Hotărârea nr. 295/2019

Hotărârea nr. 295 din 31.07.2019 privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

o/“c

(// ((ffJ/f.Cf.


)/) -

(f//         <7ff

'cf'/ifu/fff Pf) (tcăf/

HOTĂRÂREA NR. 295 DIN 31.07.2019

privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

 • • Referatul nr.7625 din 23.07.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.7627/23.07.2019;

 • • Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7721/25.07.2019, favorabil;

 • • Raportul Serviciului Tehnic Investiții, înregistrat cu nr. 7754/25.07.2019, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1224/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1225/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1226/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1227/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4.4 - Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca;

 • • Ghid specific 4.4 învățământ ante-preșcolar și preșcolar;

 • • Cererea de finanțare Cod SMIS 128048

 • • Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și colmpletările ulterioare;

 • • Prevederile art.140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art.243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și ale art. 139 alin. (3) lit. “a” din OUG 57/2019,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, conform anexei parte integranta.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3”, în cuantum de 2.518.159,02 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.383.011,10 lei și valoare totală neeligibilă de 135.147,92 lei;

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 182.808,21 lei, reprezentând cofînanțarea proiectului MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BAQĂU NICOLAE-OVIDIU POPO


/DQIN A DRÂGO^UR


/*>         .■ ■■    \ X _

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 295 DIN 31.07.2019

„MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadru] Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.SEF SERVICIU MIHAELAIONESI


ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020

Anexa V/OI.AM/1 Manualul de evaluare, selecție și contractare POR 2014-2020, ed.II, vers.O

Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale

Nr. 18031/07/10.07.2019


9

Către:

UAT MUNICIPIUL BACAU COSMIN NECULA, Primar

Fax nr: email:

0234581849

secretariatprimar@primariabacau.ro; dlrector@adlbacau.ro

De la:

Cristian Gheorghe ZAMÂ, Director Direcția Organism Intermediar POR,

Ol ADR Nord-Est

Data:

10.07.2019

0>

Ref:

Solicitare documente In etapa de precontractare

Pagini:

4

Urgent

Pentru comunicare


Spre Spre S Rugăm informare comentarii răspundeți


Stimate Domn, întrucât aplicația MySMIS nu permite inserarea mai mult de 250 de caractere pentru fiecare anexa din lista documentelor solicitate in etapa de precontractare, va transmitem prin prezenta adresa o forma detaliata a scrisorii transmise prin sistemul MYSMIS.


Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4/4.4/OS 4.4, precum si a încadrării proiectului dumneavoastră „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3”, beneficiar UAT MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 128048, in alocarea ffnanciara a acestui apel, se demarează etapa precontractuală.

Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, Iar AMPOR îșl rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare.

Pentru continuarea procesului anterior menționat, vă rugăm să transmiteți următoarele anexe obligatorii la contract, conform Ghidului general si specific pentru prioritatea de vestirii 4.4, Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă:

 • 1. Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului. în cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare, acestea se vor anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

  Ag«nțfa pontn» Oaivolta!» RațjionaU Hard-Est

  ■■                    r>< re C 611'156


  . C23321807W224Î63. (1/4 î 230230: «a*: G?33 2ie0?2 W. 0233 236240/310685. f’<: 0.733 211060 Ol POR luî.to. 0233 21BIPS2181V3 £X-»’OST PCiWOSCCE iirnnnle’gtfijadmomost.rn: .'azv adrfiardBstto


  njy>w^3i

  -..■aSSaEE


  lAwaprwwit Srswm iso noimii


 • 2. Modificări privind documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, (dacă este cazul).

 • 3. Declarația de eligibilitate a solicitantului, se solicită completarea modelului standard de declarație la momentul contractării: formatul standard al Modelului - Declarația de eligibilitate anexa la Ghidul specific.

 • 4. Declarația de angajament actualizata.

 • 5. Declarația privind neductibilitatea TVA actualizata, daca este cazul.

 • 6. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat; Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.


 • 7. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

S. Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul). Se va completa Modelul - Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare, anexa la Ghidul specific.

 • 9. Documente privind dreptul de proprietate publica / administrare, actualizate, dacă este cazul.

Se vor prezenta extrase de carte funciară actualizate și în termen de valabilitate (emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea încărcării in sistemul electronic MySMJS) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.

 • 10. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare șl selecție.


în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

în hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Hotărârea consiliului local de aprobare a a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente va conține următoarele informații minime:

«• valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) «Titlu proiect>, în cuantum de «suma în cifre* lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă «suma în cifre» lei și valoare totală neeligibilă de «suma în cifre* lei

• contribuția proprie în proiect a <.................», reprezentând achitarea

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de ...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de «suma în cifre*, reprezentând cofinanțarea proiectului «Titlu proiect».

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv


identificarea și asumarea suportării din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

 • 11. Modificări asupra devizului general, dacă e cazul, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma procesului de evaluare și selecție, dacă este cazul.

 • 12. (dacă e cazul) Lista actualizată de echipamente șl/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile.

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidențiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea prețurilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi Modelul - Lista de echipamente și/sau lucrări șl/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neelistbile (dacă este cazul) - conform Anexei la Ghidul specific.

 • 13. (dacă e cazul) Avizul/ Acordul ISC.

 • 14. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului, dacă este cazul.

 • 15. ANEXA 4 la contractul de finanțare - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată) conform ultimei actualizări accesând link-ul: http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/general/apeluri/ANEXA 4 la c antractul de finanțare, docx .

 • 16. (dacă e cazul) Anunțul de participare în SEAP pentru achiziția PT, dacă Beneficiarul depune documentația tehnică faza DAU anexată la cererea de finanțare.

 • 17. Formularul bugetar COD 23 - "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicfi de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus, semnat șl ștampilat de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Normele anexă la H.G. nr. 93/2016 si Formularul 1 -Fișa de fundamentare.

 • 18. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 19. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

De asemenea, vă rugăm să tuati in considerare si următoarele recomandări rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară:

 • 1. Având in vedere prevederile HG 742/13.09.2018, art. 7 literele c) si e) si art. 12/4, se recomanda transmiterea documentației DAU (partea scrisa si desenata) semnata sl stampilata de verificatorul de proiect si de expertul tehnic, precum si Referatul/referatele de verificare a proiectului.

 • 2. Transmiterea releveelor parter si etaj revizuite, semnate si stampilate de expertul tehnic si de către elaboratorii documentației tehnico-economlca.

Planurile refăcute, vor fi introduse in DAU, iar soluțiile propuse pentru reabilitare/modernizare vor f1 adaptate la noile planuri, daca va fi cazul. Noile planuri cu releveele parter si etaj vor fi introduse in DAU si vor fi semnate si stampilate de către expertul tehnic. Noile planuri cu propunerile de modernizare/reabilitare plan parter si etaj vor fi semnate de expertul tehnic st verificatorul de proiect, pe specialități.

Termenul limita de transmitere a documentelor si a clarificărilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice, respectiv pana la data de 09.0B.2019.

Cu toate acestea, in vedere urgentării procesului de contractare, va rugam sa aveți in vedere transmiterea acestor documente in termen de 10 zile calendaristice, respectiv pana la data de 22.07.2019,

Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim, Ol nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen, decât pentru necorelari in cadrul CF si/sau intre CF si documentele suport, cererea de finanțare respingandu-se automat in cazul in care documentele sunt incomplete. Este răspunderea și riscul dumneavoastră daca veți transmite documentele in ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.

Va rugam sa ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@admordest.rq, până la data de 11.07.2019.

Va rugam sa acordați o atentie deosebita aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

Având în vedere ca apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, va recomandam ca la aplicarea semnăturii digitale sa aveți în vedere prevederile din „Instrucțiune semnătură digitala”, postata pe site-ul www.fQnduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014- MANUALE.

Persoana de contact din partea 01 ADR Nord-Est, este Busuioc Fira, telefon/fax: 0233.218071 / 0233.218.072, e-mail: fira.busuioc@admordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama                     Cristian-

Director Direcția Organism Intermediar POR Gheorghe

Semnătura                                          o.u:Mtmio

Zama ist tas +<>3w

Avizat

Cătălină Petronela Murariu

Cateiîna* PetrondaMm Mtoriu »*

14-3fcl a^jocr


Sef Serviciu Evaluare, Selecție s1 Contractare Semnătura

Verificat

Gabriela Purcarea Sef Birou Contractare Semnătură

Gabriela

PurcareaSSr.’a?


întocmit

Busuioc Ffra

Expert verificator

Semnătura

Flra Busuioc £X„,„

U1U4 MTC0

7JM-ÎW


Program Operațional Regional


CERERE DE FINANȚAREÎNREGISTRAREA cererii de finanțare

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele șl prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/296/4/4/Creșterea calității Infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie șl sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă

Cod proiect 128048

Titlul proiectului

MODERNIZARE Si REABILITARE CRESA NR.3

Componenta 1

POR/2D17/4/4.4/4.4/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Creșterea calității infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților ne piața forței de muncă

Schema de ajutor de statMODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3


Lider

Telefon/Fax:


0234581849 / 0234.588757


Adresă da o-mall:


dlrector@adlbacau.ra


DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare flscaiă/CIF:

4278337

Număr de înregistrare ia Registrul autorităților publica;

Cod CAEN principal:

04093

8411 - Servicii de administrate publica generale

Data înființării:

12/07/1993

înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

Adresa poștală:

DA

Muntelui Bacău România, Str. Calea Marasesti nr. 6, .județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849/0234581849

Adresa e-mali:

seeretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.munidpiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție:

Primar

Nume:

COSMIN NECULA

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cont               Banca


CodIBAN

RO02TREZ24A51 510103710101X 0103710101X


Trezoreria


_______Jffl

Dumbravei, nr. 1-3,. Localitate TREZROBU Municipiul Bacău, Cod postai:

.Bacău, România


suwrwl.                             Swift.


Municipiul Bacău


EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

u'

J •£*>?£“

nw4iu<te    .lîc.'*0    Afllvttew» vmHarinu,,

:ji!7r.'5Kn>iÎN*7"" «CMCUI propriu

.■ ■ .. ■

p_-tNRT      Profit tn      VMiiwrt

Profit N6T     txpW4t»r«     c*re«t*r«

.cn^tui»» țwx<rt»i*

01/01/2014 -

31/12/2014

616

287.543,142.00 376,994.824.00

14,260.40600

01/01/201$ -

31/12/2015

600

313. 89,411.00 483.601.319.00

6,330.344.00

01/0t/2016-31/12/2016

894

331,882.218 00 412.122.955.00

35,310,408.00

0W1/2017-31/12/2017

594

3,381,381,0^ 494m(t3too

103443,756.00

01/Q1/201B •

31/12/2018

083

1,267.364,630. 24i

•742.16800

FINANȚĂRI


Aiiitenți ecordiU anterior

r-


Cod SMIS. 16948

Titlul proiectului: Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău In vederea conformării la nonnete de protecția mediului privind emisiile poluante In aer și pentru creșterea eficientei In alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract: Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb;


102377 / 06 SEP 2010

06 SEP 2Q10

30 IUN 2016

294,191,607,00

282,291,944.00

282,291,944.00

268,177,347.00

143,373,900.00

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de alutor ds stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din


Baza legală comunitară Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de Investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice: pe care proiectul sl le propune sa le atlnga sunt următoarele: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquls-uiul comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final» Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultate


Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAE nr 1 de 100 Gcal/h (<-116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin Înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ddu combinat gaze-abur in CETI Bacau Această componentă cuprmde: • Grup da cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt sl 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 25OoC - Adaptarea schemei termomecanîca a centralei pentru fondionarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldura,vane de reglare generala, conducte de apa sl abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare 8 apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLUHrezervor, stafie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25‘mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 60% la funcționarea pe gaza. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin Instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe sta unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 7B%. Reabilitare relele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprax. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,5 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor In rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. Închidere depozit de cenușă șl zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă șl zgură In vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțata

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de Bni, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ddu combinat gaze-abur In CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt sl 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanîca a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldura,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei statil de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLUHrezervor, stafie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sl de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe sl/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprax. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%, închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMIS: 37372

Titlul proiectului: Reabilitare Pasaj Lelea, municipiul Bacău

Nr. de înregistrare contract: Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:

Măaura.de ajutor dg.sîat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:


3045/26.04.2012 / 26 APR 2012

26 APR 2012

26 SEP 2013


7,248,240.02

5,842,434.00

116,848.88

138,115.80

5,933,996.67

Uniunea Europeana


LEI din data de


NR. din


NR. din


Detalii proiect

Obiective

Obiectivul generalal proiectului este de creștere a calitalii vieții si creare de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane si a condițiilor de trafic sl de tranzit ai municipiului, cu Impact a ti t asupra mediului economic dt si asupra mediului sodal.

Obiectivele specifice:

Imbunatatirea accesibilitate sl nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau

Creșterea vitezei medii de circulație si, implidt, a fluentei de circulație pe străzile deservite cu 17,5% (de la 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (In principal refacerea rosturilor), rezultind Intr-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.

 • •     Creșterea mobilității populației sl a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •     Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul sl întreținerea autovehiculelor

Rezultate


A fost realizata o Documentație da avizare a lucrărilor de intervenție sl Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții (Indusiv studii) si a Proiectului tehnic

A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție sl Proiectul tehnic

Hotaririle Consiliului Local Bacau ă fost aprobata

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la.grganismui intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata Iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de Implementare a proiectului Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de Informare sl publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (LUP). Un Plan de lucru pentru Implementarea proiectului realizai

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa U1P

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizata activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat repararea sl modernizarea a 752,48ml. respectiv 11.211.95 ml ai pasajului Letea și căilor de acces pentru:

Număr de deschideri si lungimea lor: 17 deschideri; 374,72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Blcaz sl strada Garafitei) Lunigimea totala a pasajului; 377,36 m;

Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m:

Latimea pârtii carosabile: 14,00 m;

Stâlpi de Iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

Lucrări de reparații la nivelul caii de pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasaj;

♦          Lucrări de reparații la nivelul instalații de iluminat pe pasaj;

Lucrării de repatatll la nivelul elementelor de rezistenta ale supra structurii si infrastructurii pasajului si ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces,

■         Lucrări de modernizare.

Comunitatea locala este Informata despre proiect sl stadiul de realizare a acestuia

 • 1 anunț de presa in 2iare locale/regionala privind inceperea proiectului (prezentarea adivitalilor preconizate),

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

 • 1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea adivitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsrtul perioadei de implementare

 • 2 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 2 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutaril lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roll-upu

Raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțat»

Realizare expertiza tehnica

Elaborare DALI sl PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dlrigintil de șantier

Servldi asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servldi audit finandar

Cod SMIS: 23666


Titlul proiectului: MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI


Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare: Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Cura de schimb: Măsura de alutor de stat

Baza legală națională Denumirea măsurii de ajutor.

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: Măsura CE:


3044/26.04,2012 / 20 APR 2012

26 APR 2012

26 IUL 2014

 • 36.970.476.35

30,283,402.75

605.688.06

2,142,907 55

 • 21.713.789.35

Uniunea Europeana

LEI din data de

NR. din

NR din


Detalii proiect

Obiectiv»

Obiectiv general al proiectului fi constituie creșterea calității vieții șl crearea de noi locuri de muncă Tn cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reablBlarea infrastructurii rutiere urbane, tn vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scădem poluării fonice șl atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toste acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

•           Fluidizarea traficului prin:

o         Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia, în vederea fluidizării

traficului rutier în zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum șl faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moineștl, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj, o         Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi’ de circulație, șl modernizarea acestuia, In vederea

îmbunătățirii condițiilor de trafic,

Podul de peste pârâul Trebeș se află intr-o stare avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehnico-edilitarâ din zonă; apă, gaz. telefonie, cabluri electrice, canalizare.

o         Lucrări la Calea Moinești propriu-zlsâ

Datorită traficului relativ mare, care se desfasoara pe Calea Moinești, aceasta a fost proiectată cu o lățime de 12m, cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori Impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrari de supralarglre a Caii Moinești, executate intre anii 2002 - 2003, de la doua benzi la patru benzi Intre pasajul Mărgineni și podul Trebes. Astfel porțiunea de drum cuprinsă Intre pasajul Mărgineni și podul Trebis necesită Introducerea pistelor pentru bicicliștl precum și reabilitarea trotuarelor aferente, o         Amenajare Intersecției Strada Miorițel-Calea Moinești-Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni la 4 benzi, câte doua pe sens, pentru o bună integrare în rețeaua de străzi a municipiului Bacău, și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv In zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultate

 • 1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și englneering

 • 2 expertize tehnice

 • 1 studiu de trafic

 • 2 studii geotehnlce

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

 • 1 studiu topografic

Aviza șl Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

 • 1 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobata de Consiliul Local

1 echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și englneering


1 Documentația Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație detalii de execuție pentru Iluminat public șl sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție sl caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe car se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor

2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utllitaii; 1 contract lucrari de construcție)

1 contract de servicii de consultanta și asistenta tehnica - supraveghere de către inspectorii da șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din pariea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistența tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note si dispoziții de șantier

 • 3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbal de predare-primlra amplasament

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante Procese-verbale la terminarea lucrărilor

 • 1. Pasaj suprateran Mărgineni modernizat:

>      - lungime: 600 m;

 • - parte carosabilă: 14,8 m

 • - trotuare: 2 X 2 m (1200m|)

 • - piste de bicicliști: 600 ml

 • 2. Podul peste pârâul Trebes construit

-lungime: 27.1;

 • - parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

 • - trotuare: 2X 2m (54,2 ml)

 • - piste de bta'dișU: 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

 • 1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975- km 3+017.28, km 3+044.36 - KM 3+084.38; •trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

 • - piste de blcidiști: 1082,28 ml

-casete de lărgire: 222,45 ml

 • - reparații existent: 1082,28 ml (lățime de 50 cm)

 • - covor asflatic întreținere: 1082,28 ml (grosime 4 cm)

 • 2. Intersecția Strada Mlortței-Calea Moinești-Strada Energiei- km 1+348

 • - piste de blcidiști: 168,5 ml •trotuare: 2X 2m (333 m)

 • 3. Iluminat public

 • - Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) si Intersecția giratorie (27 ml) Recepții provizorii

1 proces-verbal recepție finală

1 contract prestări servicii pentru promovarea șl diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri ia Intrările șl ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner

100 mape de prezentare

1000 pliante de promovare a proiectului și a surselor de finanțare

100 afișe

 • 4 conferințe de presă, organizate semestrial

Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului

25 apariții !n presa regionala șl locală

 • 1 contract de prestări servicii pentru auditarea proiectului

 • 2 Rapoarte de audit parțiale

1 raport de audit final

Rapoarte Interne de monitorizare

Activități finanțata

Elaborare DALIt proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public

Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri

Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări

Asistența tehnică- supraveghere de către inspectorii de șantier

Achiziție lucrări de construcții (doua loturi)

Asistență tehnică- supraveghere din partea proiectantului

Achiziție servicii de publicitate

Achiziție servicii de audit

Cod SMIS: 38499

Titlul proiectului:


REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANĂ. ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - ViNTULUl -VADU BISTRIȚEI’ DIN MUNICIPIUL BACĂU


Nn de înregistrare contract* Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar:


3582/27.11.2012 / 27 NOI 2012 27 NOI 2012

27 MAI 2014

18,890,597 72

15,177 590.00

303 551.58

373,951.34


LEI

LEI

LEI

LEI


Rambursare efectivă: 12.313,070.81


LEI


Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana Cure de schimb:        LEI din data de


JViasuraJo aJutPLda atat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic: NR. din

Baza legală comunitară Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect


Obiective

Obiectivul generai al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, Imbunatatirea condițiilor de viata sl a standardelor de munca, asigurarea siguranței sl fluentei traficului existent sl prognozat

Obiectivele specifice:

 • ♦          Imbunatatirea accesibilității sl nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum sl realizarea de parcari ol si reabilitarea celor existente In zona Mioriței - 9 Mai -Vioiului -Va du Bistriței

 • ♦          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor sl Intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%

 • *          Creșterea mobilității populației sl a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului da călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului în comun sl creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport In comun cu 10 -15% prin amenajarea stafiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

Rezultat»

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție s! Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) 3i a Proiectului tehnic A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție sl Proiectul tehnic

Certificat de Urbanism nr. 124 din 07.04.2010.

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate


Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie. respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audi! financiar semnat

Sunt realizate adivitatf de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatli de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar sl tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare sl modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității sl nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatli de circulație, respectiv imbunatatirea transportului In comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioriței sl 507 m str. Vadul Bistriței si 22,0 m Intersecție str. Mioritei-Vadu Bistritel-9 Mal)

Suprafața carosabil reabilitat« 36.649 mp (27.716 mp str. Mioriței si 6.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitata « 25.812 mp (19.962 mp str. Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Vioiului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Vîntului = 3.124.0 mp

Suprafața trotuare str. Violului s 1.177,0 mp

Alveole stafii autobuz proiectate « 7 buc

Suprafața stafii bus » 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese parcari 3 16.601 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 603 bucăți

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena înalta densitate PE-HD PE 80, D=90 mm, In lungime de 487 m pe str.

Violului

Conducta de canalizare din PVC D=3Q0 mm, lip SN 4 in lungime de 459 m pe str; Vîntului

Cămine beton armat ” 24 buc

Cămine apometru+contor apa str. Vîntului» 40 buc

Hidrant! Dn 65 mm » 4 buc

Guri scurgere noi » 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasuflatori = 137 buc

Montare stllpl de Iluminat proiectat) ~ 91 buc

Corpuri de iluminat noi - 290 buc.

LEA 0,4 kV= 1715 m

LES 0,4 kV= 1115 m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc

Canalizate betonata = 1100 m

Cămine vizitare Iluminat public « 33 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

î anunț de presa In ziare locale/regionate privind începerea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 anunț de presa In ziare locaie/regionale privind stadiul Implementării proiectului

1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate sl a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sflrsitul perioadei de Implementare

 • 3 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor1

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutaril lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

 • 2 roll-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Servicii proiectare

Studii de circulație

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigmtii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

CodSMIS: 37787

Titlul proiectului:


REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV - INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACĂU

Nr. de înregistrare contract Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare:


3581/27.11.2012 1 27 NOI 2012

27 NOI 2012

27 MAI 2014

30,115,444.47

 • 24,200,404.35

484,008.09

643,947.01

10,671,549.78

Uniunea Europeana


Măsura da ajutor do stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifica:

 • •          Imbunatatirea accesibilității sl nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile (inclusiv utHitatl din corpul drumului), precum sl realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existenta In zona i.L Caragiale - Mîlcov- Intersecție str, Letea.

 • •          Creșterea capadtatil de circulație a străzilor sl intersecțiilor de străzi oj 35-40% ceea ce va duce ia creșterea fluentei traficului cu 10-15% si la reducerea timpului de călătorie in oraș cu 13%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului In comun sl creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport In comun cu 10-15% prin amenajarea a doua alveole pentru stafiile pentru transportul in comun, Inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabllltati, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie In oraș

 • •          Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate, percum si a sistemului de iluminat public In zona I. L Caragiale - Mllcov - intersecție str Letea

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor da Intervenții (indusiv studii) sl a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenția si 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 210 din 14.05.2010

Decizie etapa de încadrare nr. 74/07.07.2010, emisa de APM Bacau

Decizia etapei de evaluare Inițiala nr. 102 din 22.06.2010, emisa de APM Bacau

 • -        Aviz Alimentare cu apa nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Alimentare cu energie electrica din 15.06.2010 emis de E ON Moldova Distribuție SA

Aviz Alimentare cu energie termica din 06.06.2010 emis de SC CET SA Bacau

Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA

Aviz Telefonie din 23.00.2010 emis de Romtalecom

Aviz Sanatatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau

Acord ISC nr. A1B8/27.08.2010

Aviz Comisia Tehnica de Urbanism a C.LB din 17.06,2010 emis de Primăria Municipiului Bacau, Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activități ce se vor derula In faza de implementare a proiectului Planul de achiziții a proiectului sl achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servidfde Asistenta tehnica si dirigenlle. respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informară sl publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audi! financiar semnat

Sunt realizate adivitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru Implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate sl evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectata

Concordanta intre prevederile autorizației sl proiect

 • -         Amplasament si repere de nivelment preluate si predate libere de orice sarcina executantului Piesele scrise si desenate sunt verificate

Existenta programului de control al calîtatii vizat de Inspectoratul in Construcții este verificata

Construcția este realizata in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, si ale contractului

Tehnologiile de execuție sunt respectate si corect aplicate

Procese verbale In faze determinante si procese verbale de lucrări ascunse sunt semnate

 • •         Actele de recepție sunt întocmite

 • •         Actele de recepție si cartea tehnica a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau sl creșterea capadtatil de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate » 3015,0 m (2066,0 m pe str. Milcov, 944 m pe str. I. L. Caragiale si 15 m intersecție str Mllcov-I.L. Caragiale-Alexandru ce) Bun)

Suprafața carosabil reabilitat = 43.207 mp (Milcov = 30,113 mp si I.L. Caragiale = 13.094 mp)

Suprafața trotuare reabilitate « 17.380 mp (11.549 mp str Milcov sl 5 831 mp slr. I L Caragiale)

Suprafața locun parcare + accese porcari ~ 7.651 mp

Număr lacuri de parcare autoturisme = 223 bucăți

Alveole stătu autobuz « 2 bucatl

Rețea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PN6, 1=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesteri armați cu fibra de sticla si Inserție din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000, LM610 ml

Racorduri canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7, Pn 4, îmbinata cu mufa si garnitura, L=271 ml Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7.7, Pn4, imbinata cu mufa si garnitura, L=365 ml Cămine de vizitare din beton echipate cu capace si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit» 33 buc

Aducere la cota cămine, guri de scurgere, rasuflaîcri = 249 buc.

Stilpi metalici zincatl h 8m, = 26 bucăți

Stilpl metalici zincatl h 9m, = 208 bucali

Fundații turnate = 235 bucatl

Canallzatie betonata cu 6 țevi PVC d=110 mm,• 6200 m

Cămine de tragere = 211 buc

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x25 mmp »150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canalizare betonata « 8480 m

LES 0,4 KV cu cablu CYEY-F 5x4 mmp in canalizatie betonata « 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere Iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc


Prize da pamint R disp <10 ohmi« 36 buc Conductor de proiecție OLZn 40x4 mm

Corpuri de iluminat economica cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (braț simplu 0,8 m -13 buc, braț dublu 0.8 m -15 buc, 1 buc pe un stilp cu braț existent) => 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-un cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (braț simplu 1,5 m-199 buc, braț nou dublu 1.5 m - 9 buc) = 217 buc.

Comunitatea locala este informata despre proiect sl stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa In ziare locale/regtonafe privind începerea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/reglonale pnvind stadiul Implementării proiectului

1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului (prezentarea activitatilor derulate sl a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfiraltul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare sl la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport Intermediar de audlt financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de recepție finala a lucrărilor de reabilitare încheiat

1 Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțata

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT


Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Diriglntii de șantier

Servicii de Asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de Informare sl publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 48166

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA ȘTEFAN CEL MARE. MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


4130/07.04.2014 / 07 APR 20t4 07 APR 2014

07 IUN 2015

13,721,625.51

13,637,084.43

272,740.97

256,318.05

7,806,209.56

Uniunea Europeana


LEI din data de


Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

ObtacUva

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognoza!.

Obiectivele specifice:

 • 1. Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nivel da serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum sl realizarea de parcari noi sl reabilitarea celor existente in zona strazii Ștefan cel Mare.

 • 2. Creșterea capadtatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce ia creșterea fluentei traficului cu 10*15% .

 • 3. Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.).

 • 4. Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport In comun cu 10 -15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul In comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

 • 5. Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate

Rezultata


A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenție sl 1 Prolecrtehnic

1 Contract încheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr 630 din 2111 2012’

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 - emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr. 3517/26.11.2012- emis de E-on Gaz Distribuție S.A., Centrul Rețea Bacau

Aviz amplasament apa nr 0697/27.11.2012-emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrica nr. 1000340325/11.12.2012 - emis de E-on Moldova Distribuție S.A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012 — emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012 - emis de S.C. CET S. A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 - emis de S C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

OCPI - Recepție tehnica pentru lucrări de măsurători terestre

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de Implementare a proiectului

Planul da achiziții a proiectului sl achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servicii de Consultanta in managementul proiectului finanțai

1 Contract de prestări servicii de Asistenta tehnica sl dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare sl modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de Informare sl publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audi! financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Umtati de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar st tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati da asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si.modernlzare.au fost, realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilitățiisl nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capadtatii de circulație, respectiv Imbunatatirea transportului tn comun prin:

Suprafața drumuri ranforsate = 25.700 mp

Suprafața trotuare noi = 15 400 mp

Borduri noi parte carosabila 20 x 25 - 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10x15 = 5.106 ml

Sistem rutier cu pavele ecologice = 2.900 mp

Sistem rutier nou » 200 mp

Spatii verzi = 3.200 mp

’M de sprijin armat cu elevația de 2,00 m - 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent ■ 142 ml

Rampe acces parcare, cu cate 10 trepte - 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap = 1 bucata

Rețea apa înlocuita, Dn 225 mm = 1.273 ml Branșamente Dn 90 mm = 330 ml

Rețea apa inlocuita, Dn 250 mm = 1.278 ml

Cămine de vane,carosabile, din beton - apa = 37 bucali

Rețea canalizare - 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucăți

Cămine no) de vizitare stradale din beton - canalizare = 16 bucali

Relocare stilpi - 3 bucăți

Comunitatea focala este Informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locaie/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate).

1 Comunicat de presa la începerea lucranlor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea actlvitatilor derulate sl a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa ia sfirsitul perioadei de Implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție. 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarh lucrărilor de reabilitare sl la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 Roll'Up

1 Report intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Actlvltițl finanțata

Elaborare DAU si PT

Servicii de Consultanta In managementul proiectului

Lucrări de construcții

Servicii de Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Diriginta de șantier

Servicii de asistenta din partea proiectantului

Servicii de Audit

Servicii de Informare si publicitate

CodSMlS: 114086

Titlul proiectului:


„E’STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea margtnalizata din Municipiul Bacau'

Nr. de înregistrare contract Dată începere:


53489 / 08.09.2017 / 06 SEP 2017 07 SEP 2017


Dată finalizare: 13 NOI 2017


Valoarea totală proiect


227,056.49

LEI

Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar Rambursare efectivă:

227,056.49

LEI

80,796.27

LEI

LEI

64 762 87

LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Cura de schimb:


LEI din data de


Mâaua.dajjutor.da atat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor.

Act juridic: NR, din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Mătura CE: NR. din

J Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta In prom ovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricare! forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea sl animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS1 ~ Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin înființarea unul GAL pentru reprezentarea Intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonel/zonelor urbane marginalîzate, activitati de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatalirea competentelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC - In acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte Incluse In teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor sl problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4 - Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe Implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadru! municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de șarade si excluziune sociala din comunitățile marginalîzate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL sl a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

 • 1. RA 1:1 Grup de Acțiune Locala înființat.

 • 2 RA 2; 1 Adunare Generala GAL creata.

 • 3 RA 3:1 Comitet Director GAL creat.

 • 4 RA 4; 1 regulament de funcționare GAL întocmit • 5. RA 5:1 procedura da prevenire a riscului de apariție conflict interese în interiorul GAL-ulu! realizata,

 • 6. RA 6:1 manager GAL angajat.

 • 7. RA 7:1 asistent administrativ GAL angajat

 • 8. RA B: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

 • 9. RA 9* 1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Proiecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10:1 plan cu delimitarea teritoriului SDL întocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13. RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14:4 focos grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus gnjpuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ ani).

 • 15. RA 15:1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si specialiști de la nivel local.

 • 16. RA 16:1 studiu de referința realizat.

 • 17. RA 17:1 baza de mlcrodate primare.

13. RA 16:1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.

 • 19. RA 19:1 decizia privind declararea zonei/zonelor marginalizate.

 • 20. RA 20:1 serviciu de facilitare comunitara contractai (incluzând sl 1 facilitator).

 • 21. RA 21:1 plan de realizare a activilatJlor de dezvoltare comunitara întocmit

 • 22. RA 22: 5 parteneriate încheiate pentru dezvoltarea GAL

 • 23. RA 23:6 ședințe aie Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24:12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25: 2 cutii ale cetățenilor amplasata.

 • 26. RA 28:1 instrument inavativ aplicat - Metoda PhotoVolce.

 • 27. RA 27:1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activităților In rândul populației realizat

 • 28. RA 2B: 1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29:1 lista de Intervenții indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30:1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA 31:1 proiect Implementat sl finalizat.

 • 32. RA 32:4 întâlniri de coordonare a proiectului.

 • 33. RA 33:1 antet al proiectului.

 • 34. RA 34:1 comunicat de presa publicat la începutul proiectului.

 • 35. RA 35: 30 de participant! la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36:3 rolLupuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor sl la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrai proiectului.

 • 37. RA 37:1000 flyere ca vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage adori interesați sl persoane din comunitate In proiect.

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de Interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori Interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-u!ui funcțional.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va Informa sl sa vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42:30 de participant! ia conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțat»

A1. înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului ei organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatlrea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDUDRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A Z2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoitor ai problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, In special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali sl mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de Intervenții prin care GAL considera ca Vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala A 4.1.: Elaborarea SDL si a listai Indicative de Intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Adivitali transversale

A 5.1. Managementul proiectului si coordonarea activiștilor

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

CodSMIȘ: 120769

Titlul proiectului: Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei sl calitatii


Nr. de înregistrare contract

82/29 MAR 2018

Dată începere:

29 MAR 2018

Dată finalizare:

29 IUL 2019

Valoarea totală proiect

424,838.97

LEI

Valoare eligibilă proiect:

424.838 97

LEI

Valoare eligibilă beneficiar.

213,443.54

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

416,342.19

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Baza legală națională Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

NR din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect

Obiectiv»

Obiectivul general al proiectului ii constituie Introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1; Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților si cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local

Rezuftatfl


 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management at performanței și calității corelate cu Pianul de acțiune în etape implementat In administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1-2 focus grupuri cu 40 de participant! organizate In vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul da acțiune în etape Implementat In administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2-1 Raport da audit intern realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management ai performanței și calității corelate cu Pianul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului da management al calitatii ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management ai performanței și calității corelate cu Planul da acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 - 2 mese rotunde cu 40 de participant! In vederea monitorizării recertificaril ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calități corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6-1 sistem de management a) calitatii ISO 9001:2015 menținut In cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7-1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertlficaril ISO 9001:2015, ar 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 sl asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse sl dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8-10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modulul de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Pianul de acțiune în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9-1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o Instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat In administrația publică focală atins pnn Rezultat de proiect 10 -1 Plan de acțiuni realizat privind Implementarea instrumentului da management ai calitatii si performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanțe» și caBtății corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat In administrația publică locală atins prin Rezultat ele proiect il -1 instrument de management al calitatii si performantei CAF Implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat In administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii sl performantei CAF Imbunaîatit

 • 13. Rezulta! program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelata cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică focală atins pnn Rezultat de proiect 13 -11nstrument de management al calitatii si performantei CAF menllnut in Municipiul Bacau si serviciile descentralizate sl subordonate

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14-1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF sl asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe șl abilități ale personalului din autoritățile șl Instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane Informate asupra principiilor orizontale in cadrul activităților de formare - cura Auditor intern

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile șl Instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16-14 persoane din Administrația publica locala certificate - cura Auditor intern

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțlunlior vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17-36 persoane informate asupra principiilor orizontale In cadrul actlvltalllor de formare - cura Managementul calitatii

 • 18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18-36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatii

 • 19. Rezultat program 5 - Cunoștințe șl abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locala îmbunătățite, In vederea sprijinirii măsurllor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19-18 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activităților de formare - curs Management si control intern managerial

 • 20. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile șl instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măeuriior/acțiunaor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20-18 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Management si control intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al caiitatîi ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru Implementarea etapizata a managementului calitatil in autoritari si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatil iSO 9001:2015 in Municipiul Bacau, aservidlle descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calrtatH si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatil in autoritari sl instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/institutii/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii Instrumentului de management al caiitatîi sl performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru Implementarea instrumentului de management al caiitatîi si performantei CAF in Municipiul Bacau, servidile descentralizate si subordonate;

A3.4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de îmbunătățire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate sl subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor sl abilitărilor personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifica de interes:

A4.1 • Derularea cursului de Auditor Inlem de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala;

A4.2 * Derularea cursului de Managementul calitatil pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane dîrt administrația publica locala;

CodSMIS: 126161

Valoare sprijin beneficiar


60 920.00


LEI


Titlul proiectului:

Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Munidpiulul Bacau

Nn de înregistrare contract Dată începere:

289/10 DEC 2018

10 DEC 2018

Dată finalizare:

10 IUN 2021

Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect

2,814717 57       LEI

2,733,797.57        LEI

Valoare eligibilă beneficiar

2,733,797.57

LEI

Rambursare efectivă:

LEI


Entitate finanțatoare*. Uniunea Europeana

Curs de schimb:


LEI din data de


MăauiajiQJduiQLdajdflt

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală;

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Creșterea efidenei administrative a Primăriei Municipiului Bacau prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetaenl si mediu) de afaceri. Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea si creșterea gradului de sofisticare a serviciilor onilne furnizate către cetaenl, inclusiv prin digitaiizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune in administrata publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari In concordana cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale instituției si serviciile furnizate către cetaeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) -H.4 (Soluii IT pentru efidentizarea adm'inlstraiei publice) si 11.5 (îmbunatairea proceselor interne la nivelul instituiilor publice), 111.1 (Reducerea birocrației pentru cetaenl) si III.2. (Reducerea biracraiei pentru mediul de afaceri), iV, (Consolidarea capacitaii administraiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Optimizarea activitailor interne ale fundonarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitailor si al înregistrărilor, indusiv prin digitaiizarea si gestiunea electronica a arhivei primăriei Bacau

 • 2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care sa fie furnizate online către cetaenl

 • 3. îmbunatairea abilitailor si cunostinelor personalului municipiului

Rezultata

 • 1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect

 • - Rezultat proiect 1: Document cu cerine fundonale pentru Implementarea de servicii electronice folosind Instrumentele Informatice front-oftice sl back-office achiziionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel tocai corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 2: Platforma informatica front-office de tip .portal' pentru asigurarea accesului coline la serviciile gestionata exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de harta geospaiala, achiziionate, configurate si implementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 3: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila

 • 4. Rezultat program 5: Cunostine si abilitai ale personalului din autoritalle sl Instltuiile publica iacale Imbunalaite, In vederea sprijinirii masurilorfadunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat da proiect;

Rezultai proiect 4:40peraoane Instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacau pentru procesarea cererilor In format electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor Informatice implementate prin proiect

Activități finanțata

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea certnetor fundonale pentru implementarea de servicii electronice

Activitate: 3. Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacau

Activitate: 4. Constituire arhiva electronica retrodlgitalizata


Activitate: 5. Informare sl publicitate

Asistenți solicitau

Titlul proiectului;

Drumul anticoruplie' echiSbtu si integritate In Municipiu) Bacau

Informații înregistrare solicitare:

18002 f 10 OCT 2017

Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare:

299,551.22          LEI

299,551.22          LEI

Uniunea Europeana

Curs da schimb:

LEI din data de

Obiective

Creșterea transparenței, eticii și Integrității încadrai autorităților și instituțiilor publice

Rezultate împrumuturi


Activități finanțate


Titlul proiectului:

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

Informații înregistrare solicitare:

124109 / 07 MAR 2018

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

Entitate finanțatoare:

21,370,616.88       LEI

9,534,057.70        LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al prolectuiuilScopul proiectului

Obiectivul general al proiectului II reprezintă dezvoltarea mediului antreprenoriai In municipiu si regiune prin sprijinirea Inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale si consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocii.

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economica si a competitivita?ii regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt’

 • • generarea tfe locuri de munca calificate sl înalt plătite;

»sporirea numărului afacerilor mici si mijlocii In domeniul Industriilor creative;

 • • comercializarea inovaților In sectorul industriilor creative;

 • • consolidarea unei relele de mentori si match-making;

 • • crearea de legaturi de valoare intre universitaVi / centre de cercetare, companii mari, sl IMM-un noi create;

 • • Încurajarea creării si susîlnerea afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități.

Prin proiect se propune ca incubatorul „Hub pentru tineret - Cinema Orizont” sa devină un epicentru al comunități antreprenorlale din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor Inovative de la Idee la un model sustenabil si transforma rezultatele cercetării si inovării In oportunități de afaceri de succes In domeniul industriilor creative.

In acest context, clădirea sl amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului sl obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având In vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de Incubare a afacerilor denumit .HUB pentru tineret’ - Cinema .ORIZONT în cadrul acestei dadiri si ca structura I compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu actlvitatile ce se doresc a fi desfășurate în Interiorul incubatorului (spatii de birouri, săli de conferințe I întâlniri / networidng etc.).

Rezultate


 • 1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creata, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu sl regiune. Incubatorul oferă spatii destinate rezidentllor, cât sl altor companii (spatii de întâlniri si evenimente) care răspund nevoilor IMMurilor, încurajând colaborarea si parteneriateie in interiul incubatorului. Infrastructura moderna, alaturi de serviciile suport

dezvoltate, vor oferi IMM-urilor sl viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe plata sl a veni cu produse noi care sa se muleze pa nevoile identificate.

Mai mult, Incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spa7iu emblematic pentru ecosistemul antrepranorial.

 • 2. Sprijinirea a cel puțin 35 da IMM-uri prin servicii suport specializate si personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implementării proiectului, în concordan?a cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare în cadrul incubatorului Acestora li se vor adauga sl IMM-uri (dienti locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de plata, comercializare si inovare, acces pe plete externe sau conexiuni strategice cu investitori sl potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioada incubanl fizice sl, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat în dezvoltarea afacerilor vor putea participa Isdralninguri, worhshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networicing-ulul, în spatiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare sl bine pregătite, gata sa faca fata provocărilor din plata. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc sa beneficieze da educa?ie antreprenoriala pentru a creste încrederea în posibilitatea șanselor de reușita, Influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

 • 3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorita dezvoltării incubatorului La finalul Implementării proiectului, în concordanîa cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca create cu cel puțin un angajat pentru fiecare firma Incubata, se urmărește îndeplinerea obiectivelor generale ale proiectului privind generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite. Prin Intermediul oferirii posibilități incubații fizice, specifice activttaîli Incubatorului, dar sl serviciilor de pre-incubare, Incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, rar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe îmbunătățirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii - administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influenta pozitiva asupra performantei firmelor, crescând sansele unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea sl sprijinul necesar creșterii vânzărilor sl accesului pe plete internaționale, creste nevoia de mărire a efectivului salariațlor, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

ActMHțl finanțate

A 0.1 Elaborarea documentatei tehnice/ tehnico-economlce - Activitate realizata înainte de semnarea contractului de finanțare A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție sl derularea procedurilor de atribuire aferente A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție încheiate

A3. Activitatea de informare sl publicitate în cadrul proiectului

A4. Realizarea Investiției de baza

A5. Dotarea spațiului

A6. Auditul financiar al proiectului

A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare* 3 programe

AB. Realizare PT, DDE si asistenta tehnica pa perioada execuției lucrărilor

împrumuturi


Titlul proiectului;

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

Informații înregistrare solicitare:

126795/2Z OCT 2013

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

11.753,821 52       LEI

10,700,465.41        LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace sl celor din zonele cu acces redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumofliziolagie Bacau. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmărește reducerea inegalitailor In ceea ce privește starea de sanatate a popuiaiei prin diagnosticarea bolilor în stadiul Incipient si tratarea cu succes a unor afedunl mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacopertte. Prin plusul de calitate a Infrastructurii, se va dezvolta astfel reeaua de centre medicale modeme, capabile sa furnizeze îngrijire primara continua. Aceasta va conduce atât la efidentizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internărilor evitabile, cât sl la accesibilizarea ofertei de servicii de asistena în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1 1. îmbunatairea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanare.

2 2. Creșterea gradului de adresabilitate In ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptate pentru investigali specifice tn aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultata

1 Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftlzlologle Bacau.

 • 2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura ambulatoriului cu minim 5% tn primul an de durabilitate a! proiectului.

Activități finanțate

 • 1. ACTIV ITATI DE PREGĂTIREA PROIECTULUI

 • 2. EVALUAREA Sf APROBAREA PROIECTULUI

 • 3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC

 • 4. VIZIBILITATE. DISEMINARE INFORMAȚII

 • 5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • 6. ASISTENTA TEHNICA

7 MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOG1E BACAU

B. AUDIT FINANCIAR

împrumuturi

Titlul proiectului:

Modernizare si reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII H N.V.

Informații Inregfstrare solicitare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare;

Curs da schimb:

128351 /18 FEB 2019

8,439,503.91        LE)

8,274,023.45        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiectiv»

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinte sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea Investițiilor in educație si formare profesionala sf anume imbunatatlrea Infrastructurii educaționale cu relevanta pe plata muncii. In cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesionala la orizontul anului 2013 sl In perspectiva anului 2020, se identifica locuri de munca vacante In procent de 11.2% pentru domeniul turism sl alimentație publica Iar pentru domeniul mecanica -23.8%. acesta facand parte din domeniile de formare profesionala din cadrul unitatil de Invatamant propusa pentru reabiiitare/modemizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea si reabilitarea căminului sl liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficientei energetice si Implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentarii cu energie termica a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative da energie va contribui la reducerea emisiilor da COZ sl implicit la creșterea consumului de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS.1. Modernizarea sf reabilitarea Căminului internat sl a Corpului A de Invatamant din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacau ca motor de dezvoltare in regiunea de NE'

 • 3. OS.3.Dezvaltarea capacitatii de Invatare a elevilor prin imbunatatlrea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 4. OS.4. Reducerea abandonului școlar in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Rozultat»

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.1.1. Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții}, DG (deviz general), CF (cerere de finanțare)

 • 2.1.2. Contract elaborare a studiilor de specialitate: studiu geotehnic, studiu topografic

 • 3.1.3. Contract elaborare a studiilor de specialitate expertiza tehnica

 • 4.1.4. Contract elaborare a studi lor de specialitate audti energetic

 • 5.1.5. Documentau tehnice necesare în vederea obinerii avizelor /acordurilor - faza DALf

 • 6.2.1. DAU, expertiza tehnica, audit energetic

 • 7. 2.2.Cerere de finanțare

 • 8.3.1. Documentații Informații suplimentare sl precontractare

 • 9.3.2. Contract de finanțare

 • 10.4.1. Dosare achiziții

 • 11.4.2. Contract consultanta pentru managementul de proiect,

 • 12.4.3. Contract elaborare proiect tehnic sl detalii de execuție inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

 • 13.4.4. Contract verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

 • 14. 5.1. PTH/DDE/documentatii avizare faza DTAC/PTH

 • 15. 5.2.Referate de verificare

16 5.3 Autorizație do construire

 • 17.6.1. Contract execuție lucrări

 • 18.6.2. Contract dirigentie de șantier

19.7.1 .Organizare de șantier

20.7.2.Investitia de baza (corp cămin si corp liceu - C3 st C14) reabilitata, amenajata;

 • 21. 7.3.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 sl C14) utilata, dotata

22.7.4.Investiția de baza (corp cămin sl corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata,

 • 23. 7.5 PV recepție la terminarea lucrărilor

 • 24. 8.1 .Carte tehnica conforma

25.10 1 Echipa da management, EM = UIP(Unitate de implementare din partea sotldtantuluf)+UM (Unitate de management din partea consultantului)

26.10.1. Rapoarte de progres

27 10.1 .Anun/comunicat de presa privind începereariinalizarea proiectului panouri publicitare e durata investiției si la finalizarea investiției

ActlvlUtl finanțata

A1. Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanta, etc.si încheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare.

A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice si a altor documente cerute prin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare in cadru) POR, Axa 4, OS 4.5.

A3. întocmirea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificării Contractare

A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servicii/lucrari si contractarea operatorilor economici

A5. Pregătirea documentației documentației tehnico economice la faza PTH+DE

AS.Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție si contractarea operatorilor economici A7. Realizarea activităților de execuție lucrări

AB. Asistenta tehnica din partea proiectantului

A9. Asistenta tehnica privind supervizarea lucrărilor de către dirigintele de șantier

A10. Activitati de management da proiect

împrumuturi

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9

Informații înregistrare solicitare:

1238 121 FEB 2019

1,843,235.08        LEI

1,751,932.71         LEI

Uniunea Europeana

LEI din date deValoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare:

Cura de schimb:

Obiectiva

Obiectivul general el proiectului este reprezentat de creșterea calitatil infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului ia educație timpurie In cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 9 din Municipiul Bacau In decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin Implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hldroizolatiel la terasa necurcurabila a clădirii predm si a fundațiilor la exterior

Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior sl Înlocuirea lamplarlei existente cu tamplarie performanta energetic Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizoiatle a terasei sl a sadului

MaBura 4 - Reabilitarea sl modernizarea Instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii Infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 9 din str Ozanel nr 9. conform cerințelor sl exigenelor de calitate In Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare sl igienizare a încăperilor Cresei nr9. precum si refacerea finisajelor interioare


Măsura 2 - Recompartlmentarea spatiaor interioare conform normativelor in vigoare

Măsura 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 4 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 5- Realizarea unei scări metalica externare de Incendiu

Măsura 8 - Achiziția de dolari specifice invatamantuiur anteprescofar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărat total de participant! ia procesul educațional în unitatea de Infrastructură subiect ai proiectului TOTAL;

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE;

Valoare la începutul Implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată ia finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DlZABILITATl

Valoare Ia Începutul si ia finalul Implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare fa Începutul Implementării proiectului3 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului =1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului; antepreșcolar.

Valoare la începutul implementării proiectului anteprețcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului anteprețcolar.

AcUvItețt finanțate

Activ. 11 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. 11.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. 11.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11,4 Prestarea serviciilor de dirigentle de șantier

Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. 11.6 Managementul proiectului

Activ. 11.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate

Activ. 11.8 Audltarea proiectului

împrumuturi nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 3

Informații înregistrare solicitare:

1237 / 21 FEB 2019 2,518,159.02        LEI

2.383,011 10        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare: Cura de schimb:


Obiective


Obiectivul general al proiectului este reprezentat da creșterea calltatil Infrastructurii anteprescolare In vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea armatoarelor obiective specifica:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 3 din Municipiul Bacau In decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin Implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatlel la terasa necurcurabila a clădirii precim sl a fundațiilor la exterior Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a părerilor exterior

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei sl a soclului

Măsura 4 - Reabilitarea sl modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii Infrastructurii anteprescolare -Crasa nr 3 din str Pictor Andreescu, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau In decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a Încăperilor cresei nr 3 precum si refacerea finisajelor interioare

Măsura 2 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 5 - Achiziția de dotări specifice Invatamantulul anteprescolar


Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de partlcipanți la procesul educațional in unitatea de Infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABIUTATI

Valoare la începutul sl la finalul Implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului = 0

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțate

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ 11.2 Realizarea DTAC, PT+CS-f-DDE. inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de dlrigentie de șantier

Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. 11.6 Managementul proiectului

Activ II 7 Derularea activităților obligatorii de informare sî publicitate Activ. II 8 Auditarea proiectului împrumuturi nu sa aplica

Titlul proiectului: Traseu pentru deplasări nemotarizate Sud: Centru - Aeroport

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


7687/01/25.03.2019/21 MAR 2019

 • 18.900.179.97       LEI

 • 18.900.179.97       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obledivn

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemoiorizata de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shlmbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pa mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate st eficienta, reducerea utilizării autoturismelor In paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine In întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de Investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de MoibUtata Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multlmodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilități, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivttatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public In detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condili superioare de slgurana, confort sl amblana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pletonala, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal 2. Dezvoltarea pana In anul 2023 a sistemului de transport veto prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitat! pentru biciclist! (amplasare rastelurl pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estlmandu-se o creștere cu 7.5% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pena In anul 2023 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevăzut! cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9%

 • 4, Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi In aliniament si plantarea <fe 2267 mp arbori/arbusti pana in anul 2023 Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) * 3.631 1

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3 863 3 Scenariul .cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) • 3,413.2

Valoare estimata pentru ultimul an af perioadei da durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,858.6 Reducerea cantitatil de emisii GES (echivalent CO2) cu 6% (217.9 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% (204.7 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane, care utilizează traseele pietonale conslruite/modemizate/extinse Scenariul .fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2015) • 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) - 253,580.0

Valoare estimata perrtnr ultimul an al perioadei dS’durabilitate a contractului de finanare (2027) - 253,580.0 Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018} - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 276,023.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 281,759.0

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11.1% (28.179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027),

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemlzate/extinse Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -16,530.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -16.530.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -16,530.0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție sl incheierea contractelor cu operatorii economici, In vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare sl/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghldurife specific in vederea depunerii proiectului In cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contr actare si pregătire a documentelor

In vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaților de achizile pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție sl ampiasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investitei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 6: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-ptiblicilale si promovare a obiectivului de Investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de fnot - Universitatea „Vasiie Alecsandri* (Traseul tineretului șl sportului)

Informații înregistrare solicitare; 7693/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect* Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare: Cure de schimb:


 • 31.270.674.26       LEI

 • 31.270.674.26       LEI Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective


Obiectivul generat al proiectului consta In Imbunatatlrea candriilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) sl reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului'de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate al eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categonTde autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategica, bazata pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile sl la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatil utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de 002 In zona ce face obiectul Investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiil superioare de sigurana, confort sl ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta sl pietonale, In detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete sl dezvoltarea unui sistem de închiriere de bidciete, estlmandu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța st accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu plelonal, prevazutf cu 5steme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4. Imbunstatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi In aliniament sl plantarea de 66 buv arbori/arbustl pana In anul 2024.

Rezistate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de aera (tona echivalent CO2/an)

Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) * 2.195:6 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2 Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioade! de durabilitate a contractului de finanare (2028) • 2.231,8 tona echivalent CO2 Reducerea cantitatll de emisii GES (echivalent CO2) cu 8'4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% ia nivelul ultimului an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea anuala estimata amânarului de persoane care utilizează traseele pietonale construlte/nwdamizate/extinse Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru scenariul de baza (2016) 168,707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2024) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -168.707 persoane Scenariul ,cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoana care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv ai 10,1% ia nivelul ultimului an af perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului da persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete conslruite/modemlzale/extinse

Scenariul .tara proiect"

Valoare estimata pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10.997 pesaane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -10.997 persoane

Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 11.745 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% ta nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de

finanțare (estimat 2028)

 • 4. Lungimea/suprafaa Iraseelor/zonelor pietonale/seml-pietonale constnJte/modemizate/exlinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului ■ O

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 0.001419 kmp

 • 5. Lungimea plstelor/traseelor de blcidete construite/modemlzate/exlinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului* 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 3.638 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbust! plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 66

Activități finanțat»

Activitatea 1; Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici. In vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economiea sl alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghidurile specific In vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-202Q OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări da clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziția pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea B. Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern sl extern)

Activitatea 9: Realfzarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investita

Activitatea 10: Audltarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi


Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanestl

Informații înregistrare solicitare:

7690/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totala proiect Valoare eligibila proiect: Entitate finanțatoare:

30 923,317.81       LEI

30,923,317.81       LEI

Uniunea Europeana

Cura de schimb.

LEI din data de

Obiectiv»

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiillor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) sl reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Sacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos. utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate sl eficienta, reducerea utilizării autoturismelor In paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Molblitate Urbana Durabila a Municipiului Sacau, ce vor conduce la promovarea mobilitatlTurbane mullimodale durabila sl te reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivilatil utilizării modurilor nemotorizate sl a transportului public In detrimentul transportului cu autoturismele personale.


Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zonB ce face obiectul Investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de calatori, a modurilor nemotorizate de deplasare pnn amenajarea unor trasee cu condiii superioare de slgurana, confort sl ambiana da calitate pentru deplasările cu transportul in comun cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport veto prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unul sistem de închiriere de biciclete, esttmandu-șș o creștere cu 7.6% a numărului de biddlsti.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța sl accesibilitate pentru pietoni pana In anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevăzut! cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estlmandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8,2%.

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 4128 mp arbori/atbusti pana in anul 2023.

Rezultate

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții) Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018)-2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) * 3.204 8

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -3.409,8 Scenariul »cu proiect"

Valoare estimate pentru anul de baza (2018) - 2.765.2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.012,5

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantltaii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv or 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul «tara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 543.873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului da finanare (2027) - 565 957

Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 599.405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 640.496

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/exiinse cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 3. Rezullat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează piBtele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extlnse Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) -14.589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) ~14.589

Scenariul ,cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) -14,589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -t6.545

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/tiaseele pentru biciclete construlte/modemizatefextinse cu 7.6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 13.4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (Investiții)

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pletonaie/semi-ptetonaiF? construile/modemlzate/extinsa

Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811


Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) - 223.811

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 223.811

Scenariul .cu proiect*

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) - 223 811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 246.932

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pletonale/seml-pietonale construite/moderrdzate/extinse cu 8.2% la nivelul pomului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului’- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.754 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începute! implementării proiectului 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 4126 kmp

 • 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurale/raconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori constrolte/extinse/modemizate (km/kmp)

Valoarea la începutul implementării proiectului • 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1909 km

 • 8. Lunglmea/suprafaa traseetar/zonelor pietonale/semKpietonale construite/modemizale/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul Implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.015942 kmp

Activități finanțat»


Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si Încheierea contractelor cu operatorii economici, In vederea depunerii proiectului In cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnlco-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului In cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor da achiziție pentru serviciile necesare Implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatitor de Informare-pubHcitate si promovare a obiectivului de Investiții

Activitatea 10; Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11; întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala' ("home-zone")

Informații înregistrare solicitare:

7689/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare:

9,743,846.17        LEI

9,743,846.17        LEI

Uniunea Europeana

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunataiirea condliilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, fn vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de Investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Molblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatli utilizării modurilor nemotorizate sl a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,5% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotori2ate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare da sigurana, confort si ambiana de

calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, In detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spațiu pletonal si a 5280 mp de „shared-space" prevăzut! cu Bisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o

creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 3. Imbunatatlrea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2016) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) 543,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 576,1 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementau) proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 543,1 tone echivalent CO2/an Reducerea cantltatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fata proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) 40.056 persoane

Valoare estimata pentru pnmul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 40.056 persoane Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.055 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 43.054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 44.098 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane caro utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistete/traseele pentru biciclete consirute/modemizate/extinse Scenariul „tara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului.(2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) 2 611 persoane Scenariul „cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) • 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.929 persoane Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv eu 12,2% la nivelul ultimului an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelorpielonale/semi-pietonaie construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul Implementării proiectului * 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007514 kmp

 • 5. Aliniamente de arbori sl arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare ia începutul Implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului -1025 buc

Activități finanțat»

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție sl încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economlca si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție sl contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesara implementării proiectului Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuția a lucrărilor Activitatea 7 Realizarea lucrărilor sl furnizarea echipamentelor Activitatea 8; Managementul proiectului (intern sl extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate sl promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11; întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Valoarea totala proiect;

Valoare eligibilă proiect

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


16,467,944.15       LEI

16,467,944.15       LEI

Uniunea Europeana

LEI din dala de


Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Informații înregistrare solicitare:

7691/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Obiectiv»

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatairea condiiiior pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (eu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la n mobilitate barata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc da daplascre, utilizarea transportului public de Înalta calitate al eficienta, reducerea utilizării autoturismelor In paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 ai prioritate de Investim 4e, prin Implementarea unor masun strategica bazate pe datele din Planul de Moibiitata Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a Imbunatairil accesibilitail, a transferului către modurile nemotorizate da transport, creșterea alractlvltatii utilizării modunlor nemotorizate sl a transportului public In detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului


 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 In zona ce face obieciu! mvestitiei'cu 6,0% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condili superioara de sigurana, confort ai ambiana de calitate pentru deplasările cu bidctela si pieionale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru bldlistl (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estlmandu-se o creștere cu 8,2% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța st accesibilitate pentru pietoni pana In anul 2023 prin modernizarea a 7227mp da spațiu pieional, prevazutl cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,7%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament sl plantarea de 965 mp arbori/arbusli pana in anul 2023

Rezultat»

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul .fara proiect’

Valoare estimata pentru anut de baza (2018) • 2,019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) - 2,295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2 313,2 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatll de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernlzate/extinse Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2016) -160.334 persoane

_       Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) ~160.334 persoane

J       Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 160.334

Scenariul .cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2016) -160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după fina izareajmplementaril proiectului (2022) -172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de ductibilitate e contractului de finanare (2026) -175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat,2022) respectiv cu 9,2% ta nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata e numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemlzate/extinse

Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul da baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -10.451

Valoare estimata pentru ultimul an a! perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -10.451 Scenariul .cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2016) -10,451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -11.308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 11.B32 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

4 Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pfetonale/semi-pietonaie construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul Implementării proiectului * 0

Valoare estimala la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseeior de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul Implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.326 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantat (nr., km, nr/km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului 230 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatoni economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnîco-economica si alte documente necesare sl/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghldurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3; întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificați din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-u!ui necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de infonnare-publidtate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului flntem si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Traseu pentru bicicleta - semicircular - Mioriței

Informații înregistrare solicitare: 7707/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019


Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare: Cura de schimb:


5,408,894.99        LEI

5,408,894.99        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data da


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta m tmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shlmbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autotunsmelor In paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al prioritarii de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau. ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatil utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public In detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 • 1. Reducerea pana In anul 2022 a emisiilor de CO2 In zona ce face obiectul investiției cu 8,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condill superioare de sigurana, confort sl ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta sl pietonale, In detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana In anul 2022 a sistemului de transport veto prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete sl dezvoltarea unul sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța sl accesibilitate pentru pietoni pana In anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevăzut! cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,6%


Rezultat*

 • 1. Scăderea anuala estimata a gaze or cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect’’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.082’4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2 460,4 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul’an a! perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.598,7 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) - 2,310,7 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.459,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026),

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -168.543 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al periosdei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -168.543 persoane Scenariul .cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) -179.993 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2025) -184.930 persoane Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6.8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează plstele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1Q 986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 10.986 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -10 986 persoane

Scenariul .cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10 986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) -11.680 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -12.252 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelorpletonale/seml-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 0.000091 kmp

 • 5. Lungimea pistelorrtraseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului* 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4.395 km

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economlca st alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghidările specific In vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014*2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor fa eventualele solicitări de darificari din etapa de selecte si contractare sl pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentarilor de achiziie pentru serviciile necesare Implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor sl furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern sl extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de Informare-publldtate sl promovare a obiectivului de investirii

Activitatea 10: Audllarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

informații înregistrare solicitare:

Valoarea totali proioct: Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare: Cura de schimb:


Modernizarea stațiilor de transport public

7694/25.03.2019 / 23 MAR 2019

 • 12.707.700.38       LEI

 • 12.767.700.38       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta In fmbunatairea condiiiior pentru utilizarea transportului public de calatori, in vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) sl reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos sl utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine In intampinarea obiectivului specific 4.1 al prioritarii de investirii 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moibiltate Urbana'Durabila a Municipiului Sacau, ce vor conduce ta promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a Imbunataint accesibilitall a transferului către transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele spedfice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea calitetii spatiilor din zonele de Imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport In

comun si oferirea acestora de servicii Informării sl facilitați care sa conducă la încurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări fa nivelul municipiului.

 • 2. Creșterea numărului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% pana in anul 2022 ca urmare a modernizam stațiilor de transport din municipiu, astfel incat cetățenii sa beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului In comun ca mijloc de

deplasare.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.097 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -113.964 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) * 101.331,8 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -107.868,1 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatiî de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai In cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -18.690.403 pasageri Scenariul .cu proiect’

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate fn cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026),

 • 3. Stail de transport public construite/modemlzate/reabililate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentate tehnlco-economica sl alte documente necesare al/sau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghlduriîe specific In vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare sl pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciiile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție sl amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funclonanl optime a Investitei


Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de Informare-publidtate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (Intern ai extern)

împrumuturi

Utilul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

Entitate finanțatoare: Cure de schimb:


7693/25,03.2019/23 MAR 2019

4.732,928 33        LEI

4,732,928.33        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective


Obiectivul general al proiectului consta In tmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul ma jos, utiizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine In întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de Investii» 4e, prin Implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul da MoibBtate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilltetil. a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractlvitatii utilizării modurilor nemotorizate sl a transportului public in delnmentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 8,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiil superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si ptetonale in detnmentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de bicideîe sl dezvoltarea unui sistem da închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța sl accesibilitate pentru pietoni pana In anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevăzut! cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pletonale cu 6,8%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi In aliniament sl plantarea de 220 mp arbori/arbustl pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -1.651,2 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -1.744,0 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -1550,7 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) • 1.650,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantilatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022). respectiv cu 5.3% la nivelul uitimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului da persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul :,fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) * 113 110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -113.110 persoane

Scenariul .cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -120.794 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -124.107 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoana care utilizează pistele/traseele pentru biddete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 7.373 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 7.373 persoane

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.838 persoana

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului da finanare (2024) - 0.222 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimai 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026),

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la înoeputul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000788 kmp

 • 5. Lungimea plstelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului'- 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 0.8993 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr.. km, nrJkm)

Valoare la începutul Implementării proiectului ~ 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 8

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului In cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnleo-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghldurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare sl pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea S: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publidtate si promovare a obiectivului do investiți-

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului;

Sistem de management al traficului pentnj prioritizarea coridoarelor de transport public local șl a deplasărilor cu bicicleta

Informații înregistrare solicitară:

7965/2Ș 03.2019 / 24 MAR 2019

Valoarea totală proiect

91.433,500.59       LEI

Valoare eligibilă proiect Entitate finanțatoare:

91.433,500,59       LEI

Uniunea Europeana

Cure de schimb:

LEI din data de

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului II reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin Implementarea unul sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare sl reducere a poluării in Municipul Bacau. Sistemul inteligent de management ai traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect este compus din mal multe componente. Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care sa asigure o adaptare a timpilor de semaforizare In functie de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite in timp real de la echipamentele din teren-management adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care asigura monitorizarea video a locațiilor semaforizate, in vederea creșterii siguranței rutiere pentru toti participantii la trafic: calatori cu transportul public, bidclisti, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automata a numărului de înmatriculare cu rol de creștere a siguranței traficului rutier si de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin inreglstraraa vehiculelor care Intra/les din municipiu; si nu in ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al carul rol este de asigurare a adaptarii timpilor de semaforizare in funcție de informațiile primite in timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel Incat sa asigure mijloacelor de transport public o traversare cat mai rapida a intersecțiilor semaforizate. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin Implementarea unor soiutW care facilitează transportul in comun st încurajează persoanele sa utilizeze mijloace alternativa de transport prin sporirea atractivitatii sl urilitatii acestuia, creșterea fluidității traficului pe principalele artere aie municipiului, reducerea poluării mediului, precum si a puluarif fonice la nivelul întregului oraș. Proiectul vine In întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității da investiții 4e al POR 2014-2020, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moibiltate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii transferului către transportul public sl către modurile nemotorizate de transport In detrimentul transportului cu autoturismele personale, o subsistem de control al traficului;

o subsistem de monitorizare video a traficului; o subsistem de comunicai! cu fibra optica; o subsistem de comunicări radio;

o subsistem centru de comanda si control;

o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale sl verticale)

o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public In interaedl semaforizate.

o subsistem informare/indentificare automata a numerelor de înmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana In anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 4,9% ca urmare a creșterii utilizării mijloacelor de deplasare alternative, prin Implementarea unul sistem de management a! traficului pentru pricritizarea coridoarelor de transport public local si a deptasanior cu bicicleta care aa conducă la încurajarea utilizării mijloacelor nepoluante de deplasare, In detrimentul utilizării autoturismelor proprii.

 • 2. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului public cu 10,2% ca urmare a realizării unor masuri destinate efidentlzaril si creșterii atraclivitalii acestui mod de delăsare, prin implementarea unui sistem de manogomont al traficului ta nivelul Municipiului Bacau

 • 3. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de bldclisti cu 12.8% ca urmare a realizării unor masuri destinate efdentizaril si creslerii atractivitatu deplasărilor cu bicicleta prin implementarea unui sistem de management al traficului fa nivelul Municipiului Bacau

Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)


Scenariul .(ara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085.4 tone echivalent CO2>an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2024) -113.486,1 tone echivalent CO2Jan

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -113.639.7 tone echivalent CO2/an

Scenariul ,cu proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (20)8) 93 085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2024) -107.851,6 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -116.415,5 tone echivalent CO2/an Reducerea cantilatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai In cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2024) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -16.690.403 pasageri Scenariul ,cu proiect'

Valoare estimata pentru primul an de Implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

VBloare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784 688 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrai sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% la nivelul ultimului an al perioadei dB durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistalehraseefe pentru biciclete construlte/modemizatefextinse Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) * 2028 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) • 481 800 persoane ScenBriul ,cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baze (2018) *481,800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 543.383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al penoadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 569.993 persoane

Creșterea anuaia estimata de persoane care utilceaza deplasările cu bidcfeta cu 12,8% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 18,3% ta nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Sisteme de managementul traficului, precum sl alte sisteme de transport Inteligente createfinodemizatelextinse (nr.), după caz Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul Implementării proiectului -1

Activități finanțat»

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție sl încheierea contractelor cu operatorii economici. In vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica sl alte documente necesare sl/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor ia eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție sl contractare sl pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4: Pregătirea documentațiilor de achiziie pentru serviclile/lucrarile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management ai traficului

Activitatea 8. Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de Investiții

Activitatea 10: Aviditatea financiara a proiectului

împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

pBciinurttlnarciti


FlfMr

5. Dedaralia a* angaiameni semnalpct

E3BaC4429CFClC14»AFBF4C8WFBW427AE4tE4«49BW4CA4U5991 078550855

 • 27. HCL domeniu pudic«mnatpol

g;-eoC442<aFCicia9AFBF4cas»cren2427A®i£4iMtiasiMctJr<59a> 078SÎOB55

 • 16. DG semnat Crasa nrJ (1) semnelpdt

E3BOC4429BFC1Ct49AF0F4C89eeFBM427A£4l64e49S934CA4MW1

076528353

15 HCU »»««« inUcatwi nctualixai» emu 3 semnat pot

e3e0C442WrC1C149AFBF4C89WBe242?Ae4lE4649eM4CA495M1 ezassaess

14. HCL apredar» irsucatort inițiale Crete nr.3 semnat, pol

ESBOC44298FC1C149AF0F4C8«96FBK4Z7Ae41E4MSB034CJU95«l1 B7SS20B5S

13 NcMcare AgantUa de medu Crasa rv 3 gnmnal.ptlf

£3f»c44298FCtCMWFep4C899WBWM2rAe4ie«49eM4CA4«t»et 878520555

12. Notmcer* DBP emu nr.3 nmnatpdl

E3E0C44298FC1C149AFBF4C89geFBfiC427A£41E4B49H934CA49699l

B7B320B55

11 Awi almeril-trneneann eleclmat.semnai pd

E3B0C442S8FC IC l4OAFHF4CO996F0924j7Ae.il £464rrB934CMBW91 0Î552B855

10. Csrtfflcst de urbanism cm» 3 semnaipdf

E3B0C44JMFCtC149AFSF4M9«FBW427AE41E4B49B934CA495Kt B7aHBa55

0 5 DAU PARTE DESENATA PARTE 5-semnat pdf

E3BOQU29SFC1C149AW4CWMFB92427A&<lEtB490«4CĂ49SîS1 876520856

34 DAU PARTE DESENATA PARTE 4 semnat pol

E3BOC442MFC1C149AFBF4C8K6FBBÎ427AE41E4e49B934CA495991 078520855

9 3 DAU PARȚE DESENATA PARTE 3 semnal pdt

E3B0C442ț8FClCt49AFBF4CB996FBM4JTAE41E4649B934CA49W91 07B52B855

9.2 DAU PARTE DESENATA PARTE 2 wm&lpdf

EîaaC44aaFC1Cl49AFbF4Caa»eFB9S427AE41E4B4Se«MCA4SSMT'

B7B52BB55

8 DAU parte «cnw Creț» rr 3 semnat (11 pdt

81WA2A7DBC6O9F8FAF34F3A40 46915827083DC46005FD771001B5F 5624ZCS2B

7. Declarați* TVA semnal.pdf

=30DC44»eFC1C14»AFBF4Ca99«FBW427AE4lE4e49M34CA495991

B7BS2BS55

S, Declarau» eSatunat* semnat pot

E3M>C442WFC1C149AF0F4C«96FB924ZTAE41E4«49B934CA493S91 07662 BS»

9.1 DAU PARTE DESENATA PARTE 1 semnat pdf

E380C44298FC1Ct49AFBF4CB996FB924Z7AE41E4â49S934CA495fl91 B7B52BBS5

4. CI COSM01HECULA semnat pdt

£3BOC442MFC1C140AFBF4C(l996FBS2427Ag4i64649D934CA495ti9i B7S52BB55

3. Hourarea de constitUr» e msHluful local semnat, puf

E3B0C4429BFCIC149AFBF4CB996FB92427AE41E4549B934CA4B5991

B7B52B855

2 Hctarare iudecatoraasea Validare mandat seemnat pdt

e3BOC4Ș206FC ICt49AFBF4C8«6Fe92427AE4 IE-t649eB34CA4»5li91 078520655


CUtLfoeftrcînr rtfie

21/02001$

5. Ded*r»a< da tnqejttfffDrt

21AWZ2O1O

27. HCL DOMENIU PUBuG

21/02/201$

ta. og semnat

21/02/2019

15 HCL APROBARE IHQiCATORI ACTUALIZATA

21/02/201$

14. HCL APROBARE INDICATORI INIȚIALA

25/02/2019

13 NOTIFICARE AGENȚIA OE MEDIU

21/02/2019

12. NOTIFICARE DSP

21/02/201$

11 AVIZ ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA

21/02/2019

10. CERTIFICAT DE URBANISM

21,02/2019

$ S DALI PARTE DESENATA PARTEA 5

21X12/2019

B 4 DAU PARTE DESENATA PARTE 4

21X12/201$

9 3 DAU PARTE DESENATA PARTE 3

21/02/2019

$ 2 DALI PARTE DESENATA PARTEA 2

21/02/201$

S DAU parte scriu»

21/02^2019

7 DedinrttTVA

21^2.3010

6 Demarați»etigiblftHi

21XG2Z2Q19

$.1 DALI PARTE DESENATA PARTEA 1

21/&M*9

4 LI C Q*zr»i<!; Necum

21/02/2019

3. Hcrtartr# dd conittulr» • contdiuhjl local

21JO£Z2<Ș1*

2. Hotanwt judecaiomscii Validare mandat

O«U lnț«rc«r« tlțler


Descriere'ES0OC4429SFC1C I49AFBF4C8996FBW427AE4 1E4649B934CA495991 978620855

Strateg:» da rnoirlo'irwe - Crasa 3 semnat pur

52S2A 0OA819WB513814B4 tCT00FOCC0F1K4Wi;0BA88ÎFF0CCFD

E37W1016F7

Avtz tetiric MEN Craw nr 3 Mmnatpdf

E3B0C44298FC1C 149AFBF4C8996FB92427AE41 E4849B934CA455991 07852BB55

30. OJ_FES1_MUNICIPIUI. BACAUJin» semnal pdr

E3eOC44298FClCl49AF8F4C9W5FB92427AE41€4640a934CA405991 670520655

 • 37. acord inspectorat treier Creta nr3 semnat pdf

E3a0C442MFC1C14BAFBF4C8B96FB92427AE41E4649B934CA495991 65.

34 Fiso sa post Crasa nr 3 semnat rxrt

E3B0C442WFC1C1a9AFeF4C89îi8FB92427AE41E48498®4CA4t*5991 076526055

 • 31 CV-ufl ecftpade ImpUmontere Crasa 3 samnet pdf

£2BOC44Z9aFC1C149AFBF4C6W6FBW427AE41E4lM9Ba34CA495991 070520655

 • 32 date stataiK» aemnal pdf

E3SCC442MFC1Cl4eAF0F4C66WFBB2a27AE41E4e4îae34CA495O9f 976520856

31 Raport da audit energetic trata nr3 temnatpdf

E3B0C442MFC1C149AFBF4C8999FB92427AE41E4649B934CA495991 076520655

30 Expertei tetizica Creta nr 3 aemnat pdf

E3BOCa4296FC1Ct49Ap0F4C09WFB92427AE4lE464BBW4CA495®1 B78520655

 • 29. Studiu Geo Creta nr.3 eamnat pdf

E380C44298FC1C149AFBF4Ce998FB92427AE41£4649aS34CA495M1 07B5ZE855

28 Studiu lopo crasa 3 semnat pot

E3B0C44208FC1C149AFBF4C9W6FB92427AE4tE4lS49B034CA495®i 076520856

26. Hoarwea Guvernului atestare domeniu pudic temnet.pdf

E360C44298FC1C749AFBF4C899eFB92437AE41E4849BB34CA4B5W1 B7352B855

25 FAD Crasa 3 semnai pdf

E3BOC44296FC1C149AFBF4CKS6FBW427AG41E4640&M4CA4O6W1 078526956

24. Extras carte funciara creta nr î temnatpdf

E30OC44298FC1C14aAFBF4C8996FB92427AE41E46490934CA495991 076526655

23, Fisa prareduU DJFESI erata 3 semnat pdt c3eOC*l42eaFC1C149AFBF4C8M6FB92427AE4iea6J9B934CA495M1 078620855

21. Extras srdu temnelpdf

E3SOC44298FC1C149AFBF4CS998FB92427AE4SE4649B934CA495991 B7 6536855

20, IW de conouti crasa nr 3 semnat pot

E30OC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E40490934CA455991 678520855

19, Oferta da preț tresa 3 «armat pdf

AEA7FBE0OE539FBAAOO37F4D8MC372C9Z607EO15AOC64BCB9OOA-F585327211A

22 HCl 320J2017 aprobam SIDU semnat pdf

E3B0C4429BFC1C149AFBF4CM96FB8Z427AE41E4649BW4aA495M1 073520855

18 Nota prtvtnd încadrarea In stindardele de cost Creta nr.3 semnatpdf

E30OC44298FC1C149AF0F4CB996F 092427AE41E464BB934CA495991 B 78520855

17 lista de echipamente luc/an sarverr tresa 3 semnat puf

0772671007 3OC2O37O165A507BCE38BC9IBB95E3478EACD2EO7BE «ÎF07A2F7EF

 • 38. Aviz tehnic ISC Creta nr.3 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8B96FB92427AE41E4049B934CA495991 B7852B855

35. Dispoziție numea UIP Crase 3 semnat pot

E3B0C4<298FC1C14!1AFBF4C69®FB92427AE41E4«49B93.1CA4fl5991

B7852B855


2110272019 21520015 21®2/20t9 2110272019 21/02/2019 . 102'3018 21/02/2019 21012018 218012019 2142212019 21432/2019 21102/2010 21422/2019 21/0220W 2140/2019 2!|MO019 214J2Z2O19 2102/2019 214072019 Î1W2019 2140/2019 21520018 2140/2019 2140/20'9


I StwaU (tnanoera 2017

Stratupe de monitorizare crasa nr 1

Aviz MSN Crase 3

 • 30. 0J_FE3t„M>JMIClPIUI. BACAU

37 ACORD INSPECTORAT ȘCOLAR

34 FiSEDEPOST

 • 33 CV-URI ECHIPA DE IMPLEMENTARE

31 O sTE STATISTICE

 • 31 RAPORT AUDfT ENERGETIC

30. EXPERTIZA TEHNICA

29. STUDIU GEO

 • 28. STUDIU TOPO

25 HOTARAREA GUVERNULUI ATESTARE DOMENIU PUBLIC

25 FAD

24. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

13 FJSA PnCIECTULUI OjFESi

21. EXTRAS SIDU

20. LlSTECE CANTITATt

19. OFERTE DE PREȚ

 • 32 hCl 320_2017

18. NOTA PRIVIND ÎNCADRAREA <N STANDARDELE DE COST

 • 17. LISTA DE ECHIPAMENTE LUCRĂRII SERVICII

38. AVIZ TEHNIC ISC

35. DISPOZIȚIE NUMIRE UIP


Atribute proiect

Tîp proiect

Proiecte de investiții în infrastructură

Proiect major;

NU

CCI:

Proiectul figurează In lista Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Proiectul face parte dlntr-o rețea transeuropeană:

NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de IndentJficaro al planului de acțiune comun:

Proiectul include finanțare inițiativă Lacuri de Muncă pentru

NU

Tineri (IUWT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Partenerlat Public Privat(PPP):

NU

Proiectul este generator de venit:

NU

Proiectul este asociat cu site-td Natura 2000:

NU

Relevant pentru mecanismul ITJ DO:

NU

Proiectul este instrument financiar:

NU


Responsabil de proiect

Nume ți prenume: Buzdugan Gsbriela Criailna

Func|fe: Director Executiv Adjunct, structura Arhitect Sef

Telefon: 0742865621

Fax: 0334139931

Adresă e-mail: Cristina.buzdugan@primariabacau.ro

Persoană de contact

Nume șl prenume: Buzdugan Gabriela Cristina Funcție: Director Executiv Adjunct, structura Arhitect Sef Telefon: 0742885621

Fax: 0334139931

Adresă e-mall: Crfstina.buzdugan@primadabacau.ro

• ,

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Surea de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitatea operațională va fi asigurată de către UIP, înființată deja de solicitant pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele In funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create.

Din cadrul CV-urilor reiese, cu claritate, faptul că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale șl calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. Numărul persoanelor implicate pentru managementul proiectului, poziția, atribuțiile șl rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experiența relevantă necesară pentru rolul propus In echipa de proiect sunt detailate la secțiunea Resurse Umane Implicate. De asemenea au fost puse la dispoziția UIP toate resursele materiale necesare implementării proiectului (a se vedea secțiunea Resurse Materiale). Solicitantul are elaborata o strategie de monitorizare a proiectului anexata la prezenta secțiune (datorita limitei de caractere).

Solicitantul are o experiență relevantă In implementarea unor proiecte de, cum ar fi. .Retahnologizarea sistemului de termoficare din

Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante In aer si pentru creșterea eficientei In alimentarea cu catcura urbana'; .E-STRATEG - elaborarea Strategiei de Dezvoltare locala pentru comunitatea marginalizala din Mun Bacau*; „Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatil.

Capacitate financiară

Solicitantul deține resursele financiare necesare implementării șl operării investiției. Pe perioada Implementării proiectului, acesta se va autosusțlne financiar din asistența financiară primită. Cofinanțarea la partea de cheltuieli eligibile este susținuta de beneficiar, In procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectul propus nu este unul generator de venituri, serviciile educaționale fiind prestate beneficiarilor fără a le fl percepute taxe. Pentru asigurarea exploatării investlțel, administrația locală va autosusțlne financiar investiția, prin veniturile generate la nivel local. Se va dispune anual alocarea unei sume de bani din bugetul loca) pentru funcționarea investiției, garantând astfel lichiditățile necesare pentru implementarea șl operarea adecvată a Investiției, care vin In completarea resurselor provenite de la Ministerul Educației Naționale. Responsabil din acest punct de vedere este reprezentantul legal, care se asigură că sumele necesare funcționării sunt alocate corespunzător. Din punct de vedere al indicatorilor financiari, gradul de îndatorare se situează sub procentul de 20%, si anume 17,66%, pentru anul 2017. Gradul de autofinanțare aferent anului 2017 este de 23,54%. Se demonstrează astfel că solicitantul deține capacitatea financiară necesară susținerii șl exploatării investiției propuse.

Capacitate tshnică

nu se aplica prezentului apel de proiecte

Capacitate Juridică

nu se aplica prezentului apel de proiecte


Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect

Regiunea Nord-Est

Județul Bacău


Localitatea Municipiul Bacău


Adresa completa a locației de implementare: Str Pictor ton Andreescu nr. 5, Municipiul Bacau, Jud Bacau

Număr cadastral: 72696, inscris definitiv in cartea funciara 72696 UAT Bacau. Imobilul este Intabulat cu drept de proprietate publica al Municipiului Bacau, cota actual 1/1 conform încheierii nr. 40245/06.06.2018 sl extrasului de carte funciara atașate la prezenta documentație.

Documenta care atesta proprietatea:

Imobilul (numărul cadastral 72696 cu supraf construita la eol de 479 mp si supraf desf de 958 mp) este situat in intravilanul municipiului Bacau sl aparține domeniului public al municipiului, conform H.C.L. nr. 364/2008 -Anexa t. sl HG 1374/2001 privind atestarea domeniului public al jud Bacau precum si a orașelor si comunelor din jud Bacau - Anexa nr2


■             ‘11. "V.’IHL»■»*1i'•,'■' "         ---- ---•

-ESCRIEhEA.P •■ SlECtULU)

Obiective proiect

Obiectivul general al prolectulul/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatil infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, Creșterea calitatil infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spljinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Bacau ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de Invatamant antepreșcolar si imbunatatirea disponibilității, calitatil si relevantei infrastructurii educaționale anteprescolare si al dotării acestea. De asemenea, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea Investiției se va contribui la atingerea tinteior UE 2020 stabilite pentru educație. Un alt element important de menționat este faptul ca prin implementarea prezentului proiect UAT Mundpiul Bacau va sprijini participarea părinților pe plata Tortei de munca asigurând un mediu propice pentru dezvoltarea copiilor lor.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:


Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.   OS 1 - Creșterea eficientei energetice a Crasei nr 3 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de ia semnarea contractului de


finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin Implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatier ta terasa necirculabila a clădirii precum sl a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de tennofzolatie a terasei sl a Bortului

Măsura 4 - Reabilitarea sl modernizarea instalațiilor existente

 • 2. OS2 - Asigurarea funcționarii Infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 3 din slr Pictor Andraescu, conform cerințelor sl exigenetor de calitate In Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare sl igienizare a încăperilor crasei nr 3, precum sl refacerea finisajelor interioara Măsură 2 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei crasei

Măsura 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 5 - Achiziția de dotări specifica invatamanlului anteprescolar

Rezultate așteptate


Detalii rezultat • Componenta 1

 • 1.     REZULTAT 1 - Numărul total do parllclpanțl la procesul educațional In unitatea de Infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 66

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 86

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BAIET1

Valoare la începutul Implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0

 • 2.     REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată fa finalul Implementării proiectului antepreșcolar,

| Context

Cunoștințele spectaculoase obtfnute ca urmare a cercetărilor privind dezvoltarea copilului mic au adus in actualitate, si in tara noastra, cerința adecvării calitatii serviciilor la nevoile de dezvoltare ale copiilor, Pe plan International, o data cu profesionalizarea femeii sl implicarea ei in viata sociala, crearea serviciilor pentru îngrijirea copilului, In afara familiei, a luat o amploare deosebita.

In ultimile decanii s-au organizat diferite tipuri de servicii pentru îngrijiri de zi, destinate dezvoltări) sl educării copilului mic In afara familiei. Cererea de servicii a determinat o preocupare pentru specializarea personalului care îngrijește copilul in materie de educație timpurie. Cresa, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a fost dezvoltata si in tara noastra, cu deosebire in anii ’70-’8Q. Cea mal ampla dezvoltare s-a înregistrat in 1980 când in România existau 902 crase si 90000 de copii îngrijit) In crase. In 1974 eu fost elaborate reglementările referitoare la organizarea sl funcționarea craselor ca unitatl sanitare. Aceste reglementari poarta amprenta modelului de îngrijire In care sanatatea si nutriția constituiau pilonii cei mal Important! ai dezvoltării copilului mic. începând cu artii ‘70, pe plan internațional, filosof» îngrijirilor copilului mic a cunoscut modificări importante, centrându-se pe conceptul de educație timpurie. La noi in tara, crasele au suferit modificări neînsemnate după 1974. Sl in prezent ele funcționează in cea mai mare măsura pe baza unor ade normative elaborate in urma cu 30 de ani. In România, in 2001 avut loc trecerea craselor din subordinea sectorului educațional In aceea a administrației publice locale. In contextul actual național, Infrastructura de crase trebuie sa fie prima prioritate a unei comunități. Pentru a atinge nivelul corespunzător de educație timpurie a copilului, este impetuos necesar sa se dezvolte condiții adecvate, sa se acorde atentie din partea instituției si a personalului existent, pentru ca mai apoi acesta sa dezvolte autonomie si relații socio-umane necesare comunicării pentru o dezvoltare personala. Analizele făcute asupra evoluțiilor recente in rândul craselor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri )n instituțiile de acest tip. In prezent, misiunea unei astfel de structuri, care vtzeaza dadlrile cu funcțiune de cresa, pun accent pe crearea cadrului funcțional favorabil schimbării sl creșterii calitatii activităților instructive educative. Acestea au ca scop atat devoltarea comunității locale,cat si dezvoltarea personala a indlvizilor-In cazul de fata al preșcolarilor, viitori adult).

In Municipiul Bacau, funcționează 6 crase cu o capacitate totala de 480 locuri, crasa vizata prin prezentul proiect fiind Cresa nr 3, cu o capacitate de 110 locuri (dispusa in 2 clădiri). Aceasta nu corespunde cerințelor aduale, uzura fizica, compartimentarea necorespunzatoare, lipsa dotărilor preoum sl a condițiilor de igiena Impunând ca acest ublectlv sa fie modernizat conform normativelor In vigoare.

Conform recensământului din 2016, pe raza municipiului Bacau exista un număr de 9208 copil cu vârste între 04 ani, din care 4710 băieți si 4496 (sursa INSSE). Des! comparativ cu datele din 2012 când au fost înregistrat) 9855 sunt in scădere, se constata o creștere începând cu 2014 când au fost înregistrați un număr de 9085 copil cu aceeași varsta.

In ceea ce privește capacitatea Crasei nr 3, aceasta corespunde numărului da preșcolari existent) 96 preșcolari Înscris!, capacitate școlarizare 110 (din care 45 balet), 51 fete). Cresa nu se afla in arealul zonei urbane marginelizate insa deservește zonele stabilite prin strategie fiind In imediata proximitate fata da acestea.


La momentul de fata, cresa este impropriu reeompartimentata, nu este efidentizata energetic, Instalațiile sanitare, termice si electrice sunt degradate fizic sl moral, bucataria proprie nu este modernizata, din aceste motive crasa nu corespunde standardelor actuale Iar condițiile de Igiena nu sunt asigurate. Peste acestea. lipsa dotărilor adecvate face ca activitatea desfășurată sa fie foarte mult îngreunată. Proiectul face parte din Strategia Integrata de Oezvoftare Urbana si este complementar cu alte investiții ca vlzeaza modernizarea, reabilitarea, extinderea si dotarea unităților de mvalamant din cadrai Municipiului, detaliate in fisa de proiect din DJFES1.

Valorile care dau perspectiva ai coerenta in desfășurarea activităților instructive-educative sunt acelea care fac posibila dezvoltarea individului sl pregătirea acestuia pentru vata Aceste valori dovedesc ca pot fi atinse (prin alte exemple de modernizare) cu ajutorai diverselor dotări adecvate, resurse materiale si Instrumente de lucru.

In acest sens, HAT Mun Bacau are o abordare integrata asupra dezvoltării Infrastructurii educaționale anteprescolare prin includerea In lista prioritara de proiecte DJ FESI a urm proiecte complementare cu prezentul, ce contribuie la crearea unul mediu favorabil dezvoltării durabile sl creșterii calitatii Invatamantulul din Bacau; Construire grădiniță cu program prelungit sl cresa la Școala Gimnaziala Nicu Enea, Construire grădiniță sl cresa la Colegiul tehnic de comunicații Nicolae Vasiiescu Karpen, Modernizare sl reabilitare Cresa nr 9 * SMiS 128049 (detaliile cu privire valoarea proiectelor si sursele de finanțare se regăsesc in anexa atașata prezentei secțiuni).

Obiectivul general al investiției “Modernizare si reabilitare Cresa nr3' este cuprins in:

1.SIDU a Mun Bacau, Prioritatea 4-Aslgurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de calitate OS 4,1 Asigurarea accesului la Infrastructură șl servicii de educație de calitate pentru toți locuitorii obiectivul de investiții propus respecta principiul orizontalității cu celelalte direcții de dezvoltare a municipiului, asigurând prin realizarea sa condițiile acestora:

 • •          Oraș care oferă posibilități de specializare și performanți în toate domeniile și nivelurile educaționale avand următoarele direcții: D4.3.1 Reabilitarea, modernizarea șl dotarea infrastructurii educaționale si D4.3.4 Îmbunătățirea accesului la educație

 • •          Acțiunile propuse pentru infrastructura educaționala si anume: Reabiritarea/modemizarea/echiparsa infrastructurii educaționale anteprescolare (crase); Constructia/reabllitarea/modemlzarea/echiparea infrastructurii educaționale preșcolara (grădinițe); Constiuctla/reabllitarea/modemlzarea/echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (scoli MlI) Reabilitarea/modemlzarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale/ liceelor

 • 2. Strategia Uniunii Europene pentru creșterea inteligenta,durabila sl favorabila incluziunii, precum sl misiunilor specifice inclusiv coeziunea economica,sociala si teritoriala:


 • 3. Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila din care Inseram “Imbunatatirea radicala sl diversificarea ofertei educaționale a înlregului sistem de învățământ si formare profesionala din România-recunoscuta ca un obiectiv prioritar de Importanta strategica si o condiție obligatorie pentru transpunerea în fapt a principi lor dezvoltam durabile pe termen mediu si lung.

 • 4. “Strategia Naționala pentru infrastructura de Educație* din care inseram ca oblective:îmbunatatirea accesului la servicii de educație In zonele insuficient deservite; Creșterea capaatatif de școlarizare Tn învățământul anteprescoiar; Imbunatatirea calitatii condițiilor de siguranța si de funcționare a spatiilor de învatare: Asigurarea si dezvoltarea unor medii de Invatara de calitate care sa sprijine procesul de învatare;

 • 5. Strategia Naționala privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii din care Inseram ca obiectiv prindpal-asigurarea accesului la educație si la o educație de calitate pentru totl copiii (program reprezentativ-Cresterea accesului la îngrijire sl educație timpurie a capiilor (ÎETC)).

 • 6. Strategia Naționala pentiu Promovarea Incluziunii Sociale sl Combaterea Șaradei din care Inseram obiectivele: îmbunatatirea sistemului de educație sl îngrijire pentru copiii preșcolari; Creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educat» de calitate;

 • 7. PDR NORD EST 2014-2020 din care inseram ca obiectiv major in domeniul educației - Imbunatatirea accesului si a participării la educație si instruire de calitate, măsura 1.2,2. imbunatatirea calitatii sl efidentel invatamantulul prin adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.

 • 8. Acordul de Parteneriat 2014-2020 din care Inseram prioritățile de investiții tn Infrastructura educaționala,asa cum sunt prezentate în Acordul de parteneriat ce indud:Sprijinirea craselor, grădinițelor si școlilor din zonele In care ratele de înscriere sau performantele elevilor sunt mai scăzute,iar ratele de abandon sau de părăsire timpurie a scolii sunt mal mari decât media nationalaijudeteana; Restructurarea ratele! de 1PT si îmbunatatirea Infrastructurii centrelor comunitare de învatare permanenta pentru creșterea eficientei, imbunatatirea calitatii sl creșterea participării; Asigurarea dotărilor sl echipamentelor specializate de predare pentru elevii dezavantajați, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

 • 9. Programul Operațional Regional-Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritate de investiții 4.4 - Investițiile tn educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe șl învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație șl formare; Obiectivul specific* Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.


^Justificare

Principala motivație in susținerea acestui proiect o constituie dorința si nevoia de a crea o Instituție care sa aiba un rol major in formarea capitalului uman, antescolari- viitori aduiti ai societății. Pe ianga salisf acestor cerințe educaționale, el ar mal trebui sa răspundă astazi si nevoilor de formare, transformandu-se intr-un adevarat centru de Invatamant. în zilele noastre, prin educație timpurie se înțelege abordarea pedagogică ce acoperă intervalul de viață de la naștere la 3 ani - anteprescolar si 3-6 ani - preșcolar, momentul intrării copilului în școală șl, totodată, momentul când se petrec importante transformări în registru! dezvoltării copilului. Această nouă perspectivă asupra perioadei copilăriei timpurii, considerând totodată evoluția familiei și a rolului femeii în societate, precum și noile descoperiri și teorii asupra dezv copilului, a impulsionat un alt discurs al guvernelor multor țări privind serviciile Integrate și a condus la o orientare a preocupărilor specialiștilor și ale celor care reconstruiesc strategii și politici socio-educaționale către Idaea de oportunitate a îngrijirii copilului mic In afara familiei, în servicii specializate și, prin urmare, trecerea de la îngrijirea privată In familie la cea în serv publica denumite serv de îngrijire șl educație în afara familiei, respectiv cresa. învățarea copilului se realiz în context soda! și emoțional, în interacțiune directă cu adultul (începând cu mama/tata și apoi cu educatoarea). Adivit esențială a copilului mic este jocul - activii de bază prin care copilul interacțlonează cu mediul social șl fizic, experimentează și explorează. Jocul este modalitatea de bază prin care sa desfășoară activitățile de învățare cu copiii mici. Prin joc copilul învață.

Pt asigurarea condițiilor optime de stimulare a dezvoltării copilului în primii 3 ani de viață este necesar să fie respectate câteva cerințe generale privind mediul fizic, care să fie conforme cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăll, resp: 1. să asig sănătatea copilului prin luminozitate, ventilație, căldură adecvate; 2. să fie un spațiu sigur, fără riscuri de accidente; 3. să fie cât mai larg, în așa fel încât să încurajeze mișcarea și explorarea si colaborarea și interacțiunile dintre copii;4. să conțină materiale didactice șl produse realizate de copil, expuse șl ia nivelul vizual al copiilor; 5. să fie împărțit în zone de activități, care să stimuleze dezvoltarea copilului în toate domeniile; 6. să fie dotat cu echipamente confortabile, ușor de manipulat, sl sa conțină materiale diverse suficiente, care să incite șl să stimuleze operațiile gândirii, creativii și să exerseze capadtateacopilulul de a alege; 7. să evite supraaglomerarea suprafețelor de expunere, întrucât induce inhibiția de protecție a copilului șl limitează Identlficareaobiectelor In mediul resp:

Din cele prezentate mal sus rezulta necesitatea investiției luând in calcul sl urm:

 • 1. Specificul adivit desf de cresa nr 3, Mun Bacau in concordanta cu obiectivul vizat caracterizat de; Implem unor metode modeme,

Interactive adaptate pt educarea copilului antescolar, simulare si aplicare a conceptelor sl abilităților deprinse; Caracter incluziv marcat, puternic orientat către integrarea minorităților dezavantajate si oferirea de sanse egale, Eforturi de susținere si de integrare a copiilor cu vârste intre 0-3 ani,                                                                '         ;

 • 2. Constrângerile cu care se confrunta la acest moment Crasa nr 3, Bacau - spatii necorespunzatoare, dotare Incompleta cu echipamente necorespunzatoare in raport cu specificul vârstei; necesitat! stringente de modernizare / refunctionalizare I iginenizare a unora dintre spatiile existente;

 • 3. Starea tehnica actuala a obiectivului de investiții, care ente necorespunzatoare din pdv al asigurării cerințelor esențiale de calitate In construcții, sub multiple aspecte (eficienta energetica a acestora, starea tehnica a Instalațiilor existente, respectarea caract arhitectural al clădirilor, etc.), cu Implicații negative directe asupra confortului termic sl a eficientei utilizării instalațiilor si a spatiilor existente uzura morala si fizica a clădirii precum sl lipsa dolarilor reprezintă un real impediment

Cresa nr 3 Bacau Isl desf adivit pe un teren Intravilan cu o supraf de 1563 mp construcția avand regim de inalllme STh+P+1E si o arie utila totala de 795.34 mp, fiind construita in amil 1968. Avand In vedere vechimea clădirii, aceasta urgentează nevoia de reabilitare, aftandu-se intr-o stare nesatisfacatoare, dar continua sa lai desfasoare activitatea. Uzura clădirii este una avansata, prezentând numeroase degradări ale elementelor atat strudurale, cat sl nestructurale.

Situația existenta se prezintă in modul următor:

-Nu sunt îndeplinite cerințele P7-2000 privind Instalațiile sanitare interioare si cele de scurgere ape uzate Bau degajarea apelor pluviale. Se obs existenta Infiltrațiilor de apa provenite din ploi la trotuare si mid tasari locale ale acestora.

-Grupurile sanitare nu respecta normativele 19/1/1994 si nu este prevăzut grup pentru pers cu dizabilitati.

-In acest moment instalația de încălzire interioara este caract printr-o funcționare deficitara Iar mal mult de jumătate din corpurile de încălzire nu mai sunt funcționale.

-Finisajele interioare - tencuieli la pereți, varul aplicat la pereți sl tavane prezintă suprafețe mart degradate.

Funcționarea crasei se face in condiții de confort limitat avand in vedere aceste deficiente, iar consumul energetic este unul însemnat. Investigarea vizuala a clădirii a evidențiat urm degradări: deteriorări ale tencuielilor, degradări biologice ale elementelor structurale ale acoperișului de lip șarpanta si ale invelitoril; exista zone prin care apa se infiltrează, ale sistemului de îndepărtare sl colectare al apelor pluviale de pe acoperiș; deteriorarea trotuarelor de garda din jurul clădirii, a tâmplariei interioare si a finisajelor, a pereților exteriori sl Interiori, a pardoselilor; deteriorarea instalațiilor electrice; inexistenta instalațiilor termice si sanitare; uzura morala a dotărilor Interioare; deteriorarea amenajărilor exterioare (spatii verzi, trotuare, cai de acces, Împrejmuirea incintei, iluminatul exterior,etc ).

Astfel, se propun urm: repararea sl Igienizarea încăperilor, «compartimentarea spatiilor conform, normativelor in vigoare; refacerea hidrolzolatiei din subsoluri si fundații; reabilitare bloc alimentar, bucătărie -dotare cu mașini da gătit) profesionale; modernizare spălătorie; refacerea Instalațiilor; sl a tencuielilor exterioare; dotarea unitarii cu camera de supraveghere video; refacere finisaje Interioare; dotare spatii existente; amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte,

Prin acest proiect se dorește transf clădirii Intr-o construcție sigura si funcționala, care sa respecte standardele in vigoare.

Intr-un procent foarte mare, Imobilele construite înainte de anul 1990 prezintă un nivel scăzut de izolare termica la nivelul anvelopei (pereți exteriori, tamplarie ferestre planseu peste ultimul nivel, pfonseu paste subsol neincalzlt). Conf raportului de audit energetic, imobilele prezintă deficiente majore cu Influenta negative privind siguranța exploatării sl perf energetice, după cum urm: izolația termica a elementelor exterioare de construcție nu este .n conformitate cu reglementările In vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereților exteriori si terasei situandu-sa cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate in Normativul C107/1- 2005 cu modificările si completările ulterioare; Actualele perf energetice conduc la costuri ridicate de întreținere pt încălzire pe timpul ierni), favorizează un climat interior necoresp pt sanatatea utilizatorilor cauzat de lipsa ventilației coresp a spatiilor de locuit si apariției fenomenului de condens sl igrasie, generează emisii poluante ridicate de gaze cu efect de sera: dloxld de sulf, oxizi azotid, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine. In consecința, ținând cont de obligația statelor membre UE sa ia toate masurile necesare pt Imbunatirea eficientei energetica a imobilului, se constata necesitatea realizării sl Implementării in cadrul proiectului a unor masuri de creștere a performantei energetice a acestuia. Astfel, se vor lua urm masuri pt reducerea costurilor de întreținere a clădirii si de ridicare a performantelor energetice: inlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta; reabilitarea terasei si plansedul peste subsol; inlocuirea corpurilor de Iluminat existenta cu unele cu LED; înlocuirea totala a distrib instalației de incalzire centrala cu conductor noi si a instalației de distribuție a apel calde menajere, etc. In urma aplicării acestor masuri, clădirea va trece Intr-o clasa energetica superioara

 • - Prin implem proiectului se promovează egalitatea de sansa prin adaptarea spatiilor la nevoile pers cu handicap, resp amenajarea unui gnrp sanitar pt pers cu dizabilitati si respectarea suprafețelor pt ușorul acces al acestora in clădire, conf. NP 051-2012.

 • - In ceea ce privește deseurile rezultate atat in timpul construcției cat si in timpul exploatării proiectului, acestea vor fi depozitate temporar in pubele ecologice sl preluate de firma de salubritate cu care exista contract, nefllnd depozitate pe sol. De altfel, UAT Mun Bacau are încheiat si contract cu o societate care reciclează deseurile Iar deseurile uzuale ale cresel sunt preluate de către operatorul de salubritate.

 • - Pt o mai buna informare a comunității referitor la Importanta Investiției propuse, au fost bugetale cheltuieli pt informare sl publIdtate.Pe toata durata Implementat!! proiectului, șantierul va fi semnalizat coresp, astfel incal sa se evite producerea de accidente. După implem, vor exista si alte panouri, aviziere pt o mai buna Informare a populației asupra importantei si activităților educaționale ale cresei.

 • - Proiectul prevede si aplica normele tehnice conform normativelor In vigoare astfel incat riscurile naturale sa fie diminuate pe cat posibil.

Grup țintă

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • a)         Cei 96 de anteprescolari actuali ai Cresei nr 3 din Municipiul Bacau, slr Pictor Andreescu nr 5 Jud Bacau, din care 51 de fete si

45 de băieți.

Prin implementarea proiectului se urmărește modernizarea si reabilitarea Cresei nr 3 din Mun Bacau astfel Incat sa se asigure desfasuraraa procesului Instructiv-educativ la standarde înalte, conform normativelor si legislației in vigoare, precum si asigurarea confortului si siguranței anteprescolarilor.

 • b)         UAT Municipiul Bacau, in calitate de Solicitant al finanțării si responsabil cu implementarea acestuia.

Prin Implementarea proiectului sunt prevăzute soluții de modernizare si reabilitare a cresei, care conduc inclusiv la economii de la bugetul local in ceea ce privește mentenanta unitatil, banii putând fi alocați către alte direcții de dezvoltare stabilite la nivelul municipiului! (ex: dezvoltare infrastructura rutiera si mobilitate urbana, susținerea mediului de afaceri, Infrastructura medicala si educaționala, etc).

De asemenea implementarea prezentului proiect va aduce următoarele beneficii:

Stimularea copilului in vederea dezvoltării sale individuale in plan Intelectual, sodo-afectiv si psihomotric, ținând cont de parlicularitatile specifice de varsta ale acestuia sl de potențialul sau evaluat;

Realizarea unui demers educațional bazat pe Interacțiunea activa eu adultul; Promovarea Interacțiunii cu ceilalți copii prin activitati de grup specifica vârstei Sprijinirea părinților sl familiei In educația timpurie a copiilor.

Beneficiarii Indirecți ai proiectului sunt:

 • a)         Populația Municipiului Bacau


Implementarea proiectului va avea doua efecte concentrate, benefice pentru populația municipiului: pe de o parte crearea unui climat favorabil dezvoltării anteprescolarilor iar pe de alta parte, imbunatatirea condițiilor de trai (oferirea de sanse egale pe piața muncii prin atragerea către crasa a acelor copii a căror părinți sunt epti de munca). In acest sens, pe de o parte se pune In practica principiul dezvoltării durabile ceea ce inseamna grija pentru generatîiie'viitoare si pentru asigurarea continuității acestora, condiții mai bune de viata pentru cetățenii municipiului oferindu-le un cadru de dezvoltare corespunzător. De asemenea, proiectul propune si soluții pentru calitatea aerului, diminuarea expunerii ta diverse riscun.pnn aplicarea de norme tehnice sl eficientizarea energetica a clădirii la un grad superior cerințelor minime impuse de legea 372/2005

 • b)         Bugetul local al municipiului

Prin implementarea proiectului vor fi reduse costurile de mentenanta sl operare anuale ale obiectivului de Investiții. Investițiile In eficienta energetica a clădirilor publice vor contribui la reducerea Insuficientei energetice (fuel poverty) in Mun Bacau, prin reducerea costurilor cu Încălzirea.

 • c)         Piața forței de muncâ existentă la nivel local și regional -Demararea lucrărilor proiectului va genera o necesitate de forța de

munca în sectorul construcțiilor sl domeniile conexe, conducând la crearea de locuri de munca In acest domeniu. Proiectul reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru mediul economic local, ens In care oferă firmelor de construdl posibilitatea de a obține contracte de lucrări si a se implica în realizarea activitatilor proiectului si, astfel, pentru desfacereaA/ânzarea produselor si serviciilor proprii. în același timp, proiectul va reprezenta o contribuție la creșterea standardului de viata al persoanelor de pe piața forței de munca, prin posibilitățile de salarizare ca vor fi create ca urmare a implicării firmelor prestatoare de servicii sl lucrări In implementarea activitatilor proiectului. Aceasta oportunitate reprezintă o premisa importanta penfru creșterea gradului da coeziune sociala, prin Integrarea pe plata muncii si în societate a persoanelor din categorii sociale vulnerabile, care trăiesc din venituri minime (ajutoare sociale venit minim garantat) sau care sunt lipsite de venituri.


 • d) Cadrele didactice ale cresei

Prin implementarea prezentului proiect angajați! cresei vor beneficia de un mediu de lucru adecvat.

Sustenabilitata

DascrleroAfaiorlficarea rezultatelor

Sustenabilitatea unui proiect este reprezentată de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea Investiției

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezența cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, In funcție de necesitățile apărute pe parcursul operării și întreținerii investiției.

în vederea determinării capacității solicitantului de a susține investiția, atât pe perioada Implementării, cât șl pe perioada exploatării infrastructurii create, trebuie avute în vedere trei aspecte: sustenabiliiatea instituțională, sustenabilitatea operaționala sl sustenabiliiatea financiara.

•        SUSTENABILITATEA INSTITUȚIONALA

Din punct de vedere instituțional, sustenabilitatea proiectului este asigurată atât prin prisma structurii de personal și a capacității proprietarului imobilului de a mobiliza resurse umane adecvate scopului șl obiectivelor proiectului, cât șl prin aceea a achiziției, de pe piață, a serviciilor unei firme de consultanță cu experiență In gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene, acolo unde Solicitantul nu poate acoperi (prin personalul propriu și expertiza deținută) necesitățile proiectului.

Astfel, pentru a se asigura în legătură cu realizarea unui proiect care să poată fi Implementat fără a întâmpina dificultăți de natură fizică sau legislativă, Solicitantul a contractat următoarele servicii:

 • 1.         Servicii de consultanta in vederea elaborării cererii de finanțare

 • 2.          Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ce cuprind:

Elaborare expertiza tehnica

-          Actualizare documentație cadastrala

Elaborare studiu topografic

Elaborare documentație Irt vederea obținerii avozelor solicitate prin intermediul Certificatului de Urbanism

Elaborare Raport de Audit Energetic

Elaborare DAU pentru obiectivul de investiții

 • 3.         Servicii de elaborare a studiului Geotehnlc

în același timp, ulterior aprobării proiectului, tn perioada de implementare a acestuia, Solicitantul va achiziționa, conform Bugetului și Graficului activităților, o serie de servicii specializate, care să asigure o Implementare corectă, coerentă și la termen a proiectului. Aceste servicii sunt:

Servicii de verificare a proiectării;

Servicii de proiectare faza DTAC si PT

Lucrări de execuție a investiției de baza

Servicii de consultanță privind dirigentla de șantier

►          Servicii de publicitate si promovare proiect;

Servicii privind audltul financiar

Prin achiziționarea acestor servicii, solicitantul va putea garanta sustenabllitatea implementării proiectului.

De urmărirea desfășurării activităților prevăzuta In graficul activităților se va ocupă Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) formată din 6 membri.

Cei 6 membri ai echipei puși la dispoziție de către Beneficiarul proiectului vor îndeplini funcțiile de manager de proiect, asistent manager, responsabil tehnic, responsabil financiar, responsabil juridic si responsabil achiziții publice.

Cele 6 persoane nu necesită training specializat, pentru a ocupa aceste funcții In cadrul UIP Atribuțiile și responsabilitățile UIP precum și modul în care aceștia vor asigura implementarea cu succes a prezentului proiect sunt detaliate In cadrul Capitolului Resurse Umane al prezentei Cereri de Finanțare.

♦       SUSTENABILITATEA OPERAȚIONALA

După Implementarea proiectului, responsabil cu acoperirea costurilor de întreținere ș, operară este UAT Munldpul Bacau prin asigurarea surselor financiare anuale tn vederea acoperirii acestora.

In ceea ce privește asigurarea utilităților pe perioada de operare, trebuie avut In vedere faptul că prezenta dadire este racordata deja la toate tipurile de utilitari necesare.

De asemenea, pentru buna funcționare a infrastructurii educaționale se vorextemallza următoarele servicii:

Servicii de salubritate

Servicii de întreținere spații verzi.

Servicii de mentenanta

In ceea ce privește operarea obiectivului da Investiții aceasta este asigurata de personalul administrativ, operațional si de Întreținere existent deja in cadrul crasei. De funcționarea craselor din Munldpul Bacau este responsabil Centrul Bugetar Crese Bacau, serviciul public local spedallzat in asigurarea aervidlulor gratuite cu caracter sodal, medical șl educațional, fiind Înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/18.07.2001. Acesta are ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație timpurie,

Centrul Bugetar Creșe Bacău oferă cu personal calificat următoarele servicii:

 • a) servicii de educație timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăți/defidențe de dezvoltare;

 • b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;

 • c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;

 • d) servidi complementare pentru copil, familie, respectiv servidl de consiliere, de educație parentală, de informare;

 • e) servicii de consiliere psihologică.

Standardele după care se desfășoară activitatea educațională In creșă sunt avizate conform legislației în vigoare Evaluarea calității procesului educațional se face în conformitate cu legislația în vigoare.


Salariațil sunt încadrați în conformitate cu legislația In vigoare și urmează curauri de perfecționare șl formare continuă pentru dobândirea unor abilități spedfice profesiei. Personalul didactic participă la toate acțiunile organizate de instituțiile de formare și perfecționare din țară și străinătate

De asemenea, Centrul Bugetar Crese Bacau are armatoarele sarcini si responsabilități:

•          să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea activităților destinate copilului de vârstă antepreșcoiară;

sâ ofere servidi educaționale de calitate cu cadre calificate pentru a conduce și realiza activitatea copiilor de vârstă antepreșcoiară;

să îndeplinească obiectivele educaționale spedfice vârstei antepreșcolare stipulate de Legea nr. 263/2007 privind Înființarea, reoganizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare șl funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcoiară:

stimularea diferențiată a copflulul în vederea dezvoltării safe individuale în plan intelectual, sacio-afectiv șl psihomotric, ținând cont de particularitățile spedfice de vârstă afe acestuia și de potențialul său evaluat;

promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

promovarea Interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;

sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor.

asigură supravegherea programului de somn, masă și joacă șl asistă copiii în spațiile sanitare;

asigură hrana copiilor în cele mal bune condiții;

SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Sustenabilitatea unui proiect este reprezentata de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Obiectivul de Investiție pentru care se solicita sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, prin alocari bugetare de la bugetul local al Primăriei Munidpluiui Bacau, in funcție de necesitățile aparate pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Mai mult decât atat, menționam faptul ca unitățile de invatamant public nu sunt producătoare de venituri sl, astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati.

Pe toata perioada de durabilitate a Investiției sl ulterior, pentru sumele necesare funcționarii la parametri optimi ai obiectivului de investiție se vor aloca resurse finandare in funcție de momentul efectuării lucrărilor de întreținere sl reparații si de dimensiunea si complexitatea lucrărilor necesare.

Mentenanța reprezintă ansamblul de măsuri tehnice, administrative șl de management Întreprinse pe parcursul ciclului de viață al obiectivului de investiție, destinate menținerii sau readucerii acestuia Intr-o stare in care poate îndeplini funcția necesară pentru asigurarea funcționării la un grad de performanță cât mal ridicat.

In continuare, prezentam categoriile de intervenții specifice tipului de infrastructura realizate, costurile si frecventa cu care vor fi realizate aceste intervenții.

Intervenții Intretinere/reparatii pentru clădirea cresel din 5 in 5 ani pe toata perioada de analiza. Din punct de vedere valoric, costurile cu lucrările de mentenanta au fost considerate tinandu-se cont ca acestea vor reprezenta 7,5%din valoarea inițiala a lucrărilor;

Intervenții intretinere/reparatii pentru zona de joaca din 3 in 3 ani pe toata perioada de analiza. Din punct de vedere valoric, costurile cu lucrările de mentenanta au fost considerate tinandu-se cont ca acestea vor reprezenta 6,3% din valoarea inițiala a lucrărilor;

Toate masurile propuse pentru asigurarea păstrării, după implementarea proiectului, a conformității infrastructurii ce face obiectul lucrărilor, atat cu normele legale in vigoare cat si cu scopul pentru care au fost ele realizate, vor fi efectuate de firme specializate, care vor face dovada capacitatii (tehnice sl de personal) ca pot realiza lucrările de întreținere a infrastructurii propuse la cele mal înalte standarde.

Sustenabilitatea proiectului este demonstrata si prin următoarele aspecte:

 • - fluxul de numerar este pozitiv in toți anii de previziune. Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele decarul an sunt redirectionate la buget, astfel nici □ Instituție de publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent

 • - finanțarea activitatil de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mal este data sl de faptul ca exploatare este publica, Iar in Romania domeniul public este finanțat de la Buget

In consecința, prin cele menționate mai sus, sustenabilitatea financiara a proiectului este demonstrata iar entitatea nu întâmpina riscul unui deficit de numerar (lichidități) care sa pună in pericol realizarea sau operarea mvestitieVInlraril in procedura de insoiventa.


Furnizează Informații cu privire la toate acordurile Instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului șl exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate șl eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectulul(șl anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract ele.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect


Rata bruta de curpindere a Invatamantulul ante-prescolar calculata la nivelul anului 2018/2018 reprezentând procentul copiilor cuprinși In crasa din totalul copiilor de varsta corespunzătoare nivelului ante-prescolar a scăzut ușor fata de anul anterior. In acest caz, rata bruta de cuprindere a Invatamantulul ante-prescolar calculata pentru Crasa nr 3 este de 22.17%. fata de 23.73% pentru anul anterior. Diferentele pe sexe ale valorii Indicatorului au scăzut de la un an la altul, pana la valori similare pentru fete si pentru baleti, înregistrate la nivelul anului 2018/2019. Pe fondul evoluției pozitive a valorii indicatorului la nivel general, continua sa se manifeste discrepante pe medii de rezistenta. Aceste diferente au crescut in perioada de referința a prezentului raport de la 4,7p.p.ln 2009/2010. Cu o rata bruta de cuprindere a invatamantulul ante-prescolar In scădere exista un interes deosebit pentru dezvoltarea craselor. Acest interes este rezultatul schimbărilor structurilor familiale sl al numărului crescut de femei pe piața forte! de munca. Cum îngrijirea copiilor este perceputa de obicei ca fiind responsabilitatea femeii într-o familie, organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei devine un factor vital în asigurarea egalitarii de sanse între femei sl barbari. Obiectivele trebuie realizate pentru crearea unui mediu plăcut copiilor. Prin implementarea proiectului se realizează investiția 'Modernizare si reabilitare Dresa nr 3" conducând astfel la crearea de condiții favorabile desfășurării activitatil sl la atragerea unul număr din ce In ce mal mare a populației cu varata cuprinsa Intre 0 - 3 ani sa frecventeze crasa.

Referitoare ta SUERD

Nu se aplica

Arta prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

întrucât prezenta secțiune are un număr limitat de caractere ce nu permite enunțarea tuturar celor necesare atașam la prezenta secțiune documentul "Anexa secțiunea Relevanta" ce contive Informațiile solicitate la prezenta secțiune.

Strategii relevante:

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

 • - Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020

 • - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România

«Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

 • - Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

• Acord de Partenerial 2014-2020


O*tJ Incvreara flțlsr


D**cn*r*


21/02/2019


ANEXA SECȚIUNEA RELEVANTA


Riscuri

în ceea ce privește riscurile ca pot interveni pe parcursul implementării proiectului de Investiții ‘MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 3* s-au Identificat și detaliat principalele riscuri după cum urmează, și măsurile da reducere ale acestora sunt prezentate In următoarea listă:

Detaliere riscuri

tir. crt,


Risc Identificat


Măsuri de atenuare alt» riscului


1. Gestionare deficitară a fondurilor alocate proiectuluiTip risc: Financiar; Probabilitate. Medie; Importanță: Mare

Responsabilul financiar va gestiona modul In care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului prin elaborarea unui plan de lucru In vederea respectării încadrării In liniile bugetare. Acesta va monitoriza constant cash-flaw proiectului In vederea respectării contractului de finanțare șl a informațiilor din cadrul Cererii de Finanțare. Evidența contabilă șl financiară va respecta principiile de prudențlalitate și toate celelalte norme legale în vigoare. Orice modificare a bugetului proiectului se va realiza doar In urma notificării Organismului Intermediar șl a primirii acceptului de la acesta.

 • 2. Coordonare deficitară Intre membrii echipei de implementare

Tip risc: Resurse Umane; Probabilitate: Medie; Importanță: Mare

Managerul de proiect are obligația de a superviza activitatea tuturor membrilor echipei de proiect șl coordonarea acestora. Managerei va verifica periodic activitatea membrilor echipei sale pe baza graficului de Implementare aferent proiectului. Pentru a asigura eficientă conlucrării Intre membrii echipei de implementare, se vor. realiza periodic ședințe coordonate de către managerul de proiect

3. Rapoartele întocmite de către echipa de implementare nu vor fi realizate/ transmise la timp către Autoritatea de Management


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Medie; Importanță: Medie


Raportările necesare pe parcursul implementării proiectului sunt stabilite la semnarea contractului dintre solicitant și AM. In cazul în care se previzionează abateri de la termenele stabilite, echipa de implementare va pomi demersurile necesare do rectificare a problemelor apărute pentru a programarea stabilită. în cazul în care întârzierea nu poate fi evitată, echipa de management va anunța în timp util AM în această privința.

4. Neîncadrarea în termenele propuse de realizare ale activităților de implementare


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Mică; Importanță: Medie

Abaterile de fa termenele stabilite conform graficului de implementare a proiectului vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului activităților pe baza programării. In cazul în care vor fi constatate nereguli, echipa de implementare va notifica Autoritatea de Management și beneficiarul demarând procedurile de reîncadrare In programare.

 • 5. Neanaxarea ia contractele de lucrări / furnizare / servicii a tuturor documentelor pe baza cărora s-a desfășurat achiziția publică, fapt care poate duce la pierderea de ia contract a unor detalii ale termenilor colaborării

Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Mică; importanță: Mare

Pentru a se evita orice greșeală la contractare, echipa de implementare a proiectului va realiza In prealabil □ listă detaliată de anexe la contract. înainte de contractare, echipa va verifică atât contractul cât și anexele sale în baza listei prevăzute anterior cu atenție sporită.

Nr. cri


Rite Identificat


Mituri do atenuare ato riscului


6. Instabilitatea instituțională/ legislativă


Tip tise: Juridic; Probabilitate: Mare; Importantă: Medie

Instabilitatea instituțională și modificările emergente la nivelul institutului pot afecta In mod direct bună derulare a activităților proiectului prin Inducerea blocajelor instituționale. Echipa de implementare a proiectului are datoria de a monitoriza permanent eventualele modificări instituționale/ legislative care pot cauza prejudicii implementării proiectului. Pentru a preveni acest risc, managerul de proiect va urmări îndeaproape toate modificările instituționale/ legislative pentru a se conforma In timp util.

7. Neatribulrea contractelor de iurrări/servicii/bunuri )n termenul necesar pentru a permite finalizarea proiectului în orizontul de timp planificat


Tip risc: Juridic; Probabilitate: Mică; Importanță: Mică

Documentația de atribuire va fi elaborată conform legislației In vigoare conțiriândfnformaVl clare, șl documente corect întocmite. De asemenea vor fi respectate toate etapele procesului de achlzție publică, sub atenta supraveghere a UIP8, Neîncadrarea în termenul contractual al execuției lucrărilor de construcții;


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Medie; Importanță: Medie

Atât managerul de proiect cât și responsabilul tehnic -administrativ vor urmări respectarea termenului din cadrul contractului de lucrări șl corelarea să cu Graficul GANTT; de asemenea, aceștia vor menține o legătură constanța cu contractorul, astfel încât, In cazul sesizării unei neconcordanțe intre termenele stabilite și starea de fapt, să se consulte cu acesta din urmă, urmând ca împreună să decidă cea mal bună cale de redresare.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate da gen


in cadrul activităților proiectului, precum și în cadrul Instituției primăriei a UAT Mun Bacau se respectă prevederile legislative aferente egalității de gen expuse în cadrul Legii 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. In acest sens, sunt Identificabile două instanțe în care se poate realiza o discriminare: numirea UIP și personalului care va opera infrastructura. In cadrul procesului de numire a LUP, selectarea a fast realizată strict în baza experienței șl competențelor demonstrabile prin CV-urile anexate prezentei cereri. în ceea ce privește posturile pentru care este necesară contractarea unor servicii externe, se vor impune criterii de performanță (experineță similară competențe specifice. etc.j, precum și respectarea principiului egalității de gen. UAT Mun Bacau organizează concursuri de angajare pentru orice post disponibil In cadrul primăriei si a instituțiilor in subardinea sa. Este asigurat accesul liber pentru angajare tuturor celor interesați. Prin implementarea acestor măsuri, cele două puncte vor fi trecute cu succes, garantându-Be respectarea principiilor da egalitate de gen și nediscriminara. Prin obținerea unei transparențe totale privind deciziile și activitățile întreprinse, se garantează posibilitatea observării oricărei activități care poate presupune o încălcare a principiului egalității de gen.

Nedfscrlminare

In concordanta cu legislația in vigoare, pe tot parcursul implementării proiectului, Solicitantul nu va face nici c deosebire, excludere, restricție sau preferința Indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, categorie socială, orientare sexuala, vârstă, handicap, boaîâ cronică necontagioasă infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercilării, în condiții de egaHt a drepturilor omului șl a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniu) politic, economic, social șl cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Privitor la activii desfășurate prin intermediul proiectului se va respecta In totalitate principiul nediscriminarii. Dispoziția de numire a membrilor UIP a fost adoptată in urma verificării calificărilor membrilor In vederea ocupării respectivelor posturi, in acest sens, In procesul numirii membrilor, au fast respectate atât prevederile legislației naționale, respectiv OUG137/2000. In aplicarea procedurilor de achiziții se vor respecta prevederile OMFE 1284/2016. Solicitantul va asigura condiții de manifestare a concurentei reale. Managerul de proiect va avea In vedere resp prevederilor legale din domeniul achizițiilor publica, pentru a asig desfășurarea acestora intr-un context transparent pentru a nu exista discriminări privind accesul la procedură Managerul de proiect deține, suplimentar. îndatorirea de a supraveghea toate activitățile proiectului în vederea respectării prevederilor UE și celor nationele cu privire la combaterea discriminării.

Accesibilitate persoana cu dizabillUți

In prezent,infrastructura nu este adaptată conform standardelor legale la necesitățile persoanelor cu dizabiliiăți.Prin Implementarea prezentului proiect se vor lua o serie de măsuri,selectate astfel încât să se poată menține capacitățile actuale ale clădirii si conformarea

acestea la normativele In vigoare:

 • •         va fi prevăzut un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parter cat si o rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati dotata cu mana curenta;

 • •         usa de acces către curtea crasei, va avea o iatime de 1 50m;

 • •          grupurile sanitare aferente, vor fi dotate cu baterii cu senzori,

 • •          ușile vor fi fara praguri;

 • •          latimea coridoarelor si a scărilor vor fi peste 1,20m;

Suplimentar fata de minimul legislativ se vor monta plăcute pentru nevazatori la intrarea In spatiile cresei.

Dotările propuse au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți; protecția mediului; asigurarea facilităților sanitare; durabilitate, rezistență, întreținere ușoară.

Schimbări demografice

Având în vedere faptul că prin prezentul apel de proiecte se vor finanța acțiunile specifice infrastructurii educaționale anteprescolare, activitățile aferente proiectului nu pot avea un impact substanțial In domeniul schimbărilor demografice. Din acest motiv, considerăm că proiectul nu se supune prezentei secțiuni

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește


in cazul In care vor fi aduse daune mediului, beneficiarul proiectului se obliga să ia toate măsurile posibile pentru a controla Imediat, a limita, elimina sau gestiona contaminanțil relevanți și / sau orice alțl factori dăunători, pentru a limita, sau pentru a preveni noi daune aduse mediului șl efectele negative asupra sănătății umane, sau deteriorarea ulterioară a serviciilor șfoste obligat să ia măsurile de remediere necesare.de altfel, in proiect, sunt prevăzute masuri de protecție a mediului sl sanatatii umane. Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri spacial amenajate care nu vor permite Imprăștierea combustibililor, iubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra in limitele normale prevăzute de lege, lan praful rezultat si poiuerea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului. Deseurile nevaloriflcabile (moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate sl eliminate pe baza de contract Intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Proiecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate In zone Indicate de Autoritățile Locale. De asemenea Mun Bacau deține un contract pt reciclarea deșeurilor.

Protecția biodi vanității

S-a obtinut clasarea notificării Nr. 9505/NA 1919/02.08.2018 din partea agenției de protecție! a mediului judelui Bacau. Nu este necesar obținerea avizului Natura 2000.

Utilizarea eficientă a resurselor

Eficienta energetica a clădirilor este componenta a conceptului de dezvoltare durabila. Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale tara a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a Tsi satisface propriile lor cerința, a utilizare austenabHa, durabila a resurselor naturale Inseamna utilizarea acestora Intr-un ritm care sa permită regenerarea resurselor sl folosirea tehnologiilor de creștere a eficientei energetice, in prezent dadirea nu folosește tehnologii de creșterea eficientei energetice. Privitor la măsurile de creștere a eficienței energetice, amintim faptul că acesta este una din activitățile proiectului. In acest sens, menționăm faptul că nu se vor crea noi segmente de infrastructură, ci se va interveni asupra infrastructurii existente pentru a crește eficiența energetică a acesteia prin aplicarea: - Termoizolațlei din vata minerala; - tamplarie termolzolata; • sistem constructiv pentru terase al a plăcii peste pamant; - Lucrări de eficlentizare a consumului de energie electrica pentru iluminat, utilizarea de becuri LED; instalarea da baterii cu senzori la grupurile sanitare pentruu utilizarea eficienta a apei.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice


Având în vedere specificul prezentului proiect, in proiectare a-a avut in vedere folosirea de soluții In vederea adaptarii clădirii pentru a atenua schimbările climatice, prin: a} folosirea de vată minerala -întrucât nu conține material cristalizat sub formațiuni de lip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase; b) măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii șifegislațiâlla vigoare; cjoblecte de iluminat LED cu consum redus de energie;) Toate aceste actlvitati vor duce la reducerea necesarului energetic pentru funcționarea In condiții optime a clădirii, acestea devenind mai rezistenta la schimbările climatice prin menținerea mai buna a temperaturilor atat pe timp de canicula, cat si pe timp de îngheț.

Astfel, se garantează realizarea unei clădiri cu emisii da gaze cu efect de sera reduse in vederea producerii energiei necesara pentru desfasurarea activităților. In urma implementării proiectului dadirea va trece intr-o clasa energetica superioara.

Prin proiect nu se vor Implementa masuri care duc direct la combaterea poluării sl a emisiilor de poluant!, d doar indirect, prin masurile menționate anterior, care vor duce la sporirea eficientei energetice sl realizarea unei clădiri a carul necesar energetic actual este foarte redus.

Rezl Hanța la dezastre

DEZASTRU CAUZAT DE CUTREMUR SAU ÎNCĂRCĂRI MARI DIN ZAPADA Sl VÂNT

Conform normativului P100/2013, din pdv al încadrării In clasa de Importanta, construcția este in clasa III- construcții de importanta normala, la care se impune limitarea avariilor, avandu-se in vedere consecințele acestora sl anume afectarea unul număr mare de persoane.

In urma întocmirii expertizei tehnice, prin proiectare s-au indus masurde indicate de expertul tehnic, pentru respectarea cerinței esențiale de rezistenta si stabilitate. Astfel se confirma faptul ca In urma lucrărilor de reabilitare, structura de rezistenta ramane Rslll, nu este afectata In sens defavorabil, si este corespunzătoare din punctul de vedere al rezistentei la seism sl la încărcările din zapada si vânt, aslgurandu-se stabilitatea clădirii in cazul unor dezastre naturale.

Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta următoarele dispositive:

-senzor cutremur, 230Vac, 5 iesiri-alamnare acustica, vizuala, închidere apa;

-comutator cu acționare seismica, întrerupe automat furnizarea energiei electrice pentru dispositive alimentate electric.

DEZASTRU CAUZAT DE INCENDIU - Din pdv al securității la Incendiu si al proiecției oamenilor si bunurilor in cazul unui dezastru cauzat de un incendiu, dadirea este conformată corespunzător normativelor si prescripțiilor legate in vigoare, respectiv: cu Iluminat de siguranța, cu instalații de detective incendiu, cu Instalații de stingere cu hldranti interior si hidranti exteriori, cu rezerva intangibila de apa pentru

alimentarea hldrantilor interiori sl exteriori.

Metodologie

Solicitantul a înființat deja Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând șl nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa In mod direct cu AM. mediind refația Solicitantului cu aceasta. U1P va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabilul financiar; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic; Responsabil tehnic


Cei cinci responsabili se află In poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. In ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută: 1. MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborate printr-o comunicare eficfentă și permanentă cu părțile implicate în Implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura șl răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea șl oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele cana pot să apară ca situații neprevăzute, pe parousul Implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ol beneficiarului; participă la ședințele lunate de motiltorUaie a progresului; 2. RESPONSABILUL FINANCIAR: asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură financiară, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică șl avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului- supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectutui- monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM. 3. RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrai licitaților si la întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului, va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen sl de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului. 4. RESPONSABIL JURIDIC* menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementară proiectului în domeniul juridic, avizează, din punctul da vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională șl europeană aplicabilă;avfzează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților Întreprinse, analiza rezultatelor obținute șl căile da rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice Intr-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine uiilma sl posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul Implementării proiectului, 5. RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului sl menține relații de colaborare cu dirigintele de șantier, va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor sl serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea ta termen a lucrariilor sl serviciilor achiziționate in cadrul proiectului, 6. ASISTENT MANAGER: asigura aclivltati de secretariat in pregătirea dosarelor cererilor de plata sl de rambursare, pregătirea documentelor necesare pentru activitatea de audtt, arriiveaza documentele, asigura suport managerului de proiect.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Benaflcarul proiectului, poate fi regăsită In cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile șl fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă câ echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul In care se încadrează proiectul, In cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către responsabilul juridic sl de persoanele din departamentul juridic al UAT Mun Bacau.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atnbuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul Implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează- planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect In comparație cu planul de proiect Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetapa din pianul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru flecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor precum șl a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între partidpanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a sa asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unltalea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespedarea obiectivelor proiectului. Strategia de monitorizare a proiectului a fost atașata la secțiunea Capacitate solicitant

•'•X.

Dau Incarear* ftțiar                                 Oaaeriora

Strategia d* monitorizară - Crw 3 wnrutpdf

5282ABDA61 096BS13814B41 CGDOFDCC OF 10C4 D62D6A® B2F FOC CFD E3783W16F7

21/02/2019          STRATEGIE CE MONITORIZARE CRE SA 3

Descrierea Investiției

Imobilul vizat este situat In intravilanul a Municipiului Bacau, pe Str. Pictor Andreescu, nr. 5. este identificat cu numărul cadastral 72696 Clădirea studiata are un regim de inaltime Stehnic + P+1E cu următoarele suprafețe:

Arie utila subsol = 140.63 mp

Aiie utila parter = 404.41 mp

Arie utila etaj» 390.93 mp

Arie utila totala = 935.97 mp

Pe amplasamentul studiat se propune modernizarea sl reabilitarea acestuia, implicit dotarea cu echipamente specifice Infrastructurii de educație anteprescolara. în scopul realizării Investiției sa propun următoarele lucrări:

 • 1.       LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLĂDIRII (REABILITARE) Sl MODERNIZARE A CRESEI NR 3 DIN MUN BACAU

t.         înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolalie, termolzolatie,

sape, ele); Se vor decoperta straturile existente de hidroizolație și dacă este nevoie șl a șapei suport. Se va monta un strat de 30 cm de vata mineral bazaltlca, protejata de o șapă și se vor aplica amorsa și 2 straturi de membrană termosudabilă, cea superioară având strat da protecție din ardezie. Hldroizolațla va fi racordată pe întreaga înălțime a aticului, după care se va monta un capac din tablă.

 • 2.         Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, si refacerea îrotuaralelor de protecție; Se va folosi o o membrana din polietilena de înalta densitate (HDPE) care-l oferă o rezistenta mare ia acțiunea tuturor agentilor chimici naturali si la compresiune mecanica. Se va executa un trotuar din beton clasa C16/20

 • 3.        In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

 • 4.        Izolarea termică a pereților exteriori cu vata minerala baxaltica de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

 • 5.         înlocuirea tâmplăriel exterioare,acolo unde este cazul, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului tampiarie performanta cu tocuri sl cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare sl cu posibilitatea montani sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor încadra cel puțin in clasa de combustie C2- greu Inflamabil.

 • 6.        Termoizolarea terasei cu placi din vata minerala bazaltlca de 30 cm grosime

 • 7.        Termoizolarea soclului cu placi din polisitiran extrudat de 10 cm grosime.

 • 8.         Reabilitarea ai modernizarea instalațiilor existente ale clădirii:

  • 8.1        reabilitarea sl modernizarea instalațiilor electric

  • 8.2       realizarea de instalam de detecție, semnalizare si alarmare incendiu

  • 8.3       reabilitarea si modernizarea Instalațiilor sanitare: alimentare cu apa recesl calda menajera canalizare menajera sl cea de stingere a incendiilor.

  • 8.4       Realizarea de instalații de protecție Împotriva incendiilor cu hidranti Interion

  • 8.5       Realizarea de instalații de hidranti exteriori

  • 8.6       Realizare rezerva de apa pentru instalația de stingere a Incendiilor


  • 8.7        Reabilitarea si modernizarea Instalațiilor termice ale clădirii (înlocuirea totala a distribuției instalației de incalzira centrala cu conducte noi, Izolarea conductelor de distribuție agent teniile, montare robinet de echilibrare termohidraullca pe racordul termic, înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi montarea de robinete de sectorizare sl robinete de golire la baza coloanelor

  • 8.8       Realizarea de instalații de supraveghere Video

II.      LUCRĂRI DE MODRNIZARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONARII CLĂDIRII CONFORM CERINȚELOR Sl

EXIGENTELOR DE CALITATE

 • 1.         Repararea si igienizarea incaperilor clădirii

 • 2.        Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) ai dotarea cu echipamente specifice profesionale

 • 3.        Modernizarea spălătoriei

 • 4.         Refacerea finisajelor interioare

 • 5.        Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

 • 6.        Amenajarea si dotarea spațiului de joaca exterior

 • 7.         Dotarea crasei cu obiecte specifice activitatii.

 • 8.         Crearea de facilitați si adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Cheltuielile neeligibile aferente prezentului proiect sunt reprezentate de cheltuieli diverse sl neprevăzute (parțial) in valoare de 130 147.92 lei cu TVA sl cheltuielile aferente organizării procedurilor de achiziții In valoare de 5000 lei fara TVA.

Descriere tehnică a proiectului


întrucât prezentul proiect este unul de infrastructura In cadrul caruia sunt propusa o multitudine de echipamente, acestea au fost prezentate in cadrul documentatelor tehnico-economice atașate Centralizarea acestora se regăsește in Modelul F - Usta echipamente, lucrări sl servicii. Mal mult, specificațiile tehnice ale echipamentelor vor fi stabilite la faza de elaborare Proiect tehnic, pentru faza SF fiind suficiente o seria de specificații minimale.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii da fezabilitate, concapare proiect, otc.)

Aspecte tehnice

Prezentul proiect de Investim este depus la faza DALI, realizat in conformitate cu prevederile HG 907/2016, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general.

In ceea ce privește Documentația Tehnică pentru obținerea AC, obținerea AC șl realizarea PT pentru obiectivul de investiții, precizăm că aceste activități se vor realiza după semnarea contractului de finanțare,

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, eîc.

Aspecte administrative

DAU pentru obiectivul de investiții este anexat la prezenta Cerere de finanțare. Alături de acesta sunt anexate* CU nr 550 din 13.07. 2018, obtinut in vederea emiterii autorizației de construcție, in scopul „MODERNIZARE Sl REABILITARE CRESA NR 3’ sl Avizele si acordurile de principiu pentru obiectivul de investiții:

Aviz de amplasament favorabil nr 1001914794/07 08.2018 alimentare cu energie electrica emis de Delgaz Grid SA

Aviz sanaiatea populației - notificare sanitara nr 885/13.08201 B

 • -         Punctul de vedere al auloritatli competente pt protecția mediului - Clasarea notificării nr 9505/02.08.2018

 • - Avizul tehnic ISC

□e asemenea a fost obținui si Avizul specific eliberat de Ministerul Educației Naționale

Aspecte financiare (decizii de angajament In coea ce prlvoțte cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, otc. - a se furniza referințe) în cazul In care proiectul a început deja, Indicați starea de evoluția a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului do cerere pentru proiect

Etapa CAE ■ S-au revizuit conform solicitărilor următoarele secțiuni:

 • - Secțiunea Solicitant

 • - Secțiunea Rezultata așteptate

 • - Secțiunea Context + Anexa la aceasta secțiune

 • - Secțiunea Plan de achiziții

 • - Secțiunea Activitati previzionale

 • - Secțiunea Buget - Activitati si cheltuieli.

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire Indicator


Un lut* mSaUrH


Valoare referință


Anul de referință


Valoare țlritt


Din car* Fainei


■-

Din care

Bărbați


Regiuni dezvoltate


Regiuni nwf puți'» dezvoltat»


Rata bruta de cuprindere in crețe a copiilor cu vârste fritro 0-2 ani In mediul urban

indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator


Unitate mătură


Viitoare tlntâ


Dfn car» Fen&|


Otocare

Birorțl


Regiuni dezvoltat'*


Răflturti mal puțin dezvoltat»


Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație anteprescoiara)


96


Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

| Plan da achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

IO dosar achiziției:

1316067017

Titlul achiziției:

Servldi de proiectare faza DAU. contract 68983/02.05.2018

Descrierea achiziției:

întocmire documentații aferente fazei DAU: Studii de teren, documentații suport pentru obținere avize, expertiza tehnica, audit energetic, DAU

cpv:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servldi de consultanță, analize

Tip contract

Servicii

Valoare contract:

29,690.50         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură;

11 Aprilie 2018


Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.UJE:

25 Aprilie 2018

2 Mai 2018

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID doBar achiziției:

525725432

Titlul achiziției:

Servicii de consultanta pentru intocmlrea Cererii de finanțare, contract 69784/03.12.2018

Descrierea achiziției:

Servicii de întocmire cerere de finanțare

CPV;

79400000-8 - Consultanță în afaceri șl în management și servicii conexe

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

29,155.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

16 Noiembrie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

19 Noiembrie 2018

Dată semnare contract:

3 Decembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției;

1911444344

Titlul achiziției:

Servicii realizare studiu Gsotehnic

Descrierea achiziției:

Studiu geotehnic

CPV:

71335000-5 Studii tehnice

Tip contract

Servicii

Valoare contract

1,000.00          LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

17 Decembrie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

17 Decembrie 2018

Dată semnare contract

17 Decembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:


Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU


ID dosar achiziției:

3539332147

Titlul achiziției:

Servicii de verificare a proiectării

Descrierea achiziției:

Servicii de verificare a proiectării

CPV:

71621000-7 Servicii de anaiiză sau consultanță tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

10.710.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Iulie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Iulie 2019

Dată semnare contract:

Iulie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:


Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU


ID dosar achiziției:

2884727906

Titlul achiziției:

Servicii de publicitate proiect

Descrierea achiziției:

Servicii de publicitate proiect

CPV:

79341000-6 - Servicii de publicitate


Tip contract:

Servicii

Valoare contract

17.028 90         LEI

Tip proceduri:

Achiziție directă

Datâ publicare proceduri:

Iulie 2019

Datâ publicare rexuttat evaluare:

Iulie 2019

Dată semnare contract

Iulie 2019

Dată transmitere J,O,U£:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

IO dosar achiziției:

927916256

Titlul achiziției:

Lucrări de execuție a investiției de baza

Descrierea achiziției:

Achiziție lucrări de execuție a investiției de baza, dotări si echipamente, inclusiv realizare PT si DDE, documentații avize si asistenta tehnica din partea proiectantului

CPV:

45000000-7 - Lucrări de construcții

Tip contract

Lucrări

Valoare contract

2,038,046.36      LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare proceduri:

Iulie 2019

Data publicare rezultat evaluare:

August 2019

Data semnare contract

August 2019

Dată transmltare J.O.U.E;

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

633421059

Titlul achiziției:

Servicii privind auditul financiar

Descrierea achiziției:

Prestări servicii de audit financiar

CPV:

79212100*4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

29,986.00         LEI

Tip proceduri:

Achiziție directă

Dată publicare procadură:

Septembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Septembrie 2019

Dată «amnare contract

Septembrie 2019

Dată tranamltare J.O.U.E:


Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU


iD dosar achiziției:

1876210309

Titlul achiziției:

Servicii de consultanta privind dirigentia de șantier

Descrierea achiziției:

Servicii de consultanta privind dirigentia de șantier

CPV:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

20,932.10         LEi

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură;

Septembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Septembrie 2019

Dată semnare contract

Septembrie 2019

Dată IransmltarB J.O.U.E:

Resurse umane Implicate

Tabel centralizator resurse umana

Nr.

rt R<H

Nume.pereparii

Codul ocupației

1 Manager de proiect

Buzdugan Gabrtela Cristfna

242101 manager proiect

2 Responsabil tehnic

Paholntschl Rodlca-Liliana

214234 ^spwsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

3 Responsabil financiar

Butnanj Monica

263102 con8^e^exPerWn5Pector/re^erent/economist in economie cenerala

4 Responsabil achiziții publice

Nita Mihaela Luminița

214946 expert achiziții publice

5 Responsabil juridic

Martuneac Roxana Georgiana

261103 consilier juridic

6 Asistent manager

Saia Andrei Alexandru

334303 asistent manager

1.


Ral:   Mau a ger de proiect

Nume persoană; Buzdugan Gabriela Cristina

Codul ocupației: 24210î manager proiect

Atribuții:    *         coordonează întreaga echipa care se ocupa de implementarea proiectului;

 • •         verifica, Stabilește si menține legaturi strânse de colaborare printr-o comunicare eficienta si permanenta cu partite Implicata in Implementarea proiectului;

 • •        răspunde de buna desfășurare a tuturor actlvitatilor din cadrul proiectului (conform graficului gantt),

 • •         coordonează, planifica si răspunde de organizarea eficienta a activităților aprobate prin proiect;

 • •         conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • •         asigura si răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea sl oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • •         asigura sl răspunde pentru buna desfășurare a activitatllor sl întocmirea documentelor solicitate in cadrul procesului de derulare si implementare a proiectului;

 • •        soluționează problemele care pot sa apara ca situatil neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale;

 • •         avalueaza rezultatele Implementării

Cerințe din fișa postului

Educația solicitată


instruire: studii superioare

 • •         experiența: cunosterea legislației in vigoare privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

 • *         alte cunoștințe specifice: ib. engleza, operare calculator

Oanl


Experiență solicitată


experiența si capacitate profesionala corespunzătoare postului - 0 ani


Competența solicitate


caracteristici de personalitate: capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate abilitați de comunicare si lucru in echipa

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivel 1

A1 - Utilizator elementar nivell

Al • Utilizator elementar nivell

Al - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

Curriculum vitae

Educație

2007- 200S

Mașter in management si legislație In industrie administrație ai servicii Universitatea Tehnica GH ASACHI las!

Str. Bd. Dimltrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal județul lași, România

Experiență

‘j                              2018-

Director Executiv Adj-Arhitect Sef

Primăria Municipiului Bacau

Str, Calea Mărăetr nr 8' Municipiul Bacău, cod poștal • județul Bacău, România

Competențe

Competente de comunicare

Bune abilitați de comunicare si interacțiune cu angajatll/lnstîtutil/cetatenl, dobândite in funcția de sef serviciu ei director

Competente sl aptitudini organizatorice

Capacitate de organizare si coordonare a activitatii, bune abilitați de gestionare a resurselor umane dobândite in funcția de sef servidu sl director

Deschiderea spre opinii sl idei noi, evitarea conflictelor, abilitat! in constituirea si conducerea unei echipe

Abilitați In gestionarea situațiilor confiictuale

Competente si aptitudini tehnice

Experiența dobândita cu ocazia realizării obiectivelor de Investit!! permite asigurarea unui management de proiect care sa atinga tintele propuse, cu respectarea prevederilor legale, tehnice si contractuala

Capacitate de analiza sl sinteza

Capacitate de corelare a informațiilor/datelor tehnice, financiare si juridice survenite pe parcursul derulării unui contract de achiziții

Competente si aptitudini de

Abilitat! in utilizarea Microsoft Word, Excel,Microsoft Power Point. Microsoft Outlook, Microsoft

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversația

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

utilizare a calculatorului

internet Explorer

Alte competente si aptitudini

Perseverenta in atingerea rezultatelor dorite,dinamism

Abilitați de instruire dobândite ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu privind instruirea profesionala a personalului din subordine

Capacitate de planificare, flexibilitate si adaptabilitate

Capacitate de autoperfectlonare si de valorificare a experienței dobândite.

Limbi străine cunoscute


engleza

germana

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

01 - Utilizator independent nivel 1

B1 - Utilizator independent nivel 1

S1 - Utilizator independent nivell

01 - Utilizator Independent nivell

01 - Utilizator independent nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivellRol:   Responsabil tehnic


Nume persoană: Paholnischi Rodloa LBiona


Codul ocupației: 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor


Atribuții:    •         va supraveghea buna desfasurarare a proiectului si va menține relații de colaborare cu

responsabilul tehnic din partea consultantului;

 • •         va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa;

 • •         va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate;

 • ♦         participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect, diriginta de șantier si responsabilii juridici;

 • •        participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreuna cu managerul de proiect, dlrigintil de șantier si proiectant.

 • *         va verifica respectarea concordantei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică șl situat»! de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul Implementării proiectului

 • *         participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • *        urmărește executarea la termen a lucrarfilor $1 serviciilor achiziționate In cadrul proiectului;


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


 • •          instruire: studii superioare tehnice

 • •         experiența: cunosterea cerințelor legale de ordin tehnic privind Implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabJIa;

 • •         alte cunoștințe specifice: Ib. engleza, operare calculator

-Oani


Experiență solicitată


experiența si capacitate profesionala corespunzătoare postului - 0 ani


Competențe solicitate •


caracteristici de personalitate: capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate abilitat! de comunicare si lucru In echipaLimbi străine solicitate


Curriculum vitae

Educație

1989- 1994


inginer

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” lași

Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal județul iași, România

Experiență

Aug 2017 - Consilier superior- Serviciul Tehnic Investiții

Unitatea administrativ teritoriala. Municipiul Bacau

Str. Calea Mârâeti nr. 6, Municipiul Bacâu, cod poștal județul Bacâu, România

Fundamentarea,elaborarea si monitorizarea modului de îndeplinire a programului de investiții Coordonarea activitatilor de realizare si recepție a obiectivelor de investit!)

Competențe


Competente si abilitați sociale


Competente si aptitudini tehnice


bun organizator si coordonator receptivitate sl mobilitate in colaborare promptitudine in luarea unor decizii optime si avantajoase o buna comunicare

AutoCAD

Microsoft Office


Limbi străine cunoscute


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator Independent nivell

91 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

B1 - Utilizator Independent nivell

B1-Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator Independent'nivell

91 - Utilizator independent nivell


3.Rol:    Responsabil financiar

Nume persoană:   Butnaru Monica

Codul ocupației:   263102 consilier/expert/inspector/raferenVeconomist in economie generala

Atribuții:    »         va asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natura economica sl financiara, rezultate ca

urmare a derulării proiectului in cauza.

 • ♦         urmărește si verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului;

 • ♦         verifica si avizeaza rapoartele de natura financiara, trimise da contractori si, pe baza acestora elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • ♦        va supraveghea si certifica încadrarea in bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

 • ♦         va monitoriza efectuarea plăților către terii;

 • ♦         se va asigura de respectarea obligațiilor asumate prin contractul da finanțare inchelat cu autoritatea de management;

 • ♦        va asigura coerenta financiara a proiectului (va corela plățile cu graficul GANTT ai activitatilor)

 • ♦         va verifica asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toata durata de implementare a proiectului;

 • ♦         participa la ședințele de monitonzare a progresului proiectului.


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


 • •           Instruire: studii superioare economice

 • •         experiența: cunosterea legislației In vigoare, referitoare le achizițiile publice, precum sl a celorlalte cerințe legale de natura financiar-flscata, privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri - 0 aniExperiență solicitată ♦

Competențe solicitate

Limbi străine solicitate


experiența sl capacitate profesionala corespunzătoare postului 0 ani caracteristici de personalitate: capacitate de analiza sl sinteza, meticulozitate abilitați de comunicare si lucru in echipa


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

Al - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

Al - Utilizator elementar nivell


Currlculum vitaa


Educație

Oct 2007 - Iun 2006

Managementul marketingului

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi* din lași


Str Bd Dimttrie Mangeron nr. 67 Municipiul lași cod poștal • Județul lași, România

Experiență

Feb 2012 - Inspector de specialitate

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal județul Bacău, România

Responsabil Financiar - proiectul "Relehnologizarea sistemului de termoficare in municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" finantar prin FOS Mediu.

Responsabil Financiar - proiectul" Inițiative Strategice de Incluziune a femeilor in viata socio-profeslonala" Fmantat din POSDRU

Întocmirea evidentei contabile analitice a proiectului

Completarea din punct de vedere financiar a rapoartelor de progres

Realizarea operațiunilor bancare

Completarea sl transmiterea Raportului privind alte cheltuieli deca! cele exigibile. Reconciliere cantabila sl a Registrului activelor flcxe in curs

Completarea dosarului Cererii de Rambursare cu documente financiare, documentele justificative si documentele suport

Realizarea operațiunilor bancare

Participarea la ședințele lunare da progres ale echipei de management a proiectului,


Competente

Competente si aptitudini organizatorica


Competente sl abilitați sodate


Competente sl cunoștințe de utilizare a calculatorului


Competente organizatorice exersate ca coordonator al personalului in cadrul serviciului de contabilitate din cadrul Direcției Administrația Ptetaior,

Competente de relationare sl abilitați ca lucru in echipa dezvoltate in perioada In care am ocupat funcția de sef birou sl sef de serviciu

Atitudini de toleranta si respect fata de diferentele interpersonale,culturale sl religioase, dezvoltate in contextul lucruriui cu persoane de apartenete etnice diferite

O buna stăpânire a intrumentelor Windows, Microsoft Office. Excel, Internet, baze de date, programe contabile

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

Bl - Utilizator independent nivelt

B1 - Utilizator Independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator Independent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!

4.                       Roi:

Responsabil achiziții publice

Nume persoană:

Nlla Mihaela Luminița

Codul ocupației:

214046 expert achiziții publice

Atribuții:

 • •         va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului:

 • •          participa la evaluarea ofertelor primite In cadrul licitațiilor si întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate;

 • •        va respecta obligațiile asumate prin contractul finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • •         va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate;

 • •          participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

instruire' studii superioare

 • •          experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum si a reglementarilor procedurale in materie;

 • •          alte cunostlnle specifica: Ib.engleza, operare calculator

0 ani

Experiență solicitată

•         experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului - 0 ani

Competențe solicitate

 • •          caracteristici de personalitate: capacitate de analiza sl sinteza, meticulozitate

 • •         abilitat! de comunicare si lucru in echipa

Limbi străine solicitateînțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell


Curriculum vitae


Educare

1993 - 1998 economist

Universitatea Al. I. Cuza , lași

Str. Bulevardul Caro! I nr. 11. Municipiul lași, cod poștal 700508, județul lași, România


Experiență

2015 -   Consilier achiziții publice

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăell nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal județul Bacău. România

Activitati privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări sl servicii


Competențe

Competente sl abilitat) sociale


Competente si aptitudini organizatorice Competente si cunoștințe de utilizare a calculatorului


Limb! străine cunoscute


5.


Corectitudine, discreție, prezenta de spirit, eficienta, spirit creativ, capacitate de adaptare pentru lucru la toata nivelele, punctualitate, disponibilitate de lucru in echipa aptitudini pentru relații publice


Abilitat! de invatare rapida, comunicare.adapiare,organizare,analiza,operativitate si lucru In echipa

Foarte buna utilizare a calculatorului: internet, pachetul MS Office


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator independent nivell

B2 - Utilizator independent nive!2

A2 - Utilizator elementar nivei2

A2 - Utilizator elementar nivel2

B1 - Utilizator independent nivell

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nivet2

B1 - Utilizator Independent nivell

B2- Utilizator independent nivel2


Rol:   Responsabil juridic

Nume persoană:   Martuneac Roxana Georgiana

Codul ocupației:    261103 consilier juridicAtribuții:    •         asigura respectarea tuturor prevederilor contractuale agreate intra solicitant si contractor;

 • •         asigura sl răspunde pentru buna desfășurare a activitatllor sl întocmirea documentelor realizate de echipa de proiect in aria de competenta;

 • •         verificarea conformitate cu prevederile legale a documentației de atribuire si a altor aspecte procedurale pentru contractele de lucrări,servicii sl furnizare de bunuri;

 • •        soluționează problemele care pot sa apara ca situații neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale

 • •         verifica din punct de vedere juridic dosarele de rambursare;

 • •         va participa la soluționarea oricăror probleme de natura legala;

 • •         participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect, dirigintii de șantier si responsabilul tehnic;

 • •         participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


instruire: studii superioare juridice de lunga durata si licențiat In drept

•          experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum si a

celorlalte cerințe legale privind implementarea proiectelor finanțate - 0 ani


Experiență solicitată •

-Oani


experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului

experiența In implementarea a cel puțin un proiect de finanțat din fonduri nerambursabile


Competențe solicitata


caracteristici de personalitate capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate abilitat) de comunicare si lucru in echipa

Limb) străina solicitata

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiția

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

A! - Utilizator elementar nivell

Curriculunn vitae

Educația

2006- 2008


Mașter Stilnte Penale


Universitatea „Alexandru loan Cuza’ din lași

Str. Bulevardul Caral I nr. 11, Municipiul lași, cod poștal 700506, județul lași. România

Experiență

Oct 2007-Compatențe

Competente si abilitat) sociale

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competnte si aptitudini


Limbi străine cunoscuta


Consilier juridic

Primăria Municipiului Bacau

Str Calea Mărăetl nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal județul Bacău. România

 • - reprezentare instituie, prin delegare data. In fata instanțelor judecătorești

-formulare acțiuni, cereri. intampinari.conciuzii scrise, administrare probe necesare pentru justa soluționare a cauzelor

 • - exercitare cal de atac ordinare sl extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice sl nelegale pronunțate de intantela judecătorești

 • - verificare in termen legal a sesizărilor, scrisorilor, plângerilor cetățenilor care privesc spete juridice sau de administrație publica si întocmire răspunsuri

sprijinirea adivrtatilor tuturor dlrectlilor/servidilor/birourilor/compartlmentelor din cadrul Instituției pnn punerea la dispoziție a legislației in vigoare, a actelor necesare sl asigurarea consultantei specifice

 • - întocmire proceduri privind recuperare debite in cazul societăților intrate in insolventa /faliment

 • - documentare permanenta asupra dispozițiilor legale

 • - întocmire si avizare juridica a dispozițiilor si contractelor economica si da alta natura

 • - participare, In calitatea de membru, in comisiile de licitație sau de concura

 • - verificare monitoare oficiale sosite la instilutie

 • - îndeplinirea funcție) de consilier etic, conform legii nr. 7/2004, privind codul de conduita a funcționarilor publici

-îndeplinirea funcției de responsabil SMI in cadrul serviciului juridic

-îndeplinirea tuturor atribuțiilor stabilite prin legea nr. 514/2003, privind organizarea al exercitarea profesiei de consilier juridic flexibilitate, adaptare rapida la mediul de lucru abilitați de comunicare, capacitate de analiza sl sinteza a informației, seriozitate

Abilitat! de utilizare Microsoft Word, EXcel Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Expiorer

Perseverenta In atingerea rezultatelor dorite, dinamism, ordine in gândire si In modul de organizare a activității

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator independent nivell

B1 -Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 1 2 Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator Independent nivel!

 • •         asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor de plată;

 • •       oferă asistență în implementarea unui sistem de arhivare șl management al documentelor;

 • •         asigură suport pentru întocmirea notelor

 • •         asistă ceilalți membrii UIP In vederea respectării regulilor privind măsurile de identitate vizuală în conformitate cu Contractul do finanțare:

 • •         asigură suport pentru întocmirea notelor informative, comunicărilor oficiale respectiv a actelor adiționale

Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


instruire: studii superioare de lubgă durată

♦         experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum sl a

celorlalte cerințe legale privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare;

-Dani


Experiență solicitată *

«0 ani


experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului experiență și Implicare In proiecte finanțate din fonduri nerambursabile


Competența solicitate


caracteristici de personalitate: capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate abilitați de comunicare si lucru in echipa


Limbi străine solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

Al - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell


Curriculum vltae


Educație


2007- 2015 inginer constructor

Universitatea Tehnica de Construcții București

Str Sd, Lacul Tel nr. 122, Municipiul București, cod poștal«, județul București, România


Experiență


Feb 2018 -


Consilier Asistent Servlcul Tehnic Investiții


Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal județul Bacău, RomâniaCompetențe

Competente de comunicare


Bune abilitat! de comunicare si interacțiune


Bune competente si aptitudini organizatorica Competente si aptitudini tehnice Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului


Abilitat! de convingere. Rezolvarea problemelor Capacitate de analiza

Capacitate de analiza st sinteza.

Capacitate de corelare a informaljiloridateior tehnice, financiare si juridice Micoreoft Office

Windows XP/7/.8J/10

Remedy

AS40fr

eOevize

SAP


Limbi străine cunoscute


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 * utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell


Resurse materiale Implicate


Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau

AdresarStrada Calea Mararestl or. 6, NC 72636, Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: 600017, Județul Bacău, Țara: RomâniaResursă

Cantitate

Partener

Sisteme da calcul (tip PC), cu sisteme de operare licențiate

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

imprimante multifuncționale

2 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Programe de legislație

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Set mobilier

(birou, scaun birou, masa lucru, rafturi documente)

Mobilierul ce dotează biroul dedicat implementării proiectului este suficient și adecvat pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități, Această resursă va fi utilizată doar pentru implementarea proiectului.

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Autoturism

Municipiul Bacau dispune de un parc auto, din cadrul căruia va aloca un autoturism ce va fi în permanență la dispoziția UIP

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Conexiune Internet.

Municipiul Bacau deține deja o conexiune la internei de mare viteză, pa care o va implica și în procesul de implementare a proiactului. pentru a facilita transferul rapid de informații șt documente între toate entitățile implicate In proces

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Telefoane fixe

Municipiul Bacau dispune de rețea de telefonie fixă care asigură atât comunicarea Internă eficientă, cât șl comunicarea cu toate Instituțiile din exterior, care vor fi Implicate punctual, pe parcursul procesului de implementare a proiectului

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Telefoane mobile

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Fax

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Set consumabile birou.

Municipiul Bacau dispune de materiale consumabile suficiente-

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

si adecvate pentru asigurarea unei funcționari optime a biroului dedicat Implementării proiectului.


Activități previzionale


Activitate: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investițiiSubactivltățl


Subactiv. 1.1.1 Achiziția si elaborarea studiilor de teren

11 Aprilie 2018- Decembrie 2018

UAT MUNICIPIUL BACĂU


în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru prezentul proiect de invesitil s-au realizat următoarele studii de teren

- Studiu Gsotehnlc verificat de verificator de specialitate

Studiu topografic vizat OCPI


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararestl, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzionale


REZULTAT 1 * Numărul total de partlcipanți la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul Implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul Implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZAB1LITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0


REZULTAT 2 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar

Valoare la începutul Implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. 1.1.2 Obținerea Certificatului de urbanism si a avizeior/acordurtor/autorizatiilor de principiu

Iulie 201 a - August 2018

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionate


BIA CONSPROIECT S.R.L a elaborat documentația In vederea eliberării Certificatului de Urbanism șl a înaintat-o Primăriei Municipiului Bacau. In baza documentației de urbansim UAT Municipiul Bacau a emis Certificatul de Urbanism nr 550/13.07.2018 în vederea obținerii Autorizației de Construcție pentru obtiectivul de investiți).

De asemenea BIA CONSPROIECT S.R.L . a elaborat documentațiile In vederea obținerii avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru*

* Alimentare cu Energie electrica

 • - sanatatea populației

 • - punctul de vedere/actul administrativ a autoritarii competente pentru protecția mediului 1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Cafea Mararestl, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL*

Valoare (a începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 51

BA1ET1                         w

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABUITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului« 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului =0

REZULTAT 2 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. 1.1.3 Achiziția sl elaborarea      în vederea elaborării documentației tehnicc-economice pentru prezentul proiect de Invesitii s-au

expertizei tehnice, a audituiui energetic sl realizat următoarele studii: a documentație! lehnico-economica - DALI - Expertiza tehnica a imobilului

11 Aprilie 2018 - Decembrie 2018 - Raportul da audh energetic.

Ulterior, proiectantul selectat in urma procedurii de atribuire - BIA CONSPROIECT SRL a

UAT MUNICIPIUL BACĂU elaborat, conform contractului de prestări servicii nr 68983/02.05.2018 documentația tehnico-economica faza DALI pentru obiectivul de investiție.

Amplasamente 1 birou In cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau Str Calea Mararestl, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, Județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participarțți ia procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL

Valoare la începutul Implementării proiectului 96 Valoare, estimată la finalul implementării proiectului 96 FETE

Valoare la începutul mplementării proiectului 51 Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 51 BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABUITATI

Valoare la foceputul si la finalul Implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul Implementării proiectului =0

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar. Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. 1.1.4 Achiziția sl elaborarea In cadrul acestei activitati, consultantul selectat in urma deriularil procedurii de atribuire, PRIM Cererii de finanțare, Inclusiv etapa de CONSULTING GROUP SRL VOLUNTARI, a elaborat in conformitate cu prevederile evaluare a proiectului                     contractului nr 69784/03.12.2018 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție. Aceasta

16 Noiembrie 2018 - Iunie 2019 activitate va fi finalizata cu semnarea contractului de finanțare.

UAT MUNICIPIUL BACĂU 1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararestl, nr 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Amplasamente
Rezultate previzionato REZULTA11 Numărul total de participanți la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51 BAIET1

Valoare la începutul implementării proiectului 45 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementăm proiectului =0

REZULTAT 2 ~ Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul Implementării proiectului antepreșcolar. Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Activitate; Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție


SubacUvItățt


Subactiv. 11.1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu furnizori


UIP va pregăti si elabora documentațiile de atnbulre pentru achizițiile serviciilor necesare implementării proiectului și anume Servicii de Informare și publicitate. Servicii de proiectare, servicii de verificare a proiectării, servicii de consultanță privind dirigentla de șantier, servicii de audit financiar și documentația de atribuire pentru lucrările de execuție a Investiției de baza.De Iulie 2019 - Septembrie 2019 asemenea UAT Municipiul Bacau va derula procedurile de atribuire în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare șl HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Această activitate va fi finalizată cu semnarea contractelor de prestări servicii cu operatorii economia -fumzori de servicii menționate anterior.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionale


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau • Str. Calea Mararestl, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


REZULTAT 1 - Numărul total de participant! la procesul educațional In unitatea de Infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul Implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul Implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la înoeputul si la finalul Implementării proiectului “ 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0


REZULTAT 2 ~ Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcclar,

Valoare fa începutul Implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată ta finalul Implementării proiectului antepreșcolar,


Activitate: Activ. 11.2 Realizarea DTAC PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactivltățl


Subactiv. 11.2.1 întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Septembrie 2019 - Octombrie 2019


Proiectantul selectat in urma procedurii de atribuire va elabora documentațiile necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism in vederea eliberării Autorizației de Construire.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararestl, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzionato


REZULTAT 1 - Numărul total de participant! la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL


Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51
0AIETI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul sl la finalul Implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul Implementării proiectului =0

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,


Subactiv. II .2.2 întocmirea DTAC,          Ulterior obținerii tuturor avizelor, va fi elaborată șl Documentația Tehnică pentru obținerea

obținerea AC, realizarea PT+CS+DDE,    Autorizației de Construcție.UAT Municipiul Sacau va obține Autorizația de construcția pentru

nduslv verificarea tehnica a proiectării si a proiectul de Investiții. De asemenea in cadrul acestei activitatl se vor elabora $1 Proiectul DDE                                        Tehnic și Caietele de sarcini, precum șl Detaliile de Execuție ale proiectului, iar proiectul tehnic

Septembrie 2019 - Octombrie 2019 va fi verificat de către un verificator tehnic autorizat pentru fiecare specialitate In parte.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultata previzionale


1 birou in oadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - 3U Calea Mararesti, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar


REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de Infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul Implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 51

BA1ETI

Valoare la începutul Implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul Implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului =0


Activitate: Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactivltățl


Subactiv. 11.3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Noiembrie 2019- Octombrie 2020


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionala


Pentru o bună desfășurare șl coerență a adivitățiiior de construcție, proiectantul va asigura asistența tehnică firmei de construcții pe'toâtă perioada execuției de lucrări.


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017. Județul Bacău, România


REZULTAT 1 Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului« 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul Implementării proiectului =0


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ II4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Subactivltăți


Subactiv. tl.4.1 Prestarea serviciilor de     In cadrai acestei aciivitățl, dirigintele de șantier va avea că sarcini supravegherea desfășurării

dirigentie de șantier                         lucrărilor, se va preocupa ca lucrările efectuate să fie In conformitate cu proiectul tehnic, va

Octombrie 2019 - Noiembrie 2020 aproba efectuarea plăților către constructor In baza lucrărilor efectuate șl va avea sarcini de monitorizare a proiectului.

UAT MUNICIPIUL BACAU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. a. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate prevlzionata


REZULTAT 1 - Numărul total de participanțl la procesul educațional in unitatea de Infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96

FETE

Valoare la începutul Implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BA1ET1

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABIUTATi

Valoare la începutul si ia finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului.' antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcdar.


Activitate: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactlvitățl

Subactiv. 11.5.1 Amenajarea terenului In cadrul acestei activitati se vor desfasura lucrările de construcție anemnajarea terenului

Noiembrie 2019- Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACAU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr, 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzionale


REZULTAT 1 - Numărul total de partldpanțl la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96 FETE;

Valoare la începutul Implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51 BĂIEȚI

Veloare ia începutul Implementării proiectului 45

Valoare esilmată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU D4ZA8ILITAT1

VatoareJa fnceputu ar la finalul Implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului =0


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar.

Valoare ia începutul Implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Subactiv. 11.52 Asigurarea utilităților necesare obiectivului


In cadru) acestei activitati se vor desfasura lucrările de construcție pentru racordarea la utilitali.


Noiembrie 2019- Martie 2020


UAT MUNICIPIUL BACAU


Amplasamente


1 birou In cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzionale REZULTAT 1 - Numărul total de participa nți la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect ai proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 98


FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul Implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la Tnceputul si la Analul Implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare ta începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată ta finalul Implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. 11.5.3 Construcții si instalații In cadrul acestei activilati se vor desfășura lucrările de construire a obiectivelor de investiție


propuse prin intermediul prezentului proiect in conformitate cu specificațiile Proiectului Tehnic. Noiembrie 2019 - Octombrie 2020 Aceste lucrari vor fi realizate de către constructorul selectat in urma procedurii da achlzite publica.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzlonate


REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de Infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată ta finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la tnceputul Implementării proiectului 51

Valoare estimata la finalul implementării proiectului 51

BAiETf

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0


REZULTAT 2 Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. 11.5.4 Dolari si echipamente

Septembrie 2020 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


In cadul acestei activilati constructorul selectat In urma procedurii de achiziție publica va livra, va monta si va pune in funcțiune toate echipamentele si dotările necesare investiției sl cuprinse In cadrul documentației tehnico-economice In termenele si.in conformitate cu specificațiile catetelor de sarcini.


Amplasamente


1 birou In cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr, 6, Municipiul Bacău, cod poșta! 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzlonate


REZULTAT 1 ^Numărul fotei de partidpanț! la procesul educațional 1n unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la Începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată ia finalul implementării proiectului 96

FETE.

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul Implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului - 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul Implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Subactiv. 11.5.5 Lucrari de construcții si    In cadrul acestei activități Constructorul va realiza lucrărife de construcții și instalații (provizorii)

Instalații aferente organizării de șantier     aferente organizării de șantier. Acestea se vor realiza atât la începutul cât și la finalul lucrărilor

Noiembrie 2019- Octombrie 2020 de execuție.

UAT MUNICIPIUL BACĂU
Amplasament» 1 birou In cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararestl, nr. 6. Municipiul Bacău cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate prevlzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51 BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului« 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0


REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar. Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Subactiv. II.5 6 Organizarea de șantier ■ cheltuieli conexe

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultata prevlzionate


Subactiv. II.5.7 Comisioane, cote, taxa


Această activitate cuprinde achitarea tuturor taxelor aferente activităților conexe ale organizării de șantier.

^7     \                 '         '■ *VLT


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararestl, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


REZULTAT 1 Numărul total de partidpanțl la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL.

Valoare la începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul Implementării proiectului =0


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,


Această activitate cuprinde achitarea tuturor comisioanelor, cotelor și taxelor


Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACAU


Amplasament»


I birou In cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararestl, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate prevlzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96 FETE:


Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Vaioare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului» 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare ia începutul ai la finalul implementării proiectului «0


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,


Subacliv. 11.5.8 Cheltuieli diverse si neprevăzute


Această activitate cuprinde achitarea costurilor cu cheltuielile diverse și neprevăzute.


Noiembrie 2019 - Octombrie 2020


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultata prevfzionate1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararssti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, judelui Bacău, România

REZULTAT 1 - Numărul total de partldpanți la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE;

Valoare la începutul Implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului ’O

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementări) proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. II.6 Managementul proiectului

Subactlvltățl

Subacliv. 11.6.1 Monitorizarea              Unitatea de Implementare a Proiectului! va asigura implementarea cu succes a proiectului. In

implementării proiectului                    cadrul acestei activitali se vor întreprinde următoarele:

Iulie 2019 - Decembrie 2020 A) Monitorizarea implementării proiectului


Echipa de monitorizare a prezentului proiect, care este formată din membrii UIP, cu experții UAT MUNICIPIUL BACĂU care vor asigura dirigentia de șantier, vor realiza monitorizarea internă a proiectului care va include pe lângă activitățile de urmărire a principalelor aspecte ale proiectului șl de colectare a datelor, activități de raportare și asigurare a feedback-ului și emiterea de măsuri corective care să ducă la implementarea proiectului conform cererii șl contractului de finanțare (atingerea obiectivelor și Indicatorilor realizarea rezultatelor, încadrarea în bugetul de timp și resurse financiare alocate, atingerea obiectivelor planului de marketing). în cadrul monitorizării, vor fi elaborate fișe de monitorizare Internă a proiectului, prin care se va verifică dacă au fost atinse rezultatele planificate pentru fiecare activitate din proiect pentru luna In curs și modalitățile de îndeplinire a adivitatiilor de către părțile implicate fișe de interviu șl chestionare prin care se va urmări descoperirea tuturor problemelor cu care se confruntă toate părțile implicata în proiect. Pe baza acestora, persoană/eie desemnate vor realiza rapoartele de monitorizare în teren trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Pe baza acestor rapoarte pot fi luate măsuri corective care s.ă ducă la Implementarea proiectului conform graficului de implementare

 • B) Monitorizarea Contractelor de achiziție încheiate

Managerul de proiect, asistat de către ceilalți membri UIP va monitoriza în permanentă îndeplinirea obligați ilor contractuale de către operatorii economia implicați In implementarea proiectului.

In acest sens va organiza ședințe operative trimestriale, sau ori de câte ori este nevoie, In care se vor prezență rapoartele de activitate ale operatorilor economici participant în implementarea proiectului. Astfel, se poate monitoriza In timp real activitatea acestora șl se pot aplică măsuri coercitive în caz de neîndeplinire a responsabilităților și condițiilor contractuale.

 • C) Raportarea în cadrul proiectului

Managerul de proiect asistat de către ceilalți membri ai UIP va întocmi și înainta rapoarte de activitate către Organismul Intermediar. Aceasta raportări constau în Rapoarte de progres trimestriale sau ori de câte ori este nevoie. De asemenea, UIP va înainta, la solicitările AM/OI raportări ori de câte ori este necesar.

Pe lângă raportările înaintate către AM/OI, responsabilitatea de raportare revine și operatorilor economici implicați în Implementarea proiectului de investiții. Fiecare distre aceștia vor realiza rapoarte de activitate trimestriale sau ori de câte ori este cazul în vederea informării Beneficiarului asupra stadiului îndeplinirii condițiilor contractuale.

Tot In cadrul acestei activități UIP asistată de experții firmei de consultanță va elabora Cererile de Plata/ Cererile de Rambursare In conformitate cu formularele standard puse la dispoziție de finanțator șl vor anexă acestora documentele justificative aferente (în conformitate cu prevederile Anexei 6 - Condiții de rambursare șl plata a cheltuielilor), după ce acestea au fost verificate în prealabil în vederea asigurării corectitudinii în ceea ce privește:

 • - Eligibilitatea cheltuielilor solicitate

 • • încadrarea în bugetul aprobat al proiectului

 • • Respectarea prevederilor contractelor de achiziții

 • • Respectarea prevederilor caietelor de sarcini

 • - înregistrarea cheltuielilor In contabilitate.

Dosarele Cererilor de Plata/Cererilor de Rambursare vor fi depuse câtre finanțator In conformitate cu calendarul activităților aprobat și cu Anexa 4 - Graficul cererilor de camburaare/plata.

Activitatea se va finaliza cu depunerea Cererii de rambursare finala.

Amplasamente 1 birou In cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti. nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate pravizionate REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect ai proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 95

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BAIET1

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului« 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: anfepreșcolar. Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului anfepreșcolar.

Activitate: Activ. II.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate


Subactlvitățl

Subactiv. 11.7.1 Publicitatea obligatorie in In cadrul acestei adivitati UIP împreuna cu societatea de publicitate selctata in urma procedurii cadrul proiectului                           de achiziție vor desfasura activitatile de informare si publicitate obligatorii in conformitate cu

Iulie 2019 - Noiembrie 2020 "Manualul de Identitate Vizuala pentru POR 2014-2020":

 • - Anunț in presa Intr-un ziar regional sau local privind începerea proiectului (inclusiv in varianta UAT MUNICIPIUL BACĂU Online)

 • - Anunț In presa intr-un ziar regional sau local privind închiderea proiectului (inclusiv in varianta online) cu menționarea rezultatelor obținute

 • - Autocolante pentru dotari/echipamente

 • - Panoul temporar in timpul executării lucrărilor

 • - Placa permanenta la finalizarea lucrărilor

Amplasamente 1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti. nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017 județul Bacău, România

Rezultate previzionale REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional In unitatea de Infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării praieduiui 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51


Valoare estimată ia finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si fa finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului =0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul Implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. 11.8 Auditarea prefectului

Subactlvitățl

Subactiv. 11.6.1 Realizare rapoarte de Auditorul selectat in urma procedurii de achiziție publica va realiza 4 rapoarte de audit financiar audit intermediar si audit final               Intermediar. Ulterior, ia finalul implementării proiectului, in baza celor 4 rapoarte de audit

Octombrie 2019 - Noiembrie 2020 intermediare auditorul selectat va realiza un raport final de audit finandar care va fi înmânat beneficiarului și implicit Autontățd Contractante.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate prevlzlonate REZULTAT 1 • Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare Ia începutul Implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABIUTATI

Valoare Ia începutul si la finalul implementării proiectului» 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului =0

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul Implementării proiectului antepreșcolar. Valoare estimată la finalul Implementării proiectului antepreșcolar,

DURATA PROIECTULUI: 33 luni

U PROfECTUtU'

•* k| Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider* UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivltatea: Subactiv. 1.1.1 Achiziția si elaborarea studiilor de teren

Categoria cheltuială eligibili: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică Subcategoria cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 Descrierea cheltuielii

Elaborare studiu geotehnic

Achiziție:

!D dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1.000.00

Valoare totală [LEf]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare loială eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare 1ots!S neefigibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI|

1,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEi]

0.00

Public [LEI]

1.000.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeiigibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare in vederea elaborării studiilor de teren

Documente justificative

Activitatea: Acthr. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivltatea: Subactiv. t.1.1 Achiziția si elaborarea studiilor de teren

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială ellgfbllă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28


Descrierea cheltuielii

Elaborare studiu topografic

Achiziție: !D dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală [LEI]

1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,190.00

Valoare TVA [LEI]

190.00

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

23.B0

TVA eligibil [LEI]

190.00

Public [LEI]

1,190.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,166.20

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Cheltuieli necesare in vederea elaborării studiilor de teren

Documente justificative

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactlvltatea: Subactiv. 1.1.2 Obținerea Certificatului de urbanism si a avizelor/acordurilor/autorizatiilor de principiu Categorie cheltuială eligibilă; 14 - cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

Subcategorle cheltuială elîglbllă:43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șlobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu

Achiziție: ID dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

1,000.00

Valoare totală [LEI]

1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală efiglbilă [LEI]

1,190.00

Valoare TVA [LEI]

190.00

Valoare totală neeiiglbilâ [LEI]

0.00

EîigîbH [LEI]

1,000.00

Contribuia propne eligibilă [LEI]

23.80

TVA eligibil (LEI]

190.00

Public [LEI]

1,190.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,166.20

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare In vederea obținerii avizelor

Documente justificative

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactlvltatea: Subactiv. 1.1.3 Achiziția si elaborarea expertizei tehnice, a audltului energetic si a documentației tehnico-economice Categorie cheltuială eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eliglbllă:44 - proiectare șl Inginerie

-x      Dan c rlorea cheltuielii

J Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si DAU

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

22.950.00

Valoare totală [LEI]

27,310.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,950.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

27,310.50

Valoare TVA [LEI]

4,360.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,950.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

546.21

TVA eligibil [LEI]

4.3Ș0.50

Public [LEI]

27,310.50

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,764.29

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Cheltuieli necesare In vederea elaborării documentației tehnice

Documente justificative

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de Investiții

Subactivitatea: Subactiv. 1.1.4 Achiziția si elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv etapa de evaluare a proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistenta tehnica in perioada de evaluare a proiectului

Achiziție: ID dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

24,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

24,500.00

Valoare TVA [LEI]

4,655.00

Eligibil (LEI]

24,500.00

TVA eligibil [LEI]

4,655.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neellglbll [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat


Cantitate

1 buc

Valoare totală [LEI]

29,155.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

29,155.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

583.10

Public [LEI]

29,155.00

Nerambursabil [LEI]

28,571.90


Justificarea cheltuieli!

Chelluiel necesare In vederea elaborării si depunerii dosarului de finanțare

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire sl derularea procedurilor de achiziție

Subactivitatea: Subactiv. II.1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor

Categorie cheltuială ellglbilă:14- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță


Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar {fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală [LEI]

5,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,000,00

Valoare totală eligibilă [LEI]

0.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

5,000.00

Eligibil [LEI]

0,00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

0.00

Neeligibil [LEI]

5,000.00

Nerambursabil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Documente justificative

Activitatea: Activ, II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării Subacthrltatea: Subaciiv. il.2,1 întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Categoria cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare șl asistenta tehnică SubcatsgoriB cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Doscrierea cheltuielii

Întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Achiziția:

ID dosar achiziția;

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1.000,00

Valoare totală [LEI]

1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,190.00

Valoare TVA [LEI]

190.00

Valoare totală neeliglblfă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,000.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

23.30

TVA eligibil [LEI]

190,00

Public [LEI]

1,190.00

Nealigibll [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,160.20

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de slat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare întocmirii documentațiilor de avize - faza PT

Documente justificative

Actfvltatea: Activ, 11.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, Inclusiv verificarea proiectării

Subactlvitatea: Subactiv, 11.2.2 întocmirea DTAC, obținerea AC. realizarea PT+CS*DDE inclusiv verificarea tehnica a proiectării si

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și Inginerie

Descrierea cheltuielii

Realizare OTAC, obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a DDE

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

53,351.00

Valoare loială [LEI]

63,487.69

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

53,351.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

63,487.69

Valoare TVA [LEI]

10,136.69

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

53,351,00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,269.76

TVA eligibil [LEI]

10,136.69

Public [LEI]

63,487.69

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

62,217.93

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de a|utorde stat:

Documente Justificative

Activitatea: Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactivltatoa: Subactiv. 11.3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

Subcatagoria cheltuială ellglbllă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Achiziție:

1D dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEII

4,585.00

Valoare totală [LEI]

5,456.15

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,585.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,456.15

Valoare TVA [LEI]

871.15

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,585.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

109.13

TVA eligibil [LEI]

871.15

Public [LEI]

5,456.15

Neellgibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,347.02

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului

Documente Justificative

Activitatea: Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dlrigentie de șantier

Subactivltatoa: Subactiv. 11.4.1 Prestarea serviciilor de dlrigentie de șantier

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică Subcategoria cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică


Descrierea cheltuielii

Dirigentie de șantier

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială* Cheltuială directă


Preț unitar (fără TVA) (LEI]         17,590.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI)         17,590.00

Valoare TVA ]LEI]          3,342.10

Eligibil (LEG          17,590.00

TVA eligibil [LEI]          3,342.10

Neeligibil [LEI]                 0.00

TVA Neellgibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

20,932.10

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,932.10

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

418.65

Public [LEI]

20,932.10

Nerambursabil [LEI]

20,513.45


Justificarea cheltuielii

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactlvitataa: Subactiv. 11.5.1 Amenajarea terenului

Categorie cheltuiala eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategoria cheltuială eligibilă: 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achiziție:

ID dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

32.389.60

Valoare totală [LEI]

38,543.62

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

32,389.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

38,543.82

Valoare TVA (LEI]

6,154.02

Valoare totală neeliglbllă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

32,389.60

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

770.88

TVA eligibil [LEI]

6,154.02

Public [LEI]

38,543.62

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

37,772.74

TVA Neeligibil [LEI]

0,00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare amenajării terenului

Documente Justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. II .5.2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Categoria cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială ellglb!lă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Asigurarea utilităților

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]'

5,000.00

Valoare totală [LEI]

5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,950.00

Valoare TVA [LEI]

950.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,000.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

119.00

TVA eligibil [LEI]

950.00

Public [LEI]

5,950.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,631.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Documenta J ustificativo

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivltatea: Subactiv. II.5.3 Construcții si Instalații

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorle cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții ți instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții si instalam

Achiziție: ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate-

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1,264,302.55

Valoare totală (LEI)

1,504,520.03

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1 264,302.55

Valoare totală eligibilă [LEIJ

1,504,520.03

Valoare TVA [LEII

240,217.48

Valoare totală neeligibilă JLE1]

0.00

Eligibil [LEI]

1,264,302.55

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

30,090.41

TVA eligibil [LEI]

240.217.48

Public [LEI]

1,504,520.03

Neellglbll (LEI)

0.00

Nerambursabii [LEI]

1,474,429.62

TVA NeellgibH [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat;

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare modernizării si reabilitării cresei (capitol 4.1 din DG)

Documente Justificative

Activitatea: Activ. If.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivltataa: Subactiv. 11.5.3 Construcții sl Instalații

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorle cheltuială eHglblfă:53 ■ cheltuieli pentru construcții și Instalați]

Descrierea cheltuielii

Montajul aferent echipamentelor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEIJ

4,266.98

Valoare totală [LEI]

5,077.71

Valoare totală (fără TVA) (LEIJ

4,266.98

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,077.71

Valoare TVA [LEI]

810.73

Valoare totală neeligibllă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,266.96

Contribuția proprie eligibilă [LEIJ

101.56

TVA eligibil [LEI]

810.73

Public [LEI]

5,077.71

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,976.15

TVA Neeligibil [LEIJ

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Documente Justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactlvltatea: Subactiv. il.5.4 Datări si echipamente

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcatagorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilajeachipamente cu și fără montaj, dotări)

Deșertarea cheltuielii

Achiziție echipamente

Achiziția:

ID dosar achiziție:

lip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEIJ

82,043.00

Valoare totală [LEIj

97,631.17

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

82,043.00

Valoare totală eligibilă [LEIJ

97,631.17

Valoare TVA [LEI]

15,588.17

Valoare totală neeiigibilă [LEIJ

0.00

Eligibil [LEI]

82,043.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,952.63

TVAeltgibil [LEI]

15,588.17

Public [LEI]

97,631.17

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

95,678.54

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcaîegoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente achiziționării echipamentelor

Documente Justificative

Activitatea: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactlvitatea: Subactiv. 11.5.4 Dotări sl echipamente

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcatagorie cheltuială cllglbllă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Achiziție dotări

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directa

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

222,823.46

Valoare totală [LEI]

265.159.92

Valoare totală (fără TVA) [LEIj

222,823.46

Valoare totală eligibilă [LEI]

265,159.92

Valoare TVA [LEI]

42,336.46

Valoare totală neellgibiiă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

222,823.46

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

5,303.20

TVA eligibil [LEI]

42,336.46

Public [LE1|

265,159.92

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

259.856.72

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Documente justificative

Activitatea: Activ. II. 5 Activitatea de realizare a Investiției de baza

Subactlvitatoa: Subadiv. II.5.5 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Categorie cheltuială eligibilă: 16- cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcatogorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizare de șantier - Lucrări de construcții sl instalații

Achiziție:

ID dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate'

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

45,882.41

Valoare totală [LEI]

54,600.07

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,882.41

Valoare totală eligibilă [LEI]

54,600.07

Valoare TVA [LEI|

8,717.66

Valoare loială neeiigibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

45,882.41

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,092.01

TVA eligibil [LEI]

8,717.66

Public [LEI]

54,600.07

Neeligibil [LEII

0.00

Nerambursabil [LEI]

53,508.06

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare organizării șantierului - lucrări

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a Investiției de baza

Subactlvltatea: Subactiv. 11.5.6 Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategoria cheltuială ellglbllă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier


Descrierea cheltuielii

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Achiziție: ID dosar achiziție:

Tip cheltuială-

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LE!]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,140 00

Eligibil [LEI]

6,000.00

TVA eligibil [LEI]

1,140.00

Neeligibil [LEI]

000

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate;

1 buc

Valoare totala [LEI]

7,140.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,140.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

142.80

Public [LEI]

7,140.00

Nerambursabîl [LEI]

6,997.20


Documente Justificative

Activitatea: Activ, li.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactfvltatea: Subactiv. il.5.7 Comisioane, cote, taxe

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziție:

ID dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

14,870.24

Valoare totală [LEI]

14,870.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,87024

Vaioare totală eHgibiiă [LEI]

14.870.24

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

14,870.24

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

297.41

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,870.24

Neellglbit [LEI]

0.00

Nerambureabil [LEI]

14,572.83

TVA Neellglbil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieli!

Cheltuieli necesare achitării cotelor ISC/CSC

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivltatea; Subactiv. II.5.8 Cheltuieli diverse si neprevăzute

Categorie cheltuială eligibilă: 18- cheltuieli diverse șl neprevăzute Subcategorie cheltuială eligibilă:60 * cheltuieli diverse și neprevăzute


Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială-

Cheltuia directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]'

270,368.00

Valoare totală [LEI]

321,737.92

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

270,368.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

191,590.00

Valoare TVA [LEI]

51,369.92

Valoare totală neeligibilă [LEI]

130,147.92

Eligibil [LEI]

161,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,831.80

TVA eligibil [LEI]

30,590.00

Public [LEI]

191,590.00

Neeligibil [LEI]

109,368.00

Nerambureabil [LEI]

187,758.20

TVA Neeligibii [LEI]

20,779.92

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Documenta Justificative

Activitatea: Activ. II.7 Derularea activităților obligatorii de informare sl publicitate

Subactivltatsa: Subactiv. 11.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Categorie cheltuiala etlgibllă:8 ■ cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategarie cheltuială eligibili: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Informare sl publicitate proiect: realizare panouri de informare (2 buc) sl etichete autocolante

Achiziție:

1D dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

9,310.00

Valoare totală [LEI]

11,078.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11.078.90

Valoare TVA [LEI]

1.768.90

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,310.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

221.58

TVA eligibil [LEI]

1.768.90

Public [LEI]

11,078.90

Neeligibil ]LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,857.32

TVA Neeligibîi [LEI]

0 00

Ajutor da stat:


Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stai:

Subcategoria de ajutor da stal:

Justificarea cheltuielii

realizare panouri de informare sl eticheta autocolante

Documente justificative

Activitatea: Activ, tl.7 Derularea actlvilatilor obligatorii de Informare si publicitate

Subactlvltataa: Subactiv. 11.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Categorie cheltuială eiigibllă:8 - cheltuieli de Informare, comunicare și publicitate

Subcategorio cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de Investiție/produsului/serviciulul finanțat


Descrierea cheltuielii

Promovare obiectiv: anunțuri de începere si finalizare proiect 2 buc

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală [LEI]

5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,950.00

Valoare TVA [LEI]

950.00

Valoare totală neellglbilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

119.00

TVA eligibil [LEI]

950.00

Public [LEI]

5.950.00

Neeligibîi [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,831.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat'

Documente Justificativa

Activitatea: Activ. II.8 Auditarea proiectului

Subactivltatea: Subactiv. li.8.1 Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

Categorie cheltuială ellgibllă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect Subcatogorie cheltuială eligibilă: 15 • cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea chaltuioîil

Realizare rapoartelor de audit

Achiziție:

ID dosar achiziție:

I ip chelluială:

Cheltuială directă

Cantitate-

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEII

25,200.00

Valoare totală [LEIJ

29,988.00

Valoare totală (fără TVA) [LEII

25,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

29,988.00

Valoare TVA [LEI]

4,788.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

25,200.00

Contribuția*proprie eligibilă [LEI]

599.76

TVA eligibil [LEII

4,788.00

Public [LEI]

29,988.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Neramburaabil [LEI]

29,388.24

TVA Neeligibil (LEIJ

0 00

Ajutor da stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria da ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente auditului financiar al proiectului (6 rapoarte)

Documente Justificative

J

ChaiturUi foiala proiect

Chaftulei totale eligibila •duaUMta proiect

Cheltui el tataia eigiWe ne actualizata pro! act

Public

Chetiutoli tataie narambwsabile

Cnettuiefl totete njutorde nat

Cheltuieli tauâ» contribuție-projm*

Cheltuit» totala natilgible proiect

intensitetM Intervenției

1

2.518.159.02

2.383,011 10

2383,011.10

2,383,011.10

2335,350.81

0 00

47380.29

135,147.92

9B.OOOO

1C10.1CT.OI

£3$3,0M.îi)

2^35,    :i

r '

■           9--00

'.•7 .-.1Y •

4?

1S514Z: 2

.. -

'. ■ A - ’ i

9Ș.0DW

UAT MUNICIPIUL BACĂU

2,518,159.05

2,383,011.15

383311 IC

'JiK-Țb     <•

1 v

2.3a3,01t.1C

2.335,35081

o.oc

47,88031

135,147 K

sacca

1

Cheltuieli totala proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizata prciact

ChatiUeH totaK eligibile reactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale naramburtabHa

Cheltuieli totale ajutor de stat

ChoitmH tataie cwtthbuți* propria

Chebuta'4 totale neeligihile proiect

Intensitate*

Intervenției

_

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0 00

000

0.00

000

37,97925

403.832 29

1935,399.57

ooo

0.00

000

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de Intervenție


Componenta 1Cod Categorie câmp de fntorvent*®Buget eligibil total


2,383,011.10 ( 100.00 %)

2,383,011.10 (100.00%)


Componenta 1

Cod regiune

Regiune

Județ

Buget eligibil

Ajutor de stat'

RO21

Nord-Est

Bacău

2,383,011.10 (100.00 %)

0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

2,383,011.10 (100.00 %)

Total ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)

| Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod Formă de finanțareBugetollglbii


01 Grant nerambursabil


2.383,011.10 (100.00%)


2,383,011.10 (100.00%)


| Buget - Tip teritoriu

Componenta 1
Cod Tip teritoriu
01 Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)Buget eligibil total


Buget eligibil.

.        . V


2,383,011.10 ( 100.00%)


2,383,011.10 (100.00%)


Buget - Activitate economică


Componenta 1


Cod Activitate economica

19 Educație


■     <>T'           -.«•                  .....-■ ■          <

Bugot eligibil


2,383,011.10 ( 100.00%)


Buget eligibil total


2,383,011.10 (100.00%)


| Buget ■ Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic
10 Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și


2,383,011.10 ( 100 00%)


Cod Tip obiectiv tematic

10 învățare pe tot parcursul vieții


Buget eligibil


2,383,011.10 100.00


Buget eligibil total


2,383,011.10 (100.00%)


| Buget - Mecanisme aplic, torit

Componenta 1


Cod Tip mecanism de livrare teritorială


Buget eligibil


02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabiiă


2,383,011.10 ( 100.00%)


Buget eligibil total


2.383,011.10 (100.00%)


Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Introducem

Nr. 15219/01/13.08.2019

în atenția: COSMIN NECULA

Funcția: PRIMAR

Denumire solicitant: MUNICIPIUL BACAU

Adresa: str. Calea Marasesti nr 6, cod postai 6000164 Munidul Bacau, Județul Bacau

Telefon: 0234.581.849

Fax: 0234.581.849

E-maif: secretariatprimar@primariabacau.ro; dlrector@adlbacau.ra

Cod SMIS; 128048

Titlul cererii de finanțare: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3

Axa prioritară: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții: 4.4 Investițiile în educație, In formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe șl învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Stimate Domn,

Urmare a evaluării tehnica si financiare a cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

 • 1.         Va rugam furnizați următoarele date statistice:

 • a)         Pentru evaluarea criteriului 2.1.1 “Capacitatea scolii (ICS)’, va rugam sa ne transmiteți pentru fiecare unitate de învățământ anteprescolar din reședința de județ, pentru anul școlar 2016 - 2017, numărul de locun st numărul de elevi înscris! pe fiecare unitate de învățământ anteprescolar,

 • b)         Va rugam furnizați următoarele date statistice pentru evaluarea subcriteriului 2.1.2 ‘Caracterul adecvat al utilităților", pentru fiecare unitate de invatamant anteprescolar de la nivelul UAT pentru anul școlar 2016/ 2017, răspunzând cu DA/ NU:

 • (a) unitatea are autorizație sanitară;

 • (b) unitatea este conectata la o sursă de apă autonzată;

 • (c) unitatea are contract de salubritate,

 • (d) unitatea nu are centrală termică, bazându-șe în schimb doar pe sobe/șeminee;

 • (e) unitatea nu are grupuri sanitare interioare (doar exterioare);

 • (f) unitatea nu este conectata la sistemul de canalizare sau nu are fosă septică;

 • c)         Pentru evaluarea criteriului 2.2.1 “Rata de Participare în învățământul Antepreșcolar (PÎA)", va rugam sa ne transmiteți la nivel de reședința de județ datele statistice cu privire numărul copiilor cu vârste între 0 și 4 ani înscriși în învățământul antepreșcolar, precum si populația de aceeași grupă de vârstă, la nivelul anului școlar 2016-2017.

 • d)        Pentru evaluarea criteriului 2.2.2 “Pregătirea pentru învățământul Primar (PRÎP)*, va rugam sa ne transmiteți la nivel de reședința de județ datele statistice cu privire la numărul copiilor înscriși în dasa 0 care au fost înscriși anterior în învățământul antepreșcolar, precum și numărul total al copiilor înscriși în dasa 0 în respectiva reședință de județ, la nivelul anului școlar 2016-2017.

In condițiile In care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate In Sil IR - Sistemul Informatic Integrat al învățământului din România se pot utiliza alte surse de date pentru demonstrarea Informațiilor, cum ar fi corespondență, Indusiv electronică, de la Ministerul Educației Naționale, Inspedorate Școlare, Institutul Național de Statistică, Declarație pe proprie răspundere a benefldarului, etc.

 • 2)        Va rugam sa precizați daca proiectul propus este amplasat intr-o zona defavorizata a municipiului Bacau si, in caz afirmativ, transmiteți documente justificative in acest sens. Surea datelor. Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, pe baza Recensământului din 2011.

 • 3)        In conformitate cu precizările din adresa AM POR nr. 52385/10.04.2019, va rugam sa anexați documentației de finanțare Dedarațla reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare cu titlul "MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA

NR.3’ coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat șl activitățile descrise succint în fișa/fișeîe de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acestela/acestora), selectate și prioritizate de către Autoritatea Urbană;

 • 4)        Având In vedere ca in documentația DALI (parte scrisa - pag 33) menționați ca ‘Proiectul se va implementa in 12 luni", iar in Cererea de finanțare (pag 48) durata proiectului este 33 de luni, va rugam sa corelat! si sa transmiteți Graficul de realizare a investiției cu detalierea activităților pe toata perioada da implementare a proiectului;

 • 5)        Va rugam sa ne transmiteți Formularul F3 pentru lucrările de organizare de șantier sl Formularul F6 - Graficul general de realizare a Investiției.

 • 6)         in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, prezentai! o descriere sumară a lucrărilor de organizare de șantier devieri de ratele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc., după caz;

 • 7)        Având in vedere prevederile HG 742/13.09.2018, ari. 7 literele c) sl e) si ari. 12/4, va rugam sa ne transmiteU documentația DALI (partea scrisa si desenata) semnata st stampilata de verificatorul de proiect si de expertul tehnic. De asemenea, transmiteți si Referatul de verificare a proiectului;

 • 8)        Va rugam sa ne transmiteți Avizul Inspectoratului pentru Sltuatil de Urgenta Bacau, prevăzut In Certificatul de Urbanism nr. 550 din 13.07.2018;

9}        Având in vedere ca Certificatul de Urbanism nr. 550 din 13.07.2017 expira la data de 13 07.2019, va rugam sa ne transmiteți

Certificatul cu viza de prelungire;

 • 10)       Va rugam sa ne transmsiteti Planul de amplasament sl delimitare a imobilului vizat de OCPI In care sa apara regimul de inaltlme S+P+1E;


 • 11)        Cu privire la categoria de cheltuiala eligibila 8 - cheltuieli de informare comunicare și publicitate, subcategoria 17 - cheltuieli de informare șl publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului respectiv ‘realizare panouri da informare (2 buc) si etichete autocolante" estimata la suma de 11.078 lei Inclusiv T.V.A va rugam sa detaliat* aceasta cheltuiala, prin pnsma cerințelor cap 4.3.2 -Reguli specifica de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul Specific al Solicitantului, precizând numărul de etichete autocolante realizate si prețul unitar ai acestora, precum sl prețul unitar al panourilor de Informare

 • 12)        Va solicitam, sa corelați valorile stabilite pentru cheltuielile neeligibile si implicit, eligibile ale proiectului la nivelul Cererii de Finanțare - secțiunea Buget cu cele din "lista de echipamente șl/ sau lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile/ neeligibile', Astfel, In “lista de echipamente șl/ sau lucrări și/ sau servicii’ valoarea neeligibila a proiectului este 114.388 lei (136.097,92 lei inclusiv TVA) In timp ce in Cererea de finanțare valoarea neeligibila a proiectului este de 135.147,92 lei, inclusiv T.V.A. Va rugam sa retransmitetl documentele modificate in urma corelării.

 • 13)        In conformitate cu prevederile cap 4.2.2 - Criterii de evaluare tehnica si financiara din Ghidul Specific (“Pentru lucrările pentru

care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent minim trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite dtn surse verificabile șl obiective etc.). Pentru echipamentele care urmează a fi achiziționate se vor prezenta distinct trai oferte de preț, în care să se precizeze clar dacă aceste echipamente sunt/nu sunt achiziționate cu montaj, și. după caz, dacă este/nu este inclusă șl înjreținerea acestor echipamente în exploatare’), va solicitam sa prezentați minim 3 oferte de preț pentru elementele de cost (echipamente, dotări) cuprinse in bugetul proiectului;

De asemenea, va rugam sa retransmiteti ofertele de preț anexate inițial documentației de fiantare, aslgurandu-va ca fiecare oferta in parte are număr de înregistrare, este datata sl cuprindă un minimum da caracteristici tehnica pentru elementele ofertate.

 • 14)        Pentru evaluarea criteriilor 6.1 Gradul total de îndatorare al solicitantului sl 6.2 Gradul de autofinanțare din veniturile proprii va rugam sa ne transmiteți următoarele documente financiare aferente exercițiului financiar 2016;

 • - Bilanțul

 • - Contul de rezultat patrimonial

 • * Contul de execuție bugetară (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli)


 • - Indicatori de execuție bugetara anuali - (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor ari. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2A1) si ale art. 76A1 alin (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale’)

 • - Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de Îndatorare

 • - Situația venituri pentru Investiții (venituri proprii pentru investiți), venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entității, transferuri din bugetele centrale pentru investiții)

 • • Alta documente care sa iustina informațiile suplimentare solicitate - (dacă este cazul)

 • 15)       Va rugam sa precizați daca ati depus cel puțin încă un proiect sau derulați Investiții din alte surse de finanțare (ex. POCU, PNDR, PNDL), cu care prezentul proiect ar fi complementar. Prezentat! documente doveditoare in acest sens;

 • 16)        Va rugam sa retransmitetl Extrasul de Carte Funciara actualizat, cu înscrierea corecta a adresei imobilului vizat de investiție (Municipiul Bacau, str. Pictor ion Andreescu nr. 5, județul Bacau), respectiv a regimului de înălțime (S+P+1E).

Concluzie cerere da clarificări

Termenul de răspuns este 28.06.2019. Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@admordest.ra, până la data de 14.06.2019.

Vă atragem atenția că, în cazul în care nu ne furnizați clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanțare poate fi respinsă.

După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (în cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este, In nidun fel, legată de conformitatea ori conținutul răspunsului dvs.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din .Instrucțiune semnătura digitala', poștală pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014-MANUALE.

Pe aceasta cale, dorim să vă propunem data de 04,07.2019, ora 10:00 pentru efectuarea vizitei la fața locului pentru proiectul “MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3", propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/4/2017/4/4,4/4.4/1/1237/21-02-2019, (COD SMIS 128048),

Menționăm că la această vizită vor participa experți din partea Ol ADR Nord-Est;

Renala Alexandra Caruntu, Secretar comisie evaluare

precum a> următorii expert! evaluatori:

 • - Aurel Rlzescu, Expert tehnic

 • - Diana Hromei, Expert financiar

Vă rugam să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea (organizației/ instituției) dumneavoastră, a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul Instituției pentru a participa la vizita locului. La vizita la fața locului, pot participa In măsura disponibilității și proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informații de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului. Precizam ca nu se va prelua nidun document la etapa de vizită la fața locului, iar cererea de finanțare nu va putea fi completată/modificată Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea In orginal a documentelor anexata la cererea de finanțare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se vor verifica constituie anexa 1 la prezentul document. Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea de a participa la vizita pe teren In aceeași zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificării. Cu toate acestea, In cazuri excepționale șl obiectiv justificate, vizita fa fața locului poate fi amânată fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. In cazul In care vizita Ia fața locului nu se realizează In maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări, proiectul dvs cu titlul

•MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3”, propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/4/2017/4/4.4/4.4/1/1237/21 -02-2019, (COD SMIS 128048), va fi respins din cadrul procesului de evaluare șl selecție.

Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est este Renala Alexandra Caruntu, e-mall: renata.caruntu@admordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama

Director Direcția Organism Intermediar POR Semnătura

Avizat.


Iulian Constantin Pristavu Președinte comisie evaluare Semnătura

întocmit.

Renala Alexandra Caruntu Secretar comisie evaluare Semnătura

Anexa 1 - Usta documente a căror conformitate cu originalul va fi verificata cu ocazia vizitei la fata locului:

 • 1.          Documentele statutare ale solicitantului

 • 2.          Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

 • 3.         Documente privind datele financiare ale solicitantului

 • 4.         Declarația de angajament pentru sumele ce Implică contribuția solicitantului

 • 5.          Declarația de eligibilitate a solicitantuful

 • 6.          Declarația privind eligibilitatea TVA

 • 7.        Documentația tehnlco-economlcă (faza SF/DALI sau SF/DALI + PT)

 • 8.         Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire

 • 9.         Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), In conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecta publice șl private asupra mediului, cu completările șl modificările ulterioare, sau Clasarea notificării


 • 10.        Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economlce șl a Indicatorilor tehnlco-economlci, inclusiv anexa privind descrierea sumară a Investiției propuse a fi realizată prin proiect

 • 11.        Devizul general pentru proiectele de lucrăn In conformitate cu legislația In vigoare - a sa vedea structura devizului general din cadrul legislației în vigoare privind aprobarea eonțmutuîui-cadru al documentației tehnico-economlce aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 12.        Lista de echipamente și/sau lucrăn'șifsau serviarcu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eliglbile

 • 13.        Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea Modelul I (orientativ) - Notă

privind încadrarea In standardele de cost, din cadrul Anexei.......) și, pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard

de cost, documente justificative care au stal fa baza stabilirii costului aferent

 • 14.        Pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului

Aceste documente pot fi proiectul tehnic, autorizația de construire, contractul de lucrări atribuit după 01.01.2014.

 • 15.        Documente strategice relevante.

 • 16.        Avizul Ministerului Educației Naționala

 • 17.        Documente privind dreptul de proprietate/ administrare.

 • 18.        mputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul).

 • 19.        Alte documente anexate in copie ia documentația de finanțare.

Răspuns Introducere

Răspuns punctul 1 A:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atașam datele statistice furnizate de care Centrul Bugelar Creae Bacau (fiind de altfel singura instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 ai 1735/25.06.2019.

Răspuns punctul 1 B:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atașam datele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Crase Bacau (fiind de altfel singura inslilutie care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06 2019 si 1735/25.06.2019.

Răspuns punctul 1 Gt

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atașam datele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Crese Bacau (fiind de altfel singura Instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 si 1735/25.05.2019.

De asemenea atașam si prinț semen ale mailurilor de corespondenta intre preprezenlantul DAT Nun Bacau si Direcția juteteana da Statistica Bacau pentru a justifica numărul copiilor cu varsta intre 0 sl 4 ani la nivelul Municipiului Bacau la nivelul anului școlar 2016-2017.

Răspuns punctul 1 D:

Referitor la aceasta solicitare precizam ca am realizat toate demersurile necesare obținerii acestui indicator atat de la Direcția Județeană de Statistica Bacau, Centrul Bugetar Crese Bacau si Inspectoratul Școlar al Jud. Bacau Insa nu am primit nici un răspuns pana la aceasta data. Direcția de statistica si Centrul Bugetar Crese nu dețin in evidentelor lor aceste informații iar Inspectoratul Școlar al jud. Bacau nu a furnizat răspunsul solicitat prin adresa nr 6373/18.06.2019 in termenul solicitat.

Răspuns punctul 2:

Referitor la subiectul solicitat a fi clarificat precizam faptul ca prezent! proiect nu este amplasat intr-o zona defavorizata a Municipiului Bacau. Răspuns punctul 3:

Atașam prezentului răspuns la solicitare de clarificări Declarația reprezentantului tegai al solicitantului, conform carafa cererea de finanțare cu titlul “MODERNIZARE Sl REABILITARE CRESA NR.3" coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat si adlvitaile descrise succint în fisa/fisele de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate si prioritizate de către Autoritatea Urbana;

Răspuns punctul 4:

In cadrul DALI a fost evidențiat strict graficul de realizare a lucrărilor de construcție (12 luni) in timp ce In cadrul Cererii de finanțare pe langa durata de Implementare a proiectului (18 luni de la data semnării contractului de finanțare) s-a adaugat sl perioada de la demararea primei achiziții aferente proiectului si pana la semnarea contractului de finanțare (15 luni). Găsit! atașat Graficul detaliat de realizare a investiției cu cele 33 de luni (15 luni perioada pre-lmplementare sl 18 luni perioada de implementare)

Răspuns punctul 5:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Formularul F3 pentru lucrările de organizare de șantier sl Formulări F6 - Graficul general de realizare a investiției.

Răspuns punctul 6:Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Memoriul de organizare de șantier sl planul aferent organizării de șantier.

Răspuns punctul 7:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări adresa nr 6818/28.06.2019 emisa de UAT Municipiul Bacau cu privire la stadiul verificării documentației tehnico-economlce al comanda nr 69276/25 06 2019.

Răspuns punctul 8:

Referitor la aceasta solicitare precizam țapul ca proiectul a fost depus la faza DALI Iar Avizul ISU se obține ia faza DTAC, pentru aceasta fiind necesar elaborarea Scenariului de secuntate la Incendiu. Având in vedere ca nu au fost achiziționate serviciile de proiectare pentru prezentul obiectivul de investit!!, acesta activitate fiind previzionala a se realiza după semnarea contractului de finanțare, nu exista posibilitatea obținerii Avizului de securitate la incendiu ISU. Pentru faza de proiectare DALI se pot obține doar avizele de principiu Iar ISU nu emite un astfel de aviz conform procedurilor.

Răspuns punctul 9;

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Certificatul de Urbanism nr 550/13.07.2018 cu viza de prelungire.

Răspuns punctul 10:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări PAD-ul Crasei nr 3.

Răspuns punctul 11:

Valoarea de 11.078,90 lei inclusiv TVA aferenta subcategoriei 17 este formata din:

 • - numărul si prețul unitar al panourilor de informare; 2 panouri x 4.998,00 lei Inclusiv TVA per panou « 9.996 lei cu TVA

 • - numărul si prețul unilar al etichetelor autocolente realizate: 332 autocolante x 3,26174 lei Inclusiv TVA per autocolant = 1.082,90 iei cu TVA

Alai prețul unitar cu TVA al panourilor cat sl cel al autocolantalor se incadreaza in cerințele aferente capitolului 4.32.

Răspuns punctul 12:

Valorile din Bugetul proiectului si cele din Lista de echipamente, lucrări sl servicii sunt deja corelate. TVA-ul aferent sumei neellglbila de 114.368 lei din cadrul Listei este egal cu 20.779,92 lei (valoarea de la capitolul 3.6 nu este purtătoare de TVA), astfel valoarea totala cu tva este de 136.147,92 lei.

Răspuns punctul 13:

Se ataseaza prezentului răspuns ta solicitarea de aarificari ofertele de preț depuse inițial cu număr de înregistrare actual de la proiectant -BIA CONSPROIECT SRL Caraceristiole tehnice pentru dotări, utilaje si echipamente se vor face la faza de Proiect Tehnic conform Anexei 10 din HG 907/2016. In urma Breviarelor de Calcul (care se fac tot la faza de PT) vor rezulta caracteristicile necesare ale echiapmentelor. Atat pentru Dotări, cat sl pentru utilaje sl echipamente se vor întocmi Fise Tehnice de către proiectant!) de specialitate care vor cuprinde toate caracteristicile tehnice necesare. Drept urmare consideram ca nu este necesara întocmirea Fiselor Tehnica la aceasta faza de proiectare. De asemenea echipamentele sunt achiziționate cu montaj si nu este inclus n cadrul bugetului costuri cu întreținerea acestor echipamente in perioada de exploatare. Atașam In acest sens si punctul de vedere al proiectantului.

Răspuns punctul 14:

Atașam prezentului răspuns le solicitarea de clarificări situațiile financiare ale UAT Mlnlcipiul Bacau aferente exercițiului financiar 2016 conform solicitărilor.

Răspuns punctul 15:

Referitor la aceasta solicitare precizam faptul ca UAT Municipiul Bacau nu a mai derulat Investiții similare din alte surse de finanțare.

Răspuns punctul 16:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Extrasul de Carte funciara actualizat, precum si încheierea.

Răspuns concluzie

Pentru a justifica cele afirmate anterior atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări următoarele documente: Adresele nr 1698/21.06.2019 si 1735/25 06.2019 emise de Centrul Bugetar Crese Bacau

adresa nr 6373/18.06.2019 către Inspectoratul Școlar ai Jud. Bacau - pentru răspunsul aflerent punctului 1D

•          prinț screen ale mailurilor de corespondenta pentru răspunsul aferent punctului 1C

Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform careta cererea de finanțare cu titlul 'MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3' coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat si activilaiie descrise succint In fisafiisele de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate si prioritlzate de calre Autoritatea Urbana

Graficul detaliat de realizare a investiției

Formularul F3

 • •         Formularul F6

Memoriul de organizare de șantier si planul aferent organizării de șantier

adresa nr 6016/28,06.2019 emisa de UAT Municipiul Bacau cu privire la stadiul verificării documentației tehnico-economice Comanda nr 69275/25.06.2019

Certificatul de Urbanism nr 550/13.07.2016 cu viza de prelungire

-         PAD-ul Cresel nr 3

Fundul de vedere al proiectantului

situațiile financiare ale UAT Minicipiul Bacau aferente exercițiului financiar 2016

 • *          Extrasul de Carte fundare actualizat, precum sl încheierea.

Ofertele de preț depuse inițial cu număr de Înregistrare

PocumtrttslMtrwis

F10*f

DcU Inctncar» fliKr

ossewsre

cont execuție -diesuetl. 31 t2,21T_sa™it pot

E380C442&8FC1C149AFBF4Câ99fiFB92427A£41E4649B934CA4&599t

11/03/2019

Cont os execuție rugam

BTB52B8W

A'Jovq.va.1 ocrresa pcsțVa Croia nr3_setnrKilpcrf e3B0C442MFClCr49*PBF4C89a8FS92427A641£4649B934CA405«>t

11/03/2019

Adeverința adresa poștala Crasa nr 3

0

078SÎB85S

Anexa secțiunea Contart_Cma S.wnnatpdt

QDM9A2ABC4BE51A94COB5OeCttnS89C07«eC4*DeMCMCrmî735

11/03/2019

Anexa teaiuraa Context

B47B3B0F08

OedafSUe nerușinare CF Creta nr 3_semrrat pdt

E3fW442OTFC1C149AFB£4CBW6FB«42'AE41E4649B934CA.»95Wl

11*03/2010

OKiaror» asumare actualizare carte funciara

078528855

Studiu Geo Creta nr.3_temnat pal

E3B0C442»8FC1C149AFBF4Ca»JFBW427AE4lE4649B»34CA49599t

11/03/2019

Studiu Geotemc Crasa 3

S7852B855

Irtcneiere 49453 C«»sa nr 3_semnal f! )pot

E3BOC44290FClC149AFBF4C89O6FB9242:iE4'.£4049B934CA4959O1

11/03/2019

Incnsierr 48453

B78Meass

Indicatori da execuția bugetara anuall_Mmnai.pai

ElB0C44î9aFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41&«49B934CA495W1

11/03/2019

Indcaton do execut» cugetare

B7852B8M

lata de «tvpamen» crasa 3 semnat pol

Fae57A85e7e4WA774gBF-aEE4£S293SFB41OED963ACiD3F UA.0292

11/03*2019

U1I3 oempamonte iucnțri servită

1607CEF546

OedareUe TVA Creta nr.3_temnat paf

E3BQC442MFCtC149AFBF4C8996FB92427AE41E4849B934CA4fl5991

11«U/201fi

Deci«atle TVA Crasa 3.

B7B52B8M

Ra wuns Praieaant ClerWtoro Nr 2 - CfSta 3 semnat pdf

423640137fl6CftACF7e5a4Q43EB4P4F22C56C75B649B61&FBB8015BB

20,03/201»

PUNCT DE VEDERE PROIECTANT

O

8CB6ZH81

□aderate angajament Crasa nr.3_s«rnnatpdf

E30OC442MFC1C149AFBF4C89MFB»2427AE41E4(J49B934CA4MW

2CTO3/2019

Declarație de angajament CAE 2

B7852BSSS

Declarație amine eiigi Mirarea 1VA Crasa nr.îMmnai pdf

E3a0C442MFC1CI49AFBF4C»9eFBțr2427Ag41E4a49B»<CA4859at

2O<O3WO10

Declarate eligibilitate TVA CAE 2

eiassesiss

Uita da «rtpamenre crasa 3 (4) semnat, pr*

F2C1A5CCSFF0F2DBAE1B9CD8384M2AF3MeA5CE4F7W)9C7EA725

2003/2019

Uita edilpamentaiuaan/wrvldl CAE 2

FBM542EBCI

Adrasanr 6373 Om 10 08201» Mmnalpdf

E3BOC442S9FriC149AFeF4C899eFB92427AE41E4649B934CA4960«t

28/08/201»

Aa-osanr 8373 <*n 18.06.2019

0785200»

Anexa 1.3 semnata Mmnalpdr

E30OC442MFC1CI4SAFBF4C89S6F09S427AE41E4649B934CA495991

2M3B/2O19

Anexa 1.3 semnat

078MB8M

Anxa * prtototopran CU Crasa nr:3 semnai p«

E30OC44;t96FC1C1.19AF0F4CKWeK427AE4tE.i6496834CA495391

2S/C6/2Q10

Anul * onofoloolan CU Crasa or 3

B7852S8»

Bilanț 31.122018 semnaLpdf

E38OC44298FC1C149AFBF4C69WF0924Z7AE41E4B49B934CA4 95991

28/06/2019

Blant 31.12.2016

(37M20M5

Comunicarea incnotoril-crcsa 3 semnat pdf

E3S0C44293FCIC149AFBF4C6W37B924Z7AE4IF.484EBKj4CA49599t

28/06/2018

Comunicare» inchtHsni^eiesa 3

878528855

Cont de rezultat patrimonial osc 2016 semnal pdf £3B0C442fl8FCtC149AFBF4C8»9BFBK427AE41E4e49aS34C*4M9l91

28/OW2O19

Cont de rezultai patrimonial dec 2018

07SS2B8K
E3B0C442IJ8FC1C 14f)AFBF4 C9996FB92427AE41 e4(M9B934CA49!5991 O7852B855


Cont execute dieituieii Secțiunea da dezvoltare dec201fl semnat pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8W6FB92427AE41E4849B034CA495991 B7852B855


- Cort execuție cneiiuieii Secumaa do funcționar* dac20i8 semnat pdf 63B0C44298FC1 Ct49AF0F4C89S6F892427Ae41648458934CA495&91 «78520855


Cont execute veniiurt dec 2016 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4849B934CA495991

678528955


Cort execuție venituri Secțiunea aa dezvoltau» dec 2016 semnat pdf 63B0C44258FC1C1-t9AFBF4C89WFS92427AE4ig4846B934CA49599i B7852B855


Cont execuție venituri Sesiunea de funcționare dec2018 aemnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C89WFB92427AE41E4640B934CA495S91

B7852B855


CU prelungit crasa 3 semnai pdf

F3BOC442<l8FClCl40AFBF4C9996F6g2427AE41E<64&0O34CA4M99l

07(1536655


Date statistice punctul 1A 1B si tC_parte 2 semnat pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA4959Sf B7852B855


Declarați» minim DriFES» Crasa 3 semnat por

E3B0C44298FC1C149AF BF4C89&6FE&2427AE41 E4849a934CA495Ml 07B52BWS


Extras cana funciara Crasa 3 semnai pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C6996FBS2427AE41E4649B934CA495991 B7652H855


Formularul F3 semnat pdf

63eOC442OeFCiCl49AFBF4CB906FB92427AE4lE4«49S934CA4O5991

BF852B8S5


Formularul F6 semnat.pdf

E3B0C44296FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


Graficul acUVilauior GAHTT Croo 3 semnat pdf

A574A242C8B80ACCBCS27O1311A8BF.C091 E6AB37OC57C4AB2AMC3

1FC54AFAC8


indwiera crasa 3 samnat.pdf

E380C4429SFCtC149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA49S991 B7852BB55


imbcaton de execut:» bugetara tlec20l6 semnai pdf

£380044298 FC1C149AFBF4CB996F992427AE41E4B49B934CA49599 ț 076528855


Memorai Orgsnfcara șantier sernnatpdf

E3BOC442MFC1C149AFBF4C8996F092427AE41E4849B934CA495991

878528855


Oferte de preț depuse mitjsi înregistrata semnat pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46490934CA495991

07A52B5W


FAD crasa 3 sernnatpdf

E3B0C44298FCtC149AFBF4C«998FB92427Ag41E4649B934CA49M»t

07852B855


Pian Organwa Șantier Crasa 3 semnat pdf

E3BOC4*2O«FC1Ci49AF8F4C8996F092427A£41E4849B934GA4ft59B1

076520855


.9:V       •>■ Ui* r.ț

Punct ds vedere proiectant semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B555                                   v

Răspuns tNS BACAU punctiil 1 o s» i d semnaipof

E3B0C-44298FC1C149AFBF4C6990FB9242 r AE41 E46480934CA49»91 078520855


Răspuns punctul 1 „parte 1 sernnatpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4849B934CA49599Y

878528855

Răspuns punctul 7 - Adrese 8818 Crasa nt 3 semnai pdf

E3B0C4429aFC1C149AFBF4C8996FS92427AE4lE4849e834CA49599l

078528855


2.8W2019


20/06/2019


29'06'2019


28/08/2019


28W2019


284)8/2019


2MW2CH9


29406/2019


23/06/2019


28/08/2019


W06/2W


2BW2019


28/08/2019


28i06/201&


284)812019


2&A»2019


28/06/2019


28/oe/»i9


28W2019


28/08/201#


28/06/2019


2&O6/MJU


■ri


Coni oxecune ctieitmoit aocZOiaCont execuție cheltuieli Secumea de dezvoltare dec2016


Coni execut» chî<twei< Stctrjnoa de lunciionara dec2016


Cont execuție venituri dec 2016


Cont execuția vemiun secțiunea de dezvofiore dac 2016


Cort execuție verituri Secțiune» aa functtonere dec 2016


CU prelungit crasa 3


Ost» sutitstice puncus IA 1B d 1C„parte 2


Daaaraue mirum Ojf&SI


Extras carte funciara Creta 3


Formularul F3


FomudaruJ F6


Graficul acttviiatitor GANTT Creta 3


Indiei ere crasa 3


indcaton de execuție cugetam dec20i6


Memefiu Orgaruzar» saniiw


Oferta de preț flepuaetnuuU «veguvata


PAOcras*3


Pian Organizare Șantier Crasa 3


Punct de vedere proiectant


Răspuns JHS BACAU punctul 1 c si 1 d


Răspuns punctul 1 „paria 1


Ra spunt punctul 7 - Aorasa 6918 Crn« nr 3


Reteveu subsol crasa 3 semnai pdf

E3B0C44298FC1C WAFBF4C8996FB92427AE41 E4649B934CA49599t 678526855

28/06/2019


Relevau subsol crasa 3


CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA,                                                     în calitate de reprezentant legal/împuternicit

al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului . proiect inclusiv pentru implementarea în partener iat a acestuia.

NT'           •                         /Îl

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.


Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit COSMIN NECULA.

Data

28/06/2019 14:59:32
Diqitally siqned

NECULA by NECULA

COSMIN

COSMIN Date: 2019.06.28

15:04:10+03'00'1

6.                      Rol:   Asistent manager

Nume persoană:   Sa ia Andrei Alexandra

Codul ocupației:   334303 asistent manager

Atribuții:    •         participă la ședințele lunare de progres în cadrai cărora se va analiza evoluția proiectului

din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

2

        oferă suport tn pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților ADR;

 • •         asigură activități de secretariat in pregătirea dosarelor de rambursare;

 • •         asigură activități de secretariat în pregătirea documentelor pentru audlt;