Hotărârea nr. 298/2019

Hotărârea nr. 298 din 31.07.2019 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA.


)/) •

«7 \.O^Hf H((t qJ4/</< -țf// ^3 acău

cf/tffi/fff ^Scscar/

HOTĂRÂREA NR. 298 DIN 31.07.2019 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Plângerea prealabilă nr. 29975/ 20.06.2019 formulată de către Enel Energie Muntenia SA prin care solicită anularea/ modificarea art. 6 lit. ”i” din HCL nr. 223/ 2001;

-Referatul nr. 29975/ 22.07.2019 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive nr. 7671/ 24.07.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7672/25.07.2019;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Propirietății, înregistrat cu nr. 7672/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1238/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1239/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1240/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1241/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1242/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1), (1 Al) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 223/ 2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind regimul contravențiilor , privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în Municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art.l39(l) și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 29975/ 20.06.2019 formulată de către Enel Energie Muntenia SA, prin care solicită anularea/ modificarea art. 6 lit. ”i” din HCL nr. 223/ 2001.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Enel Energie Muntenia SA.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DOINA DRAGOMJRf ..| SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU jUr/                NICOLAE-OVIDIU POPfWIpf