Hotărârea nr. 301/2019

Hotărârea nr. 301 din 31.07.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019-2029 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău pentru perioada 2019-2029

HOTĂRÂREA NR. 301 DIN 31.07.2019

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere:

-Referatul 9382 din 27.05.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9653 din 30.05.2019; -Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 14293/30.07.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială, înregistrat cu nr. 14288/30.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1248'31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1249/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr,2, nr. 1250/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1251/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1252/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, art.l 12 alin.3 lit. a și b;

-Prevederile HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. Art. 3 alin (2) și art 4 din Anexa 2;

-Prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (I), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” și art.l39(3) lit. “a” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și Planul pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, care constituie Anexa nr.l.

Art, 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției PrefectuluLJudețului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DOINA DRAGOMțJt      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU

N.O.P./D.D./A.M. >X.l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 301 DIN 31.07.2019

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU PERIOADA 2019 - 2029„Mereu solidari cu nevoile comunității!”

ÎNTOCMIT,

DANIELA D1MULESCU /r

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ P SECRETARUL GENE NICOLAE - OVIDILA DIACONU


EJN. BACAU VICI


CUPRINS

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

 • 1.1. CONTEXTUL STRATEGIC

 • 1.2. METODOLOGIE

 • 1.3. MISIUNE

 • 1.4. VIZIUNE

 • 1.5. PRINCIPII

CAPITOLUL 2. ANALIZA CONTEXTULUI ACTUAL

CAPITOLUL 3. COMPONENTA PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR

COPILULUI ȘI A FAMILIEI

 • 3.1 MISIUNE

 • 3.2 VIZIUNE

 • 3.3 GRUP ȚINTĂ

 • 3.4 PRINCIPII

 • 3.5 PREMISE

 • 3.6 DIRECȚII DE ACȚIUNE:

 • 3.7 REALIZĂRI IN PERIOADA 2014-2018

 • 3.8 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

 • 3.9 RESURSE

 • 3.10 REZULTATE AȘTEPTATE

CAPITOLUL 4. COMPONENTA INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU

DIZABILITĂȚI 72

 • 4.1 MISIUNEA:

 • 4.2 VIZIUNE

 • 4.3 GRUP ȚINTĂ

 • 4.4 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN PERIOADA 2014 - 2018

 • 4.5 DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE

 • 4.6 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

 • 4.7 RESURSE

 • 4.8 REZULTATE AȘTEPTATE

CAPITOLUL 5. COMPONENTA PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 • 5.1 MISIUNEA

 • 5.2 GRUP ȚINTĂ

 • 5.3 PRINCIPII

 • 5.5 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • 5.6 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

 • 5.7 RESURSE

 • 5.8 REZULTATE AȘTEPTATE

CAPITOLUL 6. COMPONENTA PREVENIREA ȘI COMBATEREA

FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ȘI A VIOLENȚEI BAZATĂ PE

DEOSEBIREA DE SEX

 • 6.1 VIZIUNE

 • 6.2 GRUPURI ȚINTĂ:

 • 6.3 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN

FAMILIE

 • 6.4 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • 6.5 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

 • 6.6 RESURSE

 • 6.7 REZULTATE AȘTEPTATE

CAPITOLUL 7. COMPONENTA ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE

AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE

PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)

 • 7.1 VIZIUNE

 • 7.2 GRUPURI ȚINTĂ:

 • 7.3 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN

FAMILIE

 • 7.4 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • 7.5 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

 • 7.6 RESURSE

 • 7.7 REZULTATE AȘTEPTATE

CAPITOLUL 8. SERVICII SOCIALE ȘI BENEFICII DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILIE ȘI PERSOANE IN NEVOIE ÎN SISTEMULUI LOCAL DE

COEZIUNE SOCIALA.....

 • 8.1 MISIUNE

 • 8.2 VIZIUNE:

 • 8.3 EVALUARE CONTEXTULUI LOCAL

 • 8.4 ANALIZA SWOT (ADOP)

 • 8.5 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • 8.6 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

 • 8.7 RESURSE

 • 8.8 REZULTATE AȘTEPTATE

CAPITOLUL 9. CADRUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

 • 9.1 INSTITUȚII RESPONSABILE ȘI PARTENERI

 • 9.2 PROCEDURI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

CAPITOLUL 10. PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU PERIOADA 2019 - 2029 - ANEXA 1

CAPITOLUL 11

ANEXA 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 7


204


Anexa 8


CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Municipiul Bacău este municipiul reședință al județului Bacău, fiind amplasat în zona de nord-est a țării, pe coordonatele 46° și 35' latitudine nordică și 26° si 55' longitudine estică, având o suprafață de peste 41 de km2. A fost declarat municipiu la 17 februarie 1968.

Cu populație de 144,307 de locuitori la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, Bacăul este al doilea oraș ca mărime demografică din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est după municipiul Iași, este încadrat conform Legii 351/ 2001 în rândul celor 11 localități urbane de rangul I din România. Având în vedere că populația sa a scăzut în ultimii ani sub 200,000 de locuitori, acesta se încadrează în prezent în tipologia orașelor de rang H sau conform noi distribuții propuse în viitoarea Lege privind rețeaua de localități, în categoria a III - a, poli regionali secundari, municipii de importanță regională, cu o populație de peste 100,000 loc. Zona Metropolitană Bacău a fost creată pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriului național și regional, pornind de la nevoia conturării unor teritorii ce polarizează populația și activitățile economice într - o structură coezivă, ca Asociație de Dezvoltare Intercomunitară din care fac parte pe lângă municipiul Bacău, comunele Berești-Bistrița, Buhoci, Faraoani, Filipești, Gioseni, Hemeiuș, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Gârleni, Odobești, Prăjești, Sărata, Săucești, Secuieni, Tamași, Blăgesti, Horgești și Traian, însumând o populație de circa 227,057 locuitori. Rolul polului de dezvoltare Bacău în dezvoltarea echilibrată a regiunii este evidențiat și de apartenența sa la sistemul urban regional Iași - Bacău - Piatra Neamț - Roman, însumând o populație de circa 227,057 locuitori. Ca mărime demografică, aceasta este a doua la nivelul regiunii după Zona Metropolitană Iași (peste 450,000 de locuitori), fiind urmată de Zona Metropolitană Suceava (aproximativ 200,000 de locuitori) și Zona Metropolitană Botoșani (aproximativ 150,000 de locuitori). (SIDU BAC AU, 2017)

1.1. CONTEXTUL STRATEGIC

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, este în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile sociale locale identificate, în acord cu direcțiile de acțiune locale, regionale și obligațiile asumate prin documentele organizațiilor internaționale la care România a aderat, respectiv:

 • • Planul Național de Dezvoltare

 • • Planul Strategic al României

 • •  Strategia Europa 2020 - o strategie europeana pentru o creștere inteligenta, ecologică și favorabilă incluziunii

 • • Strategia de Formare pentru Administrația Publică Locală din România

 • • Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău

 • • Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030 aprobată de Guvernul României (prin Decizia nr.1460 din 12 noiembrie 2008);

 • • Banca Mondială, Atlasul zonelor urbane marginalizate din România

 • • Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020

 • • Strategia Guvernului României pentru îmbunătățirea Cetățenilor Români aparținând Minorității Roma

 • • Strategia ”0 societate fără bariere” pentru persoanele cu dizabilități 2015-2020

 • • Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurie a Școlii

 • • Strategia Națională de învățare pe tot Parcursul Vieții 2015 -2020

 • • Strategia Națională pentru îmbătrânire Activă

 • • Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Fenomenului Violenței în Familie;

 • • Strategia Națională împotriva Traficului de Persoane 2018-2022

 • • Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei 2016-2020

 • •  Strategia naționala privind protecția si promovarea drepturilor copilului

 • • Strategia naționala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2015-2019

 • •  Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020

 • • Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014 - 2020 si a Planului Operațional de implementare a strategiei pentru perioada 2014 - 2020

 • • Planul de Acțiune Locală „Dezvoltarea Durabilă a Municipiului Bacău, o comunitate sănătoasă” (PMUD)

 • • Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2014 - 2020 (SIDU)

 • • Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

 • • Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitați

 • • Recomandarea Comisiei Europene 2013/112/UE

 • • Strategia naționala antidrog 2013 - 2020

 • • Strategia Națională de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate

 • • Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă Bacău (PAED)

 • • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bacău (PMUD)

 • • Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă Bacău (PAED)

 • • E-STRATEG Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău 2018 - 2023

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 este documentul programatic care înglobează obiectivele generale și specifice pe direcțiile de acțiune asumate de toate instituțiile implicate în asistența socială, pentru prevenirea și depistarea precoce situațiilor de risc și excluziune socială și crearea unui cadru strategic de susținere și dezvoltare a serviciilor sociale și pentru acordarea beneficiilor de asistență socială.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău funcționează ca instituție publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu art. 113 din Legea 292/2011 a asistenței sociale și art. 2 din Hotărârea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistenta socială, cu modificările și completările ulterioare pe baza următoarelor principii:

 • •  solidaritatea sociala potrivit căreia comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale;

 • • respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalității;

 • • universalitatea, potrivit căreia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in condițiile prevăzute de lege;

 • •  parteneriatul, potrivit căruia instituțiile publice si organizațiile societății civile cooperează in vederea organizării si dezvoltării serviciilor sociale.

Direcția de asistență socială a Municipiului Bacau este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

c) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, oferă servicii sociale persoanelor aflate in municipiul Bacău, conform legii, beneficiază de servicii sociale toți cetățenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, precum și străinii și apatrizii care au domiciliul sau reședința în România, aflați în situații de dificultate. Având in vedere ca anumite servicii sociale sunt finanțate din bugetul Consiliului Local Bacău, aria de intervenție este prioritară pentru populația municipiului Bacău. Conform Hotărârii de guvern nr. 867/2015, Nomenclatorul serviciilor sociale cuprinde, în prezent, 71 de categorii de servicii sociale, grupate în 25 de tipuri mari de servicii sociale, definite în funcție de regimul de asistare (rezidențial/nerezidențial), locul de acordare (în centre/în comunitate/ la domiciliul beneficiarului, etc.) și categoriile de beneficiari cărora se adresează. După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:

 • •  servicii sociale destinate copilului și/sau familiei,

 • •  servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități,

 • •  servicii sociale destinate persoanelor vârstnice,

 • • servicii sociale destinate altor categorii de persoane în situație de dependență (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală),

 • •  servicii sociale destinate victimelor violenței în familie,

 • •  servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost,

 • •  servicii sociale destinate persoanelor cu diferite adicții (droguri, alcool, alte substanțe toxice),

 • •  servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane,

 • •  servicii sociale destinate solicitanților de azil și persoanelor care au primit o formă protecție în România,

 • •  servicii sociale pentru persoane în risc de sărăcie,

 • •  servicii sociale pentru alte persoane aflate în situații de nevoie.

Oferite de DAS in următoarea structură:

Servicii sociale primare:__________________

 • 1. Birou Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap -asistenți personali

 • 2. Birou Protecția Copilului

 • 3. Birou Beneficii Sociale

 • -  Compartiment Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere

 • -  Compartiment Alocații și Indemnizații Creșterea Copilului

 • 4. Compartimentul Consiliere Servicii Sociale

 • 5. Compartimentul de Consultanță Psihologică

 • 6. Compartimentul Servicii Sociale Integrate Comunitare.


Servicii sociale specializate:________________

 • 1. Centrul de Resurse Pentru Adolescenți

 • 2. Centrul de Zi Pentru Copilul Aflat în Dificultate

 • 3. Centrul de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale

 • 4. Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost

 • 5. Centrul de Zi „O Școală pentru Toți”

 • 6. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor”


La acestea putem adauga Căminul pentru persoane vârstnice Bacau, care este in structura Municipiului Bacau, dar funcționează ca si serviciu social specializat in structura furnizorului de servicii sociale DAS Bacau.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 (Serviciul Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 (schimbarea denumirii în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și funcționează ca instituție publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu articolul 113, aliniatul (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a)  solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b)  subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c)  universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d)  respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e)  abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f)   parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g)  participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h)  transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i)  nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică nccontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j)   eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k)  eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l)  respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n)  caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o)  proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p)  complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q)  concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r)  egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s)  confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t)  echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u)  focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

Pentru înfăptuirea obiectivelor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău și în conformitate cu Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, conform HG nr.797/2017, intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin măsurile și acțiunile de asistență socială în concordanță cu sistemul național de asistență socială, complementar sistemelor de asigurări sociale prin:

 • 1. sistemul de beneficii de asistență socială și

 • 2. sistemul de servicii sociale acordate.

Beneficiile de asistență socială și serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate și complementare în care serviciile sociale să primeze față de beneficiile de asistență socială, în cazul în care costul acestora și impactul asupra beneficiarilor este similar cu scopul de a dezvolta capacitățile individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, fără a creea dependență de sistemul de asistență socială.

1.2. METODOLOGIE

Pentru elaborarea Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 am autoevaluat calitativ și cantitativ serviciile sociale proprii și numărul și tipul de beneficiari se servicii si beneficii sociale, conform rapoartelor anuale de activitate, precum și oferta de servicii sociale de la nivelul municipiului Bacău și zonei metropolitane, de la alte instituții de stat și mediul neguvernamental.

OljgnoxJ locală și Proces consultativ la nivel comunitar si Interinstftuțfon

consultare Consiliul Județean și Hotărâre a Consiliului Local


Strategia serviciilor sociale din Mun Bacău 2019-2029 si Planul operațional de implementare

2019- 2029

Procesul de elaborare și aprobare al Strategiei serviciilor sociale din Municipiului Bacau

Pentru aplicarea politicilor în domeniu și realizarea diagnozei sociale la nivelul Municipiului Bacău, privind serviciile existente, am solicitat furnizorilor care oferă servicii sociale la nivelul municipiului Bacau să ne furnizeze informații privind serviciile oferite, categoria de beneficiari, capacitatea si gradul de ocupare, numărul cererilor in așteptare si bugetele de finanțare (local/judetean/de stat/contributii persoane beneficiare si alte surse de finanțare), în vederea acoperirii nevoii sociale pentru fiecare categorie de beneficiari și întocmirea si completarea bazei noastre de date, astfel incat sa avem o baza de date.

Având in vedere foarte putini furnizori din mediul privat colaborează cu DAS Bacau, prima provocare a fost identificarea acestora si a datelor de contact. Am consultat lista furnizorilor acreditat! de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, lista la care am completat informația din Harta serviciilor sociale acreditate din județul Bacau și din baza noastra de date. Pentru completarea acestor informații, mai ales ca multe din datele de contact (adrese poștale si de e-mail) nu mai coresundea am consultat informațiile publicate pe internet privind datele de contact furnizate in mediul on-line și am solicitat informații de la fiecare organizație contactată astfel încât la întâlnirile de lucru privind consultarea publică și întocmirea Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și Planului operațional de implementare privind serviciile sociale de la nivelul Municipiului Bacău, pe componente și teme de interes să avem o bază de date actualizată pentru realizarea diagnozei sociale la nivelul Municipiului Bacău, privind serviciile sociale existente, în vederea acoperirii nevoii sociale pentru fiecare categorie de beneficiari.

Datele calitative și cantitative au fost centralizate după analizarea propriei activități, a bazei de date proprii și consultarea instituțiilor implicate în procesul de asistență socială de la nivel local, în ședințele publice pe teme de interes și studierea documentelor strategice.

în acest sens au fost transmise adrese de solicitare in vederea întocmirii bazei de date și a diagnozei strategiei, la instituțiile cu care colaboram in procesul de asistenta sociala și la furnizori privați de la nivelul municipiului. Astfel am solicitat date de la DGASPC Bacau privind serviciile sociale specializate existente. Au fost expediate 80 adrese la care am primit 16 răspunsuri, au fost retumate de la poștă 21 solicitări, diferența de 43 de solicitări deducem ca au fost primite dar nu am primit răspuns, motiv ce ne face sa credem ca deși pe internet par valabile foarte multe oferte de servicii sociale, multe sunt desființate sau au un alt sediu, dar sigur nu pot fi contactate de posibilii beneficiari sau parteneri sociali. Colaborarea dintre furnizorii privați nu este mai buna, acest fapt reiese și din răspunsurile primite de la furnizori, respectiv parteneri sociali locali, despre entitati care contribuie la prevenirea si combaterea situațiilor de risc și incluziunea socială a populației municipiului Bacău, de care au cunoștință că funcționează pe raza unității administrativ teritoriale Bacau. în aces sens am completat aceasta lista cu datele furnizate de DGASPC.

în conformitate cu legislația în vigoare este necesară actualizarea bazei de date privind furnizorii de servicii sociale de la nivel local, servicii de interes public pentru intervenția in asistență socială, pentru informarea potențialilor beneficiari prin publicarea ei pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Având in vedere ca inca nu funcționează un mecanism de corelare a bazelor de date privind furnizorii de servicii sociale si a serviciilor sociale pe care aceștia le oferă, precum si un mecanism de corelare a bazelor de date privind numărul si tipul beneficiarilor, pentru a nu exista riscul dublei raportări, elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcția de asistenta sociala a Municipiului Bacau, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația in vigoare. Prezenta furnizorilor de servicii sociale activi in comunitate, la consultările privind elaborarea acestor documente vor contribui la completarea acestor date, cu informații relevante pentru imbunatațirea acestei situații.

Au fost organizate 3 ședințe publice la care au participat reprezentanți de la instituții publice cu care colaboram in domeniul social, furnizori publici și privați, reprezentanți ai beneficiarilor. Documentele care au fost prezentate in consultare publică au fost afișate 30 zile pe site-ul dasbacau.ro, pentru o informare transparenta a comunității locale și pentru a fi accesibil tuturor celor interesați sa participe cu propuneri.

Au fost centralizate date calitative care structurează și cataloghează recomandările persoanelor din municipiul Bacau, prin colectarea chestionarelor aplicate in comunitate cu ocazia evenimentelor publice organizate și in timpul activităților în comunitate. Respondenții nu au fost din beneficiarii servicii sociale. Am fost interesați de nevoia de informații privind adresabilitatea în caz de nevoie, cunoștințe privind eventualele servicii utile, canalul de comunicare pe care iși accesează informația, categoriile de posibili beneficiari de asistență socială și sugestii privind îmbunațătirea serviciilor.

Recomandările au fost colectate:

 • 1. în scris, adrese prin posta electronică și direct prin registratură și chestionarele aplicate.

 • 2. Verbal în cadrul ședințelor publice, și consemnate în minuta întâlnirii.

Datele sunt centralizate pentru identificarea de parteneri motivați/ interesați pentru acordarea de servicii unei anumite categorii de vulnerabilități și pentru concentrarea resurselor spre cele mai mari riscuri pentru acoperirea tuturor nevoilor identificate. Planul operațional sa fie întocmit in funcție de nevoi, ținând cont de resursele necesare, resursele existente, parteneri, și potențialul fiecăruia, adoptarea procedurilor de management strategic pentru promovarea dezvoltării sociale durabile și întărirea cooperării orizontale si verticale in acordarea de servicii sociale.

Principii in elaborarea strategiei

 • • Lucru in echipe interdisciplinare, inter-departamentale, inter-instituționale

 • • Informarea și consultarea comunității

 • • Dezvoltarea capacitatii echipelor participante

 • • Transparența

 • • Instituțional izarea strategiilor adoptate si a procedurilor aferente prin aprobarea in Hotarari ale Consiliului Local

 • • Diseminarea practicilor de succes intre instituii de asistenta sociala si identificarea partenerilor pentru proiecte

1.3. MISIUNE

Crearea unui cadru de intervenție preventivă pentru diminuarea efectelor asupra persoanelor vulnerabile și a serviciilor sociale tardive, mai costisitoare și a unui sistem de asistență proactiv prin crearea de oportunități în sprijinul persoanei si familiei în nevoie socială de a se reintegra.

Crearea unui sistem de monitorizare și informare eficient pentru a fi in sprijinul specialiștilor in vederea întocmirii Planurilor de servicii, pentru evitarea dublei finanțări, pentru facilitarea colaborărilor și asigurarea tranparenței. Informarea posibililor beneficiari pentru accesarea acestora, in funcție de nevoie prin publicarea pe site-un DAS Bacau si alte activitati de informare.

Programe si proiecte de informare si mai ales de sprijin efectiv pentru recuperare funcțională astfel incat sa fie redus timpul de recuperare si prevenita situația de dependență.

Prevenirea si combaterea fenomenului de abandon școlar si familial prin susținerea serviciilor care sprijină supravegherea copiilor pe perioada cat părinții sunt la serviciu si creaza și susțin locuri de munca pentru persoanele vulnerabile.

1.4. VIZIUNE

Sistem de asistență socială integrat, proactiv, cu accent pe valorizarea calităților personale și familiale pentru creșterea stimei de sine și a calității vieții fiecărui membru din comunitate.

1.5. PRINCIPII

Premisele strategiei:

 • •      Eficientizarea serviciului social din punct de vedere al persoanei vulnerabile care nu resimte efectele perioadei de criză atat de greu si nici pe o perioada lunga de timp, ceea ce poate fi traumatizant pe termen scurt si lung cu efecte si asupra familiei; din punct de vedete al specialistului care identifica mult mai ușor resursele pentru instrumentarea cazurilor sociale și nu in ultimul rând din punct de vedere al costurilor pentru susținerea persoanelor vulnerabile (pentru: plasamente, asistent personal, ajutor social, penitență, tratament pentru consum de substanțe interzise, tratare de boli transmisibile incurabile, asistarea victimelor violentei si traficului, reintegrare școlara după abandon sau chiar in sistem a doua sansa, etc)

 • •      Creșterea stimei de sine și a calitatii vieții persoanelor in nevoie, care devin responsabile social, se reintegrează mult mai ușor in concordanță cu cerințele din reforma serviciilor sociale prin crearea de servicii sociale care stimulează si facilitează contrubutia beneficiarului dar si oferă pârghii pentru a facilita acest lucru, (in funcție de caz de exemplu: menținerea locul de munca - unul din criterile prioritare pentru inscrierea copiilor la centrele de zi și centrele de recuperare, crearea de servicii pentru persoanele adulte cu dizabilitati - structuri de economie sociala, centre de recuperare si menținere a capacitatii funcționale si mai ales recuperare până nu devine tardiv si irecuperabil, dezvoltarea de servicii pentru persoanele in vârstă - pentru menținerea capacității de autodeservire, pentru a se simți utili propriei familii si comunității) Dezvoltarea si înființarea acestor servicii in funcție de numărul de solicitări, in detrimentul costurilor cu instituționalizarea care este mult mai costisitoare și mai traumatizanta pentru beneficiar, in urma careia o reintegrare este mult mai greu de instrumentat.

 • •      Acesarea de fonduri in cooperare intre sectorul public si cel privat si implicarea beneficiarilor în procesul de implementare prin consultări in vederea stabilirii si prioritizarii nevoilor, asumarea responsabilităților privind implementarea si sustenabilitatii proiectelor

Principiile strategiei:

 • • Respectarea demnității umane

 • •  Subsidiaritatea

 • • Respectarea dreptului la autodeterminare

 • • Abordarea individuală

 • •  Solidaritatea sociala

 • • Universalitatea

 • • Dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii sociale

 • • Egalitatea de sanse și nediscriminarea pentru acesul la servicii sociale

 • • Concurență, competivitate și respect

 • • Parteneriat intre beneficiari si furnizori de servicii sociale si interinstutional

 • • Confidențialitate

CAPITOLUL 2. ANALIZA CONTEXTULUI ACTUAL

Municipiul Bacău este municipiul reședință al județului Bacău, cu o populație rezidentă de 144.307 de locuitori reprezentând 23,4% din totalul de locuitori ai județului. Conform RPL, din 2002 până în 2011 s-a înregistrat o scădere a populației, de la aproximativ 175 000 până la puțin sub 150 000 de locuitori. Pe de altă parte, conform bazei de date TEMPO a Institutului Național de Statistică, populația Municipiului Bacău după domiciliu era de 196.883 persoane în anul 2016, reprezentând aproximativ 26% din populația județului. Aceeași sursă relevă o fluctuație majoră a populației, cu o descreștere constantă în perioada 2010 - 2014 și o creștere cu aproximativ 2 000 de persoane între 2014 și 2016, contrar tendințelor naționale. Această evoluție a număiului populației este influențată, pe lângă mișcarea naturală, de cea migratorie. Aceasta din urmă nu a generat o scădere procentuală semnificativă (SIDU Bacău, 2017). In anul 2011, conform recensământului, la nivelul Municipiului Bacău se găseau în medie 2,33 persoane pe gospodărie, iar gradul de dotare cu utilități a acestora depășea pragul de 95 % în aproape toate cazurile. Locuințele racordate la alimentarea cu apă erau în procent de 97,6 %, care dispuneau de canalizare - 97,3 %, de instalație electrică - 99,2 %, de încălzire centrală -89 %, care aveau baie în locuință - 95,9 %, care aveau bucătărie în locuință - 94,7 %. (INS).

Direcția de asistenta sociala a Municipiului Bacau prin Primăria a participat în rețeaua transnațională URBACT prin intermediul căreia a realizat Planul de Acțiune Locală "Dezvoltarea durabilă a Municipiului Bacău, o comunitate sănătoasă" care a măsurat diferiți indicatori de calitate a vieții precum gradul de îmbătrânire a populației, locuri de muncă, migrație, accesul la locuințe, infrastructură, spații verzi și petrecerea timpului liber, poluarea, consumul de droguri în rândul tinerilor, sănătate, siguranța în spațiul public și a identificat ca principale grupuri vulnerabile la nivel urban: copii lăsați în urmă de părinți emigranți, tinerii consumatori de etnobotanice și vârstnicii care trăiesc singuri și riscă excluziunea socială.

Pentru aceștia sunt propuse următoarele activități specifice:

 • • Promovarea unui stil de viață si a unei diete sănătoase prin campanii de marketing social având drept public țintă tinerii si vârstnicii.

 • • Formarea unui larg parteneriat instituțional între autorități publice locale, lideri ai comunității, ONG-uri, licee si universități, pentru stabilirea unui plan de acțiuni;

 • • închiderea magazinelor unde se comercializează etnobotanice ,

 • • Parteneriat cu Poliția pentru monitorizarea vânzărilor de ethnobotanice;

 • • Campanie de social - marketing împotriva consumului de droguri ethnobotanice;

 • •  Oferirea de servicii de consiliere.

 • • Crearea a două Centre Sociale de Cartier în foste centrale termice de cartier, cu funcții și de Centre SPA, având ca scop regenerarea urbană a zonei, integrarea socială a unor grupuri defavorizate, urmarea unor programe de terapie ocupațională pentru adolescenți și tineri, precum și extinderea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice;

 • •  Stabilirea unui parteneriat instituțional împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, SPAS, DGASPC, alte servicii descentralizate și deconcentrate, precum și organizații civice și sociale, pentru monitorizarea situației copiilor proveniți din familii de emigranți;

 • • Oferirea de programe și servicii sociale, în special pentu cei 1.000 de copii lăsați acasă de ambii părinți;

 • • Program de participare pe piața muncii a acelora care se apropie de momentul finalizării studiilor.

 • • îmbunătățirea ofertei de servicii sociale pentru vârstnicii dependenți de îngrijire personală;

 • • Construirea celui de al doilea club destinat vârstnicilor, după modelul CLUB 60+;

 • • Modernizarea Centrului pentru îngrijirea vârstnicilor - proiect finanțat prin POR și aflat în derulare;

 • • Parteneriate între Serviciul Public de Asistență Socială (instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău) și ONG-uri/societatea civilă pentru oferirea de servicii (SIDU Bacău, 2017).

Profil demografic

Conform bazei de date TEMPO a Institutului Național de Statistică, populația Municipiului Bacău era de 196.883 persoane în anul 2016, reprezentând aproximativ 26% din populația județului. Aceeași sursă relevă o fluctuație majoră a populației, cu o descreștere constantă în perioada 2010 - 2014 și o creștere de aproximativ 2.000 de persoane, între 2014 și 2016, contrar tendințelor naționale. O rată de ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.

în ceea ce privește tendințele demografice, România trece printr-un proces de îmbătrânire început încă din anii 90. Acest fenomen se manifestă prin reducerea populației tinere și creșterea numărului vârstnicilor, principala cauză fiind scăderea natalității sub rata optimă de înlocuire a generațiilor. în perioada 2010-2016, numărul populației Municipiului Bacău a fluctuat diferit în cadrul fiecărei grupe cincinale de vârstă. Efectivul populației de 20-24 de ani a scăzut cu aproximativ 7 000 de persoane în perioada de referință, iar populația de 50-54 de ani a scăzut cu aproximativ 6 000 de persoane. Pe de altă parte, categoriile de 45-49 de ani, 65-69 de ani și 35-39 de ani au crescut cu aproximativ 3 400 de persoane fiecare (medie). Categoria de vârstă de 60-64 de ani înregistrează cea mai mare creștere, de 4 833 de persoane. Se conturează, astfel, tendința generală a ultimilor 7 ani reprezentată de scăderea populației apte de muncă și de creșterea numărului vârstnicilor, în timp ce numărul copiilor a fluctuat mai puțin, înregistrând o ușoară tendință de descreștere. Pe de altă parte, piramida vârstelor din municipiul Bacău și din județul omonim arată în anul 2016 o situație ceva mai echilibrată. Principalele provocări de natură demografică care sunt prezente în municipiul Bacău se referă pe de o parte la tendința generală din ultimii 7 ani de scădere a populației apte de muncă și de creștere a numărului vârstnicilor, iar pe de altă parte la fenomenul migrației sau posibilitatea găsirii unui loc de muncă. Acest fapt pune presiune pe serviciile de asistență socială la domiciliu, dar și pe centrele pentru vârstnici, fiind necesară o politică la nivel municipal care să includă și proiecte de îmbătrânire activă. Scăderea previzională a ratei de înlocuire a forței de muncă în următorii ani din cauza numărului mare de persoane între 50 și 60 de ani și a numărului încă insuficient de tineri și copii va avea consecințe importante și în plan economic, nu doar demografic. Mai mult, se remarcă superioritatea din punct de vedere numeric a persoanelor care pleacă temporar din oraș (pentru studii, locuri de muncă etc.) față de cele care se stabilesc în Municipiul Bacău definitiv. Acest flux migratoriu accentuează pierderea populației tinere, prin urmare este esențial să fie crescută calitatea vieții la nivel municipal prin politici economice, de educație și de locuire astfel încât tinerii să fie motivați să locuiască și să își întemeieze familii în Municipiul Bacău. Rata cea mai mare a abandonului școlar este înregistrată în ciclul gimnazial (13%), cu o creștere constantă în perioada studiată. Analizând din punct de vedere spațial, se remarcă faptul că toate instituțiile de învățământ care au înregistrat valori semnificative ale ratei de abandon școlar se află în apropierea Zonelor Urbane Marginalizate (identificate în capitolul Dezvoltare locală și comunități marginalizate). Acest fapt subliniază necesitatea unei abordări integrate de regenerare socială în aceste comunități, care să includă o componentă de încurajare a participării la sistemul de educație în vederea unui viitor transfer pe piața muncii și a depășirii condiției sociale. (SIDU Bacău 2017).

85 ani și peste

80-84 ani

75-79 ani

70-74 ani

65-69 ani

ara

60-64 ani

4/1

55-59 ani

50-54 ani

45-49 ani

■O

40-44 ani

ro Q.

35-39 ani

=J

L—

30-34 ani

O

25-29 ani

20-24 ani

15-19 ani

10-14 ani

5-9 ani

0- 4 ani

6

Procente

4    2    0    2    4    6

t % Feminin c % Masculin
(1), Piramida vârstelor în Municipiul Bacău, 2016


(2), Distribuția pe grupe cincinale de vârstă în Municipiul Bacău 2016

Sursa S1DU Bacău 2017, pe baza datelor INS TEMPO

Distribuția pe sexe și categorii de vârstă arată o oarecare egalitate între femei și bărbați. Până la vârsta de 60 de ani se înregistrează o ușoară preponderență a persoanelor de sex masculin, iar de la această vârsta în sus, balanța se schimbă în favoarea persoanelor de sex feminin. Distribuția pe grupe cincinale de vârstă relevă o majoritate a populației mature tinere, între 20 și 50 de ani. Peste 15-20 de ani va începe să se manifeste un deficit de forță de muncă din cauza îngustării bazei piramidei, deoarece numărul populației cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, ce va ieși din câmpul muncii în următorii ani nu va mai fi egal cu numărul persoanelor de 10-19 ani care l-ar putea înlocui. Acest deficit nu va reuși să susțină numărul mare de viitori pensionari - reprezentat acum de categoriile 35-49. 1 000 de persoane care ies din câmpul muncii sunt înlocuite de numai 569 tineri (SIDU Bacău 2017, pe baza INS TEMPO, 2016). în ceea ce privește distribuția pe grupe mari de vârstă, municipiului Bacău înregistrează valori mai mici decât cele județene privind proporția persoanelor vârstnice, dar și a copiilor și tinerilor.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, elaborat de Banca Mondială, aproximativ un sfert din populația municipiului Bacău trăiește în sectoare de recensământ marginalizate, definite ca fiind acele comunități dezavantajate simultan din punctul de vedere a trei criterii: capital uman, ocuparea forței de muncă și calitatea locuirii, etnia fiind un factor secundar.

Conform studiului Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - în municipiul Bacău, județul Bacău, Regiunea Nord Est - 2018 pus la dispoziție de FSC Bacau, realizat în perioada septembrie- noiembrie a anului 2018 un amplu studiu de validare pentru a confirma nevoia de dezvoltare a servicilor sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice din municipiul Bacău, servicii care să răspundă nevoilor specifice ale acestei categorii.

Scopul analizei: Colectarea opiniilor în vederea înțelegerii aprofundate a nevoi dezvoltare a servicilor sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice din municipiul Bacău, astfel încât să putem realiza o intervenție cât mai relevantă și adaptată nevoilor reale pe care le întâmpină aceste categorii de persoane. Principiul menținerii persoanei vârstnice în mediul său de viață, presupune faptul că centrul rezidențial este alternativă la îngrijire la domiciliu și nu invers.

Serviciile pe care persoanele vârstnice din municipiul Bacău le doresc sunt:


Majoritatea de 90% a populației din municipiul Bacău este formată din români. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică numai 2% din totalul respondenților s-au declarat ca fiind de altă etnie, în timp ce 8% nu au oferit nicio informație. Dintre cele 6 324 de persoane declarate de altă etnie, 87% sunt romi, urmați de maghiari cu 4% iar restul (maxim 1% fiecare) sunt germani, turci, evrei și italieni (INS TEMPO).OFârA

informațiiSursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011


Etniile minoritare din Municipiul Bacău (SIDU 2017)


La nivelul Municipiului Bacau, la Serviciul de Stare Civila Bacau, au fost inregistrate 4528 nașteri în 2015, 4268 nașteri în 2016, 4210 nașteri în 2017, cifrele nu sunt cu mult diferite

dar se remarca o ușoare scădere in 2017. Aceeași sursa a înregistrat 1315 căsătorii în 2015, 1367 căsătorii în 2016 și 1317 căsătorii în 2017, deasemeni în ușoară scădere, comparativ cu numărul divorțurilor care au fost înregistrate 244 divorțuri în 2015, 469 divorțuri în 2016 și 466 divorțuri în 2017. Menționăm că în divorțurile înregistrate la notar nu mai figurează în baza de date de la Serviciul de Stare Civila Bacau. Decesele înregistrate în 2015 au fost in număr de 2245, în 2016 au fost înregistrate 2427, iar în 2017 au fost înregistrate 2498. Comparativ cu numărul nașterilor nu se poate interpreta că natalitatea este mult mai mare decât numărul de nașteri, deoarece, in conformitate cu legislația în vigoare, nașterile se înregistrează pe raza localității unde au fost născuti, Municipiul Bacău are maternitate care deservește Municipiul și localitățile limitrofe, (adresa 252035 din 29.07.2018 de la Serviciul de Stare Civila Bacau ).

Direcția Județeană de Statistică Bacau au raportat pentru Municipiul Bacau, in 2015 un număr de 1841 născuți vii, in scădere comparativ cu 2016 in care sunt raportați 1779 născuți și 1537 in anul 2017, cu mențiunea ca datele includ si copii născuti în străinătate, rata de natalitate nascuti vii la 1000 locuitori este de 9,3 in 2015, 9,0 in 2016 și 7,8 in 2017.

Numărul deceselor este în creștere, fiind raportați 1581 decedați in 2015, 1692 in 2016 și 1711 în 2017, datele includ si decesele produse in străinătate. Rata mortalitatii privind decedatii la 1000 de locuitori fiind de 8,0 in 2015, 8,6 în 20106 și 8,7 în 2017.

Copii sub 1 an decedați inregistreza date tot in creștere, respectiv 6 copii decedați in 2015, 6 copii decedați in 2016 și 8 copii decedați in 2017, datele includ si decesele produse in străinătate, rata mortalitatii infantile la 1000 de nascuti vii este de 3,3 în 2015, 3,4 în 2016 și 5,2 în 2017.

Numărul căsătoriilor din municipiul Bacau înregistrate sunt 1315 în 2015, 1366 în 2016 și 1317 în 2017, rata nupțialității privind numărul de căsătorii la 1000 de locuitori este de 6,7 in 2015, 6,9 în 2016 și 6,7 în 2017.

Divorțurile înregistrate sunt în creștere, in 2015 fiind raportat un nr de 309, 249 divorțuri in 2016 și 344 in 2017, rata divorțialității fiind de 1,57 în 2015, 1,49 în 2016 și 1,74 în 2017.

Populația după domiciliu la 1 iulie 2018, Direcția Județeană de Statistică Bacau au raportat pentru Municipiul Bacau date provizorii privind numărul de persoane în 2015 un număr total de 196.962 din care 93.871 persoane de gen masculin si 103.091 persoane de gen feminin, în 2016 un număr total de 197.075 din care 93.833 persoane de gen masculin si 103242 persoane de gen feminin, în 2017 un număr total de 197.314 din care 93.932 persoane de gen masculin și 103.382 persoane de gen feminin.

Mișcarea migratorie interna a populației la nivelul municipiului a înregistrat în 2015 un număr de 2.499 persoane înregistrate că și-au stabilit domiciliul in Municipiul Bacau și 3.162 persoane care au plecat cu domiciliul din Municipiul Bacau, în 2016 un număr de 2.540 persoane înregistrate că și-au stabilit domiciliul in Municipiul Bacau și 3.605 persoane care au plecat cu domiciliul din Municipiul Bacau, în 2017 un număr de 2.789 persoane înregistrate că și-au stabilit domiciliul in Municipiul Bacau și 3.237 persoane care au plecat cu domiciliul din Municipiul Bacau. Soldul schimbărilor de domiciliu în 2015 este -663, în 2016 soldul este -1.065, în 2017 soldul este de -448. Se remarcă tendința de renunțare a domiciliului din municipiului Bacau.

Migrația internațională determinată de schimbarea domiciliului permanent înregistrează în 2015 în număr de 270 persoane care au emigrat permanent, în 2016 în număr de 437 persoane care au emigrat permanent, în 2017 în număr de 460 persoane care au emigrat permanent, cifre care reflecta tendința în creștere de emigrare a populației municipiului Bacau.

Imigranții definitivi care și-au stabilit reședința în Municipiul Bacau înregistrează în 2015 în număr de 1.045 persoane care au imigrat permanent, în 2016 în număr de 646 persoane care au imigrat permanent, în 2017 în număr de 1.146 persoane care au imigrat permanent, cifre mult mai mari decât datele statistice privind emigrația. Soldul migrației internaționale definitive este de 775 persoane în 2015, un număr de 209 persoane în 2016 și un număr de 686 persoane în 2017.

Piața forței de muncă înregistrează un număr de 1.015 șomeri înregistrați în anul 2015, un număr de 1.003 șomeri înregistrați în anul 2016 și un număr de 690 șomeri înregistrați în anul 2017.

A

In domeniul educației Direcția Județeană de Statistică Bacau a înregistrat pentru Municipiul Bacau, populația școlară pe niveluri de instruire în anul 2015/2016, astfel: 37.480 total populație școlară, 324 copii înscriși în creșe, 4.744 copii înscriși în grădiniță, 26.831 elevi înscriși în învățământul preuniversitar, din care: 13.197 în ciclul primar și gimnazial (inclusiv special), 10.753 în Licee, 1.315 în Școli profesionale, 1.526 în Școli postliceale, 40 în Școli de maiștri și 5.581 studenți și cursanți.

Populația școlară pe niveluri de instruire în anul 2016/2017, astfel: 37.373 total populație școlară, 407 copii înscriși în creșe, 4.551 copii înscriși în grădiniță, 26.872 elevi înscriși în învățământul preuniversitar, din care: 13.328 în ciclul primar și gimnazial (inclusiv special), 10.640 în Licee, 1.572 în Școli profesionale, 1.297 în Școli postliceale, 35 în Școli de maiștri și 5.543 studenți și cursanți. (adresa 3271 din 14.08.2018 de la Direcția Județeană de Statistică Bacau ).

Din datele statistice puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin adresa 9112 M din 25.10.2018, sunt înregistrați 25.496 copii școlarizați in 2015, 25.327 copii școlarizați in 2016 și 25.434 copii școlarizați in 2017 din care: copii școlarizați in sistemul a doua sansa 129 în 2015, 161 copii școlarizați in sistemul a doua sansa în 2016 și 146 copii școlarizați in sistemul a doua sansa în 2017.

O categorie vulnerabilă sunt copii care au abandonat școala și nu se mai incadrează în sistemul a doua șansă, din datele puse la dispoziția Inspectoratul Școlar Județean Bacău, sunt înregistrați în 2015 un număr de 37 copii, 26 copii în 2016 și 45 copii în 2017. îngrijorător este că numărul este în creștere și mai ales că datele statistice relevă o categorie socială, pentru care ar trebui să intervenim până când nu vor deveni adulți nealfabetizați și necalificați, categorie socială care ajunge des in atenția specialiștilor din asistență socială, și la care intervenim tardiv, din diversele probleme cu care se confruntă.

O altă categorie vulnerabilă sunt copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate, din datele statistice furnizate de ISJ, reiese un număr de 1895 copii în 2015, 1742 copii în 2016 și 1789 copii în 2017. Datele sunt în scădere, dar avand în vedere datele furnizate de Direcția Județeană de Statistică Bacau, constatam ca sunt foarte mulți cetățeni din municipiul Bacău care în ultimii ani și-au stabilit definitiv domiciliu în alte țări europene, transferând copii la școli în țările unde au emigrat. Pe lângă aceste date sunt foarte mulți copii care nu au frați înscriși în unitățile de învățământ, pe care încercăm să îi depistăm pe alte căi, una din ele este rețeaua medicilor de familie, pentru a le oferi servicii sociale. Statistica raportata de ISJ prin adresa 9112 M din 25.10.2018, cuprinde copii școlarizați in municipiu, inclusiv cei care au domiciliu in alte localitati din județ, din datele transmise de școli și prelucrate de DAS rezulta ca doar 809 copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate, sunt cu domiciliul in municipiul Bacau.

Copii școlarizați cu ambii părinți plecați din țară raportați de ISJ sunt o categorie socială cu nevoi sociale în plus față de cei care au numai un părinte plecat la muncă în străinătate. în 2015 sunt 413 copii, în 2016 sunt 286 copii și in 2017 un număr de 269 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Statistica raportata de ISJ prin adresa 9112 M din 25.10.2018, cuprinde copii școlarizați in municipiu, inclusiv cei care au domiciliu in alte localitati din județ, din datele transmise de școli și prelucrate de DAS rezulta ca doar 142 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate, sunt cu domiciliul in municipiul Bacau.

O problemă de adaptare, recuperare și echivalare a studiilor au și copii școlarizați reveniți în țară, aceștia sunt în 2014 în număr de 70 copii, în 2015 în număr de 60 copii și în 2017 în număr de 77 copii. Statistica raportata de ISJ prin adresa 9112 M din 25.10.2018, cuprinde copii școlarizați in municipiu, inclusiv cei care au domiciliu in alte localitati din județ, din datele transmise de școli și prelucrate de DAS rezulta ca doar 39 copii școlarizați reveniți în țară, sunt cu domiciliul in municipiul Bacau.

Copii școlarizați cu unic susținător în evidența ISJ sunt în 2015 un număr de 883 copii, în 2016 un număr de 838 și în 2017 un număr de 853 copii. în funcție de situație, aceasta categorie socială poate fi mult mai vulnerabilă decât cele prezentate mai sus, deoarece în majoritatea cazurilor veniturile familiiei monoparentale sunt mai mici. Statistica raportata de ISJ prin adresa 9112 M din 25.10.2018, cuprinde copii școlarizați in municipiu, inclusiv cei care au domiciliu in alte localitati din județ, din datele transmise de școli și prelucrate de DAS rezulta ca doar 160 copii școlarizați școlarizați cu unic susținător, sunt cu domiciliul in municipiul Bacau.

Copii care beneficiază de profesor de sprijin în atenția ISJ sunt în număr de 157 elevi în 2015, 148 elevi in 2016 și 161 elevi in 2017. Copii școlarizați în școlile speciale sunt în număr de 418 elevi în 2015, 411 elevi in 2016 și 427 elevi in 2017.(adresa 9112 M din 25.10.2018 de la Inspectoratul Școlar Județean Bacau)

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în anul școlar 2015 - 2016 rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău cuprindea 75 unități: 37 grădinițe, 20 școli gimnaziale, 3 școli speciale și 15 licee. Unitățile de învățământ sunt completate de o serie de dotări conexe ce oferă oportunități pentru activități predominant extrașcolare: Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar sau Centrul Județean de Excelență Bacău. Se remarcă faptul că există cartiere care nu sunt deservite de grădinițe (numărul total al acestora este de 37 de unități) - CFR, deloc și Gherăiești, Șerbănești, Tache și Izvoare parțial. în ceea ce privește școlile, în cartierele Șerbănești și CFR nu sunt suficiente, deși numărul total al acestora este de 23 - 20 gimnaziale și 3 speciale. Există 15 licee, dintre care 7 sunt teoretice și 6 tehnice. în Municipiul Bacău se află Universitatea „Vasile Alecsandri” - de stat și Universitatea „George Bacovia” - privată. (SIDU Bacău, 2017).

Din informațiile Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Bacau pe raza municipiului Bacău sunt inregestrati un număr de 208 copii cu cerințe educaționale speciale (CES) și care au certificate de orientare școlara si profesionala, (adresa 1869/13.12.2018 de la CJRAE)

Pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități neuropsihice am analizat propunerea DGASPC Bacau din adresa 59259 din 20.06.2018 care ne informează cu privire la numărul mare de cereri in așteptare, la care nu pot acoperi nevoia de servicii sociale, jumătate din cererile din tot județul fiind persoane cu domiciliul in Municipiul Bacau care ar putea beneficia de îngrijire la domiciliu si/sau servicii in centre de zi, de asemenea faptul ca in ultimii 3 ani au fost intituționalizate 21 persoane cu dizabilitati.

Deasemeni din baza de date de la DGASPC, la 31 ianuarie 2019, la nivelul Municipiului Bacău avem următoarea situație privind persoanele cu dizabilități:

Grad handicap

cate-gorie

tip handicap

total

fizic (locomotor)

somatic

auditiv

vizual

mental

psihic

asociat

HIV/ SIDA

Boli rare

surdo-cecitate

I

copii

5

77

6

8

55

173

74

2

13

0

413

I

adulti

532

148

0

318

186

192

50

94

1

0

1521

n

copii

3

24

5

6

2

1

9

0

0

0

50

n

adulti

718

681

234

261

110

362

33

32

3

0

2434

m

copii

2

15

4

5

24

1

10

0

0

0

61

in

adulti

218

116

11

33

50

33

3

0

0

0

464

IV

copii

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

3

IV

adulti

16

8

0

0

15

7

0

0

0

0

46

total grade

copii

11

117

15

19

81

175

94

2

13

0

527

total grade

adulti

1484

953

245

612

361

594

86

126

4

0

4465

total

copii + adulti

1495

1070

260

631

442

769

180

128

17

0

4992

în prezent în Municipiul Bacău funcționează 4 servicii de zi (2 servicii administrate de furnizor privați de servicii sociale și 2 servicii în organizarea furnizorilor publici) asigurând servicii unui număr de 212 copii cu dizabilități.

Riscurile consumului de droguri, produse alcoolice și tutun înregistrează cele mai înalte nivele ale prevalenței consumului, confirmându-le ca droguri sociale larg acceptate. Conform unui studiu privind consumul de tutun, alool si droguri ilicite in rândul elevilor din invatamantul liceal si profesional din județul Bacau:

 • 1 Alcoolul este foarte popular în rândul adolescenților de ambele sexe din județul B ACĂU-are o rată foarte mare de continuare recentă a consumului(89,2%), aproape jumătate dintre adolescenți(47,9%) au experimentat starea de ebrietate în perioada adolescenței, iar 1 din 10 subiecți a experimentat starea de ebrietate cel puțin o dată în ultimele 30 de zile.

 • 2 Consumul de alcool cu medicamente înregistrează valori mai mari în rândul fetelor.

 • 3 10,1% dintre elevi au consumat cel puțin o dată în viață droguri ilicite (10,7% dacă se consideră inclusiv consumul de tranchilizante / sedative fără prescripție medicală, de inhalanți și de steroizi anabolizanți), cu valori mai mari în rândul băieților și al elevilor de clasa a XII a .(http://www.ana.gov.ro/studii/locale/BC_cons_t.pdf). Noua clasificare a intervențiilor de prevenire a consumului de droguri, introdusă în anul 1994, are ca principiu de bază raportarea la populația țintă și riscul de abuz de substanțe. Noul concept nu se referă la conținutul sau obiectivul general al intervenției și înlocuiește conceptele utilizate anterior de prevenire primară, secundară și terțiară. Astfel se impun măsuri de prevenire, doar cu cunoașterea caracteristicilor tuturor mediilor sociale din care provin posibilii consumatori, precum și a valorilor și normelor acceptate de aceștia, in școală, in comunitate si in familie, prin intervenții de prevenire a consumului de droguri: universale, selective si indicate in parteneriat cu specialiștii in domeniu.

O analiza serviciilor de asistență a victimelor traficului de persoane intr-un Studiu Social Calitativ realizat in 2015, releva faptul ca România este țara de destinație pentru un număr mic de persoane străine, majoritatea copleșitoare a victimelor traficului de ființe umane reintegrate fiind persoane de naționalitate română. Bărbații, femeile și copiii asistați de autorități sunt victime exploatate sexual sau prin muncă forțată. Exploatarea prin muncă se înregistrează în sectoare precum agricultură, hoteluri, servicii domestice și construcții. Totuși, o altă formă majoră de exploatare este utilizarea copiilor sau a adulților cu dizabilități pentru a desfășură activități precum cerșit, furt, furt din magazine etc. Majoritatea traficanților care recrutează și exploatează victimele din România sunt cetățeni români. Destul de des au o legătură cu victima sau o cunosc. La nivel național sau local nu este disponibil un fond de urgență dedicat victimelor traficului de persoane. Acest lucru cauzează probleme grave în asigurarea asistenței de urgență pentru victime; de exemplu, este dificil să fie asigurate fonduri pentru asistență medicală sau pentru consult medical, exceptând urgențele, pentru asistență materială sau pentru cazare pe termen scurt pentru victime, având în vedere absența adăposturilor dedicate, (http://anitp.mai.gov.ro/p3336/) Din experiența acumulata in activitatile in parteneriat cu A.N.I.T.P. Centrul Regional Bacau, am constatat ca la nivelul municipiului Bacau, nu se cunosc formele de traficare, instituțiile care pot oferi suport in tara sau in străinătate, posibilele riscuri si prevenirea acestora. Prin HG nr. 861/31.10.2018, a fost aprobată Strategia națională împortiva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022. Strategia are ca scop reducerea impactului și a dimensiunilor traficului de persoane la nivel național prin prioritizarea și eficientizarea activităților în lupta împotriva acestuia, astfel încât eforturile actorilor implicați să fie concentrate pe următoarele obiective generale: Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane; îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale; Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori; Creșterea calității informațiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane; Dezvoltarea și extinderea procesului de cooperare între actorii relevanți, naționali și internaționali, implicați în lupta împotriva traficului de persoane, precum și dinamizarea eforturilor de acțiune diplomatică de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protejare a cetățenilor români în țările de destinație.

Având în vedere că persoanele private de libertate aparțin comunității, instituțiile partenere, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, apreciază ca prioritară crearea unui mecanism interinstituțional, articulat, care să asiguie, în baza unei viziuni comune, parcurgerea etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială. Activitatea recuperativă incumbă crearea și dezvoltarea unui cadru de suport comunitar pentru facilitarea reintegrării sociale, prin stabilirea de parteneriate între sectorul public și privat. Colaborarea unităților penitenciare cu instituțiile, autoritățile publice centrale și locale, organizațiile neguvemamentale cu atribuții în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate se înscrie în liniile directoare ale cadrului internațional și european, acesta furnizând norme, valori și principii cu caracter universal și cu aplicabilitate privind tratamentul beneficiarilor. în contextul colaborărilor interinstituționale, este necesară stabilirea bazelor desfășurării unor proiecte comune de intervenție recuperativă, un rol esențial revenind, astfel, instituțiilor și organizațiilor din societatea civilă. Prin menținerea legăturii persoanelor private de libertate cu mediul de suport și, în sens larg, cu comunitatea, se urmărește, pe de o parte, diminuarea efectelor negative ale detenției, iar, pe de altă parte, implicarea comunității în procesul de reintegrare socială. Una din facilitățile asistenței post-detenție la nivel sistemic este nevoia centrelor de incluziune socială de către furnizori publici sau privați de servicii sociale, în scopul de a oferi persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, în sistem integrat, găzduire temporară, servicii de informare, consiliere, inclusiv privind medierea pentru reintegrare în familie și comunitate, formare profesională și de reintegrare socială, în etapa post-detenție; (Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate) în contextul actual, Municipiul Bacău are elaborate Strategii, care prin obiectivele si direcțiile de acțiune si proiectele propuse duc la creșterea calitati vieții populației municipiului Bacau.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău a avut ca scop agregarea obiectivelor socio-economice formulate la nivel regional cu schimbările care au loc în structura spațială, economică și socială a teritoriului urban. Bacău este un Municipiu reședință de județ, pol de dezvoltare, teritoriul acoperit de Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2014 - 2020 coincide cu teritoriul administrativ al Municipiului.

Această abordare este coerentă și cu abordarea PIDU și a Strategiei de Dezvoltare Durabile a Municipiului Bacău, care au vizat ca zonă de intervenție și au propus portofolii de proiecte integrate la nivelul întregului teritoriu administrativ al municipiului Bacău. Economia Municipiului Bacău este dominată de sectorul terțiar, în special ramurile comerțului cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor, care contribuie într-o proporție semnificativă la formarea cifrei de afaceri. (SIDU Bacău, 2017). Unul din obiectivele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bacău (PMUD) este "Asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.”, prin portofoliul de proiecte propus se creează oportunitatea locurilor de munca și facilitează accesul la locul de munca, mai ales pentru populația din zonele izolate ale municipiului.

Față de finalul anului 2010, numărul întreprinderilor active s-a diminuat cu 4,2 % comparativ cu finalul anului 2015. La finalul anului 2011 a fost înregistrat cel mai mic număr al întreprinderilor active, efect al crizei economice globale. în perioada 2010 - 2015, numărul firmelor nou-înființate a înregistrat un trend descendent, de la 786 la 611.

Structura populației rezidente active din Municipiul Bacău, în anul 2011.

Sursa: Recensământului populației și locuințelor, 2011

Față de datele RPL din 2002, când rata de activitate era de 46,57 %, în anul 2011, 48,05% din populație era activă, formată din 32 049 femei și 37 289 bărbați. Un procent de 51,95 % din populație, respectiv 74 969 persoane, era inactivă (RPL, 2011). In ceea ce privește structura populației active, aceasta este formată în procent de 90,33% din salariați (față de 87,16 % în 2002), 3,78% lucrători pe cont propriu, 2,82% patroni, 0,54% lucrători familiali, 0,02% alt statut și 2,52% șomeri.

Structura populației din Municipiul Bacău, în anul 2011 Sursa: Recensământului populației

și locuințelor, 2011

Există trei spitale publice: Spitalul Județean de Urgență Bacău - de competență II A (nivel înalt) - conform Ordinului 323/2011 al Ministerului Sănătății, Spitalul Municipal și Spitalul de Pediatrie. în anul 2015, în Municipiul Bacău se aflau 2 836 cadre medicale dintre care aproximativ 60% lucrau în instituții publice de sănătate. în ceea ce privește numărul de persoane care revin unui medic de familie, în anul 2015 valoarea era de 1 964, fața de 2 530 la nivel județean sau 1 808 la nivel național. Per total, numărul de persoane ce corespund unui medic de familie a crescut în Municipiul Bacău în intervalul 2010 - 2015. în anul 2014 a avut loc un proces accentuat de privatizare a cabinetelor medicale de familie, astfel încât, în anul 2015, 95% din populația municipiului era deservită de infrastructură privată (SIDU Bacău, 2017).

Fondul locativ din Municipiul Bacău număra în anul 2015 un total de 71 620 de locuințe, dintre care 98,4 % în proprietate privată (SIDU Bacău, 2017). Zonele de locuire ocupă peste 37 % din suprafața intravilanului municipiului (PUG Bacău). Locuințele sociale din Municipiul Bacău sunt concentrate în zonele: Mioriței (72), Bucegi (45), Teiului (42), Tipografilor (52) și Henri Coandă (49). în total, cele 8 bocuri cu 270 de locuințe nu răspund numărului de 6000 de cereri înregistrate. în ceea ce privește locuirea socială și pentru tineri (ANL), în Municipiul Bacău există 18 blocuri cu 740 de locuințe, majoritatea dintre acestea fiind zonele Bucegi, Făgăraș, Depoului, Letea și câte un bloc în zona Narciselor și Orizontului. Toate apartamentele sunt închiriate, iar în intervalul 2010 - 2016 nu a fost cumpărată nici una dintre locuințe. în Municipiul Bacău nu există locuire protejată și adaptată pentru persoanele cu dizabilități, în schimb, ONG-urile furnizoare de servicii sociale din oraș au comunicat faptul că astfel de locuințe există în comunele din prima coroană de localități înconjurătoare a Bacăului. (SIDU Bacău, 2017).

Lipsa locurilor de muncă sau lipsa locurilor de muncă stabile conduce la condiții precare de locuire. Conform bazei de date a Direcției de Asistență Socială, multe din locuințe au baia și bucătăria la comun sau improvizate, iar locuințele sunt supraaglomerate, cu două sau trei generații în aceeași gospodărie formată din câțiva metri pătrați.

Cu privire la indicatorii de măsurare a calității locuirii, referitor la suprafața locuibilă (evoluția suprafeței locuibile, a suprafeței locuibile/locuitor și a suprafeței locuibile/locuință) s-au înregistrat majorări chiar și de peste 20 % în perioada 2010 - 2015, de la 12,32 mp/locuitor la 14,9 mp/locuitor. Totuși această valoare se află mult sub pragurile recomandate de 20 și 30 mp / locuitor. în comparație cu situația din România (mediul urban), Regiunea Nord - Est și județul Bacău, la nivelul tuturor acestor indicatori se remarcă valori mai scăzute. De altfel, și în ceea ce privește comparația cu municipiile reședință de județ din regiune, Bacăul înregistrează printre cele mai scăzute valori în 2015 - 14,9 mp/locuitor față de Iași - 15,49 mp/locuitor, Suceava -16,31 mp/locuitor, Botoșani -15,43 mp/locuitor și Piatra Neamț -18,21 mp/locuitor (SIDU Bacău, 2017).

Prin FSE POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, a fost înființat GAL in teritoriul SDL este localizat în zona sud-estică a Municipiului Bacău, respectiv în cartierele Letea și Izvoare. Nici o comunitate nu a întrunit procentul de 10% romi din totalul populației comunității respective, astfel în cadrul strategiei nu există ZUM sau zonă distinctă roma, toate fiind non-roma, așa cum indică ațele din studiul de referință.(SDL Bacau,2017) în timpul recensământului social si in anchetele sociale aceștia nu se declara ca fiind de etnie. In zona nu se cunosc etnici romi care sa se idetifice cu o categorie anume (vătrașii, căldărarii, rudarii, spoitorii, mătăsarii, ursarii, cărămidarii, gaborii, florarii, etc) și nu respectă obiceiurile acestora.

Prin proiect se vor face intervanții pentru creșterea calității vieții prin deservirea cu servicii publice de calitate a tuturor locuitorilor din teritoriul SDL, iar pe de altă parte, crearea unor programe cu caracter social care să asigure relevanța serviciilor publice pentru toate categoriile de utilizatori, după cum urmează: extinderea centrului social O școală pentru toți din ZUM Izvoare, spații verzi și loc dejoacă pentru copii, cu iluminat și supravegere, modernizarea spațiilor publice și a dotărilor sportivea, acordarea de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor, precum și servicii de mediere personalizată cu accent pe antrenarea copiilor în activități de educație alternativă interculturale cu caracter motivațional, inclusiv campanii de informare în vederea combaterii segregării, servicii de transport gratuit prin intermediul a unul - două microbuze “ale comunității” către dotările medico-sociale, școlare sau către activitățile de educație alternativă, sprijină participarea în cadrul programului “A doua șansă” de la Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron, campanii de informare și cursuri de calificare, construirea unei întreprinderi sociale cu accent pe crearea locurilor de muncă construirea unui centru integrat medico-social, crearea/reabilitarea locuințelor sociale pentru persoanele dezavantajate. (SDL Bacau, 2017).

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizatc din România, elaborat de Banca Mondială, aproximativ un sfert din populația Municipiului Bacău trăiește în sectoare de recensământ marginalizate. Raportat la ceilalți poli de dezvoltare din România, Municipiul Bacău se află pe locul 4 din 13 privind procentul de populație dezavantajată, în special în ceea ce privește populația dezavantajată din punct de vedere al calității locuirii. în ceea ce privește gruparea populației marginalizate pe comunități, Direcția de Asistență Socială a identificat areale concentând comunități cu mai mult de 5000 de persoane. Aceste zone au fost diferențiate ca aparținând a două tipologii , zone de tip mahala cu locuințe individuale, aflate la extremitățile țesutului urban - cele mai grave probleme fiind în cartierul Izvoare și zone de tip ghetou cu blocuri - de mari dimensiuni, în proximitatea zonei centrale și în zona sudică a Municipiului -cele mai grave probleme fiind în cartierele Carpați - Letea și Aviatori.

Principala problemă din aceste zone o constituie lipsa locurilor de muncă sau lipsa locurilor de muncă stabile, fapt ce duce la dezechilibre în viața socială a familiilor. De asemenea, calitatea locuințelor din zonele marginalizate este foarte scăzută, iar în aceeași gospodărie cu o suprafață redusă locuiesc de multe ori familii numeroase, cu doua sau chiar trei generații. Pe fondul neacoperirii nevoilor de bază, populația dezavantajată este supusă și altor riscuri, precum: boli cauzate de igiena precară, copii ce nu mai frecventează cursurile școlare cu regularitate, consumul de alcool și de alte substanțe nocive, violența domestică, sarcini nedorite și chiar trafic de persoane. De asemenea, unii dintre locuitorii ZUM recurg la cerșit pentru a obține sau suplimenta veniturile.

Totodată, în cele mai multe cazuri, tânăra generație care se dezvoltă în acest mediu nu iși depășește condiția socială. Astfel, putem enumera familii cu mulți copii și cu venituri reduse, persoane fără loc de muncă și necalifîcate în domenii cerute pe piața muncii, persoane cu dizabilități și/sau boli cronice (HIV, TBC), persoane cu bătrâni în întreținere și persoane care au fost eliberate din penitenciar și își găsesc greu un loc de muncă, familii monoparentale, victime ale violenței domestice, persoane care au abandonat cursurile școlare sau prezintă risc de abandon școlar.

Necesitățile identificate la nivelul comunităților marginalizate și problemele menționate anterior sunt deosebit de importante pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Bacău, deoarece toate vizează teme esențiale pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung: ocupare, sănătate, locuire, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei. Aceste concepte fundamentale sunt interconectate și necesită o abordare integrată și multisectorială.


□Populație in zone dezavantaiate pe ocupare

□Populație în zone dezavantajate pe capital uman

O Populație în zone marginalizate

□ Populație in zone cu instituții

Distribuția populaței pe zone dezavantajate în Municipiul Bacău


Localizarea beneficiarilor de VMG (DAS)


(SIDU 2017)

Prelucrare SIDU 2017 pe baza datelor de la Direcția de Asistență Socială

Prin urmare, prioritizarea problemelor și a nevoilor reflectă interconectivitatea acestora și urmărește dezvoltarea integrată a comunității în sectoarele: educațional, medical, social, ocupare și locuire, cu precădere în zona Izvoare unde nu au fost implementate programe integrate de dezvoltare socială și care înregistrează cel mai mare număr al populației dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Zonele din cartierele Carpați - Letea și Aviatori se referă la blocuri de cămine sau de garsoniere, nu la areale întregi ca în Izvoare, însă problemele sociale și efectul pe care acestea îl au în imediata vecinătate constituie factori determinanți pentru nevoia de intervenție.

Zonele Urbane Marginalizate din Muncipiul Bacău identificare de către DAS si furnizate pentru întocmirea diagnozei sociale in SIDU si pentru intocmirea Atlasului zonelor urbane marginalizate sunt:

Numele ZUM

Locația ZUM

Nr. estimat de locuitori la nivelul ZUM, din care: romi

Tip zonă urbană marginalizată (ghetou, mahala etc)

ZUM 1

Căsuțele sociale - Cartier Izvoare

Cartier Izvoare, Municipiul Bacău

Căsuțele sociale, cartier Izvoare, str Salcâmilor nr

11

Cartier Izvoare in care sunt foarte multe zone si case degradate, improvizate in care locuiesc persoane marginalizate locuințe proprietate si construite fara acte

aproximativ 5000 persoane din care de etnie roma 400 nedeclarati

căsuțele sociale 23 locuințe proprietate a Municipiului

Mahala - Cartier Izvoare este o zona periferica al Bacăului, in apropierea gropii de gunoi, devenita sursa de venituri pentru unii cetateni prin colectarea si reciclarea deșeurilor. In zona sunt mai multe locuințe improvizate, fara acces la utilitari, familii care trăiesc din ajutor social, cu acces redus la infrastructura.

In acest cartier se găsesc si doua ghetouri -Căsuțele sociale sunt proprietate a Municipiului Bacău, sunt amenajate in foste grajduri langa care au aparul si improvizații, (o casuta are aproximativ 8mp) unde locuiesc mai multe familii fara venituri sau cu venituri reduse, a căror copii sunt in evidențele serviciilor sociale de la nivel local pentru risc de abandon școlar si familial, vilolenta

Bacău, cu aproximativ 130 persoane toti de etnie nedeclarati

domestica si risc de infracțiuni. Lipsa infrastructurii face zona un focar de infecție. Ghetoul nu beneficiază de apa curenta si incalzire pe perioada iernii, familiile care locuiesc inaceste spatii se încălzesc cu improvizații electrice. Municipiul Bacău prin Direcția de asistenta sociala sprijină cu plata curentului electric si asigurarea apei (amplasare pompa de apa) in zona dar lipsa veniturilor stabile pentru fiecare familie duc la un nivel scăzut de calitate a vierii.

ZUM 2

Victor Babes -

1 bloc

zona de sud a orașului

104 locuințe (garsoniere) locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

160 persoane -10 persoane de etnie roma nedeclarati

Ghetou - Blocul este de proasta calitate, cu baia si bucataria improvizata, supra-aglomerat, condiții improprii de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei, majoritatea la limita de a sc încadra pentru a beneficia de plata ajutorului social

ZUM3

Condorilor 2-1 bloc

zona de sud a orașului

100 locuințe (garsoniere) locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

160 persoane -10 persoane de etnie roma nedeclarati

Ghetou - Blocul este de proasta calitate, cu baia si bucataria improvizata, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei

ZUM 4

zona de sud a orașului

160 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

240 persoane - 60 persoane de etnie roma nedeclarati

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Blocul este de proasta calitate, cu baia la comun si bucataria improvizata, supra-aglomerat, condiții precare de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei

ZUM 5

Letea 32-1 bloc (sc A si B)

zona de sud-est, spre Cartier izvoare

160 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

320 persoane - nu sunt de etnie roma

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Blocul este garsoniere, de proasta calitate, cu baia si bucataria improvizata, supraaglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei

ZUM 6

Orizontului 34 -

1 bloc

80 locuințe (garsoniere)

150 persoane - 20 persoane de etnie roma nedeclarati

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Blocul este garsoniere, de proasta calitate, debransat de la sistemul centralizat de incalzire, cu baia si bucataria improvizata, supraaglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei

ZUM 7

Stadionului

bloc 5 si 7

140 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

250 persoane (100 persoane de etnie nedeclarat la ancheta sociala)

proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetouri alaturate - Foste cămine de nefamilisti cu baia la comun, si bucataria improvizata in camera, supra-aglomerat, cu condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei. Multi sunt purtători de boli cronice.

ZUM 8

Cartier Tache -zona limitata

zona de sud vest a orașului (un grup de case pe străzile N Copemic, 13

15 locuințe fara utilitari

70 persoane (sunt de etnie roma tradiționaliști)

locuințe proprietate

Zona locuita de populație de etnie roma -tradiționaliști, cu un nivel scăzut de trai si educație, risc de abandon școlar. Lipsa unui venit stabil si adaptat nivelului de pregătire ii face sa fie mereu in atentia serviciilor sociale pentru acordarea de beneficii sociale.

Septembrie, Sălciei, Marasti)

ZUM 9

Vintului

zona centrala str Vintului

20 locuințe fara utilitari

50 persoane (nu se declara dar sunt de etnie roma)

posibil sa nu fie construite cu acte si locuințe proprietate

mahala • Zona insalubra si cu un nivel scăzut de securitate, locuita de populație de etnie roma, cu un nivel scăzut de trai si educație, risc de abandon școlar. Lipsa unui venit stabil si adaptat nivelului de pregătire ii face sa fie mereu in atentia serviciilor sociale

ZUM 10

Nicu Enea 3 blocuri

zona centrala

240 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

400 persoane -100 persoane de etnie roma nedeclarati

proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetouri alaturate - Foste cămine de nefamilisti cu baia la comun, si bucataria improvizata in camera, supra-aglomerat, cu condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei. Multi sunt purtători de boli cronice.

ZUM 11

Pictor Aman 5

zona centrala

80 locuințe (garsoniere)

150 persoane (60 roma nedeclarati)

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Blocul este garsoniere, de proasta calitate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei, zona nu prezintă siguranța

ZUM 12

Erou Costel Marius Hasan9

zona gării

5 camere - gospodarii in case naționalizate cu 10 persoane, unele cu multi copii toti de etnie nedeclarati

de proasta calitate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei, zona nu prezintă siguranța, nu au utilitari (apa, canal, gaz) incalzirea se face cu soba cu lemne

ZUM 13

G Bacovia 35

zona gării

case naționalizate -1 gospodărie 4 membri de etnie roma nedeclarati

de proasta calitate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei, zona nu prezintă siguranța, nu au utilitari (apa, canal, gaz) incalzirea se face cu soba cu lemne

ZUM 14

Sălciei 12

zona gării

case naționalizate -1 gospodărie 2 membri de etnie roma nedeclarati

de proasta calitate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei, zona nu prezintă siguranța, nu au utilitari (apa, canal, gaz) incalzirea se face cu soba cu lemne

ZUM 15

G Bacovia 35

zona gării

case naționalizate 1 gospodărie 5 membri de etnie roma nedeclarati

de proasta calitate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse Ia limita subzistentei, zona nu prezintă siguranța, nu au utilitari (apa, canal, gaz) incalzirea se face cu soba cu lemne

ZUM 16

Sălciei 12

zona Serbanesti

3 gospodarii cu 15 membri de etnie roma nedeclarati

de proasta calitate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, motivat de lipsa veniturilor sau reduse la limita subzistentei, zona nu prezintă siguranța, nu au utilități (apa, canal, gaz) incalzirea se face cu soba cu lemne

Investițiile vizate de strategie vor avea un caracter multisectorial și integrat, fiind complementare, sinergice și destinate creșterii participării pe piața muncii, a îmbunătățirii nivelului educațional și a accesului la servicii de bază -sociale, medicale, socio-medicale, dar și a îmbunătățirii condițiilor de locuire în zonele urbane marginalizate din cartierele Izvoare, Carpați - Letea și Aviatori (SIDU Bacău 2017).


Legendă

|    | Limită administrativ teritorială

Zone construite

Infrastructură rutieră

— străzi principale ----- străzi secundare

străzi locale Infrastructură feroviară

Cadru natural

Păduri

Ape

Zone Urbane Margmahzate

Q Instituții țcotare cu abandon

Beneficiari VMG


* Centre DAC


Prelucrare SIDU 2017 pe baza datelor de la Direcția de Asistență Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului și Inspectoratul Școlar Județean

Astfel, în perioada 2015-2030 Municipul Bacău continuă demersurile PIDU și ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău de transformare într-un oraș „competitiv și inovativ, cu o comunitate tânără, dinamică și deschisă care construiește un viitor durabil pe fundamentul tradițiilor sale valoroase”, în conformitate cu viziunea SIDU. Portofoliu de proiecte propuse pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin SIDU, duc la creșterea calitatii vieții populației municipiului Bacau si contribuie la prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor in situație de risc si promovarea incluziunii sociale proactive in concordanta cu nevoile sociale identificate.

Obiectiv Strategic / Obiectiv Specific

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă

(2030)

04. Mediu urban atractiv, cu o calitate crescută a locuirii și servicii publice performante

IDUL Bacău

93,96

95

97

04.1 Mediu urban atractiv susținut de cartiere de locuințe colective regenerate

intervenții integrate în zonele de locuințe colective

0

2 cartiere de locuințe colective regenerate

4 cartiere de locuințe colective regenerate

Probleme/

Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Aproximativ 60% din populația municipiului Bacău locuiește în cartiere de locuințe colective aflate în proces de degradare.

Cele mai degradate cartiere de locuințe colective sunt Republicii, Aviatori și segmente din Bistrița lac.

Cartierele de locuire colectivă din partea sudică sunt lipsite de dotări de interes cotidian, problemă vizibilă mai

D4.1.1

Intervenții integrate de regenerare urbană a cartierelor de locuințe colective

intervenții integrate în zonele de locuințe colective

0

2 cartiere de locuințe colective regenerate

4 cartiere de locuințe colective regenerate

ales la nivelul spațiului public transformat treptat în spații de parcare.

04.2 Oraș care susține participarea persoanelor defavorizate și a persoanelor vârstnice în viața comunității prin servicii sociale integrate

populație dezavantajată

23%

18%

13%

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Scădere a populației apte de muncă și creștere a numărului vârstnicilor.

Existența a 16 Zone Urbane Marginal izate pe teritoriul Municipiului în care trăiește 23% din populația orașului -persoane dezavantajate aflate în risc de excluziune socială.

La nivel Municipal nu există o situație clară a numărului de copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate deoarece aceștia nu se declară.

Număr mare de persoane (adulți și copii) cu dizabilități

D4.2.1

Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice

persoane vârstnice implicațe în programe de îmbătrânire activă

230

500

persoane vârstnice care beneficiază de servicii de asistență la domiciliu

Creștere cu 20%

Creștere cu

30%

D4.2.2 Asigurarea de servicii sociale destinate copilului și/sau familiei

copii și părinți care au abandonat sistemul de învățământ în ultimii 4 ani au fost reintegrați în școli sau licee

20%

30%

copii și părinți reintegrați în școli sau licee au absolvit un ciclu de învățământ

70%

80%

D4.2.3 Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități

locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități

100

persoane cu dizabilități care au abandonat sistemul de învățământ în trecut au fost reintegrați în școli sau licee

>20%

>30%


persoane cu dizabilități care beneficiază de servicii de asistență la domiciliu

>20%

>30%

D4.2.4 Asigurarea de servicii sociale

pentru persoanele defavorizate

persoane care beneficiază de cantină socială

>30%

adăpost de noapte pentru persoanele fără locuință

0

1 (20 locuri)

centru pentru protecția victimelor violenței domestice

0

f (40 locuri)

D4.2.5 Integrarea pe piața muncii a capitalului uman dezavantajat

persoane beneficiare de programul a ,A Doua Șansă”

200

500

întreprindere socială în Municipiul Bacău

0

1

2

persoane aflate în dificultate intregrate pe piața muncii

200

500

D4.2.6

Asigurarea de servicii medicale de bază

centru kinetoterapie

public

0

1

sistem de telemedicină într-un spital public

0

1

Ambulanțe cu sistem de telemedicină

0

5

10

04.3 Oraș care oferă posibilități de specializare și performanță în toate domeniile și nivelurile educaționale

Elevi și studenți beneficiari ai intervențiilor

Total elevi și studenți - 38.000

20.000

30.000

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Cea mai mare rată a absenteismului a fost înregistrată în cadrul

D4.3.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale

instituții de învățământ preuniversitar reabilitate, modernizate și dotate

15

30


învățământului gimnazial.

4 din 6 licee cu profil tehnic nu au avut medii de promovabilitat e la examenul de Bacalaureat în anul 2016.

Numărul studenților s-a micșorat cu o treime în intervalul 2010 -2016, procentul acestora din totalul populației fiind relativ mic (2%).

Majoritatea domeniilor oferite de învățământul superior sunt de clasă B, C,D sauE.

D4.3.2 Crearea de facilități pentru elevi și studenți

săli de sport noi la instituțiile de învățământ preuniversitar

4

platformă educațională online de consiliere și resurse pentru elevi și studenți

0

instituțiile de învățământ folosesc platforma educațională online

0

50%

100%

elevi și studenți beneficiari ai programelor de dezvoltare antreprenorială

0

30%

60%

concurs anual pentru tinerii inovatori

0

1

D4.3.3

Creșterea competențelor în cadrul învățământului profesional și tehnic

locuri oferite încadrai fiecărei dintre specializările comerț și construcții

56 respectiv 28

84 respectiv 58

locuri pentru ucenicie și practică în cadrul specializărilor comerț și construcții

10

beneficiari anuali de schimburi de experiență pentru elevii și profesorii din învățământul tehnic

0

5

inserției profesionale a elevilor din învățământul tehnic

Creștere cu 10%

Creștere cu

20%

D4.3.4 îmbunătățirea accesului la educație

Reducerea abandonului școlar

Aprox. 10%

5%

1%

D4.3.5 Dezvoltarea mediului academic

elevi din grupuri dezavantajate de etnie rromă care beneficiază de burse pentru învățământul universitar

0

10

20

program de învățare la locul de muncă - kinetoterapie

0

1

2

Programe de cooperare cu universitățile din străinătate

3

5

7

04.4 Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

%din populație cu acces facil la spații publice

70%

95%

100%

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Nu există spații publice în zonele de locuire individuală. Locuitorii acestor cartiere fie folosesc spațiile publice din zonele de

D4.4.1 Extinderea și modernizarea rețelei de spatii publice majore ale orașului

Număr parcuri1 Număr grădini

5(2 degradate)

0 grădini

9 parcuri (toate modernizate)

0 grădini

10 parcuri (toate modernizat e)

1 grădină

Număr piețe agro-alimentarc 1 modernizate

0

1

3

locuire colectivă învecinate sau cele din centrul istoric.

Piețele agroal intentare, importante în rețeaua de spatii publice se află într-un proces avansat de degradare.

Zona centrală cuprinde în continuare spații publice degradate, amplasate în spatele fronturilor de locuințe colective.

Zona de locuințe colective din sudul orașului nu deține suficiente spații publice iar cele existente în mare măsură degradate. De asemenea, spațiile publice din zonele de locuințe colective sunt dedicate cu precădere copiilor fiind lipsite de dotări pentru alte categorii de vârstă.

D4.4.2 Revitalizarea spațiilor publice de mici dimensiuni

Număr scuaruri

4 (1 degradat)

6 scuaruri (1 degradat)

7 scuaruri (toate modernizat e)

Spații publice de mici dimensiuni abandonate revitalizate

47 spații publice de mici dimensiuni abandonate

10 spații publice de mici dimensiuni abandonate revitalizate

30 spații publice de mici dimensiuni abandonate revitalizate

04.5 Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv

2017-Bacău oraș european al sportului2

Aplicație capitala europeană a sportului3

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Stadionul Municipal se află într-o stare avansată de degradare

Cea mai mare parte a dotărilor sportive sunt pentru fotbal. Diversitate redusă a dotărilor sportive.

Număr scăzut de evenimente sportive în comparație cu cantitatea dotărilor sportive existente.

Lipsa unor evenimente sportive pentru amatori.

D4.5.1

Extinderea și diversificarea dotărilor sportive

Număr săli polivalente

1

2

2

Km piste de alergat

0

3.3

15

Cartiere de locuințe colective ce dețin dotări sportive în aer liber

1 (cartierul Miorița)

50% din cartiere dețin dotări sportive în aer liber

100% din cartiere dețin dotări sportive în aer liber

D4.5.2 Revitalizarea dotărilor sportive aflate în proces de degradare

Nr. dotări sportive majore revitalizate

0

1

Nr. baze sportive ale municipalității modernizate

0

2

D4.5.3 Desfășurarea de evenimente sportive de interes regional / națioanl sau local

evenimente sportive de interes național sau european

1

3

5

D4.5.4 Promovarea unui stil de viață sănătos

maraton anual pentru amatori

1

1

04.6 Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

Clădiri reabilitate / (re)activate

0

4

11

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoare de referință (2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Oferta culturală este localizată la nivel central, existând puține variante pentru cartiere.

Starea unor obiective de patrimoniu este în continuă degradare.

Activarea insuficientă atât a spațiilor

D4.6.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric

clădiri reabilitate

0

2 (Teatrul George Bacovia și Filarmonica Mihail Jora)

muzee modernizate și reabilitate

0

0

5 (Muzeul de Științele Naturii, Muzeul de Istorie și Muzeul de Artă)

monumente istorice reabilitate

0

0

1 (Casa Memorială Vasile Alecsandri)

convenționale, cât și a celor neconvențional e.

D4.6.2

Animarea obiectivelor culturale din

Muncipiul Bacău

activități recreative și culturale organizate în case memoriale

0

5 activități recreative organizate

15 activități recreative organizate

proiect educațional pilot realizat în cadrul Muzeului de Artă

0

1 proiect educațional pilot

Centru de Evenimente Cinema Central amenaiat

0

0

1

D4.6.3

Descentralizai ea ofertei culturale și utilizarea spațiilor disponibile în cartiere

amfiteatru amenajat pe insula de agrement pentru evenimente in aer liber

0

0

1

infrastructură mobilă de spectacole pentru Teatrul Bacovia

0

1

D4.6.4.

Consolidarea relațiilor între instituțiile de cultură

programe de formare in domeniul managementul ui cultural implementate

0

1

2

grup de lucru înființat la nivelul Primăriei cu participarea reprezentantilo r principalelor instituții de cultura, ong-uri, alti operatori culturaE

0

1

Obiectiv Strategic! Obiectiv Specific

Indicator

Valoar ede referinț ă

(2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

05. Incluziune socială și regenerarea urbană a capitalului uman în zonele defavorizate

populație dezavantajat ă

23%

18%

23%

05.1 Zona marginalizată 1 din cartierul Izvoare regenerată din punct de vedere urban și social

persoane

dezavantajat e

5000 din care

530 de

3500

2500

etnie rromă

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoar e de referinț ă

(2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

Zona Urbană Marginalizată Izvoare este cea mai numeroasă e acest fel (aproximativ 5000 de persoane din care 530 rromi).

D5.1.1 Regenerarea

străzi neiluminate

străzi cu iluminat public

Zona Izvoare prezintă cea mai gravă situație a calității locuirii în locuințe individuale improvizate și de mici deimensiuni, a ocupării forței de muncă și a persoanelor care au abandonat cursurile școlare sau sunt în risc de abandon, cu probleme frecvente de sănătate, infracționalitate și violență domestică.

spațiilor publice urbane și a utilităților

rețele de apă și canalizare degradate

rețele de apă și canalizare reabilitate

blocuri de locuințe sociale

0

2

4

centre comunitare integrate în zonă

0

1

club sportiv local

0

1

D5.1.2 Crearea de

servicii sociale care răspund nevoilor comunității

campanie de informare cu privire la necesitatea educației și sănătății

0

1

voluntari locali care să se implice în dezvoltarea comunității

0

10

20

persoane care beneficiază de servicii de medicină preventivă

0

1500

3000

D5.1.3 Oferirea de oportunități de

oportunități de

0

2 (atelier public de meșteșuguri șidezvoltare pentru un capital uman proactiv

dezvoltare a capitalului uman în zonă

festival anual de solidaritate și meșteșuguri)

parteneriate pentru ucenicie în cadrul atelierului de meșteșuguri

5

10

persoane instruite în cadrul atelierului de meșteșuguri

250

500

persoane alfabetizate digital

500

1000

antreprenori locali

0

5%

10%

procentului de copii care termină ciclul preuniversita rde învățământ

Creștere cu 20%

Creștere cu

30%

05-2 Zonele marginalizate 5,6 și 7 din cartierul Carpați - Letea și Zonele marginalizate 2,3 și 4 din cartierul Aviatori regenerate din punct de vedere urban și social

persoane dezavantajate

790 din care 40 de etnie rromă

700

500

Probleme / Nevoi

Direcții de acțiune

Indicator

Valoar e de referinț ă

(2017)

Țintă (2023)

Țintă (2030)

La nivelul Municipiului Bacău există 16 Zone Urbane Marginalizate.

Pe lângă zona Izvoare, cele mai multe probleme au fost identificate în arealele de tip ghetou cu blocuri Carpați - Letea (380 garsoniere sau camere de cămin cu baia și bucătăria la comun unde locuiesc 620 de persoane din care 120 rromi) și Aviatorilor (3 blocuri cu 240 garsoniere unde locuiesc 320 de persoane din care 20 rromi).

Principalele probleme cu care se confruntă aceste zone sunt legate

D5.2.1 Regenerarea spațiilor publice urbane și a utilităților

spații publice majore reconfigurate

0

2

D5.2.2 Crearea de servicii sociale care răspund nevoilor comunității

blocuri de locuințe sociale vechi

10

3 blocuri de locuințe sociale reabilitat e

5 blocuri de locuințe sociale rebilitate

blocuri de locuințe sociale noi

0

2

4

centru nou comunitar cu servicii specializate

0

1

2


de lipsa veniturilor care influențează calitatea precară a locuirii și implicit a stării de sănătate a populației.

D5.2.3 Oferirea de oportunități de dezvoltare pentru un capital uman proactiv

campanie de informare

asupra

sănătății

0

1

persoane care beneficiază de servicii de medicină preventivă

0

500

700

A

In concordanta cu SIDU, măsurile din teritoriu SDL sunt gândite pentru a reduce numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Așa cum a fost identificat în cadrul analizei, populația se confruntă cu o serie de probleme care împreună duc la încadrarea acestora ca fiind marginalizați sau dezavantajați. Principala problemă este lipsa veniturilor. Aceasta are o serie de cauze cum ar fi nivelul redus de educație și calificare al persoanelor, precum și lipsa oportunităților de angajare. Problema lipsei locurilor de muncă generează și o serie de efecte cum ar fi imposibilitatea de a avea condiții optime de locuire, de a avea un stil de viață sănătos, inclusiv imposibilitatea de a motiva și a menține copiii în sistemul de învățământ până la finalizarea acetuia, creându-se astfel un efect ciclic în care noua generație nu va putea avea o calitate a vieții mai ridicată. Obiectivul 07. CARTIERE DESERVITE ÎN MOD ECHILIBRAT DE SERVICII PUBLICE propune extinderea centrului social O școală pentru toți M7.1 Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale care să deservească populația din zonă. Deoarece cetățenii sunt atașați de acest centru - singura dotare din cartier - aici vor fi amenajate inclusiv spații verzi și loc de joacă pentru copii, cu iluminat și supravegere, prin intermediul Obiectivului 04. SPAȚII PUBLICE URBANE MODERNE ȘI SIGURE DESTINATE TUTUROR CATEGORIILOR DE UTILIZATORI, măsurile M4.1. Creșterea siguranței în spațiul public și M4.2.Modemizarea spațiilor publice și a dotărilor sportive. în spiritul promovării educației și a creșterii participării în cadrul acesteia, prin intermediul obiectivului 06. OPORTUNITĂȚI DE EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE, a fost votată ca prioritară măsura M6.2 Acordarea de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor, prin intermediul căreia se dorește combaterea efectelor excluziunii sociale în cadrul procesului educațional, oferind pachete integrate de ajutoare (calculator, transport și masă, haine și rechizite, materiale educaționale, etc.) tuturor copiilor și tinerilor din teritoriul SDL care doresc să finalizeze diferite forme de învățământ însă nu își pot permite, precum și servicii de mediere personalizată cu accent pe antrenarea copiilor în activități de educație alternativă interculturale cu caracter motivațional, inclusiv campanii de informare în vederea combaterii segregării. în sprijinul celor de mai sus, tot în cadrul măsurii M7.1. sunt prevăzute servicii de transport gratuit prin intermediul a unul - două microbuze “ale comunității”către dotările medico-sociale, școlare sau către activitățile de educație alternativă din teritoriul SDL sau din afara acestuia, după caz. în ceea ce privește ocuparea, obiectivul 06. OPORTUNITĂȚI DE EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE propune măsura M6.1 Creșterea nivelului de educație în rândul populației dezavantajate prin care se sprijină participarea în cadrul programului “A doua șansă” de la Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron din apropierea teritoriului SDL prin campanii de informare și pachete integrate, a persoanelor din teritoriul SDL care vor să finalizeze diferite niveluri de educație în vederea angajării. Apoi, obiectivul 05 POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE este dedicat în întregime creșterii gradului de ocupare a persoanelor dezavantajate și propune, pe de o parte, campanii de informare și cursuri de calificare prin măsura M5.1 Creșterea angajabilității persoanelor dezavantajate, iar pe de altă parte, măsura M5.2 Crearea și promovarea oportunităților de angajare pentru persoanele dezavantajate propune atât construirea unei întreprinderi sociale cu accent pe crearea locurilor de muncă pentru NEETs, femei, persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități. în ceea ce privește serviciile sociale și dezvoltarea comunității, obiectivul 07. CARTIERE DESERVITE ÎN MOD ECHILIBRAT DE SERVICII PUBLICE propune măsura M7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populația din zonă prin care se asigură necesarul de dotări de proximitate specifice populației din teritoriul SDL prin intermediul unui nou punct de reper pentru populația din zonă, un centru integrat medico-social. Serviciile din cadrul acestuia vor fi stabilite prin designul participativ împreună cu cetățenii și vor presupune echipe de specialiști care să creeze parteneriate cu instituțiile publice locale și să asigure furnizarea serviciilor în acord cu nevoile populației, de exemplu frigiderul cetățeanului, îmbătrânire activă, îngrijire medicală la domiciliu, consiliere profesională personalizată sau parteneriate pentru locuri de muncă, cu diferite companii în vederea angajării persoanelor în dificultate din teritoriul SDL Deoarece o inserție de tipul acestui centru are capacitatea de a aduce o schimbare pozitivă în mediul urban înconjurător și de a ajuta la formarea de comunități proactive, este prevăzută o componentă de personalizare a exteriorului clădirii împreună cu cetățenii dar și de amenajare de spații verzi, loc de joacă pentru copii și teren de sport cu iluminat și supravegere, prin intermediul Obiectivului 04. SPAȚII PUBLICE URBANE MODERNE ȘI SIGURE DESTINATE TUTUROR CATEGORIILOR DE UTILIZATORI, măsurile M4.1.Creșterea siguranței în spațiul public și M4.2Modemizarea spațiilor publice și a dotărilor sportive. Tot în cadul măsurii 4.2. este prevăzută și crearea unui spațiu public care să permită promovarea produseor locale, intervenție ce poate sprijini atât formarea de comunități, regenerarea mediului urban precum și creșterea veniturilor comunității. în sprijinul formării de comunități, în etapa a in-a a mecanismului DLRC, facilitatorul comunitar va organiza întâlniri bilunare cu comunitatea, întâlniri ce vor avea totodată caracter de monitorizare în timp real a intervențiilor prin intermediul sistemului PhotoVoice și va colecta mesajele acestora din cadrul cutiilor cetățeanului amplasate la centrul O școală pentru toți și la Școala Octavian Voicu. Nu în ultimul rând, o comunitate sănătoasă se bazează pe locuire de calitate. Obiectivul 01 TERITORIU DESERVIT ÎN ÎNTREGIME DE INFRASTRUCTURĂ EDILITARA DE CALITATE, propune măsuri în întreg teritoriul SDL pentru Ml .2. Extinderea infrastructurii edilitare în zonele nedeservite și M3.1.Crearea/reabilitarea locuințelor sociale pentru persoanele dezavantajate. Delimitarea teritoriului SDL: la nord este axul străzii Milcov, între Calea Mărășești și Strada Izvoare. La vest, limita este definită de Bdul Republicii / Calea Mărășești. Limita sud-vestică este dată de calea ferată, magistrala CF 500. La est, înspre sud, limita se suprapune cu cea a UTR-ului din PUG care include ZUM Izvoare (limita dintre zona de locuire și zona industrială S.C.C.E.T. Bacău). în partea de nord-vest limita SDL este dată de intravilanul propus prin PUG Bacău și râul Bistrița. (SDL 2017)

 • ■ persoane beneficiare de cantina socială

 • • persoane vârstnice

 • ■ persoane adulte care au solicitat înternarea in Căminul de bătrâni

 • ■ persoane fără adăpost

 • ■ copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal

 • • familii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate

Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială

Municipiul Bacau are analiza diagnostic pe componenta de servicii sociale in Strategia integrata de dezvoltare urbană și proiecte prioritare de dezvoltare a serviciilor sociale (SIDU), în Strategia de dezvoltare locala (SDL) pentru zona urbana defavorizata Izvoare si Letea sunt propuse masuri pentru îndeplinirea obiectivelor. Ambele documente au fost la rândul lor supuse consultării publice si informațiile statistice si diagnoza sociala a fost preluata în prezenta strategie, la care am contribuit cu actualizările datelor din propria baza de date si de la instituțiile care au in baza de date informații relevante pentru completarea diagnozei, datele din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, completează informațiile din baza de date a DAS, colectate prin exercitarea atribuțiilor prevăzute in legislația in vigoare.

Actualizarea Strategiei de dezvoltare a a serviciilor sociale de Asistență Socială a Municipiului Bacău este o necesitate in contextul legislației actuale in domeniul asistentei sociale (HG nr. 797/2017), a Strategiei de Dezvoltare Durabile a Muncipiului Bacău și Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020 .

La nivelul municipiului Bacau funcționează servicii sociale publice si private, conform anexei nr.l din prezenta Strategie. Este de menționat faptul că toate activitățile sociale din Municipiul Bacău, fie acestea inițiate de administrația publică locală sau de organizații private beneficiază de implicarea a peste 350 de voluntari constanți și a peste 1000 de voluntari ocazionali din comunitatea locală, organizați de Centrul de Voluntariat al Fundației pentru Sprijin Comunitar, fapt ce crează un precedent pentru o comunitate tânără activă, sensibilă la problemele orașului și cu destulă experiență încât să poată deveni viitori agenți de schimbare și cetățeni implicați.

In municipiul Bacau sunt 31 furnizori de servicii sociale acreditați în baza Lg. 197/2012 la data de 06 februarie 2019, din care 35 sunt privați si 2 publici, la un număr de 8 furnizori de servicii sociale le-a fost retrasa acreditarea, conform datelor statistice de pe site-ul Ministerului Muncii si Justiției Sociale. Servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 25.02.2019 (cod serviciu social 8810 ID-I) sunt oferite de 3 servicii private, licențiate. Cantine sociale licențiate la 25.02.2019 (cod serviciu social 8899 CPDH-I), nu sunt înregistrate la nivelul municipiului. Un număr de 9 Cămine pentru persoane vârstnice sunt licențiate la 25.02.2019 (cod serviciu social 8730 CR-V-I) din care 1 public si 5 privați. Un total de 52 servicii sociale licențiate în baza legii 197/2012 -06 februarie 2019 funcționează si oferă servicii pe raza Municipiului Bacau. Din datele primite in urma corespondentei 1 furnizor privat are in vedere înființarea a 3 servicii sociale din care 2 in parteneriat cu un furnizor public, pentru 1 inca nu are identificata sursa de finantatare. Se remarca si numărul mare de servicii care nu apar in baza de date a Ministerului Muncii si Justiției Sociale cu licență de funcționare.

Scopul (Obiectivul general) Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, este să asigure cadrul necesar dialogului și cooperării între instituțiile implicate, sectorul neguvemamental și mediul economic, obiectiv general de interes pentru fiecare parte implicată în procesul integrării sociale, prevenirii situațiilor de risc și abordării interinstituționale a problematicii sociale care poate fi influențată în funcție de fiecare caz în parte, de problematica și oferta: medicală, educațională, de locuire, pentru găsirea și menținerea unui loc de muncă stabil remunerat corespunzător în funcție de competențe și munca efectuată, oferta de a susține familia care are în întreținere copii cu servicii de suport pentru creșterea și îngrijirea acestora, alți factori de risc și de suport.

Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în anul 2028 un impact favorabil asupra integrării sociale a individului și familiei, de a crea un cadru social comunitar in conformitate cu nevoile sociale ale comunității. Disfuncțiile din sistemul de sănătate, educațional și mediul economic, creează situații de risc pentru membrii comunității și impune propunerea și identificarea de măsuri adecvate în vederea sprijinirii persoanelor, familiilor sau grupurilor vulnerabile, in risc excluziune sociala. în acest sens, planurile de acțiune aferente strategiei detaliază și stabilesc concret măsurile și intervențiile din domeniul identificării si reducerii factorilor de risc din mediul fizic și social și creare de oportunități pentru creșterea calității vieții tuturor membrilor comunității.

CAPITOLUL 3. COMPONENTA PROTECȚIA ȘI

PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI ȘI A FAMILIEI

"Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării4

3.1 MISIUNE

Asigurarea unui cadru efectiv de acțiune la nivel pentru local prin activități de identificare, monitorizare a familiilor și copiilor aflați în dificultate, de prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului și separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.

3.2  VIZIUNE

Calitatea vieții copiilor, contribuie la ruperea cercului vicios al defavorizării.

3.3  GRUP ȚINTĂ

 • • Copiii din municipiu și familiile acestora;

 • • Copiii aflați în propria familie, afectați de sărăcie în vederea eliminării situației de risc și dificultate;

 • •  Copiii cetățeni români aflați în străinătate;

 • • Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

 • • Copiii care beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale;

 • • Copiii cu dizabilități

 • • Copiii rromi;

 • • Copiii separați de familie;

 • • Copiii fără acte de identitate,

 • • Copiii victime ale oricăror forme de violență;

 • •  Copiii/tinerii în situații de vulnerabilitate specială (copiii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, copiii care trăiesc în stradă, copiii victime ale răpirii sau ale oricăror forme de exploatare și ale traficului de ființe umane, copiii rromi etc, copiii/tinerii consumatori de substanțe psihotrope, adolescenții și tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție, inclusiv cei cu dizabilități);

 • •  Familiile/părinții;

 • • Familii aflate în dificultate;

 • • Comunitatea locala;

• Instituții, ONG-uri;

3.4 PRINCIPII

 • • Promovarea centrării societății pe dezvoltarea și bunăstarea copilului;

 • • Promovarea și respectarea interesului superior al copilului;

 • • Universalitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse;

 • • Primordialitatea responsabilităților părinților în creșterea și îngrijirea copiilor;

 • • Promovarea parteneriatului interinstituțional și cu societatea civilă;

 • • Participarea și consultarea copiilor în adoptarea deciziilor care îi privesc;

 • • Asigurarea stabilității, continuității și complementarității îngrijirii personalizate acordate fiecărui copil;

 • • Echitatea și transparența alocărilor financiare destinate copiilor.

3.5 PREMISE

 • • Investiția în bunăstarea vieții copiilor, contribuie la ruperea cercului vicios al defavorizării deoarece copiii reprezintă grupul vulnerabil a cărui bunăstare socială și personală prezintă o importanță fundamentală sub aspectul situației generale, a calității vieții și a investiției în viitor; ideea de a-i privi pe copii ca fiind ”o investiție în viitor” trebuie însoțită permanent de conceptul unei copilării fericite, deoarece atât pentru copii cât și pentru societate, prezentul este ia fel de important ca și viitorul;

 • • Este necesară integrarea problematicii drepturilor copilului în toate domeniile de acțiune;

 • •  Sprijinirea familiei, întărirea rolului acesteia este de maximă importanță pentru copii;

 • • Participarea corepunzătoare a copiilor la deciziile care-i privesc și la evaluarea programelor;

 • • O atenție deosebită trebuie acordată protejării și asigurării respectării drepturilor grupurilor de copii deosebit de vulnerabili (cei care trăiesc în sărăcie, cei instituționalizați, cei expuși riscului de violență domestică sau care sunt victime ale violenței, cei cu dizabilități, copiii romi, copiii cu părinți migranți, cei neînsoțiți pe teritoriul altor state, victime ale traficului de persoane, exploatării etc);

 • • Promovarea serviciilor sociale prietenoase pentru copii (servicii care să țină seama de vârsta copilului, nivelul său de maturitate și înțelegere, care să acorde atenția cuvenită opiniei copilului și să încurajeze relația acestuia cu familia;

 • • Toleranță zero pentru toate formele de violență prin creșterea gradului de conștientizare și luarea de măsuri pentru a se adresa tipurilor specifice de violență și să se concentreze pe determinanții care produc violența;

 • • Numai un parteneriat transversal poate reuși să asigure protejarea și respectarea efectivă a drepturilor copilului.

3.6 DIRECȚII DE ACȚIUNE:

 • • Asigurarea bunăstării vieții copilului în mediul familial

 • •  Garantarea drepturilor și incluziunea socială a copiilor aflați în situații de vulnerabilitate

 • • Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea comunitară

 • • Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva copilului

 • • Promovarea participării copiilor la viața în comunitate

3.7 REALIZĂRI IN PERIOADA 2014-2018

La nivelul Municipiului Bacau, activitatea de protecție a copilului derulată în perioada 2014-2018 in cadrul Direcției de Asistenta Sociala, a fost în conformitate cu legislația in vigoare, si in concordanta cu ariile de intervenție stabilite prin Strategia județeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului oferita prin:

3.8.1. SERVICII PRIMARE OFERITE IN CADRUL BIROULUI PROTECȚIA COPILULUI

în conformitate cu prevederile legislative se desfășoară activități de identificare, monitorizare a familiilor și copiilor aflați în dificultate, de prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului și separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. în acest scop activitatea inspectorilor/inspectorilor de specilitate din Biroului Protecția Copilului este centrată pe următoarele aspecte:

 • • Asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • • Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor și copiilor care beneficiază de servicii și prestații și evaluarea din punct de vedere social, psihologic, medical și legal a situației acestora, pe baza unui formular de anchetă socială si a unei adrese;

 • • întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflați în dificultate în vederea prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecție cât și pentru familiile copiilor care sunt reintegrați în familie;

 • • Urmărirea evoluției dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) și a modului în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • •  Intervenția pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acestuia;

 • • Promovarea protecției copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau la familia substitut), precum și prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul copilului și al familiei sale;

 • • Prevenirea abandonului copilului, a abuzului și a neglijării sub orice formă, precum și a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate;

 • • Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinții care pleacă la muncă în străinătate (în baza unui contract de muncă) și ai căror copii rămân în grija altor persoane și îndrumarea acestora în vederea desemnării unei persoane;

 • •  Consilierea părinților în vederea notificării intenției de a pleca la lucru în străinătate și ai căror copii rămân în grija altor persoane (rude până la gradul IV) și îndrumarea acestora în vederea desemnării persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • • Realizarea fiselor de observație, a rapoartelor de monitorizare, a fiselor de identificare a riscurilor, în vederea monitorizării modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia

 • • întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea cazurilor intrate în atenția BPC

 • • Monitorizarea menținerilor relațiilor personale a minorului cu părintele la care nu locuiește în mod statornic (conform legislației în vigoare)

Obiectivele Biroului Protecția Copilului:

 • • Reducerea numărului de copii ocrotiți în sistem rezidențial;

 • • Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire a abandonului și instituționalizării;

 • • Creșterea numărului de copii reintegrați în familie;

 • • Creșterea numărului de servicii alternative oferite copilului aflat în dificultate (centre de zi, centre pentru copilul victimă a abuzului, adăposturi pentru mamă și copil - victime ale violenței, cantina sociala);

 • • Scăderea numărului de copii abandonați (prevenirea abandonului prin programe de planning familial, susținerea familiilor monoparentale și a celor cu venituri reduse);

 • • Colaborarea cu medicii de familie și cu reprezentanți ai unităților de învățământ.

 • • Colaborarea cu diferite fundații de pe raza municipiului Bacău/țară în vederea sprijinirii copiilor proveniți din familii cu venituri modeste sau cu risc crescut de abandon.

 • • Consilierea părinților în vederea îndrumării adolescenților către Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacău

 • • Includerea părinților in programe de educație parentala cu sprijinul Centrului de resurse pentru adolescenți Bacau

 • • Consilierea părinților in vederea delegării unei persoane de ingrijire in conformitate cu prevederile HG 691/2015.

în conformitate cu aceste obiective generale, cu legislația privind drepturile copilului și a atribuțiilor ce le revin, inspectorii Biroului Protecția Copilului au efectuat în perioada 2014-2017 anchete, adrese, răspunsuri,rapoarte, referate, ș.a., după cum urmează:

BPC

TIPUL DE ACTIVITATE

2014

2015

2016

2017

2018

Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală

451

443

407

510

337

Anchete sociale pentru copiii cu handicap care necesită recuperare și terapie

68

115

45

20

1

BPC

TIPUL DE ACTIVITATE

2014

2015

2016

2017

2018

Anchete sociale pentru plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de asistenți matemali profesioniști familia extinsă (rude până la gradul IV) sau persoane, centre rezidențiale și OPA, anchete diverse;

572

403

249

247

201

Anchete pentru întocmirea dosarului pt. Centrul Matemal Bacău (mamă și copil)

7

3

6

10

6

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare școlară sau profesor de sprijin

157

112

116

134

160

Anchete pentru achiziționare calculator conform Lg.279/2004

7

8

1

1

-

Anchete pentru burse medicale

10

-

-

-

2

Anchete sociale/ referat de cercetare pentru audiente

4

2

5

Anchete sociale pentru reatestare AMP

7

2

1

Anchete sociale pentru obținerea de burse sociale (facultate)

27

14

19

24

36

Anchete sociale pentru Programul național „Bani de liceu”

198

105

65

51

32

Ajutor pentru rechizite

4

-

2

-

-

Rapoarte pentru monitorizare tutelă

12

-

36

40

32

Anchete sociale - serviciul de intervenție în regim de urgență în domeniul protecției copilului (cazuri de abuz sau neglijare)

37

40

20

44

43

Anchete sociale efectuate familiilor copiilor aflați în situație de risc

110

75

65

24

34

Anchete sociale pentru instituirea plasament

22

27

30

40

13

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru reintegrarea copilului în familie

11

8

8

12

21

Anchete sociale pentru acordarea alocației de hrană pentru copiii infectați HIV/SIDA pentru care se face reevaluare lunară

12

14

12

12

12

Anchete sociale pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal (evaluare/reevaluare)

27

20

10

5

16

Fise de observație pentru copii

103

53

201

Fise de înregistrare a riscurilor

103

53

201

Informare familie beneficiar conform HG .691/2015

61

72

61

Anchete sociale pentru copii părăsiți de mamă în unitățile sanitare (Maternitate sau Pediatrie)

12

3

5

3

2

Anchete sociale - serviciul de consiliere/ violenta domestica

85

60

17

29

47

Adrese către Serviciul de Probațiune pentru minori care au săvârșit infracțiuni

9

7

6

8

8

întocmirea documentației pentru înregistrarea tardivă a minorului la Serviciul de Stare Civilă

1

1

3

1

2

întocmirea documentației pentru înregistrarea nașterii copiilor părăsiți în unitățile sanitare

3

2

Anchete sociale in vederea învoirii copilului in familia lărgită

6

6

12

Anchete sociale pentru includerea in Centre de zi /crese

58

63

43

44

77

Adrese/răspuns către instituții din județ/țară ( poliție, școli/licee, medici de familie, licee, AJPS, OPA, DGAJSPC, Probațiune, CJRAE, Inspectoratul școlar Județean etc.)

403

683

1084

1123

998

BPC

TIPUL DE ACTIVITATE

2014

2015

2016

2017

2018

Rapoarte de monitorizare post reintegrare/ rapoarte diverse

326

234

230

356

543

Referate Consiliul Comunitar Consultativ

34

31

53

52

16

PV Consiliul Comunitar Consultativ

34

31

53

52

16

Rapoarte către DGASPC Bacău ( fișe trimestriale și lunare)

16

16

16

16

4

Procese verbale Fundații

40

12

10

10

9

Referate Fundații

20

12

10

10

21

Referate diverse

43

43

54

Planuri de servicii (dispoziție, anexe dispoziție, referat, anexe referat

102

68

168

256

260

Rapoarte privind monitorizarea relațiilor personale - întocmite în conformitate cu prevederile ari 18 din Legea iu. 272/2004 plivind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

5

3

Obiectivele pe perioada 2018 - 2028 privind protecția copilului

Având în vedere că scopul central al activității de protecție a copilului constă în diminuarea ponderii îngrijirii de tip rezidențial și dezvoltarea unui sistem alternativ destinat îngrijirii copilului aflat în dificultate, centrat pe crearea și multiplicarea de servicii comunitare de prevenire a abandonului și instituționalizării, obiectivele vizează următoarele aspecte:

 • •  Continuarea activității specifice biroului - în conformitate cu prevederile legislative in domeniul protecției copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare, respectiv activități de identificare, monitorizare a familiilor și copiilor aflați in dificultate, de prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului și separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului in familie, precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.

 • • Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către proprii părinți, prin sprijinirea familiilor aflate în situații dificile;

 • • Participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protecție a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor și protecție a acestora prin responsabilizarea comunității cu privire la problemele propriilor copii;

 • •  Oferire de servicii alternative instituționalizării;

 • • Campanii de informare inițiate în vederea conștientizării cetățenilor din comunitate privind serviciile sociale existente la nivel local, precum și privind drepturile și obligațiile ce le revin;

Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, se propune:

 • • informarea continuă cu privire la posibile modificări legislative și aplicarea modificărilor legislative apărute;

 • •  imbunătățirea cunoștințelor și abilităților necesare în domeniul de activitate, prin participarea la cursuri de formare continuă;

 • • colaborarea cu instituții din mediul public / privat și încheierea unor protocoale de colaborare;

 • • organizarea sau participarea la întâlniri între specialiști din același domeniu sau din alte domenii cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor în domeniu și dezvoltarea unei bune colaborări;

 • • participarea la evenimente în scopul promovării activității desfășurate la nivelul biroului și al instituției;

Probleme întâmpinate în activitatea desfășurată:

 • • volumul activității desfășurate nu este acoperit de numărul de personal;

 • • activitatea de prevenire presupune acordarea unor servicii adaptate nevoilor beneficiarilor, însă serviciile primare oferite de către DAS în conformitate cu legislația existentă în vigoare, nu satisfac realitatea socială;

 • • familia nu colaborează cu DAS;

 • • îmbunătățirea / schimbarea situației din familie presupune o intervenție de durată și nu există alternativă de a fi găzduiți toți membrii familiei pentru o scurtă perioadă de timp (centre de tranzit, centre pentru victime ale violentei domestice);

 • • copiii aflați în situație de risc nu sunt preluați în regim de urgență până nu se face dovada că s-a făcut identificare rudelor până la gradul IV inclusiv în cazurile respective - pentru a indentifica o rudă disponibilă și capabilă să preia copilul / pentru a identifica o alternativă de sprijin a familiei și copilului, însă identificarea rudelor până la gradul IV inclusiv este un proces de durată, se face succesiv, atât în baza intervievării rudelor identificate, cât și prin solicitarea de informații de la instituții abilitate (Servicii de Stare Civilă, Direcții Județene de Evidență a Persoanelor și organele de poliție competente);

 • • crearea și multiplicarea de servicii comunitare de prevenire a abandonului și instituționalizării

DAS a distribuit lapte praf către persoanele îndreptățite (din 2005), pe baza tabelelor și rețetelor furnizate de medicii de familie, cu avizul A.S.P:

2014

2015

2016

2017

2018

număr beneficiari

585

465

430

349

177

3.8.2. SERVICn SPECIALIZATE OFERITE ÎN CADRUL DAS A MUNICIPIULUI BACĂU

DAS Bacau a acordat copiilor în centrele specializate din structura (Centrul de zi „O școală pentru toți”, Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale și Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate) servicii astfel:

2014

2015

2016

2017

2018

număr beneficiari servicii specializate

103

96

93

87

95

CENTRUL DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI a funcționat ca proiect pilot în colaborare cu UNICEF și ALIAT din anul 2018 centrul a fost preluat în structura DAS Bacău și a oferit servici specializate unui număr de 10 copii (date incluse în situația sus menționată).

CENTRUL DE ZI „O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” din Bacau, Str. C.Porumbescu nr.5, oferă servicii pentru copilul aflat în dificultate, în situație de risc social, cu care desfășoară activități de îngrijire, educație, recreere -socializare, consiliere și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și igienă, pentru prevenirea abandonului familial și școlar pentru prevenirea abandonului educațional, copiilor din familii în situații de criză care nu dispun de condiții socio-materiale suficiente în ceea ce privește creșterea și educarea acestora, familiilor cu multi copii, care trăiesc la nivelul sărăciei extreme, cu riscul separării copilului de familia sa precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor și obligațiilor copilului si părinților, în complementarea demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. Capacitatea este de 25 locuri.

Activitatea în perioada 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Numărul de beneficiari Centrul de zi

46

44

27

30

31

Obiectivele Centrului de Zi „O Școală Pentru Toți” propuse pentru 2019 -2029

 • • prevenirea abandonului școlar si familial

 • • Suplimentarea personalului Centrului de zi „O școală pentru toți” Bacău prin angajarea unui psiholog, în vederea desfășurării activității în condiții optime.

 • • Amenajare si dotare in curtea centrului pentru desfasurarea de activitati instructive si recreative

 • • Dotarea cu mobilier si materiale si echipamente necesare desfășurării activitatii conform standardelor minime de funcționare

 • • Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor, conform Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, ne propunem ocuparea posturilor vacante, după cum urmează: 1 psiholog, si transformarea postului de lucrator social în asistent medical.

 • • Efectuarea unor reparații și igenizarea spațiilor in care funcționează Centrul social.

 • • Dezvoltarea centrului prin creșterea capacității prin finanțare nerambursabila in cadrul proiectului ”E - STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” al Municipiului Bacau.

Alte activitati realizate in plus fata de cele planificate: Centrul de zi „O școală pentru toți” Bacău este in Zona urbana marginalizata Izvoare (ZUM) din cadrul proiectului ”E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”. Copii din centrul social precum si familiile acestora au participat la activitatile desfășurate in cadrul proiectului, in care a fost înființata Asociația GAL IDD Bacău pentru îndeplinirea condițiilor specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabititatea comunității, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare. Deasemeni pentru realizarea scopului si obiectivelor specifice acestui proiect, copii, familiile acestora împreuna cu ceilalți membrii ai comunității au fost antrenați in o serie de activitati pentru identificarea nevoilor in zona, propuneri de proiecte si prioritizarea lor de către echipa de implementare a proiectului si partenerii implicați in colaborare cu personalul centrului. Astfel copii si familiile lor au fost implicați in următoarele activitati: Campanie de colectare deșeuri; Activitati prin Metoda PhotoVoice - instrument inovativ de identificare a problemelor comunității prin intermediul fotografiei și concurs de fotografii pentru aceasta copii au primit aparate foto de unica folosința cu care au făcut fotografii cu care au participat la o expoziție organizata in centru. Prin aceste activitati copiii și-au putut împărtășit propriile nevoi, dorințe și perspective de viitor, si au analizat problemele pe care le întâmpină și posibilele soluții, în vederea îmbunătățirii calității vieții; Concurs desene pe asfalt; Vizionare de filme educative. Sesiune de întrebări și răspunsuri în urma vizionării filmelor; Completarea chestionarelor „Micul cetățean”. Una din modalitățile de informare a comunității o reprezintă pliantele Centrului, care cuprind toate activitățile și serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante are rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a Municipiului Bacău. La serbările si manifestările organizate de Centrul de Zi s-au realizat fotografii cu toate momentele existente in cuprinsul acestor activitati; unele au fost expuse pe site-ul instituției, pentru a realiza o mai buna cunoaștere a modalităților de intervenție individuala si de grup prin care Centrul de Zi se face remarcat. O modalitate importanta de informare o constituie părinții copiilor beneficiari, care fiind mulțumiți de calitatea serviciilor oferite si de progresele înregistrate de copiii lor, au făcut reclamă pozitivă centrului, facand cunoscută activitatea noastra si altor familii interesate direct.

Probleme întâmpinate in activitatea desfășurată: Cu mare greutate am reușit sa completam schema de personal cu un educator, deoarece nu sunt posibilități de transport public in zona si condițiile legislative de încadrare a unui educator in Centrul social nu oferă aceleași beneficii ca si in sistemul de invatamant. Deasemeni si celelalte posturi au fost scoase la concurs dar nu au fost ocupate. Multi voluntari ar dori sa participe la activitatile centrului dar pentru faptul ca in zona nu exista transport in comun doar unul este din alta zona decât cartierul Izvoare. Deasemeni este foarte dificil de organizat activitati de socializare, educație nonformala si de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta in spatiile, instituiile din oraș, altele decât in cartier deoarece grupul de copii din centru ar trebui sa parcurgă foarte mult timp pe jos pana la cea mai apropiata statie de autobuz, transportul copiilor in mod organizat cu mijloace proprii nu exista si închirierea acestor servicii presupune resurse financiare si planificare in timp ceea ce descurajează plierea pe oportunitățile identificate la nivel local.

Asigurarea materialelor, echipamentelor necesare desfășurării activitatii, motivat de resursele financiare limitate și restricțiile legislative privind achiziționarea anumitor materiale, respectiv Ordonanța de urgență nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele masuri fiscal bugetare, art 13, se interzice achiziționarea anumitor produse care in conformitate cu standardele în vigoare sunt necesare funcționării.

Centrul de zi "O școală pentru toți" din cadrul DAS Bacau a fost premiat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care a organizat concursul „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România” dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale din România, în contextul anului aniversar al Centenarului Marii Uniri, anul în care România aniversează 100 de ani de la înființarea statului național unitar român. Am aplicat pentru a descrie activitatea curentă și ne regăsim pe lista cu cele 100 de servicii sociale desemnate câștigătoare, privind servicii sociale si care oferă modele de buna practica inspirate din lucrul direct cu beneficiarii intr-un context social plin de provocări, dar pe care au reușit sa le depaseasca cu profesionalism și responsabilitate și care au depus eforturi pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite, (site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, secțiunea Anunțuri - Prima pagină, din 13 decembrie 2018:

http://www. mmunci i. ro/j3 3/index.php/ro/transparenta/anunturi/5343-2018-12-11-anunt-fmalizare-concurs)

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE din Bacău, Str Oituz, nr 74

Centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, denumite in continuare CZD, sunt servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul si instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de îngrijire, educație, abilitare -reabilitare, recreere - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala etc pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare, etc pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au in îngrijire copii.

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigura menținerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale părinților sai, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Misiunea Centrului de zi este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire,educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independentă, orientare școlara si profesională pentru copii, cît și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au in îngrijire copii.

Beneficiarii Centrului de zi și nevoile specifice

Beneficiarii directi ai Centrului de zi sunt copiii cu nevoi speciale din comunitatea Municipiului Bacău, iar beneficiarii indirecti sunt familia acestora si implicit comunitatea.

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • 1. copiii si părinții carora li se acorda prestații si servicii destinate prevenirii separării lor;

 • 2. copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie;

 • 3. copiii care beneficiază de o măsură de protecție speciala;

 • 4. părinții al căror copii beneficiază de o măsură de protecție speciala;

Fiecare beneficiar (copil cu dizabilitati) al Centrului de zi, are nevoi specifice in funcție de particularitățile individuale:

 • •  de vârstă;

 • • de potențialul de dezvoltare;

 • • diagnostic.

Copilul cu dizabilitati beneficiază de următoarele programe individuale/grup in funcție de nevoile copilului:

 • • programe educaționale;

 • • programe de abilitare si reabilitare (kinetoterapie, psihologie, logopedie);

 • • programe recreative si de socializare;

 • • programe de consiliere psihologica;

 • • programe de orientare școlara;

 • • programe de consiliere si sprijin pentru părinți.

Capacitatea Centrului de zi este de 30 de copii cu vârsta între 1 și 18 ani (în regim intern) și 20 de copii cu vârsta între 1 și 18 ani (în regim ambulatoriu).

Serviciile oferite de Centrul de zi

 • •  Servicii de recuperare, reabilitare (kinetoterapie, logopedie, psihologie) educație, integrare - reintegrare socială și școlară, îngrijire a copilului cu nevoi speciale, in vederea creșterii calității vieții acestuia.

 • •  Servicii educaționale, de îngrijire, de socializare, recreative, în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării - reintegrării sociale și școlare a copilului cu nevoi speciale.

 • • Servicii de sprijin si consiliere necesare familiei copilului beneficiar.

 • •  Servicii de asistență socială și consiliere, asistență medicală, in vederea creșterii calității vieții copilului.

 • • Copii beneficiază de 2 mese pe zi și supliment

 • •  Organizarea zilelor de naștere

 • •  Program de somn

Toate serviciile oferite de centrul de zi sunt gratute.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social:

Principiile care stau la baza Centrului de zi sunt:

 • a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului copilului;

 • b) egalitatea șanselor si nediscriminarea;

 • c) asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • d) respectarea demnității copilului;

 • e) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate;

 • f) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • g) asigurarea protecției împotriva abuzului si exploatării copilului;

 • h) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • i) asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

 • j) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligațiilor părintești;

 • k) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului;

 • l) descentralizarea serviciilor de protecție a copilului, intervenția multisectoriala si parteneriatul dintre instituțiile publice si organismele private autorizate;

 • m) asigurarea stabilitatii si continuității in ingrijrea, creșterea si educarea copilului, ținând cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luării unei masuri de protecție;

 • n) celeritate in luarea oricărei decizii cu privire la copil;

 • o) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelație cu ansamblul reglementarilor din aceata materie.

Activitatea realizată in perioada 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Numărul de beneficiari integrați in Centrul de zi (în regim intern)

32

27

36

29

26

Numărul de beneficiari integrați in Centrul de zi (în regim ambulatoriu).

27

25

20

29

23

Numărul de beneficiari care au fost integrați in învățământ special și învățământ de masă

10

2

4

4

0

Obiectivele propuse pentru anii 2018- 2028 :

 • a) Asigurarea serviciilor de recuperare, reabilitare, educație, integrare - reintegrare socială și școlară, îngrijire a copilului cu nevoi speciale .

 • b) Implicarea in activități de socializare, recreative si educaționale in vederea creșterii calității vieții copilului cu nevoi speciale .

 • c) Asigurarea serviciilor de sprijin si consiliere necesare familiei copilului beneficiar.

 • d) Derularea de activități ce vizează creșterea autonomiei personale, în vederea îmbunătățirii calității vieții copilului cu nevoi speciale .

 • e) Prevenirea abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire,educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere,orientare școlară pentru copilul cu nevoi speciale.

 • f) Efectuarea de lucrări de amenajări exterioare si dotări specifice in curtea centrului pentru desfasurarea de activitati recreative si de socializare.

 • g) Dotarea cu mobilier, adaptări specifice copilului cu nevoi speciale, materiale specifice necesare desfășurării activității conform Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități

 • h) Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor, conform Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, ne propunem ocuparea posturilor vacante.

 • i) Efectuarea lucrărilor constând in reparații și igenizari a spațiilor in care funcționează Centrul de zi.

 • j) Schimbarea sediului centrului de zi, intr-o locație adecvată, conformă cu Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități.

Activități realizate in plus față de cele planificate:

 • a) Atragerea de sponsorizări constând in dotarea cu diferite materiale specifice cabinetului de kinetoterapie,

 • b) Atragerea de sponsorizări constând in cadouri oferite beneficiarilor de Moș Crăciun,

 • c) Activități de socializare la nivelul comunității:

 • • Desfasurarea proiectului educațional "ÎN VIZITĂ LA CLUBUL ECVESTRU” proiect desfășurat intre centrul de zi și Clubul Sportiv Ecvestru Decebal, Loc: Hemeiuș, jud. Bacău.

 • • Pe data de 03.12.2018 - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a desfășurat la Complexul Muzeal "Iulian Antonescu» manifestarea cu tema „SUNTEM SPECIALI, CU TOȚI SUNTEM EGALI,,.

 • • Desfășurarea Proiectului „Ziua Internațională a cărților pentru copii și tineri, proiect desfășurat intre Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Teatrul Municipal Bacovia

 • • Desfășurarea proiectului "SĂRBĂTOAREA IEI”, proiect desfășurat in Piața Tricolorului din Bacău

Activități propuse:

 • a) Continuarea tuturor activităților specifice centrului: activitati educaționale activități de abilitare si reabilitare, activități recreative si de socializare, activități de orientare școlară, profesională si consiliere psihologică, activitati de consiliere si sprijin pentru părinți, activități de colaborare cu profesioniștii si instituțiile relevante.

 • b) Alături de continuarea activităților specifice centrului, ne mai propunem următoarele activități:

 • •  Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, organizarea Reuniunilor generale pentru părinții copiilor beneficiari, cu o tematică cât mai diversificată, care să vină in intâmpinarea diverselor probleme cu care aceștia se confruntă,

 • • Organizarea "Școlilor pentru părinți”, cu o tematică cât mai variată,

 • • Colaborarea cu diferite instituții, in vederea derulării unor proiecte educaționale comune,

 • • Atragerea voluntarilor in activitățile centrului,

 • • în vederea îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților si deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor cu dizabilitati si a familiilor acestora, organizarea cursurilor de formare continua, pentru angajați,

 • • Ocuparea posturilor vacante, pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor.

• Activități de socializare la nivelul comunității - efectuarea de vizite la diferite muzee, la Vivariu, la Teatru, la diferite instituții din comunitatea Municipiului Bacău.

Probleme întâmpinate in activitatea desfășurată: Sediul centrului de zi, se afla intr-o locație care nu este adecvată (spațiile sunt de dimensiuni mici ) desfășurării activităților specifice centrului, activități desfășurate cu copii cu dizabilități.

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE din Bacău,

str. Mircea Eliade, nr. 6 în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 23.

Centrele de zi, denumite in continuare CZ, sunt servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educație, recreere - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigura menținerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale părinților sai, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Misiunea

Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de ingrijire,educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independentă, orientare școlara si profesională pentru copii, cît și a unor activități de sprijin , consiliere ,educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Beneficiarii Centrului de zi și nevoile specifice

Beneficiarii directi ai “Centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate”, sunt copiii aflati in dificultate, iar beneficiarii indirecti sunt familia acestora si implicit comunitatea. Centrul de zi oferă sprijin familiilor aflate în dificultate, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abandonului educațional prin servicii gratuite pentru copii preșcolari proveniți din familii care nu dispun de condiții socio-materiale suficiente în ceea ce privește creșterea și educarea acestora, familiilor cu multi copii, care trăiesc la nivelul sărăciei extreme, copiilor proveniți din familii aflate temporar în situații de criză, fără suportul familiei extinse.

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • a)  copiii si părinții carora li se acorda servicii destinate prevenirii separării lor;

 • b) copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie;

 • c) copiii care beneficiază de o măsură de protecție speciala;

 • d) părinții al căror copii beneficiază de o măsură de protecție speciala;

Fiecare beneficiar al centrului de zi are nevoi specifice in funcție de particularitățile individuale:

 • a) de varsta;

 • b) de potențialul de dezvoltare ;

 • c) Copilul aflat in dificultate beneficiază de următoarele programe individuale/grup in funcție de nevoile sale:

 • d) programe educaționale;

 • e) programe recreative si de socializare;

 • f)  programe de consiliere psihologica;

 • g) programe de orientare școlara;

 • h) programe de consiliere si sprijin pentru părinți.

Capacitatea Centrului de zi:

Capacitatea centrului este de 20 de copii cu vârsta între 1 și 6 ani.

Serviciile oferite de Centrul de zi:

 • a)  Serviciilor de educație, integrare socială, recreere- socializare, consiliere, orientare școlară pentru creșterea posibilităților de integrare socială a copilului și familiei aflate in dificultate.

 • b)  Servicii educaționalele îngrijire, de socializare, recreative, în vederea îmbunătățirii potențialului copilului.

 • c)  Servicii de asistență socială și consiliere in vederea creșterii calității vieții copilului aflat in dificultate.

 • d) Serviciilor de sprijin si consiliere necesare familiei copilului beneficiar pentru depășirea “impasului social”;

 • e) Copii beneficiază de 2 mese pe zi și supliment

 • f)  Organizarea zilelor de naștere

 • g) Program de somn

Toate serviciile oferite de centrul de zi sunt gratute.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social:

Principiile care stau la baza centrului de zi sunt:

 • a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului copilului;

 • b) egalitatea șanselor si nediscriminarea;

 • c)  asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • d) respectarea demnității copilului;

 • e) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tînandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate;

 • f)  asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • g) asigurarea protecției împotriva abuzului si exploatării copilului;

 • h) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • i)  asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

 • j)  responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • k) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului;

 • l)  descentralizarea serviciilor de protecție a copilului, intervenția multisectoriala si parteneriatul dintre instituțiile publice si organismele private autorizate;

 • m) asigurarea stabilitatii si continuității in ingrijrea, creșterea si educarea copilului, ținând cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luării unei masuri de protecție;

 • n) celeritate in luarea oricărei decizii cu privire la copil;

 • o) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelație cu ansamblul reglementarilor din aceata materie.

Activitatea realizată in perioada 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Numărul de beneficiari integrați in Centrul de zi

25

25

30

28

27

Numărul de beneficiari care au fost integrați in

8

4

8

8

8

învățământ de masă

Obiectivele propuse pentru anii 2018 - 2028 :

 • 1. Asigurarea serviciilor de educație, integrare socială, recreere- socializare, consiliere, orientare școlară pentru creșterea posibilităților de integrare socială a copilului și familiei in dificultate

 • 2. Creșterea calitatii vieții copilului si familiei aflate in dificultate prin asigurarea serviciilor de asistenta socială si consiliere;

 • 3. Prevenirea abandonului prin creșterea calității vieții a copilului aflat in dificultate.

 • 4. Asigurarea sprijinului si consilierea familiilor copiilor beneficiari pentru depășirea “impasului social”;

 • 5. Prevenirea abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, orientare școlară pentru copilul aflat in dificultate

 • 6. Dotarea cu mobilier, materiale specifice necesare desfășurării activității conform Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi

 • 7. Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor, conform Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii, ne propunem ocuparea posturilor vacante.

 • 8. Efectuarea lucrărilor constând in reparații și igenizari a spațiului in care funcționează Centrul de zi.

 • 9. Schimbarea sediului centrului de zi, intr-o locație adecvată, conformă cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii.

Activități propuse

Schimbarea sediului centrului de zi - in actualul sediu, aflat in Str.Mircea Eliade nr.6, in cadrul Grădiniței cu program prelungit, nr.23, deținem un Contract de comodat, care este expirat; se fac demersuri pentru identificarea unui spațiu adecvat dar care până in prezent, nu s-a concretizat.

Activități realizate in plus față de cele planificate

 • a) Atragerea de sponsorizări constând in cadouri oferite beneficiarilor de Crăciun, de către Moș Crăciun,

 • b) Efectuarea lucrărilor de renovare, amenajări interioare - spațiile centrului de zi au fost zugrăvite, s-a montat parchet, s-a schimbat ușa de la intrare.

Activități propuse

 • c)  Continuarea tuturor activităților specifice centrului: activitati educaționale, activități recreative si de socializare, activități de orientare școlară, si consiliere psihologică, activitati de consiliere si sprijin pentru părinți, activități de colaborare cu profesioniștii si instituțiile relevante.

 • d) Alături de continuarea activităților specifice centrului, ne mai propunem următoarele activități:

 • • Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, organizarea Reuiniunilor generale pentru părinții copiilor beneficiari, cu o tematică cit mai diversificată, care să vină in intâmpinarea diverselor probleme cu care aceștia se confruntă,

 • • Organizarea „Școlilor pentru părinți” cu o tematică cit mai variată,

 • • Colaborarea cu diferite instituții, in vederea derulării unor proiecte educaționale comune,

 • • Implicarea voluntarilor în activitățile centrului,

A                                                  4  4 4                  4

 • • In vederea îmbunătățim cunoștințelor, abilităților si deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor cu dizabilitati si a familiilor acestora, organizarea cursurilor de formare continua, pentru angajați,

 • • Ocuparea posturilor vacante, pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor.

 • • Activități de socializare la nivelul comunității - efectuarea de vizite la diferite muzee, la Vivariu, la Teatru, la diferite instituții din comunitatea Municipiului Bacău.

Probleme întâmpinate in activitatea desfășurată.

 • • Sediul centrului de zi, se afla in Str.Mircea Eliade nr.6, in cadrul Grădiniței cu program prelungit, nr.23, spațiu in care deținem o sală de clasă cu triplă funcționalitate, sală de educație, sală in care copiii servesc masa și dormitor.

 • • In anul 2018, ne-am confruntat cu următoarea situație: am primit multe cereri de admitere in centru pentru copii mici, in vârstă de 2 ani, mamele terminau concediul de creșterea copilului si trebuiau să se întoarcă la locul de muncă.

 • • Deasemenea frecventează centrul un număr de copii, cu vârste cuprinse intre 4-6 ani. Este dificil a efectua activități educaționale atât pentru copiii mici de 2 ani, cit și pentru copiii de 4-6 ani, activitățile fiind foarte diferite, se desfășoară cu dificultate, in aceeași clasă.

 • • Este imperios necesară schimbarea sediului centrului de zi, identificarea unei locații adecvate desfășurării activităților specifice ale centrului.

CENTRUL DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI din Bacău, str. Livezilor, nr. 4A, oferă servicii de informare cu scopul de a sprijini și asista adolescenții din populația generală cu scopul de a le oferi oportunități de dezvoltare personală și profesională, de a încuraja adoptarea unor comportamente sănătoase în rândul acestora și de a avea relații pozitive în familie și în comunitate în vederea prevenirii adoptării comportamentelor de risc, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți /reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în sprijin copii. Capacitatea este de 25 locuri

Activitatea realizată

2015

2016

2017

2018

Numărul de beneficiari Centrul de zi

190

949

1101

10

In ambulatoriu/participanti la diverse activitati de informare etc.

0

0

0

973

activitati pe diverse teme desfășurate

24

131

112

Activități propuse

Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, organizarea Reuniunilor generale pentru părinții adolescenților beneficiari, cu o tematica cât mai diversificată, care să vină in întâmpinarea diverselor probleme cu care aceștia se confruntă,

 • • Organizarea "Școlilor pentru părinți” cu o tematică cât mai variată,

 • • Colaborarea cu instituții de învățământ, in vederea derulării unor proiecte comune,

 • • Implicarea voluntarilor în activitățile centrului,

Probleme întâmpinate

 • • Adolescenți care care confirma participarea si nu se prezintă in fapt la activitate

 • • Insuficienta personalului de specialitate cu norma întreaga

Municipiul Bacau a finanțat și alte activități pentru protecția copilului, proiecte în domeniul asistenței sociale conform Legii 350/2005 și a Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondul bugetului local, pentru servicii sociale acordate de organizații nonprofit acreditate, conform legii.

Infrastructura publică de servicii sociale este asigurată prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (Consiliul Județean) și prin Direcția de Asistență Socială (Primăria Municipiului Bacău). Protecția de tip rezidențial a copilului se realizează in cadrul DGASPC Bacau.

Scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție de tip rezidențial este justificată de închiderea instituțiilor rezidențiale de tip vechi concomitent cu crearea de servicii cât mai apropiate de mediul familial, fapt ce dovedește eficiența serviciilor alternative. Se remarcă faptul că 60% dintre copiii aflați în sistem rezidențial sunt cu dizabilități (2.293 copii), acest aspect implicând dificultăți în ceea ce privește reintegrarea în familie a acestor copii dar și găsirea unor familii adoptatoare. în perioada 2006-2013 au ieșit din sistemul de protecție de tip rezidențial un număr de 731 copii. Cea mai mare pondere s-a înregistrat în rândul copiilor care au părăsit sistemul de protecție prin efectul legii. în acest context pentru perioada 2014-2020, rămâne ca prioritate continuarea procesului de tranziție de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea comunitară. (Strategia Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020)

Direcții de acțiune

 • •  Asigurarea bunăstării vieții copilului în mediul familial;

 • • Garantarea drepturilor și incluziunea socială a copiilor aflați în situații de vulnerabilitate;

 • • Asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea comunitară;

 • • Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva copilului;

 • • Promovarea participării copilului la viața în comunitate;

Din cadrul serviciilor sociale specializate acordate de furnizori privați de servicii sociale, menționate in cadrul prezentului document, exemplificăm "Centrul Mozaic, un model de servicii medicale, sociale si educaționale pentru copii dezavantajați"

CENTRUL MOZAIC din Bacau, Str Mărăști 32 (spațiul este proprietate a FSC), telefon 0234 585658, Web: www.fsc.ro.

 • • Categorie beneficiari: copii si familii dezavantajate

 • • Număr beneficiari

  Tip serviciu

  Număr beneficiari

  Centrul Mozaic

  30

  Participanti școala de vara

  50

  Total copii beneficiari

  80

• Voluntari activi: 250

Viziunea FSC: să creăm o lume în care drepturile omului sunt respectate si cetățenii au acces la servicii profesioniste, adecvate nevoilor, în propria comunitate

DESCRIEREA MODELULUI DE BUNĂ PRACTICĂ

Descrierea activităților / serviciilor desfășurate

Pornind de la modelul centrelor de zi, am adaptat pentru beneficiarii noștri Centrul Mozaic, cu rolul “de a preveni abandonul si institutionalizarea copiiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala etc pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc pentru părinți sau reprezentati legali, precum si pentru alte persoane care au in ingriire copiii.”- Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.

Activitățile principale cuprinse in proiect sunt serviciile complexe si integrate care se oferă beneficiarilor, după cum urmeaza:

 • • Servicii educaționale: Copiii care participa la activitatile centrului sunt organizați pe grupe de virsta pentru realizarea activitatilor educaționale. Datorita problemelor cu care se confrunta majoritatea acestor copii, un accent deosebit se pune pe sprijinul la teme si lucru suplimentar. Acolo unde resursele o permit, copiii cu nevoi semnificative beneficiază de sprijin individual.

 • • Servicii recreaționale: Acest tip de activitati se concretizează in: Clubul de Dans, Clubul de Muzica, Clubul de Pictura, Clubul de Teatru etc.

în cadrul cluburilor copiilor li se oferă materiale educaționale de foarte buna calitate cu care pot face multe din activitatile pe care la școala le invata doar teoretic. Pe langa aceasta ei isi pot petrece in mod plăcut timpul liber, vizionând filme, desene animate, documentare educative.

Centrul este dotat cu tot ce trebuie: calculator, televizor si DVD, mobilier de calitate, jucării si rechizite, biblioteca, locuri de joaca, in general tot ce le trebuie copiilor pentru a petrece cateva ore după programul de școala si in week-end invatand lucruri noi, dezvoltandu-si abilitați si aptitudini diverse, dar si cultura generala, simtindu-se bine.

Se lucrează mult cu elemente atractive care îmbină tehnici de artă, teatru, comunicare, copiii învață prin experimente folosind efecte vizuale, materiale dintre cele mai diverse (ipsos, lut, ciment, plante, semințe, circuite integrate, etc.).

Activitati educaționale extrascolare, utilizează abilitați intr-un mod practic:

 • • Clubul de literatură - “Prietenii cârtii”, unde micii studioși pot citi cârti fascinante sau pot asculta povesti citite de cei mai mari;

 • • Clubul de teatru - “Micii actori”, in cadrul caruia se organizează sesiuni de “drama therapy”, menite sa stimuleze imaginația si expresivitatea gestica a copiilor;

 • • Clubul de gătit si alimentație sanatoasa

 • • Clubul de pictură - “Culoare si bucurie”, unde se desenează se pictează si se fac colaje;

 • • Clubul de muzică și dans unde copiii invata cântece noi dar isi insusesc si arta si eleganta dansului;

 • • Micii cinefili - Vizionare de filme educative si distractive;

 • • Clubul de informatică;

Pentru fiecare activitate Clubul pune la dispoziție materiale si materii prime pentru copii, deoarece in multe situații aceste cluburi sunt singurele ocazii cind copiii au acces la culori, acuarele, cartoane, lipici, plastilina, vopseluri, mărgele si sclipiciuri cu care isi pot dezvolta îndemânarea, fantezia și creativitatea.

 • •      Școala de Vara: este „săptămână de vis din cartierul meu”, copiii se simt ca fiind plecați în tabara de vară. Școlile de vara sunt susținute de voluntari. Cluburile sunt deosbit de interesante, concursurile au premii atractive si voluntarii planifica activitati plăcute, explozive si pline de veselie.

 • •      Sprijin material: Datorita faptului ca multe dintre problemele acestor copii sunt cauzate de sărăcie si lipsuri, beneficiarii cluburilor cu lipici primesc si sprijin material in măsură in care acest lucru este posibil. De exemplu, pentru fiecare an școlar, se incearca acoperirea nevoilor copiilor din familii sarace legate de rechizite, ghiozdane si caiete etc.

 • •      Implicarea si participarea copilului si familei: Toate activitatile noastre adresate copiilor inregistreaza o mai mare eficienta si implicare cu cit angajeaza cat mai plenar si familiiile din care provin aceștia. Anumite acțiuni sunt adresate exclusiv părinților: „Școala Părinților”. Temele considerate de mai mare interes in legătură cu rolul si calitatea de părinte sunt prezentate de către Specialiști: psihologi, terapeuți, asistenți sociali; in cadrul unor sesiuni interactive, care sa favorizeze nu doar acumularea de informații, ci si schimbul de experiența intre participanti.

Pentru susținerea acestor servicii FSC a dezvoltat o relație de parteneriat cu toti actorii sociali: DAS Bacau, Școala Domnita Maria, Consiliul Județean si DGASPC, Inspectoratul școlar si liceele din Bacau, Direcția de Sanatate Publica, Direcția de munca, CAS, Mass-media, Alte ONG din tara si străinătate, Finanțatori din tara si străinătate, Sectorul oamenilor de afaceri, întreaga comunitate

3.8 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectiv General 1: Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional

Obiective Operaționale

O.S.1.1 Asigurarea unor servicii sociale funcționale in cadrul Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacău

 • 1.1.1. Angajarea personalului de specialitate in cadrul DAS;

 • 1.1.2. Formarea continuă și profesionalizarea personalului din cadrul DAS;

 • 1.1.3. Dezvoltarea competențelor profesioniștilor/membrilor SCC pentru creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului

 • 1.1.4. Schimburi de experiență de bune practici în domeniul serviciilor și politicilor pentru copil (corelat cu Obiectiv General - Modernizarea Sistemelor de Servicii Sociale - Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat);

 • 1.1.5. Implementarea unor activități intersectoriale pentru asigurarea bunăstării vieții copiilor și familiilor acestora corelat cu Obiectivul General - Asigurarea Bunăstării Vieții Tuturor Copiilor într-Un Mediu Familial Sănătos Și Funcțional si cu Obiectivul General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectivul General - Garantarea Drepturilor

Copiilor Aflați în Situații de Vulnerabilitate. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

 • 1.1.6, Continuarea programului pilot implementat in cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” care la nivelul municipiului Bacau a fost desfășurat doar zonele arondate următoarelor scoli: Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău, Școala Gimnazială „ Dr. Alexandru Șafran”, Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău, Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, Liceul Tehnologic „Petru Rareș" Bacău recenzate in platforma AURORA . ;

 • 1.1.7. Reactualizarea parteneriatelor cu instituții locale, ONG-urilor, agenților economici, care să identifice soluții la problemele sociale de la nivelul comunității, replicarea si continuarea parteneriatelor comunitare din proiectele nerambursabile, care au fost funcționale la nivel local;

O.S.1.2 îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii

 • 1.2.1. Identificarea continuă a numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/sau cu CES școlarizați în învățământul de masă, cât și a celor care au vârsta corespunzătoare dar nu mai frecventează școala;

 • 1.2.2. Acțiuni de informare și educare a comunității, părinților și copiilor privind importanța participării la educația de bază;

1 2.3. Creșterea gradului de implicarea a unităților de invatamant în monitorizarea participării copiilor la educația de bază, de nivel primar și gimnazial;

 • 1.2.4. Creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului în rândul cadrelor didactie;

 • 1.2.5. Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru copii care au părăsit sistemul de învățământ prin programe de tip”a doua șansă”

 • 1.2.6. Colaborarea cu mediatori școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, imbunătățirea comunicării și colaborării cu instituțiile de învățământ,

A

O S. 1.3. îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor acestor la servicii de sănătate de calitate

 • 1.3.1. Promovarea serviciilor de asistență medicală primară cu accent pe serviciile preventive furnizate prin pachetul de servicii de bază

 • 1.3.2. Definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în asigurarea accesului copiilor la servicii medicale de bază și identificare situațiilor de risc(îmbunătățirea comunicării și colaborării cu medicii de familie);

 • 1.3.3. Derularea de programe și acțiuni cu medicii de familie și specialiștii de la nivelul comunităților locale în depistarea precoce a copiilor cu probleme de sănătate.

 • 1.3 .4. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, DSP, cu scopul de a îmbunătăți accesul copiilor și familiilor acestora la servicii de sănătate

1.3.5. Acțiuni de informarea părinților, copiilor, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

 • 1.3.6. Implementarea de intervenții de prevenție primară pentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate legate de sănătate - consum de alcool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă etc.

 • 1.3.7. Facilitarea formarii continue a profesioniștilor de la nivel local în furnizarea serviciilor sociale integrate;

O.S. 1.4 Promovarea accesului copiilor la activități recreative și petrecere a timpului liber

 • 1.4.1. Dezvoltarea de către autoritățile locale a facilităților destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber;

 • 1.4.2. Implementarea de către autoritățile locale în parteneriat cu ONG-uri, instituții de învățământ a unor programe de petrecere a timpului liber ( excursii, Școala de vară etc);

 • 1.4.3. Campanii de informare a în comunitate privind dreptul copiilor la activități recreative și timp liberO.S.1.5. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile comunitare integrate destinate copilului și familiei

O.S. 1.5. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile comunitare integrate destinate copilului și familiei

 • 1.5.1. Acțiuni de informare și educare periodică a părinților cu privire la drepturile copilului și responsabilităție parentale;

 • 1.5.2. Acțiuni de informare a părinților cu privire la serviciilor comunitare existente pentru copii ( informare directă și informare prin campanii locale de informare/educare/conștientizare)

A

 • 1.5.3. îmbunătățirea competențelor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor (implementarea programelor de tipul ”Școala părinților”, a programelor de consiliere parentală la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie, școlii)- minim 1 program/an/comunitate) (corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie)

 • 1.5.4. Accesibilizarea informației în sensul prezentării acesteia în formate prietenoase, ușor de citit, adaptate grupurilor țintă;

OS. 1.6 Dezvoltarea și implementarea unui sistem local eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului

 • 1.6.1. Crearea și implementarea unui mecanism de identificare și înregistrare și monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili

 • 1.6.2. Crearea unei baze de date comune la nivel de DAS cu privire la beneficiarii directi cu vulnerabilități si modalitati de intervenție.

Obiectiv General 2: Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate

O.S.2.1. Imbunatatirea calitatii vieții copiilor aflați in dificultate

 • 2.1.1. Facilitarea accesului familiilor aflate in dificultate la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate, forme individualizate de sprijin etc); si creșterea accesului si participării la educație pentru copii preșcolari.

 • 2.1.2. Implementarea pachetului minim de servicii în comunități si ingrijirea copilului aflat in dificultate.

 • 2.1.3. Implicarea copiilor aflati in dificultate în viața comunității.

 • 2.1.4. Implicarea familiei în procesul de îngrijire, dezvoltare si educație a copilului aflat in dificultate

O.S.2.2. Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie și creșterea calității vieții familiilor aflate in dificultate.

 • 2.2.1. Definirea unui rol activ al furnizorilor privați de servicii sociale în compensarea deficitului de servicii în comunități, prin dezvoltarea continuă a programelor și serviciilor de suport pentru copii și familiile lor și informare familiilor aflate in dificultate cu privire la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

 • 2.2.2. Susținerea și promovarea parteneriatelor public-privat, privat -privat pentru derularea de servicii complementare de sprijin pentru copil și familie, evitând suprapunerile și dublarea alocării de resurse;

 • 2.2.3 Asigurarea serviciilor prin centrele de zi funcționale in funcție de nevoia sociala identificata si pentru a preveni serviciile specializate în situații tardive, mai costisitoare și mai traumatizante pentru copil si familie; prevenirea abandonului copiilor din familiile aflate in dificultate

 • 2.2.4. Dezvoltarea în continuare a serviciilor comunitare integrate pentru a sprijin familia (centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc) centre de resurse pentru părinți, construirea și dezvoltarea unor rețele comunitare de suport pentru copil și familie etc)

 • 2.2.5. Creare/dezvoltare de infrastructură de prevenire a separării cum ar fi: locuințe sociale pentru familii numeroase/familii sărace cu locuire precară/familii fără locuință etc

2 2.6. Dezvoltarea capacității autorităților locale de a dezvolta servicii comunitare integrate eficace și eficiente;

 • 2.2.7. Creșterea accesului copiilor din municipiul Bacau la educație, sănătate și servicii sociale;

 • 2.2.8. Furnizarea serviciilor de sprijin mamelor aflate în situație de risc (mame singure, mame minore)-programe de consiliere la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie; găzduire temporară și asistență specializată, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc)

 • 2.2.9. Asigurarea funcționării Centrului de zi O școala pentru toti, in conformitate cu standardele de funcționare in baza carora a fost licențiat

O S 2.3. Incluziunea socială a copiilor cu dizabilități promovând dreptul la educație, sănătate, viață în familie și în comunitate și creșterea calității vieții copilului cu dizabilități.

 • 2.3.1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități (definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în depistarea precoce a copiilor cu dizabilități și orientarea lor către servicii specializate, identificarea timpurie a nevoilor educaționale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învățare, identificarea timpurie a nevoilor de recuperare/reabilitare și asigurare accesului la serviciile de recuperare, reabilitare, educație, integrare - reintegrare socială și școlară

 • 2.3.2. Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale accesibile pentru copii cu dizabilități și familiile acestora (extinderea echipelor mobile de intervenție la domiciliu în zonele/comunitățile în care dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare nu a fost posibilă; înființarea unor servicii de tip respiro, centrelor de recuperare etc) și îngrijirea copilului cu nevoi speciale

 • 2.3.3. Dezvoltarea centrelor de intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilități în vederea accesării educației formale si implicarea copiilor cu nevoi speciale în viața comunității

 • 2.3.4. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii acestora în mediul familial prin dezvoltarea abilităților parentale specifice, informarea acestora privind dizabilitate, alternativele de abilitare/reabilitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil prin implicarea familiei în procesul de îngrijire, recuperare, reabilitare, educație a copilului cu nevoi speciale.

 • 2.3.5. Dezvoltării unei atitudini pozitive în familie și societate față de copii cu dizabilități prin acțiuni de informare, educare și comunicare în comunitate

 • 2.3.6. Formarea continuă a profesioniștilor/personalului care lucrează cu copilul cu dizabilități( inclusiv asistenții personali)

O.S.2.4. Creșterea calitatii vieții familiilor in care sunt integerate personae cu dizabilitati

 • 2.4.1 Informare familiilor persoanelor cu dizabilități la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

 • 2.4.2. Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilități

O.S.2.5. Incluziunea socială a copiilor dezavantajați de etnie romă asigurând accesul la educație, sănătate și servicii sociale, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare

 • 2.5.1. Colaborarea cu mediatori școlari și mediatori sanitari și colaborarea cu CIRAE, DSP ; (corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional, îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii)

 • 2.5.2. Colaborarea cu personalul specializat în intervenția la nivelul comunităților de romi-mediatori școlari, mediatori sanitari, experți locali romi, pentru a facilita accesul copiilor romi la servicii sociale, educaționale și medicale (identificarea copiilor/părinților fără acte de identitate, pentru obținerea actelor de identitate, pentru înscrierea la medicul de familie, la școală, orientarea către servicii sociale specializate etc);

 • 2.5.3. Creșterea gradului de implicare și responsabilizarea a ONG-urilor locale pentru romi în scopul incluziunii sociale a copiilor romi și familiilor acestor;

 • 2.5.4. Combaterea atitudinii negative a societății față de romi, în general și față de copiii romi în special prin acțiuni de reducerea a stereotipurilor negative, promovarea unor modele de succes

O.S.2.6 Gestionarea eficientă a fenomenului ”copiilor străzii”

 • 2.6.1. îmbunătățirea strategiilor de identificare a copiilor din mediul stradal prin colaborare cu instituțiile /ONG-urile partenere;

 • 2.6.2. Campanii de descurajare a cerșetoriei - ca formă de exploatare economică a copilului

O.S.2.7. Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor

 • 2.7.1. Acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile;

 • 2.7.2. Dezvoltarea colaborării interinstituționale atât în scopul prevenirii delincvenței juvenile, cât și în procesul furnizării serviciilor de sprijin;

O.S.2.8. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor / adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen

 • 2.8.1. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea efectelor grave ale consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor; (corelat cu Obiectiv General -Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

O S.2.9. Asigurarea serviciilor de suport adecvat copiilor cu părinți plecați în străinătate și copiilor remigranți

 • 2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specifice de suport pentru copii cu părinți plecați în străinătate și copii remigranți (identificarea tuturor copiilor cu ambii părinți/părintele unic susținător plecați la muncă în străinătate; implementarea unor programe personalizate de consiliere și suport, asigurarea accesului la serviciile sociale de suport existente în comunitate);

 • 2.9.2. Acțiuni de informare cu privire la prevederile Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de creștere și Îngrijire a copilului cu părinții plecați la munca in străinătate.

O S.2.10. Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor


 • 2.10.1. Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților, inclusiv educație pentru prevenirea HIV și ITS ; Sesiuni de informare pentru prevenirea comportamentelor la risc (sarcini nedorite, și asupra servicilor disponibile oferite la nivelul municipiului Bacau, sensibilizarea si promovarea unui stil de viata sănătos in parteneriat cu instituțiile abilitate (DSP, ISJ)

 • 2.10.2. Asigurarea accesului adolescenților la servicii de planificare familială; Informare si indrumare/referire către servicile disponibile oferite la nivelul municipiului Bacau

 • 2.10.3. Implementarea programelor de educație pentru sănătate în comunități;

O.S.2.11. Auto-cunoaștere și dezvoltare personală

 • 2.11.1. Asigurarea accesului copiilor/adolescenților la servicii de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee

 • 2.11.2. Servicii de consiliere psihologică

 • 2.11.3 Asigurarea serviciilor de suport pentru părinții copiilor/adolescenților

OBIECTIV GENERAL 3: PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUI(NEGLIJARE, VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE

O S.3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare

 • 3.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către copii, părinți și profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență (acțiuni de schimbare a percepției colective cu privire la violență, eliminarea formelor de disciplinare violentă și pedeapsa corporală a copiilor în toate mediile, cu accent pe impactul negativ asupra dezvoltării copilului, implicarea părinților în activități derulate în scopul prevenirii și diminuării violenței împotriva copiilor, implicarea copiilor prin educația de la egal la egal în activități derulate la nivelul școlii de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor, etc) corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional, Asigurarea unor servicii sociale funcționale in cadrul Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacau si cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea unui minim de resurse pentru copii și familiile aflate in situație de dificultate, Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor) si cu Obiectiv General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare,violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce, Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor / adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

O S. 3.2. întărirea capacității DAS și privați în prevenirea și combaterea oricărei forme de violență;

 • 3.2.1 .Creșterea capacității de intervenție a DAS-ului, furnizorilor privați în situațiile de violență care implică copilul - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere;

3.2.2.Implementarea unui mecanism eficient de înregistrare, monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau a oricărei forme de violență asupra copilului;

 • 3.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale în scopul prevenirii expuneririi copiilor la formele de violență și protejarea siguranței acestuia;

 • 3.2.4. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea asupra fenomenului și efectelor grave ale traficului, exploatării copiilor;

OBIECTIV GENERAL 4 : STIMULAREA CONSULTĂRII ȘI PARTICIPĂRII COPIILOR

O.S.4.1. Asigurarea accesului copiilor la informații utile și adaptate nivelului lor de înțelegere

 • 4.1.1 .Derularea de campanii de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care copii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc;

3.9 RESURSE

 • • Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul județean, local;

 • • Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări nerambursabile);

 • • Resurse financiare din finanțări guvernamentale

 • • Resurse umane;

 • • Resurse instituționale.

3.10 REZULTATE AȘTEPTATE

 • • Personal de specialitate calificat care lucrează cu copilul;

 • • Menținerea Consiliului comunitar consultativ care este funcțional din 2008;

 • • Acțiuni de informare a comunității cu privire la participarea copiilor la educație de bază derulate în comunitate;

 • • Rețele comunitare și parteneriate instituționale pentru prevenirea abandonului școlar, constituite;

 • • Creșterea gradului de informare și conștientizare a părinților cu privire la drepturile pe care le au în ceea ce privește accesul la servicii medicale și de recuperare;

 • • Programe cu privire la depistarea precoce a problemelor de sănătate, derulate în comunitate;

 • • Copiii au acces la servicii educaționale, de recuperare si medicale de calitate;

 • • Programe de formare a specialiștilor de la nivel local în furnizarea de servicii sociale derulate;

 • • Rețea de facilități destinate copiilor pentru activități recreative și de petrecere a timpului liber;

 • • Campanii de informare derulate la nivel local;

 • • Programe de tipul Școala părinților, programe de consiliere parentală derulate;

 • • O bază de date cu toți copiii vulnerabili existentă la nivelul fiecărei cmunități;

 • • Parteneriat public-privat și privat-privat pentru dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru copil și familie funcțional;

 • • Copiii au acces la servicii de educație, sănătate și servicii sociale;

 • • Dezvoltarea de Servicii comunitare integrate la nivel local;

 • •  Sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități dezvoltat și implementat la nivel local;

 • • Părinții care au copii cu dizabilități sunt sprijiniți în vederea acoperirii nevoilor specifice ale copiilor și ale lor;

 • • Copiii cu CES integrați în învățământul de masă beneficiază de educație incluzivă;

 • • Programe de formare continuă a specialiștilor care lucrează cu copilul cu dizabilități, derulate;

 • • Copiii romi au acces la servicii sociale, de educație și medicale;

 • • Proceduri instituționale pentru intervenție imediată în cazul copiilor străzii dezvoltată și implementată;

 • • Acțiuni comunitare în scopul prevenirii delincvenței juvenile, derulate;

 • • Acțiuni de informare și conștientizare a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților derulate în școli;

 • •  Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate au acces la servicii de consiliere și sprijin;

 • • Derularea anuală a unor programe de planning familial și educație pentru sănătate în rândul adolescentelor în unitățile de învățământ;

 • • Copiii, părinții, specialiștii recunosc toate formele de violență și efectele grave ale acestora;

 • • Metodologie de înregistrare, monitorizare și evaluare a cazurilor de abuz/ neglij are/exploatare implementată;

 • • îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor privitoare la copil;

 • • Dezvoltarea serviciilor specializate pentru prevenirea și combaterea violenței în familie dezvoltate (adăpost pentru victime, centre de consiliere pentru agresori, etc);

 • • Campanii de informare derulate în școli cu privire la formele și activitățile prin care copiii pot participa la procesul de luare a deciziilor care îi privesc.

CAPITOLUL 4. COMPONENTA INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

4.1 MISIUNEA:

Prezenta strategie furnizează un cadru de acțiune la nivel local, care împreună cu acțiunile la nivel județean, național și european este menit să ofere persoanelor cu dizabilități capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet de participare la viața socială, contribuind la îmbunătățirea situației sociale și economice a persoanelor cu dizabilități din municipiul Bacău, precum și de a aduce beneficii mai mari comunității fără a împovăra sistemul public.

Premisele care stau la baza acestui document:

 • •  Situarea persoanei cu dizabilități în centrul tuturor politicilor, deciziilor și reglementărilor legislative

 • •  îmbunătățirea organizării și calității serviciilor

 • • Gestionarea eficientă și transparentă a resurselor

4.2 VIZIUNE

Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale pe componenta "Incluziunea socială a persoanei cu dizabilități”, declară și își asumă viziunea județeană așa cum este prezentată în proiectul Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanei cu dizabilități 2014-2020: "Politicile sociale - de la "reabilitarea” individului la reformarea societății și Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014 - 2020.

Prezentul document respectă Principiile Convenției ONU privind drepturile persoanei cu dizabilități:

 • a) Respectarea demnității inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertății de a face propriile alegeri, și a independenței persoanelor;

 • b) Nediscriminarea;

 • c) Participarea și integrarea deplină și efectivă în societate;

 • d) Respectul pentru diversitate și acceptarea persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane și a umanității;

 • e) Egalitatea de șanse;

 • f)  Accesibilitatea;

 • g) Egalitatea între bărbați și femei;

 • h) Respectul pentru capacitățile de evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilități de a-și păstra propria identitate.

Participarea deplină, economică și socială a persoanei cu dizabilități este esențială pentru dezvoltarea durabilă a societății, favorabilă incluziunii sociale. O societate construită pe principii incluzive, orientată spre eliminarea barierelor de orice fel, spre "normalizarea” vieții persoanelor expuse riscurilor excluziunii sociale, stimulează inovația și reduce presiunea exercitată în prezent asupra sistemului public de protecție socială.

Principiul "Normalizării” aduce în prim plan un drept fundamentai al persoanei cu dizabilități, și anume dreptul persoanei cu dizabilități de a trăi în comunitate, de a participa la viața acesteia cu șanse egale cu ale cerlolalți și se traduce în practică în dreptul persoanei cu dizabilități de a alege unde și cu cine să locuiască, fără să fie obligată să trăiască într-un anume mediu de viată, de a avea acces la o gamă de servicii comunitare de suport, la domiciliu, inclusiv la asistență personală necesară vieții și integrării în comunitate, de a avea acces la servicii și facilități comunitare în egală măsură cu populația generală.

Trecerea de la îngrijirea bazătă pe instituție la îngrijirea bazată în și pe comunitate este, totodată un obiectiv de atins dar și un principiu care va sta la baza tuturor măsurilor planificate în prezentul document.

4.3 GRUP ȚINTĂ

 • • Persoane cu probleme medicale care solicita evaluarea comisiei pentru stabilirea dizabilității

 • • Familiile acestora

 • • Comunitatea

 • •  ONG-uri

 • • Asociații ale persoanelor cu handicap

 • • Specialiști în domeniu

 • • persoane aflate în centre rezidențiale de recuperare și reabilitare sau care solicită internarea într-un centru

 • • asistenți personali și reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav

4.4 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN PERIOADA 2014 - 2018

O

Obiectul activității BPVH:

 • • efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care urmează să fie încadrate în grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor și urmează a fi reevaluate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți,

 • • efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor într-un centru de recuperare și reabilitare din județul Bacău;

 • • efectuarea anchetelor sociale și încadrarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav,

 • • întocmirea dosarelor de acordare a indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentanții lor legali,

5 Art.19 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanei cu dizabilități Viață independentă și integrare în comunitate”

 • • întocmește documentele necesare și face propuneri sau nu, în vederea angajării ca asistent personal pentru persoana încadrată în gradul grav de handicap

 • • efectuarea anchetelor sociale solicitate de Casa Județeană de Pensii pentru persoanele care doresc să se pensioneze pe caz de boala,

 • • efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum și redactarea răspunsurilor către petent,

 • • soluționarea sesizărilor efectuate de diferite instituții precum și tehnoredactarea răspunsurilor

  • 8. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanților legali ai acestora consemnând modificările cuvenite, respectiv:

  • • obținerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap;

  • • schimbarea domiciliului bolnavului;

  • • schimbarea domiciliului reprezentantului legal;

  • • schimbarea privind starea civilă a reprezentantului legal sau persoanei cu handicap;

  • • decesul bolnavului;

  • • decesul reprezentantului legal;

  • • schimbarea opțiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de acordare a indemnizației de însoțitor (mandat sau cârd);

  • 9. întocmirea lunară de către fiecare inspector a listelor cu beneficiarii indemnizației de însoțitor și verificarea statelor de plată ale acestora.

  • 10. Monitorizarea activității și întocmirea rapoartelor de evaluare pentru 20 persoane ce frecventează centrul de zi Betania,


Activități desfășurate în perioada 2014 - 2018:

2014

2015

2016

2017

2018

1. efectuarea unui număr de anchete sociale în vederea completării dosarului depus Ia Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru evaluarea și reevaluarea medicală a persoanei, în vederea obținerii unui grad de handicap, pentru a beneficia de facilități, conform legislației în vigoare;

1696

3120

2032

1874

1171

2. efectuarea unui număr de anchete sociale în vederea completării dosarului depus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru internarea persoanelor cu handicap în centre de recuperare și reabilitare din județul Bacău precum și reevaluarea persoanelor deja internate;

133

120

160

119

114

3. efectuarea de fișe de evaluare medico-socio-profesională necesare la Casa Județeană de Pensii pentru persoanele care doresc să se pensioneze pe caz de boală,

51

0

0

42

44

4. efectuarea anchetelor sociale și întocmirea documentației necesare pentru întocmirea sau prelungirea contractelor de muncă a unui număr de asistenți personali angajați de către Direcția de Asistenta Sociala Bacău

160

229

219

248

210

5. întocmirea de dosare de indemnizație de însoțitor (dosare noi sau prelungiri) pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentanții lor legali conform Ordinului Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației Publice nr.794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de plata a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;

143

201

273

598

404

6. întocmirea si eliberarea de adeverințe pentru persoanele cu handicap - nevăzători, până în 2017 inclusiv

97

103

78

78

0

7. verificarea activității asistenților personali angajați permanent la locul de muncă respectiv domiciliul persoanei cu handicap grav prin întocmirea fișelor de monitorizare;

11. întocmirea răspunsurilor în scris la 62 sesizări in 2014, 73 sesizări in 2015, 80 sesizări in 2016, 116 sesizări în 2017 și 111 sesizări în 2018 ale unor persoane sau instituții de stat sau private, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Poliția Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Bacău, organizații nonguvemamentale, asociații de proprietari, cu mențiunea că sesizările nu cuprind doar persoane cu dizabilități, datele statistice cuprind si persoanele vârstnice.

Activități propuse și nerealizate

 • • instituționalizarea persoanelor adulte cu probleme psihice ce locuiesc singure și nu au susținători legali deoarece la nivelul municipiului nu există centre specializate

 • • crearea unei rețele de voluntariat

 • • Instruirea persoanelor angajate ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru a crește calitatea serviciilor acordate.

 • •  Asigurarea instruirii și formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile în protecția persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice

Activități realizate în plus față de cele planificate

încheierea unui protocol de colaborare între DAS Bacău, prin Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap și Universitatea “V. Alecsandri” Bacău, Facultatea de Terapie Ocupațională prin care studenții vor face practică în cadrul biroului, deplaasându-se pe teren, alături de inspectori

Activități propuse

 • 1.  Crearea, menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

 • 2.  Respectarea convențiilor de parteneriat încheiate cu alți furnizori de servicii sociale si contractelor de acordare a serviciilor sociale.

 • 3.  Determinarea implicării familiei persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

 • 4.  Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice;

 • 5.  Acordarea de servicii profesioniste cu personal specializat în domeniul asistenței sociale, psihologie

 • 6.  Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul păstrării autonomiei persoanelor cu handicap;

 • 7.  Protecția socială a persoanelor cu handicap în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale;

 • 8.  Promovarea serviciilor de îngrijire și recuperare la domiciliul persoanelor cu handicap nedeplasabile ca o alternativă la sistemul rezidențial;

 • 9.  Sensibilizarea și informarea populației cu privire la serviciile sociale acordate de către Direcția de Asistență Socială prin Biroul de Persoane Vârstnice și cu Handicap.

 • 10. Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care au generat vulnerabilitate și nevoie socială.

 • 11. orientarea persoanelor vârstnice către centrele de zi sau a celor cu handicap în centre de recuperare și reabilitare din județ, în situația în care familia lărgită nu poate asigura îngrijirea necesară.

 • 12. Orientarea persoanelor vârstnice sau a celor cu handicap către centre de zi, în care se asigură servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică și consultanță, servicii de recreere, divertisment, socializare;

 • 13. Dezvoltarea parteneriatului public/privat în scopul promovării protecției persoanelor cu handicap dar și a persoanelor vârstnice,

Probleme întâmpinate în activitatea desfășurată

 • • Lipsa unui centru medico-social pentru persoanele adulte cu probleme psihice ce nu dețin locuință sau locuiesc singure și nu au susținători legali

 • • Lipsa personalului specializat în domeniul asistenței sociale

 • • Legislația în vigoare

Pentru incluziunea acestor categorii sociale am aplicat în colaborare cu reprezentanții locali si regionali pentru obținerea de finanțare pentru patru proiecte prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cererea de propuneri de proiecte nr. 168/2014 „Dezvoltarea economiei sociale”, finanțată din DMI 6.1. „Promovarea incluziunii sociale”; acțiune pentru îmbunatatirea situației grupurilor vulnerabile, promovarea si dezvoltarea de activitati in domeniul antreprenoriatului social (inclusiv dezvoltarea de întreprinderi sociale ale economiei sociale). Deși proiectele nu au primit finanțare, structurile de economie sociala consideram ca sunt o mare oportunitate pentru integrarea sociala si redarea demnității persoanelor aflate in nevoie si situație de risc, motiv pentru care le consideram o prioritate.

4.5 DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE

Prezentul document respectă direcțiile de acțiune abordate în Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020- „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere,,-respectiv opt domenii de acțiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție socială, sănătate și acțiune externă. Pentru fiecare domeniu este definit un obiectiv generai, operaționalizat în obiective specifice.

4.6 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Dl. Accesibilitate - Condiție premergătoare pentru participarea la viața socială și economică Obiectiv General 1 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu toți cetățenii la mediul fizic, transport, informație și mijloace de comunicare, la toate resursele comunității (bunuri, servicii, înclusiv servicii publice) în comunitate

OS. 1.1. Identificarea resurselor locale și colaborarea cu alte instituții publice și a persoanelor juridice cu capital privat în implementarea prevederilor legale în domeniul accesibilității;

 • 1.1.1. Asigurarea unor modalități de comunicare și informare accesibile persoanelor cu dizabilități (ex. Interpretare mimico-gestuală, transpunerea în formate accesibile a documentelor oficiale ale autorităților publice, inclusiv afișajul public (scriere Braille, înregistrări audio, versiuni simplificate, scriere in caractere mari, pagini web accesibilizate);

 • 1.1.2. Asigurarea unor servicii/activități de consultanță și instruire pentru factorii implicați în accesibilizarea domeniului informării și comunicării pentru persoanele cu dizabilități;

 • 1.1.3. Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizării mediului fizic, transport, mijloacelor de comunicare;

OS. 1.2. îmbunătățirea gradului de informare al persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității ( mediul fizic, transport, informațional și mijloace de comunicare

 • 1.2.1. Informarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității prin mijloace mass-media, puncte de informare ("info-point") din instituțiile publice de la nivel local s a.;

 • 1.2.2. Identificarea de resurse pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare, comunicare și învățare, inclusiv a tehnologiilor asistive (sprijin în achiziționarea echipamentelor, înstruire pentru utilizarea acestora etc.);

 • 1.2.3. Proiectarea și derularea în colaborare sau în parteneriat cu persoane jurdice publice ori private, unor programe de accesibilitate și/sau de conștientizare asupra importanței acesteia în viața socială;

D2. Participare (viață independentă și integrată în comunitate, viața de familie, participare la viața publică și politică și acces la justiție ).

Obiectiv General 2 - Asigurarea participării depline a persoanei cu dizabilități în societate în calitatea sa de cetățean al României și respectiv al Uniunii Europene

O.S.2.1. Crearea contextului necesar respectării dreptului persoanei cu dizabilități la viață independentă și integrare în comunitate - îngrijire in mediul familial

 • 2.1.1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la nivelul comunității( servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență personală) necesare vieții și integrării în comunitate și pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

 • 2.1.2. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități la viață independentă și participativă în societate;

 • 2.1.3. Implementarea acțiunilor din domeniul accesibilității pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la toate resursele comunității;

 • 2.1.4. Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe;

 • 2.1.5. Asigurarea suportului pentru adaptarea locuinței, în funcție de nevoile persoanei cu dizabilități;

 • 2.1.6. încurajarea și sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități la activități sportive, de recreere și culturale de masă, precum și la evenimente dedicate lor (ex. Jocurile Paralimpice, etc ), desfășurate în țară sau în țări din cadrul Uniunii Europene;)

O.S.2.2. Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării dreptului la viață de familie și viață privată de către persoana cu dizabilități.

 • 2.2.1. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității locale în vederea eliminării oricărei discriminări în materie de căsătorie, familie, statut de părinte și relații interpersonale;

 • 2.2.2. Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

 • 2.2.3. Responsabilizarea și implicarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare și integrarea socială a persoanei cu dizabilități;

 • 2.2.4. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități (centre de resurse, programe de formare, programe de susținere între părinți și specialiști, grupuri de suport, echipe mobile de intervenție la domiciliu etc);

 • 2.2.5. Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării persoanei cu dizabilități;

 • 2.2.6. Colaborarea cu ONG-urile si alte instituții disponibile sa oferă sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

D3. Egalitate și nediscriminare

Obiectiv General 3: Asigurarea și promovarea condițiilor pentru deplina exercitare a drepturilor și libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilități, în condiții de nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai societății.

O.S.3.1 Creșterea gradului de conștientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, în legătură cu persoanele cu dizabilități, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de acestea, combaterea stereotipiilor, prejudecăților și practicilor dăunătoare;

 • 3.1.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare destinate să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități, să încurajeze percepțiile pozitive cu privire la persoanele cu dizabilități;

 • 3.1.2. Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație, inclusiv la toți copiii, de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități;

 • 3.1.3. Promovarea programelor de informare care să crească gradul de conștientizare a problematicii persoanelor cu dizabilități și a drepturilor acestora.

OS.3.2 Promovarea recunoașterii capacităților și contribuțiilor persoanelor cu dizabilități.

 • 3.2.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice care să promoveze recunoașterea calificărilor, meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități și a contribuției acestora la locul de muncă și pe piața muncii;

 • 3.2.2. Promovarea conceptului de abilitate versus dizabilitate;

 • 3.2.3. încurajarea mass-media să prezinte persoanele cu dizabilități într-un mod pozitiv și valorizant;

O S.3.3 Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării drepturilor și libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilități, în condiții de nediscriminare și egalitate de șanse

 • 3.3.1. Implementarea unui mecanism/proceduri de semnalare și intervenție a situațiilor de încălcare a drepturilor și libertăților persoanei, a situațiilor de abuz, discriminare, tortură și rele tratamente asupra persoanelor cu dizabilități;

 • 3.3.2. Implementarea unor programe de formare a specialiștilor, lucrătorilor comunitari care lucrează cu persoane cu dizabilități și/sau furnizează servicii publice de interes general;

D4. Ocuparea forței de muncă

Obiectiv General 4 : Asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități, în special pe piața liberă a muncii

O.S.4.1 Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități prin stimularea / motivarea acestora în vederea accesării pieței libere a muncii.

 • 4.1.1. Acțiuni de informare, educare și comunicare având ca și grup țintă persoanele cu dizabilități și familiile acestora, privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de munca, depășirea propriilor bariere;

 • 4.1.2. Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrarea socio-profesională prin activități specifice pentru angajare, promovare și menținerea în muncă: evaluare a capacității și aptitudinilor de muncă, consiliere și orientare profesională, sprijin pentru calificare/recalificare, sprijin pentru găsirea și menținerea locului de muncă;facilitarea accesului la informațiile privind resursele comunitare în domeniul ocupării forței de muncă (burse ale locurilor de muncă, locuri de muncă disponibile, servicii de sprijin etc);

 • 4.1.3. Sprijinirea pentru angajarea pe piața liberă a muncii a persoanelor cu dizabilități prin măsuri de ”muncă asistată”;

 • 4.1.4. Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toți factorii implicați în domeniul ocupării forței de muncă - instituții de educație și formare profesională, instituții de asistență socială, AJOFM, O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public și/sau privat, sindicate etc, în scopul implementării unui sistem eficient de formare, orientare profesională și angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități;

O S.4.2. Implicarea angajatorilor / potențialilor angajatori în asigurarea accesului la muncă a persoanelor cu dizabilități

 • 4.2.1. Informarea angajatorilor din sectorul public și privat privind facilitățile legislative privind angajarea persoanelor din rândul persoanelor cu dizabilități;

 • 4.2.2. Promovarea și asigurarea cunoașterii de către angajatori/potențiali angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu dizabilități;

O.S.4.3. Dezvoltarea "întreprinderilor sociale”, precum și a oricărei forme de angajare protejată ( unități protejate, locuri de muncă protejate), ca structuri de sprijin în tranziția a persoanelor cu dizabilități către piața liberă a muncii

 • 4.3.1. Crearea la nivelul local de "întreprinderi sociale”, ca structuri de tranziție la economia de piață, valorificând oportunitățile de finanțare din Fondul Social European;

 • 4.3.2. Accesarea fondurilor structurale pentru asigurarea de locuri de muncă protejate, în măsură să pregătească tranziția persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii (prin derularea de activități competitive cu cele de pe piața liberă a muncii, eficientizarea calificării la locul de muncă, etc );

 • 4.3.3. Dezvoltarea proiectelor ce au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilități, „adaptarea rezonabilă” la locul de muncă, cu finanțare din Fondul Social European;

 • 4.3.4. Promovarea oportunităților pentru activități independente, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea de cooperative și începerea unei afaceri proprii;

D5 Protecție Socială

Obiectiv General 5: Promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități prin implementarea măsurilor de protecție socială (servicii sociale de sprijin, locuire, beneficii sociale, drepturi și facilități, asigurări sociale)

O S. 5.1. Sprijinirea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității

O S.5.2. Trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității-"dezinstituționalizare” îngrijirii persoanelor cu dizabilități

 • 5.2.1. Dezvoltarea structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viața independentă și/sau în comunitate( asistență personală, îngrijiri la domiciliu, echipe mobile, centre de respite care, centre de recuperare de zi etc), valorificând oportunitățile de finanțare prin fondurile structurale.

O.S.5.3. îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități • 5.3.1. încurajarea și sprijinirea participării persoanei cu dizabilități la viața comunității;

 • 5.3.2. Formarea continuă a asistentului personal implicat în supravegherea și îngrijirea persoanei cu dizabilități si a personalului îl supervizează ;

O S.5.4. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități aflate în situații vulnerabile

 • 5.4.1. Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate care permit menținerea persoanelor cu dizabilități în familie, evitând plasamentul acestora în instituții rezidențiale (servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv asistență personală, echipe mobile, centre comunitare etc)

 • 5.4.2. Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

 • 5.4.3. Responsabilizarea și implicarea autorităților publice locale care să ofere sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

O.S.5.5. Consolidarea parteneriatului local și implicarea comunității în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

 • 5.5.1. Implicarea societății civile, ONG-uri, asociații și organizații ale persoanelor cu dizabilități, instituții de cult recunoscute de lege, în implementarea măsurilor pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

 • 5.5.2. Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat;

 • 5.5.3. Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toți factorii implicați în parcursul persoanei cu dizabilități (autorități publice locale, servicii sociale publice, AJOFM, ONG-uri, angajatorii din sectorul public și/sau privat, instituții de educație și formare profesională) în scopul implementării eficiente a măsurilor care favorizează incluziunea socială aacesteia.

D.6. Sănătate

Obiectiv General 6: asigurarea accesului la servicii și facilități privind sănătatea, în condiții de echitate socială și în baza consimțământului liber exprimat

O.S.6.1. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la îngrijire medicală și programe de sănătate de masă, inclusiv la servicii de îngrijire a sănătății și recuperare

 • 6.1.1. Acțiuni de informarea persoanelor cu dizabilități, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

 • 6.1.2. Conștientizarea la nivel public a drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la sistemul de sănătate;

 • 6.1.3. Continuarea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în accesarea serviciilor medicale de către persoanele cu dizabilități;

O.S.6.2. Promovarea măsurilor de prevenire a riscurilor apariției dizabilității.

 • 6.2.1. Participarea la programe de educație pentru sănătate la nivel local;

 • 6.2.2. Definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în depistarea precoce a persoanei cu dizabilității și orientarea acesteia către servicii eficace de prevenție primară și secundară;

4.7 RESURSE

 • • Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul local;

 • • Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări nerambursabile)

 • • Resurse financiare din finanțări guvernamentale

 • • Resurse umane;

 • • Resurse instituționale.

4.8 REZULTATE AȘTEPTATE

 • • Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizării derulate la nivel local;

 • • Articole publicate în mass media cu privire la drepturile în domeniul accesibilizării a persoanelor cu dizabilități.

 • • Servicii de îngrijire dezvoltate la nivelul comunităților locale;

 • • Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la drepturile persoanei cu dizabilități, derulate;

 • • Persoanele cu dizabilități informate anual cu privire la modalitățile de accesare a unei locuințe;

 • •  Servicii de sprijin pentru menținerea unui loc de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități;

 • • Persoanele cu dizabilități au acces la informații cu privire adaptarea locuinței;

 • • Persoanele cu dizabilități participă anual la activități sportive dedicate lor;

 • • Sistem de monitorizare a programelor de recuperare a persoanelor cu dizabilități creat.

 • •  Servicii de sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități înființate la nivel local;

 • • Familiile copiilor cu dizabilități sunt sprijinite în vederea acoperirii nevoilor specifice ale copiilor lor;

 • • Metodologie de implementare a programelor de recuperare a persoanei cu dizabilități elaborată;

 • • Echipă mobilă pentru recuperarea la domiciliu a copilului cu dizabilități constituită;

 • • Campanii de conștientizare a drepturilor persoanelor cu dizabilități derulate;

 • • Metodologie de monitorizare a respectării exercitării drepturilor cetățenești de către persoanele cu dizabilități elaborate;

 • • Minim 5 persoane care lucrează cu persoanele cu dizabilități au participat la programe de formare profesională.

 • • Minim 50 persoane cu dizabilități consiliate anual în vederea integrării socio-profesionale;

 • • Persoanele cu dizabilități au participat la Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități,

 • • Echipa mobila de recuperare la domiciliu înființata în comunitate;

 • • Creșterea gradului de informare și înțelegere a publicului larg cu privire la problemetica persoanelor cu dizabilități în scopul atenuării discriminării și excluderii sociale a persoanelor cu dizabilități;

 • • Centre destinate prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități create în comunitate.

 • • Copii cu CES identificați și orientați către servicii;

 • • Copii cu CES integrați în învățământul de masă;

 • • Persoane cu dizabilități informate cu privire la oferta de educație și formare profesională;

 • • Parteneriate încheiate cu instituții din domeniul educației și cel al formării profesionale.

 • •  Servicii comunitare de sprijin pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora, dezvoltate;

 • • Persoane cu dizabilități reevaluate în plan socio-psiho-medical;

 • • Standarde de calitate implementate;

 • • Sistem de protecție specială adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități;

 • •  Investiții în infrastructura de sprijin și locuințe pentru persoane cu dizabilități;

 • • Rețea de suport pentru persoanele cu dizabilități aflate în situație de risc, creată;

 • • Copii/ tineri cu dizabilități implicați anual în programe de formare și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;

 • • Creșterea gradului de informare și înțelegere a publicului larg privind la problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap în scopul atenuării marginalizării sociale;

 • • Campanii în vederea promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate în comunitate;

 • •  Servicii de abilitare/reabilitare a persoanei cu dizabilități, infiintate.

CAPITOLUL 5. COMPONENTA PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

5.1 MISIUNEA

Prezenta strategie furnizează un cadru de acțiune la nivel local, de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vârstnice singure sau marginalizate de la nivelul municipiului Bacău, fără discriminare, prin identificarea măsurilor de protecție socială în concordanță cu situația socio-medico-familială a acestora.

Premise:

 • • Crearea unei societăți pentru toate vârstele

 • • Respectarea drepturilor omului și asigurarea libertăților fundamentale pentru persoanele vârstnice

 • • Promovarea unei vieți sănătoase, active, sigure, împlinite, decente și demne

5.2 GRUP ȚINTĂ

 • • Persoane vârstnice aflate în dificultate

 • • Familiile acestora

 • • asistenți personali și reprezentanții legali ai persoanelor vârstnice incadrate în grad de handicap grav

 • • persoane aflate în situație de risc ce solicită internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice

 • • persoane vârstnice, fără susținători legali ce necesită servicii de îngrijire la domiciliu

 • • Comunitatea

 • • ONG-uri

5.3 PRINCIPII

 • • Respectarea demnității umane

 • • Promovarea împlinirii personale

 • •  Promovarea autonomiei persoanei

 • • Promovarea participării și responsabil izării

 • • Facilitarea accesului la serviciile de îngrijire

 • • Proximitatea

 • •  Solidaritatea socială

 • • Parteneriatul

 • • Abordarea multidisciplinară

 • • Libertatea de a alege

 • • Egalitatea de șanse și nondiscriminarea

 • • Transparența și responsabilitatea publică

 • • Complementaritatea și abordarea integrată

 • •  Confidențialitate

5.4 EVALUAREA CONTEXTULUI LOCAL PRIVIND SITUAȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

La nivel local nu există o bază de date cu persoanele vârstnice care ar avea nevoie de servicii de îngrijire și asistență. Vârstnicii singuri reprezintă un grup vulnerabil mai ales din perspectiva accesului la servicii medicale și servicii de îngrijire.

La nivelul municipiului Bacau oferim prin DAS

5.4.1. SERVICII SOCIALE PRIMARE

Se acordă persoanelor vârstnice prin Biroul persoane vârstnice și persoane cu handicap care asigură menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial, și comunitar.

România se confruntă cu o transformare socio-economică profundă, datorată schimbărilor demografice fără precedent. Se estimează că ponderea populației cu vârsta mai mare sau egală cu 65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, până în anul 2060, existând posibilitatea de a exercita o presiune puternică asupra costurilor privind pensiile, serviciile medicale și serviciilor de îngrijire de lungă durată. îmbătrânirea populației este determinată de trei fenomene separate: creșterea speranței de viața, scăderea ratelor de fertilitate și emigrația. Persoanele vârstnice singure sunt expuse unui risc social mai mare decât alte tipuri de persoane (1,2 milioane de persoane cu vârsta egală sau mai mare de 65 de ani) trăiesc singure. Din totalul persoanelor singure 25% trăiesc în sărăcie.

Obiectul Activității:

 • • efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice cu probleme de sănătate care urmează să fie încadrate în grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor și urmează a fi reevaluate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți,

 • • efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice într-un centru de recuperare și reabilitare din județul Bacău;

 • • efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice și întocmirea dosarelor de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău,

 • • efectuarea anchetelor sociale și încadrarea unui asistent personal pentru persoana vârstnică cu handicap grav,

 • • întocmirea dosarelor de acordare a indemnizației de însoțitor pentru persoanele vârstnice cu handicap grav sau pentru reprezentanții lor legali,

 • • întocmește documentele necesare și face propuneri sau nu, în vederea angajării ca asistent personal pentru persoana vîrstnică încadrată în gradul grav de handicap

 • • efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situație de risc în vederea includerii în programul de îngrijire la domiciliu în colaborare cu organizațiile non-guvernamentale;

 • • monitorizarea activității desfășurate de organizațiile non guvernamentale pentru persoanele incluse în programul de îngrijire la domiciliu

 • • efectuarea anchetelor sociale în urma solicitării căminelor private pentru beneficiarii ce urmează sau sunt deja internați, precum și acordarea de servicii sociale pentru cei care se externează

 • • efectuarea anchetelor sociale solicitate de Casa Județeană de Pensii pentru persoanele care doresc să se pensioneze pe caz de boală,

 • • efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice care au întocmit diferite sesizări precum și redactarea răspunsurilor către petent,

 • •  soluționarea sesizărilor efectuate de diferite instituții precum și tehnoredactarea răspunsurilor

Activități desfășurate în anul 2014 - 2018;

2014

2015

2016

2017

2018

1.     efectuarea de anchete sociale în urma

solicitării persoanelor vârstnice de a se interna în Căminul Pentru Persoane Vârstnice Bacău

49

72

48

64

53

2.    întocmirea de anchete sociale necesare

persoanelor vârstnice pentru internarea într-un cămin privat

54

3     întocmirea de anchete sociale necesare

persoanelor vârstnice si cu handicap pentru obținerea rovignetei până în anul 2015

131

40

0

0

0

4.     monitorizarea activității și întocmirea

rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice îngrijite la domiciliu în colaborare cu ONG a unui număr de persoane beneficiare

1200

1200

1200

1300

480

 • 5.    verificarea activității asistenților personali angajați permanent la locul de muncă respectiv domiciliul persoanei vârstnice cu handicap grav prin întocmirea fișelor de monitorizare;

 • 6.    actualizarea dosarelor persoanelor vârstnice cu handicap grav sau a reprezentanților legali ai acestora consemnând modificările cuvenite, respectiv:

 • • obținerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap;

 • • schimbarea domiciliului persoanei vârstnice;

 • • schimbarea domiciliului reprezentantului legal;

 • •  schimbarea privind starea civilă a reprezentantului legal sau persoanei vârstnice;

 • • decesul vârstnice,

 • • decesul reprezentantului legal;

 • • schimbarea opțiunii persoanei vârstnice cu handicap grav cu privire la modul de acordare a indemnizației de însoțitor (mandat sau cârd);

7 întocmirea lunară de către fiecare inspector a listelor cu beneficiarii indemnizației de însoțitor și verificarea statelor de plată ale acestora.

 • 8. întocmirea răspunsurilor în scris la 62 sesizări in 2014, 73 sesizări in 2015, 80 sesizări in 2016, 116 sesizări în 2017 și 111 sesizări în 2018 unor persoane vârstnice sau instituții de stat sau private, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Poliția Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Bacău, organizații nonguvernamentale, asociații de proprietari cu mențiunea ca sesizările nu cuprind doar persoane vârstnice datele statistice cuprind si persoane cu dizabilități

Activități propuse și nerealizate în anul 2014 - 2010

 • • instituționalizarea persoanelor vârstnice cu probleme psihice ce locuiesc singure și nu au susținători legali deoarece la nivelul municipiului nu există centre specializate

 • • imposibilitatea de a menține persoana vârstnică în mediul familial deoarece copiii acestora pleacă la muncă în străinătate și nu are cine să îi îngrijească

 • • activități de îngrijire la domiciliu insuficiente pentru numărul persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap de la nivelul municipiului Bacău ce necesită servicii socio-medicale specializate în mediul ambiant

 • • crearea unei rețele de voluntariat

 • • Instruirea persoanelor angajate ca asistenți personali ai persoanelor vârstnice cu handicap pentru a crește calitatea serviciilor acordate

 • • Asigurarea instruirii și formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile în protecția persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice

Activități realizate în plus față de cele planificate

încheierea unui protocol de colaborare între DAS Bacău, prin Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap și Universitatea “V. Alecsandri” Bacău, Facultatea de Terapie Ocupațională prin care studenții vor face practică în cadrul biroului, deplaasându-se pe teren, alături de insepctori

Activități propuse

 • 1.  Crearea, menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

 • 2.  Respectarea convențiilor de parteneriat încheiate cu alți furnizori de servicii sociale si contractelor de acordare a serviciilor sociale.

 • 3.  Determinarea implicării familiei persoanelor vârstnice în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

 • 4.  Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice;

 • 5.  Acordarea de servicii profesioniste cu personal specializat în domeniul asistenței sociale, psihologie

 • 6. Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice;

7 Protecția socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale;

 • 8. Promovarea serviciilor de îngrijire și recuperare la domiciliul persoanelor vârstnice nedeplasabile ca o alternativă la sistemul rezidențial;

 • 9.  Sensibilizarea și informarea populației cu privire la serviciile sociale acordate de către Direcția de Asistență Socială prin Biroul de Persoane Vârstnice și cu Handicap.

 • 10. Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care au generat vulnerabilitate și nevoie socială.

 • 11. includerea persoanelor în vârstă aflate în situația de dependență socio-medicală în programele de îngrijire la domiciliu desfășurate în parteneriat cu ONG-uri,

 • 12. orientarea persoanelor vârstnice către centrele de zi sau în centre de recuperare și reabilitare din județ, în situația în care familia lărgită nu poate asigura îngrijirea necesară.

 • 13. orientarea persoanelor vârstnice către centre de zi, în care se asigură servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică și consultanță, servicii de recreere, divertisment, socializare;

 • 14. Dezvoltarea parteneriatului public/privat în scopul promovării protecției persoanelor vârstnice.

Probleme întâmpinate în activitatea desfășurată

 • •  Serviciile de îngrijire la domiciliu desfășurate de ong-uri la nivelul municipiului Bacău sunt insuficiente în proporție cu numărul persoanelor vârstnice ce necesită servicii socio-medicale

 • • Lipsa unui centru medico-social pentru persoanele vârstnice cu probleme psihice ce nu dețin locuință sau locuiesc singure și nu au susținători legali

 • • Lipsa personalului specializat în domeniul asistenței sociale

 • • Legislația în vigoare

5.4.2. SERVICH SPECIALIZATE

CENTRUL DE ZI „CLUBUL PENSIONARILOR” din Bacău, str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A, oferă persoanele vârstnice, un loc special amenajat în care să își petreacă timpul liber în mod constructiv, prin desfășurarea de activități recreative, beneficiind în același timp de activități de recuperare prin consiliere socială, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare. întâlnirile din cadrul clubului creează posibilitatea ca membrii săi să comunice pe probleme de interes comun, să lege prietenii, să participe la activități cultural-artistice, informative prin aplicarea unei politici de deschidere și implicare a comunității în viața beneficiarilor, de servicii în vederea orientării și integrării sociale a acestora pentru prevenirea și combaterea fenomenul de excluziune socială la care sunt expuse. Beneficiarii Centrului de Zi “Clubul Pensionarilor” sunt persoane care au calitatea de pensionar, au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, prioritate având persoanele vârstnice, izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale.

Capacitatea centrului este de 50 de beneficiari.

2014

2015

2016

2017

2018

beneficiari de servicii sociale specializate

450

450

390

346

365

Rezultatele activității echipei multidisciplinare:

Prin desfășurarea activităților menționate mai sus s-a urmărit îmbunătățirea autonomiei personale, menținerea/îmbunătățirea stării optime de sănătate, a deprinderilor și calităților motrice de bază, implicit îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Asemenea, echipa pluridisciplinară, a reușit îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor înscriși în cadrul Centrului de Zi “Clubul Pensionarilor”, Bacău, promovarea unei îmbătrâniri active și protejarea vârstnicilor. Membrii Club 60+ au posibilitatea să învețe lucruri noi, să vadă locuri noi și să lege prietenii, ajutând la promovarea unui stil de viață sănătos la nivel psihic și fizic.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACĂU, este o unitate cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, situat in Mun. Bacau, str. Aleea Ghioceilor nr.2.

Este un centru de tip rezidențial care asigura servicii specializate de tip rezidențial (condiții de găzduire si hrana, îngrijire personala si medicala, recuperare si readaptare, activitati de asistenta sociala si psihologica, pe perioada determinata/nedeterminata, in funcție de nevoile individuale ale persoanelor vârstnice), care are drept scop menținerea, refacerea, dezvoltarea capacitatii individuale ale persoanei aflate in situație de vulnerabilitate.

Capacitatea este de 210 locuri.

2014

2015

2016

2017

2018

beneficiari de servicii sociale specializate

149

195

195

190

149


Serviciile de cazare sunt delimitate pe 2 secții: Secția persoane independente, organizat pe 4 paliere ale clădirii (parter - etaj III), Secția persoane dependente/semidependente (Etaj IV). Repartizarea beneficiarilor pe cele doua secții se face in momentul internării, pe baza fisei de evaluare socio-medicala.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău oferă beneficiarilor următoarele servicii:

 • • cazare pe perioada determinată/nedeterminată, în funcție de specificul fiecărui caz, în limita locurilor disponibile,

 • • prepararea și servirea mesei, igienizarea și întreținerea spațiilor de locuit și a spațiilor comune,

 • •  asistență și suport pentru asigurarea activităților de bază (asigurarea igienei corporale, transfer si mobilizare, deplasare în interior /exterior, comunicare, etc),

 • •  suport pentru realizarea activitatilor instrumentale ale vieții zilnice (activitati de menaj, de gestionare a bunurilor, de petrecere a timpului liber, etc).

 • • consultații și tratamente la cabinetul medical, la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată, sau în instituții medicale de profil;

 • • kinetoterapie si gimnastică recuperatorie.

 • • activitati individuale și de grup, participarea la programe cultural-educative, artistice, religioase.

 • • asistenta socială și psihologică, informare, activități de ergoterapie și petrecere a timpului liber.

Din cadrul serviciilor sociale specializate acordate de furnizori privați de servicii sociale, menționate in cadrul prezentului document, exemplificăm SERVICII INTEGRATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din Bacau, Str, Pictor Andreescu 5. Spațiul este pus la dispoziție de Consiliul Local Bacau în mod gratuit. Telefon: 0234 585658,0234 546640, email: ingrijiri@fsc.ro, czsperanta@fsc.ro, web: www.fsc.ro

 • • Unitate de îngrijire la domiciliu - Licența LF 0005143/ 23.10.2015 - 23.10.2020

 • • Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Dr. Ștefan Ciobanu - Licența LF nr.0000482 / 14.10.2020 - Centru de zi de asistență și recuperare

Categorie beneficiari: persoane vârstnice

Tip serviciu

Număr beneficiari

Servicii de îngrijire la domiciliu în municipiul Bacau - Unitate de îngrijire la domiciliu

150

Asistenta medicala la domiciliu - Unitate de îngrijire la domiciliu

100

Centrul de zi Dr. Ștefan Ciobanu, servicii socializare, Bacau Centru de zi de asistență și recuperare

100

Centrul de zi Dr.Ștefan Ciobanu, servicii recuperare medicala, Bacau Centru de zi de asistență și recuperare

50

Total beneficiari

400

Viziunea FSC: sa creem o lume in care drepturile omului sunt respectate si cetățenii au acces Ia servicii profesioniste, adecvate nevoilor, in propria comunitate

Scopul serviciului social: FSC asigura servicii persoanelor vârstnice vulnerabile în vederea menținerii/ recâștigării independenței sociale a acestora prin personal calificat, dedicat si angajat. Proiectul presupune acordarea de servicii complexe, sociale, medicale și de îngrijire, la domiciliul persoanelor dependente, ingrijire adecvata in sistem rezidențial pentru cei aflati in stadii foarte grave si servicii in centrul de zi pentru persoanele active in vederea menținerii gradului lor de independenta si autosustinere.

Descrierea activitatilor / serviciilor desfășurate

FSC a pus bazele serviciilor dedicate persoanelor vârstnice inca din 1997, an in care, impreuna cu alte ONG din tara FSC a contribuit la introducerea meseriei de “îngrijitor la domiciliu” in nomenclator, la crearea standardelor ocupationale si de training. In timp FSC a dezvoltat serviciile astfel incat acestea sa fie integrate si sa acopere o zona cat mai mare. Menționam ca FSC a reușit sa mențină si sa dezvolte aceste servicii in mod continuu din 1997 pana in prezent in ciuda dificultăților financiare sau legislative. Toate serviciile susținute de FSC in prezent sunt licențiate. Serviciile de asistenta medicala la domiciliu sunt acreditate si contractate cu CAS.

FSC este si furnizor acreditat de training pentru meseria de îngrijitor la domiciliu si lucrator social.

Servicii de îngrijire la domiciliu ~ dedicate persoanelor singure, greu deplasabile, dependente, afectate de boala sau vârstă. Sunt asigurate de ingrijitori calificați evaluarea si realizarea planului de ingrijire precum si supervizarea este realizata de către asistenți sociali sau lucratori sociali.

Serviciile constau în:

 • • Igiena personală (toaleta parțiala și generală, îngrijirea părului, unghiilor etc)

 • •  Igiena locuinței

 • • Cumpărături, gătit, plata facturi

 • • Relaționarea cu instituțiile/vecinii

 • • FSC asigură: materiale de curățenie, materiale de incontinență, alimente, etc. celor care nu își pot permite achiziționarea lor

 • • cu voluntari înscriși în programul special FSC (pentru persoane care dispun de mai mult ajutor din partea familiei, vecini, prieteni și cu grad mai mic de dependență): socializare, plimbări, cumpărături, mic menaj

Servicii medicale la domiciliu (cu asistenți medicali și medic geriatru); serviciu acreditat de Ministerul Sanatatii si contractat cu CAS

 • • pansamente simple și complexe (post operatorii, ulcerații, escare, etc.)

 • • tratament injectabil

 • • supravegherea funcțiilor vitale

 • • însoțire la medicul de specialitate

 • • relaționarea cu medicul de familie și specialist

 • • FSC asigură: materiale sanitare

Servicii în Centrul de zi Dr. Ștefan Ciobanu, Bacau: dedicate persoanelor vârstnice active, ne propunem menținerea potențialului creativ si productiv al persoanelor. Proiectul presupune acordarea de servicii complexe, sociale, medicale și de recuperare, furnizare de medicamente și materiale igienico-sanitare, socializare, consiliere și advocacy persoanelor vârstnice din municipiul Bacău.

Obiective generale:

 • •  Creșterea calitatii vieții persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, prin oferirea de servicii gratuite, profesioniste si adaptate nevoilor acestora;

 • • Promovarea serviciilor pentru vârstnici ca parte integranta a politicilor sociale la nivelul administrației publice

 • • Oferirea de servicii adaptate nevoilor individuale unui număr de cel puțin 150 persoane lunar:

 • a) îngrijiri medicale (nursing), asigurate de asistente medicale

 • b) Kinetoterapie si recuperare medicala

 • c) Asistenta sociala, consiliere si advocacy

 • d) Sprijin material pentru acoperirea unor nevoi vitale persoanelor in incapacibilitate de a-si le satisface singure (alimente, materiale igienice si sanitare, alimente).

Descrierea activitatilor / serviciilor desfășurate

In activitatea sa, centrul de zi tine permanent legătură cu spitalul si medicii de familie pentru a putea furniza serviciile dorite beneficiarilor, la un inalt standard calitativ. In acest fel o serie de pacienți care au depășit faza acuta ar putea fi externați mai repede din spital si recuperați la centru, scazand costurile de spitalizare si indirect imbunatatind indicatorii de eficienta ai spitalului.

O categorie aparte de persoane o reprezintă beneficiarii terapiei ocupationale: aceia care si-au pierdut abilitatea de a efectua anumite activitati sau tehnici (imbracat, gătit) ori pacienții cu tulburări neurologice sau psihice progresive (scleroza in placi, psihoze de involuție). Unele persoane vârstnice, singure sau fara ajutor, pot veni la centru sa faca o baie (sub îndrumarea îngrijitorilor sau a personalului centrului) si sa desfasoare diverse activitati cultural - artistice sau de socializare (vizionare filme si TV, jocuri de sah, citit cârti si reviste, discuții etc.).

Programul de lucru al centrului este de la 8.00-16.00, in fiecare zi lucratoare. La cerere sau in condiții de necesitate centrul este deschis si in week-end. Serviciile de recuperare/terapie sunt acordate conform unui plan de intervenție, care va urmări progresul beneficiarului si atingerea unei serii de obiective stabilite de la prima evaluare.

Toți beneficiarii primesc câte o gustare în perioada prânzului.

Pentru susținerea acestor servicii FSC a dezvoltat o relație de parteneriat cu toti actorii sociali: DAS Bacau, Consiliul Județean si DGASPC, Direcția de Sanatate Publica, Direcția de munca, CAS, Inspectoratul școlar, Mass-media, Alte ONG din tara si străinătate, Finanțatori din tara si străinătate, Sectorul oamenilor de afaceri, întreaga comunitate, FSC este, prin definiție, un promotor al parteneriatului si considera ca numai “împreuna putem face mai mult”!

5.5 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • • Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor pentru îmbătrânire activă și viață demnă

 • • Dezvoltarea unui sistem echitabil și sustenabil de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice dependente

5.6 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectiv General 1 - Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor pentru îmbătrânire activă și viață demnă

O.S.l. 1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale, medicale, educație pe tot parcursul vieții, ocupare

 • 1.1.1. Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii și beneficii sociale;

 • 1.1.2. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstince la servicii de sănătate

 • 1.1.3. Suport acordat vârstnicului în accesarea sistemului de beneficii sociale și a programelor guvernamentale pentru îmbunătățirea propriei situații economice

O S. 1.2 Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața comunității

 • 1.2.1. Crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activități sociale, culturale și civice ale comunității

 • 1.2.2. Dezvoltarea unei culturi pro-active și participative în rândul populației vârstnice după pensionare, prin implicarea acestora în activități de economie socială și de voluntariat

 • 1.2.3. încurajarea ocupării in forme atipice, alternative, inclusiv si mai ales prin sprijinirea ocupării gospodărești si a celei artizanale

 • 1.2.4. Organizarea de campanii locale de informare si mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie

 • 1.2.5. Facilitarea implicării de către autoritățile publice a persoanelor vârstnice în luarea deciziilor cu privire la acțiunile și măsurile ce le sunt destinate

Obiectiv General 2: Dezvoltarea unui sistem coerent, echitabil și sustenabil de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice

O.S.2.1 Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vârstnice

 • 2.1.1. Dezvoltarea structurilor destinate asitenței și protecției persoanelor vârstnice la nivelul autorităților locale

 • 2.1.2. Implicarea autorităților publice locale în activarea resurselor comunitare( valorizarea instituțiilor de cult, a medicului de familie etc), dezvoltarea de parteneriate și colaborări interinstituționale în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice

 • 2.1.3. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenței sociale privind persoanele vârstnice

O.S.2.2. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire și protecție a persoanelor vârstnice în parteneriat public-public, public-privat, privat

 • 2.2.1. înființarea serviciilor de îngrijire de lungă durată acordate la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente

 • 2.2.2. înființarea serviciilor de îngrijire la domicilui și a altor servicii altemative( centre de zi, cluburi, locuințe protejate, centre rezidențiale de îngrijire temporară etc)

 • 2.2.3. înființarea unui centru medico - social

 • 2.2.4. înființarea unui centru de zi pentru adultul cu dizabilitati

 • 2.2.5. înființarea unui set de servicii comprehensive, socio-medicale pentru prevenirea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale

O.S.2.3. Monitorizarea calității serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice

 • 2,3.1, Elaborarea și implementarea unei metodologii de identificare a serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, a numărului de persoane vârstince beneficiare de servicii sociale, a respectării standardelor de calitate

5.7 RESURSE

 • • Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul local;

 • • Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări nerambursabile);

 • • Resurse financiare din finanțări guvernamentale

 • • Resurse umane;

 • • Resurse instituționale.

5.8 REZULTATE AȘTEPTATE

 • • Parteneriate locale dezvoltate în scopul îmbunătățirii accesului persoanelor vârstnice la servicii de sănătate;

 • • Creșterea numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii pentru îmbunătățirea situației economice;

 • • Creșterea numărului de persoane vârstnice implicate în activități de economie socială și voluntariat;

 • • Campanii de informare și sensibilizare a populației cu privire la rolul persoanelor vârstnice în familie și comunitate derulate;

 • • Dezvoltarea structurilor destinate asistenței și protecției persoanelor vârstnice;

 • • Rețea de servicii de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar înființată;

 • •  Servicii de îngrijire paleative pentru persoane vârstnice înființate la nivel local;

 • • Metodologie de raportare și monitorizare a numărului de persoane vârstnice beneficiare de servicii sociale elaborată.

 • • Există un sistem de verificare a respectării standardelor de calitate.

CAPITOLUL 6. COMPONENTA PREVENIREA ȘI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ȘI A VIOLENȚEI BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX

6.1 VIZIUNE

”Fără violență în familie și violență bazată pe deosebirea de sex in municipiul Bacau”

Premise:

 • • Realizarea egalității de drept și de fapt între femei și bărbați este un element cheie în prevenirea violenței împotriva femeilor;

 • • Violența împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei și bărbați în cadrul societății și este perpetuată de o cultură a toleranței și a negării.

 • • Violența în familie afectează femeile în mod disproporționat, motiv pentru care și bărbații pot fi victime ale violenței domestice

 • • Copii sunt victime ale violenței în familie, inclusiv în calitate de martori ai violenței în familie

6.2 GRUPURI ȚINTĂ:

 • • Victimele violenței în familie (înclusiv victime ale violenței domestice)

 • • Agresori

 • • Familiile afectate de o formă de violență

 • • Comunitatea din municipiul Bacau

 • • Profesioniștii care activează în domeniul violenței domestice

6.3 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

în conformitate cu Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020, "Numărul cazurilor de violență în familie înregistrate la nivel județean reprezintă doar numărul de cazuri care au fost raportate și înregistrate de autoritățile locale, care este afectat atât de faptul că multe victime nu se prezintă la instituțiile competente, cât și de persistența unei raportări deficitare. Pentru întreaga perioadă 2010 - 2013 statisticile arată un număr de 340 cazuri de violență în familie raportate de către autoritățile locale. Evoluțiile din perioada 2010 - 2013 sunt descurajatoare deoarece fenomenul violenței domestice crește în amploare. La nivelul DGASPC Bacău în perioada 2008-2013 au fost instrumentate peste 350 de cazuri de violență în familie. O creștere semnificativă a cazuisticii a fost înregistrată în anul 2013 când au fost gestionate nu mai puțin de 106 cazuri de violență în familie. Conform datelor furnizare de Inspectoratul Județean de Poliție Bacău în anul 2013 au fost înregistrate 1193 infracțiuni intrafamiliale (violență asupra femeii, copilului, etc), județul Bacău ocupând locul 4 la nivel de țară în ceea ce privește acest fenomen."

La Direcția de Asistenta socială a Municipiului Bacau, avem persoane cu atribuții de identificare si soluționare a cazurilor de violență în familie in Birou Protecția Copilului, Birou Persoane Vârstnice si Persoane cu handicap, Birou Beneficii Sociale la care sunt referite posibilele cazuri identificate din structura DAS Bacau. Violența în familie are drept factori determinanți semnificativi alcoolismul, sărăcia, socializarea într-un mediu marcat de violență și modelul patriarhal de organizare a familiei.

Din experiența de lucru adresabilitatea potențialilor beneficiari de servicii sociale se face la DGASPC, Politie sau la Spital, instituții cu care avem Contract de colaborare pentru referirea si indrumarea cazurilor pe care am putea interveni.

Municipiul Bacău nu are adăpost pentru victimele violenței în familie și centrul de consiliere pentru agresor, serviciile pentru această categorie vulnerabilă fiind acordate în cadrul Centrului de intervenție specializată în domeniul protecției familiei din cadrul DGASPC.

în acest context prioritar pentru perioada 2018-2028 rămâne identificarea unui mecanism de monitorizare și infiintarea serviciilor specializate pentru victimele violenței în familie și pentru agresor, sensibilizarea opiniei publice prin campanii de informare si activitati pentru cunoașterea fenomenului violenței domestice (formele acesteia), pași de urmat și instituții abilitate (date de contact). Deasemeni suntem interesați de formarea profesională continuă a personalului care lucrează cu această categorie de beneficiari.

6.4 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • • Prevenire

 • • Protecție

 • • Monitorizare

6.5 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectiv General 1 - Prevenirea violenței în familie în vederea diminuării fenomenului: "Toleranță Zero” față de violența în familie!;

O.S. 1.1 Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare ( corelat cu OS 4.1 - Componenta Protecția și promovarea drepturilor copilului)

 • 1.1.1. Informare la nivelul comunității privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia;

 • 1.1.2. Informare privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia in scoli si centre din structura DAS;

O.S. 1.2. întărirea capacității autorităților publice locale și a instituțiilor publice de a preveni și combate violența domestică, corelat cu violența împotriva copilului;

 • 1.2.1. Parteneriate eficiente cu ONG-uri si instituții abilitate sa intervin in echipa la nivel local, corelat cu violența asupra copilului - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență;

 • 1.2.2. Aplicarea legislației în domeniul violenței în familie( violență domestică, violență împotriva copilului la nivelul comunității municipiului Bacau prin întâlniri de lucru si schimb de experiența cu alte instituții responsabile și participarea la intalniri de lucru si informare.

 • 1.2.3. Optimizarea mecanismului interinstituțional corelat cu violența împotriva copilului;

Obiectiv General 2: Dezvoltarea sistemului de servicii de prevenție și protecție în conformitate cu legislația în vigoare

O.S.2.1. Evaluarea nevoii de servicii la nivel municipiului Bacau

 • 2.1.1. Evaluarea nevoilor și a accesibilităților serviciilor oferite victimelor (evaluare de nevoi, evaluarea situației actuale din perspectiva serviciilor existente/a lipsei serviciilor, a accesului la servicii etc

O.S.2.2. Dezvoltarea serviciilor/programelor de protecție și sprijin

 • 2.2.1. Acțiuni de informare a victimelor violenței privind serviciile de sprijin și măsurile legale disponibile( servicii de consiliere jurdică, psihologică, găzduire, asistență în găsirea unui loc de muncă etc);

 • 2.2.2. Acompanierea victimelor în accesarea serviciilor medicale si sociale existente în comunitate, în conformitate cu legislație în vigoare;

O.S.2.3. Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale resurselor umane în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a bazată pe deosebirea de sex

 • 2.3.1. Participarea la Programe de formare profesională pentru îmbunătățirea cunoștințelor de bază ale profesioniștilor privind legislația națională și cadrul de politici și standarde europene relevante pentru prevenirea și combaterea violenței în familie(cu accent pe violență domestică) precum și egalitatea între femei și bărbați;

 • 2.3.2. Participarea la Programe de formare profesională ( specializare) pentru profesioniști privind procedurile de intervenție pentru victime, agresor etc;

 • 2.3.3. Aplicarea procedurilor și instrumentelor de lucru destinate profesioniștilor (ghiduri, metodologii etc);

 • 2.3.4. Participarea la schimburi de experiență, transfer de bune practici și promovarea abordărilor inovative ale serviciilor sociale alte instituții abilitate;

6.6 RESURSE

 • • Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul local;

 • • Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări nerambursabile);

 • • Resurse financiare din finanțări guvernamentale

 • • Resurse umane;

 • • Resurse instituționale.

 • • Resurse materiale din patrimoniul Municipiului Bacau

6.7 REZULTATE AȘTEPTATE

 • • Reducerea toleranței față de violența în familie;

 • • Creșterea eficacității programelor de preveniere prin implementarea sistematică a măsurilor de prevenire

 • • Dezvoltarea de atitudini și comportamente non-violente

 • • Implementarea unitară a legislației

 • • întărirea capacității instituționale de a gestiona fenomenul violenței în familie, corelat cu violența asupra copilului

 • •  Servicii sociale specializate înființate la nivel local (minim 2)

 • • îmbunătățirea competențelor profesionale ale profesioniștilor care lucrează în domeniul violenței în familie (violență domestică, violență împotriva copilului);

 • • îmbunătățirea metodologiilor și procedurilor de lucru;

 • • Consolidarea activității echipei intersectoriale;

 • • îmbunătățirea și optimizarea sistemului de monitorizare a fenomenului violenței în familie (cu accent pe violența domestică și împotriva copilului);

 • • îmbunătățirea calității serviciilor furnizate victimelor violenței în familie ( cu accent pe violența domestică și împotriva copilului);

CAPITOLUL 7. COMPONENTA ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)

7.1 VIZIUNE

”Fără situații de risc și marginalizare în municipiul Bacău”

Premise:

 • •  Combaterea riscurilor traficului de persoane si creșterea adresabilității către instituțiile abilitate;

 • • Orice om din orice categorie sociale este expus riscului de a fi traficat.

 • • Orice om din orice categorie sociale este expus riscului de a rămâne fără adapost.

7.2 GRUPURI ȚINTĂ:

 • • persoane fara adapost din municipiul Bacau

 • • victime ale traficului de persoane și in situație de risc sa fie traficate

 • • Familiile afectate de o formă abuz si neglijentă

 • • Comunitatea din municipiul Bacau

 • • Profesioniștii care activează în domeniul serviciilor oferite persoanelor fara adapost si victimelor traficului de persoane

7.3 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Servicii sociale primare oferite în cadrul Biroului Persoane Vârstnice și cu Handicap și Biroului Beneficii Sociale și cadrul DAS prin informare și consiliere privind serviciile disponibile la nivel local.

Participarea ca și parteneri la proiectul „Gătim pentru oamenii străzii” desfășurat în colaborare cu Clubul Sportiv „Bronx” Bacău și Instituția Prefectului Bacău. Acest eveniment a avut loc în data de 17/12/2017 -ediția I și în 17/12/2018 - ediția a Il-a

Servicii sociale specializate, acordate de DAS, în cadrul Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău din Bacău, Calea Moldovei, nr. 96 - 98, în incinta „Centrului municipal de pregătire pentru protecție civilă” asigură persoanelor adulte fără adăpost un complex de servicii de asistență socială care cuprinde: adăpost pe timpul nopții, masă și consiliere în vederea reintegrării sociale. Obiectivele și Scopul Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău - Asigurarea protecției sociale persoanelor adulte fără adăpost care au domiciliu sau reședința în Municipiul Bacău, respectiv persoana cu vârsta de peste 18 ani care nu are locuință și care locuiește pe stradă (parcuri, piețe, scări de bloc, etc.) sau într-un adăpost improvizat (barăci, clădiri dezafectate, subsoluri, etc.), care se află într-o situație de criză la nivel psihic, relațional, de sănătate, social, juridic și care nu are posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață. Obiectiv general: Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul reintegrării persoanelor fără adăpost; Protecția socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale.

Nu pot beneficia de serviciile oferite de adăpost:

 • • persoanele care au un comportament necorespunzător, fiind sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Se va căuta totuși acordarea unui adăpost în regim de urgență, în condiții minime, în măsura posibilităților;

 • • persoanele cu boli contagioase (HIV-SIDA, TBC, boli cu transmitere sexuală, hepatită virală, paraziteze), care ar prezenta un pericol pentru ceilalți beneficiari;

 • • persoanele aflate în episod psihotic;

 • •  cei cunoscuți ca violenți.

Este interzis accesul în adăpost cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viața beneficiarilor și a personalului. Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău funcționează temporar în cadrul Taberei pentru sinistrați din Calea Moldovei nr.96-98. în prezent serviciile acordate persoanelor fara adapost sunt oferite cu sprijinul Primăriei Bacău și Centrului municipal de pregătire pentru protecție civilă, în incinta caruia sunt adăpostite persoanele fara adapost identificate in strada sau referite de UPU - Spitalul Județean de Urgență Bacau.

în perioada anului 2014 - 2018, iar în sezonul rece s-a înregistrat un număr mediu de 15 beneficiari/noapte. Beneficiarilor li s-a acordat o masă seara, în regim de urgență le sunt acordate servicii si persoanelor din alte unitati administrative din județ sau din alte județe, cu mențiunea ca acestora nu li se poate oferi servicii mai mult de trei zile, apoi sunt referiți autorităților de domiciliu.

Municipiul Bacau a aplicat pentru finanțare nerambursabila, pentru înființarea Centrului social în cadrul Punctului Termic, din Bacau, strada Milcov, nr. 9E prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 - îmbunătățirea infrastrucurii sociale Domeniul de intervenție 3.2    - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii

serviciilor sociale. Cererea de Finanțare “Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” depusă la sediul OI - ADR Nord-Est în data de 23.07.2010 care a primit numărul de înregistrare NE/35/3/3.2/704/23.07.2010 și codul de înregistrare SMIS 24465; Având în vedere Scrisoarea de includere a cererii de finanțare în lista de rezervă Nr. 9012/01/09.08.2010 la OI - ADR Nord-Est Programul Operațional Regional 2007 - 2013, proiectul aprobat din punct de vedere administrativ, nu a beneficiat de finatare din lipsa de fonduri, alocate pentru axa respectivă. După doi ani a fost retras de la ADR NE, actualizat, deoarece Devizul general nu trebuia sa fie mai vechi de 12 luni si Proiectul tehnic nu trebuia sa fie mai vechi de doi ani de la data elaborării, Cererea de finanțare a fost rescrisa pentru proiectul „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinația de Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care se încadra pe Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul: Poli de dezvoltare urbană;. Proiectul a fost admis din punct de vedere administrativ și pentru ca Municipiul Bacau a fost desemnat Pol de dezvoltare urbana, fondurile fiind destinate acestuia, a fost semnat contract de finanțare în 16.04.2014, COD SMIS 47983. Din pacate executantul lucrării cu care a fost semnat contract in perioada implementări proiectului a dat faliment, motiv pentru care nu am putut raporta funcționalitatea centrului social la sfârșitul perioadei de implemntare. în prezent, datorita nevoii de a oferi servicii aceastei categorii de beneficiari, precum si altor persoane care sunt identificate in strada (victimele violentei domestice, alungate din domiciliu în periodele de agresiune fizica si verbala), centrul social va fi finalizat cu fonduri din bugetul local și intenționam acreditarea serviciului multifuncțional.

Pentru incluziunea acestor categorii sociale am aplicat în colaborare cu reprezentanții locali si regionali pentru obținerea de finanțare pentru patru proiecte prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cererea de propuneri de proiecte nr. 168/2014 „Dezvoltarea economiei sociale”, finanțată din DMI 6.1. „Promovarea incluziunii sociale”; acțiune pentru îmbunatatirea situației grupurilor vulnerabile, promovarea si dezvoltarea de activitati in domeniul antreprenoriatului social (inclusiv dezvoltarea de Întreprinderi sociale ale economiei sociale). Deși proiectele nu au primit finanțare, structurile de economie sociala consideram ca sunt o mare oportunitate pentru integrarea sociala si redarea demnității persoanelor aflate in nevoie si situație de risc, motiv pentru care le consideram o prioritate.

7.4 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • • Prevenire

 • • Protecție

 • • Monitorizare

7.5 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectiv General 1 - Prevenirea traficului de persoane și asistarea victimelor traficului de persoane, în conformitate cu aria de responsabilitate instituțională

OS. 1.1. Susținerea programelor/ acțiunilor destinate prevenirii traficului de persoane, inclusiv prevenirea traficului de copii

1.1.1 Actualizarea de parteneriate eficiente cu instituții si identificarea de ONG-uri abilitate in domeniu, pentru intervintie in echipa la nivelul comunitarii, în implementarea acțiunilor destinare creșterii gradului de informare și conștientizare a populației în ansamblu și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane, cu impact asupra reducerii factorilor care conduc la victimizare ;

 • 1.1.2.Campanii de informare in scoli si centre sociale privind situațiile cu risc, precum și gestionarea cu responsabilitate a deciziilor personale;

Obiectiv General 2: Incluziunea socială a persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate, altele decât cele prezentate anterior (persoane fără adăpost, fără susținerea familiei etc)

O.S.2.1. Asigurarea accesului la servicii și beneficii sociale, servicii medicale

 • 2.1.1. Facilitarea accesului familiilor/adulților cu o situație economica precara la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate etc);

 • 2.1.2. Sprijinirea familiilor cu copii

O.S.2.2. Protecția și asistarea specializată a persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate

 • 2.2.1. Identificarea resurselor pentru dezvoltarea serviciilor de asistență și sprijin (adpăpost-uri, cantine sociale, locuire, ocupare etc);

 • 2.2.2. Susținerea persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate în accesarea serviciilor comunitare existente;

7.6 RESURSE

 • • Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul județean, local;

 • • Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări nerambursabile);

 • • Resurse financiare din finanțări guvernamentale

 • • Resurse umane;

 • • Resurse instituționale.

 • • Resurse materiale din patrimoniul Municipiului Bacau

7.7 REZULTATE AȘTEPTATE

 • • Persoanele aflate în dificultate (persoane fără adăpost, fără susținere familială) au acces la servicii sociale, medicale;

 • • Creșterea eficacității programelor de preveniere prin implementarea sistematică a măsurilor de prevenire

 • •  Servicii de asistență și sprijin pentru persoane adulte aflate în situații de vulnerabilitate dezvoltate la nivel local.

 • • Acțiuni de informare și conștientizare a populației privind traficul de persoane derulate în parteneriat public-privat;

 • •  Sistem de colectare și analiză a datelor privind persoanele adulte traficate îmbunătățit;

 • • Victimele traficului de persoane au acces la servicii de asistență specializată prin referirea cazurilor;

CAPITOLUL 8. SERVICII SOCIALE ȘI BENEFICII DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILIE ȘI PERSOANE IN NEVOIE ÎN SISTEMULUI LOCAL DE COEZIUNE SOCIALA

8.1 MISIUNE

Consolidarea unui sistemului unitar, coerent, transparent de servicii sociale și dezvoltarea de parteneriate, sistem capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile și să identifice în timp util nevoia socială individuală sau de grup de la nivelul comunității.

8.2 VIZIUNE:

Sprijinirea familiilor și persoanei aflată în situație de vulnerabilitate, pentru depășirea situației de criză, prin identificarea precoce a nevoilor sociale cu care se confruntă, informare pentru prevenirea acestora și identificarea de resurse astfel încât să menținem funcționalitatea in mediul familial și familiar.

8.3 EVALUARE CONTEXTULUI LOCAL

Analizând sistemul serviciilor oferite atât de furnizorii publici cât și de cei privați la nivel local, numărul total de servicii sociale este insuficient pentru populația totală a municipiului comparativ cu numărul mare de persoane aflate în nevoie, din toate categoriile sociale.

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău realizează masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a veni în sprijinul populației Municipiul Bacău prin DAS a acordat subvenții pentru transportul public urban persoanelor defavorizate, tichete de masă pentru pensionari, apă minerală pentru populație (în cazul situațiilor de urgență), ajutoare de lemne, ajutoare de urgență și de înmormântare, subvenții la căldură, gestionarea și distribuirea către punctele de livrare a produselor in cadrul programului POAD,

Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale. Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. Măsurile și acțiunile de asistență socială se realizează astfel încât beneficiile de asistență socială și serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate și complementare cu scopul sa să prevină și să limiteze orice formă de dependență față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE BIROULUI BENEFICII SOCIALE

Biroul Beneficii Sociale funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău având ca obiect principal de activitate:

 • • consilierea persoanelor cu privire la prestațiile sociale de care pot beneficia;

 • • informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, ajutorului social, alocației de stat, indemnizației de creștere a copilului, stimulentului de inserție, a indemnizației de creștere pentru copiii cu handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate și stimulentului educațonal;

 • •  primirea și înregistrarea dosarelor de alocației pentru susținerea familiei, ajutorului social, alocației de stat, indemnizației de creștere a copilului, stimulentului de inserție, a indemnizației de creștere pentru copiii cu handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate și stimulentului educațonal;

 • • efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanților;

 • • îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv persoane decedate fără susținători legali.

Activități desfășurate în anul 2014 - 2018

 • • Consilierea persoanelor cu privire la prestațiile sociale de care pot beneficia;

 • • Informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, ajutorului social, alocației de stat, indemnizației de creștere a copilului, stimulentului de inserție, a indemnizației de creștere pentru copiii cu handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate, acordarea stimulentului educațonal.

  Alocație de susținere

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Dosare active (dispoziție de primar)

  419

  427

  359

  313

  204

  Dosare noi

  174

  279

  158

  142

  77

  Dosare modificate (dispoziție de primar)

  73

  101

  107

  104

  78

  Dosare reluate în plată (dispoziție de primar)

  61

  65

  86

  Dosare suspendate (dispoziție de primar)

  160

  208

  217

  Dosare încetate (dispoziție de primar)

  124

  164

  225

  195

  187

  Anchete sociale

  863

  1262

  1024

  821

  595

  Alocație de stat

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Dosare puse în plată (copii beneficiari)

  2116

  2957

  2524

  2271

  962Indemnizații pentru creșterea copilului

2014

2015

2016

2017

2018

Dosare puse în plată (părinți beneficiari)

946

946

1025

1086

920


Indemnizații pentru persoanele cu handicap

2014

2015

2016

2017

2018

Dosare puse în plată (părinți beneficiari)

6

24

28

14

14


Cantina sociala - dosare

410

235

63

0

0

Cantina sociala - beneficiat i

878

481

117

0

0


2014

2015

2016

2017

2018

Denumire ajutor

Nr. dosare/

nr. beneficiari

Nr. dosare/

nr. beneficiari

Nr. dosare/

nr. beneficiari

Nr. dosare/

nr. beneficiari

Nr. dosare/

nr. beneficiari

Ajutor social

237 dosare /

387 beneficiari

Dosare 233 /

373 beneficiari

Dosare 223 /

361 beneficiari

Dosare 183 /

304 beneficiari

Dosare 166 / 254 beneficiari

O.U.G. 70/2011 (lemne)

104 dosare

102 dosare

83 dosare

100 dosare

83 dosare

Ajutor lemne -beneficiari ajutor social

133 dosare

114 dosare

114 dosare

91 dosare

67 dosare

Ajutor urgență

53 dosare

35 dosare

81 dosare

79 dosare

102 dosare

Ajutor de înmormântare VMG

8 dosare

4 dosare

4 dosare

7 dosare

6 dosare


2014

2015

2016

2017

2018

înhumări

2

4

0

1

5

întocmirea de dosare și efectuarea de anchete sociale pentn. acordarea ajutorului social

122 cereri din care

96 soluție nate

110 cereri din care

86 soluție nate

125 cereri din care

110 solu ționate

102 cereri din care

89 soluțio nate

122 cereri din care

96 soluțio nate

anchete sociale pentn acordarea de masă la cantina socială

130 cereri din care

109 soluțio nate

131 cereri din care

54 soluțio nate

110 cereri din care

66 soluțio nate

asigurarea de servicii în cadrul Centrului de Cazare Temporară pentru Persoanele fără Adăpost,

32 persoane din care

25 persoane cazare si masă

20

persoane din care

20 persoane cazare si masă

20

persoane din care

20 persoane cazare si masă

30 persoane din care

30 persoane din care

12 persoane din care

12 persoane din care

Ajutoare de urgență

64 cereri din care

47 dosare aprobate

51 cereri din care

35 dosare aprobate

95 cereri din care

81 dosare aprobate

112 cereri din care

79 dosare aprobate

112 cereri din care

102 dosare aprobate

ajutoare de urgență acordate familiilor beneficiare de ajutor social ca urmare a decesului unui membru

8

4

4

7

6

anchete sociale pentru completarea

15

-

117

-

69

-

71

-

14

-


2014

2015

2016

2017

2018

dosarului de locuință socială

anchete sociale ca urmare a înscrierii în audiență a cetățenilor la Primarul Municipiului Bacău

14

38

58

19

15

anchete sociale privind acordarea spijinului financiar pentru diverse trebuințe

64

51

71

79

102

anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor SJU și DGASPC Bacău

23

37

25

5

17

anchete sociale și răspunsuri, urmare sesizărilor unor diverse instituții și petenți

191

79

41

87

32

anchete sociale pentru reducerea cu 50% a ta-ei de salubrizare

1779 cereri din care

1555 cereri aprobate

întocmirea anchetelor sociale conform celor constatate în teren; întocmirea răspunsurilor pentru petenți

225

508

459

366

366

Primirea cererilor și

114 cereri

11 cereri

76 cereri

1 cerere

83 cereri

1 cerere

139 cereri

0 cereri

83 cereri

0 cereri

declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolier pe perioada sezonului rece

aprobate și

respinse.

aprobate

Și

respinsă.

aprobate

Și

respinsă.

aprobate și

respinse

aprobate Și

respinse

Primirea cererilor și

34 cereri

4 cereri

23 cereri

1 cerere

23 cereri

1 cerere

36 cereri

0 cereri

30 cereri

0 cereri

declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, precum și efectuarea anchetelor sociale

aprobate și

respinse

aprobate Și

respinsă

aprobate Și

respinsă

aprobate și

respinse

i

■w_

respinse

Obiectivele Biroului Beneficii Sociale pe anul 2019

 • • îmbunătățirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală și județeană;

 • • instituirea unor prestații și servicii sociale, adaptate nevoilor persoanelor marginalizate social;

 • • realizarea unui circuit informațional unitar și eficient care să servescă interesului persoanelor marginalizate social;

 • • implicarea în procesul de formare și comunicare destinat persoanelor marginalizate social;

 • • promovarea unei imagini pozitive despre persoanele marginalizate social;

 • • desfășurarea de campanii de conștientizare și / sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru a combate prejudecățile existente despre persoanele marginalizate social;

 • • promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susține integrarea socială și pentru a preveni izolarea și separarea de comunitate a persoanelor marginalizate social;

 • • îmbunătățirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală și județeană;

 • • realizarea unui circuit informațional unitar și eficient care să servescă interesului persoanelor marginalizate social;

 • • implicarea în procesul de formare și comunicare destinat persoanelor marginalizate social;

 • • desfășurarea de campanii de conștientizare și / sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru a combate prejudecățile existente despre persoanele marginalizate social;

 • • promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susține integrarea socială și pentru a preveni izolarea și separarea de comunitate a persoanelor marginalizate social;

 • •  implicarea societății civile atât în elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei în domeniu cât și nerespectarea drepturilor persoanelor marginalizate social;

 • •  consolidarea colaborării dintre autoritățile administrației publice și persoane juridice publice sau private, instituțiile de cult recunoscute de lege în vederea elaborării și implementării de proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele marginalizate social;

 • •  asigurarea instruirii și formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile;

 • • încurajarea persoanelor marginalizate social de a-și căuta un loc de muncă în conformitate cu pregătirea fiecăreia;

 • • identificarea familiilor formate din soț și soție (precum și familiile monoparentale), a căror copii ffecventeză cursurile școlare și preșcolare, cu venituri nete pe membru de familie mai mici decât plafonul prevăzut de lege, pentru acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și stimulent educațional,

 • • identificarea și consilierea familiilor a căror copii de vârstă școlară sau preșcolară nu frecventează cursurile școlare, în vederea școlarizării acestora pentru a putea beneficia de alocație pentru susținerea familiei și stimulent educațional,

 • • consilierea familiilor în care se află copii sau părinți cu handicap în vederea acordării unor prestații sociale mai puțin cunoscute precum indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap până la 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului cu handicap, sprijinul lunar pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta de pana la 7 ani și indemnizația lunară pentru programul de lucru redus ce poate fi acordată până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului cu handcap.

Alte activități de asistenta socială

Conform atribuțiilor Direcției de Asistenta Sociala pe lângă serviciile și beneficiile sociale acordate conform legii au fost implementate proiecte, conform nevoii sociale identificate la nivelul comunității. Astfel a continuat desfășurarea proiectului, în colaborare cu UNICEF, „Furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” în cinci zone din municipiul Bacău adiacente școlilor „Octavian Voicu”, „Constantin Platon”, „Alexandru Șafran”, „Alecu Russo” și Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, în cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” în perioada de implementare a proiectului din Municipiul Bacau au fost 3128 gospodarii recenzate, 396 vulnerabilități, 13% gospodarii cu vulnerabilități, 18163 servicii, 697 persoane vulnerabile, in prezent in aria de implementare a proiectului (zona arondata celor 5 unitati de invatamant) sunt 216 gospodarii active, care după identificare are copii sau femei cu vulnerabilități și care se află pe lista echipei comunitare în vederea planificării activității și furnizării pachetului minim de servicii, pe baza planului de servicii.

Micro-grantul "Informat si implicat" a fost desfasurat în cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”. Acesta a fost finalizat, perioada de implementare desfașurându-se între 1 aprilie și 31 decembrie 2016. Bugetul alocat a fost de 20 000 RON, iar sursele de finanțare au fost Municipiul Bacău și UNICEF, fiecare contribuind cu câte 10 000 RON. Aplicantul este Direcția de Asistență Socială. Prin proiect am realizat consolidarea unei rețele interinstitutionale constituite intr-un centru comunitar format din următorii parteneri:

 • • Primăria Bacau prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău,

 • • Spitalul Județean Bacău - Cabinet de planificare familiala si contraceptie,

 • • Inspectoratul de Poliție Județean Bacău,

 • • Inspectoratul Școlar al Județului Bacău,

 • • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău,

 • • Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau,

 • • Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Bacau,

 • • Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Bacău,

 • • A.N.I.T.P. prin Centrul Regional antitrafic Bacău,

 • • Asociația Betania.

împreuna am realizat activitati comune de prevenire a situațiilor de risc la nivelul familiilor și copiilor. Oferirea de servicii in special pe vulnerabilitățile prioritare identificate prin proiectul AURORA și activitati de prevenire situațiilor care duc la aceste vulnerabilități prin activități de informare, comunicare și schimbare de comportamente care să adreseze normele sociale. Intervenția de furnizare de servicii la nivel comunitar a fost orientata pe prevenție, deoarece in contextul socioeconomic actual, din păcate se actioneaza tardiv, in situație de criza, nevoia sociala impune intervenții specializate mult mai costisitoare si mai complexe pentru persoanele, familiile aflate in situație de vulnerabilitate, costurile intervențiilor sunt suportate de comunitate atat financiar dar si moral, pe termen lung. Prin campaniile de informare ne-am propus creșterea adresabilității către instituțiile abilitate, către activitățile din proiect, informarea unui număr mult mai mare de persoane despre serviciile de la nivel local dar si de situațiile care ar putea conduce la o vulnerabilitate. Sesiunile de informare susținute de trei ori pe luna, in grupuri mici de copii si părinți, in cele trei locații alese ca si centru comunitar, dar si in scoli (săli de clasa, săli de sport) au avut obligatoriu specialist din instituiile menționate si de la DAS, cu următoarele teme de dezbatere: "Factori de risc si combatere a traficului de persoane" - A.N.I.T.P. prin Centrul Regional antitrafic Bacău, "Prevenirea consumului de substanțe psihoactive" - CEPECA (Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Bacău), "Singur acasa, masuri de siguranța" - IPJ (Inspectoratul de Poliție Județean Bacău), "Adolescenta fara violenta"- IPJ (Inspectoratul de Poliție Județean Bacău), "Copilărie fara violenta"- IPJ (Inspectoratul de Poliție Județean Bacău), "Violenta te poate transforma intr-un infractor!" - IPJ (Inspectoratul de Poliție Județean Bacău), "Sunt tanar si informat" - Cabinet de planificare familiala din Spitalul Județean Bacau, "Implicat in jocuri de mișcare pentru a sti cum sa ma comport in spirit fairplay!" - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, "Club recreativ" împreuna am făcut excursii la Muzeul de istorie, Vivariu, Observatorul astronomic pentru a oferi aceasta oportunitate copiilor cu venituri reduse, stimularea creativității si a stimei de sine, dezvoltare personala, autocunoastere, corectarea unor comportamente. Timp de doua saptamani copii si părinți au făcut activitati cu partenerii proiectului si cu voluntarii selectați. Obiectivului proiectului este corelat cu cu obiectivele Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor sociale: "Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii integrate bazate pe comunitate, eficace și eficiente" si ” îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor acestora la servicii de sănătate de calitate -Implementarea de intervenții de prevenție primară pentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate de sănătate - consum de alcool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă etc.” Obiectiv general: Prevenire prin informare specializata si operativa prin: Obiectiv specific 1: Consolidarea unei rețele interinstitutionale constituite intr-un centru comunitar si realizarea unei campanii de informare generala asupra servicilor disponibile oferite la nivelul municipiului Bacau (in zonele de implementare a proiectului), Obiectiv specific 2: Organizarea de sesiuni de informare cu persoanele vulnerabile pe domenii prioritare: violenta, abuz, neglijare, abandon școlar si comportamente la risc, identificate prin AURORA, Obiectiv specific 3: sensibilizarea si promovarea unui sti de viata sănătos prin implicare persoanelor vulnerabile in activitati recreative si culturale si crearea unei rețele de voluntariat

Rezultat:

 • 1. Centrul comunitar constituit din instituțiile partenere, funcțional, întâlniri cel puțin lunare,

 • 2. Acord semnat de către toti partenerii,

 • 3. Doua ateliere de lucru pentru schimbul de experiența al specialiștilor din proiect si Asociația Betania, care la acea data avea mai multe experiența acumulata printr-un proiect implementat pentru copii care aveau părinții plecați la munca in străinătate,

 • 4. Susținerea a 24 sesiuni de informare (3 pe luna) la fiecare a participat macar cate un reprezentant DAS si al instituțiilor partenere enumerate mai sus, 460 copii prezenti (ne-am propus 360, deci am depășit așteptările), 104 adulti (ne-am propus 60, deci am depășit așteptările) - rude, apartinatori, părinți din comunitatea vizata, si 15 voluntari (rețea funcționala)

Micrograntul „Informat și Implicat 2017 a fost desfasurat în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”. Acesta a fost finalizat, a fost implementat in 2017 și a avut un buget alocat de 30 000 RON, sumă obținută în urma finanțării din partea Municipiului Bacău (15 000 RON) și din partea UNICEF (15 000 RON). Aplicantul este și în acest caz Direcția de Asistența Socială, iar ca parteneri sunt implicați: Direcția de Asistență Socială și UNICEF. Principalele activități propuse sunt aceleași ca în cadrul micrograntului inițial finalizat în anul 2016, beneficiarul fiind, de asemenea, Municipiul Bacău. Se menține inclusiv comunitatea țintă vizată, pentru a asigura o dezvoltare continuă și sănătoasă a comunităților aflate în impas .

Micrograntul 2018 "Hai în P.A.S cu noi” a fost desfasurat în cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”. Acesta este in curs de implementare, cu un buget alocat de Buget total 30.000 lei din care UNICEF- 20.000 lei, Primăria Municipiului Bacău 10.000 lei. Aplicantul este Direcția de Asistență Socială. Activitățile au fost desfășurate in Municipiul Bacău, sediul DAS, școala gimnazială Octavian Voîcu, școala gimnazială Alecu Russo, liceul tehnoogic Petru Rareș, școala gimnazială Alexandru Șafran, școala gimnazială Constantin Platon, parcul dendrologic Hemeiuș, cinema Arena Mall, Biblioteca Județeană Bacău, Club Sportiv Ecvestru Decebal Hemeiuș. Activitati desfășurate cu următorii parteneri: Club Sportiv Ecvestru Decebal Hemeiuș, Poliția Locală a mun.Bacău, parcul dendrologic Hemeiuș, cinema Arena Mall, Biblioteca Județeană Bacău. Obiectivul proiectului: Sprijinirea implementării planurilor de servicii pentru grupul țintă definit, prin înglobarea serviciilor Aurora de informare și consiliere într-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor și gradului lor de înțelegere. Obiectivului proiectului este corelat cu cu obiectivele Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor sociale: "Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii integrate bazate pe comunitate, eficace și eficiente”. Grupul țintă este format din 120 copii și 20 părinți ai copiilor vulnerabili conform evaluării platformei Aurora din Municipiul Bacău. Am avut următoarele teme de dezbatere: Stop Violenței: "Casa mea și școala mea un spațiu al siguranței", Fii inteligent nu fii dependent!, Pe urmele lui Harap Alb, Cartea preferată, în galop, Reciclăm și câștigăm.

Proiectul “Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” a demarat in municipiul Bacau prin DAS in parteneriat cu Unicef Romania in iulie 2015 si cuprinde 5 zone din municipiu -5 scoli cu străzile arondate lor: ZI - Sc, Octavian Voicu, Z2 -Sc. Alecu Russo, Z3 - Liceul tehnologic Petru Rares si Z5 - Sc. Ctin. Platon.

în luna iulie 2015 a fost infiintat Compartimentul Servicii Sociale Comunitare Integrate, cu 5 posturi de asistent medical comunitar care, ulterior, in luna decembrie 2015 a fost completat cu 5 posturi de asistent social. Salarizarea acestor posturi a fost finanțata de Unicef, pana la sfârșitul anului 2018. începând cu 01.01.2019 acest compartiment a fost preluat in intregime de DAS, pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. Unicef a oferit si suport tehnic - fiecare angajat in proiect are o tableta cu aplicația AURORA, o aplicație cu ajutorul careia s-au înregistrat gospodăriile (practic, s-a realizat un recensământ cu ajutorul unui chestionar direct pe tableta) iar din aplicație au rezultat vulnerabilitățile acestora. Practic, prin furnizarea de servicii integrate (pe cele 3 domenii: social, medical si educațional) s-a urmărit eliminarea acestor vulnerabilități ale familiilor recenzate. Accentul s-a pus pe copil si pe familia acestuia. S-au recenzat un număr 16.445 gospodarii, la care s-au oferit servicii integrate. Pana la finalul proiectului, conform Metodologiei de lucru integrat, au ramas active un număr de aproximativ 400 gospodarii la care s-au acordat servicii integrate in vederea diminuării vulnerabilităților. Principalele vulnerabilități rezultate in urma recensământului efectuat pe cele 5 sectoare din municipiu au fost: copil cu condiții precare de locuire, copil cu unul sau ambii părinți plecați in străinătate, copil in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copiilor, copil cu boala cronica sau care locuiește intr-o gospodărie in care exista persoane cu boli comice. Unicef a oferit si formarea personalului, de la formarea pentru aplicația AURORA pana la diverse traininguri pentru toate echipele si coordonatori. Prin implementarea acestui proiect in municipiul Bacau si in județul Bacau, Unicef a urmărit generarea unui model care sa fie implementat la nivel național.

Colaborare cu ADL Bacau prin întocmirea de documente (rapoarte, situații statistice, alte documente solicitate) pentru implementarea proiectului ”E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare. în Zona urbana marginalizata Izvoare si Letea (ZUM) in cadrul proiectului au fost desfășurate activitati de identificare a nevoilor si propuneri pentru proiecte in zonele menționate pentru creșterea calitatii vieții populației si alinierea la standardele europene. Propunerile de proiecte pentru creșterea calitatii vieții populației din zona Lete si zona Izvoare sunt depuse pentru a solicita finanțare nerambursabila de Municipiul Bacau.

Realizarea unor campanii de informare in scoli privind drepturile si obligațiile copiilor:

 • • Eveniment “Daruim Atentie Sporita”, informarea elevilor Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacău cu privire la măsurile de prevenire și combatere a exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor; masuri de protecție si protejare a drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării și abuzurilor sexuale și a unei demonstrații de autoapărare desfășurată de către furnizor. Parteneri in cadrul evenimentului IPJ Bacau, DSP Bacau -Compartimentul evaluare si promovare a sanatatii - efectele exploatării sexuale asupra victimelor, Compartimentul de informare si consiliere pentru copilul victima a traficului de persoane si pentru copilul aflat neinsotit pe teritoriul altui stat - din cadrul Complexului de servicii sociale pentru interventiein situații de urgenta in domeniul protecției copilului -DGASPC Bacau, Asociația Happy Life Bacau, Penitenciarul Bacau. Participant! 113 elevi si cadre didactice, desfășurată in luna martie 2018.

 • • Activitate de atragere a atenției asupra dimensiunii a doua fenomene des întâlnite: agresiunile asupra copiilor și exploatarea copiilor prin munca, măsuri care trebuie luate în vederea diminuării acestor practici; celebrând astfel 4 iunie 2018 - Ziua Internaționala a Copiilor Victime ale Agresiunii si 12 iunie 2018 - Ziua Mondiala împotriva Exploatării prin munca a copiilor. Activitatea s-a desfasurat in doua unitati școlare din municipiul Bacau si a avut ca public tinta un număr de 46 de copiii si părinți, desfasurata in luna iunie 2018, alături de Direcția de Sanatate Publica Bacau.

 • • “Ziua Internaționala a cărților pentu copii si tineri” scopul activitatii: însuflețirea dragostei de carte și de a îndrepta atenția copiilor și tinerilor către lectură. Dezvolatrea responsabilității si implicării civice a copiilor din scoli. Parteneri in cadrul proiectului: Penitenciarul Bacau - unde au fost donate peste 700 de cârti colectate din următoarele unitati școlare din municiul Bacau: Colegiul National Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau; Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau; Colegiul National „Ferdinand I” Bacau; Grădiniță cu Program Prelungit” Crai Nou”- Structura a Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu” si Teatrul Municipal Bacovia. Ei au delegat si un actor, voluntar, care a interpretat un spectacol de stand-up comedy tinerilor din penitenciarul Bacau. Campanie desfășurată in perioada martie- aprilie 2018.

 • • Activitatea educaționala si de socializare prin joc, învățam drepturile si responsabilitățile pe care le au copiii respectând dreptul la timp liber- activitate desfasurata in cadrul scolii de vara 2018, organizata în incinta Școlii Gimnaziale nr. 10 Bacau. Au participat un număr de 100 de copiii. Perioada de desfășurare iulie 2018.

 • •  Activitate de informare pe tema “Violentei domestice- prevenire si intervenții eficiente” cu elevii Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul lunii noiembrie 2018 si a participat un număr aproximativ de 150 de elevi.

 • • Campanii de informare “Știu că îți faci griji ... Notifică plecarea în străinătate!” în școlile din municipiul Bacău privind etapele procedurii de delegare a autorității părintești pentru părinții / părintele unic întreținător care intenționează să plece la munca în străinătate, pe parcursul întregului an școlar 2018-2019, în toate unitățile școlare / structurile arondate; conform prevederilor legislative în domeniul protecției copilului, respectiv Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului cu modificările si completările ulterioare si Hotararea nr. 691 din 19 august 2015 privind aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia.

Realizare de campanii de promovarea a drepturilor persoanelor vârstnice si persoanelor cu handicap:

 • • Eveniment „Tinerețe fără bătrânețe” desfășurat cu scopul prezentării de modele de buna practica în lucru cu persoanele de vârsta a treia - conlucrarea tuturor specialiștilor din domeniul social pentru conștientizarea și asumarea rolului deținut în cadrul echipei multidisciplinare pentru atingerea obiectivelor propuse, cu scopul îmbunătățirii vieții. Parteneri in cadrul evenimentului: Colegiul Fizioterapeuților Bacău, Asociația pentru Promovarea învățământului European Bacău; Asociația “Sfântul Voievod Ștefan cel Mare- Hârja”; Centrul Wellnes Herbalife Bacău; Colegiul “Mihai Eminescu” Bacău, nivelul postii ceai - domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Direcția de Sănătate Publică Bacău, Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sănătății; Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău; Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății; Parohia Valea Seacă 2 - Sf. Ierarh Nicolae, Protoieria Sascut, corn. Valea Seacă, Bacău. Evenimentul a fost precedat de o suita de activitati, după cum urmează: în data de 5 octombrie 2018 o activitate interactivă de informare, în data de 16 noiembrie 2018 un workshop pe tema serviciilor oferite vârstnicilor, cu viitori specialiști studenți și elevi, in data de 29 noiembrie 2018 o activitate practică cu persoanele vârstnice din Centrul de zi Clubul Pensionarilor; în data de 13 decembrie 2018 o activitate comună între Centrul de zi Clubul Pensionarilor si Centrul social -medical rezidențial pentru persane vârstnice Hârja.

 • • Expoziții fotografică „SUNTEM SPECIALI. CU TOTII SUNTEM EGALI!” Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități in colaborare cu Consiliul Județean Bacau prin Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Claudiu Veres Photographer, Sandu Floarea Photographer, Silviu Balan Photographer si Asociația Pasionaților de Fotografie Bacau si GTL Medical Clinic. Spectacolul aniversar “Deschide-ti mintea! Deschide-ti inima!” aflat la a Il-a ediție va desfășura in colaborare cu Consiliul Județean Bacau prin Direcția Generală de Asistența Sociala si Protecția Copilului Bacau. Perioada de desfășurare octombrie- decembrie 2018.

 • • Participarea la cea de a doua ediție ”Gătim pentru oamenii străzii” desfășurat în colaborare cu Asociația „BronxPeople” Bacău. Acest eveniment a avut loc în data de 16 si 17 decembrie 2018, când au fost gătite 250 de porții de mancare si donate haine, pilote, perne si lenjerii pentru oamenii străzii.

Realizare unor campanii de promovare a Diecției de Asistență Sociala a Municipiului Bacau si a profesiei de asistent social:

 • • Prezentarea serviciilor DAS Bacau unui public mai larg si acordarea de martisoare confecționate hand-made, de beneficiarii centrelor din subordine, cu ocazia zilei de 8 Martie, doamnelor din doua fabrici de confecții.

 • • Campanie de informare Ziua Asistentei Sociale - scopul: este esențial pentru elevi să cunoască profilului profesional al asistentului social și rolul serviciilor sociale care oferă suport persoanelor care se confruntă cu vulnerabilități sau riscuri sociale Riscurile sociale pot genera forme de excluziune socială sau dezechilibru economic pentru fiecare persoană în societatea de astăzi, iar elevii trebuie să știe cum și unde să solicite suport în perioadele de dificultate. Perioada in care sau desfasurat activitatile: 20 martie 2018-20 aprilie 2018 in cinci licee / colegii din municipiul Bacau, Colegiul National de Arta “George Apostu” Bacau, Colegiul “Henri Coanda” Bacau, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacau, Liceul Tehnologic “Petru Rares” Bacau, Colegiul Tehnic de Comunicații “Nicolae Vasilescu Karpen” Bacau. Campania s-a desfasurat la nivel național si este implementata de Asociația ASproAS București reprezentata prin Director Ana Radulescu. Numărul de copii informați 235 din 9 clase, 5 colegii.

 • • Evenimentul “Ziua internațională a familiei” are scopul de a spori gradul de conștientizare a rolului familiilor în educația timpurie și în oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții pentru copii și tineri. Ziua familiei evidențiază importanța tuturor îngrijitorilor din familii, indiferent dacă sunt părinți, bunici sau frați și importanța educației părintești pentru bunăstarea copiilor. Aceasta zi se concentrează pe bunele practici pentru echilibrul dintre muncă și familie pentru a ajuta părinții în rolurile lor educaționale și de îngrijire. Serbata in colaborare cu mai multe ONG sau instituții, sub forma de carusel: Școala Părinților Bacau, Asociația Betania- Copilul Autist, FSC Bacau, Armata Șalvarii, Salina Bacau- Beneficiile, Papillon Clinique Bacau, Hobby Club, Palatul Copiilor Bacau. Evenimentul se va desfășura anual, in luna mai.

 • • Evenimentul „Ziua Universala a Iei” are ca scop celebrarea specificului cultural național prin amenajarea unui spațiu ambiental in tema cu sarbatoarea, in care cetățenii isi pot realiza poze, este realizat in colaborare cu Centrul de Informare Europ Direct si aduce ca parteneri in cadrul evenementului: Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale, Asociația Betania; Fundația de Sprijin Comunitar Bacău; Palatul Copiilor Bacau; Asociația Centrul Daniel; Școala Populara de Arte si Meserii; Asociația Bronx People. Serbat in data de 24 Iunie 2018.

 • • Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacau a marcat “Ziua porților deschise”, pentru a aduce la cunoștință publicului larg activitatea lor, în perspectiva sărbătoririi a 15 ani de activitate (01.04.2003 înființarea Serviciului Public de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau). In perioada 12-16 noiembrie 2018 am primit vizita persoanelor din următoarele instituții partenere: Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacau, Colegiul “Mihai Eminescu” Bacau, Colegiul “Henri Coanda” Bacau, Penitenciarul de minori si tineri Bacau, Colegiul Pedagogic “Ștefan cel Mare” Bacau, Școala Gimnaziala nr 10 Bacau si Școala Gimnaziala “Alecu Russo” Bacau.

Realizarea unor activitati pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, spiritului civic si munca in echipa

Au fost destinate centrelor de zi din subordinea Direcției de Asistența Socială a Municipiului Bacau:

 • • ”Luna plantării arborilor” implementat de Direcția Silvica Bacau - însuflețirea sentimentului de dragoste si respect pentru pădure ca singură garanție pentru păstrarea și perpetuarea pădurii, menținerea echilibrului ecologic necesar unei vieți normale și sănătoase, dezvolatrea responsabilității și implicării civice a copiilor, conștientizarea propriilor decizii și a propriului comportament. Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau prin Centrul de zi „Clubul pensionarilor” si Centrul de resurse pentru Adolescenți personal din cadrul birourilor sediului central au participat la activitatea desfășurată in locația șantierelor unde sunt organizate lucrări de impadurire in județul Bacau, in luna aprilie.

 • • „împreuna la grădiniță” scopul proiectului educațional construirea unui ethos al încrederii si respectului in cadrul grupului, valorizând parteneriatul public. Activitate desfășurată in parteneriat cu Grădiniță cu program prelungit “Bambi”- structura a Colegiului Tehnic de Telecomunicații ”Nicolae Vasilescu-Karpen”. Perioada de desfășurare mai 2018.

 • • “Ziua Internaționala a Prieteniei”- Scopul evenimentului: desfasurarea de activități educaționale și de conștientizare a valorii relațiilor de prietenie în viața tuturor, subliniind totodată că promovarea unei culturi a păcii și a non-violenței ar trebui să fie transmisă copiilor prin educație. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin Centrul de zi „Clubul pensionarilor” si Centrul de resurse pentru adolescenți împreuna cu Școala Gimnaziala nr. 10 Bacau si Fundația de Sprijin Comunitar, prin Satul Seniorilor Milly in luna iulie 2018.

 • •  „La ferma!” activitate desfasurata in doua etape. O prima etapa împreuna cu beneficiarii Centrului de Resurse pentru Adolescenți cu scopul formarii de deprinderi de viață independentă si o a doua etapa consolidarea informațiilor primite in timpul activitatilor educaționale din cadrul centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate privind cunoașterea mediului in general si a animalelor domestice in special, prin observarea si participarea la activitatile fermei cu beneficiarii Centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate. Perioada de desfășurare a activitatii - august 2018.

 • • Implementarea în parteneriat a proiectului “Dezvoltă o abilitate, reușește în viață!”, proiect finanțat de Asociația pentru o Europă Unită. Oportunitatea de a participa la spectacolele de animație a unui număr de 10 copii cu un insotitor / sesiune de stagiatura in fiecare duminica.

în vederea prevenirii excluziunii sociale pe fondul unui context socio - economic defavorabil și a dificultăților de integrare / reintegrare socială, Municipiul Bacău susține familia și persoanele aflate în situație de risc prin susținerea serviciilor sociale primare și specializate din structura proprie și acordarea de finanțări nerambursabile conform Legii 350/2005 și pentru promovarea valorilor sociale și susținerea activităților care contribuie la acestea.

în cursul anului 2014 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenței sociale conform Legii 350/2005 și a Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru următoarele fundații:

 • • Fundația de Sprijin Comunitar cu proiectul „Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din Municipiul Bacau";

 • • Fundația de Sprijin Comunitar cu proiectul „Centrul comunitar mozaic";

 • • A.S.C.H.N. „Centrul Daniel”cu proiectul „Acceptarea - cheia integrării;

 • • ACCMA Betania „Centrul de integrare al tinerilor”

 • • ACCMA Betania „Centrul de zi Delfinul pentru copii cu autism”.

 • • Societatea Naționala de Cruce Roșie cu proiectul „Centrul de Servicii de îngrijire si asistenta la domiciliu pentru persoane vârstnice '‘Deschideți o usa"

 • • Asociația Caritas Bacău cu proiectul Locuință protejată pentru vârstnici

 • • Asociația Trust orfelinat Ungureni - Centru rezidențial rețea de apartamente sociale

în cursul anului 2015 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenței sociale conform Legii 350/2005 și a Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru următoarele fundații:

 • • Fundația de Sprijin Comunitar cu proiectul „Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din Municipiul Bacau";

 • • Fundația de Sprijin Comunitar cu proiectul „Centrul comunitar mozaic";

 • • A.S.C.H.N. „Centrul DanieF’cu proiectul „Dezvoltarea personală, pas important în viitorlei;

 • • ACCMA Betania „Centrul de integrare al tinerilor

 • • ACCMA Betania „Centrul multifuncțional pentru adulții cu dizabilități”

 • • ACCMA Betania „Centrul de zi pentru copii cu autism”.

 • •  Societatea Naționala de Cruce Roșie cu proiectul „Centrul de Servicii de îngrijire si asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice"Deschideti o usa"

 • • Societatea Naționala de Cruce Roșie cu proiectul „O șansă pentru un viitor mai bun"

 • • Asociația Caritas Bacău cu proiectul Locuință protejată pentru vârstnici

în cursul anului 2016 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenței sociale conform Legii 350/2005 și a Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru următoarele fundații:

 • • A.S.C.H.N. „Centrul Daniel” cu proiectul „Utilizarea tehnologiei si programul de recuperare”;

 • • Societatea Națională de Cruce Roșie cu proiectul „îngrijire la domiciliu "

 • • Societatea Naționala de Cruce Roșie cu proiectul „O șansă pentru un viitor mai bun"

 • • ACCMA Betania „Centrul de integrare tineri”.

în cursul anului 2017 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenței sociale conform Legii 350/2005 și a Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru următoarele fundații:

 • • Asociația de sprijin a copiilor handicapați neuromotor Bacău cu proiectul „Utilizarea artelor combinate in programele de recuperare”

 • • Fundația de sprijin comunitar cu proiectul „Servicii de îngrijire comunitare pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău "

 • •  Societatea Naționala de Cruce Roșie cu proiectul „Centrul de servicii de îngrijire si asistenta la domiciliu pentru persoanele vârstnice - Deschideți o ușa"

 • • ACCMA Betania „Prevenirea marginalizării sociale prin servicii sociale de asistenta, îngrijire si recuperare pentru copii, tinere si adulți cu dizabilități sau aflați in dificultate”

în cursul anului 2018 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenței sociale conform Legii 350/2005 și a Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru următoarele fundații:

 • • Asociația Creștină de Misiune și ajutor Olanda - România "Betania" - Centrul de integrare a tinerilor - Acordarea de servicii sociale pentru tineri revocați din centre de plasament si pentru tineri aflati in dificultate in vederea reintegrării sociale

 • • Asociația Creștină de Misiune și ajutor Olanda - România "Betania1' - Centrul "Multifuncțional pentru persoane adulte cu dizabilitati" - Imbunatatirea condițiilor de trai si promovarea incluziunii sociale a vârstnicilor, diversificarea serviciilor de ingrijire in Mun. Bacau

 • • Fundația de Sprijin Comunitar - Centrul comunitar Mozaic - Servicii sociale si educaționale in vederea reducerii marginalizarii sociale a copiilor cu probleme sociale din cartierul Tache si imbunatatirea integrării lor școlare si sociale

 • • Fundația de Sprijin Comunitar -Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău” - Servicii socio medicale asigurate persoanelor vârstnice aflate in stare de dependenta si/sau vulnerabile din mun. Bacau

 • • Societatea Naționala de Crucea Roșie - O sansa pentru un viitor mai bun - Consiliere si pachete

 • • Asociația Caritas Bacau - Locuința protejata pt vârstnici - Imbunatatirea calitatii vieții persoanelor de varsta a treia fara adapost din Mun. Bacau

 • •  Societatea Naționala de Crucea Roșie - Centrul de Servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice"Deschideti o usa" - Imbunatatirea condițiilor de trai si promovarea incluziunii sociale a vârstnicilor, diversificarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in Mun. Bacau

 • • ASCHN Centrul Daniel BACAU - Dezvoltare personala Pas important spre viitor - Creșterea calitatii vieții copiilor cu handicap sau boli invalidante, sprijinirea integrării sociale a acestora prin consilierea si instruirea părinților, activitati de recuperare si reabilitare.

 • • Asociația Trust Orfelinat Ungureni - Rețea apartamente sociale - Centru rezidențial

 • • Asociația Lumina - Copii bolnavi de cancer - Centru rezidențial

Au fost alocate sume prin HCL 283/19.12.2014 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociația Nevazatorilor din România cu ocazia Pomului de Crăciun și prin HCL 284/19.12.2014 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociația Naționala a surzilor, în vederea organizării evenimentului Sunetul Crăciunului in toate casele.

Au fost alocate sume prin HCL 197/30.09.2015 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu FEDSC Constantin Brâncoveanu cu ocazia Zilei pensionarului - suma fiind de 15.000 lei și prin HCL 165/14.08.2015 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociația “Și totuși sunt ca voi” , în vederea organizării evenimentului Sportiv internațional în sumă de 1.380 lei.

Au fost alocate sume prin HCL 265/14.12.2015 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu FEDSC Constantin Brâncoveanu cu ocazia evenimentului „Iată vin colindătorii” - suma fiind de 27.000 lei și prin HCL 54/17.03.2016 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu FEDSC Constantin Brâncoveanu, în vederea organizării evenimentului „Ti-am luat un mărțișor” în sumă de 27.000 lei.

Au fost alocate sume prin HCL 43/22.02.2017 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Uniunea Generala a Pensionarilor cu ocazia evenimentului „Ziua internaționala a Femeii” - suma fiind de 32.400 lei și prin HCL 136/28.04.2017 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Uniunea Generala a Pensionarilor, în vederea organizării evenimentului „Ziua internaționala a câștigării drepturilor cetățenești in munca egala” în sumă de 48.600 lei, justificând doar suma de 39.843 lei. Prin HCL 436/28.12.2017 s a alocat suma de 20.520 lei pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Uniunea Generala a Pensionarilor, în vederea organizării evenimentului „Microrevelion” suma ce va fi decontata in anul 2018.

Au fost distribuite ajutoare alimentare prin programul POAD pentru următoarele categorii de beneficiari: persoane neinstitutionalizate, cu handicap grad I și II, adulti si copii, 3278 persoane in 2014 si 3049 persoane în 2015, beneficiari ai VMG, 18 persoane in 2014 și 480 persoane in 2015 la care se adauga 720 persoane beneficiare de alocație de susținere, pensionari cu pensii pana in 400 lei în 2014 un număr de 339 persoane, in 2015 un număr de 339 persoane, in 2016 un număr de 2180 persoane, 1958 șomeri in 2014 și 1272 șomeri in 2015 începând cu semestrul II2008 pîna în 2010 au fost distribuite de tichete valorice pentru pensionarii din municipiul Bacău cu venituri echivalente sau mai mici de 700 lei, din 2014 au fost distribuite de tichete valorice pentru 27.748 pensionari din municipiul Bacău cu venituri echivalente sau mai mici de 786 lei conform Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 306/2011 cu toate modificările și completările ulterioare.

2014

2015

2016

2017

2018

pensionarii din municipiul Bacău cu venituri echivalente sau mai mici de 700 lei

27.748

pensionari din municipiul Bacău cu venituri echivalente sau mai mici de 786 lei

35.552

pensionari din municipiul Bacău cu venituri echivalente sau mai mici de 1050 lei

40.695

37.835

pensionari din municipiul Bacău cu venituri echivalente sau mai mici de 1200 lei

35.849

Modificările de cuantum al valorii tichetului și plafonul maxim al veniturilor pensionarilor a fost crescut în cursul anilor în funcție de inflație, indexarea pensiilor si puterea de cumpărare a acestei categorii sociale defavorizate, pentru a preveni excluziunea sociala a acestora si creșterea calității vieții a acestora.

persoane beneficiare anual

2014

2015

2016

2017

2018

ajutoare de urgenta

53

39

85

86

106

tichete

27748

35552

40695

37835

35849

asistenți personali ai persoanei cu handicap

353

361

391

418

437

indemnizații a persoanei cu handicap

777

802

895

903

936

Acordarea unui premiu pentru împlinirea vârstei de 100 ani

-

-

3

3

2

Acordarea unui premiu pentru 50 de ani de căsătorie

-

-

500

230

233

Pentru situații de caniculă, semnalate prin coduri metereologice (galben si roșu de canicula) de către instituțiile AjNM; ISU; DSP, au fost alocate fonduri în 2014, 2016 și 2017, respectiv instalarea punctelor de canicula și de prim ajutor unde a fost distribuita apa populației precum și perioada avariei la rețeaua de apa a municipiului în 2018, conform situații prevăzute de H.C.L. nr.1/14.01.2017 si H.C.L. nr.2/16.01.2017 prin care s-a constatat existenta unei situații deosebite in municipiul Bacau, respectiv sistarea serviciului de furnizare cu apa potabila, drept pentru care s-a dispus acordarea ajutorului de urgenta pentru populație, constând in achiziționarea si distribuirea de apa potabila in perioada sistării, prin intermediul instalării celor 8 puncte stabilite.

Facilități financiare acordate persoanelor aflate în dificultate pe perioada sezonului rece. Astfel subvenția la căldură acordată în perioada 2014 - 2018 a fost:

AN

C.E.T.

BACAU

GAZE

NATURALE

ENERGIE ELECTRICA

LEMNE

2014

3.244

1.751

30

90

2015

3.192

1.445

23

99

2016

2.574

2.077

31

108

2017

2.484

2.603

37

89

2018

1820

2125

32

82

Distribuirea abonamentelor gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun, pentru următoarele categorii:

 • • donatori de sânge pentru 220 beneficiari în 2014, pentru 290 beneficiari in 2015, pentru 270 beneficiari in 2016, pentru 284 beneficiari in 2016, pentru 247 beneficiari in 2018

 • • veterani de război și văduve de război, persoane care au obținut titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989, urmașii de erou martir au primit abonament

 • • pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 520 lei

 • • pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 520 lei

 • • pensionarii de urmaș care au împlinit vârsta de 60 de ani și ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 520 lei

 • • persoane cu handicap și însoțitorii/asistenții personali

începând cu data de 01/10/2017 s-a introdus noul sistem de facturare și plată a subvenției acordate de la bugetul local pentru transportul în comun (cârduri de călătorie), conform Hotărârii Consiliului Local nr. 335/2017. Astfel s-a putut efectua plata aferentă serviciului efectiv prestat.

2014

2015

2016

2017

2018

pensionari

4661

4590

6258

8865

9230

donatori

220

290

270

284

247

handicap

1141

1141

1138

1.000

1.000

elevi

3027

3143

2277

0

0

Perioada

Plafon (lei)

Benefici

2010-2017

490

aproximativ 5.000 pensionari / luna

începând cu 01/11/2011

520

începând cu 01/02/2013

590

începând cu 01/08/2013

630

începând cu 05/05/2015

660

începând cu 01/01/2016

690

începând cu 01/10/2016

1.050

aproximativ 10.000 pensionari / luna

începând cu 01/01/2017

1.106

începând cu 01/18/2017

1.206

începând cu 01/10/2017 s-a implementat sistemul de validare a călătoriei prin intermediul cârdului

8.4 ANALIZA SWOT (ADOP)

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

 • • Experiență profesională

 • • DAS este constituit și acreditat ca si furnizor de servicii sociale

 • • DAS are servicii specializate licențiate si in mediul ONG

 • • Profesionalismul personalului;

 • • Parteneriate create

 • • Furnizorii de serv soc., operator date cu caracter personal

 • • Municipiul Bacău, oferă finanțare nerambursabilă pentru proiecte sociale

 • • DAS are o baza de date proprie din activitatea desfășurată, parțial centralizata în format electronic

 • • Expertiza pe implementarea de proiecte a ADL Bacau, cu care colaboram

 • • Existența unui pachet de măsuri anti-sărăcie care trasează direcțiile de acțiune pentru perioada 2016-2020 și sursele de finanțare. Respectiv un set de strategii naționale pe diferite domenii care să ghideze intervențiile viitoare și utilizarea fondurilor europene. - oportunități

 • • existenta unui număr semnificativ de furnizori privați de servicii sociale care au servicii sociale specializate licențiate

 • • înclinarea balanței de la prestații sociale la dezvoltarea de servicii sociale și de economie socială care să conducă la o incluziune activă a grupurilor vulnerabile.

 • • Scop comun al instituțiilor partenere pentru prevenirea si integrarea persoanelor in situație de risc - parteneriate funcționale

 • • Centrele specializate funcționează la capacitate maximă, cu multe cereri in așteptare

 • • lipsa unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării si centralizării la nivel local în timp real a nevoii de înființare, dezvoltare si concentrare a resurselor pe nevoi prioritare la nivel local (INS centralizează la nivel de județ si nu sunt detalii de asistenta sociala colectate de specialiști din teren);

 • • Nu avem acces la toate bazele de date privind populația, unele nici nu pot fi centralizate (legea privind protecția datelor cu caracter personal și faptul ca parte din potențialii beneficiari de servicii sociale nu sunt școlarizați sau înscriși la medicul de familie, pensionarii au venituri si din alte sisteme de pensii sau asociate pensiei)

 • • Nu oferim servicii specializate pentru toate categoriile sociale aflate în nevoie socială (de ex. persoane adulte cu dizabilitati psihice, centre de tip respiro, rețea de asistenți personali profesioniști, echipa mobila de îngrijiri la domiciliu, cantina sociala, șa).

 • • Nu toate categoriile de beneficiari sunt în atenția ONG-urilor eligibile pentru a accesa fonduri nerambursabile de la buget local (persoanele far a adapost)

 • • Existența a 16 Zone Urbane Marginalizate pe teritoriul Municipiului. Banca Mondială, Atlasul zonelor urbane marginalizate din România - document la care DAS Bacau a contribuit prin identificarea zonelor definite și completarea documentelor solicitate

 • • Cerere foarte mare de locuințe sociale care momentan nu poate fi satisfăcută din cauza lipsei infrastructurii.

 • • La nivel Municipal nu există o situație clară a numărului de copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate deoarece aceștia nu se declară.

 • • Nu sunt programe pentru a centraliza intr-un limbaj comun date privind beneficiarii si nevoile sociale

 • • Spațiu mic pentru marirea capacității centrelor in actualele locații

 • • logistica (PC - tablete) nu permite colectarea acestor date în timpul prelucrării ceea ce impune timp si resurse speciale alocate întocmirii bazei de date

 • • Resurse matreriale si financiare limitate

 • • Număr mare de persoane (adulți și copii) cu dizabilități.

OPORTUNITĂȚI

PIEDICI

 • • completarea schemei de personal (conform organigramei) pentru a acoperi volumul mare de activității desfășurate;

 • • accesarea fondurilor nerambursabile

• Legislația nu permite achiziționarea anumitor produse strict necesare dezvoltării (funcționarii) anumitor servicii sociale (OU 90/6.12.2017) Standardele sunt

OPORTUNITĂȚI

PIEDICI

 • • identificarea clădirilor din municipiul Bacau care pot fi adaptate/reabilitate pentru creșterea capacitatii centrelor sociale existente in funcție de nevoia identificata

 • • oferirea de facilități angajatorilor

 • • creșterea numărului de parteneriate cu instituții care pot furniza date privind potențialii beneficiari sau di versificarea/îmbunătățirea activităților desfășurate în baza lor.

 • • activitati in parteneriat pentru care au fost concretizate direcții de acțiune care pot fi dezvoltate.

 • • Existența finanțărilor europene pentru reabilitarea și dotarea centrelor sociale propuse pentru înființare

 • • Includerea serviciilor sociale in sistemul informatic pe portalul primăriei, accesibil beneficiarilor serviciilor administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghișeu, dezvoltarea sistemului implementat prin proiectul „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-oflice și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău ”

foarte des modificate si unele condiții nu permit mentinerea/dezvoltarea de servicii (cantina sociala a fost închisa deoarece serviciile sociale erau acordate de DAS și prepararea hranei era asigurata de cantina CP V)

 • • contextul economic de la nivel local nu încurajează întoarcerea părinților copiilor plecați la muncă în străinătate.

 • • Scădere a populației apte de muncă și creștere a numărului vârstnicilor

 • • nu toti potențialii beneficari se adreseaza direct DAS-ului (de ex. victimele violentei, persoanele fara adapost, părinți care pleacă la muncă în străinătate, șa)

8.5 DIRECȚII DE ACȚIUNE

 • • Consolidarea instituțională a serviciilor comunitare integrate

 • • Dezvoltarea pieței mixte de servicii

 • • Modernizarea sistemelor de servicii sociale

8.6 OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectiv General 1: Consolidarea instituțională a sistemului de servicii sociale

O.S.1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale care funcționează la capacitate maxima, furnizarea de servicii integrate, bazate pe comunitate, eficace și eficiente.

 • 1.1.1. întărirea capacității DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială;

 • 1.1.2. Elaborarea unui mecanism instituțional de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, de identificare și evaluare a tuturor cazurilor de risc social, în vederea prevenirii si depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon,violenta, șa;

 • 1.1.3. Crearea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării si centralizării la nivel local în timp real a nevoii de înființare, dezvoltare si concentrare a resurselor pe nevoi prioritare la nivel local cu detalii de asistenta sociala colectate de Specialiști din teren și de la instituții (număr de nevoi, categorii de beneficiari, concentrație in fimcție de localizare și avantaje si dezavantaje - harta sărăciei si excluziunii sociale, venituri, proprietăți imobile si mobile)

 • 1.1.4. Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorităților naționale la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață si a populației majoritare

 • 1.1.5. Promovarea, replicarea bunelor practici în domeniul serviciilor sociale;

 • 1.1.6. Formarea continuă a personalului, profesioniștilor care lucrează în DAS.

 • 1.1.7. Dezvoltarea competențelor de atragere de fonduri și management de proiect a autorităților locale;

O.S.1.2 Dezvoltarea și implementarea unui sistem local eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități și a tuturor persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate

 • 1.2.1. Crearea și implementarea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea intendepartamentala (in cadrul DAS) de identificare și înregistrare a tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile:

 • 1.2.2. Identificarea unui mecanism de creare a unui sistem interinstitutional de identificare și înregistrare a tuturor persoanelor in situație de risc social de la comunității a tuturor grupurilor în situații de vulnerabilitate. (medici de familie, cadre didactice, Spital, Penitenciar, mediul universitar, mediul economic, biserica, etc)

 • 1.2.3. Informatizarea baze de date cu persoanele vulnerabile la nivelul comunități, elaborarea unei proceduri de monitorizare complete si complexe fara sa consume timpul, ca resursa deficitara in situația unei tehnoredactări a situației socio-economice identificate in teren ;

 • 1.2.4. Crearea și implementarea unui mecanism de monitorizare a grupurilor vulnerabile din comunitate (definirea unui rol activ al profesioniștilor locali în procesul monitorizării respectării drepturilor copilului);

O S. 1.3 Eficientizarea managementului de sistem la nivelul autorităților publice locale

 • 1.3.1. îmbunătățirea capacității de planificare, monitorizare și evaluare în scopul dezvoltării serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității și resursele acesteia;

 • 1.3.2. Implementarea strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2019-2029;

 • 1.3.3. Monitorizarea și evaluarea periodică(anuală) a strategiei locale;

 • 1.3.4. Furnizarea serviciilor în baza unor proceduri și metodologii de lucru elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 1.3.5. Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor;

 • 1.3.6. Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori privați pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

Obiectiv General 2: Dezvoltarea pieței mixte de servicii

O.S.2.1. Consolidarea cooperării dintre sectorul public și organizațiile neguvernamentale

 • 2.1.1. Asigurarea respectării principiilor concurenței, eficienței și transparenței în finanțarea din surse publice a serviciilor sociale oferite de ONG-uri în calitate de furnizori privați de servicii sociale;

 • 2.1.2. Consultarea și implicarea ONG-urilor, utilizarea competențelor și expertizei acestora în elaboarea si implementarea strategiilor locale/planurilor de acțiune, în dezvoltarea serviciilor sociale și mobilizarea resurselor comunității

 • 2.1.3. Susținerea și încurajarea sectorului nonprofit în a prelua și dezvolta servicii sociale din sectorul public;

 • 2.1.4. Facilitarea parteneriatelor dintre autoritățile publice și ONG-uri;

 • 2.1.5. Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome și a altor minorități la educație la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere precum și a populației majoritare

 • 2.1.6. Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității naționale și creșterea atractivității pentru investiții precum si altor persoane aflate in dificultate

O.S.2.2. Creșterea gradului de implicare a sectorului economic în susținerea dezvoltării serviciilor sociale

 • 2.2.1. Promovarea conceptului de "responsabilitate socială”;

 • 2.2.2. Identificarea și implementarea mecanismelor de atragere a factorilor economici în suținerea dezvoltării serviciilor sociale ;

 • 2.2.3. Definirea rolului activ al sectorului economic procesul de incluziune socială a grupurilor vulnerabil - grupuri de lucru locale de intervenție formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor nonprofit, agenți economici care să identifice soluții la problemele comunității;

 • 2.2.4. Dezvoltarea structurilor de economie socială;

O.S.2.3. Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limbă, obiceiuri,patrimoniu) a minorității naționale

 • 2.3.1. întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale

 • 2.3.2. Promovarea culturii și identității naționale și a minorităților naționale

Obiectiv General 3: Locuire și mică infrastructură

O.S.3.1. Asigurarea de către instituțiile locale și partenerii sociali a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la serviciile publice și mică infrastructură

 • 3.1.1. Alocarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului în baza procedurii de lucru aprobate de către Consiliul local.

 • 3.1.2. Reabilitarea locuințelor sociale și colective cu accent pe reabilitarea specială pentru persoanele dezavantajate -zona Izvoare

 • 3.1.3. Prevenirea institutionalizarii copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza cu un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului

 • 3.1.4. Crearea de spatii recreative

 • 3.1.5. Asigurarea accesului la serviciile publice in funcție de nevoia sociala identificate

Obiectiv General 4: Modernizarea sistemelor de servicii sociale

O.S.4.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat

 • 4.1.1. Implementarea reglementărilor în vigoare privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, actualizarea si crearea de proceduri in funcție de noile reglementari;

 • 4.1.2. Actualizarea, elaborarea și implementarea de proceduri pentru monitorizarea si creșterea calității serviciilor sociale;

 • 4.1.3. Schimburi de experiența si modele de bune practici intre specialiștii din cadrul DAS si alti specialiștii din cadrul altor furnizori publici si privați pentru implementarea și respectarea legislației în domeniul calității serviciilor sociale;

 • 4.1.4. Perfectionarea/calificare /formare resurselor umane care lucrează în domeniul serviciilor sociale si identificarea de masuri sa stimuleze atragerea de personal calificat;

 • 4.1.5. Sesiuni de instruire pentru personalul din centre, asistenți personali, îngrijitori informali, voluntari;

O.S.4.2. Creșterea eficienței și impactului serviciilor sociale

 • 4.2.1. Organizarea serviciilor sociale în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, de locuire, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în vederea dezvoltării unor mecanisme de sprijin efectiv al grupurilor vulnerabile;

 • 4.2.2. încurajarea dezvoltării serviciilor de îngrijire familială (case de tip familial, locuințe protejate, asistență personalizată la domiciliu etc) atât pentru copii, cât și pentru adulți

 • 4.2.3. Dezvoltarea capacității de răspuns inter-instituțional în vederea optimizării intervențiilor;

 • 4.2.4. Monitorizarea și evaluarea intervențiilor pe baza unui sistem de indicatori, cu accent pe rezultate sustenabile și echitabile si asigurarea unui sistem integrat de servicii și beneficii sociale pentru grupurile vulnerabile;

 • 4.2.5. Actualizarea periodică a bazei de date existenta la nivel local si a Hărții serviciilor sociale;

O.S.4.3. Promovarea abordărilor inovative în domeniul serviciilor sociale

 • 4.3.1. Identificarea intervențiilor/experiențelor de bună practică și promovarea acestora în comunitate;

8.7 RESURSE

 • • Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul local;

 • • Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări nerambursabile);

 • • Resurse financiare din finanțări guvernamentale

 • • Resurse umane;

Resurse instituționale.

8.8 REZULTATE AȘTEPTATE

 • •  Servicii sociale proactive și de calitate;

 • • Un sistem de centralizare a bazei de date în rețea intendepartamentala (in cadrul DAS) de identificare și înregistrare a tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile creat

 • • un mecanism de creare a unui sistem interinstitutional de identificare și înregistrare a tuturor persoanelor in situație de risc social de la comunității a tuturor grupurilor în situații de vulnerabilitate, (medici de familie, cadre didactice, Spital, Penitenciar, mediul universitar, mediul economic, biserica, etc) identificat si un sistem creat

 • • informatizarea baze de date cu persoanele vulnerabile la nivelul comunități, elaborarea unei proceduri de monitorizare complete si complexe fara sa consume timpul, ca resursa deficitara in situația unei tehnoredactări a situației socio-economice identificate in teren;

 • •  Servicii sociale integrate eficace și eficiente la nivelul comunității, orientate pe prevenție și depistare precoce a situaiilor de risc;

 • •  Strategie locală de dezvoltare a serviciilor sociale, eficienta, ușor de implementat;

 • • Capacitatea de planificare și dezvoltare a serviciilor sociale;

 • • Creșterea numărului de profesioniști care lucrează în sistemul public de asistență socială;

 • • Proceduri pentru monitorizarea calității serviciilor sociale elaborate;

 • • Acțiuni de informare și sprijin a furnizorilor publici și privați de servicii derulate în scopul implementării legislației în domeniul serviciilor sociale;

 • • Acțiuni de informare și sprijin a potențialilor beneficiari sau a beneficiarilor privind furnizorii publici și privați de servicii specializate de la nivel local precum si a serviciilor sociale oferite la nivel local;

 • • Sistem de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea intervențiilor creat;

 • •  Sistem integrat de servicii și beneficii sociale pentru grupuri vulnerabile dezvoltat;

 • • Modele de bună practică promovate în comunitate;

 • • Creșterea numărului de servicii sociale în funcție de nevoile identificate;

 • •  Toate serviciile sociale acreditate;

 • • îmbunătățirea capacității de răspuns și intervenței a serviciilor sociale;

 • • Creșterea gradului de implicare a sectorului economic în susținerea serviciilor sociale;

 • • înființarea unei structuri de economie socială;

 • • îmbunătățirea organizării instituționale și metodologice a serviciilor sociale;

 • • Acțiuni de informare și sprijin a membrilor comunității privin drepturile si resposabilitatile in funcție de legislația în vigoare, de stimulare a simțului civic si de promovare a valorilor si normelor sociale;

 • • Stimularea membrilor comunității de a se implica in activitati de voluntariat si de a promova coeziunea sociala

 • • Resposabilizarea membrilor comunității de a respecta legislația și de a interveni in sprijinul membrilor comunitari in nevoie prin îndrumare către instituțiile abilitate, sesizare a acestora și nu in ultimul rând de a cunoaște formele de risc si vulnerabilitate, modul de prevenire si unde se pot adresa in caz de nevoie

 • • cadru de intervenție preventivă pentru diminuarea efectelor asupra persoanelor vulnerabile și a serviciilor sociale tardive, mai costisitoare și a unui sistem de asistență proactiv prin crearea de oportunități în sprijinul persoanei si familiei în nevoie socială de a se reintegra.

 • • Programe si proiecte de informare si mai ales de sprijin efectiv pentru recuperare funcțională astfel incat sa fie redus timpul de recuperare si prevenita situația de dependență.

 • • Prevenirea si combaterea fenomenului de abandon școlar si familial prin susținerea serviciilor care sprijină supravegherea copiilor pe perioada cat părinții sunt la serviciu si creaza și susțin locuri de munca pentru persoanele vulnerabile.

CAPITOLUL 9. CADRUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

9.1 INSTITUȚII RESPONSABILE ȘI PARTENERI

Responsabilitatea implementării Strategiei locale ]n concordanta cu strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale revine în egală măsură autorităților administrației publice locale, furnizorilor publici de servicii sociale care funcționează în cadrul acestora( DGASPC, DAS etc) și instituțiilor publice relevante pentru domeniul asistenței sociale și al serviciilor sociale (educație, sănătate, ocupare, administrație și interne etc), cu precizarea că o responsabilitate mai mare revine autorităților administrației publice. Partenerii neguvemamentali și privați (inclusiv furnizorii privați de servicii sociale), instituțiile de cult recunoscute de lege, societate civilă își vor concetra activitatea pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor prezentei strategii.

Respectând principiul bunei guvernanțe, pentru implementarea strategiei se poate opta pentru înființarea o structura instituțională (Comitetul de Coordonare și Monitorizare) incluzând reprezentanți ai majorității instituțiilor și organizațiilor relevante. Secretariatul va fi asigurat de D. A.S. Bacău. Coordonarea activităților intersectoriale privind îndeplinirea obiectivelor se va face la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacau, pe baza planului operațional și a planurilor anuale de acțiune care vor include atât intervențiile proprii cât și ale celorlalți actori relevanți pentru domeniul pentru domeniul asistenței sociale și al serviciilor sociale Reușita implementării Strategiei pe această componentă presupune transparență, predictibilitate, sustenabilitate financiară și participarea activă a tuturor actorilor implicați în promovarea drepturilor copilului.

9.2 PROCEDURI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Monitorizarea și evaluarea Strategiei se realizează în scopul verificării atingerii obiectivelor specifice, a modului în care au fost atinse aceste obiective, cât și a măsurii în care rezultatele implementării activităților au corespuns cu cele stabilite inițial, respectarea termenelor și a conținutului activităților derulate. In acest sens se va elabora o metodologie de monitorizare și evaluare agreată de toți partenerii instituționali.

Coordonarea activității de monitorizare este asigurată de DAS Bacău. De regulă, Strategia va fi evaluată anual, pe baza rezultatelor se va decide cu privire la oportunitate ajustării.

Monitorizarea se va realiza semestrial pe baza rezultatelor din Planurile anuale de acțiune propuse si indeplinirea indicatorilor propuși.

CAPITOLUL 10. PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU PERIOADA 2019 - 2029 - Anexa 1

PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTAREA

SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU PERIOADA

2019 - 2029

COMPONENTA: PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI Șl A FAMILIEI "INVESTIȚIA ÎN COPII: RUPEREA CERCULUI VICIOS AL DEFAVORIZĂRII"

OBIECTIV GENERAL 1: ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS Șl FUNCȚIONAL

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

1.1.1. Angajarea personalului de specialitate in cadrul DAS;

2019-2029

DAS

DAS

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.1. Asigurarea unor servicii sociale funcționale in cadrul Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacău

1.1.2. Formarea continuă și profesionalizarea personalului din cadrul DAS; (corelat cu Obiectiv General -Modernizarea Sistemelor de Servicii Sociale. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

2019-2029

DAS

DAS

buget local

1.1.3. Dezvoltarea competențelor profesioniștilor/membrilor SCC pentru creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului (corelat cu Obiectiv General - Modernizarea Sistemelor De Servicii Sociale. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

2019-2029

DAS

DAS

buget local

1.1.4. Schimburi de experiență de bune practici în domeniul serviciilor și politicilor pentru copil;

(corelat cu Obiectiv General -Modernizarea Sistemelor de Servicii Sociale - Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

1.1.5. Implementarea unor activități intersectoriale pentru asigurarea bunăstării vieții copiilor și familiilor acestora corelat cu Obiectivul General -Asigurarea Bunăstării Vieții Tuturor Copiilor Într-Un Mediu Familial Sănătos Și Funcțional si cu Obiectivul General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS +

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectivul General -Garantarea Drepturilor Copiilor Aflați în Situații de Vulnerabilitate. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor / adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

1.1.6. Continuarea programului pilot implementat in cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău" care la nivelul municipiului Bacău a fost desfășurat doar zonele arondate următoarelor școli: Școala Gimnazială „Alecu Russo" Bacău, Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran", Școala Gimnazială „Constantin Platon" Bacău, Școala Gimnazială „Octavian Voicu" Bacău, Liceul Tehnologic „Petru Rareș" Bacău recenzate in platforma AURORA

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

CJRAE ISJ DGASPC

buget local

1.1.7. Reactualizarea parteneriatelor cu instituții locale, ONG-urilor, agenților economici, care să identifice soluții la problemele sociale de la nivelul comunității, replicarea si continuarea parteneriatelor comunitare din proiectele nerambursabile, care au fost funcționale la nivel local;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS OSPT, DSP, ANITP și ISJ

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.2. îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscri minatorii

1.2.1. Identificarea continuă a numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/sau cu CES școlarizați în învățământul de masa, cât și a celor care au vârsta corespunzătoare dar nu mai frecventează școala;

2019-2029

DAS

DAS

ISJ

CJRAE

buget local

1.2.2. Acțiuni de informare și educare a comunității, părinților și copiilor privind importanța participării la educația de bază;

2019 2029

ANUAL

DAS

DAS CJRAE, AJOFM

buget local

1.2.3. Creșterea gradului de implicarea a unităților de învățământ în monitorizarea participării copiilor la educația de bază, de nivel primar și gimnazial;

2019-2029

DAS

DAS CJRAE ISJ

buget local

1.2.4. Creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului în rândul cadrelor didactice;

2019-2029

DAS

DAS

CJRAE ISJ

buget local

1.2.5. Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru copii care au părăsit sistemul de învățământ prin programe de tip "a doua șansă"

2019-2029

DAS

DAS

CJRAE ISJ

buget local

1.2.6. Colaborarea cu mediatori școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, îmbunătățirea comunicării și colaborării cu instituțiile de învățământ;

2019-2029

DAS,

DAS CJRAE ISJ

buget local

O.S.1.3. îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor acestor la servicii de sănătate de calitate

1.3.1. Promovarea serviciilor de asistență medicală primară cu accent pe serviciile preventive furnizate prin pachetul de servicii de bază

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS DGASPC

buget local

1.3.2. Definirea unui rol activai medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în asigurarea accesului copiilor la servicii medicale de bază și identificare situațiilor de

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2022)

DAS

DAS

DGASPC

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

risc(îmbunătățirea comunicării și colaborării cu medicii de familie);

1.3,3. Derularea de programe și acțiuni cu medicii de familie și specialiștii de la nivelul comunităților locale în depistarea precoce a copiilor cu probleme de sănătate.

2019-2029

{etapă intermediară 2019-2025)

DAS

DAS

DGASPC

buget local

1.3.4.Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, DSP, cu scopul de a îmbunătăți accesul copiilor și familiilor acestora la servicii de sănătate

2019-2029

DAS

DAS

DGASPC

buget local

1.3.5. Acțiuni de informarea părinților, copiilor, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

2019-2029

DAS

DAS SJ - Cabinet planificare familiala, DSP

buget local

1.3,6. Implementarea de intervenții de prevenție primară pentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate de sănătate - consum de alcool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă etc.

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

ANA CPECA

DSP

buget local

1.3.7. Facilitarea formarii continue a profesioniștilor de la nivel local în furnizarea serviciilor sociale integrate;

2019-2029

DAS

DAS

DGASPC

buget local

O.S.1.4 Promovarea accesului copiilor la activități recreative și petrecere a timpului liber

1.4.1. Dezvoltarea de către autoritățile locale a facilităților destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber;

2019-2029

DAS

MB

DAS

buget local

1.4.2. Implementarea de către autoritățile locale în parteneriatcu ONG-uri, instituții de învățământ a unor

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

buget local + ONG partener

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

programe de petrecere a timpului liber ( excursii, Școala de vară etc);

1.4.3. Campanii de informare a în comunitate privind dreptul copiilor la activități recreative și timp liber

2019-2029 ANUAL

DAS

DAS

buget local

O.S.1.5. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile comunitare integrate destinate copilului și familiei

1.5.1. Acțiuni de informare și educare periodică a părinților cu privire la drepturile copilului și responsabilitățile parentale;

(minim 2 acțiuni/an/comunitate)

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

buget local

1.5.2. Acțiuni de informare a părinților cu privire la serviciilor comunitare existente pentru copii ( informare directă și informare prin campanii locale de informare / educare / conștientizare)

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

buget local

1.5.3. îmbunătățirea competențelor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor (implementarea programelor de tipul "Școala părinților", a programelor de consiliere parentală la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie, școlii)- minim 1 program/an/comunitate) (corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie)

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

1.5.4. Accesibilizarea informației în sensul prezentării acesteia în formate prietenoase, ușor de citit, adaptate grupurilor țintă;

2019-2029

DAS

DAS

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Instituții responsabile

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.6. Dezvoltarea și implementarea unui sistem local eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului

1.6.1. Crearea și implementarea unui mecanism de identificare și înregistrare și monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

1.6.2. Crearea unei baze de date comune la nivel de DAS cu privire la beneficiarii direcți cu vulnerabilități si modalități de intervenție.

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

OBIECTIV GENERAL 2: GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.2.1. îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați in dificultate

2.1.1. Facilitarea accesului familiilor aflate in dificultate la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate, forme individualizate de sprijin etc); si creșterea accesului si participării la educație pentru copii preșcolari.

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

buget local

2.1.2. Implementarea pachetului minim de servicii în comu nități si îngrij irea copilului aflat in dificultate.

2019-2029

DAS

DAS

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

2.1.3. Implicarea copiilor aflați in dificultate în viața comunității.

2019-2029

DAS

DAS

buget local

2.1.4. Implicarea familiei în procesul de îngrijire, dezvoltare si educație a copilului aflat in dificultate

2019-2029

DAS

DAS

buget local

O.S.2.2. Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie și creșterea calității vieții familiilor aflate in dificultate.

2.2.1. Definirea unui rol activai furnizorilor privați de servicii sociale în compensarea deficitului de servicii în comunități, prin dezvoltarea continuă a programelor și serviciilor de suport pentru copii și familiile lor și informare familiilor aflate in dificultate cu privire la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

2019-2029

DAS, MB, CLB,

DAS, MB

buget local

2.2.2. Susținerea și promovarea parteneriatelor public-privat, privat -privat pentru derularea de servicii complementare de sprijin pentru copil și familie, evitând suprapunerile și dublarea alocării de resurse;

2019-2029

DAS - Mun.

Bacău, CJ -DGASPC, ONG (beneficiare de finanțări), Birou

Achiziții, Monitorizare,

Programe,

Proiecte

DAS - Mun. Bacău, O - DGASPC, ONG (beneficiare de finanțări),

buget local buget local

2.2.3. Asigurarea serviciilor prin centrele de zi funcționale in funcție de nevoia sociala identificata si pentru a preveni serviciile specializate în situații tardive, mai costisitoare și mai traumatizante pentru copil si familie; prevenirea abandonului copiilor din familiile aflate in dificultate

2019-2029

DAS

DAS

buget local

2.2.4. Dezvoltarea în continuare a serviciilor comunitare integrate pentru a sprijin familia (centre de consiliere și

2019-2029

DAS

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

sprijin pentru copii și părinți, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc) centre de resurse pentru părinți, construirea și dezvoltarea unor rețele comunitare de suport pentru copil și familie etc)

2.2.5. Creare/dezvoltare de infrastructură de prevenire a separării cum ar fi: locuințe sociale pentru familii numeroase/familii sărace cu locuire precară/familii fără locuință etc

2019-2029

DAS ADL (GAL)

DAS MB

buget local finanțări nerambursabile

2.2.6. Dezvoltarea capacității autorităților locale de a dezvolta servicii comunitare integrate eficace și eficiente;

2019-2029

DAS

DAS

buget local

2.2.7. Creșterea accesului copiilor din municipiul Bacău la educație, sănătate și servicii sociale;

2019-2029

DAS

DAS

buget local

2.2.8. Furnizarea serviciilor de sprijin mamelor aflate în situație de risc (mame singure, mame minore)-programe de consiliere la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie; găzduire temporară și asistență specializată, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc)

2019-2029

DAS,

DAS

buget local

2.2.9. Asigurarea funcționării Centrului de zi 0 școală pentru toți, in conformitate cu standardele de funcționare in baza cărora a fost licențiat

2019-2029

DAS

DAS

buget local

O.S.2.3. Incluziunea socială a copiilor cu dizabilități promovând dreptul la educație, sănătate, viață în familie și în comunitate și creșterea calității vieții copilului cu dizabilități.

2.3.1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități (definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

în depistarea precoce a copiilor cu dizabilități și orientarea lor către servicii specializate, identificarea timpurie a nevoilor educaționale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învățare, identificarea timpurie a nevoilor de recuperare/reabilitare și asigurare accesului la serviciile de recuperare, reabilitare, educație, integrare -reintegrare socială și școlară

2.3.2. Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale accesibile pentru copii cu dizabilități și familiile acestora (extinderea echipelor mobile de intervenție la domiciliu în zonele/comunitățile în care dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare nu a fost posibilă; înființarea unor servicii de tip respira, centrelor de recuperare etc) și îngrijirea copilului cu nevoi speciale

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.3.3. Dezvoltarea centrelor de intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilități în vederea accesării educației formale si implicarea copiilor cu nevoi speciale în viața comunității

2019-2029

DAS

DAS

buget local

2.3.4. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii acestora în mediul familial prin dezvoltarea abilităților parentale specifice, informarea acestora privind dizabilitate, alternativele de

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

abilitare/reabilitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil prin implicarea familiei în procesul de îngrijire, recuperare, reabilitare, educație a copilului cu nevoi speciale.

2.3.5. Dezvoltării unei atitudini pozitive în familie și societate față de copii cu dizabilități prin acțiuni de informare, educare și comunicare în comunitate

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

2.3.6. Formarea continuă a profesioniștilor/personalului care lucrează cu copilul cu dizabilitățif inclusiv asistenții personali)

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.2.4. Creșterea calității vieții familiilor in care sunt integrate persoane cu dizabilități

2.4.1. Informare familiilor persoanelor cu dizabilități la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.4.2. Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilități

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.2.5. Incluziunea socială a copiilor dezavantajați de etnie romă asigurând accesul la educație, sănătate și servicii sociale, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare

2.5.1. Colaborarea cu mediatori școlari și mediatori sanitari și colaborarea cu CJRAE, DSP; (corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional. îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii)

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

Buget local

2.5.2. Colaborarea cu personalul specializat în intervenția Ea nivelul comunităților de romi- mediatori școlari, mediatori sanitari, experți locali romi, pentru a facilita accesul copiilor romi la servicii sociale, educaționale și medicale

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

(identificarea copiilor/părinților fără acte de identitate, pentru obținerea actelor de identitate, pentru înscrierea la medicul de familie, la școală, orientarea către servicii sociale specializate etc);

2.5.3. Creșterea gradului de implicare și responsabilizarea a ONG-urilor locale pentru romi în scopul incluziunii sociale a copiilor romi și familiilor acestor;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.5.4. Combaterea atitudinii negative a societății față de romi, în general și față de copiii romi în special prin acțiuni de reducerea a stereotipurilor negative, promovarea unor modele de succes

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.2.6. Gestionarea eficientă a fenomenului "copiilor străzii"

2.6.1. îmbunătățirea strategiilor de identificare a copiilor din mediul stradal prin colaborare cu instituțiile /ONG-urile partenere;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.6.2. Campanii de descurajare a cerșetoriei - ca formă de exploatare economică a copilului

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.2.7. Prevenirea delincventei juvenile și a recidivelor

2.7.1. Acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile;

2019-2029

DAS

DAS IPJ, ANTIP și Politia locala

Buget local

2.7.2. Dezvoltarea colaborării interinstituționale atât în scopul prevenirii delincvenței juvenile, cât și în procesul furnizării serviciilor de sprijin;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS IPJ, ANTIP și Politia locala

Buget local

O.S.2.8. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen

2.8.1. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea efectelor grave ale consumului de droguri sau alte substanțe

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor;

(corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor /adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen -2.7.1.)

O.S.2.9. Asigurarea serviciilor de suport adecvat copiilor cu părinți plecați în străinătate și copiilor remigranți

2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specifice de suport pentru copii cu părinți plecați în străinătate și copii remigranți (identificarea tuturor copiilor cu ambii părinți/părintele unic susținător plecați la muncă în străinătate; implementarea unor programe personalizate de consiliere și suport, asigurarea accesului la serviciile sociale de suport existente în comunitate);

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.9.2. Acțiuni de informare cu privire la prevederile Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la munca in străinătate.

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

O.S.2.10. Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor

2.10.1. Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților, inclusiv educație pentru prevenirea HIV și ITS; Sesiuni de informare pentru prevenirea comportamentelor la risc (sarcini nedorite, și asupra serviciilor disponibile oferite la nivelul municipiului Bacău,

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

sensibilizarea si promovarea unui stil de viața sănătos in parteneriatcu instituțiile abilitate (DSP, ISJ)

2.10.2. Asigurarea accesului adolescenților la servicii de planificare familială; Informare si îndruma re/referi re către serviciile disponibile oferite la nivelul municipiului Bacău

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local, Buget instituții partenere

2.10.3. Implementarea programelor de educație pentru sănătate în comunități;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.2.11. Auto-cunoaștere și dezvoltare personală

2.11.1. Asigurarea accesului copiilor / adolescenților la servicii de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.11.2. Servicii de consiliere psihologică

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.11.3 Asigurarea serviciilor de suport pentru părinții copiilor/adolescenților

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 3: PREVENIREA Șl COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUIțNEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare

3.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către copii, părinți și profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență ( acțiuni de schimbare a percepției colective cu privire la violență, eliminarea formelor de disciplinare violentă și pedeapsa corporală a copiilor în toate mediile, cu accent pe impactul negativ asupra dezvoltării copilului, implicarea părinților în activități derulate în scopul prevenirii și diminuării violenței împotriva copiilor, implicarea copiilor prin educația de la egal la egal în activități derulate la nivelul școlii de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor, etc) corelat cu Obiectivul General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional, Asigurarea unor servicii sociale funcționale in cadrul Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacă si cu Obiectivul General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea unui minim de resurse pentru copii și familiile aflate in situație de dificultate, Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor) si cu Obiectivul General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce.

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS Politia locala, PL/ISJ

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectivul General -Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor / adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

O.S.3.2. întărirea capacității DAS și privați în prevenirea și combaterea oricărei forme de violență;

3.2.1. Creșterea capacității de intervenție a DAS-ului, furnizorilor privați în situațiile de violență care implică copilul - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere;

2019-2029

DAS

DAS

buget local

3.2.2. Implementarea unui mecanism eficient de înregistrare, monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau a oricărei forme de violență asupra copilului;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

3.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale în scopul prevenirii expunerii copiilor la formele de violență și protejarea siguranței acestuia;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

3.2.4. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea asupra fenomenului și efectelor grave ale traficului, exploatării copiilor;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget localOBIECTIV GENERAL 4 : STIMULAREA CONSULTĂRII Șl PARTICIPĂRII COPIILOR

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.4.1. Asigurarea accesului copiilor la informații utile și adaptate nivelului lor de înțelegere

4.1.1. Derularea de campanii de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care copii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local

COMPONENTA: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Dl. ACCESIBILITATE - CONDIȚIE PREMERGĂTOARE PENTRU PARTICIPAREA LA VIAȚA SOCIALĂ Șl ECONOMICĂ

OBIECTIV GENERAL 1 - ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CONDIȚII DE EGALITATE CU TOȚI CETĂȚENII LA MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAȚIE Șl MIJLOACE DE COMUNICARE, LA TOATE RESURSELE COMUNITĂȚII (BUNURI, SERVICII, INCLUSIV SERVICII PUBLICE) ÎN COMUNITATE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.1. Identificarea resurselor locale și colaborarea cu alte instituții publice și a persoanelor juridice cu capital privat în implementarea prevederilor legale în domeniu! accesibilității;

1.1.1. Asigurarea unor modalități de comunicare și informare accesibile persoanelor cu dizabilități (ex. Interpretare mimico -gestuală, transpunerea în formate accesibile a documentelor oficiale ale autorităților publice, inclusiv afișajul public (scriere Braille, înregistrări audio, versiuni simplificate, scriere in caractere mari, pagini web accesibilizate);

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

1.1.2, Asigurarea unor servicii / activități de consultanță și instruire pentru factorii implicați în accesibilizarea domeniului informării și comunicării pentru persoanele cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

1.1.3. Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizării mediului fizic, transport, mijloacelor de comunicare;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.1.2. îmbunătățirea gradului de informare al persoanelor cu dizabilități și

1.2.1. Informarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor, tutorilor,

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

familiilor acestora cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității ( mediul fizic, transport, informațional și mijloace de comunicare

reprezentanților legali cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității prin mijloace mass-media, puncte de informare ("info -point") din instituțiile publice de la nivel local s.a.;

(etapă intermediară 2019-2020)

1.2.2. Identificarea de resurse pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare, comunicare și învățare, inclusiv a tehnologiilor asistive (sprijin în achiziționarea echipamentelor, instruire pentru utilizarea acestora etc.);

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

1.2.3. Proiectarea și derularea în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice publice ori private, unor programe de accesibilitate și/sau de conștientizare asupra importanței acesteia în viața socială;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

02. PARTICIPARE (VIAȚĂ INDEPENDENTĂ Șl INTEGRATĂ ÎN COMUNITATE, VIAȚA DE FAMILIE, PARTICIPARE LA VIAȚA PUBLICĂ Șl POLITICĂ Șl ACCES LA JUSTIȚIE)

OBIECTIV GENERAL 2-ASIGURAREA PARTICIPĂRII DEPLINE A PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI ÎN SOCIETATE ÎN CALITATEA SA DE CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI Șl RESPECTIV AL UNIUNII EUROPENE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.2.1. Crearea contextului necesar respectării dreptului persoanei cu dizabilități la viață independentă și integrare în comunitate - îngrijire in mediul familial

2.1.1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la nivelul comunității( servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență personală) necesare vieții și integrării în comunitate și pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.1.2. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități la viață independentă și participativă în societate;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.1.3. Implementarea acțiunilor din domeniul accesibilității pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la toate resursele comunității;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.1.4. Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.1.5. Asigurarea suportului pentru adaptarea locuinței, în funcție de nevoile persoanei cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

Ong-uri, -Buget propriu al persoanei

2.1.6. încurajarea și sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități la activități

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

sportive, de recreere și culturale de masa, precum și la evenimente dedicate lor (ex. Jocurile Paralimpice, etc.), desfășurate în țară sau în țări din cadrul Uniunii Europene)

(etapă intermediară 2019-2020)

O.S.2.2. Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării dreptului la viață de familie și viață privată de către persoana cu dizabilități.

2.2.1. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității locale în vederea eliminării oricărei discriminări în materie de căsătorie, familie, statut de părinte și relații interpersonale;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.2.2. Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.2.3. Responsabilizarea și implicarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare și integrarea socială a persoanei cu dizabilități;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități (centre de resurse, programe de formare, programe de susținere între părinți și specialiști, grupuri de suport, echipe mobile de intervenție la domiciliu etc);

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

2.2.5. Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării persoanei cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local, ONG-uri

2.2.6. Colaborarea cu ONG-urile si alte instituții disponibile sa oferă sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

D3. EGALITATE Șl NEDISCRIMINARE

OBIECTIV GENERAL 3: ASIGURAREA Șl PROMOVAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEPLINA EXERCITARE A DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE ÎN RAPORT CU CEILALȚI MEMBRI Al SOCIETĂȚII.

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.3.1. Creșterea gradului de conștientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, în legătură cu persoanele cu dizabilități, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de acestea, combaterea stereotipiilor, prejudecăților și practicilor dăunătoare;

3.1.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare destinate să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități, să încurajeze percepțiile pozitive cu privire la persoanele cu dizabilități;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

3.1.2. Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație, inclusiv la toți copiii, de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

3.1.3. Promovarea programelor de informare care să crească gradul de conștientizarea problematicii persoanelor cu dizabilități și a drepturilor acestora.

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

O.S.3.2. Promovarea recunoașterii capacităților și contribuțiilor persoanelor cu dizabilități.

3.2.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice care să promoveze recunoașterea calificărilor, meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități și a contribuției acestora la locul de muncă și pe piața muncii;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

3.2.2. Promovarea conceptului de abilitate versusdizabilitate;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

3.2.3. încurajarea mass-media să prezinte persoanele cu dizabilități într-un mod pozitiv și valorizant;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.3.3. Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării drepturilor și libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilități, în condiții de nediscriminare și egalitate de șanse

3.3.1. Implementarea unui mecanism/proceduri de semnalare și intervenție a situațiilor de încălcare a drepturilor și libertăților persoanei, a situațiilor de abuz, discriminare, tortură și rele tratamente asupra persoanelor cu dizabilități;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

3.3.2. Implementarea unor programe de formare a specialiștilor, lucrătorilor comunitari care lucrează cu persoane cu dizabilități și/sau furnizează servicii publice de interes general;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

D4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

OBIECTIV GENERAL 4: ASIGURAREA ACCESULUI IA MUNCĂ A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ÎN SPECIAL PE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.4.1. Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități prin stimularea /motivarea acestora în vederea accesării pieței libere a muncii.

4.1.1. Acțiuni de informare, educare și comunicare având ca și grup țintă persoanele cu dizabilități și familiile acestora, privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, depășirea propriilor bariere;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

4.1.2. Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrarea socio - profesională prin activități specifice pentru angajare, promovare și menținerea în muncă: evaluare a capacității și aptitudinilor de muncă, consiliere și orientare profesională, sprijin pentru calificare/recalificare, sprijin pentru găsirea și menținerea locului de muncă; facilitarea accesului la informațiile privind resursele comunitare în domeniul ocupării forței de muncă (burse ale locurilor de muncă, locuri de muncă disponibile, servicii de sprijin etc);

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

4.1.3. Sprijinirea pentru angajarea pe piața liberă a muncii a persoanelor cu dizabilități prin măsuri de "muncă asistată";

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.1.4. Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toți factorii implicați în domeniul ocupării forței de munca - instituții de educație și formare profesională, instituții de asistență socială, AJOFM, O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public și/sau privat, sindicate etc, în scopul implementării unui sistem eficient de formare, orientare profesională și angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

O.S.4.2. Implicarea angajatorilor / potențialilor angajatori în asigurarea accesului la muncă a persoanelor cu dizabilități

4.2.1. Informarea angajatorilor din sectorul public și privat privind facilitățile legislative privind angajarea persoanelor din rândul persoanelor cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

4.2.2. Promovarea și asigurarea cunoașterii de către angajatori/potențiali angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.4.3. Dezvoltarea "întreprinderilor sociale", precum și a oricărei forme de angajare protejată (unități protejate, locuri de muncă protejate), ca structuri de sprijin în tranziția a persoanelor cu dizabilități către piața liberă a muncii

4.3.1. Crearea la nivelul local de "întreprinderi sociale", ca structuri de tranziție la economia de piață, valorificând oportunitățile de finanțare din Fondul Social European;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.3.2. Accesarea fondurilor structurale pentru asigurarea de locuri de muncă protejate, în măsură să pregătească tranziția persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii (prin derularea de activități competitive cu cele de pe piața liberă a muncii, eficientizarea calificării la locul de muncă, etc.);

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.3.3. Dezvoltarea proiectelor ce au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilități, „adaptarea rezonabilă" la locul de muncă, cu finanțare din Fondul Social European;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.3.4. Promovarea oportunităților pentru activități independente, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea de cooperative și începerea unei afaceri proprii;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

D5. PROTECȚIE SOCIALĂ

OBIECTIV GENERAL 5: PROMOVAREA UNOR CONDIȚII DECENTE DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ ( SERVICII SOCIALE DE SPRUIN, LOCUIRE, BENEFICII SOCIALE, DREPTURI $1 FACILITĂȚI ASIGURĂRI SOCIALE)

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.5.1. Sprijinirea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.5.2. Trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității - "dezinstituționalizare" îngrijirii persoanelor cu dizabilități

5.2.1. Dezvoltarea structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viața independentă și/sau în comunitate( asistență personală, îngrijiri la domiciliu, echipe mobile, centre de tip respiro care, centre de recuperare de zi etc), valorificând oportunitățile de finanțare prin fondurile structurale.

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

O.S.5.3. îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități

5.3.1. încurajarea și sprijinirea participării persoanei cu dizabilități la viața comunității;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

5.3.2. Formarea continuă a asistentului personal implicat în supravegherea și îngrijirea persoanei cu dizabilități si a personalului îl supervizează;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.5.4. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități aflate în situații vulnerabile

5.4.1. Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate care permit menținerea persoanelor cu dizabilități în familie, evitând plasamentul acestora în instituții rezidențiale ( servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv asistență personală, echipe mobile, centre comunitare etc)

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

5.4.2. Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

5.4.3. Responsabilizarea și implicarea autorităților publice locale care să ofere sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.5.5. Consolidarea parteneriatului local și implicarea comunității în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

5.5.1. Implicarea societății civile, ONG-uri, asociații și organizații ale persoanelor cu dizabilități, instituții de cult recunoscute de lege, în implementarea măsurilor pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

5.5.2. Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

Buget local

5.5.3. Dezvoltarea unui dialog/ parteneriat social între toți factorii implicați în parcursul persoanei cu dizabilități (autorități publice locale, servicii sociale publice, AJOFM, ONG-uri, angajatorii din sectorul public și/sau privat, instituții de educație și formare profesională) în scopul implementării eficiente a măsurilor care favorizează incluziunea socială a acesteia.

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

D6. SĂNĂTATE

OBIECTIV GENERAL 6: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII Șl FACILITĂȚI PRIVIND SĂNĂTATEA, ÎN CONDIȚII DE ECHITATE SOCIALĂ Șl ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI LIBER EXPRIMAT

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.6.1. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la îngrijire medicală și programe de sănătate de masă, inclusiv la servicii de îngrijire a sănătății și recuperare

6.1.1. Acțiuni de informarea persoanelor cu dizabilități, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

6.1.2. Conștientizarea la nivel public a drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la sistemul de sănătate;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

Buget local

6.1.3. Continuarea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în accesarea serviciilor medicale de către persoanele cu dizabilități;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.6.2. Promovarea măsurilor de prevenire a riscurilor apariției dizabilității.

6.2.1. Participarea la programe de educație pentru sănătate la nivel local;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

6.2.2. Definirea unui rol activai medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în depistarea precoce a persoanei cu dizabilității și orientarea acesteia către servicii eficace de prevenție primară și secundară;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

COMPONENTA: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE $1 ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ Șl VIAȚĂ DEMNĂ

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.1. Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale, medicale, educație pe tot parcursul vieții, ocupare

1.1.1. Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii și beneficii sociale;

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

1.1.2. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstnice la servicii de sănătate

2019-2029

(etapa intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

1.1.3. Suport acordat vârstnicului în accesarea sistemului de beneficii sociale și a programelor guvernamentale pentru îmbunătățirea propriei situații economice

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.1.2. Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața comunității

1.2.1. Crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activități sociale, culturale și civice ale comunității

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

1.2.2. Dezvoltarea unei culturi pro-active și participative în rândul populației vârstnice după pensionare, prin implicarea acestora în activități de economie socială și de voluntariat

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

1.2.3. încurajarea ocupării in forme atipice, alternative, inclusiv si mai ales prin sprijinirea ocupării gospodărești si a celei artizanale

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

1.2.4. Organizarea de campanii locale de informare si mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

1.2.5. Facilitarea implicării de către autoritățile publice a persoanelor vârstnice în luarea deciziilor cu privire la acțiunile și măsurile ce le sunt destinate

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT, ECHITABIL Șl SUSTENABIL DE SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.2.1. Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vârstnice

2.1.1. Dezvoltarea structurilor destinate asistenței și protecției persoanelor vârstnice la nivelul autorităților locale

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

2.1.2. Implicarea autorităților publice locale în activarea resurselor comunitare( valorizarea instituțiilor de cult, a medicului de familie etc), dezvoltarea de parteneriate și colaborări interinstituționale în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

2.1.3. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenței sociale privind persoanele vârstnice

2019-2029

DAS

DAS

Buget local

O.S.2.2. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire și protecție a persoanelor vârstnice în parteneriat public-public, public-privat, privat

2.2.1. înființarea serviciilor de îngrijire de lunga durată acordate la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

2.2.2. înființarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a altor servicii alternative( centre de zi, cluburi, locuințe protejate, centre rezidențiale de îngrijire temporară etc)

2019-2029

DAS

DAS MB

bugetul local

2.2.3. înființarea unui centru medico -social

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

2.2.4. înființarea unui centru de zi pentru adultul cu dizabilități

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

2.2.5. înființarea unui set de servicii comprehensive, socio - medicale pentru prevenirea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.2.3. Monitorizarea calității serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice

2.3.1. Elaborarea și implementarea unei metodologii de identificare a serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, a numărului de persoane vârstnice beneficiare de servicii sociale, a respectării standardelor de calitate

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

Buget local

COMPONENTA: PREVENIREA Șl COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE Șl A VIOLENȚEI BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI: "TOLERANȚĂ ZERO" FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN FAMILIEI;

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare ( corelat cu OS 4.1 -Componenta Protecția și promovarea drepturilor copilului)

1.1.1. Informare la nivelul comunității privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2014)

DAS

DAS

bugetul local

1.1.2. Informare privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia in scoli si centre din structura DAS;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

bugetul local

O.S.1.2. întărirea capacității autorităților publice locale și a instituțiilor publice de a preveni și combate violența domestică, corelat cu violența împotriva copilului;

1.2.1. Parteneriate eficiente cu ONG-uri si instituții abilitate sa intervin in echipa la nivel local, corelat cu violența asupra copilului - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

1.2.2. Aplicarea legislației în domeniul violenței în fa mii ie( violență domestică, violență împotriva copilului la nivelul comunității municipiului Bacău prin întâlniri de lucru si schimb de experiență cu alte instituții responsabile și participarea la întâlniri de lucru si informare.

2019-2029

ANUAL

_

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

1.2.3.Optimizarea mecanismului interinstituțional corelat cu violența împotriva copilului;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE Șl PROTECȚIE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.2.1. Evaluarea nevoii de servicii la nivel municipiului Bacău

2.1.1. Evaluarea nevoilor și a accesibilităților serviciilor oferite victimelor (evaluare de nevoi, evaluarea situației actuale din perspectiva serviciilor existente/a lipsei serviciilor, a accesului la servicii etc

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.2.2. Dezvoltarea serviciilor/programelor de protecție și sprijin

2.2.1. Acțiuni de informare a victimelor violenței privind serviciile de sprijin și măsurile legale disponibile( servicii de consiliere juridică, psihologică, găzduire, asistență în găsirea unui loc de muncă etc};

2019-2029 ANUAL

DAS

DAS

bugetul local

2.2.2. Acompanierea victimelor în accesarea serviciilor medicale si sociale existente în comunitate, în conformitate cu legislație în vigoare;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.2.3. Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale resurselor umane în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a bazată pe deosebirea de sex

2.3.1. Participarea la Programe de formare profesională pentru îmbunătățirea cunoștințelor de bază ale profesioniștilor privind legislația națională și cadrul de politici și standarde

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

europene relevante pentru prevenirea și combaterea violenței în familiețcu accent pe violență domestică) precum și egalitatea între femei și bărbați;

2.3.2. Participarea la Programe de formare profesională (specializare) pentru profesioniști privind procedurile de intervenție pentru victime, agresor etc;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

2.3.3. Aplicarea procedurilor și instrumentelor de lucru destinate profesioniștilor (ghid uri, metodologii etc);

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

2.3.4. Participarea la schimburi de experiență, transfer de bune practici și promovarea abordărilor inovative ale serviciilor sociale alte instituții abilitate;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

COMPONENTA: ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE Șl ASISTAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN CONFORMITATE CU ARIA DE RESPONSABILITATE INSTITUȚIONALA

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.1. Susținerea programelor/acțiunilor destinate prevenirii traficului de persoane, inclusiv prevenirea traficului de copii

1.1.1. Actualizarea de parteneriate eficiente cu instituții si identificarea de ONG-uri abilitate in domeniu, pentru intervenție in echipa la nivelul comunității, în implementarea acțiunilor destinare creșterii gradului de informare și conștientizare a populației în ansamblu și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane, cu impact asupra reducerii factorilor care conduc la vieți miza re;

2019-2029

(etapa intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

1.1.2. Campanii de informare in scoli si centre sociale privind situațiile cu risc, precum și gestionarea cu responsabilitate a deciziilor personale;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

OBIECTIV GENERAL 2:. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE, ALTELE DECÂT CELE PREZENTATE ANTERIOR ( PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, FĂRĂ SUSȚINEREA FAMILIEI ETC)

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.2.1. Asigurarea accesului la servicii și beneficii sociale, servicii medicale

2.1.1. Facilitarea accesului familiilor/ adulțilorcu o situație economica precara la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate etc);

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local, buget național, buget european

2.1.2. Sprijinirea familiilor cu copii

2019-2029

DAS

DAS

buget de stat

O.S.2.2. Protecția și asistarea specializată a persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate

2.2.1. Identificarea resurselor pentru dezvoltarea serviciilor de asistență și sprijin (adăposturi, cantine sociale, locuire, ocupare etc);

2019-2029

MB, DAS

MB DAS

buget local

2.2.2. Susținerea persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate în accesarea     serviciilor     comunitare

existente;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

buget local, donații si sponsorizări

COMPONENTA: SERVICII SOCIALE DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILII Șl PERSOANE IN NEVOIE IN SISTEMUL LOCAL DE COEZIUNE SOCIALA

OBIECTIV GENERAL 1: CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale care funcționează la capacitate maxima, furnizarea de servicii integrate, bazate pe comunitate, eficace și eficiente.

1.1.1. întărirea capacității DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială;

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

1.1.2. Elaborarea unui mecanism instituțional de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, de identificare și evaluare a tuturor cazurilor de risc social, în vederea prevenirii si depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

1.1.3. Crearea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării si centralizării la nivel local în timp real a nevoii de înființare, dezvoltare si concentrare a resurselor pe nevoi prioritare la nivel local cu detalii de asistenta sociala colectate de specialiști din teren și de la instituții (număr de nevoi, categorii de beneficiari, concentrație in funcție de localizare și

2019-2029

DAS

MB, Taxe si impozite, DAS, AJOFM, AJPIS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

avantaje si dezavantaje - harta sărăciei și excluziunii sociale, venituri, proprietăți imobile si mobile)

1.1.4. Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorităților naționale la serviciile de sănătate publică și Ea creșterea speranței de viață si a populației majoritare

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

1.1.5. Promovarea , replicarea bunelor practici în domeniul serviciilor sociale;

2019-2029

DAS             DAS

bugetul local

1.1.6. Formarea continuă a personalului, profesioniștilor care lucrează în DAS.

2019-2029

DAS             DAS

bugetul local

1.1.7. Dezvoltarea competențelor de atragere de fonduri și management de proiect a autorităților locale;

2019-2029

DAS             DAS

Fonduri

nerambursabile

O.S.1.2. Dezvoltarea și implementarea unui sistem local eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități și a tuturor persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate

1.2.1. Crearea și implementarea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea interdepartamentală (in cadrul DAS) de identificare și înregistrare a tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile:

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

1.2.2. Identificarea unui mecanism de creare a unui sistem interinstituțional de identificare și înregistrare a tuturor persoanelor in situație de risc social de la comunității a tuturor grupurilor în situații de vulnerabilitate. ( medici de familie, cadre didactice, Spital, Penitenciar, mediul universitar, mediul economic, biserica, etc)

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

1.2.3. Informatizarea baze de date cu persoanele vulnerabile la nivelul comunități, elaborarea unei proceduri de

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul              Parteneri

responsabil

Surse de finanțare

monitorizare complete si complexe fără să consume timpul, ca resursa deficitara in situația unei tehnoredactări a situației socio -economice identificate in teren ;

(etapă intermediară 2019-2020)

1.2,4. Crearea și implementarea unui mecanism de monitorizare a grupurilor vulnerabile din comunitate (definirea unui rol activ al profesioniștilor locali în procesul monitorizării respectării drepturilor copilului);

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.1.3. Eficientizarea managementului de sistem la nivelul autorităților publice locale

1.3.1. îmbunătățirea capacității de planificare, monitorizare și evaluare în scopul dezvoltării serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității și resursele acesteia;

2019-2029

DAS

DAS-ONG-uri

bugetul local

1.3.2. Implementarea strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2019-2029;

2019-2029

DAS

M Bacău, DAS, comunitatea locala

bugetul local

1.3.3. Monitorizarea și evaluarea periodică(anuală) a strategiei locale;

2019-2029

DAS

M Bacău, DAS

bugetul local

1.3.4. Furnizarea serviciilor în baza unor proceduri și metodologii de lucru elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

1.3.5. Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor;

2019-2029

DAS

M Bacău

DAS

buget local

1.3.6. Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori privați pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

2019-2029

DAS

M Bacău DAS

buget focal

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA PIEȚEI MIXTE DE SERVICII

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.2.1. Consolidarea cooperării dintre sectorul public și organizațiile neguvernamentale

2.1.1. Asigurarea respectării principiilor concurenței, eficienței și transparenței în finanțarea din surse publice a serviciilor sociale oferite de ONG-uri în calitate de furnizori privați de servicii sociale;

2019-2029

DAS

MB, DAS

bugetul local

2.1.2. Consultarea și implicarea ONG-uriior, utilizarea competențelor și expertizei acestora în elaborarea si implementarea strategiilor locale/planurilor de acțiune, în dezvoltarea serviciilor sociale și mobilizarea resurselor comunității

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS, comunitatea locala

bugetul local

2.1.3. Susținerea și încurajarea sectorului nonprofitîn a prelua și dezvolta servicii sociale din sectorul public;

2019-2029

DAS           MB, DAS

bugetul local

2.1.4. Facilitarea parteneriatelor dintre autoritățile publice și ONG-uri;

2019-20J etapă intermediară 2019-2020)29

DAS           DAS MB

bugetul local

2.1.5. Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome și a altor minorități la educație la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere precum și a populației majoritare

2019-2029

DAS             DAS

bugetul local

2.1.6. Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității naționale și creșterea

2019-2029

DAS             DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

atractivității pentru investiții precum si altor persoane aflate in dificultate

O.S.2.2. Creșterea gradului de implicare a sectorului economic în susținerea dezvoltării serviciilor sociale

2.2.1. Promovarea conceptului de "responsabilitate socială";

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

2.2.2. Identificarea și implementarea mecanismelor de atragere a factorilor economici în susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS MB

bugetul local

2.2.3. Definirea rolului activ al sectorului economic procesul de incluziune socială a grupurilor vulnerabil - grupuri de lucru locale de intervenție formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor nonprofit, agenți economici care sa identifice soluții la problemele comunității;

2019-2029

DAS

DĂS

bugetul local

2.2.4. Dezvoltarea structurilor de economie socială;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.2.3. Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limbă, obiceiuri, patrimoniu) a minorității naționale

2.3.1. întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale

2019-2029

ANUAL

DAS

MB, DAS

bugetul local

2.3.2. Promovarea culturii și identității naționale și a minorităților naționale

2019-2029

DAS

MB, DAS

bugetul local

OBIECTIV GENERAL 3: LOCUIRE Șl MICĂ INFRASTRUCTURĂ

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabi

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.3.1. Asigurarea de către instituțiile locale și partenerii sociali a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la serviciile publice și mică infrastructură

3.1.1. Alocarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului în baza procedurii de lucru aprobate de către Consiliul local.

2019-2029

DAS

MB, DAS, Direcția Patrimoniu

bugetul local

3.1.2. Reabilitarea locuințelor sociale și colective cu accent pe reabilitarea specială pentru persoanele dezavantajate -zona Izvoare

2019-2029

DAS

DAS

POR (euro)

1.200.000 euro

3.1.3. Prevenirea instituționalizării copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza cu un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului

2019-2029

DAS

DAS

980.000,00 Euro

(+cofinanțare)

3.1.4. Crearea de spatii recreative

2019-2029

DAS

DAS

POR (euro) 100.000 euro (+cofinanțare)

3.1.5. Asigurarea accesului la serviciile publice in funcție de nevoia sociala identificate

2019-2029

DAS

DAS

POR (euro) 900.000 euro (+cofinanțare)

OBIECTIV GENERAL 4 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabi

Parteneri

Surse de finanțare

O.S.4.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat

4.1.1. Implementarea reglementărilor în vigoare privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, actualizarea si crearea de proceduri in funcție de noile reglementari;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.1.2. Actualizarea, elaborarea și implementarea de proceduri pentru

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

monitorizarea si creșterea calității serviciilor sociale;

4.1.3. Schimburi de experiența si modele de bune practici intre specialiștii din cadrul DAS si alți specialiștii din cadrul altor furnizori publici si privați pentru implementarea și respectarea legislației în domeniul calității serviciilor sociale;

2019-2029

DAS

DAS

din bugetul local si sponsorizări

4.1.4. Perfecționarea /calificare / formare resurselor umane care lucrează în domeniul serviciilor sociale si identificarea de masuri sa stimuleze atragerea de personal calificat;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.1.5. Sesiuni de instruire pentru personalul din centre, asistenți personali, îngrijitori informali, voluntari;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.4.2. Creșterea eficienței și impactului serviciilor sociale

4.2.1. Organizarea serviciilor sociale în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, de locuire, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în vederea dezvoltării unor mecanisme de sprijin efectiv al grupurilor vulnerabile;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.2.2. încurajarea dezvoltării serviciilor de îngrijire familială ( case de tip familial, locuințe protejate, asistență personalizată la domiciliu etc) atât pentru copii, cât și pentru adulți

2019-2029

(etapă intermediară 2019-2020)

DAS

DAS

bugetul local

4.2.3. Dezvoltarea capacității de răspuns inter-instituțional în vederea optimizării intervențiilor;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

4.2.4. Monitorizarea și evaluarea intervențiilor pe baza unui sistem de indicatori, cu accent pe rezultate sustenabile și echitabile si asigurarea

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

Obiective operaționale

Măsuri

Termene

Serviciul responsabil

Parteneri

Surse de finanțare

unui sistem integrat de servicii și beneficii sociale pentru grupurile vulnerabile;

4.2.5. Actualizarea periodică a bazei de date existenta la nivel local si a Hărții serviciilor sociale;

2019-2029

DAS

DAS

bugetul local

O.S.4.3. Promovarea abordărilor inovative în domeniul serviciilor sociale

4.3.1. identificarea intervențiilor/ experiențelor de bună practică și promovarea acestora în comunitate;

2019-2029

ANUAL

DAS

DAS

bugetul localCAPITOLUL 11


Anexa 2șțrugaji 1 >

.'Onorari \raqm\ _f Y

’l-fc j ."j/r j

wK x

x. m 1

Mi        '■

j-                 J

1     Sfr/

Aeâu L     ?

^' Podui 0

X   J

Jparincea                .

aTT A* 1 »


fgv/ștetan

e2i    Uar* /

\ ‘J Săltat \A1

V/ *     z

1 j/ /y*"

UTKtaSS A

J ț (


UGD1DA ȘEFA» SOCIALE DIN JUDEȚUL BACAll

Sarrfeiliodala fii ir hala d» DGASPC Btetu

4 - Scoicii ncate faâ*e copfatt

• - Servicii cetite detâme pecwnfa vUe »- Stoici cătate ptmsxtar vutace • * -Senkii nealt (fatale copfaui

 • • - Senidi sodik dtakait pemuder atac B • Servicii -letale pccaouckr vrtnce • ♦ 'Servii pofta <fe tanti nenh

 • ♦ • Senki nealt detate cop&lixi

 • ♦ - Scoicii nade fatale pmoawfa mJuU a - Senkii fatale penondor vastnce• -SerJdi nealt detate copiii ui

■ • Senidi axate fatale jmcaador idile


TABEL PRIVIND FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE ȘI SERVICIILE SOCIALE SPECIALIZATE

(document actualizat lunar, afișat pe site-ul DAS: http://dasbacau.ro/documente-strategice.html)

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

1

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-II

Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului Bacău -Centrul de Primire în regim de urgență / Bacău, str. Ghioceilor nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234584330, Fax: 0234584330, e-mail: cpru bc@yahoo.com

Copii abuzați / neglijați

găzduire pe perioadă determinată, consiliere psihologică, educație socială, reintegrare în comunitate, servicii de îngrijire social - medicală de natură socială

2

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790CR-C-III

Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului Bacău -Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață / Bacău, str. Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău /Tel: 0234550007, Fax: 0234550007, e-mail: adapostulmorcoveata@yahoo.com

Copiii străzii

informare în domeniu, consiliere socială, consiliere psihologică, educație socială, servicii de îngrijire social-medicală de natură socială, promovare relații sociale (socializare) - timp liber, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive (prepararea, servirea și distribuirea hranei)

3

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073,

Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului Bacău -Compartimentul de informare și consiliere

servicii de asistență și protecție socială, consiliere psiho-socială, consiliere juridică,

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

pentru copilul - victimă a traficului de persoane și copilul aflat neînsoțit pe teritoriul altui stat / Bacău, str. Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234550007, Fax: 0234550007, e-mail: i nterventie_copil @ yahoo .ro

orientare școlară și profesională, facilitarea accesului la servicii medicale, educaționale, juridice, reinserție socială și reintegrare socio-educațională și/sau profesională

4

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel; 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8891 CZ-C-V

Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului Bacău -Compartimentul de coordonare și informare pentru copilul străzii / Bacău, str. Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234550007, Fax: 0234550007, e-mail: i nterventi e_copil @ yahoo.ro

Copiii străzii

servicii de asistență și protecție socială, consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare școlară și profesională, facilitarea accesului la servicii medicale, educaționale, juridice, reinserție socială și reintegrare socio-educațională și/sau profesională

5

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8899 CZ-F-I

Complexul de servicii pentru intervenție specializată în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului Bacău -Compartimentul consiliere și sprijin pentru părinți și copii Bacău, str. Vulturului nr. 5, jud. Bacău / Tel: 0372703394,0234588904, Fax: 0234513070, e-mail:

Copii și părinți aflați în dificultate

dezvoltarea competențelor parentale pentru prevenirea saparării copilului de familie, informare, consiliere

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

corn plex Jntervenție_specializată@yahoo.r 0

6

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău/Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-MC-I,

8790 CR-MC-II

Complexul de servicii pentru intervenție specializată în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului Bacău -Compartimentul evaluare și asistență medico-socială -Modulul maternal / Bacău, str. Vulturului nr. 5, jud. Bacău / Tel: 0234588904, Fax: 0234/588904, e-mail: centrulmaternalbacau@yahoo.com

Mama și copilul

găzduire, îngrijire și suport pe perioadă determinată pentru cupluri mamă-copil, informare, consiliere, socializare, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, consiliere juridică și socială,sprijin în dezvoltarea autonomiei în vederea reintegrării socio-profesionale, reintegrare socio-profesională

7

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-VD-II

Complexul de servicii pentru intervenție specializată în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului Bacău -Compartimentul evaluare și asistență medico-socială -Modulul ARTEMIS/ Bacău, str. Vulturului nr. 5, jud. Bacău / Tel: 0234588904, Fax: 0234588904, e-mail: centrulmaternalbacau@yahoo.com

Victimele violenței în familie

găzduire, îngrijire și suport pe perioadă determinată, asistență familială, asistență medicală, consiliere juridică și socială

8

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073,

Centrul pentru Management de Caz și Asistență Maternală: Serviciul de tip familial

Copii aflați în dificultate

cazare, masă și îngrijire personală, la domiciliul asistentului maternal profesionist / familiei /

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

persoanei de plasament, a beneficiarilor cu vârsta între 0 - 26 de ani, educație formală, informală și nonformală, dezvoltarea abilităților de autonomie personală și de viață independentă a beneficiarilor, consiliere psiho-socială și suport emoțional, supraveghere, socializare și participare la activitățile culturale, consiliere și informare

9

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul pentru intervenție în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare -Telefonul copilului 983 / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0372344147

Copii aflați în dificultate

analiză a tuturor sesizărilor, ce aduc la cunoștință situații de abuz, neglijare și exploatare asupra copilului, acordarea de asistență și consiliere telefonică privind evaluarea nevoilor imediate ale clientului și a potențialului de risc cu privire la abuz, neglijare și exploatare asupra copilului, privind

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

depășirea situațiilor de criză și soluționarea adecvată a cazurilor semnalate, intervenția socială în regim de urgență prin intermediul echipei mobile, evaluare inițială și detaliată, instituirea protecției în regim de urgență pentru copiii a căror viață, integritate fizică și psihică, securitate sunt puse în pericol, consiliere socială, trierea cazurilor semnalate și orientarea lor către alte servicii competente din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, asigurarea permanenței acestui serviciu.

10

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790CR-C-1

Rețeaua de Apartamente Casa Mea -Apartament social Bicaz Bacău / Bacău, str. Bicaz nr. 142, Sc. E, Ap. 15, jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax: 0372898991, e-mail: reteaua.casamea@yahoo.com

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

reintegrării/integrării familiale/socio-profesionale

11

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-I

Rețeaua de Apartamente Casa Mea -Apartament social Logofăt Tăutu Bacău / Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, Sc. C, Ap. 10, jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax: 0372898991, e-mail: reteaua.casamea@yahoo.com

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării familiale/socio-profesionale

12

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-I

Rețeaua de Apartamente Casa Mea -Apartament social Mioriței Bacău / Bacău, str. Mioriței nr. 23, Sc. D, Ap. 17, jud. Bacău /Tel: 0234533300, Fax: 0372898991, e-mail: reteaua.casamea@yahoo.com

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării familiale/socio-profesionale

13

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073,

8790 CR-C-I

Rețeaua de Apartamente Casa Mea -Apartament social Republicii Bacău / Bacău, str. Republicii nr. 40, Sc. C, Ap. 30, jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax:

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

0372898991, e-mail: reteaua.casamea@yahoo.com

de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării familiale/socio-profesionale

14

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-I

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Pinochio / Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 18 C, jud. Bacău / Tel: 0234517500,Fax: 0234517500

Copii cu dizabilități

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegra rii/i ntegrări i familiale/socio-profesionale

15

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-I

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Ștrand Bacău - Casa A / Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 18 bis, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

Copii cu dizabilități

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării famîliale/socio-profesionale

16

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel:

8790 CR-C-I

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Ștrand Bacău (2 case) / Bacău, str.

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-maîl, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234585071, 0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

Ștefan cel Mare nr. 18 bis, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea rei ntegră rii/i ntegră rii familiale/socio-profesionale

17

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Bistrița (2 case) / Bacău, Bulevardul Unirii nr. 49, jud. Bacău, Tel: 0234517500,Fax: 0234517500

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea rei ntegrării/i ntegră rii familîale/socio-profesionale

18

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Bistrița - Casa 2 / Bacău, Bulevardul Unirii nr. 49, jud. Bacău / Tel: 0234517500,Fax: 0234517500

Copii cu dîzabilități

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea rei ntegră rii/i ntegră rii familiale/socio-profesionale

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

19

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-maîl: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Margareta - Apartament social Pictor Aman / Bacău, str. Pictor Aman, Bl. 10, Sc. A, Ap. 13, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării familiale/socio-profesionale

20

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Margareta - Apartament social Narcisa / Bacău, str. Narciselor, Bl. 24, Sc.A, et. 8, Ap. 34, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234/517500

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării familiale/socio-profesionale

21

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău -Complex Margareta - Apartament social Letea / Bacău, str. Letea, bl. 13, Sc. A, Ap. 32, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

Copii aflați în dificultate

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/integrării

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

familiale/socio-profesionale

22

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-I

Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate "Henri Coandă" Bacău -Compartimentul resurse pentru tineri în dificultate - Compartimentul rezidențial pe perioadă determinată pentru tineri în dificultate / Bacău, str. Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234574020, Fax: 0234574020

Tineri

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea reintegrării/i ntegrării familîale/socio-profesîonale

23

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8891CZ-C-III

Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău -Centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilități / Bacău, str. Ghioceilor nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234576402, Fax: 0234576402, e-mail: ghiocelul_bc@yahoo.com / Serviciul de recuperare pentru copiii cu dizabilități -Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu - Compartimentul de consiliere pentru persoanele cu TSA (tulburări din spectrul autist)

Copii cu dizabilități

reintegrare în familie, reintegrare în comunitate, consiliere psihologică, găzduire pe perioadă nederminată, educație socială, promovare relații sociale (socializare) - timp liber

24

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,0234585073,

8790CR-C-I

Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău -Rețeaua de Case de tip familial - Casa de tip familial Mărăști / Bacău, str. Mărăști nr. 17, jud. Bacău / Tel: 0234576402, Fax: 0234576402

Copii cu dizabilități

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere,

Nr. Cri.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

25

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-C-l

Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău -Rețeaua de Case de tip familial - Complex de case de tip familial Dragoș Vodă (3 case) / Bacău, str. Dragoș Vodă nr. 4 Bis, Jud. Bacău / Tel: 0234576402 , Fax: 0234576402

Copii cu dizabilități

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere,

26

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071, 0234585073, 0234511525,Fax: 0234/519042, e-mail: dgaspcbacau@gmail.com

8790 CR-D-il

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu dizabilități Condorul Bacău / Bacău, str. Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585028, Fax: 0234585028, e-mail: condorulbacau@gmail.com

Persoane adulte cu dizabilități

găzduire pe perioadă determinată, îngrijire personală, recuperare și reabilitare, socializare, reintegrare familîală/comunitară, consiliere psihologică și socială, kinetoterapie, masaj, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive

27

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

8790 CR-PFA-I

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău / Bacău, str. Calea Moldovei nr. 96-98, jud. Bacău / Tel: 0234577253, Fax: 0234586492, e-mail: dasbacau@gmail.ro

Persoane fără adăpost

consiliere psihologică, reintegrare în comunitate, găzduire pe timp de noapte, promovare relații sociale (socializare) - timp liber, reintegrare în familie

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

28

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-maîl: contact@dasbacau.ro

8891CZ-C-III

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale / Bacău, str. Oituz, nr. 74, jud. Bacău/Tel: 0234520076

Copii cu nevoi speciale

asigurare servicii de recuperare (kinetoterapie, psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității vieții copilului cu handicap, activități de socializare, recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării -reintegrării în societate a copilului cu handicap.

29

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-maîl: contact@dasbacau.ro

8891CZ-C-II

Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate / Bacău, str. Mircea El iade nr. 6, jud. Bacău / Tel: 0234520076, 0234581643, Fax: 0234586492, e-mail. dasbacau@gmail.ro

Copii aflați în dificultate

servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abandonului educațional prin servicii gratuite de educație, îngrijire și recreere pentru copii preșcolari

30

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

8891CZ-C-II

Centrul de zi "O școala pentru toți" / Bacău, str. Ciprian Porumbescu nr 5, jud. Bacău / Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasbacau.ro

Copii aflați în dificultate

servicii pentru copiii aflați în situație de risc social, cu care desfășoară activități de îngrijire, educație, recreere -socializare, consiliere și dezvoltare a

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

deprinderilor de viață independentă și igienă, pentru prevenirea abandonului familial și școlar

31

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-maîl: contact@dasbacau. ro

8810 CZ-V-I

Centrul de zi Clubul Pensionarilor

Persoane vârstnice

servicii în vederea orientării și integrării sociale pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale, prin desfășurarea de activități recreative, consiliere psihologică, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare, participare la activități cultural -artistice.

32

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau. ro

8730CR-V-I

Căminul pentru persoane vârstnice Bacău /

Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr. 2, jud.

Bacău / Tel: 0234544444, Fax: 0234562157, e-mail: cpvbacau@yahoo.com

Persoane vârstnice

asigură persoanelor vârstnice un complex de servicii de asistență socială care cuprinde: cazare, masă, condiții decente de igienă personală și consiliere socială, activități recreative, kinetoterapie

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare.

33

Direcția de Asistența Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

Centrul de Resurse pentru adolescenți

Bacău / Bacău, str. Livezilor nr. 4A, jud. Bacău

Copii (10-18 ani)

asigurare servicii de consiliere și informare pentru adolescenți între 10 -18 ani pentru prevenirea situațiilor și comportamente de risc, activități de socializare, recreative și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă precum și suport pentru părinții sau aparținătorii legali.

34

Fundația de Sprijin Comunitar / e-mail: secretariat@fsc.ro, pagină web: www.fsc.ro

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii Mozaic / Bacău, str. Marasti nr. 32, jud. Bacău / Tel: 0234585658

Copii

Centrul de zi pentru copii

35

Fundația de Sprijin Comunitar / e-mail: secretariat@fsc.ro, pagină web: www.fsc.ro

8810 CZ-V-I

Centru de zi pentru persoane vârstnice "Dr. Ștefan Ciobanu" / Bacău, str. Pictor Andreescu nr. 5, jud. Bacău / Tel: 0234546640

Persoane vârstnice

Centrul de zi pentru persoane vârstnice

36

Fundația de Sprijin Comunitar / e-mail: secretariat@fsc.ro, pagină web: www.fsc.ro

8810 ID-I

Rețea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice / Bacău, str. Pictor Andreescu nr. 5, jud. Bacău, Tel: 0234546640

Persoane vârstnice

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

37

Asociația "Salvați Bătrânii Săucești" / Comuna Săucești, nr. 455 A, jud. Bacau / Tel: 0334108275,0741993845, e-mail:

sal vati batra n i isa u cești @gma îl. corn, pagină web:

www. sal vati batra n ii. w ix. corn

8730 CR-V-I

Cămin Pentru Persoane Vârstnice / Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 25, jud. Bacau / Tel: 0334108275,0741993845, e-mail: salvatibatraniisaucesti@gmail.com, pagină web: www. sal vatibatra n ii. wix. co m

Vârstnici: peste

60 ani

asistenta si îngrijire personala, găzduire, socializare,

i ntegrare/re i nteg ra re sociala

38

Asociația SOS Satele Copiilor / București, str. Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 / Tel: 0216680077, e-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro, pagină web: www.sos-satelecopiilor.ro

8790 CR-C-I

SOS Comunitatea de Tineri / Bacau, str. Austrului nr. 2, jud. Bacau / Tel: 0234111742, e-mail: rodica.marioniu@sos-satelecopiilor.ro

copii si tineri cu măsură de protecție speciala plasament

găzduire pe perioadă determinată; asistență medicală și îngrijire; suport emoțional și după caz, consiliere psihologică; educare; socializare si petrecere timp liber; reintegrare familiala si comunitara

39

SC Miriany Prest SRL / Bacau, str. Milcov nr 57 sc A ap 13, jud. Bacău

8730 CR-V-I

„Conacul Seniorilor"/ Bacău, str. Calea Moldovei nr 237A, jud. Bacau / Tel: 0743130369, e-mail: mirelaboloi@yahoo.it

vârstnici

găzduire

40

Asociația „Speranța Bunicilor", Bacău, str. Arcadie Septilici nr 5, jud. Bacău / Tel: 0754970657

8730 CR-V-I

^Căminul de batrani "Speranța Bunicilor"' / Bacău, str. Arcadie Septilici, nr 5, jud. Bacău/Tel: 0754970657

Persoane vârstnice

cazare, servicii medicale (su pra veghere,tratament, servicii sociale)

41

Asociația Caritas Bacău / Bacău, str. Calea Moldovei nr.9/Tel: 0234581661, e-mail: caritasbc@yahoo.com

8730 CR-V-I

Centrul rezidențial pentru vârstnici "Sfânta Familie" /Bacău, str. Calea Moldovei nr. 9, jud. Bacău, Tel: 0234581661, e-mail: caritasbc@yahoo.com

Persoane vârstnice

servicii socio-medicale și de îngrijire

42

Asociația Caritas Bacău / Bacău, str. Calea Moldovei nr.9 / Tel:

8810-1 D-l

Serviciul de îngrijire bătrâni la domiciliu

Persoane vârstnice

Servicii sociale, ajutor pentru menej, la

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234581661, e-mail: ca ritasbc@yahoo .corn

cumpărături, la activitatile vieții zilnice, sfaturi de îngrijire, organizarea de activitati si serbări

43

Asociația "Misionarele Carității" / Bacău, str Tecuciului nr. 21, jud. Bacău

8790 CR-D-II

Centru de Recuperare și Reabilitare

persoane adulte cu handicap mintal

îngrijire, găzduire, socializare, recuperare si reabilitare

44

Asociația Părinților Copiilor Autiști din Bacău / Bacău, str Republicii bl 44, sc A, ap 50, jud. Bacău

0

Camera de integrare senzoriala / Bacău, str. Vasile Alecsandri nr 25, jud. Bacău

copii cu deficiente de procesare senzoriala

stabilirea sistemelor senzoriale primare, îndrumare si consiliere pentru părinți pentru punerea in practica a activitatilor din cadrul planului de intervenție

45

Organizația pentru copii și adulți cu nevoi speciale "Trebuie" Filiala Bacău / Bacău, str. Valea Albă bl 4, sc C, ap 5, jud. Bacău (funcționează in Bacau, str. Nicu Enea, bloc 42, ap 1 si 2, jud. Bacău) / e-mail: trebuiebc@yahoo.com, mir liviu@yahoo.com

8899 CZ-D-I

Centrul de zi Oana / Bacău, str. Nicu Enea, bloc 42, ap 1 si 2, jud. Bacău

persoane adulte cu dizabilităti psihice

consiliere, terapie ocupationala, socializare, integrare sociala

46

Trust Orfelinat Ungureni / Centrul este situat în Ambulatoriul de Specialitate Copii din Bacău Str. Milcov, nr. 57/A /9, jud. Bacău, 600178 / e-mail: cip.atou@gmail.com

8790 CR-C-I

Centrul Rezidențial "Milcov" / Bacău, str.

Milcov bl 57, sc A, ap 9 și bl 89, sc C, ap 19 /Tel: 0234524679

copii și tineri

cazare, masă, consiliere, integrare socială, școlară, profesională

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social șî date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

47

Asociația Lumina / Bacău, str. Capitan Tartescu Ernest nr.5, jud. Bacău,cod 600380 / Tel. +40 234 515 887, e-mail: hospice@asociatialumina.eu, pagină web: www.asociatialumina.eu

8790 CR-D-I

Centrul rezidențial pentru persoane cu dizabilitati - Casa Lumina / Comănești, str Gării nr 19, jud. Bacău

adulti cu dizabilitati psiho-motorii grave

servicii de îngrijire si asistenta

48

Asociația Lumina / Bacău, str. Capitan Tartescu Ernest nr.5, jud. Bacău,cod 600380 / Tel. +40 234 515 887, e-mail: hospice@asociatialumina.eu, pagină web: www.asociatialumina.eu

8810 ID-HI

Serviciul de îngrijire la domiciliu

persoane cu dizabilitati (boli incurabile)

servicii de îngrijire paliativa

49

Asociația Lumina / Bacău, str. Capitan Tartescu Ernest nr.5, jud. Bacău,cod 600380 / Tel. +40 234 515 887, e-mail: hospice@asodatialumina.eu, pagină web: www.asociatialumina.eu

8891 CZ-III

Centrul de zi pentru copii cu boli incurabile

copii diagnosticați cu boli incurabile

servicii de îngrijire paliativa

50

Fundația Sfântul loan Bosco / Bacău, str. Tazlăului nr. 9, jud. Bacău / Tel: 0234582330

8891CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii Dominic Savio / Bacău, str. Tazlăului nr, 9, jud. Bacău / Tel: 0234582330, Fax: 0234524217, e-mail: sdbbacau@gmail.com, Coordonator: Irina lanuș

copii 7-16 ani aflați în dificultate

activități de asistență și îngrijire, educație, recreere și socializare, consiliere și activități de sprijin, educare și consiliere pentru părinți sau alte persoane care au în îngrijire beneficiarii noștri

51

Fundația Sfântul loan Bosco / Bacău, str. Tazlăului nr. 9, jud. Bacău / Tel: 0234582330

8891 CZ-C-VI

Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Don Bosco / Bacău, str. Tazlăului nr. 7, jud. Bacău / Tel: 0234582330

copii 17-18 ani, tineri 18-26 ani aflați în dificultate

Activitățile CDVI sunt: de orientare în vederea acordării suportului emoțional dacă este

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

cazul, de consiliere psihologică și socială în sfera deprinderilor de viață independentă, de evaluare socială și psihologică privind potențialul de integrare socioprofesională, informare privind căutarea unui loc de muncă, realizarea unui CV, oferirea de informații ocupaționale, activități de recreere și sociale de grup, etc.

52

Asociația Valoare Plus / Bacău, str. Orizontului nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail: contact@valoareplus.ro, pagina web: www.valoareplus.ro

0

Proiectul „Pentru un viitor mai bun", Bacău, str. Orizontului nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail: contact@valoareplus.ro, pagină web: www.valoareplus.ro

elevi cu vârstele între 6-14 ani

Sprijinirea copiilor aflați în stiuații de risc prin: -activități educative de dezvoltare a caracterului; - activități de sprijin academic cu profesori acreditați prin asistare la teme; - activități non-formale cu voluntari.

53

Asociația Valoare Plus / Bacău, str.

Orizontului nr.16, jud. Bacău /Tel: 0747120308, e-mail:

0

Proiectul „Stay Free 2.0 - Traficul de persoane înrobește" / Bacău, Str. Orizontului nr.16, jud. Bacău /Tel: 0747120308, e-mail:

elevi cu vârstele înt'e 10 -14 ani

Informare și prevenire trafic de persoane

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

contact@valoareplus.ro, pagina web: www.valoareplus.ro

contact@valoareplus.ro, pagină web: www.valoareplus.ro,www.stayfree.ro

54

Asociația Valoare Plus / Bacău, str. Orizontului nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail: contact@valoareplus.ro, pagina web: www.valoareplus.ro

0

Donații de alimente și îmbrăcăminte / Bacău, str. Orizontului nr. 16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail: contact@valoareplus.ro, pagină web: www.valoareplus.ro

persoane aflate în situații de risc

donații de îmbrăcăminte și alimente

55

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web: www.asociatiabetania.ro

8891CZ-C III

Centrul Delfinul pentru copii cu autism / Bacau, str.Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, e-mail: delfin@asociatiabetania.ro, pagină web: www.asociatiabetania.ro

copii cu tulburare de spectru si alte tulburări de dezvoltare; familiile copiilor cu tulburare de spectru autist si alte tulburări de dezvoltare

-Ab i 1 itare/rea bi 1 ita re (terapie educațional comportamentala, stimulare senzoriala, hidrokinetoterapie, terapie ocupationala, logopedie) -Evaluare psihologica; evaluare comportamentala si a abilităților; -Consiliere, informare si sprijin pentru părinți; -Activitati recreative si de socializare; - Activitati de informare la nivelul comunității; - Servirea meseifpentru beneficiarii programului centrul de zi) -Transport de la domiciliu la centru si invers (pentru beneficiarii

■;

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de bereficiari

Servicii oferite

programului centrul de zi, cu domiciliul in localitatea Bacau)

56

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web: www. asociația beta nia.ro

8899 CZ-D-I

CENTRUL DE ZI BETANIA penru adulti cu dizabilitati, BACAU, NORDULUI, 19 BIS, 0745 073 639, laura.maxim@asociatiabetania.ro, www.asociatiabetania.ro

Adulti cu dizabilitati

Centru de zi; Terapie ocupațională;Terapie recuperatorie.

57

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web: www.asociatiabetania.ro

8790 CR-II

Centrul de Integrare a Tinerilor / Bacău, str. Nordului nr.19 Bis / e-mail: cit@asociatiabetania.ro

tinere revocate din centrele de plasament; tinere care urmeaza studii superioare in București, cu continuarea măsurii de plasament; tinere care provin din sistemul de asistenta maternala; tinere victime ale traficului de persoane

evaluarea si selectarea adolescenților la recomandarea specialiștilor din Direcția Generala pentru Protecția Copilului; dezvoltarea de module educative in vederea formarii deprinderilor de viata activitatide socializare; suport material si financiar pentru integrare socio-profesionala, asistenta psihologica si psihoterapie; conștientizarea opiniei publice; identificarea de locuri de munca; activitati specifice

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

dobândirii deprinderilor socialmente dezirabile de igiena personala si a spațiului de locuit; activitati de dobândire a deprinderilor de a prepara hrana; de gestionare a bugetului propriu; activitati cu certa dimensiune culturala (lectura, comunicare verbala si in scris etc); activitati de petrecere a timpului liber

58

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web: www. asocîatiabeta nia.ro

multifuncțional

Centrul de Consiliere, Informare si Sprijin pentru familii in dificultate / Bacău, str. Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web: www.asociatiabetania.ro

familii monoparentale, văduve, orfani, persoane cu dizabrlitati, familii cu multi copii, vârstnici, persoane fara adapost, cazuri medicale urgente

Acordare ajutoare financiare cazuri medicale de urgenta, Sprijin material de urgenta, Sprijin pentru procurare acte de identitate, intervenții in strada

59

Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Bacău / Bacău, str. Apusului nr. 11, jud. Bacău / Tel:

Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz / Bacău, str. Apusului nr. 11, jud.

Persoane adu te cu

consiliere socială; educație socială;

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

0234522175, Fax 0234522175, E-mail: ansrbacau @yahoo.com

Bacău, Tel: 0234522175, Fax: 0234522175,

E-mail: ansrbacau@yahoo.com

handicap auditiv

informare în Img; consiliere juridică

60

Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Bacău / Bacău, str. Vadu Bistriței nr. 4 A, jud. Bacău / Tel: 0234578204, Fax: 0234578204

Centrul de consiliere și sprijin pentru persoanele cu deficiență vizuală din jud. Bacău / Bacău, str. Vadu Bistriței nr. 4 A, jud. Bacău; Tel: 0578204, Fax: 0234578204

Persoane adulte, tineri 18-26 ani cu handicap vizual

promovare relații sociale (socializare), activități socio-culturale, servicii de recuperare și reabilitare, servicii de îngrijire social medicală

61

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala

Bacău / Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail: filantropika@yahoo.com

Centrul de consiliere, informare și sprijin / Bacău, str. Digul Bârnat nr. 19, jud. Bacău, Sediul social: Bacău, str. 9 Mai nr. 48, jud. Bacău / Tel: 0234588906, Fax: 0234588906, E -mail: filantropika@yahoo.com

Familie, tineri 18 - 26 ani, persoane vârstnice; Situații de dificultate

consiliere socială, consiliere psihologică, reintegrare în comunitate, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză

62

Fundația Episcop Melchisedec - Filiala Bacău, vicepreședinte - Eugen Ciprian Ciuche/Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail: filantropika@yahoo.com

Centrul de zi pentru copii Sfântul loan Botezătorul - after school / Bacău, str.

Bicaz, nr. 126, jud. Bacău (în cadrul Școlii gimnaziale nr. 8 Domnița Maria) / Tel: 0234588906, Fax: 0234/588906, E-mail: filantropika@yahoo.com

Copii 7 -16 ani aflați în dificultate

consiliere socială, consiliere psihologică, reintegrare în comunitate, servicii educație socială, promovare relații sociale (socializare) - timp liber

63

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala

Bacău /Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail: filantropika@yahoo.com

Centrul de zi pentru persoane cu autism Sf. Cosma și Damian / Bacău, str. Digu Barnat nr. 19, jud. Bacău / Tel: 0234588906, E-mail: filantropika@yahoo.com

Persoane cu autism

identificare și evaluare, servicii de recuperare și reabilitare, logopedie, promovare relații sociale (socializare) - timp liber

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

64

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala

Bacău /Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail: filantropika@yahoo.com

Centrul de Recuperare Neuromotorie Sf. Vasile cel Mare / Bacău, str. Bicaz, nr. 126, jud. Bacău (în cadrul Școlii gimnaziale nr. 8 Domnița Maria) / Tel: 02345889906, Fax: 0234/588906, E -mail: filantropika@yahoo.com

Copii cu handicap neuromotr

servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață - ambientului, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, socializare (promovare relații sociale, timp liber, consiliere socială, servicii de îngrijire social -medicală

65

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala

Bacău /Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail: filantropika@yahoo.com

Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu / Bacău, str. Digu Bîrnat nr. 19, jud. Bacău /Tel: 0234588906, Fax: 0234588906, E-mail: filantropika@yahoo.com

persoane vârstnice

servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață - ambientului, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, socializare (promovare relații sociale, timp liber, consiliere socială, servicii de îngrijire social -medicală

66

Asociația Sprijin pentru părinți / Bacău, str. Letea nr. 13 D8, jud. Bacău /Tel: 0748195705

Centrul de zi Norocel / Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6, jud. Bacău /Tel: 0748195705

Copii 0-6 ani, Copii 7-16 ani, copii 17-18 ani, Adulți,

Logopedie, Kinetoterapie, Consiliere psihologica, Reintegrare comunitate, Promovare relații sociale

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Handicap senzorial: vizual, auditiv

(Socializare) - Timp liber, Informare in domeniu, Educație sociala, Servicii de baza pentru activitatile zilnice, Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei), Educație speciala, Consiliere Sociala, Psihoterapie

67

Asociația Bătânețe - Viață de Poveste /Bacău, str. Frunzei nr. 27, jud. Bacău /

Tel: 0745249390, E-mail: batranete.viatadepoveste@yahoo.com

Centrul Rezidențial pentru vârstnici

Bătrânețe - Viață de poveste / Bacău, str.

Frunzei nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0745249390,E-mail: batranete.viatadepoveste@yahoo.com

Persoane vârstnice

găzduire, servicii de îngrijire, servicii medicale primare, petrecere timp liber, hrană

68

Asociația Acoperământul Maicii

Domnului / Bacău, str. Violetelor 2 A 3 Jud. Bacău / Tel: 0742131996, Email: alexandra25b@yahoo.com

Centrul Rezidențial destinat persoanelor vârstnice Sfânta Maria / Bacău, Calea Romanului nr. 191, jud. Bacău / Tel: 0742131996, Email: alexandra25b@yahoo.com

Persoane vârstnice

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; întreținere completă; administarea medicației; sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și suport.

69

Asociația Acoperământul Maicii Domnului / Bacău, str. Violetelor 2 A 3, jud. Bacău / Tel: 0742131996, Email: alexandra25b@yahoo.com

Centrul Rezidențial destinat persoanelor vârstnice Lumina / Bacău, str. Theodor Neculuță nr. IA, jud. Bacău / Tel: 0746788766, 0742131996, E-mail:

Persoane vârstnice

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; întreținere completă; administarea medicației;

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

frunza.adrian@yahoo.com, alexandra25b@yahoo.com

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și suport.

70

Asociația Lizuca Bacău / Bacău, str.

Metalurgiei 12/C/12, jud. Bacău/Tel: 0234545093, Fax: 0234545092

Centrul de Consiliere, informare și sprijin pentru pentru persoanele afectate de HIV-SIDA / Bacău, str. Metalurgiei 12 C12, jud. Bacău / Tel: 0234545093, Fax: 0234545092

Copii 0-6 ani, Copii 7-16 ani,

Copii 17-18 ani, Adu Iți, HIV-SIDA

Promovare relații sociale (Socializare) - Timp liber, Consiliere Sociala, Consiliere Psihologica, Informare in domeniu

71

Asociația Sprijin în Dezalcoolizare / Bacău, Calea Moldovei nr. 76, jud. Bacău/Tel: 0744156183

Centrul Rezidențial cu cazare pe perioadă determinată / Bacău, Str. Depoului nr. 6, jud. Bacău / Tel: 0744156183

Persoane peste 18 ani dependente de alcool și alte adicții

Asistență și suport specializat în vederea rea bi 1 ită ri i/reintegră r ii sociale

72

Asociația Stop Drog / Bacău, Calea Moldovei nr. 76, jud. Bacău / Tel: 0744156183

Centrul Rezidențial cu cazare pe perioadă determinată / Bacău, Str. Depoului nr. 6, jud. Bacău / Tel: 0744156183

Persoane peste 18 ani dependente de alcool și alte adicții

Asistență și suport specializat în vederea rea bi 1 ită ri i/reintegră r ii sociale

73

Asociația Umanitară de Servicii Integrate Iris / Bacău, str. Unirii nr. 33 32 A 16, jud. Bacău / Tel: 0744514935, E-mail: irisausi@yahoo.com

Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Iris / Bacău, str. Letea Veche nr. 24, jud. Bacău / Tel: 0744514935, E-mail: irisausi@yahoo.com

Persoane vârstnice

Servicii socio - medicale

74

Societatea Handicapaților Fizic / Bacău, str. Gării 70 F 2, jud. Bacău

Centrul de Excelență / Bacău, str. Gării 70 F 2, jud. Bacău

Tineri 18-26 ani cu handicap

Reintegrare Comunitate, Consiliere Psihologica, Consiliere Sociala, Orientare Profesionala, Informare in domeniu, Identificare si evaluare,

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Reintegrare Profesionala, pe piața muncii, Mediere sociala Comunitate

75

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor Ovidenia 2005 Bacău / Bacău, str. Garofiței nr. 1, jud. Bacău / Tel: 0234535566, Fax: 0234535566, E-mail: office@ovidenia2005.ro

Centrul de consiliere, informare și sprijin / Bacău, str. Garofiței nr. 1, jud. Bacău / Tel: 0234535566, Fax: 0234535566, E-mail: office@ovidenia2005.ro

Familie

Informare în domeniu, consiliere psihologică, consiliere socială, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză

76

Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacău / Bacău, Str. Oituz nr. 61, jud. Bacău / Tel: 0234523733, Fax: 0372875691, E-mail: crucearosie.bacau@gmail.com

Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice / Bacău, str. Oituz nr. 61, jud. Bacău / Tel: 0234523733, Fax: 0372875691, E-mail: crucearosie.bacau@gmail.com, office@crucea-rosie.ro

Persoane vârstnice

servicii pentru activități instrumentale ale vieții zilnice, servicii de acordare de sprijin material, servicii de transport și însoțire, servicii de sprijin în gospodărie, servicii de socializare

77

AMC Armata Șalvarii din Romania / București, str. Pârgarilor nr. 2

Armata Șalvarii / Bacău, str. Oituz nr. 42, jud. Bacau / Tel: 067791681

persoane aflate în situații de risc

Dezvoltare personala, servicii socio-educationale, sprijinirea familiilor/persoane in nevoie

78

Asociația "Centrul Daniel"

8891CZ-C-III

Centrul de Recuperare Daniel Bacau, Str. Pictor Ion Andreescu nr.5, tel: 0234583036; e-mail: centrul_daniel@yahoo.com, web: www.centruldaniel. ro

Copii si tineri cu dizabilitati, nedeplasabili sau greu deplasa bili;

servicii de recuperare: kinetoterapie, logopedie, terapie educational-comportamentala, stimulare senzoriala,

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

Servicii oferite

copii si tineri cu dizabilitati fizice, mentale, logopedice sau cu boli invalidante care necesita servicii de recuperare.

îngrijire socio-medicala, informare si consiliere psihologica, reintegrare sociala, activ, recreative si de socializare, etc.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Bacau, str Ștefan cel Mare, nr 17 A

CHESTIONAR

DE EVALUARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL BACAU

 • 1. Sunteți din municipiul Bacău ? DA D NU EZ

 • 2. Aveți vârsta între: 10 -14 ani EZ 14 -18 EZI 18-25n peste 25 ani EZ

A

 • 3. In caz că aveți nevoie de sprijin știți cui să vă adresați pentru depășirea situației?

daEZ nu □

 • 4. Ce servicii sociale v-ar fi utile, la nivelul municipiului Bacău?

Răspuns:..................................................................................................................

5. Informația privind serviciile de la nivel

local o găsiți:

SEDIU DAS Bacau?

DA □

NU

PE INTERNET?

DA □

NU

r~i

ZIAR sau PLIANT?

daEZ

NU

 • 6. Considerați că serviciile sociale au un rol pozitiv în integrarea persoanelor aflate în nevoie ?

Da LZJ Nu EZ

 • 7. Considerați că informația primită privind serviciile sociale oferite de DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACAU vă este utilă?

Da □ Nu □

 • 8. Ce categorii de posibili beneficiari de servicii sociale vi se par mai vulnerabile?

  copii CI

  vârstnici □

  persoane cu dizabilitati D

  persoane în risc de sărăcie CI

  persoane traficate


persoane toxico - dependente CI victimele violentei □ persoane eliberate din penitenciar CI persoane fara adapost C altele..................................................

 • 9. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea serviciilor sociale în municipiul Bacău?

DATA

CHESTIONAR

DE EVALUARE A SERVICIILOR SOCIALE PRIVIND FAMILIA

 • 1. Sunteți din municipiul Bacău ? DA O NU □

 • 2. Aveți vârsta între: 10 -14 ani □   14-18 O 18-25 EJ peste 25 ani EH

 • 3. Considerați că familia este importantă în viața dumneavoastră?

DA □ NU □

 • 4. Știți în orice moment unde se află fiecare membru din familie, din cei cu care locuiți?

9

DA □  NU □

 • 5. Anunțați acasă unde mergeți, cu cine vă întâlniți și la ce ora vă întoarceți?

DA □  NU □

 • 6. Luați masa împreună, toți din familie,

măcar o dată pe zi ?        DA O    NU O

sau o dată pe săptămână?    DA □    NU O

 • 7. în familie găsiți sprijin, o vorbă bună, sau alt suport? DA O

  NU □


Care?

Moral

Financiar


DA □  NU □

DA □  NU □

Treburi casnice / joacă


DA □ NU □


îngrijit copiii / teme


DA □ NU □


 • 8. Aveți nevoie de sprijin? DA Q


NU □


Oferiți sprijin în familie?


DA □


NU □


 • 9. Cei dragi, din familie locuiesc cu dumneavoastră în Bacău? DA O NU Q

 • 10. Știați că familia este nucleul societății? DA D NU □

 • 11. în caz că aveți nevoie de sprijin și nu vă este familia aproape știți unde să vă adresați?

DAD NU □

 • 12. Ce servicii v-ar fi utile, la nivelul municipiului Bacău?

Răspuns:

13 Informația privind serviciile de la nivel local o găsiți:

daD  nu

daD  nu

daD  nu

DA □  NU


DIRECT LA SEDIU?

PE INTERNET?

ZIAR sau PLIANT?

 • 14. Ati fi interesat de voluntariat?

Dacă răspunsul este "DA” vă rog să furnizați nume și date de contact (pe verso)

 • 15. Știați că 15 Mai este Ziua internațională a familiei? DA EJ NU O

Pentru cei interesați de voluntariat (punctul 14 din chestionar)

Nume si prenume: .................................................................

Vârsta:........................

Telefon:.......................

e-mail:..................................................

Anexa 5

REPERE BIBLIOGRAFICE

 • 1. Recomandarea CE 112 - Investiția în copii, Ruperea cercului vicios al defavorizării (2013/112/UE)

 • 2.  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanei cu dizabilități;

 • 3. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Istanbul, 2011

 • 4. Strategia Europa 2020 - o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;

 • 5. Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere;

 • 6. Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015;

 • 7. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

 • 8. Propunerea oficială a Acordului de parteneriat 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene, Martie 2014

 • 9. Raport realizat pentru UNICEF - „Copil în România ”, București, 2012

 • 10. Manifestul pentru copii - 10 angajamente pentru copiii din România, București, 2012

 • 11. Situația adolescenților din România, București, 2013

 • 12. Studiu realizat de UNICEF - Copiii cu dizabilități din România, București, 2013

 • 13. Studiu privind absenteismul și abandonul școlar. Implicare și responsabilitate (2012), http://cirae-bacau.ro

 • 14. Impactul financiar al reformei sistemului public de protecție a copilului în România, Ed. HHC România, 2012

 • 15. Auditul Serviciilor Sociale pentru Copii din România, Editura HHC România, (2013)

 • 16. Evaluarea serviciilor din perspectiva managementului de caz, Bacău, 2008

 • 17. Rapoarte anuale de activitate ale serviciilor din cadrul DAS Bacău (perioada 2014-2018)

 • 18. Rapoarte anuale de activitate ale DAS Bacău (perioada 2014-2018)

 • 19. Studiu privind consumul de tutun, alool si droguri ilicite in rândul elevilor din invatamantul liceal si profesional din județul Bacau (website: www.ana.gov.ro)

 • 20. Analiza serviciilor de asistență a victimelor traficului de persoane-Studiu Social Calitativ (2015)

 • 21. HG nr. 861/31.10.2018 - Strategia națională împortiva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

 • 22. Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - in municipiul Bacău, județul Bacău, Regiunea Nord Est - 2018

 • 23. www.bacau.insse.ro

 • 24. www.insse.ro

Anexa 6

LISTA ACTE NORMATIVE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 • 1.  Programul de Guvernare;

 • 2.  Strategia Europa 2020 - o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;

 • 3.  Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reânnoit pentru o Europă fără bariere;

 • 4.  Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015;

 • 5.  Recomandarea Comisiei Europene 2013/112/UE;

 • 6.  Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

 • 7.  Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

 • 8.  Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • 9.  Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilitati;

 • 12. Legea 217/2003 privind prevenirea și lupta împotriva violenței în familie cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Strategia naționale pentru protecția și promovare drepturilor copilului;

 • 15. Strategia naționale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

 • 16. Prin HG nr. 861/31.10.2018, a fost aprobată Strategia națională împortiva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

Anexa 7

GLOSAR TERMENI

ABORDARE INTEGRATĂ - Termenul se aplica unei game largi de abordări sau metode pentru obținerea unei mai bune coordonări și eficiențe între diferitele măsuri și activități complementare care să contribuie la creșterea gradului de acces, calitatea și durabilitatea diferitelor servicii/ măsuri (de ex., socială, educație, sănătate, integrarea la locul de muncă, servicii/măsuri culturale), în scopul de a obține îmbunătățirea rezultatelor pentru beneficiari. Aceste abordări includ coordonarea serviciilor, cooperare și parteneriat, colaborare inter sau multidisciplinară

ACCESIBILITATE - posibilitatea oferită persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și la sisteme și tehnologii ale informației și comunicațiilor(TIC), precum și la alte infrastructuri și servicii {Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă jară bariere)

ADAPTARE REZONABILĂ - „Adaptare rezonabilă înseamnă modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure ori să își exercite, în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului” (Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități Art.2)

AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, consiliile județene, consiliile locale, primarii, instituțiile si serviciile publice de interes local sau judetean(Legea nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică)

DESIGN UNIVERSAL - proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate {Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabil ități Art. 2);

DISCRIMINARE PE CRITERII DE DIZABILITATE - orice diferențiere, excludere sau restricție pe criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau prejudicierea recunoașterii, beneficiului sau exercitării în condiții de egalitate cu ceilalți a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniuf Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități Art.2);

ÎNGRIJIRE DE TIP FAMILIAL - formă de îngrijire alternativă în care beneficiarul este plasat cu o altă familie decât cea de origine; (Dezinstituționalizarea și îngrijirea alternativă de calitate în europa. Lecțiii învățate și perspective- Eurochild)

ÎNGRIJIRE REZIDENȚIALĂ - îngrijirea oferită în orice serviciu în afara familiei, cum ar fi centrele de tranzit, centrele de primire în regim de urgență, și alte alternative pe termen scurt sau lung, inclusiv casele de tip familial (Dezinstituționalizarea și îngrijirea alternativă de calitate în europa. Lecțiii învățate și perspective- Eurochild)

ÎNGRIJIRE INSTITUȚIONALĂ - îngrijirea care are loc în context rezidențial (de obicei în centre mari/cu număr mare de rezidenți), care nu sunt construite aproape de familie și nu se încadrează în conceptual rezidențial de tip familial (casă/apartament); (Dezinstituționalizarea și îngrijirea alternativă de calitate în europa. Lecțiii învățate și perspective- Eurochild) SERVICII SOCIALE DE BAZĂ: servicii indispensabile fiecărui copil pentru asigurarea condițiilor strict necesare unui nivel de bunăstare, securitate, sănătate și în vederea asigurării participării școlare sau, după caz, a integrării sociale. ( Proiect UNICEF -’Sprijinirea copiilor invizibili”)

SERVICII COMUNITARE INTEGRATE - serviciile care implică deopotrivă o componentă socială, medicală, educațională, de ocupare, participare socială, organizate la nivelul comunităților, și includ o gamă de servicii precum: serviciile acordate la domiciliu, servicii de zi, servicii de consiliere, informare, serviciile de îngrijire rezidențial etc; SOCIETATE INCLUSIVĂ - societate pentru toți;

SERVICII SOCIALE PRIETENOASE - servicii care să țină seama de vârsta copilului, nivelul de maturitate și înțelegerea, o evaluare a circumstanțelor unice ale fiecărui copil, și care să acorde atenția cuvenită punctele lor de vedere, în special cu privire la legăturile de familie( Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015- Obiectiv strategic 1: Promovarea de servicii și sisteme prietenoase copiilor)

PACHET MINIM DE SERVICII - pachetul de servicii sociale acordate obligatoriu de autoritățile locale din commune, orașe și municipii, în vederea garantării asigurării drepturilor de dezvoltare ale fiecărui copil, combaterea sărăciei, prevenirea riscului de excluziune social și susținerea familiilor defavorizate cu copii; (Proiect UNICEF - ’Sprijinirea copiilor invizibili”) CARACTER PROACTIV AL SERVICIILOR SOCIALE și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai largă, la nivel de grup sau comunitate. Pentru realizarea unor acțiuni sociale coerente, unitare și eficiente în beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza și acorda în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, precum și cu alte servicii sociale de interes general, după caz.

PRACTICI PRIETENOASE f’child-friendly Services and systems”)-Copiii și tinerii au dreptul legal de acces egal și tratament adecvat în asistența medicală, justiție, familie, sisteme și servicii sociale și de învățământ. Consiliul Europei va susține dezvoltarea de servicii și sisteme prietenoase copiilor, care sunt respectuoase, receptive, fiabile și responsabile, cu un accent deosebit pe copiii aflați în situații vulnerabile.(Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015- Obiectiv strategic 1: Promovarea de servicii și sisteme prietenoase copiilor)

ZONE DE EDUCAȚIE PRIORITARE - implică principiul discriminării pozitive (alocarea de resurse școlare suplimentare copiilor cu dificultăți de învățare și rezultate școlare reduse datorită situației de dezavantaj socio-economic);

SIRUTA

Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial - Administrative

SWOT

Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor

UE

Uniunea Europeană

VMG

Venit minim garantat (ajutor social)

ZUM

Zonă Urbană Marginal izată

BPC

Birou Protecția Copilului

BPVH

Birou Persoane Vârstnice si cu Handicap

BBS

Birou Beneficii Sociale

CZ

Centrul de Zi

CZ OSPT

Centrul de Zi 0 Școala pentru toti

RU

Resurse umane

ADR NE

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est

AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

CJ

Consiliul Județean

CL

Consiliul Local

DAS

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

DLRC (CLLD)

Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității

DMI

Domeniu Major de Intervenție

FC

Fondul de Coeziune

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

FSE

Fondul Social European

HG

Hotărâre de Guvem

IMM

întreprinderi Mici și Mijlocii

INS

Institutul Național de Statistică

ONG

Organizație Non - Guvernamentală

PIB

Produsul Intern Brut

PID

Plan Integrat de Dezvoltare

PO

Program Operațional

POC

Programul Operațional Competitivitate

POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă

POCU

Programul Operațional Capital Uman

PODCA

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

POR

Programul Operațional Regional

POS

Program Operațional Sectorial

POS CCE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

POS DRU

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

PUG

Plan Urbanistic General

PUZ

Plan Urbanistic Zonal

RPL

Recensământul Populației și al Locuințelor

Anexa 8

LISTĂ ABREVIERI

AJOFM

Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANTIP

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane

APL

Autoritate Publică Locală

CJAS

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

CJP

Casa Județeană de Pensii

CJRAE

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

CMB

Colegiul Medicilor Bacău

CMI

Cabinet Medical Individual

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

DSP

Direcția de Sănătate Publică

IPJ

Inspectoratul de Poliție Județean

ISJ

Inspectoratul Școlar Județean

ANA

Agenția Națională Antidrog

CPECA

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

ONG

Organizație Non-Guvemamentală

SCC

Structură Comunitară Consultativă

DAS

Direcția de Asistență Socială

SIDU

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău

PMUD

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bacău

PL

Poliția Locala

CJRAE

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

CCD

Casa Corpului Didactic

DSP

Direcția de Sănătate Publică

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

ADR

Agenție de Dezvoltare Regională

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA BACAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIDENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Nr. rând

BUGET

2019

Estimat 2020

Estimat 2021

E5tmrt2022

Estimat 2023

Estimat 2024

Estimat 2025

Estimat 2026

Estimat 2027

Estimat 2028

Ești mrt 202$

TOTAL CHELTUIELI

C

46,722.217

49.481.342

51.955.409

54.553.180

57.280.8,19

«0.144.881

«3.152.125

66,309.731

69,625.218

73.106.479

76.761.803

Asigurări si asistenta sociala

68.02

46.722.217

49.481342

51.955.409

54.553.180

57.280.839

60.144.881

63.152.125

66.309.731

69,625,218

73,106.479

76.761.803

TOTAL CHELTUIELI

00

1

46.722.217

49.481.342

51.955.409

54.553.180

57.280.839

60.144.88 i

63.152.125

66.309.731

69,625.218

73,106.479

76.761.803

CHELTUIELI CURENTE

0!

2

46.807,001

49.475.000

51.948.7S0

54,546,188

57.273.497

60.137.172

63.144.030

66.301.232

69.616.294

73.097.109

76.751.964

TI HUI I CHELTUIRI J I>E PERSONAL

10

3

21.979,950

23.232.807

24.394.448

2S.614.170

26.894.878

28,239.622

29.651.603

31.134.183

32.690.892

34.325.437

36.041.709

Cheltuieli salariate in buni

10.01

4

20.719.450

21.900.459

22.995.482

24,145.256

25.35,2 5! 8

26.620.144

27.951.152

29.348.710

30.816.146

32.356.953

33.974.801

Salarii de bana

10,01.01

5

18.471.800

19.524.693

20.500.927

21.525.974

22 602 772

23.732.386

24.919.005

26.164.955

27.473.203

28.846.863

30.289.206

Indemnizații de delegare

10.01.13

6

1,000

1.057

l.l 10

LI 65

1 224

1

1.349

.4J6

1.487

J.56I

1.639

Indemnizație de hrana

10.01.17

7

2.046.650

2.163.309

2.271,475

2.385.048

2.504 301

2 629.516

2 760.991

2.899,041

3.043.993

3.196.193

3.356.003

Alte drepturi saianak in bani

10.01.30

8

200.000

211.400

221,970

233.069

244 722

256.958

269.806

283.296

297.461

312.334

327.951

CI lIIukIî salartalc in natura

10.02

9

777.500

821.818

862.908

906.054

"51 356

99K.924

1.048.871

1.10 315

1.156,381

1.214.200

1,274.910

Indemnizație de vacanta

10.02.06

10

777.500

821.818

862.908

906.054

951.356

998.924

1.048.871

1.10 .315

1.156.381

1.214.200

1.274.910

Contribuții

10.03

1 1

483.000

510.531

536.058

562.860

591.003

620.554

651.581

684. J 60

718.368

754.286

792.000

Contribuția asiguralorie pentru munca

10.03.07

12

483.000

510.531

536.058

562.860

591.003

620.554

651.581

684.160

718.368

754.286

792,000

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

20

13

6.039.411

6.383.657

6.702.840

7.037.982

7,389.881

7.759.376

8.147.344

8.554.711

8.982.447

9.431.569

9.903.147

Bunuri si servicii

20.01

14

706.648

746,927

784.273

823.487

864.661

907.894

953.289

1.000.953

1.051.001

1.103.551

1.158.729

Furnituri de birou

20.01.01

15

94.237

99,609

104.589

109.818

115.309

121.075

127.129

133.485

140.159

147.167

154.525

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16

15.000

15.855

16.648

17.480

18.354

19.272

20.235

2 .247

22.309

23.424

24,595

Încălzii, Iluminat si lona motrica

20.01.03

17

160.000

169.120

177.576

186.455

195.778

205.566

215.845

226.637

237.969

249.867

262.36U

Apa. canal si salubritate

20.01.04

18

10.000

10.570

11.099

11.653

12.236

12.848

13.490

14.165

14.873

15.617

16.398

Carburanți si lubrifiami

20.01.05

19

8.000

8.456

8.879

9.323

9.789

10.278

10.792

1 .332

i 1.899

12.494

13.119

Piese de schimb

20.0J.06

20

5.500

5.814

6.104

6.409

6.730

7.066

7.420

V^l

8.181

8.590

9,020

Transport

20.01.07

21

25.000

26.425

27.746

29.134

30.590

32.120

33.726

35.412

37.183

39.042

40.994

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.0 1.08

22

320.000

338,240

355.152

372.910

391.555

411.133

431.689

453.273

475.937

499.734

524.721

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcional

20.01.09

23

7.911

8.362

8.780

9.219

9.680

10.164

10.672

1 .206

11.766

12.354

12.972

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

24

61.000

64.477

67.701

71.086

74.640

78.372

82,291

86.406

90.726

95,262

100.025

Hrana

20.03

25

13.563

14.336

15.053

15.806

16.596

17.426

18.297

19.212

20.173

21.182

22.241

Hrana pentru oameni

20.03.01

26

13.563

14.336

15.053

15.806

16.596

17.426

18.297

19.212

20.173

21.182

22.241

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

27

9.000

9.513

9.989

10.488

11.012

11.563

12.141

12.748

13.385

14,054

14.757

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28

9.000

9.513

9.989

10.488

11.012

11.563

12.141

12.748

13.385

14.054

14.757

Deplasări, delăsări, transferuri

20.06

29

2.000

2.1 14

2.220

2.331

2.447

2.570

2.698

2.833

2.975

3.124

3.280

Deplasări în teme, delăsări, transferări

20.06.01

30

2.000

2.1 14

2.220

2.331

2.447

2.570

2.698

2.833

2.975

3.124

3.280

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

31

1.000

1.057

1.110

1.165

1.224

1.285

1.349

,416

1.487

1.561

1.639

Pregătire profesionala

20.13

32

8.000

8.456

8.879

9.323

9.789

10.278

10.792

1 .332

11.899

12,494

13.119

Proiecția muncii

20.14

33

10.000

10.570

11.099

11.653

12.236

12.848

13.490

14.165

14.873

15.617

16.398

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

34

5.257.000

5.556.649

5,834.481

6.126.206

6.432.516

6.754.142

7.091.849

7.446.44 1

7.818.763

8.209.701

8.620.186

Alte cheltuieli

20.30

35

32.200

34.035

35.737

37.524

39.400

41,370

43.439

45.61 1

47.892

50.287

52.801

Prime de asigurare non*viata

20.30.03

36

2.000

2.1 14

2.220

2.331

2.447

2.570

2.698

2.833

2.975

3.124

3.280

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

37

30.200

31.921

33.517

35.193

36.953

38.801

40.741

42.778

44,917

47.163

49.521

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38

17.967,640

18.991.795

19.941.385

20.938.455

21.985377

23.084.646

24.238,878

25.450.822

26.723363

28.059.531

29,462.508

Ajutoare sociale

57.02

39

17.967.640

18.991.795

19.941.385

20.938.455

21.985.377

23.084.646

24.238.878

25.450.822

26.723.363

28.059.531

29.462.508

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

40

15.467.396

16.349.038

17.166.489

18.024.814

18.926.055

19.872.357

20.865,975

21.909.274

23.004.738

24.154.975

25.362.724

Tichete cadou acordate pl.cheliuielî sociale

57.02.04

41

2.500.244

2.642.758

2.774.896

2.913.641

3.059.323

3.212.289

3372.903

3.541.548

3.718.625

3.904,556

4.099.784

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

42

820.000

866.740

910.077

955.581

1.003360

1.053.528

1.106.204

1.161.514

1.219.590

1.280.570

1344.599

Asociații si fundații

59.11

43

500.000

528.500

554.925

582.671

611.805

642.395

674.515

708.241

743.653

780.836

819.878,

Sume aferente persoane cu handicap nc încadrate

59.40

44

320.000

.138.240

355.152

372.910

391.555

411.133

431.689

453.273

475.937

499.734

524.721

7(1. CHELTUIELI DE CA PITAL (70=71 +72)

70

45

6.000

6.342

6.659

6.992

7342

7.709

8.094

8.499

8.924

9370

9.839

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

46

6.000

6.342

6.659

6992

7.342

7.709

8,094

8.499

8.924

9.370

9.839

Aciivc fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

47

6.<XK)

6.342

6.659

6.992

7.342

7.709

8.094

8.499

8.92-1

9.370

9.839

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.0.1

48

6.000

6.342

6.659

6.992

7.342

7.709

8.094

8.499

8.924

9.370

9.839

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

49

-90.784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent

«5.01

50

-90.784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

51

-90.784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din Total Capitol:

46.722.217

49.48i.342

$1.955.409

54.553.179

57.280.838

60.144.381

63.152.125

66.309.731

69.625.2/8

73.106.479

76.761.803

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29.232.821

30.995.050

32.544.803

34.172.043

35.880.645

37.674.678

39.558.412

41.536.333

43.6I3J50

45.793.808

48.083.498

Prevenirea excluderii sociale - Ajutor social

68.02.15.01

2.594.396

2.742.277

2.879.390

3.023.360

3.174.528

3.333.254

3.499.917

3.674.913

3.858.659

4.051.592

4.254.172

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

14.895.000

15,744.015

16.531.216

17.357.777

18.225.665

19.136.949

20.093.796

21.098.486

22.153.410

23.261.081

24.424,135

Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacau este ordonator terțiar de credite, fiind subordonata Consiliului Local ai municipiului Bacau. Bugetul de venituri si cheltuieli al instituției a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local nr. 158/03.05.2019.

Bugetul este structurat doar la nivelul cheltuielilor conform clasificației indicatorilor privind bugetele locale, pe părți capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate; precum si pe cele doua de secțiuni de funcționare si dezvoltare.

La nivel de cheltuieli ale secțiunii de funcționare, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 acestea au ca obiect:

 • a) cheltuieli de personal;

 • b) bunuri și servicii;

 • c) dobânzi;

 • d) subvenții;

 • e) transferuri curente între unitățile administrației publice;

 • f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;

 • g) asistență socială;

 • h) rambursări de credite;

 • i) alte cheltuieli;

 • j) împrumuturi pentru instituții și servicii publice locale sau activități finanțate integral din venituri proprii.

La nivel de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, potrivit art. 2 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 acestea au ca obiect:

 • a) cheltuieli de capital;

 • b) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;

 • c) transferuri pentru cheltuieli de capital;

 • d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;

 • e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de post aderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s a ținut cont de modificările legislative precum si de evitarea risipei banului public. Astfel,

 • 1. in anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2019 (Legea 50/2019), prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr, 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 40 alin. (1) și art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

 • 2. masurile legislative de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuie ilor aprobate în anii anteriori, sunt:

• munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber,

■ în perioada 2019-2021, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii,

• în perioada 2019-2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

• în perioada 2019-2021 instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă reglementate de Legea 165/2018.

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2019 și orizontul 2019-2029 derivă și principiile de bază ale acestui proiect dc buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, evitarea risipei banului public. Estimarea pe următorii 5 ani este configurat pe un cadru economic cu o creștere economica de 5,7% pentru anul 2020, si cate 5% pentru următorii 9 ani.

Planificarea bugetară pe anii 2019 -2029 a avut la bază măsurile de relaxare fiscală începute în anii anteriori, în scopul stimulării creșterii economice (noul cod fiscal și majorările salariale și ale unor drepturi de natura asistenței sociale) și continuate prin alte acte normative adoptate prin care s-au reglementat măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, legislația în domeniul drepturilor cu caracter social, legislația în domeniul pensiilor, cu impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal, a celor cu asistența socială, implementate în anul 2018, dar și măsurile fiscal-bugetare luate pe parcursul anului 2018, care vor influența cadrul macroeconomic și indicatorii bugetari pe orizontul 2019-2029. Exista totuși riscuri bugetar fiscale, care de regulă, include:

 • - eventualele variații în asumările macroeconomice și bugetare (de ex. impactul asupra soldului bugetar a unui punct procentual de majorare sau de reducere a nivelului prognozat de creștere a PIB sau a ratei inflației, a cursului de schimb, etc.)

 • - eventualele variații în asumările bugetare (de ex. modificări ale mărimii cotelor impozitelor și taxelor, creșterii salariilor în sectorul bugetar, sau a numărului de solicitanți la programele de asistenta socială);

-incertitudinea privind volumul și costul unor măsuri specifice domeniului de asistenta sociala, precum și incertitudinilor legate de timpul implementării și amploarea acestora.

1

Denumirea de parc este atribuită spațiilor verzi publice cu o suprafață de peste iha conform legii spațiilor verzi: 1. Parcul Cancicov, 2. Parcul Gerăiești (degradat), 3. Parcul Catedralei, 4. Parcul CFR (abandonat) și 5. Parcul Insula de agrement (în lucru)

2

; Cf. Federației a Capitalelor și Orașelor Sportive Europene / European Capitals and Cities of Sport Federation

3

Cf. Federației a Capitalelor și Orașelor Sportive Europene / European Capitals and Cities of Sport Federation

4

Recomandarea Comisiei 2O13/112/UE