Hotărârea nr. 290/2019

Hotărârea nr. 290 din 31.07.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Delivery Bacău – Poezia e în stradă ediția a III-a”, ce se va desfășura în perioada 23-25.08.2019 la Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 290 DIN 31.07.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului "Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă, ediția a III”, ce se va desfășura în perioada 23 - 25.08.2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Adresa nr. 28315/ 28.05.2019 înaintată de Asociația Ingenious Drama, prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea evenimentului "Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă, ediția a III”, ce se va desfășura în perioada 23 - 25.08.2019 la Bacău;

-Referatul nr. 7742/ 24.07.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului "Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă, ediția a III”, ce se va desfășura în perioada 23 - 25.08.2019 la Bacău, alocarea sumei de 71.000 lei, mediatizarea pe site-ul instituției a evenimentului, punerea la dispoziție a Teatrului de Vară ”Radu Beligan” pentru depozitarea materialelor necesare desfășurării evenimentului;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7744/ 24.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7745/24.07.2019;

-Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 7745/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1203/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1204/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1205/30.07.2019 și nr. 1206/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

-Amendamentul formulat de domnul consilier local Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat; în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și Iit.”e”, alin.(7) lit.”e” și alin. (9) lit.”a” și art. 139(3) lit. .”a” și lit. ”g” și lit.f și alin (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului "Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă, ediția a III”, ce se va desfășura în perioada 23 - 25.08.2019 la Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău pentru susținerea evenimentului prezentat la art. 1 constă în promovarea evenimentului pe site-ul instituției, punerea la dispoziție a Teatrului de Vară "Radu Beligan” pentru depozitarea materialelor necesare desfășurării evenimentului și alocarea sumei de 55.000 lei din totalul de 78.888 lei.

ART. 3. (1) Alocarea celor 55.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

(2) La decontarea cheltuielilor suportate de Municipiul Bacau, Asociația Ingenious Drama va face dovada indeplinirii obligațiilor financiare asumate, in speța actele doveditoare pentru partea sa de cheltuieli, conform bugetului evenimentului.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Asociației Ingenious Drama.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /.DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 290 DIN 31.07.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. RO64TREZ24A545000200 BOX deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația Ingenîous Drama, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacău, str. George Bacovia, jud. Bacău, având contul nr............................... deschis la BCR

Bacău , Cod Fiscal 25346469, reprezentată prin Lucian Popa, având funcția de Vicepreședinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art. 129 alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”e” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului ”Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă, ediția a III”, ce se va desfășură în perioada 23 - 25.08.2019 fa Bacău.

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 78.888 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 55.000 lei

III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV* OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce competiției prevăzută la Art. 1(1) suma maxima de 55.000 lei, să promoveze evenimentul pe site-ul instituției și să pună la dispoziție Teatrul de Vară "Radu Beligan” pentru depozitarea materialelor necesare desfășurării evenimentului. Suma va fi virala in contul nr .____________________, deschis la

BCR Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația Ingenious Drama se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •   La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Ingenious Drama isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația ingenious Drama se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Ingenious Drama se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau. documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Ingenious Drama nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Ingenious Drama:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost înștiințat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista încă in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfac atoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund rcalitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației Ingenious Drama, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract. Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art, 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Ingenious Drama isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă, ediția a III”, va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti

VI.FORTA MAJOR A

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

cjsa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. Art.l4Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca-Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

vil i11

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata

competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte

contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Asociata Ingenious Drama VICEPREȘEDINTE LUCIAN POPA

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Doina dragomir ’CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU


ALITATE N. BACĂU


fcfcRVICTUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDÂNEL