Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea nr. 29 din 31.01.2019 privind modificarea și completarea HCL NR.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 31.01.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78033/ 18.01.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 938 din 28.01.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 939 din 28.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 113/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 114/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 115/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 116/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 117/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 (2) și ale art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 la secțiunea „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări” în sensul înscrierii terenurilor identificate potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se modifică Anexa la HCL nr. 22/ 2018 la secțiunea „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări” în sensul înscrierii suprafețelor reale a terenurilor identificate potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ARTA - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                         5

ART.6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POEOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 29 DIN 31.01.2019

ANEXA CU TERENURILE CE VOR FI ÎNSCRISE ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC LA SECȚIUNEA „DRUMURI MUNICIPALE, STRĂZI CU TROTUARELE AFERENTE, ALEI, PODURI, PODEȚE, PASAJE, PARCARI”

Nr.

Crt.

1.

Cod de clasificare

1.3.7.2

Denumire

Alee acces str. Milcov - str.

Garofîtei

Elemente de identificare

Aleea paralelă cu str.Letea,

Suprafața totala-1324mp, din care

Carosabil asfalt= 1203mp

Spațiu verde-121mp, delimitat conform planului de situație anexa 1.1

2.

1.3.7.2

Alee acces str. Republicii (Biserica Sf. Dumitru) - Pasaj Letea

Aleea paralelă cu str.Republicii, Suprafața totala=1351mp, din care Carosabil asfalt- 1298mp

Spațiu verde=53mp, delimitat conform planului de situație anexa 1.2

3.

1.3.7.2

Alee acces str.Calea Marasesti-str.Garofitei

Aleea paralelă cu str.Marasesti, Suprafața totala=925mp, din care

Carosabil asfalt= 81 lmp Spațiu verde=114mp, delimitat conform planului de situație anexa 1.3

4.

1.3.7.2

Alee acces str.Pictor Th.Aman -

Sala Sporturior

Alee acces din str.P.Aman către Sala Sporturilor,

Suprafața totala=4714mp, din care

Carosabil = 1516mp

Trotuar = 3201mp, delimitat conform planului de situație anexa 1.4

5.

1.3.7.2

Alee acces str.Spiru Haret -Parc Cancicov

Aleea acces din intersecția cu str.Spiru Haret către Parcul Cancicov, Suprafața totala-2758mp, din care

Alee pietonala= 1035mp

Spațiu verde=1723mp, delimitat conform planului de situație anexa 1.5

6.

1.3.7.2

Intersecție str.Spiru Haret-str.Carpati-str.Tolstoi

Suprafața totala=1846mp, din care

Carosabil asfalt- 1353mp

Spațiu verde-120mp

Trotuarul 83mp,

Parcare=190mp delimitat conform planului de situație anexa 1.6

7.

1.3.7.2

Intersecție cu Sens Giratoriu

Situat la intersecția intre str.Vadu Bistriței -LL.Caragiale-Bdul Unirii

Amenajare sens giratoriu S=473mp Delimitat conform planului de situație anexa 1.7

8.

1.3.7.2

Intersecție cu Sens Giratoriu

Situat la intersecția intre str.l.L.Caragiale-str.Milcov-Bdul Alexandru cel Bun Suprafața totală=l264

Amenajare sens giratoriu S-283mp

Trotuar-146mp

Carosabil=835mp

Delimitai conform planului de situație anexa 1.8

09.

1.3.7.2

Intersecție cu Sens Giratoriu

Situat la intersecția intre str.OitU'z-str.Vasile Alecsandri-Bdul I.S.Sturza-str.Gen.Ștefan Guse

Suprafața totală= 1485

Amenajare sens giratoriu S=l325mp

Trotuar" 160mp

Delimitat conform planului de situație anexa 1.9

10.

1.3.7.2

Intersecție cu Sens Giratoriu

Situat la intersecția intre str.George Bacovia-str.M.Kogalniceanu-str.N.Balcescu-Bdul Unirii

Suprafața total ă-2398

Amenajare sens giratoriu S=498mp

Trotuar-109mp

Carosabil -1791 mp

Delimitat conform planului de situație anexa 1.10

11

1J3.7.2

Parcare autoturisme situată lângă Pasaj Letea

S=874mp. asfalt, Delimitat conform planului de situație anexa 1.11

12.

L3.7.2

Alee acces str. Erou Ciprian Pintea - Sala Sporturilor

Aleea acces din str.Erou Ciprian Pintea, Suprafața totala=957mp, din care Carosabil asfalt= 655mp

Parcare= 163 mp

Trotuar-139 mp. Delimitat conform planului de situație anexa 1.12

13.

1.3.7.2

Teren aferent Sălii Sporturilor

Str. Stadionului 1,

Suprafața =9540mp. Delimitat conform planului de situație anexa 1.13

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA

DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN MATEUȚĂ

Ă             CONTRASEMNEAZĂ

i SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
_l_ I


> bSTcIL MMV ‘oupanexa      n

..........Scara.1.:.1000.......


562100


Schița cu elementele de identificare ale străzii si ccnturul suprafeței aferent rezultat din măsurători


A. Date referitoare la teren


cutafrt?S.C,zHELMERT S.R.L.Mențiuni


‘56£&677f%Ul. MUMicjpiUt&i &/&KJ K'COtrfg'OY/b/tJ TtfPOVÎOj


562600


562500


562400


â^onexa

&cau_____________


Mun. Bacau, jud. Bacau


Schița cu elementele de identificare ale aleei si conturul suprafeței aferent rezultat din măsurătoriA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

811

Alee acces asfalt

Imobil delimitat de limita convenționala

-------------------------------t-----------

2

CC

114

Spațiu verde

Total

925


WWCf'P/t/U// &4C40

/yfCQ&fg'CM'A/c/ 'PGTcWq/


k^Z, Stitfnexa . NR Z4,

_                  Scara 1:500

CO^/S^/G#-                   legătură Strada Pictor Aman spre Sala sporturilor

Mun, Bacau, jud. Bacau


Schița cu elementele de identificare ale străzii si conturul suprafeței aferent rezultat din


măsurători


i iui. ertiintea <>enree Raeov m


A, Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1516

Carosabil

2

Cc

74

Trotuar

3

Cc

11S

Trotuar

4

Cc

17

Trotuar

5

Cc

5

Trotuar                                   „ .

6

Cc

38

Trotuar

7

Cc

12

Trotuar

8

Cc

15

T rotuar

9

Cc

10

Trotuar

i 10

Cc

10

T rotuar

I 11

Cc

225

Trotuar

I 12

Cc

195

Trotuar

; 13

Cc

651

Trotuar

I 14

Cc

88

Trotuar

I 15

Cc

78

Trotuar

! 16

Cc

1085

Trotuar

17

Cc

226

Trotuar

. 18

Cc

352

trotuar

Total

4717


Executant: S.C. HELMERT S.R.L.C/&-—/         /    1    ,s

/         TO     /    /

S

563500

/        Z  nS

-52

/        H-

/563500

/ / ? / / / / / &' /

£

1

O

/

co

Schița cu elementele de identificare ale intersecției si

s

140

55       /

conturul suprafeței aferent rezultat din măsurători

3

A. Date referitoare la teren


Sub anexa      NR l'f

_ . . ... Scara1:500.Anexa      NR / 8

Scara 1:500

Intersecție Str. I.L.Caragiale- Str. Milcov- B-dul Alexandru Cel Bun

Mun. Bacau, jud. Bacau


Nr.

parcela

1

2___

  • 3

  • 4


Categorie de folosința DR CC CC CC

Total


Suprafața (mp)


835

283

138

8

1264


Carosabil

Amenajare sens giratoriu

Trotuar

Trotuar


Mențiuni


B. Date referitoare la construcții


Total


Suprafața la sol(mp)


MențiuniAmenajare sens giratoriu

^SubĂnexa      NR 4.9

IZ&Z Z&fcZW             Scara 1:500

Intersecție Str. Oituz-Str. I.S.Sturza-Str. Vasile Alecsandri -Pasaj General St. Gușa565050

, Sub anexa      NR Mo

/b/l€ACf            Scara 1:500

Intersecție Str. George Bacovia-Str. Mihail Kogalniceanu-Str. Nicolae Balcescu-Bulevardul Unirii

Mun. Bacau, jud. Bacau

Schița cu elementele de identificare ale intersecției si conturul suprafeței aferent rezultat din măsurători

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1791

Carosabil

2

CC

498

Amenajare sens giratoriu

3

CC

76

Trotuar

4

CC

11

Trotuar

5

CC

9

Trotuar

6

CC

13

T rotuar

Total

2398

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața la sol(mp)

Mențiuni

C1

CIE

498

Amenajare sens giratoriu

Total

498

// CERTîHCAT

| ExecutaHt?Șj£ HE£MERȚVȘ.R.L''

U Hr                                 î /

'Xs.C.                                /

/°TFb\

/

! 4 \W4\ * J

PREȘEDINTE DF&EDINTA

-------s

Parcare langa pasaj Letea
Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

DR

655

Carosabil asfalt

2

CC

163

Parcare

3

CC

86

Trotuar

4

CC

53

Trotuar

Total

957Executant: S.C. HELME

CERTIFICAT '* '

DE

AUTORIZARE

Sfirla RO-B-J

Nr 07Ck.:u.|^ 20f5

S.C. HELMERT S.M


20AO.20V


GEORGtROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 29 DIN 31.01.2019

ANEXA CU SUPRAFEȚELE CE SE VOR MODIFICA IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC LA SECȚIUNEA "DRUMURI MUNICIPALE, STRĂZI CU TROTUARELE AFERENTE, ALEI, PODURI, PODEȚE, PASAJE, PARCARI”

Nr.

Crt.

Denumire

Elemente de identificare, confH.C.L. 22/31.01.2018

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

Scări acces si terenul aferent Poz.163

Bacău,    str.Pictor    Aman-

str.Calea Marasesti (vis a vis de Universitatea George Bacovia), suprafata=439mp

Bacău, sti.9 Mai-Pictui Amaii(vis a vis de Universitatea George Bacovia), suprafața totala=904mp, din care:

Scări acces=411mp, trotuar=159mp, spațiu verde=334mp,

2.

Bdul

Alexandru cel

Bun, poz.165

Carosabil: L-570m,  1-12m,

S=6840mp

Trotuar :l=l,5-2m

Sist.rutier beton

Suprafața totala=12132mp Carosabil =7782mp, Trotuar =3251 mp,

Parcare=96mp

Spațiu verde=1003mp

Sistem rutier asfalt,

3.

Calea Republicii Poz.174

Caros abil: L=3700m, 1= 14m,

S=51800mp

Trotuar :l=2m

Sist.rutier asfalt

Suprafața =76403mp Carosabil =4209 Imp, Trotuar =22854mp, Parcare=4897mp Spațiu verde=6561mp Sistem rutier asfalt,

4

Calea Marasesti

Poz.170

Carosabil: L=2100m,   1=14,

S=29400mp

Trotuar :l=3-7m

Sist.rutier asfalt

Suprafața totala=57300mp Carosabil =3515 Imp, Trotuar =16876mp, Parcare=831mp

Spațiu verde=4442mp

5.

Calea Moldovei Poz.172

Carosabil: L=2973m, l=14m, S=41622mp, trotuar=l=l,5m Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=56326mp Carosabil =34363mp, Trotuar =9966mp,

Spațiu verde=l 1997mp Sistem rutier asfalt,

6.

Calea Bârladului Poz.169

Carosabil: L=2000m, 1=14m,

S=28000mp, trotuar=l=0m

Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=39509mp Carosabil =26887mp, Trotuar =12220mp, Parcare=402mp

Sistem rutier asfalt,

7.

Calea Romanului Poz.175

Carosabil: L=3520m, l=14m,

S=49280mp, trotuar=l=2m

Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=79917mp Carosabil =49537mp, Trotuar =30380mp, Sistem rutier asfalt,

8.

Bulevardul

Unirii

Poz.167

Carosabil: L=1900m. l=14m,

S=26600mp, trotuar=l=l,5-6m Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=33557mp Carosabil =20468mp, Trotuar =10206mp, Parcare=530mp

Spațiu verde=2353mp

Sistem rutier asfalt,

9.

Bdul Vasile

Parvan

Poz.168

Carosabil: L=8I7m, l=9m,

S=7353mp, trotuar=l=2-4m

Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=14601mp

Carosabil =7783mp,

Trotuar =3961mp,

Spațiu verde=2857mp

Sistem rutier asfalt,

10.

Str.9 Mai

Poz.190

Carosabil: L=1528m, l=12m,

S=18336mp, trotuar=l=2-3m

Sistem rutiei-asfalt

Suprafața totala=39577mp Carosabil =27706mp,

Trotuar =8360mp, Parcare=1862mp

Spațiu verde=1649mp

Sistem rutier asfalt,

11.

Str. Abatorului

Poz.191

Carosabil: L=700m, l=7m,

S-3640mpt trotuai-l-l,5m

Sistem rutiei-asfalt

Suprafața totala=3820mp Carosabil =2970mp, Trotuar =850mp,

Sistem rutier asfalt,

12.

Str.Aprodu Purice

Poz.203

Carosabil: L=600m, l=7m, S=4200mp, trotuar=l=l,5-2m Sistem rutiei-beton

Suprafața totala=I0101mp

Carosabil =6064mp,

Trotuar =3455mp,

Parcare=553mp

Spațiu verde=29mp

Sistem rutier asfalt

13.

Str.Constantei

Poz.248

Carosabil: L=1670m, 1=7m, S-l 1690mp, trotuar=l=lm Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=22302mp

Carosabil =13890mp,

Trotuar =3146mp,

Spațiu verde=5266mp

Sistem rutier asfalt,

14.

Str.Energiei

Poz.276

Carosabil: L=730m, l=14m, S=10220mp, trotuar=l=l ,5-2m Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=13373mp

Carosabil =901 lmp,

Trotuar =3150mp,

Parcare=14mp

Spațiu verde=l 198mp Sistem rutier asfalt,

15.

Str.Erou

Ciprian Plutea

Poz.278

Carosabil: L=564m, l=7-9mm, trotuar=l=l,5

Sistem rutiei-asfalt

Suprafața totala=8518 Carosabil =6323mp, Trotuar =2195mp, Sistem rutier asfalt,

16.

Str.General

Ștefan Gușa

Poz.291

Carosabil: L=1000m, l=7m,

S=7000mp» trotuar=I=Om

Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=23534mp Carosabil =14412mp,

Trotuar =4069mp,

Parcare=2563mp

Spațiu verde=2453mp

Amenajare sens giratoriu=37mp

Sistem rutier asfalt,

17.

Str.Ghcorghe

Donici

Poz.297

Carosabil: L=860m, l=7-8m, trotuar=l=l,5m

Sistem rutier=a$falt

Suprafața totala=5642mp

Carosabil =3996mp,

Trotuar =1096mp, Parcare=223mp

Spațiu verde=327mp

Sistem rutier asfalt,

18.

Str. Hatman

Berescu

Poz.307

Carosabil : L=309m, l=7m»

S=2163mp

trotuar=l=l,5m

Sistem rutier=beton

Suprafața totala=5129mp

Carosabil =2526mp,

Trotuar =1479mp,

Parcare=l 124mp

Sistem rutier asfalt,

19.

Str.Mihai

Carosabil : L=692m, l=8,5m,

Suprafața totala=7945mp

Em in eseu

Poz.356

S=5882 trotuar=l= 1 m

Sistem rutiei-asfalt

Carosabil =5692 mp.

Trotuar =2253mp, Sistem rutier asfalt.

20.

Str.Mihail

Kogălniceanu

Poz.359

Carosabil : L=I30m, 1=12m,

A=1560mp

trotuar=l= 1,5m

Sistem rutiei-asfalt

Suprafața totala=2585mp Carosabil = 1717mp, Trotuar =868mp. Sistem rutier asfalt,

21.

Str.Mioritei

Poz.362

Carosabil : L=1799,5m, l=14m,

S=25193mp

trotuar=l=2-3m

Sistem rutier=asfalt

Suprafața totala=4455mp Carosabil =3162mp, Trotuar =1197mp, Spațiu verde=96mp Sistem rutier asfalt,

22.

Str.N.Balcescu

Poz.383

Carosabil : L=430ni, 1=18m,

S=7740

trotuai-1-4-12m

Sistem rutiei-asfalt

Suprafața totala= 17996mp Carosabil =8025mp.

Trotuar =7990mp, Parcare=1491 mp

Spațiu verd.e=490mp

Sistem rutier asfalt,

23.

Str.Oituz

Poz.392

Carosabil: L=1405m. 1=8- 14m. trotuar=l=l-2m

Sistem rutier=asfalt+beton

Suprafața tota1a= 15990nip Carosabil = 10889mp, Trotuar =4952mp, Spațiu verde= 149mp Sistem rutier asfalt.

24,

Str. Prieteniei

Poz.416

Carosabil : L=760m. l=3.5m.

S=2660

trotuar-1=1 -1,5m

Sistem rutier=beton

Suprafața tota!a=7123mp Carosabil =2868mp. Trotuar =2404mp, Parcare=303mp

Spațiu verde= 1548mp Sistem rutier asfalt.

25.

Str.Vasile Alecsandri Poz.468

Carosabil : L=970m. l=7m,

S=6790mp,

trotuar=l=1.5-2m

Sistem rutier=beton

Suprafața totala= 10640mp Carosabil =6832mp.

Trotuar =38()8mp.

Sistem rutier asfalt,

26.

Pod Serbănești peste      râul

Bistrița de pe Bdul Unirii,

Poz.496

I=316m, 1=15m. infrastructură —pile.       blocuri       piatră,

supra$tructura=grinzi celulare, clin beton armat. Îmbrăcăminte =asfalt, lățime trotuar=3,4m,

Pod cu suprafața desfasurata=6939mp, trotuar cu Suprafata=2000mp infrastructură =pile, blocuri piatră, suprastructura=grinzi celulare, din beton armat. Îmbrăcăminte =asfalt.

27.

7

Sens Giratoriu

Poz.489

Situat la intersecția intre str.Oituz, str.M.Bininescu si str.N.TituIescu, Raza= 15m

Situat la intersecția intre str.Oituz-str. Energiei-str.M.Em i nescu-str.N.Titulescu,

Suprafața totala=2921 mp

Carosabil = 1902mp.

Trotuar =325mp.

Spațiu verde=694mp

Sistem rutier asfalt,(l)E ȘEDINȚĂ

RGHE


DIRECTOR EXECUTIV

'CONTRASEMNEAZĂ FLORINMATEUȚĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU \


DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN C.RISTINA

/•’