Hotărârea nr. 300/2019

Hotărârea nr. 300 din 31.07.2019 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă.

/f//

r<i/€1/ O Mft ntef/tfu/f/f ^iacatt

HOTĂRÂREA NR. 300 DIN 31.07.2019

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Scrisoarea de recomandare înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65286 din 08.07.2019, transmisă de către Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala ”Marius Mircu” Bacău Neamț pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău” domnului Mihai Ceucă;

-Referatul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 7818/ 29.07.2019 prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7820. 29.07.2019; -Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7821/29.07.2019;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, înregistrat cu nr. 7821/29.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1246/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1247/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003 prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată; -Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (13) și art.l39(l) și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Mihai Ceucă.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIIUJOPOVKI