Hotărârea nr. 297/2019

Hotărârea nr. 297 din 31.07.2019 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana-Camelia.

t <////</

/<//      (‘(iu

/-fSf/if// AAAofa/a/ C' AAtnfcr/uftA/t     </<</?/


HOTĂRÂREA NR. 297 DIN 31.07.2019 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana - Camelia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 65277/ 28.06.2019 formulată de către Iosub Roxana - Camelia prin care solicită anularea HCL nr. 37/ 2019 prin care s-a modificat și completat HCL nr. 8/ 2019;

-Referatul nr. 65277/ 22.07.2019 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de njotive nr. 7665/ 23.07.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7666/25.07.2019;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Propirietății, înregistrat cu nr. 7666/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1233/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1234/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1235/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1236/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1237/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1), (1A1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 8/ 2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020;

-Prevederile art. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 24 din Anexa la Ordinul nr. 5235/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, preșcolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art.l39(l) și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 28989/ 06.06.2019 formulată de către Iosub Roxana -Camelia, prin care solicită anularea HCL nr. 37/ 2019 prin care s-a modificat și completat HCL nr. 8/ 2019.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 3. Hotărârea va fi. comunicat ă Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și persoanei menționate la art. 1.

Art. 4. Prin grija'Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DOINA DRAGOMIR      SECRET ARUL/GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

6LAE-OVIDIU POPOVICI