Hotărârea nr. 291/2019

Hotărârea nr. 291 din 31.07.2019 privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019.


fa/

c<d €f/ /if/Hf'cf/ttf/^ftt ^3<7<(7f/

HOTĂRÂREA NR. 291 DIN 31.07.2019

privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. TTiy 24.07.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal și absolvenților învățământului profesional pentru rezultate deosebite la activitățile școlare obținute în anul școlar 2018 - 2019;

-Expunerea de motive nr. 7725/ 24.07.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7726/25.07.2019;

-Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 7775/24.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1207/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1208/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1209/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a” și art. 139(3) lit. ”a”șî alin(6), din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2019 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal tehnologic care au obținut media mai mare de 9 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Alocarea sumei de 35.000 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂUELEVII DIN MUNICIPIUL BACĂU CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE 2019

 • 1. Hrincescu CA.Ioana-Alexandra - Școala Gimnazială „Alexandru loan Cuza" Bacău;

 • 2. Turcu A Elena - Școala Gimnazială „Alexandru loan Cuza” Bacău ;

 • 3. Costea I Ioana-Georgiana - Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău;

 • 4. Năstac D Teona-Elena - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău ;

 • 5. Tugulea L Andreea - Colegiul Național “Ferdinand I" Bacău;

 • 6. Pișcu IC Ștefan Constantin - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

 • 7. Moisă C Clementina-Ioana-Colegiul Național de Artă „George Apostu" Bacău


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - OVIDIU POPOABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE - IULIE 2019

 • 1. Ghebu R Mălina-Gabriela - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

 • 2. Iosub C Raluca-Nicoleta - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

 • 3. Crudu CC Mălina - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

 • 4. Mihai CI Crina-Teodora- Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

 • 5. Tăcu D Mateea Iiinca - Colegiul Național '’Vasile Alecsandri” Bacău.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVJSERVICIUL CABINET PRIMAR

LUCIAN BOGDĂNEL _

ABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC CARE AU OBȚINUT MEDIA MAI MARE DE 9 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE - IULIE 2019

 • 1. Dinca L Andreea-Mădălina - 9,45 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 2. Bejan L Andreea-Mihaela - 9.25 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 3. Racila G Ștefan - 9.25 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău ;

 • 4. Morțiu A Andreea- 9.1      - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 5. Artene D Adelin-Ștsfan - 9.05 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău ;

 • 6. Enache M Larisa-Elena - 9.05 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 7. Dochitoiu V Ionela-Bianca - 9.03 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

 • 8. Vemica N Bianca - 9.01 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

 • 9. Radu ME Alexandru-Ștefar. - 9.36 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 10. Roman M Iulia - 9.36 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 11. Langu I Maria - 9.31 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 12. Vacapciuc S Mihail-9.25 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu -Karpen” Bacău;

 • 13. Patrasc G Tereza Caria - 9.11 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu -Karpen” Bacău;

 • 14. Placinta V Alexandra Georgiana - 9.06 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

 • 15. Postolache GC Andreea - 9.05 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu -Karpen” Bacău;

 • 16. Enache T Elena Cnna - 9 - Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. Vasilescu -Karpen” Bacău.

 • 17. Tirgoala M. Dina - 9.1 - Colegiul ”Dumitru Mangeron” Bacău ;

 • 18. Petrea M Paula- 9.56- Colegiul "Henri Coandă” Bacău;

 • 19. Malai A Anastasia-9.35- Colegiul "Henri Coandă” Bacău;

 • 20. Burlacu I Rarnona-Georgiana-9.26- Colegiul "Henri Coandă” Bacău;

 • 21. Cobzac V Natalia-9.2l- Colegiul "Henri Coandă” Bacău;

 • 22. Negru V Ana-9.18- Colegiul "Henri Coandă” Bacău;'

 • 23. Buctfr S Madalina-9.03 - Colegiul ”Henri Coandă”*Bacău;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. JACAU NICOLAE - OVIDIU PQPOVldl


DOINA DRAGOMIR

I                                    - !         -


SERVICIUL CABINET PRIMAR LI CIAN BOGDÂNEL