Hotărârea nr. 296/2019

Hotărârea nr. 296 din 31.07.2019 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 777/110/2019.

)/> -

‘/uf ^3ac«ff

^oca/a/ 77f< /Mrr/ttu/fti   acăff


M*/

HOTĂRÂREA NR. 296 DIN 31.07.2019

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 777/110/2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. 65280/ 22.07.2019 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care se propune însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 777/110/2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7635/ 23.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7636/25.07.2019;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Propirietății, înregistrat cu nr. 7636/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1228/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1229/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1230/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1231/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1232/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Prevederile art. 109 alin. (3), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art.l39(l) și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău întâmpinarea formulată în dosarul nr. 777/110/2019, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacau, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliului Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în dosarul nr. 777/110/2019.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOIN A DRAGOMIRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT ATE IPIULUI BACĂU POVICISECRETARUL GENERAL AL M

NICOLAE-OVID


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 296 DIN 31.07.2019

ROMAN1A

JUDEȚUL BACAU

MUNICIPIUL BACAU

CUI: 4278337

Sediu: Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau

TELEFON: 0234/581650

FAX: 0234/588757

NR. 24470 din 02.05.2019

TRIBUNALUL BACAU -SECȚIA A-II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, județul Bacau

DOSAR NR. 777/110/2019. C7cc

Municipiul Bacau prin Primarul municipiului Bacău, COSMIN NECULA, împuternicit in baza dispozițiilor art. 62, alin. (1) coroborat cu art. 21, alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si modificata, sa reprezinte interesele municipiului injustiție, formulează

ÎNTÂMPINARE

prin care solicita respingerea acțiunii formulata de reclamanta RADEF RomaniaFilm (in insolventa) cu sediul in București, Sos. Straulesti, nr. 3-5, sector 1, București, J40/10995/1991, CUI RO2351458, reprezentata prin administrator special - Hagy Ioan in contradictoriu cu Municipiul Bacau prin Primar, pentru următoarele motive si considerente:

PE EXCEPȚIE:

l.INVOCAM EXCEPȚIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE PASIVE

A MUNICIPIULUI BACAU PRIN PRIMAR, fata de următoarele aspecte:

Prin cererea adresata instanței de judecata, reclamanta, RADEF RomaniaFilm, solicita instanței de judecata ca, in contradictoriu cu paratul Municipiul Bacau prin Primar, sa dispună:

-Anularea parțiala a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 487/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru terenuri si clădiri neîngrijite situate in intravilanul municipiului Bacau cu privire la art. 1 si art. 3

-Anularea in întregime a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 69/28.02.2019 prin care se respinge plângerea prealabila formulata de RADEF RomaniaFilm.

In aceste condiții, fata de obiectul acțiunii, respectiv anulare acte administrative

- Hotarari emise de Consiliul Local al municipiului Bacau, intelegam sa solicitam instanței de judecata admiterea excepției invocata, respectiv lipsa calitatii procesuale pasive a Municipiului Bacau (chemat in judecata in calitate de parat), avand in vedere următoarele:

Potrivit prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata, “în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri”, iar potrivit art 115, alin. (1), lit. b, din același act normativ, „Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin: consiliul local adoptă hotărâri”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 215/2001, “(1) Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorități deliberative...(2) Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orașe și municipii, în condițiile legii”.

In consecința, avand in vedere ca emitentul actelor administrative contestate prin prezenta acțiune nu este Municipiul Bacau, apreciem ca se impune admiterea excepției invocate, respectiv lipsa calitatii procesual pasive a municipiului Bacau, prin Primar si, pe cale de concesinta, respingerea acțiunii ca fiind introdusa impotriva unei persoane f ara calitate procesual pasiva,

2.INVOCAM EXCEPȚIA IN ADMISIBILITĂȚII capătului 4 al cererii, avand in vedere următoarele aspecte:

Prin căpătui 4 al cererii de chemare in judecata, reclamanta, RADEF RomaniaFilm, solicita suspendarea efectelor actelor administrative atacate pana la soluționarea definitiva a Dosarului nr. 10972/3/2016 privind deschiderea insolventei.

In susținerea cererii, reclamanta invoca faptul ca prin Sentința civila nr. 774/12.02.2018 pronunțata de Tribunalul București, Secția a-VII-a Civila, in dosarul nr. 10972/3/2016, s-a dispus intararea sa in insolventa, precum si faptul ca ii sunt aplicabile prevederile art. 75, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care prevede ca „de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului”.

Cu toate acestea, aratam faptul ca art. 15 din Legea nr. 554/20104, legea contenciosului administrativ, actualizata, stipulează in mod clar ca, „Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. în acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă a cauzei'.

Rezulta, așadar, ca legislația in materia contenciosului administrativ prevede in mod clar ca suspendarea executării actului administrativ unilateral se poate dispune numai pana la soluționarea definitiva a cauzei si nu pana la soluționarea definitiva a procedurii insolventei, asa cum solicita reclamanta.

Mai mult decât atat, chiar textul de lege invocat de reclamanta prevede ca nu se poate lua nici o măsură de executare asupra obligațiilor fiscale stabilite si ca valorificarea creanțelor asupra averii debitoarei se poate face numai in cadrul procedurii, prin înscrierea la masa credala. sens in care apreciem ca apare ca fiind inadmisibila cererea reclamantei referitoare la suspendarea efectelor actelor administrative atacate pana la soluționarea definitiva a Dosarului nr. 10972/3/2016 privind deschiderea insolventei.

Fata de toate aceste aspecte mai sus învederate, solicitam, in mod respectuos, instanței de judecata admiterea excepției inadmisibilitatii capotului 4 de cerere si, pe cale de consecința, respingerea acestuia ca inadmisibil,

IN FAPT:

Asa cum am aratat si in rândurile de mai sus, prin acțiunea introdusa, reclamanta, RADEF RomaniaFilm, solicita instanței de judecata sa dispună:

-Anularea parțiala a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 487/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru terenuri si clădiri neîngrijite situate in intravilanul municipiului Bacau cu privire la art. 1 si art. 3

-Anularea in întregime a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 69/28.02.2019 prin care se respinge plângerea prealabila formulata de RADEF RomaniaFilm

Repunerea pârtilor in situația anterioara, ca efect al admiterii prezentei cereri

-Suspendarea efectelor actelor administrative atacate pana la soluționarea definitiva a Dosarului nr. 10972/3/2016 privind deschiderea insolventei împotriva RADEF RomaniaFilm.

In susținerea cererii, aceasta arata ca H.C.L. nr. 487/21.12.2018 invoca argumente juridice străine cauzei si ca are la baza somații si note de constatare ale Politiei Locale a municipiului Bacau care nu i-au fost niciodată comunicate, cu mențiunea ca cele doua imobile situate in Bacau, Calea Marasesti, nr. 4 si Bacau, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 12, prezintă uzuri relativ minore care puteau fi inlaturate prin reparații intr-un termen scurt.

Mai susține reclamanta ca la acest moment se afla in procedura de insolventa, sens in care ii sunt aplicabile dispozițiile art. 75, alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

Totodată, menționează ca este scutita de la plata impozitului pe clădiri in temeiul art. 456, alin. (1), lit. a) din Codul fiscal, sens in care majorarea acestui impozit este o prevedere lovita de nulitate absoluta, dat fiind atat lezarea ordinii publice, cat si cea a ordinii constituționale.

Fata de motivele de fapt si de drept invocate de către reclamanta in susținerea cererii, solicitam instanței de judecata sa dispună respingerea acțiunii ca neîntemeiata, fata de următoarele:

La data de 21.12.2018, in baza prevederilor legale in vigoare si a Somațiilor si Notelor de constatare ale Politiei Locale a municipiului Bacau, Consiliul Local al municipiului Bacau adopta Hotararea nr. 487, prin care la art. 1 se arata ca „Se majoreaza cu 500% impozitul pentru clădirea neîngrijita situata in intravilanul municipiului Bacau, Calea Marasesti, nr. 4, deținuta de Regia Autonoma a Distribuției si Exploatării Filmelor cu sediul in București, Sos. Straulesti, nr. 3-5, Sector 1”, iar la art. 3 se arata ca „Se majoreza cu 500% impozitul pentru clădirea neîngrijita situata in intravilanul municipiului Bacau, str Nicolae Balcescu, nr. 12, deținuta de Regia Autonoma a Distribuției si Exploatării Filmelor cu sediul in București, Sos. Straulesti, nr. 3-5, Sector 1”.

Precizam ca prevederile legale in baza carora a fost emisa Hotararea de Consiliu Local sunt art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, actualizata, prevederile pct. 168 al Titlului IX - Impozite si taxe locale din Normele motodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 si prevederile H.C.L. nr. 368/29.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile si terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacau.

împotriva H.C.L. nr. 487/21.12.2018, reclamanta a formulat plângerea prealabila înregistrata la sediul instituției noastre sub nr. 17722 din 28.01.2019, plângere soluționată prin H.C.L. nr. 69/28.02.2019., in sensul respingerii acesteia.

Cu privire la susținerea reclamantei ca H.C.L. nr. 487/21.12.2018 invoca argumente juridice străine de obiectul cauzei in sensul ca in considerente si in nota de fundamentare sunt invocate dispozițiile H.C.L. nr. 368/2017 care se refera la o situație străină de obiectul cauzei, menționam faptul ca aceasta este o eroare materiala, de scriere, care insa nu poate constitui temei pentru anularea hotărârii de consiliu local. Asta, cu atat mai mult cu cat, titulatura hotărârii de consiliu local este corecta, singura greșeala fiind de fapt anul hotărârii, care a fost trecut, din eroare, 2017 in Ioc de 2016, asa cum este corect.

Cu toate acestea, asa cum am aratat si in rândurile de mai sus, aceasta este o simpla eroare materiala, de scriere, care nu poate duce la anularea actului administrativ, in condițiile in care nu putem vorbi despre o vatamare ce i-a fost cauzata reclamantei.

Referitor la faptul ca nu a avut cunoștința despre somațiile întocmite de către Politia Locala a municipiului Bacau, învederam instanței de judecata faptul ca, asa cum rezulta din înscrisurile pe care ie vom atașa prezentei, Somațiile nr. 8834/1 din 26.06.2018 si nr. 9267/2 din 03.07.2018 au fost comunicate reclamantei prin posta, cu confirmare de primire. In ceea ce privește Somația nr. 8834/26.06.2018 precizam faptul ca plicul s-a întors, motiv pentru care comunicarea s-a făcut prin e-mail (atașam dovada in acest sens.)

Mai mult decât atat, asa cum rezulta din înscrisurile pe care le vom depune la dosarul cauzei, reclamanta a mai fost notificata despre starea clădirilor prin adresa nr. 5594/27.04.2018 si nr. 6180/09.05.2018, comunicate cu confirmare de primire.

In acest sens, aceasta nu poate susține, sub nici o forma, ca nu a avut cunoștința despre controalele efectuate, cu atat mai mult cu cat, avea obligația de a cunoaște îndatoririle sale stabilite prin H.C.L. nr. 368/29.12.2016, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile si terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacau.

In concluzie, avand in vedere faptul ca, la verificările efectuate după expirarea termenului stabilit in somațiile transmise, s-a constatat ca reclamanta, in calitate de proprietar al clădirilor, nu au respectat masurile dispuse, apreciem ca, in mod corect, in aplicarea dispozițiilor H.C.L. nr. 368/2016, s-a hotarat majorarea impozitului pe clădiri in conformitate cu prevederile legale in materia fiscala.

In ceea ce privește susținerea reclamantei ca la acest moment se afla in procedura de insolventa si ii sunt aplicabile dispozițiile art. 75, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, menționam faptul ca cele doua hotarari de consiliu local nu incalca prevederile Legii nr. 85/2014, ele stabilind niște obligații in sarcina reclamantei a căror valorificare se va face in cadrul procedurii, prin inscrierea la masa credala, fara a dispune masuri de executare silita.

Referitor la faptul ca cinematografele din municipiul Bacau aparțin proprietății publice a statului si se impune scutirea de la plata impozitului pe clădiri in conformitate cu prevederile Codului fiscal, aratam faptul ca potrivit prevederilor art. 2 si art. 1 din Anexa nr. 3 din H.G. nr. 530/1991, privind înființarea de regii autonome si societăți comerciale in domeniul cinematografiei, “regiile autonome sunt unitati cu personalitate juridica si funcționează pe baza de gestiune economica si autonomie financiara”.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 6 din Anexa nr. 3 din H.G. nr. 530/1991, “Regia autonomă "Romaniafilni" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. în exercitarea dreptului de proprietate, regia poseda, folosește și dipune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora".

Cu privire la susținerea reclamantei ca imobilele ar face parte din proprietatea publica a statului, aratam ca aceasta nu face nici o dovada in acest sens, ba, din contra, dispozițiile legale mai sus invocate, contrazic in totalitate afirmațiile sale.

Totodată, inclusiv reclamanta recunoaște, in adresa nr. 2400/04.05.2018, inregistrata la Politia Locala a municipiului Bacau sub nr. 5594/10.05.2018, ca imobilele-cladirc cc fac obiectul prezentei, sunt in patrimoniul sau, invocând prevederile art. 6 din H.G. nr. 530/1991.

In consecința, ca urmare a celor mai sus învederate, apreciem ca reclamanta nu se incadreaza in categoria situatiilor/scutirilor prevăzute de legislația in material fiscala, sens in care ii sunt aplicabile prevederile art. 455, alin. (1) din Codul fiscal care stipulează in mod clar ca, “Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit”.

Cu privire la susținerea ca cele doua clădiri prezintă uzuri relativ minore care puteau fi înlăturate prin reparații intr-un termen scurt, aratam faptul ca aceasta este total nefondata (asa cum bine se poate observa din planșele foto pe care le atașam prezentei) si, mai mult decât atat, este contrazisa chiar de către reclamanta care, prin adresa nr. 2836/29.05.2018 informează Politia Locala a municipiului Bacau ca s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice a imobilului situat in Bacau, Calea Marasesti, nr. 4.

In consecința, asa cum rezulta din planșele foto, cele doua imobile nu prezintă uzuri relativ minore, ci sunt intr-o stare avansata de degradare care poate pune in pericol viata sau sanatatea persoanelor, a mediului inconjurator si a valorilor materiale si necesita efectuarea unei expertize tehnice pentru a fi constatata starea tehnica a acestora si, in nici un caz, reparații ce puteau fi efectuate intr-un termen scurt.

Drept urmare, fata de toate aceste aspecte mai sus aratate, solicitam respingerea, ca neîntemeiata, a acțiunii formulata de reclamanta Regia Autonoma a Distribuției si Exploatării Filmelor „RomaniaFilm” si menținerea, ca temeinice si legale, a H.C.L. nr. 487/21.12.2018 si H.C.L. nr. 69/28.02.2019.

IN DREPT:

Ne întemeiem prezenta pe prevederile art. 205 si următoarele din Noul Cod de procedura civila, prevederile Legii nr. 215/2001, prevederile Legii nr. 207/2015, prevederile Legii nr. 227/2015, prevederile Legii nr. 85/2014.

In susținerea acțiunii înțelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri (pe care le atașam prezentei in doua exemplare) si orice alta proba necesara soluționării prezentei cauze. -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \ DOINA DRAGQMIR