Hotărârea nr. 294/2019

Hotărârea nr. 294 din 31.07.2019 privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

;/> „ •

. / l

/(// ^3('7C7/f7

(               3

tîSf/fft/^oa//ti/   Z^z/z/zzz/zzzz/z// (tcăf/

HOTĂRÂREA NR. 294 DIN 31.07.2019

privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

 • • Referatul nr.7622 din 23.07.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investirii 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, conform anexei parte integranta.

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.7624 din 23.07.2019;

 • • Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7720/25.07.2019, favorabil;

 • • Raportul comun al Serviciului Tehnic Investiții și al Arhitectului Șef, înregistrat cu nr. 7755/25.07.2019, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1220/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1221/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1222/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1223/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4.4 - Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca;

 • • Ghid specific 4.4 învățământ ante-preșcolar și preșcolar;

 • • Cererea de finanțare Cod SMIS 128049;

 • • Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art.140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art.243 (1) lit “a” si “b” din OUG 57/2019;

In baza dispozițiilor ari. 129 (1) lit. “a” și ale art. 139 alin. (3), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9”, în cuantum de 1.843.235,08 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.751.932,71 lei și valoare totală neeligibilă de 91.302,37 lei.

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 126.341,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART, 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP/viCI

N.O. P./D.l ./O.T./EX. 1 /DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 294 DIN 31.07.2019

„MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investirii 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DQîNA lâțțAGOMIR ’ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU ,•#-----tV\             NICOLAE - OVIDIU POEOVJCI

MANAGER PROIECT DIANA MARINORGANISM INTERMEDIAR PENTRU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020

Anexa V/OI.AM/1 Manualul de evaluare, selecție și contractare POR 2014-2020, ed.II, vers.O

Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale

Nr. 17847/0//09.07.2019

0 Către:

UAT MUNICIPIUL BACAU    Fax nr: 0234581849

COSMIN N ECU LA, Primar

email:   secretariatprimar@primariabacau.ro;

director@adlbacau.ro

0 De la:

Cristian Gheorghe ZAMÂ, Data:    09.07.2019

Director Direcția

Organism Intermediar

POR,

Ol ADR Nord-Est

q Ref:

Solicitare documente in Pagini: 4 etapa de precontractare

Urgent

Spre       spre      0 Rugăm             Pentru comunicare

informare comentarii      răspundeți             Pentru comur"care

Stimate Domn, întrucât aplicația MySMIS nu permite inserarea mai mult de 250 de caractere pentru fiecare anexa din lista documentelor solicitate in etapa de precontractare, va transmitem prin prezenta adresa o forma detaliata a scrisorii transmise prin sistemul MYSMIS.

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4/4.4/OS 4.4, precum si a încadrării proiectului dumneavoastră MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9”, beneficiar UAT MUNICIPIUL BAC AU, cod SMIS 128049, in alocarea financiara a acestui apel, se demarează etapa precontractuală.

Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR își rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare.

Pentru continuarea procesului anterior menționat, vă rugăm să transmiteți următoarele anexe obligatorii la contract, conform Ghidului general si specific pentru prioritatea de vestitii 4.4, Obiectiv Specific 4.4 • Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă:

 • 1. Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului. în cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare, acestea se vor

  j Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

  j str. Lt. Dfâghescu. nr. 9. ccd 610125

  i Pialra-Neamț, județ Neamț. România

  ' cod fiscal: 11616139


  lei.. 0233 218071/224188, 074 1 230230; fox: 0233 218072 tel.; 0233 236240/210685; fax: 0233 211060 O! POR tel./tax: 0233 218075/218073 EX-POST POR/POSCGE admordcst@adrnordost.ro: vavw adrnord03i.ro
anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

 • 2. Modificări privind documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, (dacă este cazul).

 • 3. Declarația de eligibilitate a solicitantului, se solicită completarea modelului standard de declarație la momentul contractării: formatul standard al Modelului - Declarația de eligibilitate anexa la Ghidul specific.

 • 4. Declarația de angajament actualizată.

 • 5. Declarația privind neductibilitatea TVA actualizata, daca este cazul.

 • 6. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat; Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

 • 7. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

 • 8. Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul). Se va completa Modelul - Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare, anexa la Ghidul specific.

 • 9. Documente privind dreptul de proprietate publica / administrare, actualizate, dacă este cazul.

Se vor prezenta extrase de carte funciară actualizate și în termen de valabilitate (emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea Încărcării in sistemul electronic MySMIS) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.

 • 10. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

în hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Hotărârea consiliului local de aprobare a a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente va conține următoarele informații minime:

 • •  valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) «Titlu proiect*, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă «suma în cifre» lei și valoare totală neeligibilă de «suma în cifre» lei

 • •  contribuția proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de ...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de «suma în cifre», reprezentând cofinanțarea proiectului «Titlu proiect».

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea și asumarea suportării din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

 • 11. Modificări asupra devizului general, dacă e cazul, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma procesului de evaluare și selecție, dacă este cazul.

 • 12. (dacă e cazul) Lista actualizată de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile.

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidențiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibite) cu menționarea prețurilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi Modelul • Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul) - conform Anexei la Ghidul specific.

 • 13. (dacă e cazul) Avizul/ Acordul ISC.

 • 14. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului, dacă este cazul.

 • 15. ANEXA 4 la contractul de finanțare ■ Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată) conform ultimei actualizări accesând link-ul: http://YAVw.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/generat/apeluri/ANEXA_4 la c ontracțu l_de_finan tare. docx .

 • 16. (daca e cazul) Anunțul de participare în SEAP pentru achiziția PT, dacă Beneficiarul depune documentația tehnică faza DALI anexată la cererea de finanțare.

 • 17. Formularul bugetar COD 23 - "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus, semnat și ștampilat de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Normele anexă la H.G. nr. 93/2016 si Formularul 1 -Fișa de fundamentare.

 • 18. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 19. Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat și activitățile descrise succint în fișa/flșele de proiect din care aceasta provine, selectate și prioritizate de către Autoritatea Urbană.

 • 20. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

De asemenea, vă rugăm să luati in considerare si următoarea recomandare rezultata în urma etapei de evaluare tehnică și financiară:

1. Având in vedere prevederile HG 742/13.09.2018, art. 7 literele c) si e) si art. 12/4, se recomanda transmiterea documentației DALI {partea scrisa si desenata) semnata si stampilata de verificatorul de proiect si de expertul tehnic, precum si Referatul/referatele de verificare a proiectului.

Termenul limita de transmitere a documentelor si a clarificărilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice, respectiv pana la data de 08.08.2019.

Cu toate acestea, in vedere urgentării procesului de contractare, va rugam sa aveți in vedere transmiterea acestor documente in termen de 10 zile calendaristice, respectiv pana la data de 19.07.2019.

Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim, Ol nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen, decât pentru necorelari in cadrul CF si/sau intre CF si documentele suport, cererea de finanțare respingandu-se automat in cazul in care documentele sunt incomplete. Este răspunderea și riscul dumneavoastră daca veți transmite documentele in ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.

Va rugam sa ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oiDor@adrnordest. ro, până la data de 10.07.2019.

Va rugam sa acordați o atentie deosebita aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

Având în vedere ca apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, va recomandam ca la aplicarea semnăturii digitale sa aveți în vedere prevederile din „Instrucțiune semnătură digitala", postata pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014- MANUALE.

Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est, este Roxana Ciofoaia, telefon/fax: 0233.218071 / 0233.218.072, e-mail: roxana.ciofoaia@admordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama                      Cristian-

Director Direcția Organism Intermediar POR Gheorghe Semnătura                                Zama

Avizat

Cătălină Petronela Murariu


Sef Serviciu Evaluare, Semnătura

Verificat

Gabriela Purcarea

Sef Birou Contractare Semnătură


Selecție si Contractare


Cătălină-

Petronel

®         DM* 201ÎW.W

Murariu «o-*-**


Gabriela Purcarea


întocmit

Roxana Ciofoaia

Expert verificator Semnătura


Roxana

Ciofoaia


Semnat digital de Roxana Ciofoaia Oala: 2019.07.09 11:49:49+03'00'

Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

înregistrarea cererii de finanțare

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est(ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/296/4/4/Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă

Cod proiect 128049

Titlul proiectului

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Componenta 1

POR/2017/4/4.4/4.4/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă

Schema de ajutor de stat


TITLUL PROIECTULUI

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

DAT MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice;

Cod CAEN principal:

04093

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data înființării;

Înregistrat in scopuri de TVA:

12/07/1993

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marasestl nr 6., județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849 / 0234581849

Adresa e-mall:

secretariatprimar@prlmariabacau.ro

Pagina Web:

www.municipiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚI

Funcție: Primar

Nume: COSMIN NECULA

Telefon/Fax: 0234581849 / 0234.588757

Adresă da e-mail: director@adlbacau ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN      Cont

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

ROD2TREZ24A51 510103710101X 0103710101X

Trezoreria

Municipiul Bacău

Dumbravei. nr. 1-3.. Localitate Municipiul Bacău. Cod postai: .Bacâu. România

TREZROBU

EXERCIȚI FINANCIARE - LEI

Psrtoada

NwtSr m*<llud« uUrt*t>

Cifra 0» aFacari

Activ» total*

Venituri totala

Capital social

t»crta

Capital wcial propriu

Profit NCT

Prostia aaploatara

Vânturi cafiCMara

CMttuUU cvrctriara

01/01/2014-31/12/2014

616

287,543.142.00

37$, 994,824.00

14.260,406.00

01/01/2015-31/12/2015

608

313,750.411.00

483.601,319.00

6.339.344.00

01/01/2016 •

31/12/2016

594

331.882.215 00

412.122.955.00

35.310,40000

01/01/2Q17 -

31/12/2017

594

3,381,281,654.

00

494.S38.031.00

103.443,756.00

01/01/2016 -31/12/2018

585

3.267.364.830,

00

245.589.054.00

•742.168 00

| FINANȚÂRI

Asistență acordată anterior

Cod SM1S: 16948

Titlu! proiectului: Retetinologizarea sistemului de termoficare din Municipiu! Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract Dată începere Dată finalizare Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar Valoare sprijin beneficiar Rambursare efectivă Entitate finanțatoare Curs de schimb


102377/06 SEP 2010

06 SEP 2010

30 IUN 2016

294,191,607.00

282,291.944.00

282,291,944.00

268.177.347.00

143,373,900.00

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza legată națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice: pe care proiectul si le propune sa ie atinga sunt următoarei©: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu caidura urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultat»

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare. CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de caidura,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor. stafie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid: -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoflcarecare s-a realizai prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare. pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in relele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțat»

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare. CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CETI Bacau Această componentă cuprinde; - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune. de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de caidura .vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLUHrezervor, stafie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: • Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare. pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35.8% la 28.8%. închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMIS: 37372

Titlul proiectului; Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău

Nr. de înregistrare contract;

Dată începere: Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar; Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă; Entitate finanțatoare: Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: Măsura CE:

Detalii proiect


3045/26.04.2012 126 APR 2012

26 APR 2012

26 SEP 2013

7.248,240.02

5.842.434.00

116.848.68

138.115.80

5.933.996.67

Uniunea Europeana

LEI din data de


NR. din


NR. din


Obiective

Obiectivul generala! proiectului este de creștere a calitatii vieții sl creare de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane si a condițiilor de trafic si de tranzit al municipiului, cu impact atit asupra mediului economic cit si asupra mediului social.

Obiectivele specifice:

Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau

Creșterea vitezei medii de circulație si, implicit, a fluentei de circulație pe străzile deservite cu 17,5% (de la 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (in principal refacerea rosturilor), rezultind intr-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.

Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, ele.)

Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul $1 întreținerea autovehiculelor

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar. Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Adivitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate adivitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate adivitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat repararea si modernizarea a 752.48ml. respectiv 11.211,95 ml ai pasajului Letea și căHor de acces pentru:

Număr de deschideri sl lungimea Ion 17 deschideri; 374, 72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Bicaz si strada Garofitei) Lunigimea totala a pasajului: 377 36 m;

Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m;

Latimea pârtii carosabile: 14,00 m;

Stâlpi de iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

Lucrări de reparații la nivelul caii de pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul instalații de iluminat pe pasa):

Lucrării de repatatii ia nivelul elementelor de rezistenta ale supra structurii si infrastructurii pasajului si ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces;

Lucrări de modernizare.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

 • 1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 2 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 2 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (ta începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roll-upu

Raport intermediar de audit financiar realizat.

Raport final de audit financiar realizat

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțat1 2

Realizare expertiza tehnica

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 23666

Titlul proiectului: MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI

Nr, de înregistrare contract: 3044/26.04.2012 f26 APR 2012

Dată începere; 26 APR 2012

Dată finalizare; 26 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 36.970,476.35 LEI

Valoare eligibilă proiect: 30.283,402 75 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 605,668.06          LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2.142,907.55         LEI

Rambursare efectivă: 21,713,789.35 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:        LEI din data de

Măsura de ajutor de stai

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Dotalli proiect

o         Lucrări la Calea Moinești propriu-zisă

Datorită traficului relativ mare, care se desfasoara pe Calea Moineștî, aceasta a fost proiectată cu o lățime de 12rn. cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralargire a Caii Moinesti. executate intre anii 20Q2 - 2003. de la doua benzi ia palat benzi intre pasajul Mărgineni și podul Trebes. Astfel porțiunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni și podul Trebis necesită introducerea pistelor pentru bicicliști precum și reabilitarea trotuarelor aferente, o         Amenajare intersecției Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni la 4 benzi, câte doua pe sens, pentru o bună integrare în rețeaua de străzi a municipiului Bacău, și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv in zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultate

 • 1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

 • 2 expertize tehnice

 • 1 studiu de trafic

 • 2 studii geotehnice

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

 • 1 studiu topografic

Avize și Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobata de Consiliul Local

I echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

1 Documentație Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație detalii de execuție pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe car se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

 • 1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor

 • 2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utililati; 1 contract lucrări de construcție)

1 contract de servicii de consultanta și asistenta tehnica - supraveghere de către inspectorii de șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistența tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note si dispoziții de șantier

 • 3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbal de predare-primire amplasament

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbai recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante

Procese-verbale la terminarea lucrărilor

 • 1. Pasaj suprateran Mărgineni modernizat:

 • - lungime: 600 m;

 • - parte carosabilă: 14,8 m

 • - trotuare: 2 X 2 m (1200ml)

 • - piste de bicicliști: 600 ml

 • 2. Podul peste pârâul Trebes construit:

-lungime; 27.1;

 • - parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

 • - trotuare; 2X 2m (54,2 ml)

 • - piste de bicicliști; 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

 • 1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975* km 3+017 26. km 3+044.36 - KM 3+084.38;

•trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

 • • piste de bicicliști: 1082.28 ml

•casete de lărgire: 222.45 ml

 • • reparații existent: 1082.28 ml (lățime de 50 cm)

 • - covor asflatic întreținere: 1082.28 ml (grosime 4 cm)

 • 2. Intersecția Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei- km 1+348

 • - piste de bicicliști: 166,5 ml

-trotuare: 2X 2m (333 m)

 • 3. Iluminat public

 • - Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) si intersecția giratorie (27 ml)

Recepții provizorii

1 proces-verbal recepție finală

1 contract prestări servicii pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri la intrările și ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner

100 mape de prezentare

1000 pliante de promovare a proiectului ți a surselor de finanțare 100 afișe

 • 4 conferințe de presă, organizate semestrial

Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului

25 apariții în presa regionala și locală

 • 1 contract de prestări servicii pentru audilarea proiectului

 • 2 Rapoarte de audit parțiale

1 raport de audit final

Rapoarte interne de monitorizare

Actlvltâti finanțate

Elaborare DAL), proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public

Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri

Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări

Asistență tehnică- supraveghere de către inspectorii de șantier

Achiziție lucrări de construcții (doua loturi)

Asistență tehnică- supiavegliere diri partea pioleclantulul

Achiziție servicii de publicitate

Achiziție servicii de audit

Cod SMIS:


38499


Titlul prefectului:


Nr. de înregistrare contract: Dată începere:

Dată finalizare:


REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI" OIN MUNICIPIUL BACĂU

3582127.11.2012 / 27 NOI 2012

27 NOI 2012

27 MAI 2014


Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă:


18.890.597.72


15,177,590.00

303,551.58

373,951.34


12.313,070.61


LEI


LEI


LEI


LEI


LEI


Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor da stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situaiiei actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunaiatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognoza!.

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari oi sl reabilitarea celor existente in zona Mioriței - 9 Mai - Vintului - Vadu Bistriței

 • *          Creșterea capadtatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%

 • *          Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 -15% prin amenajarea stafiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Certificat de Urbanism nr. 124 din 07.04.2010.

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate


Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar. Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Pfanul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie. respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnal

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 2.317,5 m (1788.5 m str. Mioriței si 507 m str. Vadul Bistriței si 22,0 m intersecție str. Mioritei-Vadu Blstritel-9 Mai)

Suprafața carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.718 mp str. Mioriței si 8.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitate » 25.812 mp (19.962 mp str. Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Vintului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Vintului ~ 3.124,0 mp

Suprafața trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp

Alveole statii autobuz proiectate = 7 buc

Suprafața statii bus - 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 16.601 mp

Număr locuri de parcare autoturisme « 603 bucăți

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena înalta densitate PE-HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str.

Vintului

Conducta de canalizare din PVC 0=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Vintului

Cămine beton armat = 24 buc

Cămine apometru+contor apa str. Vintului = 40 buc

Hidranti On 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi = 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasuflatori = 137 buc

Montare stilpi de iluminat proiectați = 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LEA 0.4 kV= 1715 m

LES 0.4 kV= 1115 m

Punct de aprindere iluminat public « 1 buc

Canalizalie betonata «1100 m

Cămine vizitare iluminat public = 33 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatitor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 3 plad permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 roil-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate. Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Servicii proiectare

Studii de circulație

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Oirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SM1S: 37787

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA l.L. CARAGIALE - MILCOV - INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACĂU

Nr. de înregistrare contract: Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare:


3581/27.11.2012 / 27 NOI 2012

27 NOI 2012

27 MAI 2014

30,115.444.47

24.200.404.36

484.008.09

643,947.01

10.671.549.78

Uniunea Europeana


Curs de schimb:


LEI din data de


Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legată comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiectiv»

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile (inclusiv ulilitati din corpul drumului), piecuin si lealizarea de par cari noi si reabilitarea celui existente in zona IX. Caragiale - Milcov - intersecție str. Lelea.

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi cu 35-40%, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% si la reducerea timpului de călătorie in oraș cu 13%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10-15% prin amenajarea a doua alveole pentru stațiile pentru transportul in comun, inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilitati, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș

 • •          Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate, percum si a sistemului de iluminat public in zona I. L. Caragiale - Milcov - intersecție str. Letea

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 210 din 14.05.2010

Decizie etapa de încadrare nr. 74/07.07.2010, emisa de APM Bacau

Decizia etapei de evaluare inițiala nr. 102 din 22.06.2010, emisa de APM Bacau

Aviz Alimentare cu apa nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apa Bacau SA

-         Aviz Alimentare cu energie electrica din 15.06.2010 emis de E.ON Moldova Distribuite SA

Aviz Alimentare cu energie termica din 08.06.2010 emis de SC CET SA Bacau

Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA

Aviz Telefonie din 23.06.2010 emis de Romtelecom

 • •         Aviz Sanatatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sanalate Publica a județului Bacau

Acord ISC nr. A188/27.08.2010

Aviz Comisia Tehnica de Urbanism a C.L.B din 17.06.2010 emis de Primăria Municipiului Bacau, Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism Hotaririle Consiliului Local 8acau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitatl ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activilati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier:

Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectata

Concordanta intre prevederile autorizației si proiect

Amplasament si repere de nivelment preluate si predate libere de orice sarcina executantului Piesele scrise si desenate sunt verificate

Existenta programului de control al calitatii vizat de Inspectoratul in Construcții este verificata

Construcția este realizata in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, si ale contractului

Tehnologiile de execuție sunt respectate si corect aplicate

Procese verbale in faze determinante si procese verbale de lucrări ascunse sunt semnate

Actele de recepție sunt întocmite

Actele de recepție si cartea tehnica a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 3015.0 m (2056.0 m pe str. Milcov. 944 m pe str. I. L. Caragiale si 15 m intersecție str. Milcov-I.L. Caragiale-Alexandru cel Bun)

Suprafața carosabil reabilitat - 43.207 mp (Milcov = 30.113 mp si I.L. Caragiale = 13.094 mp)

Suprafața trotuare reabilitate = 17.380 mp (11.549 mp str. Milcov si 5.831 mp str. I. L. Caragiale)

Suprafața locuri parcare + accese parcarî - 7.651 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 223 bucăți

Alveole statii autobuz = 2 bucăți

Rețea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PNG, L=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesteri armați cu fibra de sticla si inserție din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000, L=1610ml

Racorduri canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7. Pn 4, îmbinata cu mufa si garnitura. L=271 ml Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7,7, Pn4, îmbinata cu mufa si garnitura. L=365 ml Cămine de vizitare din beton echipate cu capace si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit = 33 buc

Aducere la cota cămine, guri de scurgere, rasuflatori = 249 buc

Stil pi metalici zincati h 8m, = 26 bucali

Stilpi metalici zincati h 9m. = 208 bucali

Fundații turnate = 235 bucăți

Canalizatie betonata cu 6 țevi PVC d=110 mm, « 6200 m

Cămine de tragere = 211 buc

t FS 0.4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

IES 0.4 kV cu cablu C2XAbY 5x25 mmp - 150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canalizatie betonata - 8480 m

LES 0,4 KV cu cablu CYEY-F 5x4 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc

Prize de pamint R disp <10 orimi = 36 buc Conductor de protecție OLZn 40x4 mm

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (braț simplu 0,8 m - 13 buc. braț dublu 0,8 m -15 buc. 1 buc pe un stilp cu braț existent) = 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (braț simplu 1,5 m-199 buc, braț nou dublu 1,5 m - 9 buc) = 217 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatîlor preconizate).

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea aclivitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție. 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de recepție finala a lucrărilor de reabilitare încheiat.

1 Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțat*

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de Asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS:

48166

Titlul proiectului:

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA ȘTEFAN CEL MARE. MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: Dată începere:

4130/07.04.2014 / 07 APR 2014

07 APR 2014

Dată finalizare:

07 IUN 2015

Valoarea totală proiect:

13.721.625.51

LEI

Valoare eligibilă proiect:

13,637,084.43

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

272,740.97

LEI

Valoare sprijin beneficiar;

256,318.05

LEI

Rambursare efectivă:

7,806,209.56

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Actjuridlc:   NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.

Obiectivele specifice:

 • 1. Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nivel de serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente In zona străzii Ștefan cel Mare.

 • 2. Creșterea capadtatii de circulație a străzilor st intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% .

 • 3. Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin roduooroa timpului do oatotoric datorita parcurgerii ocoloiasi distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.).

 • 4. Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 -15% prin amenajarea stafiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

 • 5. Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract încheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 630 din 21.11.2012

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 - emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr. 3517/26.11.2012 - emis de E-on Gaz Distribuție S.A., Centrul Rețea Bacau

Aviz amplasament apa nr. 9697/27.11.2012 - emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A,

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrica nr. 1000340325/11.12.2012 - emis de E-on Moldova Distribuție S.A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012 - emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012- emis de S.C. CET S. A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 - emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A

OCPI - Recepție tehnica pentru lucrări de măsurători terestre

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servicii de Consultanta in managementul proiectului finanțat

1 Contract de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului do către echipa Unltatii de Implementare o Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv Imbunatatirea transportului in comun prin:

Suprafața drumuri ranforsate - 25.700 mp

Suprafața trotuare noi ~ 15.400 mp

Borduri noi parte carosabila 20 x 25 - 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10 x 15 « 5.100 ml

Sistem rutier cu pavele ecologice * 2.900 mp

Sistem rutier nou ■ 200 mp

Spatii verzi = 3 200 mp

Zid de sprijin armat cu elevația de 2,00 m 3 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent = 142 ml

Rampe acces parcare, cu cate 10 trepte - 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap « 1 bucata

Rețea apa înlocuita, Dn 225 mm = 1.273 ml Branșamente Dn 90 mm « 330 ml

Rețea apa inlocuita, Dn 250 mm = 1.278 ml

Cămine de vane.carosabile, din beton - apa = 37 bucăți

Rețea canalizare = 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucali

Cămine noi de vizitare stradale din beton - canalizare =18 bucali

Relocare stilpi = 3 bucăți

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locate/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activităților preconizate).

1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfi rsitui perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul In construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 Roli-up

1 Raport intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate. Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Elaborare DALI si PT

Servicii de Consultanta in managementul proiectului

Lucrări de construcții

Servicii de Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintil de șantier

Servicii de asistenta din partea proiectantului

Servicii de Audit

Servicii de Informare si publicitate

CodSMIS: 114086

Titlul proiectului: „C-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea triaryinalizala din Municipiul Bacau"

Nr. de înregistrare contract: 53489 1 06.09.2017 / 06 SEP 2017

Dată începere

07 SEP 2017

Dată finalizare

13 NOI 2017

Valoarea totală proiect

227,056.49

LEI

Valoare eligibilă proiect

227.056.49

LEI

Valoare eligibilă beneficiar

80,796.27

LEI

Valoare sprijin beneficiar

LEI

Rambursare efectivă

64,762.87

LEI

Entitate finanțatoare

Uniunea Europeana

Curs de schimb

LEI din data de

Măsura.de.aiuter.dg.șțat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor focali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate. activitate de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatalirea competentelor membrilor/personaiului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDUDLRC - in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4 - Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de șarade si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

 • 1. RA 1:1 Grup de Acțiune Locala infiintat.

 • 2. RA 2:1 Adunare Generala GAL creata.

 • 3. RA 3:1 Comitet Director GAL creat.

 • 4. RA 4:1 regulament de funcționare GAL întocmit.

 • 5. RA 5:1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in interiorul GAL-ului realizata.

 • 6. RA 6:1 manager GAL angajat.

7 RA 7:1 asistent administrativ GAL angajat.

 • 8. RA 8: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

 • 9. RA 9:1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10:1 plan cu delimitarea teritoriului SDL întocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13. RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14:4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulli 30* ani).

 • 15. RA 15:1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si specialiști de la nivel local.

 • 16. RA 16:1 studiu de referința realizat

 • 17. RA 17:1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18:1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL. in special ZUM.

 • 19. RA 19:1 decizie privind declararea zonei/zonelor marginalizate.

 • 20. RA 20:1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzând si 1 facilitator).

 • 21. RA 21: 1 plan de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara întocmit.

 • 22. RA 22:5 parteneriate încheiate pentru dezvoltarea GAL.

 • 23. RA 23:6 ședințe ale Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24:12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25: 2 cutii ale cetățenilor amplasate.

 • 26. RA 26:1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27:1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor in rândul populației realizat.

 • 28. RA 28:1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29:1 lista de intervenții indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30:1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA 31:1 proiect implementat si finalizat.

 • 32. RA 32; 4 întâlniri de coordonare a proiectului.

 • 33. RA 33:1 antet al proiectului.

 • 34. RA 34:1 comunicat de presa publicat la începutul proiectului.

 • 35. RA 35: 30 de partldpanti la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36: 3 roll-upuri elaborate ce vor ii expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrul proiectului.

 • 37. RA 37:1000 flyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesat! si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcționai.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42:30 de participanti la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțate

A1. înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-202Q

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ulul 3i organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDL/DRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A 2.2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activități transversale

A 5.1 /Managementul proiectului si coordonarea activitatilor

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SMIS: 120769

Titlul proiectului: Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Nr. de înregistrare contract

82/29 MAR 2018

Dată începere

29 MAR 2018

Dată finalizare

29 IUL 2019

Valoarea totală proiect

424.838.97

LEI

Valoare eligibilă proiect

424,838.97

LEI

Valoare eligibilă beneficiar

213.443.54

LEI

Valoare sprijin beneficiar

LEI

Rambursare efectivă

416.342.19

LEI

Entitate finanțatoare

Uniunea Europeana

Curs de schimb

LEI din data de

Măsura.de ajutor de stat

Bâza legală națională Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:


NR. din


Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:


NR. din


Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau. serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2. Inltuducerea sl Implementarea unui sistem de management al calitatii st performantei CAI- la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților si cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local.

Rezultata

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1 - 2 focus grupuri cu 40 de participanti organizate in vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2 -1 Raport de audit intem realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 • Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 - 2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizării recertificaril ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6-1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 menținut in cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 • Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7-1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8-10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a Instituțiilor publice (CAF)

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9-1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10-1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau. a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management ai performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF menținui in Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14 -1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activităților de formare - curs Auditor intem

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16-14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor Intem

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite. în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17-36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activităților de formare - curs Managementul calitatii

 • 18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijiniri» măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18-36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatii

 • 19. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite. în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19 -18 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activităților de formare - curs Management si control intern managerial

20- Rezultat program 5 - Cunoștințe șt abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, in vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20-18 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Management si control intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritali si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau. aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau. serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea elapizala a managementului calitatii in autoritari si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/inslitutii/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management ai calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A3 4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de îmbunătățire a Municipiului Bacau. a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilitărilor personalului din Municipiul Bacau. a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala:

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din adminislratia publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

CodSMIS: 126161

Titlul proiectului:


Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-olfice ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacau

Nr. de înregistrare contract: 289110 DEC 2018 Dată Începere: 10 DEC 2018

Dată finalizare: 10 IUN 2021

Valoarea totală proiect


2,814.717.57


Valoare eligibilă proiect


2,733.797.57


LEI

LEI


Valoare eligibilă beneficiat


2,733.797.57


LEI


Valoare sprijin beneficiat 80.920.00

LEI


LEI


Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana Cure de schimb:        LEI din data de

Măsura de alutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Creșterea eficienei administrative a Primăriei Municipiului Bacau prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetaeni si mediul de afaceri. Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea si creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetaeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei ia nivelul Primăriei Municipiului Bacau. contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune in administraia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari tn concorda na cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale instituției si serviciile furnizate către cetaeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - tl.4 (Soluii IT pentru eficientizarea administratei publice) si II.5 (îmbunatairea proceselor interne la nivelul instiluiilor publice). 111.1 (Reducerea birocrației pentru cetaeni) si III.2. (Reducerea birocratei pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacilaii administratei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Optimizarea activii ailor interne ale fundonarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitailor si al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primăriei Bacau

 • 2. Implementarea unei platforme de lip portal pentru servicii care sa fie furnizate online către cetaeni

 • 3. îmbunalairea abilitailor si cunostinelor personalului municipiului

Rezultat»

 • 1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratei pentru cetaeni la nivel tocai corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect:

 • - Rezultat proiect 1: Oocument cu cerine funcionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office si back-office achiziionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru aciuate

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezulta! proiect 2: Platforma informatica front-office de tip joortar pentru asigurarea accesului Online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de harta geospaiala, achiziionate, configurate si implementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect;

 • - Rezultat proiect 3: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila

 • 4. Rezultat program 5: Cunostine si abilitai ale personalului din autoritaite si instituiile publice locale îmbunataite. în vederea sprijinirii masurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect

 • - Rezultat proiect 4:40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacau pentru procesarea cererilor in format electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor intorinalica itnplei neiitale prin proiect

Activități finanțat»

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea cerlnelor funcionale pentru implementarea de servită electronice

Activitate: 3. Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacau

Activitate: 4. Constituire arhiva electronica retrodigitalizata

Activitate: 5. Informare si publicitate

Asistența solicitata

Titlul proiectului:

Drumul anticoruptie: echilibru si integritate in Municipiul Bacau

Informații înregistrare solicitare:

18802/10 OCT 2017

Valoarea totală proiect:

299.551.22          LEI

Valoare eligibilă proiect:

299,551.22          LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Cure de schimb:

LEI din data de

Obiectiv»

Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice

Rezultat»

Activități finanțate împrumuturi

Titlul proiectului: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

informații înregistrare solicitare:   124109/07 MAR

Valoarea totală proiect:   21.370,616.88

Valoare eligibilă proiect:   9,534,057.70

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:        LEI din dala de

Obiective

Obiectivul general al proiectuiui/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu si regiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale st consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocii.

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economica si a competitivita?ii regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt:

 • • generarea de locuri de munca calificate si (nalt plățile;

 • • sporirea numărului afacerilor mici si mijlocii în domeniul industriilor creative;

 • • comercializarea inovaților în sectorul industriilor creative;

 • • consolidarea unei ratele de mentori si match-making;

 • • crearea de legaturi de valoare între universila?i / centre de cercetare, companii mari, si IMM-uri noi create;

 • • încurajarea creării si sus?inerea afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități.

Prin proiect se propune ca incubatorul »Hub pentru tineret - Cinema Orizont" sa devină un epicentru al comunita?ii antreprenori ale din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee la un model suslenabil si transforma rezultatele cercetării si inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative,

în acest context, clădirea si amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului si obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit _HUB pentru tineret" - Cinema „ORIZONT" în cadrul acestei clădiri si ca structura I compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu activitățile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului {spatii de birouri, săli de conferințe I întâlniri / networking etc.).

Rezultate

 • 1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creata, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu si regiune. Incubatorul oferă spatii destinate rezidentilor, cât si altor companii (spatii de întâlniri si evenimente) care răspund nevoilor iMMurilor, încurajând colaborarea si partenerîatele în interiul incubatorului. Infrastructura moderna, alaturi de serviciile suport

dezvoltate, vor oferi IMM-urilor si viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piața si a veni cu produse noi care sa se muleze pe nevoile identificate.

Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spa?iu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

 • 2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate si personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implomentarii proiectului. în concordau?» cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare In cadrul incubatorului. Acestora li se vor adauga si IMM-uri (clienti locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piața, comercializare si inovare, acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori si potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioada incubarii fizice si. ulterior. în perioada de accelerare, de sprijin specializat în dezvoltarea afacerilor, vor putea participa la traininguri, workshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networking-ului, în spatiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare si bine pregătite, gata sa faca fata provocărilor din piața. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc sa beneficieze de educa?ie antreprenoriala pentru a creste încrederea în posibilitatea șanselor de reușita, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

 • 3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorita dezvoltării incubatorului La finalul implementării proiectului, în concordan?a cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca create cu cel puțin un angajat pentru fiecare firma incubata, se urmărește îndeplinerea obiectivelor generale ale proiectului, privind generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite Prin intermediul oferirii posibilității incubarii fizice, specifice activității incubatorului, dar si serviciilor de pre-incubare, incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, iar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe îmbunalatirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii - administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influenta pozitiva asupra performantei firmelor, crescând sanseie unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea si sprijinul necesar creșterii vânzărilor si accesului pe piețe internaționale, creste nevoia de mărire a efectivului salaria?ilor, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

Actlvltâțl finanțate

A 0.1 Elaborarea documentaiei tehnice/ tehnico-economice - Activitate realizata înainte de semnarea contractului de finanțare

A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente

A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție încheiate

A3. Activitatea de informare si publicitate în cadrul proiectului

A4. Realizarea investiției de baza

A5. Dotarea spațiului

A6. Auditul financiar al proiectului

A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare: 3 programe

A8. Realizare PT, DDE si asistenta tehnica pe perioada execuției lucrărilor

împrumuturi

Titlul proiectului:

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumofliziologie Bacau

Informații înregistrare solicitare:

126795/22 OCT 2018

Valoarea totală proiect:

11,753,821.52       LEI

Valoare eligibilă proiect:

10.700.465.41        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace si celor din zonele cu acces redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumofliziologie Bacau. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumofliziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmărește reducerea inegalitailor în ceea ce privește starea de sanalate a popuiaiei prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afeciuni mar ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reeaua de centre medicale modeme, capabile sa furnizeze îngrijire primara continua. Aceasta va conduce atât la efidentizarea sistemului de sanatate. prin reducerea internărilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistena in cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.1. îmbunatairea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumofliziologie Bacau în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanare.

 • 2.2. Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru Investigaii specifice în aproximativ 3 ani de ia semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

 • 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.

 • 2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura ambulatoriului cu minim 5% în primul an de durabilitate al proiectului.

Actlvltițl finanțate

 • 1. ACTIVI TATI DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI

 • 2. EVALUAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

 • 3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC

 • 4. VIZIBILITATE, OISEMINARE INFORMAȚII

 • 5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • 6. ASISTENTA TEHNICA

 • 7. MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

 • 8. AUDIT FINANCIAR împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizare si reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII « N.V.

Informații înregistrare solicitare: 123351 /13 FEB 2019

Valoarea totali proiect:   8,439,503.91        LEI

Valoare eligibilă proiect:   8,274,023.45         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului ii reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea investițiilor in educație si formare profesionala si anume imbunatatirea infrastructurii educaționale cu relevanta pe piața muncii. In cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesionala la orizontul anului 2013 si in perspectiva anului 2020, se identifica locuri de munca vacante in procent de 11.2% pentru domeniul turism si alimentație publica iar pentru domeniul mecanica -23.8%, acesta facand parte din domeniile de formare profesionala din cadrul unitalil de invatamant propusa pentru reabilitare/modemizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea si reabilitarea căminului si liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficientei energetice si implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentarii cu energie termica a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative de energie va contribui ta reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea consumului de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS. 1. Modernizarea si reabilitarea Căminului internat si a Corpului A de invatamant din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacau ca motor de dezvoltare in regiunea de NE.

 • 3. OS.3.Dezvoltarea capacitatii de invatare a elevilor prin imbunatatirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 4. OS.4. Reducerea abandonului școlar in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Rezultate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.1.1. Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALl (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), DG (deviz general), CF (cerere de finanțare)

 • 2.1.2. Contract elaborare a studiilor de specialitate: studiu geotehnic, studiu topografic

 • 3.1.3. Contract elaborare a studiilor de specialitate: expertiza tehnica

 • 4.1.4. Contract elaborare a studiilor de specialitate: audit energetic

 • 5.1.5. Documentau tehnice necesare în vederea obinerii avizelor /acordurilor - faza DALl

 • 6. 2.1 .DALl, expertiza tehnica, audit energetic

 • 7.2.2.Cerere de finanțare

 • 8.3.1. Documentarii informații suplimentare si precontractare

 • 9. 3.2. Contract de finanțare

 • 10.4.1. Dosare achizitii

 • 11.4.2. Contract consultanta pentru managementul de proiect,

 • 12.4.3. Contract elaborare proiect tehnic si detalii de execuție inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

 • 13.4.4. Conlract verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

14. 5.1. PTH/ODE/documentatii avizare faza DTAC/PTH

 • 15.5.2. Referate de verificare

 • 16.5.3. Autorizație de construire

 • 17.6.1. Contract execuție lucrări

 • 18. 6.2. Contract dirigentie de șantier

 • 19. 7.1. Organizare de șantier

 • 20. 7.2. Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata:

 • 21. 7.3.(nvestitia de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) utilata, dotata

 • 22. 7.4.lnvestitia de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata;

 • 23. 7.5. PV recepție la terminarea lucrărilor

 • 24.8.1. Carte tehnica conforma

 • 25.10.1. Echipa de management, EM = UIP(Unitate de implementare din partea soWdtantuluij+UM (Unitate de management din partea consultantului)

 • 26. 10.1, Rapoarte de progres

 • 27. 10.1.Anun/comunicat de presa privind începereariinalizarea proiectului, panouri publicitare e durata investiției si la finalizarea investiției

Activități finanțate

A1 . Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanta, etc.si încheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare.

A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice si a altor documente cerule prin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare in cadrul POR, Axa 4, OS 4.5.

A3, Întocmirea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări/ Contractare

A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servicii/lucrari si contractarea operatorilor economici

A5. Pregătirea documentației documentației tehnico economice la faza PTH+DE

A6.Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție si contractarea operatorilor economia

A7. Realizarea activitatilor de execuție lucrări

AB. Asistenta tehnica din partea proiectantului

A9. Asistenta tehnica privind supervizarea lucrărilor de către dirigintele de șantier

A10. Activitati de management de proiect

împrumuturi

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9

Informații înregistrare solicitare;   1238 / 21 FEB

Valoarea totali proiect   1,843,235.08

Valoare eligibilă proiect:   1,751,932.71

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiectiv*

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea caliiatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr9 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior si înlocuirea tamptariei existente cu tamplarie performanta energetic Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsură 4 - Reabilitarea st modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 9 din slr Ozanei nr 9, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 13 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Realizarea lucrărilor de reparare sl igienizare a încăperilor Cresei nr 9, precum si refacerea finisajelor interioare

Măsură 2 - Recompartimenlarea spatiilor interioare conform normativelor in vigoare

Măsură 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsură 4 ~ Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 5- Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 6 - Achiziția de dolari specifice invatamantulul anteprescdar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect ai proiectului

TOTAL;

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE;

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului » 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului =1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului; antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activități finanțate

Activ 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ, ii. 1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. 11.2 Realizarea DTAC. PT+CS+DDE. inclusiv verificarea proiectării

Activ. 1L3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de dirigenlie de șantier

Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ 11.6 Managementul proiectului

Activ. 11.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate

Activ. 11.8 Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRE8A NR 3

Informații înregistrare solicitare; 1237 / 21 TCD 2019

Valoarea totală proiect:   2,518.159.02        LEI

Valoare eligibilă proiect:   2,383.011.10         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din dala de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr3 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatlei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsură 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare ~ Crasa nr 3 din str Pictor Andreescu. conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si Igienizare a încăperilor cresei nr 3. precum si refacerea finisajelor interioare

Măsură 2 ~ Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsură 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsură 5 - Achiziția de dotări specifice invatamantului antepreșcolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului3 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activități finanțate

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. 1I.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ, li.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. 11.6 Managementul proiectului

Activ. 11.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate

Activ. 11.8 Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport

Informații înregistrare solicitare: 7687/01/25.03.2019/21 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   18,900,179.97       LEI

Valoare eligibilă proiect:   18,900,179.97       LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizale de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodate durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibil itaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport veto prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru bicidlsti (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 7.5% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2267 mp arborifarbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 3,133.0

Valoare estimata pentai primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) ■ 3.631.1

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,863.3 Scenariul .cu proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,413.2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,658.6

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6% (217,9 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% (204.7 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construile/modemizate/extînse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 253.580.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 253,580,0 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253.580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 276,023.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 281,759.0

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -16.530.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -16,530.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 16,530.0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2; Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentate tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurite specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor

in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentarilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investitei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Audilarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-pubiicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10* Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)

Informații înregistrare solicitare: 7693/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   31.270.674.26       LEI

Valoare eligibilă proiect:   31,270,674.26       LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:        lh din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietonal, prevăzut! cu sisteme de siguranța care sa împiedice acoesul auto pe trotuar. estimandu>$e o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 66 buv arbori/arbusti pana in anul 2024.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.365,2 tone echivalent €02 Scenariul „cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2 Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2 Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024). respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul .fara proiect*

Valoare estimata pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -168.707 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseeie pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10.997 pesoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -10.997 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -12.335 persoane Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6.8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de

finanțare (estimat 2028).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pielonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului - 0.001419 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 3.638 km

 • 6. Aliniamente de arbori st arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 66

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4,1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurite specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea actlvitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11; întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasați nemotorizate: Centru - Serbanesti

Informații înregistrare solicitare: 7690/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect;   30,923.317.81       LEI

Valoare eligibilă proiect:   30.923,317.81        LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:        LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condilllor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Renul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multlmodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizale de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de calatori, a modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu transportul in comun, cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estlmandu-se o creștere cu 7.6% a numărului de biclclisll.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.2%.

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 4126 mp arbori/arbusti pana in anul 2023.

Rezultate

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții) Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul ,.fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentni primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3 204,8

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -3.409,8 Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2023) - 3.012,5

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantilaii de emisii GES (echivalent CO2) ai 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anu! de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 543.873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 565.957

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentai anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 599.405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 640.496

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023). respectiv cu 13.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investirii)

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul Jara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -14.589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -14.589

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -16.545

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse cu 7.6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023). respectiv cu 13.4% le nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a cuulractului de finanare (2027)

 • 4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investirii)

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul .fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 223.811

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 223.811

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2013) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 246.932

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-ptetonale construite/modemizate/extinse cu 8.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023). respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.754 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km. nr./km)

Valoare la începutul Implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4126 kmp

 • 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modemizate (km/kmp)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1909 km

 • 8. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.015942 kmp

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, io vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2; Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4 1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5; Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11; întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala’ (’home-zone’)

Informații înregistrare solicitare:

7689/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

 • 9.743.846.17         LEI

 • 9.743.846.17        LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:


LEI din dala de


Obiectiv»

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel. Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de Investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau. ce vor conduce la promovarea mobilității urbane muitimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2. ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea alractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,5% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si amblana de

calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale. In detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spațiu pietonal si a 5280 mp de .shared-space” prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o

creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 3. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultat»

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453.4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 543,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 576,1 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 543,1 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.5% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (2022). respectiv cu 5.7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 40,056 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 43.054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 44.098 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.611 persoane Scenariul „cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.929 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007514 kmp

 • 5. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km. nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 1025 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economia, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor Activitatea 8: Managementul proiectului (tntem si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitalilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CER - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Informații înregistrare solicitare:   7691/25.03.2019/22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   16,467,944.15       LEI

Valoare eligibilă proiect:   16,467,944,15       |_EI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunalairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport. în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel. Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor In paratei cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4,1 al priorității de investiții 4e. prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau. ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2. ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6.0% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleia si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2 Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru bicilisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcări pentru biciclete), estlmandu-se o creștere cu 8,2% a numărului de utilizatori,

 • 3 Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 7227mp de spațiu pietonal. prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, eslimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează iraseele pietonale cu 7,7%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scăderea anuala estimate a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019.3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) • 2.442,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitaiii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023). respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -160.334 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) • 160.334 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7.7% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistelertraseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 10.451

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 10,451 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -11.308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelorpietonale/semi-pîetonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.326 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare $i/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de infarmare-publldtate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Traseu pentru biciclete • semicircular - Mioriței

Informații înregistrare solicitare: 7707/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   5,408,894.99         LEI

Valoare eligibilă proiect:   5.408.894.99         LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport. în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul rrte jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e. prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2. ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului calre modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6.1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana. confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6.3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6.8%

Rezultat*

X          1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.082.4 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.460,4 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.598.7 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.082,4 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.310,7 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.459.7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 168.543 persoane Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -168.543 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -168.543 persoane Scenariul „cu proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -179.993 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -184.930 persoane Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul .fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) ■ 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) * 10.986 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -10.986 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -11.680 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -12.252 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane caro utilizează deplasările cu bicicleta cu 6.3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelorizonelor pietonale/sembpietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000091 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseeîor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4.395 km

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnicoroconomica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitan de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaților de achiziie pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informa re-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizarea stațiilor de transport public

Informații înregistrare solicitare:   7694/25.03.2019 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   12.787,700.38       LEI

Valoare eligibilă proiect:   12,787,700.38       LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Cura de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatairea condiiilor pentru utilizarea transportului public de calatori, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorii a Iii de investiții 4e. prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe

datele din Planul de Moibfitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunata irii accesibilități, a transferului către transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 In zona ce face obiectul investiției cu 6,1 % ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea ca li tatii spatiilor din zonele de îmbarcare debarcare calatori din mijloacele de transport in

comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la încurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasau la nivelul municipiului.

 • 2. Creșterea numărului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% pana in anul 2022 ca urmare a modernizării stațiilor de transport din municipiu, astfel încât cetățenii sa beneficieze de condiții o ptime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de

deplasare.

Rezultat»

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -113.964 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101 331,8 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -107.868,1 tone echivalent

CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr, pasageri)

Scenariul „tara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 11.1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Staii de transport public construiie/modernizate/reabilitale (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - O

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economia, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentate tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific In vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor Io eventualele solicitări do clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaților de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amptasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investiiei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorîzate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare:   7693/25.03.2019 f 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   4.732,928.33        LEI

Valoare eligibilă proiect:   4,732,928.33         LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:        LEI din dala de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunalatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel. Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos. utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inaita calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampicarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivîtatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6.1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si amblana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pletonale. în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6.8%

 • 4. Imbunatalirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 220 mp arbori/arbusli pana In anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect'1

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -1.651,2 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 1.744,0 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1550,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -1.650,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1 % la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „(ara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de fina nare (2026) - 113.110 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022)-120.794 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -124.107 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6.8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 9.7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru bicrdele construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 7.373 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an da după finalizarea implementării proiectului (2022) • 7.838 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 8.222 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6.3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 11.5% la nivelul ultimului an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000788 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.8993 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8

Activități finanțate

Activitatea 1; Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

(

Titlul proiectului:

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Informații înregistrare solicitare:

7965/25.03.2019 / 24 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

 • 91.433.500.59       LEI

 • 91.433.500.59       LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficlentizare si reducere a poluării in Municipul Bacau. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect esle compus din mai multe componente. Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care sa asigure o adaptare a timpilor de semaforizare in funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite in timp real de la echipamentele din teren-management adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care asigura monitorizarea video a locațiilor semaforizate, in vederea creșterii siguranței rutiere pentru toti participantii ia trafic: calatori cu transportul public, biciclisli, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automata a numărului de inmatriculare cu rol de creștere a siguranței traficului rutier si de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin înregistrarea vehiculelor care intra/les din municipiu; si nu In ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al cărui rol este de asigurare a adaptarii timpilor de semaforizare in funcție de informațiile primite in timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel incat sa asigure mijloacelor de transport public o traversare cal mai rapida a intersecțiilor semaforizate. Astfel. Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin implementarea unor soluții care facilitează transportul in comun si încurajează persoanele sa utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitalii si utilității acestuia, creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului, reducerea poluării mediului, precum si a puluarii fonice la nivelul întregului oraș. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității da investiții 4e al POR 2014-2020. prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si ia reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii transferului către transportul public si către modurile nemotorizate de transport in detrimentul transportului cu autoturismele personale, o subsistem de control al traficului; o subsistem de monitorizare video a traficului;

o subsistem de comunicaii cu fibra optica;

o subsistem de comunicaii radio;

o subsistem centru de comanda si control;

o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale)

o subsistem de prioritare a vehiculelor de transport public în intersecii semaforizate.

o subsistem infonmare/indentificare automata a numerelor de Înmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 4.9% ca urmare a creșterii utilizării mijloacelor de deplasare alternative, prin implementarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta care sa conducă la încurajarea utilizării mijloacelor nepoluante de deplasare, in detrimentul utilizării autoturismelor proprii.

 • 2. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului public cu 10.2% ca urmare a realizării unor masuri destinate eficientizarii si creșterii atractivilatii acestui mod de delăsare, prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

 • 3. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de biciclist! cu 12.8% ca urmare a realizării unor masuri destinate efcientizarii si creșterii atractivilatii deplasărilor cu bicicleta prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085.4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -113.466,1 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 113.639.7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -107.851,6 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata penlru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 116.415.5 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatli de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 4.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „tara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -18.690.403 pasageri Scenariul „cu proiect’’

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata penlru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contrariului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 11.1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contrariului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2028 persoane

Valoare estimata penlru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 481.800 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 543.383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 569.993 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările ar bicicleta cu 12.8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024). respectiv cu 18,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modemizate/extinse (nr.), după caz Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documenlaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4: Pregătirea documentațiilor de achiziie pentru serviciile/iucrarile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management al traficului

Activitatea 8; Managementul proiectului (Intern si extern)

Activitatea 9; Realizarea activitalilor de informare-publicilate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Hjler

□au toelrora ftfier

DWCTKr»

2 Hoioraro judeealoraesai VaNdar» mandat somnaLpdT

E38OC44298FC1C 149AFBF4C6995FB92427AE41 E4649B934CA495991

876529855

218204)19

2. HOTARARE JUDECĂTOREASCA VALIDARE MANDAT

i Situata financiare Z0i7«mnalpdf

E3SOC44298FCtC149AF0F4CB996FBG2427AE41E48498934CA495991 673528855

2JXT2.70I9

1 Situa Iii financiare 2017

Strategie de monitariwre - Cresa 9 semftai.pdf

F8O484D309F3F87B0C5C89920ED60E99F8DtO5383A4O0A3QG9D719 EEOSFC5545

straiegie de moniteizara crasa 9

Aviz termic MEN Crasa nr.9 semnaLpdf

E380C442MFC1C149A F8F4C 8996FB92427a£4 1E4649B934CA495991 37852B855

Aviz MSN Crasa 9

37 acord inspectorat scote crasa nr.g.pdl

E3BOC44298FC1C149AFBF4CS996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

37 ACORD INSPECTORAT ȘCOLAR

28. Studiu tape Crasa 9.pdf

E3BOC44296FCtCf49AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA<95991

B7852B855

zjiuartcna

28. STUDIU TOPO CRESA 9

24. Extras carta funciara Crasa nr 9.pd<

E3BOC44296FC1C149AFBF4C5996FB92427AE41E4M9B934CA495991

878520855

2WVl0tt

24. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

9.2 DALI PARTE DESENATA PARTE 2.pdf

E3BOC4 4 2«F C1C149AFBF4C3996FB92427AE41E4849B934CA495991 B78S2BB55

JirtXWQή

9.2 DALI PARTE DESENATA PARTE 2

9.3 DALI PARTE DESENATA PARTE 3.pdf

E3B0C442WFC1C149AF BF4CB996F892427AE41 £4e49B934CA495991 07852BB55

MMM

9.3 DALI PARTE DESENATA PARTE 3

9 4 DALt PARTE DESENATA PARTE 4.pdf

E3B0C44296FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4849BB34CA495991

078520855

jwîttoro

9.4 DALI PARTE DESENATA PARTE 4

13. Nohficâra Agenția de mediu Crasa nr.g.pdf

E38CC44298FC1C149AF8F4CB996FB92427AE41E4549BB34CA495991 878528855

2W2QOI9

13. NOTIFICARE AGENȚIA DE MEDIU

10. Certificat de urbanism cresa 9.pdf

E3BOC44290FC1C149AF0F4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991 878526855

2U92/20W

10. CERTIFICAT DE URBANISM

11. Aviz alimentare energie electrica.pdf

E3B0C4429âFC IC 149^BF4C8996FB92427AE41 E4649B934C A495991

B7852B855

iiwzot#

11 AVIZ ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA

12. Notificare DSP Cresa nr9.pdf

E3aDC4429eFClCt49AFfiF4C9996FB92427AE4lE4649B934CA496991 878628856

21X12/2019

12. NOTIFICARE D$P

38. Awz tehnic ISC Crasa w.9 pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

21/02/2019

38 AVIZ TEHNIC JSC

15. HCL apeebare ind&aod acua^zaa Crasa Opdf

E380C4429BFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 878520855

21/02/2019

15. HCL APRO9ARE INDICATORI ACTUALIZATA

16. Deviz generat Crasa rx 9.pdf

E380C44296FC1C 149AFBF4C8996F892427AE41E46498934CA495991

678528655

2Wf20W

16. DEVIZ GENERAL

17. Lista de ectirpâiTierwe lucrări servicii crasa 9 prii

70F6B5 BD42A0561BA505E90CD17676EN CC536F069E92E4 A150D685

265A829049

2MJ2/20W

17 USTA ECHIPAMENTE LUCARI SERVICII

1B, Nora privind încadrarea in standardele de cost Creta nr9.pdf

E3B0C44298FC1C149AF0F4C8996FB92427AE41 £464909340*495991

678528855

2WZ72019

18 NOTA PRIVIND ÎNCADRAREA IN STANDARDELE DE COST

19. Oferta da preț Crasa 9.pdf

2E67E8D4 07666C55OA5CW4 51F363C5AE45E3ED6D34193C5E986AD5

213J2/2O19

19. OFERTE DE PREȚ

B1324363F1

Dau încercare ftțier

PeicNere

20 Li«< a* canlltaii cma rv 9.p<5J

E3eOC44298FC1C149AFBF4C8fi96F092427AE4lEd649B934CA495©91

878528855

2i«Gzr»ia

20, LISTE OE CANTITATt

21 Extras sdupdl

E380C44298f C1C14 W6F4C899efB924 27AE41E 4W96934CA-495991 B7852B855

21XXZ/2C59

21 EXTRAS SMOV

22. HCL 32Q_2<i *7 aprobare SIDU.prJf

E 3B0C44298 F C1C149AFBF4 C 8996FB92427A E41 E4« 9 0934 CA495991 078520855

21/92/2019

22. HCL 32O„2O17

23. Fisa prtwcKHui DJFESI crasa 9.pdf

E38OC44298FC1C149 AFBF4C8996F 892427AE41E4M90934CA495991 078520655

23. FISA PROIECTULUI DJFESi

25 PAO cresaOpdf

£ 3000 44298FC1C149AF BF4C8996FS92427 AE41E454W934CA495991 078523855

31.V2W0

25 RFC

26. Hoterarea GuxetTHjloB atesta* domeniu public fxfl

E3BOC4429BFC1C149A F0F4 C 8996FB92427AE41 E4649B$34CA495»t 07852085$

26. HQTARAREA GUVERNULUI ATESTARE O0MEN1U PUBLIC

31 Raport Auriri energetic Cresa 9 pdl

fi3 SOC 298FC1C14 OATDr 4CBDQGTtîO2 <2? AC41C 4G49D934 CA495091 B78528855

2i4a «w

31 RAPORTMIOiT CNEROET1C

27 HCLdcmermjpubHcptff

E3BOC44298FC IC 149AFBF4C8996FB92427AE41E46490934CA495991 B7652B855

ÎKC/fcM»

27 HCL DOMENIU PUBLIC

29. Studiu Geo Crasa or.9 pdf

E3B0C44296F C1C149AF0F4C5996FBS24 27AE41E4649B934C A4959S1 67852BB5S

2110213019

29 STUDIU GEO   >

30. Expertiza te+imca ere» nr 9 pdf

E3B0C44298FC1C149AF0 F4C 8996F692427A E41E4649B934C A495991 078520855

21SHQ0I9

30. EXPERTIZA TEHNICA

32 aate statistica,pdf

E 3B0C44298FC1C149AFBF4C 8996F B92427AE4t E4649S934C A495991 87852085$

21XffiZ019

32 DATE STATISTICE

33. Cv-uri echipa tfe implementa» Ore» rr.S.pcM

E 360C4429BFC1C148AFBF4 C8996F892427AE41E4M9B934CA495991 678528855

21*02/2019

33. CV-IJRI ECHIPA DE IMPLEMENTARE

34 Fise de post Creu nr 9 pdf

E3 B0C442WF C1C149A F0 F4C8996F B92427A E41E4649B934CA495991 87852B855

îliWOW

34. FISE DE POST

35. Dispozjb» numire UIP Cresa 9.pdf

E360C44298FC t C t A9AFBF4CB996FB92427AE41646496934CA495991 878528855

2lițC«rl9

35. DISPOZIȚIE NUMIRE UIP

36. CM_FESI_MUNICIPtUL 0ACAU_final ftff

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E45490934CA485991

B7852B555

21*72/2019

36. OJ_F£Sl_MUNlClPlUL BACAU

9.1 DAU PARTE DESENATA PARTE 1 pdf

E30OC44298FC1C149A FBF4C8996FB92427AE41E4 W90934CA495991 878520955

21/02/2019

91 DAU PARTE DESENATA PARTE 1

8 DAU porte scris» Cre$a nr 9 semnalpdf

01EA54473A C 75FF2F6OA439OBB2B7C6OOC74575 f 7F 8AQC48F F897A 441FB9750A

2l532r3019

B. DAU PARTEA SCRISA

7 DedacaLa TVA pdf

E3GOC44298FC1C149AFBF4C3966FB92427 AE41E4649B934CA495991 B7852B855

21X12/2019

7 DECLARAȚIE TVA

6. Declarație de eHpbifetate.pdf

E3B0C44298FC 3 C S 4&AF0F4C8996F692427AE41E46490934CA495991 978528855

21^2019

6 DECLARAȚIE ELIGIBILITATE

5. Declarație angajament, pdf

E3B0C44298F C1C149AF0F4C8996F B92427AE41E46499934C A495991 878528855

jiaraoie

s. declarație angajament

4, CI COSMIN NECULA.pdf

E 3 B0C44298FC1C149AFBF4 C8996F892427AE41E4649B934CA495991 678520855

4 CI COSMIN NECULA

3 Ha tar ar a a de consttuira a censUiui local semnal.pdf

E3B0C44296FC1C149A F0F 4C8996FB92427AE 41 £464989340A 495991 B7852B855

2MMM

3 hotarare de constituire consiliu local

14 HCL aprobare indrisloci irwiafa Creta w 9 pdf

E380C4429BFC10149AFQF4C8996FB9242 7AE41E4649B934CA49599 4

87852B8SS

21/03/2019

14, HCL APROBARE INDICATORI INIȚIALA

Atribute proiect

Tip proiect:

Proiecte de investiții în infrastructură

Proiect major:

NU

CCI:

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:

NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:

Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):

NU

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

NU

Proiectul este generator de venit:

NU

Proiectul este asociat cu site-ui Natura 2000:

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Proiectul este instrument financiar:

NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume: Marin Diana Mihaela

Funcție: Arhitect Sef

Telefon: 0742022844

Fax: 0334139931

Adresă e-maîl: diana.marin@primariabacau.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Marin Diana Mihaela

Funcție: Arhitect sef

Telefon: 0742022844

Fax: 0334139931

Adresă e-mail: diana.marin@primariabacau.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitatea operațională va fi asigurată de către UIP. înființată deja de solicitant pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create.

Din cadrul CV-urilor reiese, cu claritate, faptul că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificărite necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. Numărul persoanelor implicate pentru managementul proiectului, poziția, atribuțiile și rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experiența relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de proiect sunt detaliate la secțiunea Resurse Umane Implicate. De asemenea au fost puse la dispoziția UIP toate resursele materiale necesare implementării proiectului (a se vedea secțiunea Resurse Materiale). Solicitantul are elaborata o strategie de monitorizare a proiectului anexata la prezenta secțiune (datorita limitei de caractere).

Solicitantul are o experiență relevantă în implementarea unor proiecte de, cum ar fi: „Retehnologizarea sistemului de termoficare din

Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de proiecție a mediului privind emisiile poluante in aer sl pentru creșterea eficientei in alimentarea cu calcura urbana"; „E-STRATEG - elaborarea Strategiei de Dezvoltare locala pentru comunitatea marginalizata din Mun Bacau '; „Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calilatii.

Capacitate financiară

Solicitantul deține resursele financiare necesare implementării și operării investiției. Pe perioada implementării proiectului, acesta se va autosusține financiar din asistența financiară primită. Cofinanțarea la partea de cheltuieli eligibile este susținuta de beneficiar, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectul propus nu este unut generator de venituri, serviciile educaționale fiind prestate beneficiarilor fără a le fi percepute taxe. Pentru asigurarea exploatării investiței. administrația locală va autosusține financiar investiția, prin veniturile generate la nivel local. Se va dispune anual alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru funcționarea investiției, garantând astfel lichiditățile necesare pentru implementarea și operarea adecvată a investiției, care vin în completarea resurselor provenite de (a Ministerul Educației Naționale. Responsabil din acest punct de vedere este reprezentantul legal, care se asigură că sumele necesare funcționării sunt alocate corespunzător. Din punct de vedere al indicatorilor financiari, gradul de îndatorare se situează sub procentul de 20%. si anume 17.66%, pentru anul 2017. Gradul de autofinanțare aferent anului 2017 este de 23.54%. Se demonstrează astfel că solicitantul deține capacitatea financiară necesară susținerii și exploatării investiției propuse.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea

Județul

Localitatea


Nord-Est


Bacău


Municipiul Bacău


Informații proiect_____________________________________________________________

Adresa completa a locației de implementare: StrOzanei nr. 9. Municipiul Bacau. Jud Bacau

Număr cadastral; 81798, înscris definitiv in cartea funciara 81798 DAT Bacau. Imobilul este intabulat cu drept de proprietate publica al Municipiului Bacau. cota actual 1/1 conform încheierii nr. 9490/08.08.2016 si extrasului de carte funciara atașate la prezenta documentație.

Documente care atesta proprietatea:

Imobilul (numărul cadastral 81798 cu supraf construita la sol de 343 mp) este situat in intravilanul municipiului Bacau si aparține domeniului public al municipiului, conform H.C.L. nr. 364/2008 -Anexa 1 . si HG 1374/2001 privind atestarea domeniului public al jud 8acau precum si a orașelor si comunelor din jud Bacau - Anexa nr 2.


Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scoput proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitati i infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Bacau ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invalamant anteprescolar si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale anteprescolare si al dolarii acestea. De asemenea, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație. Un alt element important de menționat este faptul ca prin implementarea prezentului proiect UAT Mundpiuf Bacau va sprijini participarea părinților pe piața tortei de munca asigurând un mediu propice pentru dezvoltarea copiilor lor.

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 9 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa nedrculabila a clădirii precum si a fundațiilor la exterior

Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior si înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsura 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

 • 2. OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 9 din str Ozanei nr 9. conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a încăperilor Cresei nr 9, precum si refacerea finisajelor interioare Măsură 2 - Recompartimentarea spatiilor interioare conform normativelor in vigoare

Măsura 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 4 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsură 5- Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 6- Achiziția de dotări specifice invatamantului anteprescolar

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.    REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectufui 38

Valoare estimată la finalul rmplementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului <• 1

 • 2.    REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Context

Cunoștințele spectaculoase obținute ca urmare a cercetărilor privind dezvoltarea copilului mic au adus in actualitate, si in tara noastră, cerința adecvării calitatii serviciilor la nevoile de dezvoltare ale copiilor. Pe plan internațional, o data cu profesionalizarea femeii si implicarea ei in viata sociala, crearea serviciilor pentru îngrijirea copilului, in afara familiei, a luat o amploare deosebita.

In ultimile decenii s-au organizat diferite tipuri de servicii pentru îngrijiri de zi. destinate dezvoltării si educării copilului mic in afara familiei. Cererea de servicii a determinat o preocupare pentru specializarea personalului care îngrijește copilul in materie de educație timpurie. Cresa, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a fost dezvoltata si in lara noastra, cu deosebire in anii 70-'80. Cea mai ampla dezvoltare s-a inregistrat in 1980 când in România existau 902 crese si 90000 de copii îngrijiți in crese. In 1974 au fost elaborate reglementările referitoare la organizarea si funcționarea creselorca unitali sanitare Aceste reglementari poarta amprenta modelului de ingrijire in care sanatatea si nutriția constituiau pilonii cei mai importanți ai dezvoltării copilului mic. începând cu anii 70, pe plan International, filosofia ingrijirilor copilului mic a cunoscut modificări importante, centrându-se pe conceptul de educație timpurie. La noi in tara, cresele au suferit modificări neînsemnate după 1974. Si în prezent ele funcționează in cea mai mare măsură pe baza unor acte normative elaborate in urma cu 30 de ani. In România, in 2001 avut loc trecerea creselor din subordinea sectorului educațional in aceea a administrației publice locale, in contextul actual national.infraslructura de crese trebuie sa fie prima prioritate a unei comunități. Pentru a atinge nivelul corespunzător de educație timpurie a copilului, este impetuos necesar sa se dezvolte condiții adecvate, sa se acorde atentie din partea instituției si a personalului existent, pentru ca mai apopi acesta sa dezvolte autonomie si relații socio-umane necesare comunicării pentru o dezvoltare personala.

Analizele făcute asupra evoluțiilor recente in rândul creselor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri în instituțiile de acest tip. In prezent, misiunea unei astfel de structuri, care vizeaza clădirile ai funcțiune de cresa pun accent pe crearea cadrului funcțional favorabil schimbării sl cresteni calitatii aclivitatilor instructive educative. Acestea au ca scop atat devoltarea comunității locale,cat si dezvoltarea personala a indivizilor—in cazul de fala al preșcolarilor, viitori adulti.

In municipiul Bacău, funcționează 6 crase cu o capacitate totala de 4G0 locuri, cresa vizata prin prezentul proiecl fiind Cresa nr 9. cu o capacitate de 80 de locuri. Aceasta nu corespunde cerințelor actuale, uzura fizica, compartimentarea necorespunzatoare. lipsa dolarilor precum si a condițiilor de igiena impunând ca acest obiectiv sa fie modernizat conform normativelor in vigoare.

Conform recensământului din 2016,pe raza municipiului Bacau exista un număr de 9208 copii cu vârste intre 0-4 ani, din care 4710 băieți si 4498 (sursa INSSE). Deși comparativ cu datele din 2012 când au fost înregistrați 9855 sunt In scădere, se constata o creștere începând cu 2014 când au fost inregistrati un număr de 9085 copii cu aceeași varsta.

In ceea ce pnveste capacitatea crasei nr9, aceasta corespunde numărului de preșcolari existenti 79 presdari inscrisi, capacitate școlarizare 80 (din care 41 băieți, 38 fete). Cresa nu se afla in arealul zonei urbane marginalizate insa deservește zonele stabilite prin strategie fiind in imediata proximitate fata de acestea.

La momentul de fata, cresa este impropriu recompartlmentata, nu este eficientizala energetic, instalațiile sanitare, termice si electrice sunt degradate fizic si moral, bucataria proprie nu este modernizata, din acesle motive cresa nu corespunde standardelor actuale iar condițiile de igiena nu sunt asigurate. Peste acestea, lipsa dotărilor, face ca activitatea desfasurata sa fie foarte mult îngreunată.

Proiectul face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si este complementar cu alte investiții ce vizeaza modernizarea, reabilitarea, extinderea si dotarea unităților de invatamant din cadrul Municipiului, detaliate In fisa de proiect din DJFESI.

Valorile care dau perspectiva si coerenta in desfasurarea activităților instructive-educative sunt acelea care fac posibila dezvoltarea individului si pregătirea acestuia pentru viata. Aceste valori dovedesc ca pot fi atinse (prin alte exemple de modernizare) cu ajutorul diverselor dotări adecvate, resurse materiale si instrumente de lucru.

In acest sens. HAT Mun Bacau are o abordare integrata asupra dezvoltării infrastructurii educaționale anteprescolare prin includerea in lista prioritara de proiecte DJ FES1 a urm proiecte complementare cu prezentul, ce contribuie la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile si creșterii calitatii invalamantului din Bacau: Construire grădiniță cu program prelungit si cresa la Scoale Gimnaziala Nicu Enea, Construire grădiniță si cresa la Colegiul tehnic de comunicații Nicolae vasilescu Karpen. Modernizare si reabilitare Cresa nr 3 (detaliile sunt prezentate in Anexa la secțiunea Context).

Obiectivul general al investiției "Modernizare si reabilitare Cresa nr 9" este cuprins in:

1 .SIDU a Mun Bacau, Prioritatea 4-Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de calitate OS 4.1 Asigurarea accesului la infrastructură și servicii de educație de calitate pentru loți locuitorii obiectivul de investiții propus respecta principiul orizontalității cu celelalte direcții de dezvoltare a municipiului, asigurând prin realizarea sa condițiile acestora:

 • •          Oraș care oferă posibilități de specializare șl performanță in toate domeniile și nivelurile educaționale avand următoarele direcții: D4.3.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale si D4.3.4 îmbunătățirea accesului la educație

 • •          Acțiunile propuse pentru infrastructura educaționala si anume: Reabililarea/modernizareafechiparea infrastructurii educaționale anteprescolare (crese): Constructia/reabilitarea/modernizareafechiparea infrastructurii educaționale preșcolare (grădinițe); Constructia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (scoli MII) Reabilitarea/modemizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale/ liceelor.

 • 2. Strategia Uniunii Europene pentru creșterea inteligenla.durabila si favorabila incluziunii, precum si misiunilor specifice inclusiv coeziunea economica, sociala si teritoriala;

 • 3. Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila din care Inseram "îmbunătățirea radicala si diversificarea ofertei educaționale a întregului sistem de învățământ si formare profesionala din România-recunoscuta ca un obiectiv prioritar de importanta strategica si o condiție obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile pe termen mediu si lung.

 • 4. "Strategia Naționala pentru Infrastructura de Educație" din care inseram ca obiective:îmbunatatirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite; Creșterea capacitatii de școlarizare în învățământul anteprescotar. îmbunatatirea calitatii condițiilor de siguranța si de funcționare a spatiilor de învatare; Asigurarea si dezvoltarea unor medii de invalare de calitate care sa sprijine procesul de învatare;

 • 5. Strategia Naționala privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii din care inseram ca obiectiv principal-asigurarea accesului la educație si la o educație de calitate pentru toii copiii (program reprezentat!v-Cresterea accesului la îngrijire si educație timpurie a copiilor (ÎETC)).

 • 6. Strategia Naționala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Șaradei din care inseram obiectivele: Îmbunatatirea sistemului de educație si îngrijire pentru copiii preșcolari; Creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate;

 • 7. POR NORD EST 2014-2020 din care inseram ca obiectiv major in domeniul educației - îmbunatatirea accesului si a participării la educație si instruire de calitate, măsura 1.2.2. îmbunatatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei educaționale la cerințele pielei muncii.

0. Acordul de Parteneriat 2014-2020 din care inseram prioritățile de investiții în infrastructura educationala.asa cum sunt prezentate în Acordul de parteneriat ce includtSprijinirea creselor, grădinițelor si școlilor din zonele in care ratele de înscriere sau performantele elevilor sunt mai scazule.iar ratele de abandon sau de părăsire timpurie a scolii sunt mai mari decât media nalionala/judeteana; Restructurarea rețelei de ÎPT si îmbunatatirea infrastructurii centrelor comunitare de învatare permanenta pentru creșterea eficientei. îmbunatatirea calitatii si creșterea participării; Asigurarea dotărilor si echipamentelor specializate de predare pentru elevii dezavantajați, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

9. Programul Operațional Regional-Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritate de investiții 4.4 - Investițiile in educație, și formare, inclusiv in formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe lot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectivul specific- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă

Justificare

Principala motivație in susținerea acestui proiect o constituie dorința si nevoia de a crea o instituție care sa aiba un rol major in formarea capitalului uman, antescolari- viitori adulti ai societății. Pe langa satisf acestor cerințe educaționale, el ar mai trebui sa răspundă aslazi si nevoilor de formare, transformandu-se intr-un adevarat centru de invatamant. în zilele noastre, prin educație timpurie se înțelege abordarea pedagogică ce acoperă intervalul de viață de la naștere la 3 ani - anteprescolar si 3-6 ară - preșcolar, momentul intrării copilului în școală și, totodată, momentul când se petrec importante transformări in registrul dezvoltării copilului. Această nouă perspectivă asupra perioadei copilăriei timpurii, considerând totodată evoluția familiei și a rolului femeii în societate, precum șl noile descoperiri și teorii asupra dezv copilului, a impulsionat un alt discurs al guvernelor multor țări privind serviciile integrate și a condus ia o orientare a preocupărilor specialiștilor șl ale celor care reconstruiesc strategii și politici sodo-educaționale către ideea de oportunitate a îngrijirii copilului mic in afara familiei, fn servicii specializate și. prin urmare, trecerea de la îngrijirea privată în familie la cea în serv publice denumite serv de îngrijire și educație în afara familiei, respectiv cresa. învățarea copilului se realiz in context social și emoțional. în interacțiune directă cu adultul {începând cu mama/tata și apoi cu educatoarea). Activii esențială a copilului mic este jocul - activit de bază prin care copilul interacționează cu mediul social și fizic, experimentează șl explorează. Jocul este modalitatea de bază prin care se desfășoară activitățile de învățare cu copiii mici. Prin joc copilul învață.

Pt asigurarea condițiilor oplime de stimulare a dezvoltării copilului în primii 3 ani de viață este necesar să fie respectate câteva cerințe generale privind mediul fizic, care să fie conforme cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăii, resp;

 • 1.          să asig sănătatea copilului prin luminozitate, ventilație, căldură adecvate;

 • 2.          să fie un spațiu sigur, fără riscuri de accidente;

 • 3.          să fie cât mai larg, în așa fel încât să încurajeze mișcarea și explorarea si colaborarea și interacțiunile dintre copii;

 • 4.          să conțină materiale didactice și produse realizate de copii, expuse șl la nivelul vizual al copiilor,

 • 5.          să fie împărțit în zone de activități, care să stimuleze dezvoltarea copilului în toate domeniile;

 • 6.         să fie dotat cu echipamente confortabile, ușor de manipulat, si sa conțină materiale diverse, suficiente, care să incite și să

stimuleze operațiile gândirii, creativii și să exerseze capadtateacopilului de a alege

 • 7.         să evite supraaglomerarea suprafețelor de expunere, întrucât induce inhibiția de protecție a copilului și limitează identificareaobiectalor în mediul respectiv;

Din cele prezentate mai sus rezulta necesitatea investiției luând in calcul si urm;

 • 1. Specificul activitatilor desfășurate de Cresa 9. Mun Bacau in concordanta cu obiectivul vizat, caracterizat de: Implem unor metode moderne, interactive adaptate pt educarea copilului antescotar. simulare si aplicare a conceptelor si abilităților deprinse; Caracter incluziv marcat, puternic orientat către integrarea minorităților dezavantajate si oferirea de sanse egale; Eforturi de susținere si de integrare a copiior cu vârste intre 0-3 ani,

 • 2. Constrângerile cu care se confrunta la acest moment Cresa nr 9 din Mun Bacau - spatii necorespunzatoare. dotare incompleta cu echipamente necorespunzatoare in raport cu specificul vârstei; necesitați stringente de modemizare/refunctlonatîzarefiginenizare a unora dintre spatiile existente;

 • 3. Starea tehnica actuala a obiectivului de investiții, care este necorespunzatoare din pdval asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, sub multiple aspecte (eficienta energetica a acestora, starea tehnica a instalațiilor existente, respectarea caract arhitectural al clădirilor, etc.), cu implicații negative directe asupra confortului termic si a eficientei utilizării instalațiilor si a spatiilor existente uzura morala si fizica a clădirii precum si lipsa dotărilor reprezintă un real impediment.

Cresa nr 9 Mun Bacau isi desf activitatea pe un teren intravilan cu o supraf de 1213 mp construcția avand regim de inaltime STh+P+tE si o arie utila totala de 637.6 mp. fiind construita in anul 1970. Avand in vedere vechimea clădirii, aceasta urgentează nevoia de reabilitare, aflandu-se intr-o stare nesatisfacatoare, dar continua sa isi desfasoare activitUzura clădirii este una avansata, prezentând numeroase degradări ale elementelor atat structurale, cat si nestructurate.

Situația existenta se prezintă in modul urm:

-Nu sunt indeplinite cerințele P7-2000 priv instalațiile sanitare interioare si cele de scurgere ape uzate sau degajarea apelor pluviale.Se obs existenta infiltrațiilor de apa provenite din ploi la trotuare si mici tasari locale ale acestora.

-Grupurile sanitare nu respecta normativele 1911/1994 si nu este prevăzut grup pt pers cu dizabilitatl.

-In acest moment instalația de încălzire interioara (de tip centrala proprie) este caracterizata printr-o funcționare deficitara iar mai mult de jum din corpurile de incalzire nu mai sunt funcționale.

-Finisajele interioare - tencuieli la pereți, varul aplicat la pereți si tavane prezintă suprafețe mari degradate. Funcționarea crasei se face in condiții de confort limitat avand in vedere aceste deficiente, iar consumul energetic este unul însemnat, investigarea vizuala a clădirii a evidențiat urm degradări: deteriorări ale tencuielilor; degradări biologice ale elementelor structurale ale acoperișului de tip șarpanta si ale invelitoril; exista zone prin care apa se inflitreaza; degradări ale sist de îndepărtare si colectare al apelor pluviale de pe acoperiș; deteriorarea trotuarelor de garda din jurul clădirii, a tâmplariei interioare, a finisajelor, vopsiloriilor pereților exteriori si interiori; deteriorarea pardoselilor; deteriorarea instalațiilor electrice; inexistenta instalațiilor termice si saniare.;uzura morala a dotărilor interioare; deteriorarea amenajărilor exterioare (spatii verzi, trotuare, cal de acces. împrejmuirea Incintei. Iluminatul exterior,etc.) Astfel, se propun urm; refacerea terasei existente prin înlocuirea termoizolatiei, repararea si igienizarea încăperilor; recompartlmentarea spatiilor conform normativelor in vigoare; refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații; reabilitare bloc alimentar, bucătărie -dotare cu mașini de gatiti profesionale; modernizare spălătorie; refacerea instalațiilor si a tencuielilor exterioara si a finisajelor interioare; dotarea unitalii cu camera de supraveghere video; realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu; dotare spatii existente; amenajarea spațiului de joaca exterior - curte. Prin acest proiect se dorește transf clădirii intr-o construcție sigura si funcționala, care sa respecte standardele in vigoare.

Intr-un procent foarte mare, imobilele construite înainte de anul 1990 prezintă un nivel scăzut de izolare termica la nivelul anvelopei (pereți exteriori, tamplarie ferestre, pianseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol neincalzit).Conform raportului de audit energetic, imobilul prezintă deficiente majore cu influenta negativa privind siguranța exploatării si peri energetice, după cum urm; izolația termica a elementelor exterioare de construcție nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereților exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate in Normativul C107/1- 2005 ai modificările si completările ulterioare; Actualele performante energetice conduc la costuri ridicate de întreținere pt incalzire pe timpul iernii, favorizează un climat interior necorespunzator pt sanatatea utilizatorilor cauzat de lipsa ventilației corespunzătoare a spatiilor de locuit si apariției fenomenului de condens sl igrasie, generează emisii poluante ridicate de gaze cu efect de serat dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine.

In consecința, ținând cont de obligația statelor membre UE sa ia toate masurile necesare pt Imbunatirea eficientei energetice a Imobilului, se constata necesitatea realizării sl implementării in cadrul proiectului a unor masuri de creștere a performantei energetice a acestuia. Astfel, se vor lua urm masuri pt reducerea costurilor de întreținere a clădirii si de ridicare a performantelor energetice: sporirea rezistentei termice a pereților exterior peste 1.8 m2J/W prin placarea acestora cu vata mlnerara; înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta; reabilitarea terasei sl planseului peste subsol; înlocuirea curpuritor de Iluminat existente cu unele cu LED; înlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conductor noi si a instalației de distribuție a apei calde menajere, etc. In urma aplicării acestor masuri, clădirea va trece Intr-o clasa energetica superioara

- Prin implem proiectului se promovează egalii de sanse prin adaptarea spatiilor la nevoile pers cu handicap, resp amenajarea unui grup sanitar pt pers cu dizabilitati si respectarea suprafețelor pt ușorul acces al acestora in clădire, cf NP 051-2012

 • - In ceea ce privește deseurile ca rezulta atat in timpul construcției cat si in timpul exploatării proiectului, acestea vor fi depozitate temporar in pubele ecologice si preluate de firma de salubritate cu care exista contract, nefiind depozitate pe sol.De altfel,UAT Mun Bacau are încheiat si contract cu o societate care reciclează deseurile iar deseurile uzuale ale cresei sunt preluate de către operatorul de salubritate.

 • - Pt o mai buna informare a comunității ref Ea importanta investiției propuse, au fost bugetate cheltuieli pt informare si publicitate. Pe toata durata implementatli proiectului, șantierul va fi semnalizat coresp, astfel incat sa se evite producerea de accidente.După implem, vor exista si alte panouri, aviziere pt o mai buna informare a populației asupra importantei si activitatilor educaționale ale cresei.

■ Proiectul prevede si aplica normele tehnice conform normativelor in vigoare astfel incat riscurile naturale sa fie diminuate pe cat posibil

Grup țintă

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • a)        Cei 79 de anteprescolari actuali ai Cresei nr 9 din Municipiul Bacau. str Ozanei nr 9 dud Bacau. din care 41 de fete si 38 de băieți.

Prin implementarea proiectului se urmărește modernizarea si reabilitarea Cresei nr 9 din Mun Bacau astfel incat sa se asigure desfasurarea procesului înstructiv-educativ la standarde inalte, conform normativelor si legislației in vigoare, precum si asigurarea confortului si siguranței anteprescolarilor.

 • b)         UAT Municipiul Bacau, in calitate de Solicitant al finanțării si responsabil cu implementarea acestuia.

Prin implementarea proicotului sunt prevăzute soluții do modernizare si reabilitare a cresei, care conduc inclusiv la economii de la bugetul local in ceea ce privește mentenanta unitalii, banii putând fi alocați către alte direcții de dezvoltare stabilite la nivelul municipiuluii (ex: dezvoltare infrastructura rutiera si mobilitate urbana, susținerea mediului de afaceri, infrastructura medicala si educaționala, etc).

De asemenea implementarea prezentului proiect va aduce următoarele beneficii:

Stimularea copilului in vederea dezvoltării sale individuale in plan intelectual, sodo-afectiv si psihomotric, ținând cont de pari icul anta tile specifice de varsta ale acestuia si de potențialul sau evaluat;

Realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activa cu adultul;

Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activitati de grup specifice vârstei Sprijinirea părinților si familiei in educația timpurie a copiilor.

Beneficiarii tndirecți ai proiectului sunt:

 • a)        Populația Municipiului Bacau

Implementarea proiectului va avea doua efecte concentrate, benefice pentru populația municipiului: pe de o parte crearea unui climat favorabil dezvoltării anteprescolarilor iar pe de alta parte, imbunatatirea condițiilor de trai (oferirea de sanse egale pe piața muncii prin atragerea către cresa a acelor copii a căror părinți sunt apti de munca). In acest sens, pe de o parte se pune in practica principiul dezvoltării durabile ceea ce inseamna grija pentru generațiile viitoare si pentru asigurarea continuității acestora, condiții mai bune de viata pentru cetățenii municipiului oferindu*le un cadru de dezvoltare corespunzător. De asemenea, proiectul propune si soluții pentru calitatea aerului, diminuarea expunerii la diverse riscuri prin aplicarea de norme tehnice si e Scientizare a energetica a clădirii la un grad superior cerințelor minime impuse de legea 372/2005.

 • b)         Bugetul local al municipiului

Prin implementarea proiectului vor fi reduse costurile de mentenanta si operare anuale ale obiectivului de investiții. Investirile în eficienta energetica a clădirilor publice vor contribui la reducerea insuficientei energetice (fuel poverty) în Mun Bacau, prin reducerea costurilor cu încălzirea.

 • c)        Piața forței de muncă existentă ta nivel local și regional -Demararea lucrărilor proiectului va genera o necesitate de forta de munca în sectorul construcțiilor si domeniile conexe, conducând la crearea de locuri de munca în acest domeniu. Proiectul reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru mediul economic local, ens în care oferă firmelor de construcii posibilitatea de a obține contracte de lucrări sl a se implica In realizarea activitatilor proiectului si, astfel, pentru desfacerea/vânzarea produselor si serviciilor proprii. în același timp, proiectul va reprezenta o contribuție la creșterea standardului de viata al persoanelor de pe piața forței de munca, prin posibilitățile de salarizare ce vor fi create ca urmare a implicării firmelor prestatoare de servicii si lucrări în implementarea activitatilor proiectului. Aceasta oportunitate reprezintă o premisa Importanta pentru creșterea gradului de coeziune sociala, prin integrarea pe plata muncii si In societate a persoanelor din categorii sociale vulnerabile, care trăiesc din venituri minime (ajutoare sociale, venit minim garantat) sau care sunt lipsite de venituri.

Susten abilitate

Deserrere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea unui proiect este reprezentată de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezența cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare. în funcție de necesitățile apărute pe parcursul operării și întreținerii investiției.

In vederea determinării capacității solicitantului de a susține investiția, atât pe perioada implementării, cât și pe perioada exploatării infrastructurii create, trebuie avute în vedere trei aspecte: sustenabilitatea instituțională. sustenabilitatea operaționala si sustenabilitatea financiara.

♦       SUSTENABILITATEA INSTITUȚIONALA

Din punct de vedere instituțional, sustenabilitatea proiectului este asigurată atât prin prisma structurii de personal și a capacității proprietarului imobilului de a mobiliza resurse umane adecvate scopului și obiectivelor proiectului, cât și prin aceea a achiziției, de pe piață, a serviciilor unei firme de consultanță cu experiență în gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene, acolo unde Solicitantul nu poate acoperi (prin personalul propriu și expertiza deținută) necesități le proiectului.

Astfel, pentru a se asigura in legătură cu realizarea unui proiect care să poată fi implementat fără a întâmpina dificultăți de natură fizică sau legislativă. Solicitantul a contractat următoarele servicii:

 • 1.         Servicii de consultanta in vederea elaborării cererii de finanțare

 • 2.         Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ce cuprind:

Elaborare expertiza tehnica

Actualizare documentație cadastrala

Elaborare studiu topografic

Elaborare documentație in vederea obținerii avozelor solicitate prin intermediul Certificatului de Urbanism

Elaborare Raport de Audit Energetic

Elaborare DAU pentru obiectivul de investiții

 • 3.         Servicii de elaborare a studiului Geotehnic

In aceiași timp, ulterior aprobării proiectului. în perioada de implementare a acestuia. Solicitantul va achiziționa, conform Bugetului și Graficului activităților, o serie de servicii specializate, care să asigure o implementare corectă, coerentă și la termen a proiectului. Aceste servicii sunt:

Servicii de verificare a proiectării;

Servicii de proiectare faza DTAC si PT

Servicii de consultanță în managementul proiectului;

Lucrări de execuție a investiției de baza

Servicii de consultanță privind dirigentia de șantier

 • •          Servicii de publicitate si promovare proiect;

Servicii privind audltul financiar

Prin achiziționarea acestor servicii, solicitantul va putea garanta sustenabilitatea implementării proiectului.

De urmărirea desfășurării activităților prevăzute în graficul activităților se va ocupă Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) formată din 6 membri.

Cei 6 membri ai echipei puși la dispoziție de către Beneficiarul proiectului vor îndeplini funcțiile de manager de proiect, asistent manager, responsabil tehnic, responsabil financiar, responsabil juridic si responsabil achiziții publice.

Cele 6 persoane nu necesită (raining specializat, pentru a ocupa aceste funcții în cadrul UIP. Atribuțiile și responsabilitățile UIP precum și modul în care aceștia vor asigura implementarea cu succes a prezentului proiect sunt detailate în cadrul Capitolului Resurse Umane al prezentei Cereri de Finanțare.

 • •       SUSTENABILITATEA OPERAȚIONALA

După implementarea proiectului, responsabil cu acoperirea costurilor de întreținere Și operare este UAT Municipul Bacau prin asigurarea surselor financiare anuale în vederea acoperirii acestora.

în ceea ce privește asigurarea utilităților pe perioada de operare, trebuie avut în vedere faptul că prezenta clădire este racordata deja la toate tipurile de utilitari necesare.

De asemenea, pentru buna funcționare a infrastructurii educatiionale se vor extemaliza următoarele servicii:

Servicii de salubritate

Servicii de întreținere spații verzi.

Servicii de mentenanta

In ceea ce privește operarea obiectivului de investiții aceasta este asigurata de personalul administrativ, operațional si de intretinere existent deja in cadrul cresei. De funcționarea craselor din Municipul Bacau este responsabil Centrul Bugetar Crase Bacau, serviciul public local specializat in asigurarea serviciiulor gratuite cu caracter social, medical și educațional, fiind înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/16.07.2001. Acesta are ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație timpurie.

Centrul Bugetar Creșe Bacău oferă cu personal calificat următoarele servicii:

 • a) servicii de educație timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăți/deficlențe de dezvoltare.

 • b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;

 • c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;

 • d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educație parentală, de informare;

 • e) servicii de consiliere psihologică.

Standardele după care se desfășoară activitatea educațională în creșă sunt avizate conform legislației în vigoare

Evaluarea calității procesului educațional se face în conformitate cu legislația în vigoare.

Salariații sunt încadrați în conformitate cu legislația în vigoare și urmează cursuri de perfecționare și formare continuă pentru dobândirea unor abilități specifice profesiei. Personalul didactic participă la toate acțiunile organizate de instituțiile de formare și perfecționare din țară și străinătate

De asemenea, Centrul Bugetar Crese Bacau are următoarele sarcini si responsabilități:

să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea activităților destinate copilului de vârstă antepreșcolară; să ofere servicii educaționale de calitate cu cadre calificate pentru a conduce și realiza activitatea copiilor de vârstă antepreșcolară;

să îndeplinească obiectivele educaționale specifice vârstei antepreșcolare stipulate de Legea nr. 263/2007 privind înființarea, reoganizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor șl a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:

stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric. ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;

promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;

sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor.

asigură supravegherea programului de somn, masă și joacă și asistă copiii în spațiile sanitare; asigură hrana copiilor în cele mai bune condiții;

 • •       SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Sustenabilitatea unui proiect este reprezentata de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Obiectivul de investiție pentru care se solicita sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, prin alccari bugetare de la bugetul tocai al Primăriei Municipiului Bacau, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Mai mult decât atat, menționam faptul ca unitățile de invatamant public nu sunt producătoare de venituri si, astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati.

Pe toata perioada de durabilitate a investiției si ulterior, pentru sumele necesare funcționarii la parametri optimi ai obiectivului de investiție se vor aloca resurse financiare in funcție de momentul efectuării lucrărilor de intretinere si reparații si de dimensiunea si complexitatea lucrărilor necesare.

Mentenanța reprezintă ansamblul de măsuri tehnice, administrative și de management întreprinse pe parcursul ciclului de viață al obiectivului de investiție, destinate menținerii sau readucerii acestuia intr-o stare în care poate îndeplini funcția necesară pentru asigurarea funcționării la un grad de performanță cât mai ridicat.

In continuare, prezentam categoriile de intervenții specifice tipului de infrastructura realizate, costurile si frecventa cu care vor ti realizate aceste intervenții:

Intervenții intretinere/reparatii pentru clădirea crasei din 5 in 5 ani pe toata perioada de analiza. Din punct de vedere valoric, costurile cu lucrările de mentenanta au fost considerate tinandu-se cont ca acestea vor reprezenta 7,5%din valoarea inițiala a lucrărilor

Intervenții intretinere/reparatii pentru zona de joaca din 3 in 3 ani pe toata perioada de analiza Din punct de vedere valoric, costurile cu lucrările de mentenanta au fost considerate tinandu-se cont ca acestea vor reprezenta 6.3% din valoarea inițiala a lucrărilor;

Țoale masurile propuse pentru asigurarea păstrării, după implementarea proiectului, a conformității infrastructurii ce face obiectul lucrărilor, atat cu normele legale in vigoare cat si cu scopul pentru care au fost ele realizate, vor fi efectuate de firme specializate, care vor face dovada capacitatii (tehnice si de personal) ca pot realiza lucrările de intretinere a infrastructurii propuse la cele mai inalte standarde.

Sustenabilitatea proiectului este demonstrata si pnn următoarele aspecte;

• fluxul de numerar este pozitiv in loti anii de previziune. Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o instituție de publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent

- finanțarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este finanțat de la Buget

In consecința, prin cele menționate mai sus. sustenabilitatea financiara a proiectului este demonstrata, iar entitatea nu întâmpina riscul unui deficit de numerar (lichidități) care sa pună in pericol realizarea sau operarea investitiei/intrarii in procedura de insoiventa.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru Implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate;

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție * administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

| Relevanță

Referitoare la proiect

Rata bruta de curpindere a invatamantului ante-prescolar calculata la nivelul anului 2018/2019 reprezentând procentul copiilor cuprinși in crasa din totalul copiilor de varsta corespunzătoare nivelului ante-prescolar a scăzut ușor fata de anul anterior. In acest caz. rata bruta de cuprindere a invatamantului ante-prescolar calculata pentru Crasa nr 9 este de 18.24%. fata de 18.93% pentru anul anterior.

Diferentele pe sexe ale valorii indicatorului au scăzut de la un an la altui, pana la valori similare penlru fete si pentru băieți, înregistrate la nivelul anului 2018/2019. Pe fondul evoluției pozitive a valorii indicatorului la nivel general, continua sa se manifeste discrepante pe medii de rezistenta. Aceste diferente au crescut in perioada de referința a prezentului raport, de la 4,7p.p.in 2009/2010. Cu o rata bruta de cuprindere a invatamantului ante-prescolar in scădere exista un interes deosebit pentru dezvoltarea craselor. Acest interes este rezultatul schimbărilor structurilor familiale si al numărului crescut de femei pe piața forței de munca. Cum îngrijirea copiilor este perceputa de obicei ca fiind responsabilitatea femeii fntr-o familie, organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei devine un factor vital în asigurarea egalilalii de sanse între femei si barbati. Obiectivele trebuie realizate pentru crearea unui mediu placul copiilor. Prin implementarea proiectului se realizează investiția “Modernizare si reabilitare Cresa nr 9’ conducând astfel la crearea de condiții favorabile desfășurării activitatii si la atragerea unui număr din ce in ce mai mare a populației cu varsta cuprinsa intre 0 - 3 ani sa frecventeze cresa.

Referitoare la SUERD

Nu se aplica.

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

întrucât prezenta secțiune are un număr limitat de caractere ce nu permite enunțarea tuturar celor necesare atașam la prezenta secțiune documentul “Anexa secțiunea Relevanta" ce contive informațiile solicitate la prezenta secțiune.

Strategii relevante:

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

 • - Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020

 • - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România

 • - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

 • - Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

 • - Acord de Parteneriat 2014-2020


OOTUfflfntiipcanata


Hfltr                                      Datt Incirctra flțler                                  Dtscrlar*

Arwxa secțiunea R#tevanta_CRESA 9 semnat pdf

A483FC7BEFDFC5l213OF3AF1EF6A32C8£85CF3398O«eF8EAFFC8E          21«2/2019         ANEXA SECȚIUNEA RELEVANTA

tEOOACF5538


Riscuri


în ceea ce privește riscurile ce pot interveni pe parcursul implementării proiectului de investiții “MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 0” s au identificat și detaliat principalele riscuri după cum urmează, precum șl măsurile de reducere ale acestora sunt prezentate in următoarea listă:


Detaliere riscuri


Nr. crt


Risc identificat
1. Gestionare deficitară a fondurilor alocate proiectului


Responsabilul financiar va gestiona modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului prin elaborarea unui plan de lucru în vederea respectării încadrării în liniile bugetare. Acesta va monitoriza constant cash-flow proiectului în vederea respectării contractului de finanțare șl a informațiilor din cadrul Cererii de Finanțare. Evidența contabilă și financiară va respecta principiile de prudențialitate și toate celelalte norme legale în vigoare. Orice modificare a bugetului proiectului se va realiza doar în urma notificării Organismului Intermediar și a primirii acceptului de la acesta.


2. Coordonare deficitară între membrii echipei de implementare


Tip risc: Resurse Umane; Probabilitate: Medie; Importanță: Mare

Managerul de proiect are obligația de a superviza activitatea tuturor membrilor echipei de proiect și coordonarea acestora. Managerul va verifica periodic activitatea membrilor echipei sale pe baza graficului de implementare aferent proiectului. Pentru a asigura eficientă conlucrării între membrii echipei de implementare se vor realiza periodic ședințe coordonate de către managerul de proiect


3. Rapoartele întocmite de către echipa de implementare nu vor fi realizate/ transmise la timp către Autoritatea de Management


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Medie; Importanță: Medie

Raportările necesare pe parcursul implementării proiectului sunt stabilite la semnarea contractului dintre solicitant și AM. în cazul în care se previzlonează abateri de la termenele stabilite, echipa de Implementare va pomi demersurile necesare de rectificare a problemelor apărute pentru a programarea stabilită. în cazul în care întârzierea nu poate fi evitată, echipa de management va anunța în timp util AM în această privința.


4, Neîncadrarea în termenele propuse de realizare ale activităților de implementare


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Mică; Importanță: Medie

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de implementare a proiectului vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului activităților pe baza programării. în cazul în care vor fi constatate nereguli, echipa de implementare va notifica Autoritatea de Management și beneficiarul demarând procedurile de reîncadrare în programare.


5. Neanexarea la contractele de lucrări I furnizare / servicii a tuturor documentelor pe baza cărora s-a desfășurat achiziția publică, fapt care poale duce ta pierderea de la contract a unor detalii ale termenilor colaborării


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Mică; Importanță: Mare

Pentru a se evita orice greșeală la contractare, echipa de implementare a proiectului va realiza în prealabil o listăRisc identificat                                      Măsuri de atenuare ale riscului

detaliată de anexe la contract. înainte de contractare, echipa va verifică atât contractul cât și anexele sale in baza listei prevăzute anterior cu atenție sporită.

6. Instabilitatea instituțională/ legislativă


Tip risc: Juridic; Probabilitate: Mare; Importanță; Medie

Instabilitatea instituțională și modificările emergente la nivelul institutului pot afecta în mod direct bună derulare a activităților proiectului prin inducerea blocajelor instituționale. Echipa de implementare a proiectului are datoria de a monitoriza permanent eventualele modificări instituționale/ iegislalive care pot cauza prejudicii implementării proiectului. Pentru a preveni acest risc, managerul de proiect va urmări îndeaproape toate modificările instituționale/ legislative pentru a se conforma în timp util.

 • 7. Neatribuirea contractelor de lucrări/servicii/bunuri în termenul necesar pentru a permite finalizarea proiectului în orizontul de timp planificat

Tip risc: Juridic; Probabilitate: Mică; Importanță: Mică

Documentația de atribuire va fi elaborată conform legislației în vigoare, conținând informații dare șl documente corect întocmite. De asemenea vor fi respectate toate etapele procesului de achiziție publică, sub atenta supraveghere a UIP.

8. Reîncadrarea în termenul contractual al execuției lucrărilor de construcții;


Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Medie; Importanță: Medie

Atât managerul de proiect cât și responsabilul tehnic -administrativ vor urmări respectarea termenului din cadrul contractului de lucrări și corelarea să cu Graficul GANTT; de asemenea, aceștia vor menține o legătură constanța cu contractorul, astfel încât. în cazul sesizării unei neconcordanțe între termenele stabilite și starea de fapt, să se consulte cu acesta din urmă, urmând ca împreună să decidă cea mai bună cale de redresare.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

In cadrul activităților proiectului, precum și în cadrul instituției prrnăriei a UAT Mun Bacau se respectă prevederile legislative aferente egalității de gen expuse în cadrul Legii 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. In acest sens, sunt identificabile două instanțe în care se poate realiza o discriminare: numirea U1P și personalului care va opera infrastructura. în cadrul procesului de numire a UIP, selectarea a fost realizată strict în baza experienței și competențelor demonstrabile prin CV-urile anexate prezentei cereri. în ceea ce privește posturile pentru care este necesară contractarea unor servicii externe, se vor impune criterii de performanță (experineță similară, competențe specifice, etc.). precum și respectarea principiului egalității de gen. UAT Mun Bacau organizează concursuri de angajare pentru orice post disponibil in cadrul primăriei si a instituțiilor in subordinea sa. Este asigurat accesul liber pentru angajare tuturor celor interesați. Prin implementarea acestor măsuri, cele două puncte vor fi trecute cu succes, garantându-se respectarea principiilor de egalitate de gen și nediscriminare. Prin obținerea unei transparențe totale privind deciziile și activitățile întreprinse, se garantează posibilitatea observării oricărei activități care poate presupune o încălcare a principiului egalității de gen

Nediscriminare

In concordanta cu legislația in vigoare, pe tot parcursul implementării proiectului, Solicitantul nu va face nici o deosebire, excludere, restricție sau preferința indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen. categorie socială, orientare sexuala, vârstă, handicap, boală cronică neconlagioasă. infectare HIV. apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării. în condiții de egalit a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Privitor la activit desfășurate prin intermediul proiectului se va respecta in totalitate principiul nediscriminarii. Dispoziția de numire a membrilor UiP a fost adoptată în urma verificării calificărilor membrilor în vederea ocupării respectivelor posturi. în acest sens, în procesul numirii membrilor, au fost respectate atât prevederile legislației naționale, respectiv OUG 137/2000.. In aplicarea procedurilor de achiziții se vor respecta prevederile OMFE 1284/2016. Solicitantul va asigura condiții de manifestare a concurentei reale. Managerul de pfoiect va avea în vedere resp prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice, pentru a asig desfășurarea acestora intr-un context transparent pentru a nu exista discriminări privind accesul la procedură.Managerul de proiect deține, suplimentar, îndatorirea de a supraveghea toate activitățile proiectului în vederea respectării prevederilor UE și celor naționale cu privire la combaterea discriminării.

Accesibilitate persoane cu dizabilltăți

în prezent.infrastructura nu este adaptată conform standardelor legale la necesitățile persoanelor cu dizabilită^.Prin implementarea prezentului proiect se vor hja o serie de măsuri.sefectate astfel încât să se poată menține capacitățile actuale ale clădirii si conformarea acestea la normativele in vigoare:

 • •          va fi prevăzut un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parter cat si o rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati dotata cu mana curenta;

 • •         usa de acces către curtea cresei. va avea o lățime de 1.50m;

 • •          grupurile sanitare aferente, vor fi dotate cu baterii cu senzori;

 • •           ușile vor fi fara praguri;

 • •          latimea coridoarelor si a scărilor vor fi peste 1,20m;

Suplimentar fata de minimul legislativ se vor monta plăcute pentru nevazatcri la intrarea in spatiile cresei.

Dotările propuse au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabittăți; protecția mediului; asigurarea facilităților sanitare; durabilitate, rezistență, întreținere ușoară.

Schimbări demografice

Având în vedere faptul că prin prezentul apel de proiecte se vor finanța acțiunile specifice infrastructurii educaționale anteprescolare, activitățile aferente proiectului nu pot avea un impact substanțial în domeniul schimbărilor demografice. Din acest motiv, considerăm că proiectul nu se supune prezentei secțiuni.

DEZVOLTAREA DURABIL Â

Poluatorul plătește

in cazul in care vor fi aduse daune mediului, beneficiarul proiectului se obliga să ia toate măsurile posibile, pentru a controla imediat, a limita, elimina sau gestiona contaminanții relevanți și I sau orice alți factori dăunători, pentru a limita, sau pentru a preveni noi daune aduse mediului și efectele negative asupra sănătății umane, sau deteriorarea ulterioară a serviciilor și este obligat să ia măsurile de remediere necesare.de altfel, in proiect, sunt prevăzute masuri de proiecție a mediului si sanatatii umane. Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibili lor. lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului. Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment, ele), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. De asemenea Mun Bacau deține un contract pt reciclarea deșeurilor.

Protecția biodiversității

S-a obținut clasarea notificării Nr. 95088/NA 1910/02.08.2018 din partea agenției de protecției a mediului județul Bacau.

Nu este necesar obținerea avizului Natura 2000

Utilizarea eficientă a resurselor

Eficienta energetica a clădirilor este componenta a conceptului de dezvoltare durabila. Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fara a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a îsi satisface propriile lor cerințe. O utilizare sustenabila. durabila a resurselor naturale inseamna utilizarea acestora intr-un ritm care sa permită regenerarea resurselor si folosirea tehnologiilor de creștere a eficientei energetice. In prezent clădirea nu folosește tehnologii de creșterea eficientei energetice. Privitor la măsurile de creștere a eficienței energetice, amintim faptul că acesta este una din activitatile proiectului. în acest sens, menționăm faptul că nu se vor crea noi segmente de infrastructură, d se va interveni asupra infrastructurii existente pentru a crește eficiența energetică a acesteia prin aplicarea: - Termoizolației din vata minerala; - tamplarie termolzolata; -sistem constructiv pentru terasa si a plăcii peste pamant; - Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat, utilizarea de becuri LED; instalarea de baterii cu senzori la grupurile sanitare pentruu utilizarea eficienta a apel.

rr*\

Atenuarea și adaptarea îa schimbările climatice

Având în vedere specificul prezentului proiect, in proiectare s-a avut in vedere folosirea de soluții in vederea adaptarii clădirii pentru a atenua schimbările climatice, prin: a) folosirea de vată minerala -întrucât nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase; b) măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare; c)obiecte de iluminai LED cu consum redus de energie;) Toate aceste activitati vor duce la reducerea necesarului energetic pentru funcționarea in condiții optime a dadirii. acestea devenind mai rezistente la schimbările climatice prin menținerea mai buna a temperaturilor atat pe timp de canicula, cat si pe timp de inghel.

Astfel, se garanteaza realizarea unei clădiri cu emisii de gaze cu efect de sera reduse in vederea producerii energiei necesare pentru desfasurarea activităților. In urma implementării proiectului clădirea va trece intr-o clasa energetica superioara.

Prin proiect nu se vor implementa masuri care duc direct la combaterea poluării si a emisiilor de poluanti, d doar indirect, prin masurile menționate anterior, care vor duce la sporirea eficientei energetice si realizarea unei clădiri a cărui necesar energetic actual este foarte redus.

Reziliența la dezastre

DEZASTRU CAUZAT DE CUTREMUR SAU ÎNCĂRCĂRI MARI DIN ZAPADA SI VÂNT

Conform normativului P100/2013. din pdv al incadrarii in clasa de importanta, construcția este in dasa III- construcții de importanta normala, la care se impune limitarea avariilor, avandu-se in vedere consedntele acestora st anume afectarea unui număr mare de persoane.

In urma întocmirii expertizei tehnice, prin proiectare s-au indus masurile indicate de expertul tehnic, pentru respectarea cerinței esențiale de rezistenta si stabilitate. Astfel se confirma faptul ca in urma lucrărilor de reabilitare, structura de rezistenta ramane Rslll, nu este afectata in sens defavorabil, si este corespunzătoare din punctul de vedere al rezistentei la seism si la încărcările din zapada si vânt, asigurandu-se stabilitatea dadirii in cazul unor dezastre naturale.

Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta următoarele dlspositive:

-senzor cutremur, 230Vac. 5 iesiri-alarmare acustica, vizuala, închidere apa;

-comutator cu acționare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei electrice pentru dispositive alimentate electric.

DEZASTRU CAUZAT DE INCENDIU - Din pdv al securității la incendiu si al protecției oamenilor si bunurilor in cazul unui dezastru cauzat de un incendiu, clădirea este conformată corespunzător normativelor si prescripțiilor legale in vigoare, respectiv: cu iluminat de siguranța, cu instalații de detective incendiu, cu instalații de stingere cu hidrantl interior si hidranti exteriori, cu rezerva intangibila de apa pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori.

Metodologie

Solicitantul a înființat deja Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM. mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabilul financiar; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic: Responsabil tehnic

Cei cinci responsabili se află în poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. In ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță cresculă: 1. MANAGERUL DE PROIECT; coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânsa de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului: răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM. referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului; 2. RESPONSABILUL FINANCIAR: asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură financiară, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea. în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului: monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM. 3. RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților ai la întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului. 4. RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului. 5. RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu dirigintele de șantier, va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect: participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea Ea termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului. 6. ASISTENT MANAGER: asigura activitati de secretariat in pregătirea dosarelor cererilor de plata si de rambursare, pregătirea documentelor necesare pentru activitatea de audil, arhiveaza documentele, asigura suport managerului de proiect.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP. cât șr CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. în cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către responsabilul juridic si de persoanele din departamentul juridic al UAT Mun Bacau.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsile că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte: Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice intre participanții Ea proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Strategia de monitorizare a proiectului a fost atașata la secțiunea Capacitate solicitant.

Document» Inel reale

Fițlor


OKI rncârc»r»Oțl»r


D«crl»r»


Straiegte te morttaiMre - C<esa 9 senwiat.pdf

F804B4D309F3FB7 B0C5C0992OEO€O€99FeO105383A400A30E90719

STRATEGIE OE MONITORIZARE PROIECT CRESA 9


EE05FC5545

Descrierea investiției

Imobilul vizat este situai în intravilanul a Municipiului Bacau, pe Str. Ozanei, nr. 9. este identificat cu numărul cadastral 81798. Clădirea studiata are un regim de inallime Stehnic + P+1E cu următoarele suprafețe:

Arie utila subsol = 100.19 mp

Arie utila parter = 301.39 mp

Arie utila etaj - 336.21 mp

Arie utila totala » 637.60 mp

Pe amplasamentul studiat se propune modernizarea si reabilitarea acestuia, implici! dotarea cu echipamente specifice infrastructurii de educație anteprescolara. în scopul realizării Investiției se propun următoarele lucrări:

 • I.       LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLĂDIRII (REABILITARE) SI MODERNIZARE A CRESEI NR

9 DIN MUN BACAU

 • 1.         înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie,

sape, etc); Se vor decoperta straturile existente de hidrolzolație și dacă este nevoie și a șapei suport. Se va monta un strat de 30 cm de vata mineral bazaltica, protejata de o șapă și se vor aplica amorsa și 2 straturi de membrană termosudabilâ. cea superioară având strat de protecție din ardezie. Hidrotzolația va fi racordată pe întreaga înălțime a aticuiui, după care se va monta un capac din tablă

 • 2.         Refacere hid roizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, si refacerea trotuarelelor de protecție;

 • 3.         In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

 • 4.        Uolarea termică a pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de

minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 rw grosime;

 • 5.         înlocuirea tâmplăriei exterioare.a colo unde este cazul, inclusiv a tâmplărîei aferente accesului tamplarie performanta cu tocuri si cercevete din PVC pentacameral, cu geam tenmoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor încadra cel puțin in dasa de combustie C2- greu Inflamabil.

 • 6.        Tenmoizolarea terasei cu placi din vata minerala bazaltica de 30 cm grosime

 • 7         Termoi7olarea soclului cu placi din polisitiren extrudal de 10 cm grosime.

 • 8.         Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente ale clădirii:

  • 8.1        reabilitarea si modernizarea instalațiilor electrice

  • 8.2       realizarea de instalații de detecție, semnalizare si alarmare incendiu

  • 8.3       reabilitarea si modernizarea instalațiilor sanitare: alimentare cu apa rece si calda menajera, canalizare menajera si cea de stingere a incendiilor.

 • 8 4 Reabilitarea si modernizarea instalațiilor termice ale clădirii (înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi, izolarea conductelor de distribuție agent termic, montare robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic. înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi, montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor 8.5 Realizarea de instalat» de supraveghere video

II.      LUCRĂRI DE MODRNIZARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONARII CLĂDIRII CONFORM CERINȚELOR SI

EXIGENTELOR DE CALITATE

 • 1.         Repararea si igienizarea încăperilor clădirii

 • 2.        Recompartimentarea spatiilor conform normativelor In vigoare

 • 3.         Refacerea hidroizotatiei din subsol si fundații

 • 4.         Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

 • 5.        Modernizarea spălătoriei

 • 6.         Refacerea instalațiilor

 • 7.         Refacerea tencuielii exterioare

 • 8.        Dotarea unitatii cu camere de supraveghere video

 • 9.         Refacerea finisajelor interioare

 • 10.       Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu ecranată

 • 11.       Amenajarea si dotarea spațiului de joaca exterior

 • 12.        Dotarea cresei cu obiecte specifice activitatii.

 • 13.       Crearea de facilitați si adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dlzabiiitatl.

Cheltuielile neeligibile aferente prezentului proiect sunt reprezentate de cheltuieli diverse si neprevăzute (parțial) in valoare de 87 802 37 lei cu TVA.

Descriere tehnică a proiectului

întrucât prezentul proiect este unul de infrastructura, in cadrul caruia sunt propuse o multitudine de echipamente, acestea au fost prezentate in cadrul documentațiilor tehnico-economice atașate. Centralizarea acestora se regăsește in Modelul F - Lista echipamente, lucrări si servicii. Mai mult, specificațiile tehnice ale echipamentelor vor fi stabilite la faza de elaborare Proiect tehnic, pentru faza SF fiind suficiente o serie de specificații minimale.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Aspecte tehnice

Prezentul proiect de investiții este depus la faza DALI, realizat in conformitate cu prevederile HG 907/2016, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general.

in ceea ce privește Documentația Tehnică pentru obținerea AC, obținerea AC și realizarea PT pentru obiectivul de investiții, precizăm că aceste activități se vor realiza după semnarea contractului de finanțare.

Aspecte administrative, oferind detalii cal puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Aspecte administrative

DALI pentru obiectivul de investiții este anexat la prezenta Cerere de finanțare. Alături de acesta sunt anexate: CU nr. 549 din 13.07. 2018. obtinut in vederea emiterii autorizației de construcție, in scopul „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9" si Avizele si acordurile de principiu pentru obiectivul de investiții:

Aviz de amplasament favorabil nr 1001914/07.08.2018 alimentare cu energie electrica emis de Delgaz Grid SA

Aviz sanatatea populației - notificare sanitara nr 886/13.08.2018

-         Punctul de vedere al autoritatii competente pt protecția mediului - Clasarea notificării nr 9508/02.08.2018

• Aviz tehnic ISC

De asemenea a fost obtinut Avizul specific emi3 de ministerul educației naționale.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe) în cazul in care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

In etapa de evaluare CAE 1 s-au revizuit următoarele secțiuni din cererea de finanțare:

Secțiunea solicitant - Asistenta solicitata

Secțiunea Rezultate așteptate

Secțiunea context si Anexa la secțiunea Context

Secțiunea Descrierea investiției

Secțiunea Acti vitali previzionate

Secțiunea Buget - Activitati si cheltuieli

Modificări CAE 2:

- Secțiunea Buget - Activitati si cheltuieli. Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget Amplasament. Buget Câmp de intervenție, Buget forma de finanțare. Buget tip teritoriu, buget Activitate economica, buget obiectiv tematic

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Denumire indicator


Unitate măsurii


Valoare ținti


Din car*

Femei


Din care Regiuni Bărbați      dezvoltat»


Regiuni mai puțin dezvoltate


Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educațe anteprescolara)


Persoane


79.00


41


38


0            79


Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator

Unitate     Valoare    Anul da                 Din care    Din care     Regiuni    Re92?a.l_mal

măsură     referință    rererintă vaioare ținta    Femei      Bărbați    dezvoltate         -itat*

Rata brută de cuprindere în creșe a capilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban

%

Indicatori prestabiliți de realizare

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

| Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

573242295

Titlul achiziției:

Servicii de proiectare faza DALI, contract 68986/02.05.2018

Descrierea achiziției:

întocmire documentații aferente fazei DALI: Studii de teren, documentații suport pentru obținere

avize, expertiza tehnica, audit energetic. DALI

CPV:

71241000-9 ■ Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

29,690.50         LEI

Tip proceduri:

Achiziție directă

Datâ publicare proceduri:

11 Aprilie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

25 Aprilie 2018

Data «amnare contract:

2 Mai 2018

Dat4 transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

536892776

Titlul achiziției:

Servicii de consultanta pentru întocmirea Cererii de finanțare, contract 69785/03 12.2018

Descrierea achiziției:

întocmire cerere de finanțare

CPV:

79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

29,155.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

16 Noiembrie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

19 Noiembrie 2018

Dată semnare contract:

3 Decembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider* UAT MUNICIPIUL BACĂU

10 dosar achiziției:

2464745551

Titlul achiziției:

Servicii de elaborare studiu geotehnic

Descrierea achiziției;

Elaborare studiu geotehnic

CPV:

71335000-5 - Studii tehnice

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

1,000.00           LEI

Tip pracadurfr

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

17 Decembrie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

17 Decembrie 2018

Dată semnare contract:

17 Decembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider • UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

723582693

Titlul achiziției:

Servicii de verificare a proiectării

Descrierea achiziției:

Prestări servicii de verificare a proiectării

CPV:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanță tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

10,71000        LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Iulie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Iulie 2019

Dată semnare contract:

Iulie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3780399037

Titlu! achiziției:

Servicii de publicitate proiect

Descrierea achiziției:

Prestări servicii de publicitate proiect

CPV:

79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract

Servicii

Valoare contract:

17,028.90         LEI

Tip proceduri:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Iulie 2019

DaU publicare rezultat evaluare:

Iulie 2019

DaU semnare contract:

Iulie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider . UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

2045412993

Titlul achiziției:

Lucrări de execuție a investiției de baza

Descrierea achiziției:

Achiziție lucrări de execuție a investiției de baza, dotări si echipamente, inclusiv realizare PT si DDE, documentații avize si asistenta tehnica din partea proiectantului

CPV:

45000000-7 - Lucrări de construcții

Tip contract:

Lucrări

Valoare contract:

1,474,896.96      LEI

Tlp procedura:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Iulie 2019

DaU publicare rezultat evaluare:

August 2019

Data semnare contract:

August 2019

Dat* transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

1D dosar achiziției:

2490992921

Titlul achiziției:

Servicii de consultanta privind dirigentia de șantier

Descrierea achiziției:

Prestări servicii de dirigentie șantier

CPV:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

13,544.58         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Septembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Septembrie 2019

Dată semnare contract:

Septembrie 2019

DaU transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

2919713625

Titlul achiziției:

Servicii privind auditui financiar

Descrierea achiziției;

Prestări servicii de audit financiar

CPV:

79212100-4 - Servicii de audilare financiară

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

29,988.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Septembrie 2019

Dat* publicare rezultat evaluare:    Septembrie 2019

Dată semnare contract:    Septembrie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt

Roi

Nume persoană

Codul ocuDatiei

1

Manager de proiect

Marin Diana

242101

manager proiect

2

Responsabil tehnic

Solot Lucian

214234

responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

3

Responsabil financiar

Butnarii Monica

263102

consilier/expert/inspector/referentfeconomist in economie aenerala

4

Responsabil achiziții publice

Marcu Gicuta

214946

expert achiziții publice

5

Responsabil juridic

Creanga Georgiana

261103

consilier juridic

6

Asistent manager

Butnaru Maria Andreea

334303

asistent manager

1.                          Rol:

Manager de proiect

Nume persoană:

Marin Diana

Codul ocupației:

242101 manager proiect

Atribuții:

 • ♦        coordonează întreaga echipa care se ocupa de implementarea proiectului;

 • *         verifica, stabilește si menține legaturi strânse de colaborare printr-o comunicare eficienta si permanenta cu părțile implicate in implementarea proiectului;

 • ♦        răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului gantt);

 • ♦         coordonează, planifica si răspunde de organizarea eficienta a activităților aprobate prin proiect;

 • *        conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • •         asigura si răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea si oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • •         asigura si răspunde pentru buna desfășurare a activităților si întocmirea documentelor solicitate in cadrul procesului de derulare si implementare a proiectului;

 • ♦        soluționează problemele care pot sa apara ca situații neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale;

 • •         evalueaza rezultatele implementării proiect

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

 • •           Instruire studii superioare

 • •         experiența: cunosterea legislației in vigoare privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

 • •         alte cunoștințe specifice: Ib. engleza, operare calculator

-Oanl

Experiență solicitată

♦         experiența si capacitate profesionala corespunzătoare postului - 0 ani

Competențe solicitate

 • •         caracteristici de personalitate: capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate

 • •         abilitați de comunicare si lucru in echipa

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

Al - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel 1

Al - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

Curriculum vttae

Educație

2009 - 2011

Mașter in Arhitectura Peisagera si Urbana a Teritoriului

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” din lași

Str. Bd, Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal 700050, județul lași, România

Experiență

Oct 2017-

Arhitect Sef

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal județul Bacău. România

Activități conform legislației specifice

Competențe

Abilitați si competente sociale

(Abilitatea de alucra si coabita împreuna cu alte persoane, in medii multiculturale, in situații in care comunicarea si munca in echipa sunt esențiale (ex: in activitati culturale, sport) etc

Abilitați excelente in organizare, colaborare si coordonare cu diferite echipe de specialiști si cu beneficiari

Capacitate de a lucra productiv, eficient si repede

Abilitați si competente organtzationale

Abilitați de coordonare si administrare(oameni,proiecte,bugete) la serviciu.

Abilitați in a organiza proiecte, respectarea termenelor de predare Experiența in managementul de proiect si de echipa.

Abilitați si competente tehnice

in lucru cu computerul, ou diferite tipuri de echipamente si utilaje, oto.

Autocad 20. Archicad - nivel avansat

Autocad 3D Artlantis • nivel mediu

Office Word, Excel, PowerPoint

Desen liber, proiectarea experimentare in domeniul proiectării, realizare de machete, design de

interior de mobilier, amenajare spatii urbane

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivel 1

CI - Utilizator experimentat nivel 1

C1 • Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimental nivel!

C1 - Utilizator experimentat nivell

2.                         Rol:

Responsabil tehnic

Nume persoană:

Soiol Lucian

Codul ocupației:

214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

Atribuții:

 • *        va supraveghea buna desfasurarare a proiectului si va menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului:

 • *         va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa:

 • *          va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate;

 • *         participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect, dlrigintii de șantier si responsabilii juridici;

 • *        participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreuna cu managerul de proiect, dlrigintii de șantier si proiectant.

 • *          va verifica respectarea concordantei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului

>          participa ia ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • *        urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului:

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

instruire: studii superioare tehnice

■         experiență: cunosterea cerințelor legale de ordin tehnic privind implementarea

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

*          alte cunoștințe specifice: Ib. engleza, operare calculator

-Oani

Experiență solicitată

*         experiența si capacitate profesionala corespunzătoare postului -Oani

Competențe solicitate

 • •          caracteristici de personalitate: capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate

 • •          abilitați de comunicare si lucru in echipa

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 • Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

Al - Utilizator elementar nivel!

Curriculum vitae

Educație

Ocl 2013-Iun 2015


Mașter Reabilitarea sl Creșterea Siguranței Construcțiilor

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi" din lași

Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67. Municipiul lași, cod poștal 700050, județul lași, România

Experiență

lan 2015-

Consilier Serviciul Tehnic de Investiții

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România

Competențe

Competente si abilitat! sociale

Caleva aspecte ce ma caracterizează sunt: comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea.ambiția. Manifest spirit analitic si obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de studiu parcurși si sunt totodată ailurist

3.


Competente si aptitudini tehnice


Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului


Aptitudini si competente artistice


Limbi străine cunoscute


Operare PC

Windows

Microsoft Office

Navigare pe internet

Abilitați de lucru cu aparatura diversificata

O buna stăpânire a programelor: Word, PowerPoint, Autocad. Mathcad, AXIS VM


Fotografia la nivel amator, sunt pasionat de calatorii, lectura, inot


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B2 - Utilizator independent nivel2

82 - Utilizator independent nive!2

82 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

82 - Utilizator independent nivel2

A2 - Utilizator elementar nivel2

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 ■ Utilizator elementar nivell

A1 ■ Utilizator elementar nivell


Rol:

Nume persoană:


Codul ocupației:


Responsabil financiar

Butnaru Monica


263102 consilier/expert/inspector/referenl/economist in economie generala


Atribuții:    *         va asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natura economica si financiara, rezultate ca

urmare a derulării proiectului in cauza.

 • *         urmărește si verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului;

 • *         verifica si avizeaza rapoartele de natura financiara, trimise de contractori si. pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • *        va supraveghea si certifica încadrarea in bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

-         va monitoriza efectuarea plăților către terii;

 • *         se va asigura de respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • *        va asigura coerenta financiara a proiectului (va corela plățile cu graficul GANTT al activitatilor).

 • *         va verifica asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toata durata de implementare a proiectului;

 • *          participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


instruire: studii superioare economice

*         experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum si a

celorlalte cerințe legale de natura financiar-fiscala, privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri - 0 ani


Experiență solicitată


experiența si capacitate profesionala corespunzătoare postului - 0 ani


Competențe solicitate


caracteristici de personalitate; capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate abilitați de comunicare si lucru in echipa


Limbi străine solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell


Curriculum vitae


Educație

Oct 2007 - Iul 2008 Managementul Marketingului

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din lași

Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal județul lași, România


Experiență

Feb 2012- Inspector de specialitate

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeli nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Responsabil Financiar - proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare in municipiul Bacau in vederea conformării la normele de proiecție a mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" finantar prin POS Mediu.

Responsabil Financiar - proiectul" Inițiative Strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala" Finanțat din POSDRU întocmirea evidentei contabile analitice a proiectului

Completarea din punct de vedere financiar a rapoartelor de progres Realizarea operațiunilor bancare

Completarea si transmiterea Raportului privind alte cheltuieli decât cele exigibile. Reconciliere contabila si a Registrului activelor ficxe in curs

Completarea dosarului Cererii de Rambursare cu documente financiare, documentele justificative si documentele suport

Realizarea operațiunilor bancare

Participarea la ședințele lunare de progres ale echipei de management a proiectului.

Competențe

Competente si aptitudini organizatorice Competente si abilitați sociale


Competente si cunoștințe de utilizare a calculatorului


Competente organizatorice exersate ca coordonator ai personalului in cadrul serviciului de contabilitate din cadrul Direcției Administrația Piețelor.

Competente de reiationare si abilitați de lucru in echipa dezvoltate in perioada in care am ocupat funcția de sef birou si sef de serviciu

Atitudini de toleranta si respect fata de diferentele interpersonale.cuiturate si religioase, dezvoltate in contextul lucrului cu persoane de apartenete etnice diferite

O buna stăpânire a intrumentelor Windows, Microsoft Office, Excel. Internet, baze de date, programe contabile

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator independent nivel!

81 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!

81 - Utilizator independent nivel!

4.                         Roi:

Responsabil achiziții publice

Nume persoană:

Marcu Gicuta

Codul ocupației:

214946 expert achiziții publice

Atribuții:

■         va urmări indepllnlrea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii

necesare realizării proiectului;

 • *          participa la evaluarea ofertelor primite In cadrul licitațiilor, si intocmirea de rapoarte către instituțiile avizate;

 • *        va respecta obligaliiie asumate prin contractul finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • *         va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate;

’         participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

>          instruire: studii superioare

 • •         experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum si a reglementarilor procedurale in materie:

 • *          alte cunoștințe specifice: lb.engleza. operare calculator

-0 ani

Experiență solicitată

■         experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului - 0 ani

Competențe solicitate

 • *         caracteristici de personalitate: capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate

 • *         abilitați de comunicare si lucru in echipa

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 • Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

Curriculum vitae

Educația

1961 - 1986 inginer

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachr din iași

Str Bd Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal 700050, județul iași. România

Experiență

2017 - Consilier achiziții publice

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România Activitali privind atribuirea oontraotolordo aohizitio publica de luorari.servicii si produse

Competențe

Competente si abilitați sociale

Competente si aptitudini organizatorice Competente swi cunoștințe de utilizare a calculatorului


corectitudine, discreție, prezenta de spirit, eficienta, spirit creativ, capacitate de adaptare pentru lucrul la toate nivelele, punctualitate, siponibilitate pentru lucru in echipa, aptitudini pentru relațiile publice

Abilitați de invalare rapida, comunicare , adaptare, organizare, analiza, operativitate si lucru in echipa

Foarte buna utilizare a calculatorului: internet, pachetul MS Office

Limbi străine cunoscute

5.


Rol: Responsabil juridic


engleza spaniola

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nlvel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nive!2

Nume persoană:   Creanga Georgiana

Codul ocupației:   261103 consilier juridic

Atribuții:    *          asigura respectarea tuturor prevederilor contractuale agreate intre solicitant si contractor;

 • •        asigura si răspunde pentru buna desfășurare a activltatlior si întocmirea documentelor realizate de echipa de proiect in aria de competenta;

 • •         verificarea conformității cu prevederile legale a documentației de atribuire si a altor aspecte procedurale pentru contractele de lucrări .servicii si furnizare de bunuri;

 • •        soluționează problemele care pot 3a apara ca situații neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale;

 • •         verifica din punct de vedere juridic dosarele de rambursare;

 • •         va participa la soluționarea oricăror probleme de natura legala;

 • •         participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect, dlriginlii de șantier si responsabilul tehnic;

 • •          participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată


Experiență solicitată


instruire: studii superioare juridice de lunga durata si licențiat in drept

•          experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum si a

celorlalte cerințe legale privind implementarea proiectelor finanțate - 0 ani

’         experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului

>         experiența in implementarea a cel puțin un proiect de finanțai din fonduri nerambursabile

- Oani

caracteristici de personalitate; capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate abilitat! de comunicare si lucru in echipa

Limbi străine solicitate

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

Al - Utilizator elementar nivell

Al - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

Curriculum vitae

Educație

2010- 2014

Stiinte juridice

Universitatea .Alexandru loan Cuza" din lași

Str. Bulevardul Carol I nr. 11. Municipiul lași, cod poștal 700506, județul lași, România

Experiență

Iul 2017-

Consilier juridic

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România

Sectorul de activitate: serviciul Juridic ai Aplicarea Legilor Proprietății

Competențe

Competente organizatorice

Bun organizator

Limbi străine cunoscute

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

6.                       Rol:

Asistent manager

Nume persoană:

Butnaru Maria Andreea

Codul ocupației:

334303 asistent manager

Atribuții:

 • •         participă la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

 • •         oferă suport In pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților ADR;

 • *         asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor de rambursare;

 • •         asigură activități de secretariat în pregătirea documentelor pentru audit;

 • *         asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor de plată;

 • *        oferă asistență In implementarea unui sistem de arhivare și management al documentelor;

 • *         asigură suport pentru întocmirea notelor;

 • •         asistă ceilalți membrii UIP în vederea respectării regulilor privind măsurile de identitate

l

vizuală în conformitate cu Contractul de finanțare;

*         asigură suport pentru întocmirea notelor informative, comunicărilor oficiale, respectiv a

actelor adiționale aie ar

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

 • *          instruire: studii superioare de lubgă durată

 • •         experiența: cunosterea legislației in vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum si a celorlalte cerințe legale privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare;

- 0 ani

Experiență solicitată

 • •         experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului

 • •         experiență și implicare în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile - 0 ani

Competențe solicitate

 • *         caracteristici de personalitate; capacitate de analiza si sinteza, meticulozitate

 • *          abilitați de comunicare si lucru in echipa

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel 1

A1 - Utilizator elementar nivel!

A! - Utilizator elementar nivel!

A1 - Utilizator elementar nivel!

Curriculum vitae

Educație

Oct 2007-Iun 2008

Mașter- Managementul Marketingului

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"din lași

Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67. Municipiul lași, cod poștal 700050. județul lași, România

Experiență

Oct 2007 -

Inspector de specialitate gradul 1

Primăria Municipiului Bacau

Str. Calea Mârăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal județul Bacău, România

Responsabil secretariat, informare si publicitate in cadrul proiectului .Reabilitare si modernizare imobil str. Heri Coanda nr. 9. cu destinația locuințe sociale" din munlclpilu Bacau.

Responsabil secretariat, informare si publicitate in cadrul proiectului .Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale- Milcov- intersecție cu strada Letea. din municipiul Bacau®, cod SMIS 37787

Responsabil Legea 544/200!, Gestionarea si comunicarea de informații publice la nibelul UAT a Municipiului Bacau

Gestionarea , comunicarea actelor cu caracter fiscal la nivelul Primăriei Municipiului Bacau

Atribuții in organizarea alegerilor, recensământului si referendumului la nivelul UAT a Municipiului Bacau. Responsabil cu administrarea Registrului Electoral.

Gestionarea secțiilor de votare , delimitări sedii de votare , repartizat! alegatori, generare liste alegatori, radiere persoane, adaugare cand idați, rapoarte privind lista sediilor de votare de rezerva, lista de alegatori cu drept de vot radiat

înregistrarea cererilor pentru acordarea premiului de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie precum si redactarea proiectelor de hotarare pentru aprobarea premiului de 500 lei personaelor care auu împlinit 50 de ani de la căsătorie

-          Acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor, sarcinilor si lycra ritor stabilite de directorul

executiv al Direcției Juridice si Administrație Locala si Secretarul Municipiului Bacau, in limitele prevăzute de lege si de hotărârile Consilului local a! Municipiului Bacau

Competențe

Competente si aptitudini organizatorice


Competente si abilitat! sociale


Competente si cunoștințe de utilizare a calculatorului


Competente si aptitudini organizatorice exersate ca coordonator al personalului din cadrul serviciului de contabilitate din cadru! Direcției Administrația Piețelor - competente de reiationare si abilitați de lucru in echipa dezvoltate in perioada in care am ocupatu funcția de sef birou si sef serviciu

■ aptitudini de toleranta si respect fata de diferentele interpersonale , culturale si religioase , dezvoltate in contestul lucrului cu persoane de apartenete etnice diferite

o buna stăpânire a instrumentelor Windows. Microsoft oftice, Excel, Internet, baze de date, programe contabile

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar niveil

A1 - Utilizator elementar nivell

Al - Utilizator elementar nivell

A1 - Utilizator elementar nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

| Resurse materiale implicate

Amplasament "I Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau

Adresa:Strada Calea Mararesti nr. 6. NC 81798. Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: 600017, Județul: Bacău, Țara; România

Resursă                          Cantitate                       Partener

Sisteme de calcul (tip PC), cu sisteme de operare licențiate        6 BUC                 UAT MUNICIPIUL BACĂU

Imprimante multifuncționale                                   2 BUC                 UAT MUNICIPIUL BACĂU

Resursă

Cantitate

Partener

Programe de legislație

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Set mobilier

(birou, scaun birou, masa lucru, rafturi documente) Mobilierul ce dotează biroul dedicat implementării proiectului este suficient și adecvat pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități. Această resursă va fi utilizată doar pentru implementarea proiectului.

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Autoturism

Municipiul Bacau dispune de un parc aule, din cadrul căruia va aloca un autoturism ce va fi în permanență la dispoziția UIP

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Conexiune internet.

Municipiul Bacau deține, deja, o conexiune la internet de mare viteză, pe care o va implica și în procesul de implementare a proiectului, pentru a facilita transferul rapid de informații și documente între toate entitățile implicate in proces.

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Telefoane fixe

Municipiul Bacau dispune de rețea de telefonie fixă care asigură atât comunicarea internă eficientă, cât și comunicarea cu toate instituțiile din exterior, care vor fi implicate punctual, pe parcursul proaocului do Implementare a proiectului

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Telefoane mobile

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Fax

1 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Set consumabile birou.

Municipiul Bacau dispune de materiale consumabile suficiente si adecvate pentru asigurarea unei funcționari optime a biroului

6 BUC

UAT MUNICIPIUL BACĂU

dedicat implementării proiectului.


Activități previzionate


Activitate: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții


SubactiviUți


Subactiv. 1.1.1 Achiziția si elaborarea în vederea elaborării documentației lehnico-economice pentru prezentul proiect de invesitii s-au studiilor de teren                            realizat următoarele studii de teren;

11 Aprilie 2013 - Decembrie 2018 ' Studiu Geotehnic verificat de verificator de specialitate

- Studiu topografic vizat OCPI

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău. România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de parlidpanți ia procesul educațional Tn unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul Implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 33

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE


Valoare la începutul implementării proiectului = 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. 1.1.2 Obținerea Certificatului de BIA CONSPROIECT S.R.L. a elaborat documentația In vederea eliberării Certificatului de urbanism si a                           Urbanism și a Inaintat-o Primăriei Municipiului Bacau. în baza documentației de urbansim UAT

avizelor/acordurilor/autorlzatiilorde        Municipiul Bacau a emis Certificatul de Urbanism nr 549/13.07.2018 în vederea obținerii

principiu                                     Autorizației de Construcție pentru obtiectivul de investiții.

Iulie 2018 - August 2018 De asemenea BIA CONSPROIECT S.R.L.. a elaborat documentațiile în vederea obținerii


avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru:

 • - Alimentare cu Energie electrica

 • - sanatatea populației

UAT MUNICIPIUL BACĂU

- punctul de vedere/aclul administrativa autoritatii competente pentru protecția mediulu

Amplasamente

1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti. nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017. județul Bacău, România

Rezultate previzionate

REZULTAT 1 • Numărul total de participanți la procesul educațional in unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul Implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE.

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finelui implementării proiectului» 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului«1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului» 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Subacliv. 1.1.3 Achiziția si Elaborarea expertizei tehnice, a auditului energetic si

In vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru prezentul proiect de invesitii s-au realizat următoarele studii:

a documentației tehnico-economice - DALI * Expertiza tehnica a imobilului

11 Aprilie 2018 ■ Decembrie 2018 -Raportul de audit energetic.

Ufterior, proiectantul selectat in urma procedurii de atribuire - BIA CONSPROIECT SRL a UAT MUNICIPIUL BACĂU elaborat, conform contractului de prestări servicii nr 68986/02.05.2018 documentația tehnico-

economica faza DALI pentru obiectivul de investiție

Amplasamente


Rezultate previzionale


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau * Str. Calea Mararesti. nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BĂIEȚI


Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului» 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar.

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subacttv. 1.1.4 Achiziția si Elaborarea In cadrul acestei activitati. consultantul selectat in urma deriularii procedurii de atribuire, PRIM Cererii de finanlare, inclusiv etapa de CONSULTING GROUP SRL VOLUNTARI, a elaborat, in conformitate cu prevederile evaluare a proiectului                     contractului nr 69785/03.12 2018 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție. Aceasta

16 Noiembrie 2018 • iunie 2019 activitate va fi finalizata cu semnarea contractului de finanțare.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente


Rezultate previzionale


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău. România

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Activitate: Activ. I11 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție


Subactivități

Subactiv. 11.1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu furnizori

UIP va pregăti si elabora documentațiile de atribuire pentru achizițiile serviciilor necesare implementării proiectului și anume: Servicii de informare și publicitate. Servicii de proiectare, servicii de verificare a proiectării, servicii de consultanță privind dirigentia de șantier, servicii de audit financiar, i și documentația de atribuire pentru lucrările de execuție a investiției de

Iulie 2019 - Septembrie 2019 baza.De asemenea UAT Municipiul Bacau va derula procedurile de atribuire în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și HG 395/2016 cu

UAT MUNICIPIUL BACĂU modificările și completările ulterioare. Această activitate va fi finalizată cu semnarea contractelor de prestări servicii cu operatorii economici -fumzori de servicii menționate anterior.


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017. județul Bacău, România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul Implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:


Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată ta finalul Implementării proiectului 41 BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului • 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar


Activitate: Activ, 11.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Subactivități


Subactiv. 11.2.1 întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Septembrie 2019 Octombrie 2019


Proiectantul selectat in urma procedurii de atribuire va elabora documentațiile necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea eliberării Autorizației de Construire.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE


Valoare la începutul implementării proiectului« 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. li.2.2 întocmirea DTAC,          Ulterior obținern tuturor avizelor, va fi elaborată și Documentația Tehnică pentru obținerea

obținerea AC, realizarea PT+CS+DDE, Autorizației de Construcție.UAT Municipiul Bacau va obflne Autorizația de construcție pentru inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a proiectul de investiții. De asemenea in cadrul acestei activitati se vor elabora si Proiectul DDE                                       Tehnic și Caietele de sarcini, precum și Detaliile de Execuție ale proiectului, iar proiectul tehnic

Septembrie 2019 - Octombrie 2019 va fi verificat de către un verificator tehnic autorizat pentru fiecare specialitate în parte.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau • Str. Calea Mararesti. nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017. județul Bacău. România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 ♦ Numărul total de pârtiei panți la procesul educațional în unitatea de infrastiuctură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implomontării proioctuîui 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată Ea finalul implementării proiectului 41

BAÎETI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului ~ 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului ® 1

Valoare estimată ta finalul Implementării proiectului « 1


REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar.

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Activitate: Activ. 11.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactlvități


Subacliv. 11.3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020


Pentru o bună desfășurare și coerență a activitățiilor de construcție, proiectantul va asigura asistența tehnică firmei de construcții pe toată perioada execuției de lucrări.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti. nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BĂIEȚI


Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului* 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE


Valoare la începutul implementării proiectului= 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Activitate: Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

SubactivitățiSubactiv. 11.4.1 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Octombrie 2019 - Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACAU


In cadrul acestei activități, dirigintele de șantier va avea că sarcini supravegherea desfășurării lucrărilor, se va preocupa ca lucrările efectuate să fie în conformitate cu proiectul tehnic, va aproba efectuarea plăților către constructor în baza lucrărilor efectuate și va avea sarcini de monitorizare a proiectului.

Amplasamente 1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participant ta procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare ta începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare ia începutul si la finalul implementării proiectului= 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare ta începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar.

Valoare la începulul Implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată ia finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activitate:

Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivități

Subactiv. 11.5.1 Amenajarea terenului


In cadrul acestei activitatl se vor desfasura lucrările de construcție anemnajarea terenului

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente


Rezultate previzionate


Subactiv II.5.2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE;

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului« 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

In cadrul acestei activilati se vor desfasura lucrările de construcție pentru racordarea la utiîilati.

Noiembrie 2019 - Martie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente


Rezultate previzionate


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti. nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău. România

REZULTAT 1 - Numărul total de particlpanți ta procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare ta începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la Analul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar. Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. 11.5.3 Construcții si instalații In cadrul acestei activitati se vor desfasura lucrările de construirea obiectivelor de investiție


propuse prin intermediul prezentului proiect in conformitate cu specificațiile Proiectului Tehnic. Noiembrie 2019 - Octombrie 2020 Aceste lucrări vor fi realizate de către constructorul selectat in urma procedurii de achizite publica.

UATMUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Romanei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poșta) 600017, județul Bacău. România


Rezultate previzionale


REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional in unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

Ft 11:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare Ia începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului»1


REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar. Valoare la tnceputul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Subactiv. 11.5.4 Dotări si echipamente In cadul acestei activitati constructorul selectat in urma procedurii de achiziție publica va livra, va monta si va pune in funcțiune toate echipamentele si dotările necesare investiției si cuprinse Septembrie 2020 - Octombrie 2020 iri cadrul documentației tehnico-economice in termenele si in conformitate cu specificațiile caietelor de sarcini.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararesti, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău. România


Rezultate previzionale


REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul Implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si ta finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare ta începutul Implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Subactiv. 11.5.5 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

h cadrul acestei activități Constructorul va realiza lucrările de construcții și instalații (provizorii) aferente organizării de șantier. Acestea se vor realiza atât la începutul cât și la finalul lucrărilor

Noiembrie 2019- Octombrie 2020 de execuție.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararesli, nr 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017. județul Bacău. România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participant la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului * 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului«1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar.

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. II.5.6 Organizarea de șantier -cheltuieli conexe

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020


Această activitate cuprinde achitarea tuturor taxelor aferente activităților conexe ale organizării de șantier


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararesli. nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017. județul Bacău, România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participanți ia procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE?

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului= 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar. Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Subactiv. IL5.7 Comisioane, cote, taxe


Această activitate cuprinde achitarea tuturor comisioanelor, cotelor și taxelor


Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesli. nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău. România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL;

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI


Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului ~ 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului» 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect ai proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Subactiv. II.5.8 Cheltuieli diverse si neprevăzute

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

Această activitate cuprinde achitarea costurilor cu cheltuielile diverse și neprevăzute.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău. România

Rezultate previzionate

REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 7<*

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată ia finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului« 1

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria Infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar. Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activitate: Activ. 11.6 Managementul proiectului

Sutactivitiți

Subactiv. 11.6.1 Monitorizarea implementării proiectului

Unitatea de Implementare a Proiectuluit va asigura implementarea cu succes a proiectului. In cadrul acestei activitati se vor intreprinde următoarele:

Iulie 2019 - Decembrie 2020 A) Monitorizarea implementării proiectului

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Echipa de monitorizare a prezentului proiect, care este formată din membrii UIP. cu experții care vor asigura dirigentia de șantier, vor realiza monitorizarea internă a proiectului care va include pe lângă activitățile de urmărire a principalelor aspecte ale proiectului și de colectare a datelor, activități de raportare Și asigurare a feedback-ului și emiterea de măsuri corective care să ducă la implementarea proiectului conform cererii și contractului de finanțare (atingerea

obiectivelor și indicatorilor, realizarea rezultatelor, încadrarea in bugetul de timp și resurse financiare alocate, atingerea obiectivelor planului de marketing). în cadrul monitorizării, vor fi elaborate fișe de monitorizare internă a proiectului, prin care se va verifică dacă au fost atinse rezultatele planificate pentru fiecare activitate din proiect, pentru luna în curs șl modalitățile de îndeplinire a activitatiilor de către părțile implicate; fișe de interviu și chestionare prin care se va urmări descoperirea tuturor problemelor cu care se confruntă toate părțile implicate în proiect. Pe baza acestora, persoană/ete desemnate vor realiza rapoartele de monitorizare în teren trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Pe baza acestor rapoarte pot fi luate măsuri corective care să ducă la implementarea proiectului conform graficului de implementare

 • B) Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate

Managerul de proiect, asistat de către ceilalți membri UIP va monitoriza în permanentă îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici implicați în implementarea proiectului.

In acest sens va organiza ședințe operative trimestriale, sau ori de câte ori este nevoie, în care se vor prezența rapoartele de activitate ale operatorilor economici participanți în implementarea proiectului. Astfel, se poate monitoriza în timp real activitatea acestora și se pot aplică măsuri coercitive în caz de neîndeplinire a responsabilităților și condițiilor contractuale.

 • C) Raportarea în cadrul proiectului

Managerul de proiect asistat de către ceilalți membri ai UIP va întocmi și înainta rapoarte de activitate către Organismul Intermediar. Aceaste raportări constau în Rapoarte de progres trimestriale sau ori de câte ori este nevoie. De asemenea, UIP va înainta, la solicitările AM/OI raportări ori de câte ori este necesar.

Pe lângă raportările înaintate către AM/OI, responsabilitatea de raportare revine și operatorilor economici implicați în implementarea proiectului de investiții. Fiecare distre aceștia vor realiza rapoarte de activitate trimestriale sau ori de câte ori este cazul în vederea informării Beneficiarului asupra stadiului îndeplinirii condițiilor contractuale.

Tot in cadrul acestei activități UIP asistată de experții firmei de consultanță va elabora Cererile de Plata/ Cererile de Rambursare în conformitate cu formularele standard puse la dispoziție de

finanțator și vor anexă acestora documentele justificative aferente (în conformitate cu prevederile Anexei 6 - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor), după ce acestea au fost verificate în prealabil în vederea asigurării corectitudinii în ceea ce privește*.

 • - Eligibilitatea cheltuielilor solicitate

 • - încadrarea în bugetul aprobat al proiectului

 • - Respectarea prevederilor contractelor de achiziții

 • - Respectarea prevederilor caietelor de sarcini

 • - înregistrarea cheltuielilor în contabilitate.

Dosarele Cererilor de Plata/Cererilor de Rambursare vor fi depuse către finanțator în conformitate cu calendarul activităților aprobat și cu Anexă 4 - Graficul cererilor de rambursare/plata.

Activitatea se va finaliza cu depunerea Cererii de rambursare finala.


Amplasamente 1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesli, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 6000*17, județul Bacău. România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,


Activitate: Activ. II.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate


Subactivități


Subactiv. 11.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Iulie 2019- Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


In cadrul acestei acli vitali UIP impreuna cu societatea de publicitate selctata in urma procedurii de achiziție vor desfasura activitățile de informare si publicitate obligatorii in conformitate cu "Manualul de Identitate Vizuala pentru POR 2014-2020":

 • - Anunț in presa intr-un ziar regional sau local privind începerea proiectului (inclusiv in varianta online)

 • - Anunț in presa intr-un ziar regional sau local privind închiderea proiectului (inclusiv in varianta online) cu menționarea rezultatelor obținute

 • - Autocolante pentru dotari/echipamente

 • - Panoul temporar in timpul executării lucrărilor

 • - Placa permanenta la finalizarea lucrărilor


Amplasamente


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017. județul Bacău, România


Rezultate previzionate


REZULTAT 1 - Numărul total de partidpanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect ai proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul impîemenlării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI


Valoare la începutul si ia finalul impîemenlării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul impîemenlării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul impîemenlării proiectului = 1


REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.


Activitate: Activ, il.8 Auditarea proiectului

Subactivități

Subactiv. 11.8.1 Realizare rapoarte de Auditorul selectat in urma procedurii de achiziție publica va realiza 4 rapoarte de audit financiar audit intermediar si audit final               intermediar. Ulterior, la finalul implementării proiectului, în baza celor 4 rapoarte de audit

Octombrie 2019 - Noiembrie 2020 intermediare auditorul selectai va realiza un raport final de audit financiar care va fi înmânat beneficiarului și implicit Autorității Contractante.

UAT MUNICIPIUL BACAU

Amplasamente


Rezultate prevlzionate


1 birou in cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacau - Slr. Calea Mararesli, nr. 6. Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional Tn unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABIL1TATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

DURATA PROIECTULUI; 33 luni

BUGETUL PROIECTULUI

j Buget-Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. 1.1.1 Achiziția si elaborarea studiilor de teren

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studiu topografic

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1.000.00

Valoare totală [LE!]

1.190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,190.00

Valoare TVA [LEIJ

190.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1.000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

23.80

TVA eligibil [LEI]

190.00

Public [LEI]

1,190.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI]

1,166.20

TVA Neeligibil [LEIJ

0.00

Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu topografic

Documente Justificative

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. 1.1.1 Achiziția si elaborarea studiilor de teren

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studiu geotehnic

Achiziție:

IO dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1.000.00

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1.000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1 000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEIJ

0.00

Public [LEI]

1.000.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACAU

Elaborare studiu geotehnic

Documente justificative

Activitatea; Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. 1.1,2 Obținerea Certificatului de urbanism si a avizelor/acordurilor/autorizatiilor de principiu

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Obținere Certificat de urbanism, obținere avizefacorduri/autorizatil de principiu

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

1,000.00

Valoare totală [LEI]

1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1.000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,190.00

Valoare TVA [LEI]

190.00

Valoare totală neeligibilă [LEIj

0.00

Eligibil [LEI]

1,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

23.80

TVA eligibil [LEI]

190.00

Public [LEI[

1.190.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,166.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat: Subcalegoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu

Doc umente justificative

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. 1.1.3 Achiziția si Elaborarea expertizei tehnice, a audltului energetic si a documentației tehnico-economice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si DALI

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuialâ:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

22,950.00

Valoare totală [LEI]

27,310.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,950.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

27,310,50

Valoare TVA [LEI]

4,360.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,950.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

546.21

TVA eligibil [LEI]

4,360.50

Public [LEI]

27,310.50

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabi) [LEI]

26.764.29

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcalegoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si DALI

Documente justificative

Activitatea: Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. 1.1.4 Achiziția si Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv etapa de evaluare a proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 ■ cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistenta tehnica in periaoda de evaluare a proiectului

Achiziție:

IDdosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

24.500.00

Valoare totală [LEI]

29.155.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

24,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

29.155.00

Valoare TVA [LEI]

4.655.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

24,500 00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

583.10

TVA eligibil țLEI]

4.655.00

Public [LEI]

29,155.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

28.571.90

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistenta tehnica in periaoda de evaluare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activ. ll.iActivitatea da pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Subactivitatea: Subactiv, H.1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală [LEI]

5,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5.000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

0.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

5.000.00

Eligibil [LEI]

000

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

0.00

Neeligibil [LEI]

5,000.00

Nerambursabil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat;

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE. inclusiv verificarea proiectării Subactivitatea: Subactiv. II.2 1 întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Achiziție:

ID dosar achiziție;

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală [LEI]

1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1.190.00

Valoare TVA [LEI]

190.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1.000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

23.80

TVA eligibil [LEI]

190.00

Public [LEI]

1,190.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1.166.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcalegoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.2 Realizarea DTAC. PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactivitatea: Subactiv. 11.2.2 întocmirea DTAC. obținerea AC. realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorle cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Realizare DTAC. obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a ODE

Achiziție;

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

40.803.00

Valoare totală [LEI]

48,555.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,803.00

Valoare totaiă eligibilă [LEF|

48,555.57

Valoare TVA [LEI]

7,752.57

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40.803.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

971.12

TVA eligibil [LEI]

7.752.57

Public [LEI]

48,555.57

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,584.45

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Realizare DTAC, obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a ODE

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului Subactivitatea: Subactiv. 11.3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistentă tehnică

Descrierea cheltuielii

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală [LEI]

5,355.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală eflgibilă [LEI]

5,355.00

Valoare TVA [LEI]

855.00

Valoare totală neeBgibtiă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4.500.00

Contribuita proprie eligibilă [LEI]

107.10

TVA eligibil [LEI]

855.00

Public [LEI]

5,355.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,247.90

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat;

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Subactivitatea: Subactiv 11.4.1 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eiigibită:46 - cheltuieli pentru asislență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigentie de șantier

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

11,382.00

Valoare totală [LEI]

13,544.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,382.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,544.58

Valoare TVA [LEi]

2,162.58

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0 00

Eligibil [LEI]

11,382.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

270.90

TVA eligibil [LEI]

2.162.58

Public [LEI]

13,544.58

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,273.68

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Dirigentie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. 11.5.1 Amenajarea terenului

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă:38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achiziție:

ID dosar achiziție;

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

t buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

33,474.65

Valoare totală [LEI]

39,834.83

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,474.65

Valoare totală eligibilă [LEI]

39,834.83

Valoare TVA [LEI]

6,360.18

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

33,474.65

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

796.70

TVA eligibil [LEI]

6,360.18

Public [LEI]

39,834.83

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

39,038.13

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stal.

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Amenajarea terenului

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.6 Activitatea de realizare a investiției de baza                         e» ‘

Subactivitatea: Subactiv. 11.5.2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Subcategorie cheltuială eligibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Asigurarea utilităților

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

11

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

5.000.00

valoare totală [LEI]

5,950

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5.950

Valoare TVA [LEI]

950.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0

Eligibil [LEI]

5.000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

119

TVA eligibil [LEI]

950.00

Public [LEI]

5.950

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,831

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

§ § 8 § § §

Ajutor de stat;

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Asigurarea utilităților

Document» justificative

Activitatea: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivîtatea; Subactiv. 11.5.3 Construcții si instalații

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții Și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții si instalații

Achiziție: ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

844,225.10

Valoare totală [LEI]

1.004.627.87

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

844,225.10

Valoare totală eligibilă [LEI]

1.004,627.87

Valoare TVA (LEI]

160.402.77

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI]

844,225.10

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

20,092.56

TVA eligibil [LEI]

160,402.77

Public [LEI]

1,004,627.87

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

984,535.31

TVA Neeligibil (LEI]

0.00

Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare reabilitare si modernizare dadire

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactlvitatea: Subactiv. 11.5 3 Construcții si instalații

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eiigibită:53 - cheltuieli pentru construcții ți instalații

Descrierea cheltuielii

Montajul aferent echipamentelor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

4,039.46

Valoare totală [LEI]

4.806.96

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,039.46

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,806.96

Valoare TVA [LEI]

767.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,039.46

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

96.14

TVA eligibil (LEI)

767.50

Public [LEI]

4.806.96

Neeligibil (LEI)

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,710.82

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat'

Justificarea cheltuielii

Montajul aferent echipamentelor

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.4 Dotări si echipamente

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru Investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje.echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Achiziție echipamente

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

40.535.00

Valoare totală [LEI]

48.236 65

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,535.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

48,236.65

Valoare TVA [LEI]

7.701.65

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40,535.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

964.74

TVA eligibil [LEI]

7,701.65

Public [LEI]

48.236.65

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,271.91

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat;

Categoria de ajutor de stat;

Subcalegoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Achiziție echipamente

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.4 Dotări si echipamente

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Achiziție dolari

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

222.953.46

Valoare totală [LEI]

265,314.62

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

222,953.46

Valoare totală eligibilă [LEI]

265.314.62

Valoare TVA [LEI]

42.361.16

Valoare totală neellgibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEf]

222.953.46

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

5.306.30

TVA eligibil [LEI]

42,361.16

Public [LEI]

265,314.62

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

260.008.32

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stal:

Achiziție dolari

Documente Justificative

Activitatea: Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. 11.5.5 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Categorie cheltuială eligibilă; 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategoria cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier Descrierea cheltuielii

Organizare de șantier - Lucrări de construcții si instalații

Achiziție:

ID doear achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

45.878.54

Valoare totală [LEI]

54,595.46

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,878.54

Valoare totală eligibilă [LEI]

54,595.46

Valoare TVA [LEI]

8,716.92

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

45.878.54

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,091.91

TVA eligibil [LEI]

8.716.92

Public [LEI]

54,595.46

Neellgibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

53,503.55

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Organizare de șantier - Lucrări de construcții si instalații

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.6 Organizarea de șantier - cheltuieli conexe Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcatogorie cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

6.000.00

Valoare totală [LEI]

7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7.140.00

Valoare TVA [LEI]

1,140.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

142.80

TVA eligibil [LEI]

1,140.00

Public [LEI]

7,140.00

Neeligibii [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,997 20

TVA Neellgibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de slat;

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de slat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Documente justificativ»

Activitatea: Activ, K.5 Activitalea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subacliv. II.5.7 Comisioane, cote, taxe

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, laxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziție: IO dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Prel unitar (fără TVA) (LEI]

10,258.77

Valoare totală [LEI]

10,258.77

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

10,258.77

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,258.77

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,258.77

Contribuția propne eligibilă [LEI]

205.18

TVA eligibil [LEI)

0.00

Public [LEI]

10.258.77

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,053.59

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii Comisioane, cote, taxe

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subacliv. II.5 8 Cheltuieli diverse si neprevăzute

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

i'‘i V---1*!

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Prel unitar (fără TVA) [LEI]

186.523.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

186,523.00

Valoare TVA [LEI]

35.439.37

Eligibil [LEI]

114.000.00

TVA eligibil [LEI]

21.660.00

Noeligibil [LEI]

72.523.00

TVA Neeligibil [LEI]

13,779.37

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat;

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantiiate:

1 buc

Valoare totală [LEII

221,962.37

Valoare totală eligibilă [LEI]

135.660.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

86,302.37

Contribuția propne eligibilă [LEI]

2.713.20

Public [LEI]

t35.660.00

Narambureabli [LEI]

132,046.80


Justificarea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate

Subactivltatea: Subadiv. 11.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilătS - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Informare si publicitate: realizare panouri de informare si etichete autocoiante

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

9,310.00

Valoare totală [LEI]

11,078.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,078.90

Valoare TVA [LEI]

1,768.90

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,310.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

221.58

TVA eligibil [LEI]

1,768.90

Public (LEI]

11,078.90

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabii [LEI]

10,857.32

TVA Neeligibil [LEI]

0,00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Informare si publicitate: realizare panouri de informare si etichete autocoiante

Documente justificative

Activitatea: Activ. 11.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate

Subactlvitatea: Subactiv. 11.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Categorie cheltuială ellgibllă:8 - cheltuieli de informate, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/pradusuluilserviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Promovare obiectiv: anunțuri de începere si finalizare proiect - 2 buc

Achiziție:

IO dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală |LE1]

5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,950.00

Valoare TVA [LEI]

950.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

119.00

TVA eligibil [LEI]

950.00

Public [LEI]

5,950.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabii [LEI]

5,831.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Promovare obiectiv; anunțuri de incepere si finalizare proiect - 2 buc

Document» justificative

Activitatea: Activ. II.8 Auditarea proiectului

Subactlvitatea: Subactiv. 11.8.1 Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

Categorie cheltuială eligibilă; 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategoria cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Realizare rapoartelor de audit

Achiziție:

10 dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

25.200.00

Valoare totală [LEI]

29.988.00

Valoare totală (fără TVA) [LEIj

25,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

29,988.00

Valoare TVA [LEI]

4,788.00

Valoare totală neeiigibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

25,200.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

599.76

TVA eligibil [LEI]

4,788.00

Public [LEI]

29,988.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

29,388.24

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat: Categoria de ajutor de stat: Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii Realizare rapoartelor de audit

Documente justificative

J

Cheiiuteii toiaie proiect

Cheltui ei tolete etigifcile Bduakaie proiect

ChettuifiU totale știrbite neaduahm? proiect

PubSc

Cheltuieli ibiaie nwamhursdbfte

Cheltuieli totale ajutor oo Mat

CheUwek lotaie CQ-iribuțte p<opne

n

Ctwituiei toiate nedigibile praect

1rrian»(M*H Intervenției

1

1,843,235.08

1.751.932.71

1J51.932.71

1.751,93271

1.716.894,01

OQC

35,038.70

91,302 37

06.0000

■Efi

1,843(73 608

■t,7«,»w;w

1,761,93X71

1(761,937.71

1.716,894.01

o.o o

36,038.70

Sf.30Z.S7

jicfloo

UAT MUNICIPIUL BACĂU

1.341235.®

1

1.751932 71

1751 932 7-

1.731,932 71

1jte.494.01

0.n(

35,038.70

91.302 31

98...li

 • 1

 • 2

CneUuieh totale p/o&ct

Cheii ti eh țoale ehgiMe aduafizaU» piueia

1

Cheltuieli totale eligibile nescluatizate proiect

Public

Cheltuieli totale neramfcur satule

Cheltuieli totale aiwwde Stat

Cheltuieli totale rjcrwKjuție proprie

Cheltuieli totale neebgibite praee.i

intensitatea intarven^i

j

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1


2019       2020


2021


2022


2023


000


000


0.00


0.00


37 079.25     295.90909    1.415.044 37


0.00


000


0.00


Buget - Amplasament


Componenta 1


Cod regiune Regiune


Buget eligibil


RO21 Nord-Est


Bacău


1,751,932.71 (100.00%)


Ajutor de stat


Buget eligibil total


1 751 932.71 (100.00%)


Total ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)


| Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

■ - . ■ ..... • -

Cod Categorie câmp de intervenție

Buget eligibil;

052 Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari

1,751,932.71 (100.00%)

Buget eligibil total

1,751.932.71 (100.00%)

>T| J   A . 7

I Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod Formă de finanțare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabil

1.751,932.71 (100.00%)

Buget eligibil total

1,751,932.71 (100.00%)

| Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

;. Cod Tip teritoriu                                                                                               Buget eligibil

01 Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)                               1,751,932.71 ( 100.00 %)

Buget eligibil total        1,751 932 71 (100 00 %)

| Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod Activitate economică                                                                                    Buget eligibil;

19 Educație                                                                                      1,751,932.71 ( 100.00%)

Buget eligibil total       1,751.932.71 (100.00%)

Buget • Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

10 Investiții in educație caificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și

1,751,932.71 ( 100.00%)

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

10 învățare pe toi parcursul vieții

1,751,932.71  100.00

Buget eligibil total       1.751,932.71 (100.00%)

Buget - Mecanisme aplic, terit

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

1,751.932.71 ( 100.00%)

| Evaluare

Buget eligibil total

1,751,932.71 (100.00%)

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 15379/01/14.06.2019

in atenția: COSMIN NECULA

Funcția: PRIMAR

Denumire solicitant; MUNICIPIUL BACAU

Adresa: str. Calea Marasesti nr. 6, cod postai 6000164, Municiul Bacau, Judelui Bacau

Telefon: 0234.581.849

Fax: 0234.581.849

E-mait: secretariatprimar@primariabacau.ro: director@adibacau.ro

CodSMIS: 128049

Titlul cererii de finanțare: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9

Axa prioritară: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții: 4.4 Investițiile în educație, tn formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Stimate Domn,

Urmare a evaluării tehnice si financiare a cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

 • 1.         Va rugam furnizați următoarele date statistice:

 • a)        Pentru evaluarea criteriului 2.1.1 “Capacitatea scolii (ICS)". va rugam sa ne transmiteți pentru fiecare unitate de învățământ anteprescolar din reședința de județ, pentru anul școlar 2016 - 2017. numărul de locuri si numărul de elevi inscrisi pe fiecare unitate de învățământ anteprescolar;

 • b)         Pentru evaluarea subcriteriuluî 2.1.2 “Caracterul adecvat al utilităților', pentru fiecare unitate de invatamant anteprescolar de la nivelul UAT pentru anul școlar 2016/2017, prezentați următoarele informații răspunzând cu DA/NU:

 • (a) unitatea are autorizație sanitară;

 • (b) unitatea este conectata la o sursă de apă autorizată;

 • (c) unitatea are contract de salubritate:

 • (d) unitatea nu are centrală termică, bazându-se în schimb doar pe sobe/șeminee;

 • (e) unitatea nu are grupuri sanitare interioare (doar exterioare);

 • (f) unitatea nu este conectata la sistemul de canalizare sau nu are fosă septică:

 • c)         Pentru evaluarea criteriului 2.2.1 “Rata de Participare in Învățământul Antepreșcolar (PlA)". va rugam sa ne transmiteți la nivel de reședința de județ datele statistice cu privire numărul copiilor cu vârste între 0 și 4 ani înscriși în învățământul antepreșcolar, precum si populația de aceeași grupă de vârstă, la nivelul anului școlar 2016-2017

 • d)         Pentru evaluarea criteriului 2.2.2 “Pregătirea pentru învățământul Primar (PRÎP)", va rugam sa ne transmiteți la nivel de reședința de județ datele statistice cu privire la numărul copiilor înscriși în clasa 0 care au fost înscriși anterior în învățământul antepreșcolar. precum și numărul total al copiilor înscriși în clasa 0 în respectiva reședință de județ, la nivelul anului școlar 2016-2017

In condițiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al învățământului din România se pot utiliza alte surse de date pentru demonstrarea Informațiilor, cum ar fi corespondență, inclusiv electronică, de la Ministerul Educației Naționale, Inspectorate Școlare. Institutul Național de Statistică, declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, etc.

 • 2. Va rugam sa precizați daca proiectul propus esle amplasat intr-o zona defavorizata a municipiului Bacau si, in caz afirmativ, transmiteți documente justificative in acest sens. Sursa datelor: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, pe baza Recensământului din 2011.

 • 3. In conformitate cu precizările din adresa AM POR nr. 52385/10.04.2019, va rugam sa anexați documentației de finanțare Declarația reprezentantului legal ai solicitantului, conform căreia cererea de finanțare cu titlul “MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9’ coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat și activitățile descrise succint în fișa/fișele de proiect prioritare din care aceasta

provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate și prioritizate de către Autoritatea Urbană.

 • 4. Având in vedere ca in documentația DAU (parte scrisa - pag. 38} menționați ca “Proiectul se va implementa in 12 luni", iar in Cererea de finanțare (pag. 48) durata proiectului este 33 de luni, va rugam sa corelați si sa transmiteți Graficul de realizare a investiției cu detalierea activităților pe toata perioada de implementare a proiectului.

 • 5. Va rugam sa ne transmiteți Formularul F3 pentru lucrările de organizare de șantier si Formularul F6 - Graficul general de realizare a investiției.

 • 6. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, prezentați o descriere sumară a lucrărilor de organizare de șantier: devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă. energie electrică, termică, telecomunicații, etc., după caz.

 • 7. Având in vedere prevederile HG 742/13.09.2018, ari. 7 literele c) si e) si ari 12/4, va rugam sa ne transmiteri documentația DAU (partea scrisa si desenata) semnata si stampilata de verificatorul de proiect si de expertul tehnic. De asemenea, transmiteți si Referatul de verificare a proiectului.

 • 8. Va rugam sa ne transmiteri Avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Bacau. prevăzut in Certificatul de Urbanism nr 549 din 13.07.2018;

 • 9. Având in vedere ca Certificatul de Urbanism nr. 549 din 13,07.2017 expira in 13.07.2019, va rugam sa ne transmiteri Certificatul cu viza de prelungire;

 • 10. Va rugam sa ne transmsileti Planul de amplasament si delimitare a imobilului vizat de OCPl in care sa apara regimul de înălțime S+P+1E;

 • 11. Va rugam sa ne transmiteri documentația cadastrala a imobilului amplasat in Municipiul Bacau. Slr. Ozanei nr., jud. Bacau. vizata de OCPl;

 • 12. Cu privire la categoria de cheltuiala eligibila 8 - chelluieli de informare, comunicare și publicitate, subcategoria 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului, respectiv “realizare panouri de informare si etichete autocolante' estimata la valoarea de 11.078,90 lei inclusiv TVA, va rugam sa detailați aceasta cheltuiala prin prisma cerințelor cap 4.3.2 -Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul Specific al Solicitantului, precizând numărul si prețul unitar ai panourilor de informare si al etichetelor autocolante realizate

 • 13. Cu privire la categoria de cheltuiala eligibila 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect, estimata la valoarea de 29.986 lei, inclusiv TVA. va rugam sa detaliati aceasta cheltuiala prin prisma cerințelor cap 4.3.2 - Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul Specific al Solicitantului, precizând numărul de rapoarte de audit estimate a fi efectuate si perioada auditata in cadrul fiecărui raport.

 • 14. Va rugam sa justificați de ce pentru cheltuiala cu servicii de organizare proceduri de achiziție (5000 lei) nu a fost prevăzută si cota de TVA 19%. In cazul unei eroi, va rugam sa retransmiteri devizul generai si toate documentele modificate in urma corelării.

 • 15. Va solicitam sa revizuiri bugetul proiectului aslgurandu-va ca sunt respectate plafoanele de eligibilitate pentru:

 • a.          capitolul bugetar 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (“Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile cumulat, Tn limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate in cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiția de baza'); conform documentației actuale cheltuielile cu cap. 3 identificate ca fiind eligibile reprezintă 11,98% din valoarea eligibila a cheltuielilor finanțate in cadrul capitolului (158478,65/1322986.10)

 • b.          linia bugetara 5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute - conform prevederilor Ghidului Solicitantului PI 4.2; “Se consideră eligibile .... și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1. 2 și 4,'; conform documentației actuale cheltuielile diverse si neprevăzute identificate ca fiind eligibile reprezintă 10.14% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1.2 șl 4 (135660/1337334,10)

Totodată, avand in vedere instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, va supunem atenției următorul aspect:

Actualizarea valorii aferente manoperei pentru execuția lucrărilor poate conduce la majorarea valorii eligibile a proiectului doar in limita maxima menționata in Ghidul specific. Daca va aflat! in situația depășirii limitei maxime admise pentru valoarea eligibila a proiectului, suma care excede acestei valori va fi încadrata in categoria cheltuielilor neeligibile.

Aceasta modificare de buget va fi operata doar daca este cazul.

In cazul modificării bugetului proiectului, se vor revizui toate secțiunile din cererea de finanțare si anexele acesteia afectate de modificări:

 • a.         Devizul general

 • b.        Declarația de angajament

 • c.         Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

 • d.          Lista de echipamente /lucrari/servicii

La elaborarea răspunsului, se va avea in vedere ca actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante, nu trebuie sa incalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/ sau valoarea totala a proiectului.

Actualizarea respectiva se va realiza in limitele acestor criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu*se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile in limita criteriilor din Ghidul specific. In cazul in care acesl lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil. Totodată, va rugam sa prezentat! un document emis de proiectant si asumat de solicitant din care sa reiasa ca revizuirea devizului general consta doar In majorarea valorii manoperei aferenta execuției de lucrări, in concordanta cu modificările impuse de OUG 114/2018 in privința salariului minim pe economie pentru domeniul construcțiilor.

 • 16. in conformitate cu prevederile cap 4.2.2 - Criterii de evaluare tehnica si financiara din Ghidul Specific ("Pentru lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent: minim trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.). Pentru echipamentele care urmează a fi achiziționate se vor prezenta distinct trei oferte de preț, în care să se precizeze dar dacă aceste echipamente sunt/nu sunt achiziționate cu montaj, și, după caz, dacă este/nu este indusă și întreținerea acestor echipamente în exploatare"), va rugam sa prezentați minim 3 oferte de preț pentru elementele de cost (echipamente, dotări) cuprinse in bugetul proiectului;

De asemenea, va rugam sa retransmiteli ofertele de preț anexate inițial documentației de finanțare, asigurandu-va ca fiecare oferta in parte are număr de inregistrare, este datata si cuprinde un minimum de caracteristici tehnice pentru elementele ofertate.

 • 17. Pentru evaluarea criteriilor 6.1 Gradul total de îndatorare al solicitantului si 6.2 Gradul de autofinanțare din veniturile proprii va rugam sa ne transmiteți următoarele documente financiare aferente exercițiului financiar 2016

 • a.           Bilanțul

 • b.          Contul de rezultat patrimonial

 • c.         Contul de execuție bugetară (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri ți cheltuieli}

 • d.         Indicatori de execuție bugetara anuali - (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2A1) si ale ari. 76A1 alin. (1 Bl. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale")

 • e.         Anexa nr. 1 3 la norme ți proceduri. Calculul gradului de îndatorare

 • f.           Situația venituri pentru investiții (venituri proprii pentru investiții, venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entității, transferuri din bugetele centrale pentru investiții)

 • g.         Alte documente care sa susțină informațiile suplimentare solicitate - (dacă este cazul)

 • 18. Va rugam sa precizați daca aii depus cel puțin încă un proiect sau derulați investiții din alte surse de finanțare (ex. POCL), PNDR, PNDL), cu care prezentul proiect ar fi complementar. Prezentați documente doveditoare in acest sens.

 • 19. Va rugam sa retransmlteti Extrasul de Carte Funciara actualizat, cu înscrierea corecta a regimului de inattime (P+1E in loc de S+P+1E) a imobilului vizat de investiție.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este 01.07.2019. Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail. la adresa oipor@admordest ro. până la data de 18 06 2019.

Vă atragem atenția că. în cazul in care nu ne furnizați clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanțare poate fi respinsă.

După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (în cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este, în nicîun fel. legată de conformitatea ori conținutul răspunsului dvs.

Având în vedere că apelul este derutat prin intermediul platformei MySMlS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din „Instrucțiune semnătură digitala', postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMlS 2014-MANUALE.

Pe aceasta cale, dorim să vă propunem data de 04.07.2019, ora 10:00 pentru efectuarea vizitei la fața locului pentru proiectul ■MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9", propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/4/2017/4/4 4/4.4/1 11238/21 -02-2019, (COD SMIS120049).

Menționăm că la această vizită vor participa experți din partea Ol ADR Nord-Est:

Simona Gheorghiasa, Secretar comisie evaluare

precum si următorii expert! evaluatori:

 • - Aurel Rizescu, Expert tehnic

 • - Olana Hromei. Expert financiar

Vă rugăm să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea (organizației/ instituției) dumneavoastră, a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandalate din cadrul instituției pentru a participa la vizita locului. La vizita la fața locului, pot participa in măsură disponibilității și proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informații de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului. Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cererea de finanțare nu va putea fi completată/modificată. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in orginal a documentelor anexate la cererea de finanțare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se vor verifica constituie anexa 1 la prezentul document. Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea de a participa la vizila pe teren în aceeași zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificării. Cu toate acestea, în cazuri excepționale și obiectiv justificate, vizita la fața locului poate fi amânată fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. în cazul in care vizila la fața locului nu se realizează în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări, proiectul dvs cu titlul

"MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9", propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/4/2017/4/4.4/4.4/1 /1238/21 -02-2019, (COD SMIS 128049), va fi respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Esl este Simona Gheorghiasa. e-mail: simona.gheorghiasa@admordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama

Director Direcția Organism intermediar POR Semnătura

Avizat,

Iulian Constantin Pristavu Președinte comisie evaluare Semnătura întocmit,

Simona Gheorghiasa Secretar comisie evaluare Semnătura

Anexa 1 - Lista documente a căror conformitate cu originalul va fi verificata cu ocazia vizitei la fata locului:

 • 1.          Documentele statutare ale solicitantului

 • 2.          Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

 • 3.          Documente privind datele financiare ale solicitantului

 • 4.         Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului

 • 5.           Declarația de eligibilitate a solidtanlului

 • 6.          Declarația privind eligibilitatea TVA

 • 7.        Documentația tehnico-economică (faza SF/DALl sau SF/DALI + PT)

 • 8.         Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire

 • 9.         Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare, sau Clasarea notificării

 • 10.        Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economid. inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect

 • 11.        Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare - a se vedea structura devizului general din cadrul legislației în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 12.        Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

 • 13.        Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea Modelul I (orientativ) - Notă

privind încadrarea în standardele de cost, din cadrul Anexei.......) și. pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard

de cost, documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent

 • 14.        Pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului

Aceste documente pot fi proiectul tehnic, autorizația de construire, contractul de lucrări atribuit după Q1.01.2014,

 • 15.        Documente strategice relevante.

 • 16.        Avizul Ministerului Educației Naționale

 • 17.        Documente privind dreptul de proprietate/ administrare.

 • 18.       mputemidrea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul).

 • 19.        Alte documente anexate in copie la documentatin do finanțare.

Răspuns introducere

Răspuns punctul 1 A:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atașam datele statistice furnizate de care Central Bugetar Crese Bacau (fiind de altfel singura instituție care poale furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 si 1735/25.06.2019.

Răspuns punctul 1 B:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atașam dalele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Crese Bacau (fiind de altfel singura instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 sl 1735/25.06.2019.

Răspuns punctul 1 C:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atașam datele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Crese Bacau (fiind de altfel singura instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 si 1735/25.06.2019.

De asemenea atașam si prinț screen ale mailurilor de corespondenta intre preprezentantul DAT Mun Bacau si Direcția juteteana de Statistica Bacau pentru a justifica numărul copiilor cu varsta intre 0 si 4 ani la nivelul Municipiului Bacau la nivelul anului școlar 2016-2017.

Răspuns punctul 1 D:

Referitor la aceasta solicitare precizam ca am realizat toate demersurile necesare obținerii acestui indicator atat de la Direcția Județeană de Statistica Bacau, Centrul Bugetar Crese Bacau si Inspectoratul Școlar al Jud. Bacau insa nu am primit nici un răspuns pana la aceasta data. Direcția de statistica si Centrul Bugetar Crese nu dețin in evidentelor lor aceste informații iar Inspectoratul Școlar al jud. Bacau nu a furnizat răspunsul solicitat prin adresa nr 6373/18.06.2019 in termenul solicitai.

Răspuns punctul 2:

Referitor la subiectul solicitat a fi clarificat precizam faptul ca prezentul proiect nu este amplasat intr-o zona defavorizata a Municipiului Bacau.

Răspuns punctul 3:

Atașam prezentului răspuns la solicitare de clarificări Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform careia cererea de finanțare cu titlul "MODERNIZARE Sl REABILITARE CRESA NR.9“ coincide minimum, cu localizarea, caracterul Integrat si activitaile descrise succint în fisa/fisele de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate si prioritizate de către Autoritatea Urbana;

Răspuns punctul 4;

In cadrul DALl a fost evidențiat strict graficul de realizare a lucrărilor de construcție (12 luni) in timp ce in cadrul Cererii de finanțare pe langa durata de implementare a proiectului (18 luni de la data semnării contractului de finanțare) s-a adaugat si perioada de la demararea primei achiziții aferente proiectului si pana la semnarea contractului de finanțare (15 luni). Găsiți atașat Graficul detaliat de realizare a Investiției cu cele 33 de luni (15 luni perioada pre-implementare sl 18 luni perioada de implementare)

Răspuns punctul 5:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Formularul F3 pentru lucrările de organizare de șantier si Formulări F6 - Graficul general de realizare a Investiției.

Răspuns punctul 6:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Memoriul de organizare de șantier si planul aferent organizării de șantier.

Răspuns punctul 7:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări adresa nr 6817/28.06.2019 emisa de UAT Municipiul Bacau cu privire la stadiul verificării documentației tehnico-economice si comanda nr 69277/25.06.2019.

Răspuns punctul 8:

Referitor la aceasta solicitare precizam fapul ca proiectul a fost depus la faza DALl Iar Avizul ISU se obține la faza DTAC. pentru aceasta fiind necesar elaborarea Scenariului de securitate la incendiu. Având in vedere ca nu au fost achiziționate serviciile de proiectare pentru prezentul obiectivul de investiții, acesta activitate fiind previzionata a se realiza după semnarea contractului de finanțare, nu exista posibilitatea obținerii Avizului de securitate la incendiu ISU. Pentru faza de proiectare DALl se pot obține doar avizele de principiu iar ISU nu emite un astfel de aviz conform procedurilor. Atașam si punctul de vedere al ISU Bacau pentru a certifica cele afirmate anterior.

Răspuns punctul 9:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Certificatul de Urbanism nr 549/13.07.2018 cu viza de prelungire.

Răspuns punctul 10:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări PAD-ul Cresei nr 9.

Răspuns punctul 11:

Atașam prezentului răspuns ia solicitarea de clarificări documentația cadastrala (Comunicarea încheierii, încheierea, Extrasul de carte funciara. PAD-ul si Releveul subsolului) aferenta Cresei nr 9 vizate de OCPI.

Răspuns punctul 12:

Valoarea de 11.078.90 tei inclusiv TVA este formata din:

 • - numărul si prețul unitar al panourilor de informare: 2 panouri x 4 998,00 iei inclusiv TVA per panou = 9.996 lei cu TVA

 • - numărul si prețul unitar al etichetelor autocolante realizate: 332 autocolante x 3,26174 tei inclusiv TVA per autocolant = 1.082,90 lei cu TVA

Atât prețul unitar cu TVA al panourilor cat si cel al autocolantelor se incadreaza in cerințele aferente capitolului 4.3.2 din Ghidul Solicitantului.

Răspuns punctul 13:

Având in vedere faptul ca durata de implementare este de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, s-a estimat un număr de 6 rapoarte de audit ce urmează a fi efectuate la un interval de 3 luni per raport. Prețul unitar ai TVA per raport de audit este de 4.998 lei.

Răspuns punctul 14:

Cheltuiala cu serviciile de organizare proceduri de achiziție (5000 lei) a fost prevăzută fara cota de TVA deoarece aceasta suma nu va fi extemalizata, fiind realizata in mod direct de solicitant. UAT Municipiul Bacau este o entitate neplatitoare de TVA, astfel pentru cheltuielile efectuate in mod direct de aceasta nu se prevede TVA.

Răspuns punctul 15.

Nu este necesara revizuirea bugetului proiectului deoarece au fosl respectate plafoanele de eligibilitate, astfel:

 • a. oapitolul bugetar 3. conform Ghidului Solicitantului pag. 22, este format din următoarele sume inclusiv TVA.

 • 3.1. Studii de teren; 2.190,00 tei

 • 3.2. Obținerea de avize, acorduri, autorizații: 1.190,00 tei

 • 3.3. Proiectare și inginerie: 77.056.07 tei

 • 3.4. Consultanță: 59.143,00 lei

 • 3.5. Asistență tehnică: 18.899.58 lei

Conform Devizului General, valoarea totala a cheltuielilor de mai sus este de 128.490,65 lei, astfel procentul aferent Cap 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică este de 9,71% (128.490,65 tei/1.322.986,10 lei). Valoarea auditutui financiar se regăsește in capitolul 3, conform Devizului General, dar in Ghidului Solicitantului aceasta suma nu este inclusa in capitolul 3 ci in capitolul 7 (cf. pag 25).

 • b. Linia bugetara 5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute reprezintă 9,91% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1.2 si 4, incadrandu-se astfel in limita specificata in Ghidul Solicitantului.

Valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1,2 si 4 este de 1.368.770,93 lei inclusiv TVA, conform bugetului proiectului si a devizului General, fiind esatonata astfel:

Capitol 1:    39.834,83 tei inclusiv TVA

Capitol 2:     5.950,00 lei Inclusiv TVA

Capitol 4; 1.322.986.10 lei inclusiv TVA

Astfel, valoarea eligibila a cheltuielilor diverse si neprevăzute impartita la valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1,2 si 4 este egala cu 9.91 % (135.660/1.368.770,93).

In ceea ce privește actualizarea bugetului conform prevederilor OUG 114/2018 precizam faptul ca s-a furnizat răspunsul cu privire la acest aspect in etapa de darfificare CAE 2, etapa in cadrul careia sa furnizat declarația proiectantului precum ca nu se impune modificarea bugetului. Reatasam declarația proiecantului depusa in etapa de clarificări CAE 2.

Răspuns punctul 16:

Se ataseaza prezentului răspuns la solicitarea de clarificări ofertele de preț depuse inițial cu număr de înregistrare actual de la proiectant -BIA CONSPROlECT SRL. Caraceristicite tehnice pentru dotări, utilaje sl echipamente se vor face la faza de Proiect Tehnic conform Anexei 10 din HG 907/2016. In urma Breviarelor de Calcul (care se fac tot la faza de PT) vor rezulta caracteristicile necesare ale echiapmentelor. Atât pentro Dolari, cat si pentru utilaje si echipamente se vor întocmi Fise Tehnice de către proiectant» de specialitate care vor cuprinde toate caracteristicile tehnice necesare. Drept urmare consideram ca nu este necesara întocmirea Fiselor Tehnice la aceasta faza de proiectare. De asemenea echipamentele sunt achiziționate cu montaj si nu este inclus n cadrul bugetului costuri cu inlretinerea acestor echipamente in perioada de exploatare. Atașam in acest sens si punctul de vedere al proiectantului.

Răspuns punctul 17

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări situațiile financiare ale UAT Minicipiul Bacau aferente exercițiului financiar 2016 conform solicitărilor.

Răspuns punctul 18:

Referitor la aceasta solicitare precizam faptul ca UAT Municipiul Bacau nu a mai derulat investiții similare din alte surse de finanțare.

Răspuns punctul 19:

Atașam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Extrasul de Carte funciara actualizat, precum si incheierea.

Răspuns concluzie

Pentru a justifica cete afirmate anterior atașam prezentului răspuns ia solicitarea de ctarificari următoarele documente:

Adresele nr 1698/21.06.2019 si 1735/25.06.2019 emise de Centrul Bugetar Crese Bacau adresa nr6373/18.06.2019 către Inspectoratul Școlar al Jud. Bacau - pentru răspunsul afferent punctului 1D prinț screen ale mailurilor de corespondenta pentru răspunsul aferent punctului 1C Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform careia cererea de finanțare cu titlul "MODERNIZARE St REABILITARE CRESA NR.9” coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat si activitaile descrise succint în fisa/fisele de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate si prioritizate de către Autoritatea Urbana

Graficul detaliat de realizare a investiției

Formularul F3

Formularul F6

Memoriul de organizare de șantier si planul aferent organizării de șantier

adresa nr 6817/28.06.2019 emisa de UAT Municipiul Bacau cu privire la stadiul verificării documentației tehnico-economice Comanda nr 69277/25.06.2019

Punct de vedere ISU

Certificatul de Urbanism nr 549/13.07.2013 cu viza de prelungire

PAD-ul Cresei nr 3 documentația cadastrala (Comunicarea încheierii, încheierea, Extrasul de carte funciara. PAD-ul si Releveul subsolului) aferenta

Crasei nr 9 vizate de OCPI

Declarație proiectant actualizare buget

Punctul de vedere ai proiectantului răspuns Etapa ETF

situațiile financiare ale UAT Minicipiul Bacau aferente exercițiului financiar 2016

Extrasul de Carte funciara actualizat, precum si încheierea.

Ofertele de preț depuse inițial cu număr de înregistrare

Rper

DaU încarcera fl>Jer

Deșertare

Anexa secțiunea coatexi_Cr«sa 9_5Bmcatj>df

530638EDB2 «2 FC1026A65C0AE5D E75BCE462F15EB837S6E CD569 A7B1DAAOOF5

W»l|

Anexa secțiune» Context

OMara&e TVA Crew nr.9_9emnalpdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7M2M59

12/03/2019

Declarat» TVA

EXTRAS PLAN CAOASTRAL_semn«.ptf

E3B0C4429BFClCl49AFBF4Ca$eaFe92427Ae4lE464SB934CA495991

078528855

1220322019

Extras pjan cadastral

Dec/arafi«_semna1. pdf

E3eOC44298FClCl49AFBF4C9966F092427AE41E4649B934CA49599t

878528855

12/03/201 &

Declarație angajament sotatanl pentru actualizare PAD st carte funciara

ShxSu Geo Crasa nr

E390C44296FC1 C149AF&F4C8996FB92427AE41 E4649B934C A495991

878528855

12/03/2018

Stadiu Gaaleh/tfc. Creta itf 9

Plan de s;buaii& (1) jtemnatpdr

E3B0C4429SFC1C14 W9 F4C8896 FB92427AE41E46496934C A4 95991 078528955

1210312019

Planșa Plan de situație

PAD vechi - copte tizibfta^semnet pdf

E398C44298FC1C149AFSF4CM96FB92427AE4164549B93ACA495991 87852B955

12/03/2019

PAD vedN - copie fizibita

expertiza tehnica crasa â_Mmna<pdi>

E3B0C44298FC1C149AF BF4C8996FB92427AE41E46498934C A495901

878528855

12/03/2019

Expertiza tehnica Crasa 9

ld2’Plan parter insiaialii detetbft_semnat.pdf

E3B0C44298FC1Cl49AFBF4C8995F892427AE41E4B498g34CA49599l

878528855

12/03/2019

Plane» W 2. Plan Instalații delecti»

Sncheiero Cresa nr, 9_senlnat,pcft

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4B490934CA495991

B7852B8S5

12/03/2019

IrKheEcre Crasa nr9

iraficatan da execuite bugetara «muBlijwmnat ți) pd!

E3B0C44298FC 1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495901 878528855

Lista echipamente 05.03.19 crasa 9^$emnal.p<W

12/03/2019

IrKfccaiiXT de execut» bugetara

CC154FA2BO3F775O2W73AF4328C487AS9D16AFO1397Dl06Ae07327

1A064E18B

12/03/2019

lista echipamente tuwi servicii

Usta echipamente 1503.19 eresa 9 senvtat.pdt

28SO71B74CFF39ei467A5ieCW32«l«C5A8ia3Ce23eB82B$3O4DFA

A563IFC5B

20/03/2019

LISTA ECHIPAMENTE LUCRĂRI SERVICII CAE 2

Declarație privind eiigibaitalea TVA Ciesa nr âjsemnatpdț

E»0C4429aFCțCt49AFeF4C8996FB92427AE4ie«49B*34CA49S991

B7652BSSS

20*03/2019

DECLARAȚIE ELIGIBILITATE TVA CAE

Dedaralie angapmerf Cresa nr.9_semM(.pcr

E3B0C44298FC IC 149AFBF4C3996F8924 27AE41 £464^034 CA40&991 878528855

20/03/2019

dedaraue da angajament CAE

Răspuns Proiectant Clarificare Nr 2-Cresaix 9semnat.pdf

FC«8F0442FlB419837F0609e77DAF282Ce34746A41038812lC49DF4 302D6C45F

20/03/2019

PUNCT DE VEDERE PROIECTANT

Adresa nr 6373 din 18 06.2019 semnai.pdt

E3B0C4429eFClCl49AFBF4C8996FBg2427AE41E4649B934CA49599l

078528855

01/07/2019

Adresa nr 6373 din 18 06-2019

Anexa + onofoioplan Crasa nr 9 semnatptff

E3BQC44296FC1C149A F BF4C8W6FB92427AE 41E4649S934C A4 95991 B76520855

01/07/2019

Anexa * ortolotop/an Cresa nr 9

Anexa i 3 semnata semnal pdl

E3B0C44296FC1C149AFBF4C89G6FB92427AE41E46498934CA495991

878528855

01/07/2019

Anexe 1 3 grad indatarare

Biteruîi 12.2019 semnat pdl

E3B0C442WClCl49AFBF4C8996FB92427AE41E4ed9B934CA49$991

01/07/2019

Biiam 31 12 2016

97S52B8SS

Comanda verificare Dau cresa 3 îi 9 (1) semnai pdf

E30OC44298FC 1C149AFBF4C099WB92427AE41 £46498934 C A49599!

878528855

Comunicarea încrieieni Cresa 9 semnat pd(

E39OC44298FC 1C149AF9F4C69S6FB92427AE41 E4M9B934C A495991

B7852B855

Cont de r&îuHat patrimonial dec 20K> semnat pdf

E30OC4429BFC1C149AFBF4C8996F092427AE4lE46496$34CA49599t 878528855

Cont execuție cheiujieii decîOlB senwst pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

Cont execuție cheltuieli Secțiunea de dezvoltare decZOl 6 Semndtpdf

E380C4429BFC1C140AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA49S991 87852885$

Cont execuția cheltuieli Secțiunea de funcționare dw2016 semnat.pdf

E3BOC44298FC1C 149AFBF4C8996FB92427AE4 IE4549B934CA4 95331 878528855

Cont execuție vertiun dec 2018 semnatpdf

E3BUC442$eFC 1C149A F aF4CS99âFB92427A£41E48496934CA495991 B78528855

Cont execuție venituri Secțiunea de dezvoltare dec 2015 semnat.pdf

E3BX44298FC1C148AFBF4C8996FB92427AE41E4B49B934CA49S991 878528855

Cont execuție venituri Secțiunea de funcționare dec 2016 semnal.pdl

£3BX44298FGlCM9AFBF4CB99eFe92427AE41E4649B934CA49599l B7852B855

Cll prelungii cresa 9 semnat pdf

E3BOC 44298 FC1C149AF 0F4C8996F B92427AE41E4649B934CA495991 B78S28855

Date ttWitiice punctul ia 1S &i iC_parte 2 semnat pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 £484 98934CA4W991 878528855

Dect&atie minim 0 JFESI Crew 9 semnat, pdf

F38OC442WFC1C149AFB F4C8990FB92427AE41E4649B934CA495W1 678528855

Declarație Proiectant Clarificare Nr 2 «ftpa CAE * Crasa nr. 9 semnat semnat,pdf

FC88FO442FlB419837F060gB77DAF282CB34745A4lO38612lC49DF4 302D8C45F

Extras CF Crew 9 semnat pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991

878520855

Formularul F2 semnat pdi

E 360C 44298FC1C149AFBF4C8996FB92427A641E45498034C A495991 B7 8523855

Formularul F6 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE41E45498934CA495991

B7852B855

Grafic Activitatt GANTT Cresa 9 semnat.pdf

A574A242C8685ACC BC 52701311A88FC0S1E8A837X57 C4A82A54C3 1FC54AFAC0

încheiere Crese 9 semnal.pdf

E3BOC44298FC1C149AF6F4C8996F9$2427AE41E46490934CA495«1 878528855

Indicatori de execuție bugetare dec20l 8 semnai, pdf

E3B0C44296FC1C149AF6F4C6996FB92427AE41E484 9B&MCA495991 878528855

Memoriu Organizare șantier semnatpdi

E380C44298FC1C149AFBF4CS996FB92427A641E46498934CA495991 678529855

Oferte de preț depuse imitai semnat.pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE4164649B934CA495951 878528855

FAD Cresa 9 semnat .pdf

E30OC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427Ae4ie464g8934CA495991 378528855

Plan Organizare santierCresa 9 serwi.pdt

E380C44298FClCt4âAF8F4C8996FB9242?AE41E46d96934CA4S>599l 878528855

Punct de vedere iSU Crase nr.9 semnat pdf

E3B0C44298FC IC UQAFBF4C8996Fe92427AE4lE45490934C A49599t 678528855

Punct de vedere proiectant răspuns ETF semnal pdf

E38OC44298FC1C149AF0F4C8996FB92427AE41E4549B934CA495991 B7852B855

GUMCOW

Comanda verificare DAU tresa 9

Comunicarea încheierii Cresa 9

01/37/2019

Crini de rezultai patrimonial dec 2016

O1JC7/2O10

Cont execuție chelluiefî decZOlB

OTiW/2010

Cont execuție cheltuieli Secțiunea de dezvoltare

01/07/2019

Cent execut® cheltui Secțiunea de funcționare Ow20i6

CrtiQWlfr

Cont execute venituri dec 2015

01/07/2019

Cont execute venituri Secțiunea de dezvoltare dec 2016

01WC019

Cort execuție venituri Secbunea de funcționare dec 2016

oumam

CU prelungit «xesa 9

<JTMî7/7(il9

Oale statistice punctul 1A iB si iCjjarte 2

014)7/7019

Declarație minim DJFESl Cresa 9

OW/tfilâ

Declarație Proiectant Clarificare Nr 2 etapa CAE • Crasa r

01107/2019

Extras CF Cresa 9

01(07/2019

Fprmul*l£F3

tW/2W9

Formularul F6

Grafic ActMtati GANTT Cre«9

01/07/2019

încheiere Cresa 9

01«//2019

irtâcatoh de execuție bugetara dec20l6

01*07/2019

Memoriu Organizare sanUer

01/0WM19

Oferte de preț depuse inilial

01/07/2019

FAD Cres*9

wim

Pian Organizare dantierCresa 9

01/07/2019

Punct de vedere ISU Crasa nr9

0W/2019

Punct de vedere proiectant răspuns E?F

Flțitr

~~ ~ - 1 •            ’■•___.m..       ___.’

P*t4 tnc4rc*rafijl*r

Răspuns IN5 BACAU punctul 1 c st 1 4 samftaipdf

E30OC442MFC1CI49AF6F4C8W6F89?427AEJ1E4MB6934CA4W9»I

873528855

Ol «37/2019

Răspuns INS 8ACAU punctul 1 c si 1 d

Răspuns punctul        1 semnat pctf

E3B0C4429SFC1C149AF 6 F4C8996F092427AE41 E4fi<9B934 CA49S991

B7B52B8S5

01/0772019

Răspuns punctul împarte 1

Răspuns puncaut 7 Crasa nr 9 samoaCptJl

E30OC4429eFCtCt49AFeF4C6996FB92427AE4lE4W9B934CA495991

078520855

D1SJ7Z2O19

Răspuns punctul 7 Crasa nr.9

Reteveu subsol crasa 9 wmat pat

£3B0C4429eFClCl49AFaF4Câ996F89242?AE41E464^9MCA495991

878528855

01/0772019

Relevau substf crasa 9

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul.                                                                             în calitate de reprezentant legal/împutemicit

al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile induse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împutemicil al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu oriqinalul.

înțeleg că, din punct de vedere logal și financiar, UAT MUNICIPIUL DAC Au. este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

înțeleg că. dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penai.

Semnătura digitală a reprezentantului legalflmputemicit COSMIN NECULA.

Data

01/07/2019 17:01:23

Dig itally signed NFCl II A by NECULA '^LLULn COSMIN

COSMIN Date:

2019.07.01

17:06:34 +03'00’

C                   'Ț

1

Obiective

Obiectiv general al proiectului îl constituie creșterea calității vreți’ ți crearea de noi locuri de muncă în cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere urbane, in vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scăderii poluării fonice și atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

2

          Fluidizarea traficului prin:

o         Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia, în vederea fluidizării

traficului rutier în zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum șl faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moinești, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj, o         Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi de circulație, și modernizarea acestuia. în vederea

îmbunătățirii condițiilor de trafic;

Podul de peste pârâul Trebeș se află intr-o stare avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehnico-edilitară din zonă; apă, gaz. telefonie, cabluri electrice, canalizare.