Hotărârea nr. 287/2019

Hotărârea nr. 287 din 31.07.2019 privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina și încheierea de contracte de închiriere.

)/) •

«_z1 (ua<f a fa

Qy«/<(ff/   a ca a

Yro/ijf/iff/^(>at/a/  /iff afCf/ffff/fff y3acaff


HOTĂRÂREA NR. 287 DIN 31.07.2019

privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina și încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ nr. 6106/ 11.06.2019 prin care s-a aprobat schimbul de locuințe;

-Referatul nr. 90329/ 09.07.2019 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimbului de locuințe sociale;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7530/ 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7542/25.07.2019;

-Raportul Compartimentului Evidență Contracte, înregistrat cu nr. 7542/23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1193/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1194/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1195/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1196/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 lit.”c”, art. 38 și art. 39 din Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 20 alin. (3) din Anexa la HGR nr. 1275 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2) și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (7) lit. “q” și art. 139(3) lit. “g” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe sociale între doamna Laza Laura Antonela in calitate de titular al contractului de închiriere nr.145179/ 22.03.2016 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau, str.Henri Coânda nr. 9, ap. 2 si doamna Teodorescu Codrina in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145696/18.08.2011 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau,

ART. 2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și la structura organizatorică a Arhitectului Șef- Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 5. Prin gl"ija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.                       /

^REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DOINA DRAGOjMIR      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU