Hotărârea nr. 3/2019

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău şi a unei eleve de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” pentru performanţe naţionale şi internaţionale deosebite obţinute.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43900/ 16.11.2018 înaintată de Clubul Sportiv PHI HAU prin care solicită premierea unor sportivi ce au obținut rezultate deosebite la competiții interne și internaționale;

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65542/ 12.12.2018 înaintată de Clubul Sportiv Școlar Bacău prin care solicită premierea sportivului Mihai Denis Florin;

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 44779/ 27.11.2018 înaintată de Clubul Sportiv Adamas Bacău prin care solicită premierea unor sportivi ce au obținut rezultate deosebite la competiții interne și internaționale;

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 47336/ 20.12.2018 înaintată de Colegiul Național de Artă ”George Apostu” prin care ne solicită premierea elevei Poiată Mara - Ioana pentru obținerea unor performanțe deosebite la concursuri de dans naționale și internaționale;

-Referatul nr. 694/ 21.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău și a unei eleve de la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute și alocarea de la bugetul local a sumei de 20.780 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 695/ 21.01.2019; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 696/ 21.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 8/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 9/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 10/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5; -HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCLnr. 204/2011 și HCLnr. 231/2016;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.l 15 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit.„i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctele 1 și 6 și art.(2) lit. « a » și (5) și art.45(2) lit. « a » și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART . 1. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv PHI HAU Bacău, Lungu Alin Mihai și Ojog Cristina Elena cu suma de 6.900 lei fiecare pentru obținerea locului III la Campionatul European de Qwan Ki Do, de la Gandia (Spania) și a sportivului Hurmuzache Andrei cu suma de 690 lei pentru obținerea locului I - Song Dao - la Campionatul Național de Juniori și Seniori de la Roman, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

ART. 2. Se aprobă premierea sportivului de la Clubul Sportiv Școlar Bacău, Mihai Denis Florin cu suma de 3.450 lei pentru obținerea locului III la Campionatul European de Juniori de la Gyor (Ungaria), conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

ART. 3. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv Adamas Bacău, Alexandru Chirica și Cristina Chiper cu suma de 920 lei fiecare pentru obținerea titlului de Campioni Naționali la clasa C Latino, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

ART. 4. Se aprobă premierea elevei Poiată Mara - Ioana de la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” cu suma de 1.000 lei pentru obținerea Premiului I la Consursul Internațional de Talente „Juniori pentru Juniori”de la Iași.

ART. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1 - 4.

ART. 6. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART.7. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv PHI HAU Bacău, Clubului Sportiv Școlar Bacău, Clubului Sportiv Adamas Bacău și Colegiului Național de Artă ”George Apostu”.

ART. 8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU AE-OVIDIU POPOVICI