Hotărârea nr. 299/2019

Hotărârea nr. 299 din 31.07.2019 privind aprobarea premierii a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute.

oniâ/u(f

acăft

^oat/a/ — Hru/tr


HOTĂRÂREA NR. 299 DIN 31.07.2019 privind aprobarea premierii a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32295/ 23.07.2019 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea a doi sportivi și a antrenorilor acestora pentru rezultatele deosebite obținute la Campionatul European de Cădeți (Juniori II) care s-a desfășurat la Faenza, Italia, în perioada 17-23 iunie 2019;

-Referatul nr. 7660/23.07.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea a doi sportivi și a antrenorilor acestora, pentru performanțe internaționale deosebite obținute și alocarea de la bugetul local a sumei de 25.400 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.7662 / 23.07.2019;

-Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7663/25.07.2019;

-Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 7776/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1243/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1244/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1245/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011 și HCL nr. 231/2016;

  • - Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 181 alin. (2) lit. « f» din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile HCL nr. 158/2019, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (7) lit. “f” și art.l39(3) lit. “a” și (6) din din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivului Cojoc Vasile cu suma de 9.400 lei (echivalentul a 2.000 E) și a antrenorul acestuia, Prof. Butucaru Ion, cu suma de 9.400 lei (echivalentul a 2.000 E), pentru obținerea Locului I la categoria Lupte Greco-Romane din cadrul Campionatului European de Cădeți (Juniori II), potrivit sistemului de premiere, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă premierea sportivei Antuca Georgiana cu suma de 3.300 lei (echivalentul a 700 E) și a antrenorul acesteia, Donciu Victor, cu suma de 3.300 lei (echivalentul a 700 E), pentru obținerea Locului III la categoria Lupte Libere din cadrul Campionatului European de Cădeți (Juniori II), potrivit sistemului de premiere, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 25.400 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1 și la art.2.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Bacău”.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI