Hotărârea nr. 292/2019

Hotărârea nr. 292 din 31.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

o wa/u a

oca/a/ O HfCf'/ifu/tf(


HOTĂRÂREA NR. 292 DIN 31.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Adresa nr. 6450/ 18.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32062/ 18.07.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită aprobarea structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestuia;

-Referatul nr. 7738/ 24.07.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Prevederile Ordinului nr. 1.376 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sanatate al Ministerului Sanatatii, modificat și completat;

-Adresa nr. 6427/18.07.2019 a Ministerului Sănătății reprezentând avizul pentru modificările propuse de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7740/ 24.07.2019;

-Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7741/24.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Aplicarea Legilor Propirietății, înregistrat cu nr. 7741/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1210/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1211 /30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1212/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1213/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1214/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 165/ 2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Prevederile HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată prin HCL nr. 379/2016;

-Prevederile art. 172 alin. (7) și ale art. 180 alin. (1), lit. ”a” și „d” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;

-Prevederile art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 lit. „a” și ”c” din Anexa la HG nr. 56/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a QUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a” și ale alin. (3) lit. ”c” și art. 139(3) lit. ”a” și alin.(5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, astfel:

 • - Secția pneumologie 1 79 paturi din care:

 • - compartiment TBC 39 paturi

-comp, recuperare medicala respiratorie 6 paturi

 • - cronici          16 paturi

-Secția pneumologie II 79 paturi

din care:

 • - compartiment TBC 40 paturi

 • - comp, recuperare medicala respiratorie 6 paturi

 • - cronici          16 paturi

 • - Compartiment îngrijiri paliative 12 paturi

 • - Camera de garda

TOTAL 170 paturi

 • - Spitalizare de zi         6 paturi

 • - Farmacie

 • - Laborator analize medicale

 • - Laborator radiologie si imagistica medicala

 • - Laborator explorări funcționale

 • - Serviciul de anatomie patologica

 • - Compartiment endoscopie bronsica

 • - Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

 • - Compartiment de evaluare si statistica medicala

Dispensar TBC

 • - cabinete de consultații

t

 • - cabinete asistente de teren

Dispensar TBC Comănesti

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatea:

 • - pneumologie

 • - aparat funcțional

Laboratoarele deservesc paturile, ambulatoriul si Dispensarul TBC

ART. 2. - Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Pneumofliziologie Bacău, conform Anexelor nr. 1 *și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 165/ 2019 și HCL nr. 135/ 2016, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Compartimentul învățământ Cultură Sănătate.

ART. 5.Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Compartimentului învățământ Cultură Sănătate și Spitalului de Pneumofliziologie Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP


N.O.P./D.I ./A.M..EX.l/DS.I-A-2Compartiment îngrijiri paliative


î-*- &

cn o

<2 B
.. LABORATOR UE........ -i RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA


5

0

CD

< CD

o

o

3

3

*a

g

s

Cft

Ol zi

a w o o

f

3 (D H

cj' o

s

Q. CD

fi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 292 DIN 31.07.2019


STAT DE FUNCȚIi

VALABIL CU DATA DE 1 AUGUST 2019

Nf.

cu

DENUMIRFA HINCTIFI

Gradație

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază ian. 19

Nume si pronume

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

"CONDUCEREA UNITĂȚII

i

Managci

5

pneumologie

S

1

17570

Paraianu Madalin

concurs

2

Director medical - medic primar

5

pneumologie

S

1

vacant

3

Director financiar contabil

5

economist 1A

S

1

6949

Ungureanu Alina

concurs

"PNEUMOLOGIEI: Numărul de paturi c 79 spitalizare continua (din care TB 39, PN1B, Cronici 16, RR 6) sl 3 paturi spitalizare tio zl

4

Medic primar - șef secție

5

pneumologie

S

1

16343

Gavrila Gabriel

concurs

5

Medic primar

5

pneumologie

S

1

15565

Brinzei Lumini|a

6

Medic specialist

2

pneumologie

S

1

11175

Butacel Danisla Marfa

7

Asistent medical principal - șef-

5

medicală

PL

1

5656

Moțnegutu Livia

8

Asistent medical principal

medicală

PL

1

vacant

9

Aslsteni medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Bancifa Georgeia

10

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Baston Nicoleta

11

Aslslent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Botezatu Roxana Maria

12

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Burbulea Violeta

13

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Campanu Maria

14

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Chiriac Elena LIII

15

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Cristescu Ecatarina

16

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Matei Stela

17

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Vranceanu Gabriela

18

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Fiorea Elena Mihaola

19

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Onofrel Daniela

20

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Pesterau Lenuta

21

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Șenchea Nedeiia

22

Asistent medical

5

medicală

PL

1

4669

Ciorclla Mariana

Nr, crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Gradația

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază ian.18

Nume si prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

8

9

23

Asistent medical

4

medicală

PL

1

4555

Țugui Carmen Adina

24

Asistent medical

2

PL

1

4233

Dieac Alexandru

25

Asislont medical

PL

vacant

redistribuit

26

infirmieră

5

G

1

2716

Bocu Maricica

27

Infirmieră

5

G

1

2716

Bugaciu Mana

28

Infiimiură

5

G

1

2716

Diaconu Felicia

29

Infitnnetă

5

G

1

2715

Dieac Gabriela

30

infirmieră

5

G

1

2716

Hăncu Vasile

31

Infirmieră

5

G

1

2716

lonașcu Matinala

32

Infirmieră

5

G

1

2716

Milea Elena

33

Infirmieră

5

G

1

2716

Panaite Adriana

34

Infirmieră

5

G

1

2716

Răută Maria

35

Infirmieră

5

G

1

2716

Sarea Verona

36

Infirmieră

5

G

1

2716

Turiuianu Maria

37

infirmieră

3

G

1

2586

Bernevic Cristina

38

Infirmieră

2

G

1

2463

Sarban Tatiana

39

Infirmieră

G

1

vacant

40

îngrijitoare

G

1

vacant

suplimentat

"COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE = 6 paturi _____________________________________

41 [Kinetoterapeut                    [      5|                      | S |    1    |           4053|lchlm Carmen Ameliana

Nr.

crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI cont Legii nr. 333/2009

Gradația

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază ian. 18

Nume si prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

a

10

'■PNEUMOLOGIE 11: Numărul de

gaturi “ 79 spitalizam continua

(din care TB 40, PN

17, Cronici 16, RR 6) si 3 paturi spitalizare de zl

42

Medic primar - sef secție

5

pneumologie

S

1

16343

Apostu Marius Mihall

concurs, doctorat

43

Medic primar

5

pneumologie

S

1

15565

Frigioiu Mlhaela Tamara

44

Medic primar

5

pneumologie

S

1

15565

Halbedel Cristina

45

Medic primar

pneumologie

S

1

vacant

46

Asistent medical principal - șef -

5

pediatrie

PL

1

5656

Tănasă Rădica

47

Asistent medical principal

medicală

PL

1

vacant

48

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Apostu Lacramioara

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI eoni. Legii nr. 333/2009

Gradația

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum

post

Salariul de bază ian.18

Nume st prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

a

10

4S

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Balan Maricica

50

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Ctubolaru Lucia

51

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4656

Gheorghe Detia

52

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Movila Nicoteta

53

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Verman Mirel

i>4

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

473B

Adamuta Cetina

55

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Butacu Monica

53

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Cucu Laura

5/

Asistent medical principal

4

medicală

PL

1

4738

Simen Corina

58

Asistent medical principal

3

medicală

PL

1

4622

Munteanu Irina

59

Asistent medical principal

2

medicală

PL

1

4402

Ghinda Crislina

68

Asistent medical principal

2

medicală

PL

1

4402

Lazarcl Georgiana

€1

Asistent medical

5

medicală

PL

1

4699

Arghir Georgeta

62

Asistent medical

2

medicală

PL

1

4233

Ciorcila Elena Andrea

63

Asistent medical

0

medicală

PL

1

3750

Palrascu Angelica

64

Asistent medical

medicală

PL

vacant

redistribuit

65

Infirmieră

5

G

t

2718

Bargu Adellna

66

Infirmieră

5

G

1

2716

Hermeziu Tatlana

67

Infirmieră

5

G

1

2716

lacob Ileana

68

Infirmieră

5

G

1

2716

Mocanu Silvia

69

Infirmieră

5

G

1

2716

Toruște Ileana

70

Infirmieră

5

G

1

2716

Trofin Mariana

71

Infirmieră

5

G

1

2716

Viern Maria

72

Infirmieră

5

G

1

2650

Andonie Stela

73

Infirmieră

4

G

1

2650

Milea Ramona

74

infimi iară

4

G

1

2650

Palura Corina

75

Infirmieră

3

G

1

2586

Clrlan Corina Ioana

76

Infirmieră

2

G

1

2379

Hartescu Ana Maria

77

Infirmieră

1

G

1

2379

Sascau Monica

78

îngrijitoare

5

G

1

2506

Clrlan Maria

79

îngrijitoare

G

1

vacant

suplimentat

“COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE = 6 paturi

80

Kineloterapeul

S

1

vacant

suplimentat

Nr.

cri.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Gradalia

Specialitatea

Nivel sludii

Cuantum post

Salariul de bază ian. 18

Nume si prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

9

IO

'•COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVEI 2 paturi

81

Medic

îngrijiri paliative

S

1

vacant

suplimentai

82

Infirmieră

G

1

vacant

suplimentat

83

Infirmieră

6

1

vacant

suplimentat

“FIȘIER -INTERNĂRI

84

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Popescu Monica

85

Asistent social

S

t

vacant

“STATISTICĂ

86

Asislenl medical principal

5

igienă

PL

1

4856

Anton Elena Daniela

87

Asislenl medical principal

5

medicală

PL

t

4856

Capril Daniela

“Cotnpnrlimeni de pisvcrniro si Htnllaic a Infecțiilor asociata asistentei medicale

88

Medic primar

5

igienă

s

3h

6670

Lucacl Cecilia

doctorat           i

89

Asistent medical principat

5

igienă

PL

1

4856

Velescu Mihai

“FARMACIE

90

Farmacist primar - set

5

farmacie

S

1

7400

Glod Elena

91

Asistent farmacie principal

5

farmacie

PL

1

4856

Manolache Mihaela Genoveva

92

Asistent farmacie principal

5

farmacie

PL

1

485G

Constantinescu Mihaela

93

îngrijitoare

5

G

1

2506

Cozma Elisabeta

“DISPENSAR T.B.C. - CABINETE DE CONSULTAȚII - 6 cabinete

94

Medic primar

5

pneumologie

S

1

15565

Asănadte Carmen

95

Medic primar

5

medicină de familie

s

1

15565

Gheonea Anca

competenta

96

Medic primar

5

pneumologie

s

1

15565

Margasoiu Daniela

97

Medic primar

5

pneumologie

s

1

15565

Moisuc Doina

98

Medic primar

5

pneumologie

s

t

15565

Rusu Cristina

99

Medic primar

5

pneumologie

s

1

15565

Ungureanu Dragoș

100

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Bla| Dana

101

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Ciupercă Eiena

102

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Crăciun Angelica

103

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Cristian Mihaela

104

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Grigore Daniela Lenuta

105

Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4656

Verman Nadia Brindusa

106

Asistent medical principal

medicală

PL

1

vacant

107

îngrijitoare

5

G

1

2506

Dănculea Rodica

106

îngrijitoare

3

G

1

2344

Birgu Dorina

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

GradaJa

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salaiiut de bază ian. t8

Nume si prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

9

10

“DISPENSAR T.B.C. COMANEST1-1 CABINET DE CONSULTAȚII

lOSjțMedic specialist

5

medicală

S

1

12327

durea Laurian loan

competenta

ttOÎAsistcnt medical principal

5

medicală

PL

1

4856

durea Claudia

111 (Asistent medical principal

5

radiologie

PL

1

4856

Roman Iustina Claudia

1 tPlingiijiioaie

5

G

1

2506

Bobelca Ileana

“COMPARTIMENT ENDOSCOPiE 0RONSIGA

113|Asislont medical principal

5

medicală

PI.

1

4856

Dogarii Valorica

114 [Asistent medical principal

5

medicală

PL

1

4856

Oancea Ceraseia

"AMBULATORIU INTEGRAT -7 CABINETE PNEUMOLOGiE •LABORATOR ANALIZE MEDICALE 12 POSTURI CATEGORIA a IV-a

115

Medic primar set labuiator

5

laborator

S

1

16343

Chiriac Grațicla Magelona

116

Chimist principat

5

laborator

s

1

4969

Luca Elena

117

Biolog principal

5

laborator

s

1

4969

Serafim Camelia

118

Biolog principal

5

laborator

s

1

4969

Ursachl Daniela

119

Asistent laborator principal

5

laborator

PL

1

4856

Roca Camelia

120

Asistent laborator principal

5

laborator

PL

1

4856

Coardă Liviu

I2J

Asistent laborator principal

5

laborator

PL

1

4856

Juncu Corina

122

Asistent medical principal

3

medicala

PL

1

4622

Onet Ana Maria

123

Asistent medical principal

3

medicala

PL

1

4622

Vraciu Gabrieia

124

Asistent medical principal

2

medicala

PL

1

4402

Plăcintă Andreea Dana

125

Slaiistidan medical principal

5

M

1

3258

Bucur Elena

126

îngrijitoare

5

G

1

2506

Mocanu Maria

“LABORATOR RADIOLOGIE Șl IMAGISTICĂ MEDICALĂ 7 POSTURI = CATEGORIA o V*

127

Medic primar

4

radiodiagnostic

S

1

15565

Codreanu Viorel

128

Asistent medical principal

5

radiologie

PL

1

4856

Agache Cristina

129

Asistent medical principal

5

radiologie

PL

1

4858

Agache Vasile

130

Asistent mBdical principal

5

radiologia

PL

1

4856

lacob Roxana

131

Asistent medical principal

5

radiologie

PL

1

4856

Turcu Valentina

132

Asistent medical principal

radiologie

PL

1

vacant

133

îngrijitoare

5

G

1

2506

Musteata Matineia

"LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE”

134

Medic specialist

pneumologie

S

1

vacant

135

Asistent medical principal

5

medicala

PL

1

4856

Gunea Alexandrina

136

Asistent medical principal

4

medicala

PL

1

4738

Hodoroaba Elena Marcela

Nr.

CfL

DENUMIREA FUNCȚIEI

Gradația

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază ian.18

Nume si prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

9

10

"SPĂLĂTORIE

137

Spălătoreasă

4

G

1

2423

Benchea Geanina

STAA

138

Spălătoreasă

5

G

1

250B

Ciorpac Dorica

STAA

139

Spălătoreasă

5

6

1

2506

llieș Maria

STAA

“APARAT FUNCȚIONAL

“BIROU MANAGEMENTUL CALITATil SERVICIILOR MEDICALE

Î40

Manager de calitate               |      4

curs specialitate

s

1

4046

Afrenioaie lonut Alin

141

Responsabil privind calilaloa serviciilor medicale

s

1

vacanl

cumul funcții 2h

142

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

s

1

vacant

143

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

s

1

vacant

144

Responsabil privind calitatea serviciilor medicale

s

1

vacanl

"BIROU R.U.N.O.S.I. sl JURIDIC

1-15

Sef birou

4

economisi IA

s

1

4676

Cercel Ioana Irina

146

Analist programator IA

4

informatică

s

1

4631

Manea Nlcu Sebaslian

147

Economist 1A

5

economist

s

1

4720

Cracea Daniela

148

Analist programator ajutor 1

3

informatică

M

1

3263

Popescu Maria

149

Analist programator ajutor IA

5

infonnalicâ

M

1

3570

Roșu Dana Liliana

150

Consilier juridic 1A

jurist

S

1

vacant

" COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

151

Economist IA

economist

S

1

vacanl

152

Economist IA

5

economist

S

1

4720

Dulhac Angela

153

Economist IA

5

contabilitate

S

1

4720

Hobinc Glaudia

"COMPARTIMENT ACHIZIȚII

154lEconom'ist IA

3

economist

S

1

4493

Pralea Doru Ion

l

"SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE

155

Set serviciu

4

economist IA

s

1

5265

Amarinel Oana

156

Referent de specialitate

4

s

1

4631

Vornicu Anca Liliana

157

Magaziner

2

M

1

2863

Alexa Dragos Constantin

158

Soler 1

5

șofer

M

1

3356

Scorleanu Comeiiu

159

Muncitor 1

5

tâmplar

M

t

2961

Ciorpac Costică

160

Muncitor 1

5

electrician

M

1

2961

Gavriliu Florin

161

Muncilor 1

5

instalator

M

1

2961

Lucaci losif

162

Muncitor Hi

5

zugrav

M

1

2735

Constantinescu Mi hai

163

Paznic

5

M

1

2596

Lennte Constantin

Nr. cri.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Gradația

Specialitatea

Nivel

studii

Cuantum

post

Salariul de bază ian. 18

Nume si

prenume

Observații

0

1

2

4

5

6

9

10

"CENTRALA TERMICA - 3 TURE

164

Muncitor 1

5

fochist

6

1

2961

Arghir loan

16b

Muncitor 1

5

fochist

C

1

2961

Clorcila Vasilica

166

Muncitor 1

5

fochist

G

1

2981

Oancea Miroea

167

Muncilor IV

4

fochist

G

1

2662

lacob Gheorghe

“BLOC ALIMENTAR

166

Muncitor 1

5

bucătar

G

1

2961

Popa Vcronica

169

Muncrtur II

5

bucătar

G

1

2656

Caiiman Margareta

170

Muncitor IV

5

bucătar

G

1

2675

Coslea Silvia

171

Muncilor IV

bucătar

G

1

2675

Berea Oana Penelopa

172

Muncilor IV

3

bucătar

G

1

2545

Malinici Ciaudia Larisa

"SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

173

Set serviciu

ojcurs specialitate

s

2836

Rucu Dima

I

“COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE

174

Cadru tehnic PSt

curs specialitate

S

1

vacant

cumul funcții 2h

175

Inspector Proiecție Civila

curs specialitate

S

1

vacant

-TOTAL POSTURI = 175, din care:

Număr personal cu salarii de merit = 0


funcții comitet director = 3

funcții de conducere - 8


NOTA; TB - Compartiment Tuberculoza       i<

PN - Comparlimet Pneumoiogio RR - Comparlimet Recuperare respiratorie


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIRSECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI