

20 părinți

OSPT si CRA in colaborare cu ANA CPECA

Buget local

activități de prevenire privind consumul de alcool, tutun si drog

TRIM 1 - IV

1 activitate/25 copii

OSPT

buget local

intervenții de prevenire a consumului de droguri: universale, selective si indicate in parteneriat cu specialiștii in domeniu

TRIM l-IV

8 activități

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte ANA CPECA, ISJ, CJRAE

buget local

Ziua Familiei

TRIM 1 - II

Nr participanți, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Ziua lei

TRIM 1- II

Nr participanți, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Campanii de informare pe drepturi si obligații

TRIM 1 - IV

Nr participanți, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

Sesiune de informare privind siguranța in comunitate, educația rutiera si violenta domestica

TRIM 1 - IV

4 activități

OSPT in colaborare cu Politia locala

Buget local

Sesiune de informare privind violenta domestica

TRIM 1 - IV

2 activități

OSPT in colaborare cu ISJ, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Sesiune de informare privind traficul de persoane

TRIM IV

1 activitate

OSPT in colaborare cu ANTIP, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

1.1.6. Continuarea programului pilot implementat in cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău" care la nivelul municipiului Bacău a fost desfășurat doar zonele arondate următoarelor școli: Școala Gimnazială „Alecu Russo" Bacău, Școala Gimnazială „ Dr. Alexandru Șafran", Școala Gimnazială „Constantin Platon" Bacău, Școala Gimnazială „Octavian Voicu" Bacău, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău recenzate in platforma Aurora

Sustenabilitatea proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău"

TRIM 1 • IV

1 convenție semnata si aprobata in HCL

DAS

Buget local

Oferirea de servicii integrate și identificare de vulnerabilități, completarea bazei de date in platforma AURORA

TRIM 1 - IV

Servicii funcționale / baza de date actualizata

Compartiment

Servicii Sociale

Integrate Comunitare

Buget local

1.1.7. Reactualizarea parteneriatelor cu instituții locale, ONG-urilor, agenților economici, care să identifice soluții la problemele sociale de la nivelul comunității, replicarea si continuarea parteneriatelor comunitare din

Prelungire contract DAS OSPT cu Armata Salvării

TRIM 1

1 Act semnat

DAS OSPT

Buget local

Prelungire contract DAS cu Școlile partenere in proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău"

TRIM 1

5 parteneriate semnate

DAS + școlile din proiect

Buget local

Completare contract cu DSP pentru activități in toate centrele din DAS

TRIM 1

1 act adițional semnat

DAS, DSP

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

proiectele nerambursabile, care au fost funcționale la nivel local;

Semnare contract DAS cu ANITP si ISJ

TRIM 1

1 contract semnat

DAS, ANITP și ISJ

Buget local

0.S.1.2 ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI TUTUROR COPIILOR LA EDUCAȚIE ÎN CONDIȚII EGALE $1 NEDISCRIM NATORII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Identificarea continuă a numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/sau cu CES școlarizați în învățământul de masă, cât și a celor care au vârsta corespunzătoare dar nu mai frecventează școala;

Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în ancheta socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor

TRIM 1 - IV

Numărul de anchete sociale realizate

BPC

Buget local

1.2.2. Acțiuni de informare și educare a comunității, părinților și copiilor privind importanța participării la educația de bază;

Sesiune de informare cu părinții, privind importanța participării la educația de bază

TRIM 1 - IV

1 activitate,

25 părinți participa nți

DAS prin OSPT, si

CJRAE

Buget local

Contract de colaborare cu CJRAE

TRIM 1

1 contract semnat

DAS si CJRAE

Buget local

Crearea unei baze de date cu persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă cu tineri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri integrate de sprijin prin proiectul "INTESPO-înregistrarea tinerilor in evidentele serviciului public de ocupare"

TRIM 1 - IV

Numărul de tineri înregistrați

DAS, AJOFM

Buget local

1.2.3. Creșterea gradului de implicarea a unităților de învățământ în monitorizarea participării copiilor la educația de bază, de nivel primar și gimnazial;

întâlnire de lucru cu Școala Octavian Voicu, învățătorii, diriginții, mediatorul școlar si consilierul școlar din școala privind copii frecventează CZ OSPT din cadrul DAS

TRIM 1 - IV

1 activitate

DAS OSPT si

Școala 0 Voicu

Buget local

Parteneriat semnat cu Școala 0 Voicu

TRIM 1 - IV

1 contract de colaborare

DAS OSPT si Școala 0 Voicu

Buget local

1.2.4. Creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului în rândul cadrelor didactice;

întâlniri între reprezentanții DAS și cadrele didactice

TRIM 1 - IV

Minim o întâlnire Organizată

DAS, BPC, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.5. Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru copii care au părăsit sistemul de învățământ prin programe de tip "a doua șansă"

Integrarea școlară a copiilor prin programul "A doua șansă"

TRIM 1 - IV

Nr de copii integrați

BPC

Buget local

1.2.6. Colaborarea cu mediatori școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, îmbunătățirea comunicării și colaborării cu instituțiile de învățământ;

întâlniri anuale pentru planificare campanii de informare si prevenire

TRIM l - IV

Nr copii participanți

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Parteneriat cu ISJ pentru informare DAS cu privirea la cazurile in risc de abandon școlar;

1 parteneriat semnat

DAS

Buget local

O.S.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI COPIILOR Șl FAMILIILOR ACESTOR LA SERVICII DE SĂNĂTATE DE CALITATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.3.1. Promovarea serviciilor de asistență medicală primară cu accent pe serviciile preventive furnizate prin pachetul de servicii de bază

Dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

1.3.2. Definirea unui rol activ al medicului de familie și a! specialiștilor din comunitate în asigurarea accesului copiilor la servicii medicale de bază și identificare situațiilor de risc(îmbunătățirea comunicării și colaborării cu medicii de familie);

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

1.3.3. Derularea de programe și acțiuni cu medicii de familie și specialiștii de la nivelul comunităților locale în depistarea precoce a copiilor cu probleme de sănătate.

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

1.3.4. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, DSP, cu scopul de a îmbunătăți accesul copiilor și familiilor acestora la servicii de sănătate

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

1.3.5. Acțiuni de informarea părinților, copiilor, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

Sesiuni de informare privind importanța serviciilor medicale preventive pe teme de planificare familiala, cancer de col si de sân, bolile copilăriei, parazitoze, gripe, etc, in colaborare cu instituțiile medicale de profil

TRIM 1 - IV

1 contract de colaborare

DAS - OSPT, SJ -Cabinet planificare familiala, DSP

Buget local

Sesiuni de informare privind importanța serviciilor medicale, in baza contractului semnat

TRIM 1 - IV

4 sesiuni de informare

DAS - OSPT, SJ -Cabinet planificare familiala, DSP

Buget local

1.3.6. implementarea de intervenții de prevenție primară pentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate de sănătate - consum de aicool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă etc.

Campanii de informare împreună cu serviciile specializate din domeniu: DSP,ANA, IPJ etc.

TRIM 1 - IV

Nr copii participanți;

Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

1.3.7. Facilitarea formarii continue a profesioniștilor de la nivel local în furnizarea serviciilor sociale integrate;

Participarea la cursuri de formare organizate de DGASPC

TRIM 1 - IV

1 curs

DAS și DGASPC

Buget local

O.S.1.4 PROMOVAREA ACCESULUI COPIILOR LA ACTIVITĂȚI RECREATIVE Șl PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.4.1. Dezvoltarea de către autoritățile locale a facilităților destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber;

Organizare in CZOSPT - activitatea "Club recreativ", facilitarea accesului la Baza de agrement Letea, teren sport și la ștrand, de luni pana vineri, pe perioada sezonului estival

TRIM II-III

1 contract semnat

DAS OSPT, Municipiul Bacău

Direcția

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

administrare baze sportive

1.4.2. implementarea de către autoritățile locale în parteneriat cu ONG-uri, instituții de învățământ a unor programe de petrecere a timpului liber ( excursii, Școala de vară etc);

Excursie anuala in perioada de vara, pentru beneficiarii centrului OSPT pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă în conformitate cu standardele de funcționare a centrului social și pentru recompensarea copiilor care au respectat regulamentul centrului social, ne propunem organizarea acestei excursii în care vom avea ca scop urmărirea conduitei si respectarea regulilor de grup în activități organizate in afara centrului social, verificarea și aprofundarea cunoștințelor despre natura, istorice si culturale precum și oferirea acestei oportunități copiilor care provin din familii cu situații socio-economică precară.

TRIM II

1 activitate/25 copii + voluntari

DAS - OSPT

Buget local + ONG partener

Organizarea de activități în afara centrului (efectuarea de vizite la diferite muzee, la Vivariu, la Teatru, la diferite instituții din comunitatea Municipiului Bacău.)

Trim l-IV

Aproximativ 2 vizite/an

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate /

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea copiilor în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent ai fiecărui copil.

Trim l-IV

SObeneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

8uget local

Dezvoltarea de campanii de informare si prevenire in cadrul Școlilor de vara

TRIM II-III

Nr copii participanți Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

1.4.3. Campanii de informare a în comunitate privind dreptul copiilor la activități recreative și timp liber

In cadrul Școlilor de vara in Școli si centre din DAS

TRIM II- III

Nr copii participanți Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

O.S.1.5. CREȘTEREA CAPACITĂȚII BENEFICIARILOR DE A ACCESA Șl UTILIZA SERVICIILE COMUNITARE INTEGRATE DESTINATE COPILULUI Șl FAMILIEI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul

responsabil

Surse de finanțare

1.5.1. Acțiuni de informare și educare periodică a părinților cu privire la drepturile copilului și responsabilitățile parentale; (minim 2 acțiuni/an/comunitate)

Campanii de informare in comunitate pentru prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor și privind drepturile si responsabilitățile copilului si parentale

TRIM 1 - IV

2 campanii de informare/an / comunitate

DAS + centre

Buget local

1.5.2. Acțiuni de informare a părinților cu privire la serviciilor comunitare existente pentru copii (informare directă și informare prin campanii locale de informare/educare/conștientizare)

Acțiuni de informare in comunitate privind serviciile de care copiii beneficiază sau pot beneficia prin intermediul centrului de zi (distribuire de pliante in școlile, dispensarele si bisericile din zona si afișarea de postere privind serviciul, date de contact, serviciile oferite, categoria de beneficiari)

TRIM 1 - IV

2 acțiuni de informare

DAS - OSPT

Buget local

Prin intermediul campaniilor din școli,

TRIM 1 - IV

Nr campanii

BAMPP

Buget local

Ziua Porților Deschise

TRIM 1- IV

1 activitate

BAMPP

Buget local

1.5.3. îmbunătățirea competențelor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor (implementarea programelor de tipul "Școala părinților", a programelor de consiliere parentală la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie, școlii)- minim 1 program/an/comunitate) (corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie)

Activitate "Școala părinților"

TRIM 1 - IV

  • 1 program / an/ comunitate

  • 2 activități in CZ OSPT - 25 părinți

informați

DAS - centre

Buget local

1 parteneriat semnat

TRIM 1 - IV

1 parteneriat semnat

DAS, CJRAE, ISJ

Buget local

1.5.4. Accesibilizarea informației în sensul prezentării acesteia în formate prietenoase, ușor de citit, adaptate grupurilor țintă;

Materiale promoționale privind serviciile OSPT (pliante, broșuri), al căror conținut este adecvat grupului țintă (copii, părinți)

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS - OSPT

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS - CRA

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS CZPCD

Buget local

Masuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS CZPCNS

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS CZCP

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS

Buget local

Campanie de sensibilizare a comunității referitoare la prevenirea abandonului și instituționaiizării copiilor.

TRIM 1 - IV

1/an

DAS - OSPT, CZPCD

Buget local

Activitate de recrutare de voluntari

TRIM 1 - IV

1/an

DAS - CENTRE

Buget local

Acțiuni de promovare a serviciilor pe care le oferă CZ

TRIM MV

2/an

DAS - CENTRE

Buget local

Articole/materiale publicate, avizate de coordonator, privind activitatea CZ

TRIM 1-IV

15/an / centru

DAS-CENTRE

Buget local

O.S.1.6 DEZVOLTAREA Șl IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM LOCAL EFICIENT DE EVALUARE Șl MONITORIZARE A RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.6.1. Crearea și implementarea unui mecanism de identificare și înregistrare și monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili

Implementarea HG 691/2015 la nivelul municipiului Bacău

TRIM 1 - IV

Registrul de evidență a copiilor aflați în situație de risc

BPC

Buget local

1.6.2. Crearea unei baze de date comune la nivel de DAS cu privire la beneficiarii direcți cu vulnerabilități si modalități de intervenție.

Continuarea situației AJPIS

TRIM 1 - IV

1 baza de date actualizata

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

O.S.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII COPIILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Facilitarea accesului familiilor aflate in dificultate la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate, forme individualizate de sprijin etc); si creșterea accesului si participării la educație pentru copii preșcolari.

Prezentarea si descrierea beneficiilor si serviciilor sociale in cadrul campaniilor din școli.

Trim l-IV

Nr copii participanți, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții, Monitorizare Programe, Proiecte

Buget local

Furnizarea de servicii de informare, consiliere și sprijin pentru depășirea situațiilor de criză pentru familii vulnerabile referite de către DGASPC, unități de învățământ, solicitări directe ,etc.

Trim MV

Minim 30 familii vor beneficia de sprijin

BPC

Buget local

Consilierea familiilor interesate cu privire la modul de accesare a serviciilor specifice din cadrul Centrului de zi a copilului aflat in dificultate.

Trim l-IV

•50 de familii consiliate

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Integrarea copilului în cadrul instituției, evaluarea acestuia si realizarea planului personalizat de intervenție.

Trim l-IV

27 de familii care au beneficiat de sprijin, realizarea evaluărilor periodice, realizarea PPI

(2 evaluări /an)

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Evaluarea periodica și orientarea copilului, în funcție de rezultatele evaluării, spre continuare activității în cadrul centrului sau în cadrul altei instituții abilitate de educație (grădiniță, școală)

Trim i-IV

Realizarea evaluărilor periodice, realizarea PPI

(2 evaluări /an)

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

2.1.2. Implementarea pachetului minim de servicii în comunități si îngrijirea copilului aflat in dificultate.

Asigurarea unui climat adecvat dezvoltării armonioase și propice învățării abilităților de autonomie, autoservire a copilului aflat in dificultate

Trim l-IV

20 de copii care beneficiază de sprijin

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Susținerea serviciilor integrate

Nr copii care beneficiază de sprijin

Compartiment servicii integrate

Buget local

Implicarea copilului aflat in dificultate în activități individuale și de grup care să faciliteze achiziția comportamentelor sociale specifice comunității.

Trim l-IV

20 de copii care beneficiază de sprijin

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Implicarea copiilor în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent al fiecărui copil.

Trim l-IV

20 de copii care beneficiază de sprijin

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

2.1.3. Implicarea copiilor aflați în dificultate în viața comunității.

Atragere de voluntari din cadrul comunității în activitățile specifice centrului, în vederea creșterii capacității de socializare, creșterea calității serviciilor oferite.

Trim l-IV

10 voluntari

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Organizarea de proiecte în colaborare cu alte instituții ce pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor aflate in dificultate (O.N.G., instituții de învățământ)

10 proiecte realizate

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

2.1.4.Implicarea familiei în procesul de îngrijire, dezvoltare si educație a copilului aflat in dificultate

Organizarea de Reuniuni generale cu părinții și persoanele de referință pentru copiii beneficiari, cum să abordeze problemele curente legate de îngrijirea și educarea copilului în mediul familial

Trim l-IV

Minim 2 Reuniuni generale cu părinții/an

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Organizarea periodică de școli pentru părinți cu o tematică diversificată și de interes pentru aceștia.

Minim 2 Școli pentru părinți/an

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Facilitarea discuțiilor intre părinți și a persoanelor relevante pentru îngrijirea copiilor cu personalul centrului, ce au ca obiectiv prezentarea planului personalizat individual de intervenție cu privire la dezvoltarea copilului și implicarea familiei în vederea continuării activității în mediul familial.

Comunicare zilnică cu părinții beneficiarilor 20 familii

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Implicarea familiei în activități desfășurate în cadrul instituției ( serbări, vizite în afara instituției, lecții deschise, serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor)

20 de familii implicate in activitățile specifice centrului

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

buget local

O.S.2.2. ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR Șl FAMILIILOR LA SERVICII COMUNITARE INTEGRATE Șl PREVENIREA SITUAȚIILOR CARE POT CONDUCE LA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE Și CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII FAMILIILOR AFLATE IN DIFICULTATE.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Definirea unui rol activ al furnizorilor privați de servicii sociale în compensarea deficitului de servicii în comunități, prin dezvoltarea continuă a programelor și serviciilor de suport pentru copii și familiile lor și informare familiilor aflate in dificultate cu privire la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

Monitorizarea rapoartelor lunare transmise de către ONG cu privire la cazurile active si serviciile oferite.

Trim l-IV

Nr rapoarte primite

Fiecare Birou in funcție de specificul ONG

Buget local

Proiectele propuse pentru finanțare nerambursabila Lg 350/2005 și sau 34/1998 vizează prioritar servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie.

TRIM 1

Actualizarea / întocmirea ghidului de finanțare

DAS, MB, CLB

Buget local

Actualizarea bazei de date lunar, privind furnizorii privați si serviciile sociale oferite. Actualizarea lunara a informației privind locurile vacante

TRIM 1 -IV

Actualizarea si afișarea informației

ONG, DAS

Buget local

Informarea comunității privind serviciile specializate oferite la nivel local in sistem privat

TRIM 1 -IV

Afișarea informației si verbal

DAS

Buget local

Informarea familiilor cu privire la serviciile sociale oferite.

Trim l-IV

50 familii

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Informarea și consilierea familiilor asupra demersurilor necesare pentru depășirea situațiilor de vulnerabilitate in care se afla si îndrumarea către diferite instituții abilitate.

Trim l-IV

27 familii

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

2.2.2. Susținerea și promovarea parteneriatelor public-privat, privat -privat pentru derularea de servicii complementare de sprijin pentru copil și familie, evitând suprapunerile și dublarea alocării de resurse;

Baza de date funcțională la nivelul municipiului prin întâlniri semestriale de analiza a activității desfășurată si a rezultatelor obținute, identificarea unui mecanism de creare a unei baze de date pentru a evita suprapunerile și dublarea alocării de resurse;

Trim l-IV

Nrîntâlniri realizate si nr. participanți

Birou Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

Trim l-IV

1 baza de date (pe baza de CNP beneficiari de servicii finanțate de autorități locale si județene)

DAS - Municipiul

Bacău, CJ -

DGASPC, ONG (beneficiare de finanțări)

Buget local


Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.3. Asigurarea serviciilor prin centrele de zi funcționale in funcție de nevoia sociala identificata si pentru a preveni serviciile specializate în situații tardive, mai costisitoare și mai traumatizante pentru copil si familie prevenirea abandonului copiilor din familiile aflate in dificultate

Oferirea de servicii de zi pentru copil si consiliere pentru familiile acestora pentru prevenirea abandonului școlar si al instituționalizarii

Trim t-IV

25 copii

20 familii comunitatea din Izvoare

Centrul de zi 0 Școala pentru toți

Buget local

Informarea familiei cu privire la drepturile și obligațiile față de copil.

Trim l-IV

27 familii informate

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Oferirea de servicii de zi pentru copil pentru a ușura îngrijirea acestuia în mediul familial.

Trim l-IV

20 copii beneficiari

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Crearea de grupuri suport pentru familiile aflate in dificultate, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză.

Trim l-IV

20 familii beneficiare (Discuții zilnice / lunare / întâlniri zilnice)

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

Crearea de grupuri suport pentru familiile aflate in dificultate, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză.

Trim l-IV

50 familii informate; 20 copii beneficiari; 20 familii beneficiare; (Discuții zilnice / lunare/întâlniri zilnice)

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea în continuare a serviciilor comunitare integrate pentru a sprijin familia (centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc) centre de resurse pentru părinți, construirea și dezvoltarea unor rețele comunitare de suport pentru copil și familie etc)

Servicii comunitare integrate create prin colaborarea cu UNICEF si DGASPC funcționale

Trim l-IV

1 serviciu funcțional

DAS

Buget local

2.2.5. Creare / dezvoltare de infrastructură de prevenire a separării cum ar fi: locuințe sociale pentru familii

Colaborare cu GAL pentru identificare resurse materiale si financiare /valorizarea celor existente

Trim l-IV

nr locuințe

create/reabilitate

DAS, ADL (GAL)

Buget local, finanțări nerambursabile |

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

numeroase / familii sărace cu locuire precară / familii fără locuință etc

2.2.6. Dezvoltarea capacității autorităților locale de a dezvolta servicii comunitare integrate eficace și eficiente;

Servicii comunitare integrate create prin colaborarea cu UNICEF si DGASPC funcționale

Trim l-IV

1 serviciu funcțional

DAS

Buget local

colaborare cu GAL pentru identificare resurse materiale si financiare/valorizarea celor existente

Trim i-IV

1 serviciu funcțional

DAS

Buget local

2.2.7. Creșterea accesului copiilor din municipiul Bacău la educație, sănătate și servicii sociale;

CZ OSPT funcționează la capacitate maxima, identificarea de resurse pentru a putea oferi servicii si copiilor din lista de așteptare

Trim l-IV

25 copii din OSPT au acces la servicii sociale care previn abandonul școlar si familial

OSPT

Buget local

Asigurarea rechizitelor pentru beneficiarii care sunt in risc de abandon școlar - Standardul 5 din Ordinul 24/2005

Trim l-IV

25 copii din OSPT au asigurat necesarul de rechizite școlare

OSPT

Buget local

Asigurarea materialelor deparazitare si de menținere a igienei

Trim l-IV

25 copii din OSFT au asigurat necesarul de menținere a igienei

OSPT

Buget local

Activități de informare in parteneriat cu alte instituții (DSP, CJRAE, iSJ)

Trim l-IV

25 copii din OSPT,

20 părinți

OSPT

Buget local

2.2.8. Furnizarea serviciilor de sprijin mamelor aflate în situație de risc (mame singure, mame minorej-programe de consiliere la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie; găzduire temporară și asistență specializată, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc)

Programe de consiliere pentru dezvoltarea capacităților parentale pentru depășirea situațiilor dificile; Creșterea accesului si îndrumarea către alte servicii sociale

Trim l-IV

20 mame care au beneficiat de servicii

DAS

Buget local

Furnizarea de servicii de consiliere și informare pentru mamele aflate în situație de risc privind serviciile de care pot beneficia la nivel local; Monitorizarea cuplurilor mama-copil în vederea reintegrării sociale

Trim l-IV

Minim 5 mame aflate în situație de risc au fost informate si consiliate;

Minim 2 cupluri mama-copil vor beneficia de serv cii post reintegrare

BPC

Buget local

2.2.9. Asigurarea funcționării Centrului de zi 0 Școala pentru toți, in conformitate cu

Centrul social de zi OSPT asigura servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni

Trim l-IV

1 centru social specializat funcțional

DAS- OSPT

buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

standardele de funcționare in baza cărora a fost licențiat

abandonul și instituționalizarea copiilor cu personal calificat

Servicii de reabilitare și igienizare a spațiilor unde CZ OSPTÎși desfășoară activitatea + firma sediu -Centrul de zi "0 școala pentru toți" cu însemnele CLB - DAS Bacău îndeplinirea standardului privind vizibilitatea in comunitate, (misiunea si activitatea de asistenta sociala nu este confundata cu activitatea educațională a școlii)

Trim l-IV

Centrul este reabilitat, dotat și igienizat

DAS- OSPT

Buget local

O.S.2.3. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI PROMOVÂND DREPTUL LA EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, VIAȚĂ ÎN FAMILIE Șl ÎN COMUNITATE Șl CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII COPILULUI CU DIZABILITĂȚI.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1.Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități (definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în depistarea precoce a copiilor cu dizabilități și orientarea lor către servicii specializate, identificarea timpurie a nevoilor educaționale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învățare, identificarea timpurie a nevoilor de recuperare/reabilitare și asigurare accesului la serviciile de recuperare, reabilitare, educație, integrare -reintegrare socială și școlară

Promovarea activității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale la nivelul comunității ( medici de specialitate, medici de familie, instituții de învățământ, alte instituții ce au ca obiect de activitate persoane cu nevoi speciale)

Trim l-IV

100 pliante, 20 postere diseminate in comunitate, Evenimente promovate pe rețele de socializare (săptămânal)

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Consilierea familiilor interesate cu privire la modul de accesare a serviciilor specifice din cadrul Centrului de zi a copilului cu nevoi speciale.

Trim l-IV

50 familii consiliate

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Integrarea copilului în cadrul instituției și planificarea planului de recuperare individualizat.

Trim l-IV

50 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Evaluarea periodica și orientarea copilului, în funcție de rezultatele evaluării, spre continuare activității de recuperare în cadrul centrului sau în cadrul altei instituții abilitate de educare (grădiniță, școală )

Trim l-IV

50 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Orientarea copilului și familiei către servicii de recuperare disponibile la nivel local și informare privind lista actualizata a furnizorilor de servicii

Trim f-IV

Nr beneficiari, 1 lista actualizata privind furnizorii de servicii

BPC, BAMPP

Buget local

2.3.2.Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale accesibile pentru copii cu dizabilități și familiile acestora (extinderea echipelor mobile de intervenție la domiciliu în zonele/comunitățile în care dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare nu a fost posibilă; înființarea unor servicii de tip respiro, centrelor de recuperare etc) și îngrijirea copilului cu nevoi speciale

Furnizarea de servicii integrate destinate copilului cu dizabilități in servicii de recuperare de zi si asigurarea unui climat adecvat dezvoltării armonioase și propice învățării abilităților de autonomie, autoservire si a deprinderilor de viața independente.

Trim l-IV

50 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea copilului cu nevoi speciale în activități individuale și de grup care să faciliteze achiziția comportamentelor sociale specifice comunității

Trim l-IV

50 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

2.3.3. Dezvoltarea centrelor de intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilitați în vederea accesării educației formale si implicarea copiilor cu nevoi speciale în viața comunității

Dezvoltarea serviciilor comunitare, privind copii cu dizabilitați,

Trim l-IV

1 centru social specializat înființat in altă

DAS

Buget local

Identificarea unei soluții pentru creșterea capacității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi special și a calității serviciilor oferite.

Trim l-IV

1 centru social specializat dezvoltat

DAS, CZPCNS

Buget local

Atragerea de voluntari din cadrul comunității în activitățile specifice centrului, în vederea schimbării stereotipiilor legate de persoanele cu dizabilitați.

Trim l-IV

10 voluntari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Organizarea de proiecte în colaborare cu alte instituții ce pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor cu nevoi speciale (O.N.G., instituții de învățământ)

Trim l-IV

7 proiecte realizate

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea beneficiarilor centrului de zi în activități derulate în cadrul comunității (ziua iei, ziua familiei, 1 Iunie etc.)

Trim l-IV

30 de beneficiari implicați

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Identificarea unei soluții pentru creșterea capacității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Trim l-IV

1 centru social specializat dezvoltat

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.4. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii acestora în mediul familial prin dezvoltarea abilităților parentale specifice, informarea acestora privind dizabilitate, alternativele de abilitare/reabilitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil prin implicarea familiei în procesul de îngrijire, recuperare, reabilitare, educație a copilului cu nevoi speciale.

Organizarea de reuniuni generale cu părinții și persoanele de referință pentru copiii beneficiari, ce să abordeze problemele curente legate de îngrijirea și educarea copilului cu dizabilități în mediul familial.

Trim l-IV

Minim 2 Reuniuni generale cu părinții /an

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Organizarea periodică de "școlii pentru părinți" cu o tematică diversificată și de interes pentru aceștia.

Trim l-IV

Minim 2 Școli pentru părinți/an

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Facilitarea discuțiilor părinților și a persoanelor relevante pentru îngrijirea copiilor cu personalul centrului, ce au ca obiectiv prezentarea planului personalizat individual de intervenție cu privire la recuperarea copilului și implicarea familiei în vederea continuării activității în mediul familial.

Trim t-IV

Comunicarea zilnică cu părinții beneficiarilor (30 familii)

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea familiei în activități desfășurate în cadrul instituției ( serbări, vizite în afara instituției, ședințe de recuperare, lecții deschise, serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor)

Trim l-IV

30 de familii implicate in activitățile specifice centrului

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii din familie și implicit încheierea contractului cu familia

Trim l-IV

Numărul de rapoarte de monitorizare Nr de contracte cl familia

BPC

Buget local

2.3.5. Dezvoltării unei atitudini pozitive în familie și societate față de copii cu dizabilități prin acțiuni de informare, educare și comunicare în comunitate

Activitate cu părinții si copii beneficiari ai centrului OSPT, pentru a accepta si a nu mai "eticheta”, (de exemplu copii purtători de ochelari din centru), de a cunoaște nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități, instituțiile care le pot veni in sprijin și atitudinea corecta fata de aceștia.

Trim i-IV

1 activitate in centru

OSPT-BPVH

Buget local

Campanii de informare cu privire la drepturile pers cu dizabilități si dezvoltarea unei atitudini pozitive in societate

Trim l-IV

Nr, persoane participante, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.6. Formarea continuă a profesioniștilor/personalului care lucrează cu copilul cu dizabilitâți( inclusiv asistenții personali)

organizarea de cursuri pentru asistenți personali

Trim l-IV

- -

250 asistenți personali formați

L......              ..... „                —

RU

buget local

O.S.2.4. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII FAMILIILOR ÎN CARE SUNT INTEGRATE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.4.1.Informare familiilor persoanelor cu dizabilități la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

Informarea familiei cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității (mediul fizic, transport, informații și mijloace de comunicare)

Trim l-IV

50 familii beneficiare

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Informarea și consilierea familiilor asupra demersurilor necesare integrării persoanei cu dizabilități într-un grad de handicap, și a drepturilor ce decurg din aceasta.

Trim l-IV

50 familii beneficiare

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

2.4.2.Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilități

Informarea familiei cu privire la drepturile și obligațiile față de copil

Trim l-IV

50 familii informate

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget loca!

Oferirea de servicii de zi și de recuperare pentru copilul cu handicap, pentru a ușura îngrijirea acestuia în mediul familial

Trim l-IV

50 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Crearea de grupuri suport pentru familiile copiilor cu nevoi speciale, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză

Trim l-IV

50 familii beneficiare, (Discuții zilnice / lunare / întâlniri zilnice)

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

O.S.2.5. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A COPIILOR DEZAVANTAJAȚI DE ETNIE ROMĂ ASIGURÂND ACCESUL LA EDUCAȚIE, SĂNĂTATE Șl SERVICII SOCIALE, ÎN CONDIȚII DE EGALITATE DE ȘANSE Șl NEDISCRIMINARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.5-l.Colaborarea cu mediatori școlari și mediatori sanitari și colaborarea cu CJRAE, DSP (corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional; îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii)

Menținerea colaborării cu Mediatorul școlar și consilierul școlar din școlile in care sunt înscriși beneficiarii centrului in baza unui parteneriat semnat cu Școala 0 Voicu si alte școli din zona. Menționăm ca in centrul social beneficiarii (copii și reprezentanții legali) nu sunt vorbitori de limba rromani, nu se declara in timpul întocmirii dosarului social și se consideră discriminați, dacă în școală, centrul social sau in general, in comunitate sunt etichetați ca fiind rromi

Trim l-IV

1 contract de colaborare

DAS OSPT si

Școala 0 Voicu

Buget local

Identificarea copiilor cu vârstă școlară de etnie romă cu risc de abandon școlar și monitorizarea cu scopul prevenirii si medierii conflictelor dintre familie, comunitate și școală, facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, a informării autorităților despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective

Trim i-IV

Numărul copiilor cu risc de abandon școlar

BPC

Buget local

2.5.2. Colaborarea cu personalul specializat în intervenția la nivelul comunităților de romi- mediatori școlari, mediatori sanitari, experți locali romi, pentru a facilita accesul copiilor romi la servicii sociale, educaționale și medicale (identificarea copiilor/părinților fără acte de identitate, pentru obținerea actelor de identitate, pentru înscrierea la medicul de familie, la școală, orientarea către servicii sociale specializate etc);

Activități de informare si consiliere privind punerea in legalitate a persoanelor aflate într-una din următoarele situații: persoane fără acte de identitate sau de stare civilă, copii născuți în străinătate pentru care părinții doresc să facă demersuri in vederea transmiterii actului de naștere in Romania.

Trim l-IV

Numărul de persoane informate

BPC

Buget local

2 5.3.Creșterea gradului de implicare și responsabilizarea a ONG-urilor locale pentru romi în scopul incluziunii sociale a copiilor romi și familiilor acestor;

Dezvoltarea de campanii comune pentru romi in scopul incluziunii sociale

Trim l-IV

Nr parteneriate

încheiate

Birou Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget loca!

2.5.4.Combaterea atitudinii negative a societății față de romi, în general și față

Campanie de combaterea atitudinii negative a societății față de romi

Trim l-IV

1 campanie, Nr cop i participanți, Nr

Birou Achiziții, Monitorizare,

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

de copiii romi în special prin acțiuni de reducerea a stereotipurilor negative, promovarea unor modele de succes

parteneriate încheiate

Programe, Proiecte

O.S.2.6 GESTIONAREA EFICIENTĂ A FENOMENULUI "COPIILOR STRĂZII"

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.6.1. îmbunătățirea strategiilor de identificare a copiilor din mediul stradal prin colaborare cu instituțiile /ONG-urile partenere;

Realizarea de evenimente stradale periodice în scopul identificării/instrumentării/soluționarii actelor de cerșetorie

Trim l-IV

Diminuarea numărului de cop i ai străzii care apelează la mila publică

DAS

Buget local

2.6.2. Campanii de descurajare a cerșetoriei - ca formă de exploatare economică a copilului

Campanie de combatere / descurajare a cerșetoriei

Trim l-IV

Nr copii participanți, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Realizarea unei campanii de descurajare a cerșetoriei

Trim l-IV

1 campanie de informare organizata Materiale distribuite în comunitate

DAS

Buget local

O.S.2.7. PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE Șl A RECIDIVELOR

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.7.1. Acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile;

Sesiune de informare privind traficul de persoane si cerșetoria cu părinții copiilor din OSPT

Trim l-IV

1 activitate

OSPT in colaborare cu IPJ și ANTIP

Buget local

Sesiune de informare privind siguranța in comunitate, educația rutiera si violenta domestica 2 activități cu părinții copiilor din OSPT si 2 cu copii

Trim l-IV

4 activități

OSPT in colaborare cu

Buget local

IPJ și Politia locala

2.7.2. Dezvoltarea colaborării interinstituționale atât în scopul prevenirii delincventei juvenile, cât și în procesul furnizării serviciilor de sprijin;

Contract de colaborare privind acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile

Trim l-IV

1 contract semnat

DAS - OSPT in colaborare cu

IPJ, ANTIP si Politia locala

Buget local

O.S.2.8. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI SAU ALTE SUBSTANȚE NOCIVE ÎN RÂNDUL COPIILOR / ADOLESCENȚILOR / TINERILOR Șl REDUCEREA CONSECINȚELOR ACESTUI FENOMEN

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.8.1. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea efectelor grave ale consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/ adolescenților / tinerilor; (corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor afiați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/ adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

Sesiune de informare privind consumul de alcool, tutun si drog

Trim l-IV

1 sesiune de informare privind consumul de alcool, tutun si drog

DAS OSPT

Buget local

întâlniri de responsabilizare și educare a copiilor/adolescenților

Trim l-IV

200 de copii / adolescenți instruiți

CRA Bacău

Buget local

Campanii de informare si prevenire consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor

Trim l-IV

Nr copii participanți, Nr parteneriate încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

O.S.2.9. ASIGURAREA SERVICIILOR DE SUPORT ADECVAT COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE Șl COPIILOR REMIGRANȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specifice de suport pentru copii cu părinți plecați în străinătate și copii remigranți (identificarea tuturor copiilor cu ambii părinți/parintele unic susținător plecați

Campanie de conștientizare de a riscurilor asumate prin plecarea părinților la munca in străinătate și a informării cu privire la obligațiile ce le revin părinților in situația in care intenționează sa plece in străinătate.

Trim l-IV

1 campanie

Birou Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte BPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

la muncă în străinătate; implementarea unor programe personalizate de consiliere și suport, asigurarea accesului la serviciile sociale de suport existente în comunitate);

Implementarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la munca in străinătate.

Trim l-IV

1 campanie / Minim 15 părinți și copiii acestora consiliați

BPC, Birou

Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

2.9.2. Acțiuni de informare cu privire la prevederile Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la munca in străinătate.

Colaborare ISJ Bacău

Trim l-IV

1 campanie / Nr cadre didactice informate, prezente la activitate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

O.S.2.10. PREVENIREA SARCINILOR NEDORITE ÎN RÂNDUL ADOLESCENTELOR

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.10.1. Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților, inclusiv educație pentru prevenirea HIV și ITS ; Sesiuni de informare pentru prevenirea comportamentelor la risc (sarcini nedorite, și asupra serviciilor disponibile oferite la nivelul municipiului Bacău, sensibilizarea si promovarea unui stil de viața sănătos in parteneriat cu instituțiile abilitate (DSP, ISJ)

Sesiuni de informare cu privire la dezvoltare normală și educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților

Trim l-IV

250 de copii/adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local

Campanii de informare in cadrul liceelor din municipiului Bacău privind educația sexuală in parteneriat cu DSP, ISJ si Voluntari.

Trim l-IV

1 campanie / municipiu Bacău cu elevii claselor a IX-a Nr copii informați, prezenți la activitate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

2.10.2. Asigurarea accesului adolescenților la servicii de planificare familială; Informare si îndrumare/referire către serviciile disponibile oferite la nivelul municipiului Bacău

Activități de informare/distribuire de materiale informative

Trim l-IV

4 / an

Centrului de resurse pentru adolescenți

Buget local

Colaborare cu instituțiile de învățământ și cu cabinetul de planificare familială pentru informarea copiilor și adolescenților

Trim l-IV

30 de copii / adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local. Buget instituții partenere

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.10.3. Implementarea programelor de educație pentru sănătate în comunități;

Realizarea de sesiuni de informare privind educația pentru sănătate în școli și licee

Trim l-IV

200 copii / adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local

O.S.2.11. AUTO-CUNOAȘTERE Șl DEZVOLTARE PERSONALĂ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.11.1. Asigurarea accesului copiilor/ adolescenților la servicii de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee

Realizarea de sesiuni de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee

Trim l-IV

200 copii / adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local

2.11.2. Servicii de consiliere psihologică

Organizarea de ședințe de consiliere pentru copii / adolescenți și părinților sau reprezentanților legali

Trim l-IV

10 copii / adolescenți consiliați 20 de părinți consiliați

CRA Bacău

Buget local

2.11.3 Asigurarea serviciilor de suport pentru părinții copiilor/adolescenților

Organizarea de întâlniri și grup de suport pentru părinți

Trim l-IV

Min 2 întâlniri pe an

CRA Bacău

Buget local

OBIECTIV GENERAL 3: PREVENIREA Șl COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUifNEGUJ ARE, VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE O.S.3.1. PROMOVAREA VALORILOR NON-VIOLENȚEl Șl IMPLEMENTAREA UNOR ACȚIUNI DE SENSIBILIZARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către copii, părinți

Sesiuni de informare privind violenta, riscurile de a fi traficat si de nu reacționa corect

Trim l-IV

25 copii informați,

25 părinți informați

CZ OSPT, Politia locala

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

și profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență ( acțiuni de schimbare a percepției colective cu privire la violență, eliminarea formelor de disciplinare violentă și pedeapsa corporală a copiilor în toate mediile, cu accent pe impactul negativ asupra dezvoltării copilului, implicarea părinților în activități derulate în scopul prevenirii și diminuării violenței împotriva copiilor, implicarea copiilor prin educația de la egal la egal în activități derulate ia nivelul școlii de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor, etc) corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional, Asigurarea unor servicii sociale funcționale in cadrul Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacău si cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea unui minim de resurse pentru copii și familiile aflate in situație de dificultate, Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor) si cu Obiectiv General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce. Promovarea valorilor nomviolenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectiv General -    |

Activități recreative in comun părinți si copii cu scopul de a promova o atitudine corecta fata de persoana care nu a respectat regula

Trim l-lV

2/an

CZ OSPT

Buget local

Activități recreative cu copii cu scopul de a promova o atitudine corecta fata de persoana care nu a respectat regula

Trim l-IV

lunar

CZ OSPT

Buget local

Campanii de informare privind formele, cauzele si consecințele violentei, bullying în școli.

Trim l-IV

1/luna

Nr copii informați

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Sesiune de informare privind utilizarea responsabila de către copii a internetului și a tehnologiilor moderne de informare și comunicare (inclusiv acțiuni de combatere a pornografiei infantile și protejării copiilor față de conținuturile ilegale sau dăunătoare din mediul virtual);

Trim l-IV

1 activitate

25 copii informați

OSPT

PL/ISJ

Buget local

Masuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor / adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

O.S.3.2. ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII DASÎN PREVENIREA Șl COMBATEREA ORICĂREI FORME DE VIOLENȚĂ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.2.1. Creșterea capacității de intervenție a DAS-ului, furnizorilor privați în situațiile de violență care implică copilul - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere;

Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie;

Trim l-IV

Nr de cazuri

BPC

Buget local

3.2.2. Implementarea unui mecanism eficient de înregistrare, monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau a oricărei forme de violență asupra copilului;

Facilitarea accesului la mijloacele de asigurare a sprijinului (servicii și beneficii sociale) pentru familie și copil prin întocmirea planurilor de servicii, fișelor de risc și observație, anchetelor sociale, rapoarte de vizită;

Trim l-IV

Nr de cazuri

BPC

Buget local

3.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale în scopul prevenirii expunerii copiilor la formele de violență și protejarea siguranței acestuia;

Activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare

Trim l-IV

Comunitatea este informată și implicată în soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare

DAS

Buget local

3.2.4. Derularea de acțiuni / intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea,

Sesiuni de informare privind violenta, riscurile de a fi traficat si de nu reacționa corect

Trim l-IV

25 copii informați,

25 părinți informa?

CZ OSPT, Politia locala

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

educarea și conștientizarea asupra fenomenului și efectelor grave ale traficului, exploatării copiilor;

OBIECTIV GENERAL 4: STIMULAREA CONSULTĂRII Șl PARTICIPĂRII COPIILOR

O.S.4.1. ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR LA INFORMAȚII UTILE Șl ADAPTATE NIVELULUI LOR DE ÎNȚELEGERE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.1. Derularea de campanii de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care copii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc;

Activitate de informare in CZ OSPT

Trim l-IV

1 activitate

25 copii informați,

25 părinți informați

CZ OSPT - BPC

Buget local

COMPONENTA: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Dl. ACCESIBILITATE - CONDIȚIE PREMERGĂTOARE PENTRU PARTICIPAREA LA VIAȚA SOCIALĂ Șl ECONOMICĂ

OBIECTIV GENERAL 1: ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CONDIȚII DE EGALITATE CU TOȚI CETĂȚENII LA MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAȚIE Șl MIJLOACE DE COMUNICARE, LA TOATE RESURSELE COMUNITĂȚII (BUNURI, SERVICII, ÎNCLUSIV SERVICII PUBLICE) ÎN COMUNITATE

O.S.1.1 IDENTIFICAREA RESURSELOR LOCALE Șl COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII PUBLICE Șl A PERSOANELOR JURIDICE CU CAPITAL PR VATÎN IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL ACCESIBILITĂȚII;

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de          Serviciul

rezultat           responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Asigurarea unor modalități de comunicare și informare accesibile persoanelor cu dizabilități (ex. Interpretare mimico-gestuală, transpunerea în formate accesibile a documentelor oficiale ale autorităților publice, inclusiv afișajul public (scriere Braille, înregistrări audio, versiuni simplificate, scriere in caractere mari, pagini web accesibilizate);

Adaptarea site-ului pe care îl deține DAS

Trim l-IV

1 site adaptat

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte, Biroul Informatizare

Buget local

Tipizate adaptate pentru nevăzători

Trim l-IV

nr de tipizate adaptate pentru nevăzători

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte, Biroul Informatizare

Buget local

încheierea de protocoale de colaborare cu Ong-uri, instituții de profil

Trim l-IV

nr protocoale

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte, Biroul Informatizare

Buget local

1.1.2.Asigurarea unor servicii / activități de consultanță și instruire pentru factorii implicați în

Cursuri specializate în interpretarea mimico-gestuală pentru inspectorii din cadrul BPVH

Trim l-IV

1 curs

BPVH, Biroul Implementare

Proiecte, RU

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

accesibilizarea domeniului informării și comunicării pentru persoanele cu dizabilități;

Contract de colaborare încheiat cu un specialist sau cu o instituție specializată

Trim l-lV

1 curs

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

1.1.3. Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizărîi mediului fizic, transport, mijloacelor de comunicare;

întâlniri organizate cu specialiștii din domeniu

Trim l-IV

100 pliante

5 întâlniri cu persoanele cu handicap

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

împărțirea de pliante de informare

Trim l-IV

100 pliante

5 întâlniri cu persoanele cu handicap

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Organizarea de întâlniri periodice, cu persoane cu handicap, în funcție de gradul de handicap

Trim l-IV

100 pliante

5 întâlniri cu persoanele cu handicap

BPVH

Buget local

O.S.1.2 ÎMBUNĂTĂȚIREA GRADULUI DE INFORMARE AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI Șl FAMILIILOR ACESTORA CU PRIVIRE LA DREPTURILE LOR ÎN DOMENIUL ACCESIBILITĂȚII (MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAȚIONAL Șl MIJLOACE DE COMUNICARE)

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Informarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității prin mijloace mass-media, puncte de informare ("înfo-point") din instituțiile publice de la nivel local s.a.;

împărțirea de pliante de informare

Trim l-IV

500 pliante

3 întâlniri

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Organizarea de întâlniri cu persoanele cu dizabilități, în funcție de gradul de handicap

Trim l-IV

500 pliante

3 întâlniri

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.2. Identificarea de resurse pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare, comunicare și învățare, inclusiv a tehnologiilor asistive (sprijin în achiziționarea echipamentelor, instruire pentru utilizarea acestora etc.);

Organizarea unui curs de informatică pentru tinerii cu handicap

Trim l-IV

10 laptopuri, 1

curs

BPVH

Buget local

Achiziționarea de laptopuri

Trim MV

10 laptopuri, 1

curs

BPVH

Buget local

1.2.3.proiectarea și derularea în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice publice ori private, unor programe de accesibilitate

încheierea de protocoale de colaborare

Trim l-IV

Nr protocoale încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare,

Programe,

Proiecte, BPVH

Buget local

și/sau de conștientizare asupra mportanței acesteia în viața socială;

Asocierea a mai multor ong-uri împreună cu instituțiile publice

Trim MV

Nr protocoale încheiate

Birou Achiziții,

Monitorizare,

Programe,

Proiecte, BPVH

Buget local

D2. PARTICIPARE (VIAȚĂ INDEPENDENTĂ Șl INTEGRATĂ ÎN COMUNITATE, VIAȚA DE FAMILIE, PARTICIPARE LA VIAȚA PUBLICĂ Șl POLITICĂ Șl ACCES LA JUSTIȚIE)

OBIECTIV GENERAL 2: ASIGURAREA PARTICIPĂRII DEPLINE A PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI ÎN SOCIETATE ÎN CALITATEA SA DE CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI Șl RESPECTIV AL UNIUNII EUROPENE

O.S.2.1 CREAREA CONTEXTULUI NECESAR RESPECTĂRII DREPTULUI PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI LA VIAȚĂ INDEPENDENTĂ Șl INTEGRARE ÎN COMUNITATE - ÎNGRIJIRE IN MEDIUL FAMILIAL

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la nivelul comunității servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență personală) necesare vieții și

Dezvoltarea parteneriatului public -privat

Trim 1-IV

nr parteneriate

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de           Serviciul

rezultat           responsabil

Surse de finanțare

integrării în comunitate și pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

Aplicare pentru Legea 350

Trim l-IV

NR Contracte de        BPVH

finanțare

Buget local

2.1.2. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire ia dreptul persoanelor cu dizabilități la viață independentă și participativă în societate;

împărțirea de pliante de conștientizare a comunității

Trim l-IV

500 pliante,

2 întâlniri

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

întâlniri periodice cu ong-urile ce desfășoară activități de specialitate

Trim l-IV

500 pliante

2 întâlniri

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.1.3. Implementarea acțiunilor din domeniul accesibilității pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la toate resursele comunității

Pliante de informare cu privire la resursele existente la nivel local

Trim l-IV

100 pliante

BPVH Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.1.4. Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe;

Informare cu privire la prevederile Legii 448/2006

Trim l-IV

Nr cazuri informate

BPVH

Buget local

îndrumare către Direcția Patrimoniu

Trim l-IV

nr cazuri îndrumate

BPVH

Buget local

2.1.5. Asigurarea suportului pentru adaptarea locuinței, în funcție de nevoile persoanei cu dizabilități;

încheierea unui protocol cu Universitatea "V. Alecsandri", Facultatea de Terapie Ocupațională și Kinetoterapie

Trim l-IV

1 protocol semnat,

100 de studenți

BPVH

Ong-uri, Buget propriu al persoanei

Activități de practica si terapie in baza protocolului semnat cu Universitatea "V. Alecsandri",

Trim l-IV

100 de studenți

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Implicarea voluntarilor și a studenților de a merge pe teren, la domiciliul persoanelor cu dizabilități

Trim l-IV

100 de studenți

BPVH

Ong-uri, Bugetul propriu ai persoanei


Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de           Serviciul

rezultat           responsabil

Surse de finanțare

2.1.6. încurajarea și sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități la activități sportive, de recreere și culturale de masă, precum și la evenimente dedicate lor (ex. Jocurile Paralimpice, etc.), desfășurate în țară sau în țări din cadrul Uniunii Europene;)

Organizarea de activități sportive la nivel local

Trim l-IV

1 activitate

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

Susținerea persoanelor cu dizabilități în desfășurarea diverselor activități de recreere

Trim l-IV

1 activitate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

O.S.2.2. ASIGURAREA CADRULUI NECESAR Șl FAVORABIL EXERCITĂRII DREPTULUI LA VIAȚĂ DE FAMILIE Șl VIAȚĂ PRIVATĂ DE CĂTRE PERSOANA CU DIZABÎLITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității locale în vederea eliminării oricărei discriminări în materie de căsătorie, familie, statut de părinte și relații interpersonale;

Sesiuni de informare

Trim i-IV

2 sesiuni de

informare,

5 emisiuni TV

BPVH

Buget local

Emisiuni TV de conștientizare a comunității locale

Trim l-IV

2 sesiuni de informare

5 emisiuni TV

BPVH

Buget local

2.2.2. Evaluarea / reevaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

Efectuarea anchetelor sociale

Trim l-IV

2000 anchete

sociale

BPVH

Buget local

Autosesi zarea

Trim l-IV

150 autosesizari

BPVH

Buget local

2.2.3. Responsabilizarea și implicarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare și integrarea socială a persoanei cu dizabilități;

Sesiuni de informare periodice a asistenților personali sau reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap

Trim l-IV

1 sesiune

BPVH

Buget local

Consilierea asistenților personali sau a reprezentanților legali

Trim l-IV

490 consilieri

BPVH

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități (centre de resurse, programe de formare, programe de susținere între părinți și specialiști,

Sesiuni de instruire a asistenților personali conform Legii 448/2006

Trim l-IV

2 sesiuni de instruire

BPVH, Biroul

Resurse Umane

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

grupuri de suport, echipe mobile de intervenție la domiciliu, etc);

2.2.5. Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării persoanei cu dizabilități;

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

Trim l-IV

serv dezvoltat

BPVH

Buget local, Ong-uri

Sesiuni de informare a familiei

Trim l-IV

NR sesiuni

BPVH

Buget local, Ong-uri

2.2.6. Colaborarea cu ONG-urile si alte instituții disponibile sa oferă sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

încheierea de parteneriate

Trim l-IV

3 parteneriate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

D3. EGALITATE Șl NEDISCRIMINARE

OBIECTIV GENERAL 3: ASIGURAREA Șl PROMOVAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEPLINA EXERCITARE A DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE ÎN RAPORT CU CEILALȚI MEMBRI Al SOCIETĂȚII.

O.S.3.1 CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ÎN SOCIETATE, INCLUSIV LA NIVELUL FAMILIEI, ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, DEZVOLTAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAȚĂ DE ACESTEA, COMBATEREA STEREOTIPIILOR, PREJUDECĂȚILOR Șl PRACTICILOR DĂUNĂTOARE;

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.1.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare destinate să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități, să încurajeze percepțiile pozitive cu privire la persoanele cu dizabilități;

împărțirea de pliante informative

Trim l-IV

100 pliante,

3 emisiuni

BPVH

Buget local

Emisiuni TV sau radio local

Trim l-IV

100 pliante,

3 emisiuni

BPVH

Buget local

3.1.2.Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație, inclusiv la toți copiii, de la o vârstă fragedă, a unei

Sesiuni de informare în școli cu privire la persoanele cu dizabilități

Trim l-IV

5 sesiuni de informare

50 de voluntari

BPVH Birou Achiziții, Monitorizare,

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități;

Programe, Proiecte

Implicarea elevilor ca voluntari în deplasarea pe teren

Trim l-IV

5 sesiuni de informare

50 de voluntari

BPVH

Buget local

3.1.3.Promovarea programelor de informare care să crească gradul de conștientizare a problematicii persoanelor cu dizabilitați și a drepturilor acestora

Sesiuni de informare a populației prin împărțire de pliante

Trim l-IV

100 pliante

3 emisiuni TV

BPVH

Buget local

Emisiuni TV sau radio

Trim l-IV

100 pliante

3 emisiuni TV

BPVH

Buget local

O.S.3.2. PROMOVAREA RECUNOAȘTERII CAPACITĂȚILOR Șl CONTRIBUȚIILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.2.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice care să promoveze recunoașterea calificărilor, meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități și a contribuției acestora la locul de muncă și pe piața muncii;

împărțirea de pliante

Trim l-IV

100 pliante,

3 emisiuni TV sau radio

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Emisiuni TV sau radio

Trim l-IV

100 pliante

3 emisiuni TV sau radio

BPVH

Buget local

3.2.2. Promovarea conceptului de abilitate versus dizabilitate;

Emisiuni TV sau radio

Trim l-IV

5 emisiuni tv

BPVH

Buget local

3.2.3. încurajarea mass-media să prezinte persoanele cu dizabilități într-un mod pozitiv și valorizant;

Emisiuni TV sau radio

Trim l-IV

5 emisiuni

BPVH

Buget local

O.S.3.3. ASIGURAREA CADRULUI NECESAR Șl FAVORABIL EXERCITĂRII DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE Șl EGALITATE DE ȘANSE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.3.1. Implementarea unui mecanism / proceduri de semnalare și intervenție a situațiilor de încălcare a drepturilor și libertăților persoanei, a situațiilor de abuz, discriminare, tortură și rele tratamente asupra persoanelor cu dizabilități;

Stabilirea unei proceduri de intervenție

Trim l-IV

1 procedură

BPVH

Buget local

3.3.2. Implementarea unor programe de formare a specialiștilor, lucrătorilor comunitari care lucrează cu persoane cu dizabilități și / sau furnizează servicii publice de interes general;

Cursuri de specializare pentru inspectorii BPVH

Trim l-IV

3 cursuri

BPVH, Biroul

Resurse Umane

Buget local

Sesiuni de informare periodice

Trim l-IV

3 cursuri

BPVH, Biroul Resurse Umane

Buget local

D4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

OBIECTIV GENERAL 4: ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ÎN SPECIAL PE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII O.S.4.1. CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRIN STIMULAREA /MOTIVAREA ACESTORA ÎN VEDEREA ACCESĂRII PIEȚEI LIBERE A MUNCII.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.1. Acțiuni de informare, educare și comunicare având ca și grup țintă persoanele cu dizabilități și familiile acestora, privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, depășirea propriilor bariere;

Sesiuni de informare a persoanelor cu dizabilități

Trim l-IV

3 sesiuni de informare, 100 pliante

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

împărțirea de pliante în comunitate

Trim l-IV

3 sesiuni de informare 100 pliante

BPVH Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.2. Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrarea socio-profesională prin activități specifice pentru angajare, promovare și menținerea în muncă: evaluare a capacității și aptitudinilor de muncă, consiliere și orientare profesională, sprijin pentru califica re/recalifica re, sprijin pentru găsirea și menținerea locului de muncă; facilitarea accesului la informațiile privind resursele comunitare în domeniul ocupării forței de muncă (burse ale locurilor de muncă, locuri de muncă disponibile, servicii de sprijin, etc);

încheierea de parteneriate cu AJOFM sau ong-uri

Trim l-IV

Nr parteneriate semnate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.1.3. Sprijinirea pentru angajarea pe piața liberă a muncii a persoanelor cu dizabilități prin măsuri de "muncă asistată";

Parteneriate încheiate cu ong-uri

Trim l-IV

Nr parteneriate semnate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Colaborarea cu firme private

Trim i-IV

Nr acorduri de colaborare semnate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.1.4. Dezvoltarea unui dialog / parteneriat social între toți factorii implicați în domeniul ocupării forței de muncă - instituții de educație și formare profesională, instituții de asistență socială, AJOFM, O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public și / sau privat, sindicate etc, în scopul implementării unui sistem eficient de formare, orientare profesională și angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități;

Parteneriate încheiate cu ong-uri

Trim l-IV

Nr parteneriate semnate

BPVH, Biroul Implementare Proiecte

Buget local

Colaborarea cu firme private

Trim l-IV

Nr acorduri de colaborare semnate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

O.S.4.2. IMPLICAREA ANGAJATORI LOR/POTENȚIALI LOR ANGAJATORI ÎN ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚJ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.2.1.Informarea angajatorilor din sectorul public și privat privind facilitățile legislative privind angajarea persoanelor din rândul persoanelor cu dizabilități;

Organizarea de întâlniri cu instituții private, ong-uri

Trim LIV

2 întâlniri

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.2.2.Promovarea și asigurarea cunoașterii de către angajatori/potențiali angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu dizabilități;

împărțirea pliantelor de informare

Trim LIV

100 pliante

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

întâlniri periodice

Trim LIV

100 pliante

BPVH Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

O.S.4.3. DEZVOLTAREA "ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE", PRECUM Șl A ORICĂREI FORME DE ANGAJARE PROTEJATĂ (UNITĂȚI PROTEJATE, LOCURI DE MUNCĂ PROTEJATE), CA STRUCTURI DE SPRUIN ÎN TRANZIȚIA A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI CĂTRE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.3.1. Crearea la nivelul local de "întreprinderi sociale", ca structuri de tranziție la economia de piață, valorificând oportunitățile de finanțare din Fondul Social European;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim LIV

MB, DAS

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.3.2. Accesarea fondurilor structurale pentru asigurarea de locuri de muncă protejate, în măsură să pregătească tranziția persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii (prin derularea de activități competitive cu cele de pe piața liberă

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim LIV

MB, DAS

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

a muncii, eficientizarea calificării la locul de muncă, etc.);

4.3.3. Dezvoltarea proiectelor ce au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilități, „adaptarea rezonabilă" la locul de muncă, cu finanțare din Fondul Social European;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.3.4. Promovarea oportunităților pentru activități independente, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea de cooperative și începerea unei afaceri proprii;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

D5 PROTECȚIE SOCIALĂ

OBIECTIV GENERAL 5: PROMOVAREA UNOR CONDIȚII DECENTE DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ ( SERVICII SOCIALE DE SPRIJIN, LOCUIRE, BENEFICII SOCIALE, DREPTURI Șl FACILITĂȚI, ASIGURĂRI SOCIALE)

O.S.5.1. SPRIJINIREA PROCESULUI DE REFORMĂ INSTITUȚIONALĂ A SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC PRIN TRECEREA DE LA ÎNGRIJIREA INSTITUȚIONALIZATĂ LA ÎNGRIJIREA LA NIVELUL COMUNITĂȚII

O.S.5.2. TRECEREA DE LA ÎNGRIJIREA INSTITUȚIONALIZATĂ LA ÎNGRIJIREA LA NIVELUL COMUNITĂȚII "DEZINSTITUȚIONALIZARE" ÎNGRIJIRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.2.1. Dezvoltarea structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viața independentă și/sau în comunitateț asistență personală, îngrijiri la domiciliu, echipe mobile, centre de tip respiro care, centre de recuperare de zi

Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

Trim l-IV

Identificare de spațiu necesar

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

etc), valorificând oportunitățile de finanțare prin fondurile structurale.

O.S.5.3. îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.3.1. încurajarea și sprijinirea participării persoanei cu dizabilități la viața comunității;

Organizarea de activități de recreere

Trim l-IV

2 activități

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

5.3.2. Formarea continuă a asistentului personal implicat în supravegherea și îngrijirea persoanei cu dizabilități si a personalului îl supervizează;

Sesiuni de instruire a asistentului personal conform Legii 448/2006

Trim l-IV

2 sesiuni

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

O.S.5.4. RESPECTAREA DREPTURILOR Și PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI AFLATE ÎN SITUAȚII VULNERABILE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.4.1. Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate care permit menținerea persoanelor cu dizabilități în familie, evitând plasamentul acestora în instituții rezidențiale ( servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv asistență personală, echipe mobile, centre comunitare etc)

Servicii de îngrijire la domiciliu în parteneriat cu ong-uri

Trim l-IV

Capacit.50 persoane

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități

Trim l-IV

Capacit.50 persoane

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.4.2. Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

Efectuarea anchetelor sociale

Trim l-IV

2000 anchete

sociale

BPVH

Buget local

5.4.3. Responsabilizarea și implicarea autorităților publice locale care să ofere sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

Acordarea ajutoarelor financiare

Trim MV

nr ajutoare in funcție de nevoia identificata

BPVH

Buget local

O.S.5.5. CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI LOCAL Și IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN SCOPUL INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.5.1. Implicarea societății civile, ONG-uri, asociații și organizații ale persoanelor cu dizabilități, instituții de cult recunoscute de lege, în implementarea măsurilor pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

Parteneriate publice-private

Trim i-IV

Nr parteneriate         BPVH

Buget local

5.5.2. Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat;

Implicarea voluntarilor elevi și studenți

Trim l-IV

Nr activități

BPVH

Buget local

5.5.3. Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toți factorii implicați în parcursul persoanei cu dizabilități (autorități publice locale, servicii sociale publice, AJOFM, ONG-uri, angajatorii din sectorul public și/sau privat, instituții de educație și formare profesională) în scopul implementării eficiente a măsurilor care favorizează incluziunea socială aacesteia.

-organizarea de întâlniri comune

Trim l-IV

1 întâlnire

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

D6. SĂNĂTATE

OBIECTIV GENERAL 6: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII Șl FACILITĂȚI PRIVIND SĂNĂTATEA, ÎN CONDIȚII DE ECHITATE SOCIALĂ Șl ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI LIBER EXPRIMAT

O.S.6.1. FACILITAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA ÎNGRIJIRE MEDICALĂ Șl PROGRAME DE SĂNĂTATE DE MASĂ, INCLUSIV LA SERVICII DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII Șl RECUPERARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de       Serviciul

rezultat        responsabil

Surse de finanțare

6.1.1. Acțiuni de informarea persoanelor cu dizabilități, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

Parteneriate cu instituții private pentru recuperare și reabilitare

împărțirea de pliante

Trim i-IV

100 pliante

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

6.1.2. Conștientizarea la nivel public a drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la sistemul de sănătate;

împărțirea de pliante

Trim l-IV

100 pliante

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

6.1.3. Continuarea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în accesarea serviciilor medicale de către persoanele cu dizabilități;

Parteneriate cu medicii de familie

Trim l-IV

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Implicarea medicilor de familie în cazurile sociale

Trim l-IV

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

O.S.6.2. PROMOVAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A RISCURILOR APARIȚIEI DIZABILITĂȚII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

6.2.1.Participarea la programe de educație pentru sănătate la nivel local;

Informarea comunității prin emisiuni TV și radio

Trim l-IV

3 emisiuni

BPVH

Buget local

6.2.2.Definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în depistarea precoce a persoanei cu dizabilității și orientarea acesteia către servicii eficace de prevenție primară și secundară;

Parteneriate cu medicii de familie și implicarea acestora în cazurile sociale

Trim l-IV

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

COMPONENTA: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE Șl ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ Șl VIAȚĂ DEMNĂ

O.S.1.1. ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR VÂRSTNICE LA SERVICII SOCIALE, MEDICALE, EDUCAȚIE PE TOT PARCURSUL VIEȚII, OCUPARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii și beneficii sociale;

Informare la nivelul comunității privind serviciile oferite de CZ

Trim LIV

100 pliante

CZ Clubul

Pensionarilor

Sesiuni de informare în mass-media

Trim l-IV

100 pliante,

3 articole în presă

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

împărțirea de pliante

Trim l-IV

100 pliante,          BPVH, Birou

3 articole în presă          Achiziții,

Monitorizare,

Programe, Proiecte

Buget local

1.1.2. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstnice la servicii de sănătate

Ședințe periodice de informare a beneficiarilor pe teme de sănătate

Trim l-IV

12 pe an            CZ Clubul

Pensionarilor, DSP, Medici de familie, specialiști

Buget local

Contract de parteneriat semnat

Trim l-IV

1 contract semnat       CZ Clubul

Pensionarilor, DSP, Medici de familie, specialiști

Buget local

Identificarea medicilor de familie cooperanți

Trim l-IV

1 întâlnire pe an

BPVH

Buget local

întâlniri periodice cu medicii de familie

Trim l-IV

1 întâlnire pe an

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.3. Suport acordat vârstnicului în accesarea sistemului de beneficii sociale și a programelor guvernamentale pentru îmbunătățirea propriei situații economice

Informare privind beneficiile sociale pt. persoane vârstnice

Trim l-IV

2 pe an

CZ Clubul Pensionarilor, BPVH, BBS

Buget local

Consiliere

Trim l-IV

BPVH

Buget local

Informare

Trim l-IV

BPVH

Buget local

O.S.1.2. PROMOVAREA IMPLICĂRII Șl PARTICIPĂRII PERSOANELOR VÂRSTNICE LA VIAȚA COMUNITĂȚII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activități sociale, culturale și civice ale comunității

Protocoale semnate cu diverse instituții si desfășurarea de activități in diverse domenii

Trim l-IV

5 noi parteneriate semnate

CZ Clubul

Pensionarilor

Buget local

1.2.2. Dezvoltarea unei culturi pro-active și participative în rândul populației vârstnice după pensionare, prin implicarea acestora în activități de economie socială și de voluntariat

Identificarea de oportunități pentru crearea SES

Trim l-IV

1 structura creata

DAS

Buget local

Activități de voluntariat - pentru ecologizarea mediului, implicarea in ajutorarea unor cazuri sociale

Trim l-IV

3 acțiuni de voluntariat /an

CZ Clubul

Pensionarilor

Beneficiarii

Buget local

1.2.3. încurajarea ocupării in forme atipice, alternative, inclusiv si mai ales prin sprijinirea ocupării gospodărești si a celei artizanale

Confecționare perne, steaguri, cocarde, mărțișoare, coronițe, tablouri

Trim l-IV

1 activitate de confecționare pe săptămână

CZ Clubul Pensionarilor, Parteneri - furnizori de materiale

Buget local

1.2.4. Organizarea de campanii locale de informare si mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului

Organizare de activități pentru valorizarea persoanelor vârstnice

Trim l-IV

Eveniment

„Tinerețe fără bătrânețe!,, ediția alia

DAS

Buget local

împărțirea de pliante informative

Trim l-IV

2 emisiuni/an,

100 pliante

BPVH, Birou Achiziții,

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

persoanelor vârstnice în societate și familie

Monitorizare, Programe, Proiecte

Emisiuni radio, TV

Trim l-IV

2 emisiuni/an,

100 pliante

BPVH

Buget local

1.2.5. Facilitarea implicării de către autoritățile publice a persoanelor vârstnice în luarea deciziilor cu privire la acțiunile și măsurile ce le sunt destinate

Organizarea de întâlniri intre persoanele de vârsta a treia si autoritățile locale (Primar, Viceprimari, consilieri locali)

Trim l-IV

1 întâlnire organizata la CZ cu 2 -3 consilieri locali

Șef centru, Director

Buget local

Sesiuni anuale de consultare a asociațiilor de pensionari

Trim l-IV

1 întâlnire

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT, ECHITABIL Șl SUSTENABIL DE SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE O.S.2.1 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE DE A FURNIZA SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Dezvoltarea structurilor destinate asistenței și protecției persoanelor vârstnice la nivelul autorităților locale

Deschiderea unui nou centru de zi pentru persoanele de vârsta a treia - tip club

Trim l-IV

1 centru nou

DAS, Primăria Bacău

BL

Centre de zi pentru socializare

Trim l-IV

2 centre

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.1.2. Implicarea autorităților publice locale în activarea resurselor comunitare (valorizarea instituțiilor de cult, a

Parteneriate noi cu instituții de cult, medicii de familie

Trim l-IV

3 noi parteneriate semnate

CZ Clubul Pensionarilor

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

medicului de familie etc), dezvoltarea de parteneriate și colaborări interinstituționaleîn scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice

întâlniri periodice cu actori locali

Trim l-IV

3 întâlniri anual

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.1.3. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenței sociale privind persoanele vârstnice

Schimb de experiența intre specialiști - in cadrul evenimentului „Tinerețe fără bătrânețe „ si a altor activități la care participa

Trim l-IV

1 asistent social,

1 kinetoterapeut 1 psiholog

Șef centru, Director

Buget local

Cursuri de specializare pentru personal

Țrim l-IV

3 cursuri anual

BPVH

Buget local

O.S.2.2 DEZVOLTAREA Șl DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE DE ÎNGRIJIRE Șl PROTECȚIE A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PUBUC, PUBLIC-PRIVAT, PRIVAT

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. înființarea serviciilor de îngrijire de lungă durată acordate la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente

Dezvoltarea parteneriatelor cu ong-uri pentru creșterea numărului de persoane vârstnice îngrijite la domiciliu -Dezvoltarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente in Municipiul Bacau

Trim l-IV

Nr parteneriate / servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Monitorizare in urma acordării subvențiilor prin Legea 350, pentru serviciile de îngrijire la domiciliu

Trim l-IV

Nr contracte

BPVH

Buget local

2.2.2. înființarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a altor servicii alternativefcentre de zi, cluburi, locuințe protejate, centre rezidențiale de îngrijire temporară etc)

înființarea centru de zi pentru persoane vârstnice în zona de sud a municipiului, zona cu multa populație vârstnică

Trim l-IV

1 centru de zi creat

DAS, Municipiul Bacău

Buget local

2.2.3. înființarea unui centru medico - social

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.5. înființarea unui set de servicii comprehensive, socio-medicale pentru prevenirea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale

Centre de zi pentru socializare

Trim l-IV

2 centre de zi, 300 persoane pe an

BPVH

Buget local

Servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu

Trim l-IV

2 centre de zi, 300 persoane pe an

BPVH

Buget local

O.S.2.3. MONITORIZAREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1. Elaborarea și implementarea unei metodologii de identificare a serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, a numărului de persoane vârstnice beneficiare de servicii sociale, a respectării standardelor de calitate

întâlniri cu ong-urile pe problematica persoanelor vârstnice

Trim l-IV

3 întâlniri

BPVH, Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

COMPONENTA: PREVENIREA Șl COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE Șl A VIOLENTEI BAZATA PE DEOSEBIREA DE SEX

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIEÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI "TOLERANȚĂ ZERO" FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN FAMILIEI;

05.1.1. PROMOVAREA VALORILOR NON-VIOLENȚEI Șl IMPLEMENTAREA UNOR ACȚIUNI DE SENSIBILIZARE (CORELAT CU OS 4.1 - COMPONENTA PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI)

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Informare la nivelul comunității privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia;

Acțiuni de informare în comunitate privind violența în familie

Trim 1-IV

Minim 1 acțiune de informare

DAS

Buget local

1.1.2. Informare privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia in școli si centre din structura DAS;

informare in centre din structura DAS, privind formele violentei domestice si în colectivitate și prevenirea acesteia

Trim MV

2 activități,

25 copii informați,

50 părinți informați

BPC, OSPT

Buget local

Campanii de informare privind formele violentei domestice

Trim MV

1/an,

1 parteneriat,

100 de persoane informate

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

05.1.2. ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE Șl A INSTITUȚIILOR PUBUCE DE A PREVENI Șl COMBATE VIOLENȚA DOMESTICĂ, CORELAT CU VIOLENȚA ÎMPOTRIVA

COPILULUI;

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Parteneriate eficiente cu ONG-uri si instituții abilitate sa intervenim in echipa la nivel local, corelat cu violența asupra copilului - implementarea unui

Constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul mun. Bacău

Trim MV

1 echipa mobila constituita, Nr de cazuri înregistrate la nivelul DAS

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență;

1.2.2. Aplicarea legislației în domeniul violenței în familie (violență domestică, violență împotriva copilului la nivelul comunității municipiului Bacău prin întâlniri de lucru si schimb de experiența cu alte instituții responsabile și participarea la întâlniri de lucru si informare.

DAS întâlnire de lucru si schimb de experiență cu alte instituții responsabile și participarea la întâlniri de lucru si informare

Trim l-IV

întâlnire de lucru si schimb de experiența

BPC, BBS, BPVH, CZOSPT, CRPA, CPNS, CPCNS, CZCP

Buget local

1.2.3. Optimizarea mecanismului interinstituțional corelat cu violența împotriva copilului;

Acordarea serviciilor sociale în situații de violență

Trim l-IV

Nr de cazuri de violență

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE Șl PROTECȚIE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

O.S. 2.1. EVALUAREA NEVOII DE SERVICII LA NIVEL MUNICIPIULUI BACĂU

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1.Evaluarea nevoilor și a accesibilităților serviciilor oferite victimelor (evaluare de nevoi, evaluarea situației actuale din perspectiva serviciilor existente / a lipsei serviciilor, a accesului la servicii etc

identificare de resurse pentru a accesului la servicii oferite victimelor violentei si agresorului / centre specializate

Trim l-IV

1 centru social

DAS

Buget local

O.S.2.2, DEZVOLTAREA SERVICIILOR / PROGRAMELOR DE PROTECȚIE Șl SPRIJIN

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Acțiuni de informare a victimelor violenței privind serviciile de sprijin și măsurile legale disponibilei servicii de consiliere juridică, psihologică, găzduire, asistență în găsirea unui loc de muncă etc);

informarea victimelor violenței domestice cu privire Ea instituțiile și ONG care asigura consiliere psihologică sau alte forme de asistență și protecție a victimei în funcție de necesitățile acesteia, organul de urmărire penală la care pot face plângere, etc

Trim l-IV

informarea victimelor

DAS

Buget local

2.2.2. Acompanierea victimelor în accesarea serviciilor medicale si sociale existente în comunitate, în conformitate cu legislație în vigoare;

Oferirea de suport victimelor în vederea accesării serviciilor în conformitate cu legislația în vigoare

Trim l-IV

informarea victimelor, referire de caz

DAS

Buget local

O.S.2.3. DEZVOLTAREA Șl CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL PREVENIRII Șl COMBATERII VIOLENȚEI DOMESTICE Șl A BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1. Participarea la Programe de formare profesională pentru îmbunătățirea cunoștințelor de bază ale profesioniștilor privind legislația națională și cadrul de politici și standarde europene relevante pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (cu accent pe violență domestică) precum și egalitatea între femei și bărbați;

Curs de formare profesională pentru specialiști

Trim l-IV

1 curs de formare

BPC

Buget local

2.3.2. Participarea la Programe de formare profesională (specializare) pentru profesioniști privind procedurile de intervenție pentru victime, agresor etc;

Curs de formare profesională pentru specialiști

Trim l-IV

1 curs de formare

BPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.3. Aplicarea procedurilor și instrumentelor de lucru destinate profesioniștilor (ghiduri, metodologii etc);

Implementarea prevederilor Legii 217/2003 și furnizarea de servicii sociale primare

Trim l-IV

Toți beneficiarii primesc servicii sociale primare

BPC, BPCH, BBS

Buget local

2.3.4. Participarea la schimburi de experiență, transfer de bune practici și promovarea abordărilor inovative ale serviciilor sociale alte instituții abilitate;

încheierea unei colaborări cu un ONG / organism abilitat

Trim l-IV

1/an,

1 parteneriat,

100 de persoane informate

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

întâlniri de lucru care să reunească specialiști

întâlniri realizate

DAS

Buget local

COMPONENTA: ALTE CATEGORII DE GRUPURi/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE $1 ASISTAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN CONFORMITATE CU ARIA DE RESPONSABILITATE INSTITUȚIONALĂ

O.S.1.1. SUSȚINEREA PROGRAMELOR / ACȚIUNILOR DESTINATE PREVENIRII TRAFICULUI DE PERSOANE, INCLUSIV PREVENIREA TRAFICULUI DE COPII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Actualizarea de parteneriate eficiente cu instituții si identificarea de ONG-uri abilitate in domeniu, pentru intervenție in echipa la nivelul comunității, în implementarea acțiunilor destinare creșterii gradului de informare și conștientizare a populației în ansamblu și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane, cu impact asupra reducerii factorilor care conduc la victimizare;

Actualizarea parteneriatelor cu Penitenciarul Bacău, care se adresează acum tinerilor si femeilor

Trim 1

2 parteneriate actualizate -violenta, traficul de persoane

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

1.1.2. Campanii de informare in școli si centre sociale privind situațiile cu risc, precum și gestionarea cu responsabilitate a deciziilor personale;

Activitatea „Dăruim / Dorim Atenție Sporită"

Trim l-IV

50 elevi si 10 profesori participanți la eveniment

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE, ALTELE DECÂT CELE PREZENTATE ANTERIOR (PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, FĂRĂ SUSȚINEREA FAMILIEI ETC)

O.S.2.1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII Șl BENEFICII SOCIALE, SERVICII MEDICALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Facilitarea accesului familiilor / aduIților cu o situație economica precara la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare evaluare, informare, sprijin și obținerea actelor de identitate)

Acordarea de tichete valorice

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de alimente prin programul PEAD

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget european

Acordarea de transport gratuit

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de subvenție la căldura

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget național

Buget local

Acordarea de beneficii sociale (VMG / alocații de susținere

Trim 1 - IV

Nr beneficiari VMG / Nr beneficiari ASF

DAS

Buget de stat

Ajutoare de urgență

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de alocații de stat

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

buget de stat

2.1.2. Sprijinirea familiilor cu copii

Acordarea de indemnizații pentru creșterea copilului

Trim 1 • IV

Nr beneficiari

DAS

Buget de stat

Acordarea de stimulent pentru reinserție

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget de stat

O.S. 2.2. PROTECȚIA $1 ASISTAREA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1.Identificarea resurselor pentru dezvoltarea serviciilor de asistență și sprijin (adăpost-uri, cantine sociale, locuire, ocupare etc);

Finalizarea Centrului de cazare temporara a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău;

Centrul de cazare dat in folosință

MB, DAS

Buget local

2.2.2.Susținerea persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate în accesarea serviciilor comunitare existente;

identificarea persoanelor in situație de risc cu sprijinul Politiei locale

Trim 1 - IV

Nr persoane cazate in regim de urgenta in adăpost

BBS

Buget local, donații si sponsorizări

COMPONENTA: SERVICII SOCIALE DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILII Șl PERSOANE IN NEVOIE IN SISTEMUL LOCAL DE COEZIUNE SOCIALA

OBIECTIV GENERAL 1: CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE

O.S.1.1. DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE CARE FUNCȚIONEAZĂ LA CAPACITATE MAXIMA, FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE, BAZATE PE COMUNITATE, EFICACE Șl EFICIENTE.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. întărirea capacității DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială;

Informarea furnizorilor de servicii sociale de la nivel local privind legislația care întărește capacitatea DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială;

TRIM 1 -IV

Furnizorilor de servicii sociale informați

DAS

Buget local

1.1.2. Elaborarea unui mecanism instituțional de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, de identificare și evaluare a tuturor cazurilor de risc social, în vederea prevenirii si depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violența, șa;

Crearea unei baze de date si întâlniri in comunitate (beneficiari, reprezentanți organizații, furnizori publici si privați de serv, soc., instituții)

TRIM 1 -IV

1 baza de date creata,

nr întâlniri in comunitate

DAS

Buget local

1.1.3. Crearea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării si centralizării la nivel local in timp real a nevoii de înființare, dezvoltare si concentrare a

Centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării și centralizării la nivel local în timp real pentru acordarea serviciilor si beneficiilor precum si altor forme de sprijin (tichete valorice, abonamente pe transport public in

TRIM 1 -IV

Un sistem de centralizare a bazei de date în rețea

MB, Taxe si impozite, DAS, AJOFM, AJPIS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

resurselor pe nevoi prioritare la nivel local cu detalii de asistenta sociala colectate de specialiști din teren și de la instituții (număr de nevoi, categorii de beneficiari, concentrație in funcție de localizare și avantaje si dezavantaje - harta sărăciei si excluziunii sociale, venituri, proprietăți imobile si mobile)

comun, VMG, alocații de susținere, etc ); Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare și a numărului de beneficiari (care ar putea sa fie cuprinși într-o bază de date in funcție de situația socio-economica)

1-1.4. Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorităților naționale la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață si a populației majoritare

Identificarea persoanelor care nu sunt înscrise pe listele medicilor de familie

TRIM 1 -IV

Nr persoane

DAS

Buget local

Campanii de informare privind importanța vaccinării minorilor

TRIM 1 -IV

1 campanie

DAS

Buget local

Creșterea gradului de informare a populației cu privire la promovarea sănătății și educație pentru sănătate prin Campanii de informare cu privire la importanța igienei și a unui stil de viață sănătos, privind TBC, HIV/SIDA, BTS

TRIM 1 -IV

Nr activități / nr persoane

DAS

Buget local

1.1.5. Promovarea, replicarea bunelor practici în domeniul serviciilor sociale;

Schimburi de experiența /

TRIM 1 -IV

Activități

DAS

Buget local

1.6. Formarea continuă a personalului, profesioniștilor care lucrează în DAS.

Cursuri de formare

TRIM 1 -IV

Nr cursuri, nr specialiști participant

DAS

RU

Buget local

O.S.1.2 DEZVOLTAREA Șl IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM LOCAL EFICIENT DE EVALUARE Șl MONITORIZARE A RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI Șl A TUTUROR PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Crearea și implementarea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea interdepartamentală (în cadrul DAS) de identificare și înregistrare a tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile

Identificarea de resurse, replicarea proiectului AURORA, baza de date funcțională înregistrată in format electronic

Trim l-IV

1 baza de date

DAS

Buget local

1.2.2. Identificarea unui mecanism de creare a unui sistem interinstituțional de identificare și înregistrare a tuturor persoanelor in situație de risc social de la comunității a tuturor grupurilor în situații de vulnerabilitate, (medici de familie, cadre didactice, Spital, Penitenciar, mediul universitar, mediul economic, biserica, etc)

Creare/ actualizare periodica a bazei de date privind instituțiile de la nivel local și date de contact, publicate si pe site-ul DAS și identificarea de resurse; Replicarea proiectului AURORA; Baza de date funcțională înregistrată în format electronic

Trim l-IV

1 baza de date / instituție publica

1 baza de date persoanelor in situație de risc social

DAS, Birou Informatizare

Buget local

1.2.3. Informatizare baze de date cu persoanele vulnerabile la nivelul comunități, elaborarea unei proceduri de monitorizare complete si complexe fără să consume timpul, ca resursa deficitara in situația unei tehnoredactări a situației socio-economice identificate in teren ;

Identificarea de resurse; Replicarea proiectului AURORA; Baza de date funcțională înregistrată in format electronic

Trim l-IV

1 baza de date informatizata

DAS, Birou Informatizare

Buget local

1.2.4. Crearea și implementarea unui mecanism de monitorizare a grupurilor vulnerabile din comunitate (definirea unui rol activ al profesioniștilor locali în procesul

Platforma AURORA funcțională

Trim l-IV

Activități înregistrate in platforma

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

monitorizării respectării drepturilor copilului);

O.S.1.3. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI DE SISTEM LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.3.1. îmbunătățirea capacității de planificare, monitorizare și evaluare în scopul dezvoltării serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității și resursele acesteia;

întâlniri interne de lucru pentru implementarea Strategie si Planului de acțiune anual

Trim l-IV

întâlniri de lucru interne

DAS, comunitatea locala

Buget local

Identificarea de mecanisme de îmbunătățire a bazei de date privind beneficiarii si resursele comunității

Trim l-IV

1 baza de date cu informații centralizate

DAS, comunitatea locala

Buget local

1.3.2. Implementarea strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2019-2029;

întocmirea Planurilor anuale de acțiune in concordanta cu Strategia

Trim l-IV

întocmirea anuala a planului de acțiune

Mun. Bacău, DAS, comunitatea locala

Buget local

1.3.3. Monitorizarea și evaluarea periodică(anuală) a strategiei locale;

Planuri anuale de acțiune elaborate și monitorizate in concordanta cu strategia

Trim l-IV

Evaluarea anua ă a planului de acțiune

Mun. Bacău,

DAS

Buget local

1.3.4. Furnizarea serviciilor în baza unor proceduri și metodologii de lucru elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare;

Proceduri elaborate

Trim l-IV

Nr proceduri

DAS

Buget local

1.3.5. Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor;

Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor prin finanțări nerambursabile pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

Trim l-IV

Nr beneficiari monitorizați

Mun. Bacău, DAS

Buget local

1.3.6. Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori privați pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

Acordarea de finanțări nerambursabile pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

Trim l-IV

Nr contracte semnate

M Bacău, DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA PIEȚEI MIXTE DE SERVICII

O.S.2.1. CONSOLIDAREA COOPERĂRII DINTRE SECTORUL PUBLIC Șl ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul

responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Asigurarea respectării principiilor concurenței, eficienței și transparenței în finanțarea din surse publice a serviciilor sociale oferite de ONG-uri în calitate de furnizori privați de servicii sociale;

Ghiduri de finanțare / condiții de acordare a finanțărilor elaborate si aplicate cu respectarea principiilor concurenței, eficienței și transparenței, publicarea informației

Trim l-IV

Ghiduri / alte condiții elaborate si publicate

MB, DAS

Buget local

2.1.2. Consultarea și implicarea ONG-urilor, utilizarea competențelor și expertizei acestora în elaborarea si implementarea strategiilor locale/planurilor de acțiune, în dezvoltarea serviciilor sociale și mobilizarea resurselor comunității

întâlniri cu furnizori publici și privați de servicii cu alte instituții, mediul economic, organizații reprezentative ale beneficiarilor pentru întocmirea Planurilor anuale de acțiune si punerea in aplicare a acestuia in concordanta cu Strategia

Trim l-IV

Nr consultări publice /întâlniri de lucru

DAS, comunitatea locala

Buget local

2.1.3. Susținerea și încurajarea sectorului nonprofit în a prelua și dezvolta servicii sociale din sectorul public;

Acordarea de finanțări / subvenții și parteneriate

Trim l-IV

Sectorul nonprofit susținut / nr de contracte

MB, DAS

Buget local

2.1.4. Facilitarea parteneriateior dintre autoritățile publice și ONG-uri;

Parteneriate in funcție de scop, nevoi si

resurse

Trim l-IV

Nr de parteneriate/ instituții partenere

MB, DAS

Buget local

2.1.5. Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome și a altor minorități la educație la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea

Actualizarea datelor de la nivel local privind participarea copiilor romi și a altor minorități la educație pe niveluri de învățământ precum și a populației majoritare

Trim l-IV

Date actualizate

DAS, ISJ

Buget local

Identificarea copiilor cu vârstă școlară de etnie romă și a altor minorități și a populației majoritare cu risc de abandon școlar și

Trim l-IV

Date actualizate

DAS, ISJ

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

societății bazate pe cunoaștere precum și a populației majoritare

monitorizarea cu scopul: prevenirii și medierii conflictelor dintre familie, comunitate și școală; facilitarea dialogului școală -familie-comunitate; a informării autorităților despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective.

Informarea familiilor de etnie romă și a altor minorități și a populației majoritare privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Trim l-IV

Nr activități

DAS, ISJ

Buget local

Prevenirea și combaterea cazurilor de discriminare pe baza de etnie, sex, religie, dizabilitate, etc, prin informarea cadrelor didactice despre legislația existentă în domeniu și prin inițierea unor campanii de educație civică la nivelul școlilor din municipiu.

Trim l-IV

Nr activități

DAS, ISJ

Buget local

Informarea posibililor beneficiari despre locurile speciale alocate de către Ministerul Educației Naționale în sistemul de învățământ preuniversitar și superior

Trim l-IV

Nr activități

DAS, ISJ

Buget local

2.1.6. Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității naționale și creșterea atractivității pentru investiții precum si altor persoane aflate in dificultate

Informarea posibililor beneficiari despre locurile de munca disponibile la nivel local și despre

Trim MV

Nr activități

DAS,

Buget local

O.S.2.2. CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A SECTORULUI ECONOMIC ÎN SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Promovarea conceptului de "responsabilitate socială";

Dezvoltarea de parteneriate pentru facilitarea angajării persoanelor in situație de risc

Trim l-IV

Nr activități

DAS

Buget local

2.2.2. identificarea și implementarea mecanismelor de atragere a factorilor economici în susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

Informare periodica privind legislația care acorda facilități si nevoia pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale / obținere de sponsorizări

Trim l-IV

Nr de activități de colaborare

MB, DAS

Buget local

2.2.3. Definirea rolului activai sectorului economic procesul de incluziune socială a grupurilor vulnerabil - grupuri de lucru locale de intervenție formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor nonprofit, agenți economici care să identifice soluții la problemele comunității;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții,

Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea structurilor de economie socială;

Identificare de resurse si parteneri

Trim l-IV

1 SES format

MB, DAS

Buget local

O.S.2.3. PĂSTRAREA, DEZVOLTAREA Șl AFIRMAREA IDENTITĂȚII CULTURALE (LIMBĂ, OBICEIURI, PATRIMONIU) A MINORITĂȚII NAȚIONALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1. întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale

Realizarea unei întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale

Trim l-IV

1 activitate

MB, DAS

Buget local

2.3.2. Promovarea culturii și identității naționale și a minorităților naționale

Participarea la evenimente pentru promovarea culturii și identității minorităților naționale

Trim l-IV

1 activitate

MB, DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 3: LOCUIRE Șl MICĂ INFRASTRUCTURĂ

O.S.3.1. ASIGURAREA DE CĂTRE INSTITUȚIILE LOCALE Șl PARTENERII SOCIALI A CONDIȚIILOR DE LOCUIT DECENTE ÎN COMUNITĂȚILE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC Șl SOCIAL, PRECUM Șl ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE Șl MICĂ INFRASTRUCTURĂ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.1.1. Alocarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului în baza procedurii de lucru aprobate de către Consiliul local.

Informarea privind procedura de obținere a locuințelor sociale si a criteriilor de acordare

Trim l-IV

Nr dosare depuse/ aprobate la Patrimon u

MB, DAS, Direcția Patrimoniu

Buget local

3.1.2. Reabilitarea locuințelor sociale și colective cu accent pe reabilitarea specială pentru persoanele dezavantajate -zona Izvoare

INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacău, 2017) ZUM Izvoare 378 persoane (Documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiză tehnică, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, aplicație POR)

Trim l-IV

Nr locuințe sociale reabilitate

MB, DAS

POR (euro)

1200000 euro

3.1.3. Prevenirea instituționalizării copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza cu un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului

Centru comunitar în cartierul Republica, Centrul de zi "Cantina socială

Trim l-IV

1 cantina -centru înfiir țat

MB, DAS

980000 Euro

(+cofinanțare)

3.1.4. Crearea de spatii recreative

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017); Amenajarea de parcuri și spații dejoacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele 0 școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social

Trim l-IV

Nr spații recreative create

MB, DAS

POR (euro) 100000 euro (+cofinanțare)

3.1.5. Asigurarea accesului la serviciile publice in funcție de nevoia sociala identificate

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017); Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunității    ZUM Izvoare 378 persoane

Trim l-IV

Centru integrat socio-medical

MB, DAS

POR (euro) 900000 euro (+cofinanțare)

OBIECTIV GENERAL 4: MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE

O.S.4.1. CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE ATÂT ÎN SECTORUL PUBLIC CÂT Șl PRIVAT

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.1. Implementarea reglementărilor în vigoare privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, actualizarea si crearea de proceduri in funcție de noile reglementari;

Actualizarea documentelor si procedurilor de acordare a serviciilor sociale și beneficiilor sociale in funcție de legislația in vigoare

TRIM 1-IV

Documente și proceduri actualizate

DAS

Buget local

4.1.2. Actualizarea, elaborarea și implementarea de proceduri pentru monitorizarea si creșterea calității serviciilor sociale;

Actualizarea bazei de date privind beneficiarii de servicii si beneficii sociale (model AJPIS)

TRIM 1-IV

baza de data actualizata

Birou informatizare

buget local

Finanțări nerambursabile din bugetul local pentru furnizorii privați licențiați in servicii sociale care nu acoperă in sistem public nevoia identificata (Servicii paleative, servicii pentru adulții cu dizabilități, servicii pentru reintegrarea persoanelor care au fost eliberate din penitenciar, servicii pentru tinerii care ies din sistemul de protecție, servicii pentru victimele violentei si pentru agresor etc)

TRIM Ml

Contracte semnate

MB, DAS

buget local

4.1.3.Schimburi de experiența si modele de bune practici intre specialiștii din cadrul DAS si alți specialiștii din cadrul altor furnizori publici si privați pentru implementarea și respectarea legislației în domeniul calității serviciilor sociale;

Participare la schimb de experiență

TRIM 1-IV

87 persoane din

DAS

DAS, RU

din bugetul local si sponsorizări

4.1.4. Perfecționarea / calificare / formare resurselor umane care lucrează în domeniul serviciilor sociale si identificarea de masuri sa

Participare la cursuri

TRIM I-IV

60 persoane

DAS, RU

bugetul local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

stimuleze atragerea de personal calificat;

4.1.5. Sesiuni de instruire pentru personalul din centre, asistenți personali, îngrijitori informali, voluntari;

Participare la sesiuni de instruire

TRIM l-IV

250 asistenți personali

DAS, RU

bugetul local

O.S..4.2. CREȘTEREA EFICIENȚEI Șl IMPACTULUI SERVICIILOR SOCIALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.2.1. Organizarea serviciilor sociale în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, de locuire, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în vederea dezvoltării unor mecanisme de sprijin efectiv al grupurilor vulnerabile;

Identificare de resurse / surse de finanțare / parteneriate (continuarea activității din proiectul implementat cu UNICEF si DGASPC + alte activități identificate)

Trim l-IV

Resurse

Identificate, nr parteneriate

MB, DAS Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.2.2. încurajarea dezvoltării serviciilor de îngrijire familială ( case de tip familial, locuințe protejate, asistență personalizată la domiciliu etc) atât pentru copii, cât și pentru adulți

Identificare de resurse / surse de finanțare / parteneriate

Trim i-lV

Resurse Identificate, nr parteneriate

MB, DAS Birou

Achiziții, Monitorizare,

Programe,

Proiecte

Buget local

4.2.3. Dezvoltarea capacității de răspuns inter-instituțional în vederea optimizării intervențiilor;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

Resurse Identificate, nr parteneriate

MB, DAS Birou

Achiziții, Monitorizare, Programe,

Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.2.4. Monitorizarea și evaluarea intervențiilor pe baza unui sistem de indicatori, cu accent pe rezultate sustenabile și echitabile si asigurarea unui sistem integrat de servicii și beneficii sociale pentru grupurile vulnerabile;

actualizarea bazei de date privind beneficiarii de servicii si beneficii sociale (model AJPIS)

Trim l-IV

Baza de date actualizata

DAS

Buget local

4.2.5. Actualizarea periodică a bazei de date existenta ia nivel local si a Hărții serviciilor sociale,

Actualizarea periodică a bazei de date existenta prin colaborare cu furnizorii locali

Trim l-IV

Baza de date actualizate

MB, DAS Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte, Birou informatizare

Buget local

O.S.4.3. PROMOVAREA ABORDĂRILOR INOVATIVE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.3.1. Identificarea intervențiilor/ experiențelor de bună practică și promovarea acestora în comunitate;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ÎNTOCMIT, DANIELA DIMULESCU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETA L GENERAL AL MUN. BACĂU - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR,

CARMEN MIHAE