Hotărârea nr. 293/2019

Hotărârea nr. 293 din 31.07.2019 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2019.


HOTĂRÂREA NR. 293 DIN 31.07.2019

privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Procesele - Verbale de selecție nr. 7784 25.07.2019 al Comisiei Tineret și nr. 14090/ 25.07.2019 al Comisiei Sociale;

-Procesele Verbale nr. 78244/ 25.07.2019 si nr.78245/ 25.07.2019 ale Comisiei s

pentru soluționarea contestațiilor,

-Referatul nr. 7786/ 25.07.2019 al Comisiei Tehnice pentru Aplicarea Legii nr. 350/ 2005 prin care este propusă spre aprobare lista proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată nr. 7788/ 25.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7789/26.07.2019, favorabil;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Comisiei Tehnice pe Legea 350/2005, înregistrat cu nr. 7789/26.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1215/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1216/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1217/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1218/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1219/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată;

-Prevederile pct. 30 din Anexa nr. 1 - Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al municipiului Bacau, alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii nr. 350/ 2005 la HCL nr. 109/ 2017 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”b” și ”e” și ale art. 139 alin. (3) lit. “a” din OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor, programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 pentru domeniile tineret și social aferente anului 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisiile de evaluare.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiilor de evaluare.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 293 DIN 31.07.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTA FINALĂ A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, ÎN BAZA LEGII NR. 350/ 2005 PENTRU DOMENIILE TINERET ȘI SOCIAL AFERENTE ANULUI 2019

DOMENIUL TINERET

Nr.

cri.

Număr înregistrare

Denumire solicitant

Denumire proiect

Rezultat evaluare

Punctaj

Suma solicitată și aprobată

1

31329/09.07.2019

Fundația Sfântul loan Bosco

Clubul lui Don Bosco

Admis

86

58.000 lei

2

31393/09.07.2019

Asociația INSULA Cercelușilor

Cercelâșia, un mod de viață

Admis

85

27.000 lei

3

31145/09.07.2019

Asociația pentru Dezvoltare Activă

Festivalul educațional Zilele Parcului Gherăiești ediția a Vl-a

Admis

80

16.830 lei

4

31449/09.07.2019

Asociația Ingenious Drama

Festivalul național de Teatru fgenious Drama Festival

Admis

77

149.400 lei

5

31255/08.07.2019

Asociația Culturală Armonie și Culoare

Concursul de teorie muzicală „Emil Alexandrescu”

Admis

74

12.540 lei

6

31401/09.07.2019

Asociația BE CREAT

„MișcâmBacăuLro”

Admis

74

52.470 lei

7

31258/08.07.2019

Asociația Culturală, Educațională, Umanitară ”2aharia'ART”

Tabăra de cultură istorie și vânătoare 3D

Admis

70

22.861,8 lei

TOI

PAL BUGET: 450.000 LEI

SUMA SOLICITATĂ Șl APROBATA: 339.101,80 LEI

DOMENIUL SOCIAL

Nr. cri.

NR. DE ÎNREGISTRARE      DENUMIREA SOLICITANTULUI

DOSAR

DENUMIREA PROIECTULUI

REZULTAT EVALUARE

PUNCTAJ

Sumă solicitată și aprobată

1.

Nr.             ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE

31161/05.07.2019 CARITATE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ

“Prevenirea      marginalizării

sociale prin servicii      de

asistență, îngrijire șî recuperare

ADMIS

90 puncte

159.920,20

Nr. cri.

NR. DE ÎNREGISTRARE DOSAR

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

REZULTAT EVALUARE

PUNCTAJ

Sumă solicitată și aprobată

„BETANIA”

pentru tineri și adulți cu dizabilitați sau aflați în dificultate”

2.

Nr.

31329/09.07.2019

ASOCIAȚIA „LUMINA”

„Informare,    prevenție    și

intervenție"

ADMIS

85 puncte

51.887,5

3.

NT.

31431/09.07.2019

SOCIETATEA NAȚIONALA DE

CRUCE ROȘIE BACĂU

„Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane      vârstnice

"Deschideți o ușă!”

ADMIS

80 puncte

62.000

TOTAL BUGET: 400.000 LEI                                         SUMĂ SOLICITATĂ ȘI APROBATĂ 273.807,7 LEI

ȘEDINȚĂ

5                      >CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


COMISIA TEHNICA LEGEA 350/ 2005-^jP/ DIANAILIE

DANIELA NASTASE UUW MARIUS SLATINARU CO~"