Hotărârea nr. 286/2019

Hotărârea nr. 286 din 31.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția ”Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”.

/v /    (tcfiff

^vra/a/ (~"' /Af<HfCffitti/f/t '2^acăff

2-

HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 31.07.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția “Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Referatul nr. 6934 din 03.07.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția “Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7591 din 22.07.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7592/24.07.2019;

-Raportul Direcției Tehnice- Serviciul Tehnic Investiții, înregistrat cu nr. 7763/25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1189/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1190/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1191/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1192/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) și art. 7 alin (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 139 (3) lit. „a” și alin.(5) din OUG nr. 57. 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru investiția “Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei


Municipiului Bacau, precum și SC Thermoenergy Group SA.

ART.4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen


legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DpiNA DRAGOM
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETARUL GENERAL AL M NICOLAE-OVID


GALITATE IULUIBACĂU


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 31.07.2019

Documentație tehnico-economică faza SF pentru investiția “Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica” Municipiul Bacau


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL M NICOLAE - OVIDIU POP


DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA OLARJU


SEF SERVICIU MIHAELA IONESI


Beneficiar:

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


Proiectant:

Asocierea:

P.F.A. DUICĂD. IRINA


S.C. EURO ENGINEERGING & CONSULTING S.R.L.


„DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ENERGIE TERMICĂ - ETAPA III - RACORDAREA LA

S.A.C.E.T. BACĂU A SPITALULUI JUDEȚEAN Șl A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA"

Iulie 2018

DUICĂ d. irina persoana fizicA AUTORIZATA

F13/il50/3C.06.»il;CUI ZZ7A5910

Proiectant:

Asocierea:

P.F.A. DUICĂ D. IRINA

S.C. EURO ENGINEERGING & CONSULTING S.R.L.

Contract:

994/17.04.2018

Fază dc proiectare:

Studiu de Fezabilitate


Titlu document:

„DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ENERGIE TERMICĂ - ETAPA III - RACORDAREA LA

S.A.C.E.T. BACAU A SPITALULUI JUDEȚEAN Șl A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA"


Cod document: C994-Mem.Th*Ec / SF Bc - A4.07.18
Cod document: C994-Mem.Th-Ec / SF Bc - A4.07.18. Rev. 1MC


j Management)

I^Certibcaoonj


FuhoT * n


Nr certificat 4213 ISO 9001:2015


CUPRINS

 • A. PIESE SCRISE............................................................................................................................

Al. - MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC


 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   Denumirea obiectului de investiții

  • 1.2.   Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3.   Beneficiarul investiției

  • 1.4.   Elaboratorul Studiului de Fezabilitate

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1.  Prezentarea situației existente a SACET Bacău

  • 2.2.   Concluziile MasterPlanului / Strategie de alimentare cu energie termica

  • 2.3.   Legislație

  • 2.4.   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 3.  PREZENTAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE PENTRU REALIZAREA

INVESTIȚIEI

 • 3.1.   Particularități ale amplasamentului

  • 3.1.1.  Amplasament

  • 3.1.2.   Parametrii climatici

  • 3.1.3.   Regimul temperaturilor în Bacău

  • 3.1.4.   Seismicitatea

  • 3.1.5.  încărcări date de zăpadă

  • 3.1.6.  încărcări date de vânt

  • 3.1.7.   Regimul vânturilor

  • 3.1.8.  Adâncime de îngheț

  • 3.1.9.   Categoria de importanță a construcției

  • 3.1.10.    Prezentarea traseului și a amplasamentului aferent modulelor termice

  • 3.1.11.    Suprafața și situația juridică ale terenului ce urmează a fi ocupat

 • 3.2.   Descrierea investiției

 • 3.3.   Principalele caracteristici ale investiției

  • 3.3.1. Rețea termică primară

 • 3.3.2.   Rețea termică secundară

 • 3.3.3.   Module termice

 • 3.4.   Costurile estimative ale investiției

 • 3.5.   Grafic orientativ de realizare a investiției

 • 4.  MANAGEMENTUL RISCURILOR INDUSTRIALE

  • 4.1. Managementul riscurilor tehnice/tehnologice

  • 4.2. Managementul riscurilor la incendiu

  • 4.3. Managementul riscurilor de accidentare și a bolilor profesionale

 • 5.  SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 5.1. Egalitatea de sanse

 • 6.  IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

  • 6.1. Emisii în aer

  • 6.2. Emisii în apa

  • 6.3. Emisii în sol

  • 6.4. Zgomot

  • 6.5. Deșeuri și gestionarea deșeurilor

 • 7.  ANALIZA COST - BENEFICIU

  • 7.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

  • 7.2. Determinarea efectelor investiției

  • 7.3. Analiza opțiunilor

  • 7.4. Analiza financiară

   • 7.4.1.   Metodologie

   • 7.4.2.   Premise analizei financiare

   • 7.4.3.    Ipoteze privind preturile ce se folosesc pentru stabilirea costurilor si veniturilor

  • 7.5. Analiza de senzitivitate

   • 7.5.1.   Senzitivitate la variația prețului gazelor naturale

   • 7.5.2.    Senzitivitate la variația valorii investiției

 • 8.  PRINCIPALII INDICATORI DE EFICIENTA ENERGETICA

 • 9.  URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 9.1. Certificatul de urbanism si extrase din cartea funciara

  • 9.2. Avize conforme cu cerințele Certificatului de Urbanism................................................................

   85


 • 10. CONCLUZII............................................................................................................................86

A2. - ANEXE.................................................................................................................................89

Anexa 1 - Tema de proiectare

Anexa 2 - Certificat de urbanism

Anexa 3 - Deviz estimativ - Spital Județean Bacău

Anexa 4 - Deviz estimativ - Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

Anexa 5 - Deviz General al Investiției - Spital Județean Bacău

Anexa 6 - Deviz General al Investiției - Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

Anexa 7 - Deviz General al Investiției - Scenariul 1

Anexa 8 - Deviz General al Investiției - Scenariul 2

Anexa 9 - Grafic de eșalonare a investiției

Anexa 10 - Calcul Hidraulic

Anexa 11 - Calcul cheltuieli si venituri

Anexa 12 - Oferte

 • B. PIESE DESENATE....................................................................................................................90

Planuri încadrare în zona;

Plan de situație Spitalul județean Bacău, cod document C994-SF-SJB-01'A2.Rev.l;

Plan de situație Colegiul Economic Ion Ghica, cod document C994-SF-CEIG-02-A3.Rev.l;

- Schema termomecanica modul termic, cod document C994-SF-MT-03-A3. Rev.l.

Pagina 5 din 90

6

DUICĂ D. IRINA

PERSOANA FIZICA autorizată

F13/13SO/10.06.2011 CUI 2B745910


LJWQ


NGlHEERIfțlG


A. PIESE SCRISE

Al. - MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectului de investiții

"Dezvoltarea pieței de energie termică - Etapa III - Racordarea la SACET Bacău a Spitalului

Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica"

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Bacău

 • 1.3. Beneficiarul investiției

Municipiul Bacău

 • 1.4. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate

Asocierea: P.F.A. DUICĂ D. IRINA și S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. lași

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Prezentarea situației existente a SACET Bacău

Județul Bacău este situat în centrul Regiunii de Dezvoltare Nord Est. Coordonatele sunt 46? N și 26e E, iar suprafața totală este de 662.052 ha, reprezentând 8% din suprafața totală a țării. Județul are o zonă muntoasă care include Carpații Orientali, o zonă deluroasă, Depresiunea Tazlău-Casin și o parte din Lunca Șiretului și a podișului Bârlad. Altitudinea maximă este de 1662 m în Munții Tarcău. Altitudinea medie în orașul Bacău este de 165 m.

în județul Bacău s-au declarat 12 zone naturale de interes național și 17 zone naturale de interes local/județean. Suprafața zonelor naturale protejate în județul Bacău acoperă o suprafață de 22.363 ha, adică 3,78% din suprafața totală a județului.

Un număr de 5 zone au fost incluse în rețeaua europeană a Natura 2000, după cum urmează:

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1Î50/30.06.2011; CUI 28745910

uroȚ A pi

sEERING ws-


 • •  Zone cu protecție specială: Lunca Șiretului și lacurile artificiale Buhuși - Bacău - Tătărăști

 • •  Zone de importanță comunitară: Creasta Nemirei, Slănic și Dealu Perchiu.

Nu sunt înregistrate în județul Bacău rezervații de biosferă sau situri Ramsar.

Municipiul Bacău are o suprafață de 43,2 km2, fiind cel mai mare oraș din județ și unul dintre orașele cele mai importante din zona Moldovei. Orașul se află la o distanță de 9 km de punctul de confluență a 2 râuri: Șiret și Bistrița.

Bacău este străbătut de la nord la sud de drumul european E85 care leagă Bucureștiul cu partea de nord a României. Numărul de locuitori conform recensământului din anul 2011 este de 144.307.


Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), are următoarele componente principale:

 • sursa de producere a energiei termice:

CET Bacău I - Chimiei,

CET Bacău II - Letea,

- Centrale termice de cvartal

 •  rețele termice primare - asigură transportul energiei termice între sursă și punctele termice -70,100 km;

 • punctele termice - în prezent 55, asigură transferul energiei termice între agentul primar și agentul secundar;

 •  module termice - în prezent 41, asigură transferul energiei termice între agentul primar și agentul secundar;

 • centrale termice de zonă - în prezent 7 și rețea de distribuție 22,237 km;

DUICĂD. IRINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

FI 3/1350/30.06.2011; CUI 28745910

uroT A f1"' rTNGipEERHjK i Toi


slEERING

iîf-WSi


 • rețele termice secundare - asigură distribuția energiei termice de la punctele termice și centralele termice de cvartal către consumatorii finali - 385,099 km;

 •  consumatorul final.

Thermoenergy Group S.A. Bacău asigură transportul energiei termice produse sub formă de apă fierbinte prin rețelele termice de transport, bifilare (tur-retur) aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău.

 • • Din rețelele termice de transport, sunt alimentate:

 • •  55 stații termice (puncte termice urbane) aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, prin care sunt alimentați consumatorii de tip urban și asimilați, puterea termică totală instalată în punctele termice fiind de 302,297 MWt.

 • 41 module termice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, prin care sunt alimentați consumatorii de tip urban și asimilați, puterea termică totală instalată în punctele termice fiind de 17,195 MWt.

 •  12 puncte termice aparținând unor agenți economici, puterea termică totală instalată fiind de 45,09 MWt.

Sursa de producere a energiei electrice si termica a suferit modificări in perioada 2012-2014, ca urmare a renunțării la funcționarea cu combustibil solid. Prin realizarea proiectelor finanțate prin POS Mediu Axa 3 „ Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante im aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana", s-a retehnologizat cazanul de apa fierbinte CAF 100 Gcal/h din CET 2 Letea si s-a instalat un nou grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur de 10,8 MW. Ca urmare s-a trecut in conservare grupul energetic de 50 MW pe lignit si la inchiderea depozitului de zgura si cenușa din satul Ruși Ciutea, comuna Letea Veche.

Noua configurație a surselor de producere asigura respectarea cerințelor BAT, cu performante si eficienta ridicata, cu grad de cogenerare superior, reducandu-se nivelul de poluare al mediului inconjurator.

Bacau I Chimiei nr. 6 are in compunere ca echipamente principale de producere agent termic:

 • Un cazan de abur numit CAE 1-IMA l,cu funcționare pe lignit si gaze naturale 420 t/h, 140 bar, 540 °C- in prezent se afla in conservare.

 • O turbina cu abur de 50 Mwe, cu condensatie si prize reglabile de 13 bar si 1,2 bar - in prezent se afla in conservare.

 • Un cazan de abur industrial numit CAI de 100 t/h -IMA2 ,17 bar, 280°C cu funcționare pe gaze si păcură.

 • Doua schimbătoare de căldură cu placi pentru termoficare cu puterea unitara de 43,5 MWt (38,7 Gcal/h) puse in funcțiune in anul 2008 si un schimbător de căldură tubular cu puterea de 93 MWt (80 Gcal/h), aferente turbinei de 50 MWe, alimentate cu abur de pe priza urbana, ca boilere de baza.

 • Doua schimbătoare de căldură cu placi pentru termoficare cu puterea de 29 MWt (24.9 Gcal/h), alimentate cu abur produs de CAI si cazanele auxiliare de abur de 10 t/h, ca boilere de vârf.

 • O unitate de cogenerare cu turbina cu gaze (ITG) si cazan recuperator cu putere electrica de 14 MWe si putere termica de 22 MWt (18,9 Gcal/h).

 •  Un cazan de apa fierbinte pe gaze naturale de 3 MWt (ajutător), pentru preluarea sarcinilor de vârf sau compensarea sarcinii unitatii de cogenerare cu turbina cu gaze.

 • Trei schimbătoare de căldură pentru termoficare cu puterea de 12,5 MWt fiecare care transfera căldură din circuitul cazan recuperator ITG/cazan ajutător.

 • Grup de cogenerare în ciclul combinat gaze-abur compus din turbina cu gaze și

 • turbină cu abur cu condensație și priză reglabilă de 1,2 bar, cu putere termică de 14 MWt și electrică de 10,8 MW - in curs de execuție.

 • 2 cazane de abur de 10 t/h fiecare necesare pentru degazarea apei de adaos -recepționate, in funcțiune;

Transportul energiei termice este asigurat cu 2 pompe de transport agent primar cu convertizoare de frecvență - recepționate, in funcțiune.

Bacau II Letea nr. 28 are in compunere ca echipamente principale:

 • Un cazan de apa fierbinte numit CAF 1, de 100 Gcal/h (116 MWt)-IMA 3 cu funcționare pe gaze si păcură -reabilitat si recepționat in anul 2014 in cadrul POS Mediu Axa 3 - etapa I.

Centrale termice insulare (locale)

Sistemul de termoficare al Municipiului Bacau are 10 centrale termice insulare. Acestea sunt echipate cu cazane cu funcționare pe gaze naturale. Centrala Bistrița a fost modernizata in anul 2002, iar restul de centrale nu sunt modernizate, funcționând dinainte de anul 1970.

In etapa I a POS Mediu Axa 3 a fost pusa in evidenta oportunitatea racordării consumatorilor a 3 dintre aceste centrale si 2 puncte termice nemodernizate la sistemul centralizat de incalzire, in

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/135O/3O.W.2O11. CUI 28745910
uroT fi

PngiKeerinc;


SC.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CUI 19S14S0

varianta de extindere a rețelei de transport cu aprox. 2,8 km de traseu cu doua fire de agent termic primar si module termice.

In acest caz se afla CT 4/6 - 9 Mai, CT 3/2 Marasesti, CT Primărie si blocul nr. 4 din str. Erou Gheorghe Rusu, care este racordat la CT 3/5 Dr. Aroneanu.

Pentru 6 centrale termice ramase este elaborat un studiul de fezabilitate ce prevede, de asemenea, extinderea rețelei de transport si montarea de module termice.

Aportul acestor centrale la producția de căldură a orașului este de 10 %.

Rețele termice de transport

Lungimea rețelei de transport este de cca 34.5 Km traseu, din care cu amplasare subterana sunt aprox. 70 %, iar suprateran sunt amplasați 30 %.

Rețele termice primare asigură transportul apei fierbinți de la sursele de producere la punctele termice. Sistemul este bitubular închis, cu conducte tur-retur de același diametru nominal (Dn) pe marea majoritate a tronsoanelor. Conductele sunt amplasate subteran (în canale nevizitabile sau vizitabile) și suprateran, pe teritoriul municipiului Bacău.

Rețelele termice primare cu diametre mai mici de DN 700 au o vechime de 26 - 35 ani, iar cele cu diametre nominale egale sau mai mari decât DN 700 au o vechime de aproximativ 20 ani.


Sistemul de termoficare al municipiului Bacău este constituit din trei ramuri magistrale: Republicii, Cornișa, Sofert și racorduri la puncte și module termice.

Principalele probleme care afectează funcționarea rețelelor de transport nereabilitate sunt următoarele:

- vechimea sistemului de transport, consecința fiind epuizarea/reducerea duratei de viață a conductelor și în mod special a izolației termice;

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

FI 3/1350/30-06.2011, CUI 28745910

tjrqT A CT

PNGISEERJNG


 • - conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conducând la pierderi de agent termic;

 • - izolația termică necorespunzătoare (umedă, tasată) cauzează pierderi mari de căldură și corodarea exterioară a conductelor;

 • - canalele termice sunt parțial inundate, apa provenită din avarii sau infiltrații nu se evacuează la canalizare.

Rețeaua de transport apă fierbinte are următoarele caracteristici:

 • • Structura de tip arborescent (radial), în circuit închis. Din cauza pierderilor mari de agerii lermlc, în realitate, rețeaua se comportă ca o rețea semideschisă.

 • •  Diametrele nominale ale rețelei în majoritatea cazurilor sunt identice pe tur și retur, având valori cuprinse între 65 și 1000 mm.

Rețeaua primară de transport cu diametre nominale cuprinse între 65-350 mm este 100% amplasată subteran în canale nevizitabile (cu excepția conductelor cu DN 200 care sunt amplasate și suprateran), iar celelalte tipodimensiuni sunt amplasate atât subteran cât și aerian.

 • • Rețeaua termică primară este realizată în marea majoritate după soluția tehnică clasică, respectiv:

 • -  conducte de oțel izolate la exterior cu saltele de vată minerală, protejată cu împâslitură bituminatăși protecție mecanică din tablă zincată pe tronsoanele supraterane amplasate pe estacade cu stâlpi din beton.

 • -  conducte de oțel izolate la exterior cu saltele din vată minerală, protejate cu împâslitură bituminată, amplasate în canale termice din beton vizitabile sau nevizitabile, prevăzute cu capace de acoperire, tot din beton, cămine de vane de secționare, golire și aerisire.

Puncte termice

Sistemul de termoficare al municipiului Bacau cuprinde 55 puncte termice, din care 34 s-au modernizat complet in perioada 2006-2007 prin montarea de schimbătoare de căldură cu placi pentru incalzire si apa calda de consum, pompe cu convertizoare de frecventa, țevi noi, distribuitoare/colectoare noi, sisteme de automatizare si dispecerizare, sisteme de contorizare a energiei termice si a debitelor de adaos moderne.

Totodată s-a creat un modern dispecerat pentru termoficare, dotat cu calculatoare, videowall, sisteme de transmisie on line ai parametrilor din punctele termice

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


F13/1350/30 06 2011, CUI 28745310


'NGI4EERINC


s.c.

Euro Englneerlng


& Consulting S.R.L.


J 22-1911-1992; CU1198148»


In perioada 2005-2007 s-a transformat un număr de 20 centrale preluate de la societatea SC TERMLOC SA, ce era vechiul operator al acestora, in puncte termice, in aceeași soluție tehnica.

Odata cu inceperea POS Mediu Axa 3 etapa I, s-a stabilit ca necesar ca si ultimele 2 puncte termice nemodernizate: PT 25, PT 28 sa fie modernizate, mai ales ca acestea deservesc colegii, licee si instituții publice cu un număr mare de beneficiari. Acestea fac parte din investiția „Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacau-lot 2".

Ultimul punct termic, PT 94, prin grija Municipiului Racau, a fost mutat si transformat in modul termic modern pe str. Gării nr. 10.

Sistemul SCADA de monitorizare si dispecerizare a punctelor termice s-a extins pemanent din anul 2007, prin adaugarea noilor module si a punctelor termice modernizate, dispeceratul avand toate instalațiile aferente acestora in supraveghere.

In prezent, toate punctele termice din sistemul de termoficare sunt modernizate, cu excepția PT 25 si PT 28, care sunt in curs de modernizare prin lucrările din etapa 1 aferenta POS Mediu.

Rețele termice de distribuție

Lungimea totală a rețelei de distribuție din Bacau este de 385,099 km, sunt sisteme arborescente, avand in componenta 4 conducte, încălzire tur-retur, apă caldă de consum și recirculare a.c.c. Diametrele sunt cuprinse între Dn 25 mm și Dn 250 mm, pentru conductele de încălzire și între          Dn 32 mm - Dn 125 mm pentru apa caldă de consum, realizate în sistem

clasic, amplasate subteran, în canale nevizitabile.

In cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului de temoficare din municipiul Bacâu în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa /" s-au reabilitat rețelele de distribuție a         5 puncte termice: PT 7,13, 31, 33, 69 in perioada 2010-2011 si sunt in curs de reabilitare

inca 21, care insumeaza aprox. 57 km de traseu, echivalent a aprox. 50% din întreaga rețea de distribuție a orașului.

Conform prezentului studiu de fezabilitate rețelele termice primare se vor extinde, pentru preluarea a doi consumatori, ce vor fi racordați prin intermediul modulelor termice la aceste rețele de termoficare.

Prezentul Studiu de Fezabilitate analizează următoarele lucrări:

 • 1. Racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean;

  Pagina 12 din 90


Cod document: C994-Mem.Th-Ec / SF Bc-A4.O7.18. Rev. 1


IuroT A C'

~f^NGl|sEERB}l<i -(oi

.EERINCi


 • 2. Racordarea la SACET Bacău a Colegiului Economic Ion Ghica;

în momentul de față Spitalul Județean Bacău are asigurat agentul termic (încălzire și apă caldă de consum) cu ajutorul centrale termice pe gaz. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate iar în perioada de iarnă sunt deficiențe în furnizarea agentului termic datorită scăderii presiunii gazelor.

Colegiul Economic Ion Ghica este racordat la rețeaua termică secundara arondată PT45.

Deasemenea Colegiul respectiv are în proiect și execuția unei noi săli de sport, care face și ea obiectul prezentului studiu de fezabilitate, prin prevederea unui modul termic.

 • 2.2. Concluziile Mașter Planului / Strategie de alimentare cu energie termica

în Mașter Planul / Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Bacău până la nivelul anului 2033 care a fost aprobată cu HCL 135/21.07.2014 și completata cu HCL 321/19.09.2017 și care reprezintă planul de investiții pe termen lung, au fost stabilite și analizate 3 scenarii strategice de alimentare cu energie termica în Municipiul Bacău, pornind de la particularitățile acestuia.

Scenariile analizate pentru sistemul de alimentarecu energie termica a consumatorilor din Municipiul Bacău, au fost:

 • Scenariul I - Modul de alimentare cu energie termica este în sistem centralizat, ținând seama de existenta infrastructurii: surse de producere a energiei termice și sistemul de transport și distribuție. S-a avut în vedere faptul ca sistemul de alimentare centralizata este unul caracterizat de stabilitate.

 • Scenariul II - Modul de alimentare cu energie termica în cadrul acestui scenariu a fost în sistem descentralizat. Definirea scenariului privind modul de alimentare descentralizat a pornit de la existenta infrastructurii dezvoltate de-a lungul timpului pentru sistemul centralizat, având în vedere necesitatea de a nu afecta populația din Municipiu prin lucrările de reconfigurare a sistemului, ca și faptul ca lucrările majore de reconfigurare a sistemului ar însemna concentrarea unor forte mari pentru execuție în cazul alimentarii descentralizate cu energie termica, se considera ca S.C. CET S.A. Bacău se închide și se prevede realizarea de centrale termice de zona în punctele termice existente.

?urqT f, C1

TZ?NGlSEErîlJji<.

 •  Scenariul III - Modul de alimentare cu energie termica în cadrul acestui scenariu a fost sistem individual. S-a considerat sistarea funcționarii operatorului de termoficare Bacău, populația urmând a-si monta centrale functionind pe gaze naturale,pentru fiecare clădire

Scenariile de alimentare cu energie termica au fost comparate prin următoarele metode:

• Analiza avantajelor și dezavantajelor scenariilor

 •  Analiza multicriteriala, în baza următoarelor criterii:

 • 1. Criterii de mediu:

 • -  Reducerea de emisii de CO2 raportata la energia echivalenta produsa;

 • -  Reducerea poluării distribuite în zonele de locuințe.

 • 2. Criterii sociale: aspecte sociale, estimându-se procentual nivelul impactului scenariului asupra populației, și anume:

 • -  Impactul lucrărilor de realizare a investiției asupra stării de bine a populației.

 • -  Impactului costului investiției directe asupra situației economice a populației.

 • 3. Criterii financiare:

 • -  Nivelul investiției.

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, alimentarea în sistem centralizat este mai avantajoasa deoarece permite controlul și implementarea de masuri pentru diminuarea poluării. Sistemul descentralizat și cel individual conduc la creșterea nivelului poluării prin suprapunerea emisiilor generate la producerea energiei cu emisiile din traficul urban.

In urma analizei, prin ambele metode, a rezultat ca optim menținerea alimentarii centralizate cu energie termica.

Stabilirea opțiunilor s-a făcut ținând seama de următoarele elemente:

 •  Conformarea cu cerințele privind protecția mediului, pentru îndeplinirea obligațiilor de conformare asumate prin prevederea și instalarea de echipamente performante pentru reducerea emisiilor de poluanți;

 •  Conformarea cu cerințele BREF-BAT și cu prevederile legislației UE și naționale privind domeniul energetic și al protecției mediului. în principiu, acestea se refera la creșterea eficientei energetice, în special prin utilizarea cogenerării;

 •  Disponibilitatea combustibililor;

 •  Nivelul emisiilor de CO2 și implicațiile schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;

I1!

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

f 13/13SO/Î0 06 2011; CUI 2SM5110
 •  Caracteristicile tehnologiilor existente pe piața;

 •  Alegerea unor tehnologii cu costuri de investiții și costuri de operare suportabile;

 •  Posibilitățile de implementare locala a noilor tehnologii;

 • Capacitatea operatorului de a opera tehnologii complexe.

Scenariile de alimentare cu energie termica, respectiv opțiunile au fost comparate prin metoda, analizei multicriteriale, în baza următoarelor criterii:

 • 1. Criterii financiare:

 • -  Valoarea investițiilor.

 • -  Valaorea costurilor de operare.

 • 2. Criterii tehnice:

 • - Cogenerare de mare eficiență

 • 3. Criterii sociale:

 • - Suportabilitate prețului căldurii.

De asemeena scenariile si opțiunile au fost supuse analizei financiare si economice.

Ca urmare a analizei a rezultat ca fiind soluție optima si recomndata menținerea in continuare a SACET, cu executare de lucrări in sursele de producere a energiei in scopul încadrării in normele europene si naționale de mediu, precum si pentru creșterea eficientei energetice, cu renunțarea la arderea cărbunelui. In acest caz sistemul de transport, distribuție precum si punctele termice va fi reabilitate. Preluarea de noi consumatori pentru alimentare in cadrul SACET reprezintă o acțiune de creștere a eficientei sistemului și reducerea cheltuielilor cu asigurarea energiei termice a consumatorilor preluati in SACET, condițiile producerii energiei in instalații cu eficienta ridicata si emisii de gaze cu efect de sera si alti poluanti, reduse.

Măsurile de creștere a eficientei energetice a SACET Bacău, respectiv reducerea emisiilor se încadrează în prevederile directivei 2012/27/CE, precum și a Directivei 2010/75/CE.

 • 2.3. Legislație

La baza elaborării prezentului studiu de fezabilitate au stat:

 • -  Date tehnico - economice furnizate de beneficiar, prin tema si pe parcursul întocmirii studiului;

 • -  Contract de prestări servicii nr. 994/17.04.2018 încheiat intre parti după adjudeca licitației;

 • -  Releveele efectuate de proiectant la teren, cu sprijinul beneficiarului.

 • -  Hotarirea a Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea Programului „Termoficare 2006-2015,

Cod document: C994-Mem.Th-Ec/SF Bc A4.07.18. Rev. 1

Pagina 15 din 90MC


| Management!

^Ccrr.tic3?onj


Nr certHkit 2623 ISO 14001:2015


S.C.

Euro Englneerlng & Consulting

S.R.L.

J 22-1011 1002; CUI 19B1480


căldură si confort si infiintarea unit ații de management al proiectului,,.

 • -  Ordinul MDRAP nr. 49/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură si confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica.

 • -  Ordinul MAI nr. 124 din 05.06.2012 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea programului Termoficare 2006-2020 - Căldura și Confort, componenta de reabilitare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică;

 • -  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Legea nr. 10/1995 privind asigurarea durabilității, a siguranței în exploatare, funcționalității și calității în construcții;

 • -  NP 029-02 - Normativ de proiectare, execuție și exploatare pentru rețele termice cu conducte preizolate;

 • -  PE 207/85 - Normativ de proiectare și execuție a rețelelor de termoficare;

 • -  PE 215/1984 - modificat în 1993 - Regulament privind exploatarea și întreținerea rețelelor de termoficare;

 • -  PE 221/1988 - Regulament privind recepția rețelelor de termoficare;

 • -  PE 013/1994 - Normativ privind metodele și elementele de calcul a siguranței în funcționare a instalațiilor energetice;

 • -  PE 024/1985 - Regulament de pregătire, selecționare, autorizare, instructaj și perfecționare a personalului din industria energiei electrice și termice;

 • -  PE 203-2/88 - Instrucțiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apă fierbinte din rețelele de termoficare;

 • -  PE 204/90 - Instrucțiuni privind exploatarea și întreținerea punctelor termice;

 • -  PE 212/87 - Normativ privind alimentarea cu energie termică (abur și apă fierbinte) a consumatorilor industriali, agricoli și urbani;

 • -  PE 502-8/88 - Normativ privind dotarea instalațiilor tehnologice cu aparate de măsură și automatizare. Puncte termice;

 • -  SR EN 253:2013 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de oțel, izolație termică de poliuretan și manta exterioară de polietilenă;

 • -  SR EN 448:2009 - Conducte de încălzire districtuală. Sisteme lipite de conducte preizolate pentru rețele îngropate de apă caldă. Fitinguri preizolate. Țevi de serviciu de oțel, izolație termică de poliuretan și tub de protecție de polietilenă;

 • -  SR EN 488:2004 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru rețele îngropate de apă caldă. Robinete preizolate de oțel, izolație termică de poliuretan și tub de protecție de polietilenă;

 • -  SR EN 489:2009 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru rețele îngropate de apă caldă. îmbinare preizolată pentru tub de serviciu de oțel, izolație termică de poliuretan și tub de protecție de polietilenă;

 • -  Cataloage de conducte și componente preizolate elaborate de firmele producătoare de elemente prefabricate preizolate;

 • -  SR EN 10216-2+A2:2008 - Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

 • -  SR EN 10217-5:2003/A1:2005 - Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

 • -  SR EN 10028 - 2:2009 - Produse plate de oțeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 2. Oțeluri nealiate și aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate;

 • -  SR EN 13941+Al:2010 - Proiectarea și instalarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru rețele subterane de apă caldă,SR EN 14419:2009 - Conducte pentru încălzire urbană. Sisteme de conducte fixate preizolate pentru rețele de apă caldă îngropate direct - Sisteme de supraveghere.

 • 2.4. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului și despre operatorul sistemului

Alimentarea cu energie termica in sistem centralizat, reprezintă unul dintre serviciile de utilități publice, care fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:

 • au caracter economico-social;

 •  răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 •  au caracter tehnico-edilitar;

 • au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

Pagina 17 din 90

1*

DUICĂ D. IRINA

PERSOANA fizică autorizată

113/1350/30.06,2011, CUI 28745910

Nr certificat 26Z3

ISO 14001:2015


 • •  regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

 • •  presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 •  sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

 •  sunt organizate pe principii economice și de eficienta;

 •  pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementarilor de drept public, fie în baza reglementarilor de drept privat;

 • •  sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 •  recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții se face prin preturi și tarife reglementate.

Autoritățile administrației publice locale au competenta exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice.

Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor de utilități publice, in concordanța cu Programul de guvernare și cu obiectivele Planului național de dezvoltare economico-sociala a tarii.

Entitatea care implementează proiectul este UAT Municipiul Bacău, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare a energiei termice, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificata și completata prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 care stabilește cadrul instituțional și unitățile legale precum și obiectivele specifice, competente și instrumente pentru stabilirea, organizarea, administrarea, finanțarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, inclusiv serviciul public de furnizare agent termic, conform și a prevederilor legii nr.325/2006.

Potrivit Legii nr. 215/2001, Consiliul Local, ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • Avizează sau aproba, după caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico -sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului si de urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare județeană, zonala, regionala si de cooperare transfrontaliera, in condițiile legii;

 • Aproba bugetul local, imprumuturile si modul de utilizare a rezervei bugetare;

 • Administrează domeniul public sau privat al comunei, sau orașului;

 • Aproba in limitele competentelor sale, documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții;

 •  Acționează pentru protecția si refacerea mediului înconjurător in scopul creșterii calitatii vieții.

 • UAT Municipiul Bacau este proprietarul sistemului de termoficare.

Operatorul sistemului

Operarea ansamblului sistemului centralizat de alimentare cu căldură (SACET), până la nivelul consumatorilor (clădirile acestora) și efectuarea serviciului de utilitate publică privind alimentarea cu energie termică în Municipiul Bacău a fost delegat către S.C. Thermoenergy Bacau în baza HCL 228/20,10.2014.

Obiectul contractului îl constituie concesionarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în conformitate cu obiectivele concedentului.

Concesionarul are următoarele obligații:

 • 1.  Să ia măsurile pentru a realiza serviciile și lucrările prevăzute în Caietul de Sarcini care a stat la baza procedurii de încheierii contractului de concesiune.;

 • 2.  Să desfășoare o activitate conformă cu obligațiile ce îi revin din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

 • 3.  Să întocmească și să urmărească realizarea planurilor de reabilitare și de retehnologizare a instalațiilor de producere a energiei termice existente, în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, reduceri prețurilor și tarifelor, creșterii calității energiei termice, asigurării continuității alimentării utilizatorilor și încadrării în nomele privind emisiile poluante și protecția mediului.

Societatea Comerciala Thermoenergy Bacau are ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica și producția și furnizarea de energie electrica, activități licențiate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei -ANRE.

S.C. Thermoenergy Bacau este constituita legal ca societate comerciala pe acțiuni, unic acționar si administrator fiind Consiliul Local Bacău și funcționează în baza legislației în vigoare și a documentelor de constituire.

MC


|Minagtmtnt]

i Ccmkanon j


Nr certifloaî 262S

ISO 14001:2015

Datele de identificare a S.C. Thermoenergy Bacău sunt:

Tabel nr. 1

Numele societății

S.C. Thermoenergy S.A. Bacau

Adresa

Str. Chimiei nr. 6, Bacău, județul Bacău

Obiectul principal de activitate

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaz, apă caldă și aer condiționat, producția, transportul, distribuția și comercializarea energiei electrice

Statut juridic

Societate pe acțiuni

Acționar unic

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Cod unic de înregistrare

RO 33620670

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului

J04/882/2014

 • 3. PREZENTAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

Scenariile identificate pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul studiului de fezabilitate sunt:

 • •  Scenariul 1 - variantă cu conducte îngropate în pamint pe pat de nisip;

 • •  Scenariul 2 - variantă cu conducte montate pe suporți în canale termice.

Scenariul 1 - soluția cu conducte îngropate in pamint pe pat de nisip, care se realizează prin:

 • •  execuția rețelelor termice cu sisteme de conducte preizolate dimensionate corespunzător avand țeava de serviciu din otel pentru agent termic primar, montate direct in sânt pe strat de nisip si apoi umplut cu pamint;

 • •  introducerea sistemului de supraveghere si localizare a avariilor la conductele preizolate; citirea se va face local (in cămine) cu aparatura portabila specializata.

Valoarea investiției in Scenariul 1 este de 3.557.842,67 lei fără TVA, adica 762.569,16 euro fără TVA), la un curs de 4,6656 lei/euro, din data de 14.06.2018.

Scenariul 2 are în vedere montarea conductelor pe suporți in canale termice nevizitabile, aceasta presupunind următoarele operații:

 • •  execuția rețelelor termice cu sisteme de conducte preizolate dimensionate corespunzător avand țeava de serviciu din otel pentru agent termic primar, montarea conductelor preizolate facindu-se în canal termic nevizitabil, pe suporți. Acest lucru presupune realizarea unui nou canal termic pe porțiunile de traseu nou;

 • •  introducerea sistemului de supraveghere fix si localizare a avariilor la conductele preizolate, citirea se va face cu ajutorul aparaturii montate in incinta unui modul termic.

.JEERINi

Valoarea investiției in Scenariul 2 este de 3.759.610,33 lei fără TVA.adica 805.814,97 euro

fără TVA), la un curs de 4,6656 lei/euro, din data de 14.06.2018,

Analiza comparativă ale celor scenariii este prezentată în capitolul Analiza opțiunilor.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • 3.1.1. Amplasament

Județul Bacău este situat în centrul Regiunii de Dezvoltare Nord Est. Coordonatele sunt 46s N și 269 E iar suprafața totală este de 662.052 ha, reprezentând 8% din suprafața totală a țării. Județul are o zonă muntoasă care include Carpații Orientali, o zonă deluroasă, Depresiunea Tazlău-Casin și o parte din Lunca Șiretului și a podișului Bârlad. Altitudinea maximă este de 1662m în Munții Tarcău. Altitudinea medie în orașul Bacău este de 165m.

Orașul Bacău are o suprafață de 43.2 km2, fiind cel mai mare oraș din județ și unul dintre orașele cele mai importante din zona Moldovei. Orașul se află la o distanță de 9 km de punctul de confluență a 2 râuri: Șiret și Bistrița.

Orașul Bacău este străbătut de la nord la sud de drumul european E85 care leagă Bucureștiul cu partea de nord a României.

Cele două obiective care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt amplasate în intravilanul orașului Bacău, în zona centrală.

 • 3.1.2. Parametrii climatici

Climatul din județul Bacău are un caracter continental, diferind în funcție de topografie. în zona de munte și de deal, există o climă mai aspră decât în Lunca Șiretului.

Climatul Municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

 • 3.1.3. Regimul temperaturilor în Bacău

 • temperatura medie anuală: +9eC

 • temperaturile medii multianuale în luna ianuarie: -4,09 C

 • temperaturile medii multianuale în luna iulie: +20,69C

• temperatura maximă absolută: +41,99C

il

duică d. irina


PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

FB/135D/30.06.2DU; CIR 28745910

 • temperatura minima absolută: -32,52 c.

încadrarea din punct de vedere climateric, conform STAS 1907/1-97 plasează amplasamentul în zona III cu temperatura exterioară convențională de calcul de -189C, respectiv zona eoliană III.

 • 3.1.4. Seismicitatea

Din punct de vedere al macro-zonării seismice, conform prevederilor normativului P100-2013, amplasamentele se încadrează în următoarele categorii:

 • accelerația terenului având IMR=100 ani, este ag=0,28 g.

 •  perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, Tc - 0,7 sec

 • 3.1.5. încărcări date de zăpadă

încărcarea din zăpada pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp, conform CR1-1-3-2005.

 • 3.1.6. încărcări date de vânt

Presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min. la 10 m și 50 ani interval mediu de recurență : 0,5 kPa, conform NP112-04.

 • 3.1.7. Regimul vânturilor

Viteza medie a vântului este de 4,lm/s iar direcția predominantă a vântului este nord-vest.

 • 3.1.8. Adâncime de îngheț

Adâncimea maxima de îngheț conform STAS 6054/77, este cuprinsa în intervalul: 0,80 - 0,90 m de la cota terenului natural.

 • 3.1.9. Categoria de importanță a construcției

Conform HG 766 din 1997 și a regulamentului din 21.11.1997 privind stabilirea categoriei de importanță a construcției obiectivul se încadrează în categoria "C" - (normală).

 • 3.1.10. Prezentarea traseului și a amplasamentului aferent modulelor termice

Traseul rețelelor primare de racord, precum și amplasarea modulelor termice va urmări configurația de traseu prezentată în planurile de situație anexate la prezentul Studiu de Fezabilitate.

 • 3.1.11. Suprafața și situația juridică ale terenului ce urmează a fi ocupat

Suprafațele de terenurilor ce vor fi ocupate de obiectivul de investiții aparțin:

 • - pentru Spitalul Județean,terenul aparține Consiliului Județean Bacău;

 • - pentru Colegiul Economic Ion Ghica, terenul aparține domeniului public din Municipiul Bacău.

-fcNG'

"TcR


" i, nr HEERÎNCi


S.C.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1911 1992; CU11991490

Suprafața unui modul termic ce urmează a fi montat este de 25 m2, rezultând pentru cele trei module termice o suprafață totală de 75 m2 ocupată de modulele termice din incinta Spitalului Județean și 12m2 pentru modulele termice de la Colegiul Economic. Suprafața ocupată, de rețelele termice primare este 750 m2.

Traseele rețelelor termice se înscriu în general în spații verzi, trotuare, alei pietonale cât și în zone carosabile. Acestea se vor monta direct în pămât pe strat de nisip. Suprafețele de teren ocupate de rețelele termice pentru fiecare obiectiv în parte, precum și suprafața totală ocupată, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 2

Nr. Crt.

Consumator

Suprafața rețea termică [m2]

Suprafața modul termic [m2]

Plan de situație

Observații

1

Spital Jutetean

MT1 =

CT MATERNITATE

640

25

C994-SF-

SJB-01-

A2.Rev.l

Modul termic amplasat în construcție nouă

2

MT2 = CT VECHE

25

Modul termic amplasat în construcție nouă

3

MT3 =

CT AMBULANTA + CT MEDICINA CHIRURGICALA

110

25

Modul termic amplasat în construcție nouă

4

Colegiul Economic

MT1 = COLEGIUL

ECONOMIC

-

6

C994-SF-

CEIG-02-

A3.Rev.l

Modul termic amplasat în incinta consumatorului, fără racord termic primar

5

MT2 = SALĂ DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC

-

6

Modul termic amplasat în incinta consumatorului, fără racord termic primar

TOTAL

837 m2

Pe ansamblu, traseele rețelelor termice primare precum și amplasarea modulelor termice

sunt prezentate în planurile de situație aferente fiecărui obiectiv, fiind anexate prezentului studiu

de fezabilitate.

TW A. ri

|^NGIfcEERH|jG


s.c.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

.122-1911-1992: CUI 1981490


 • 3.2. Descrierea investiției

Prezentul Studiu de Fezabilitate analizează următoarele lucrări:

 • 1. Racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean;

 • 2. Racordarea la SACET Bacău a Colegiului Economic Ion Ghica.

în momentul de față Spitalul Județean Bacău are asigurat agentul termic (încălzire și apă caldă de consum) cu ajutorul centrale termice pe gaz. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate iar în perioada de iarnă sunt deficiențe în furnizarea agentului termic datorită scăderii presiunii gazelor.

Colegiul Economic Ion Ghica este racordat la rețeaua termică secundara arondată PT45. Deasemenea colegiul sus amintit are în desfășurare și execuția unei noi săli de sport.

Soluția tehnica s-a stabilit pentru fiecare din cele două obiective în parte, ținându-se cont de toți factorii care pot influența o funcționare cât mai bună a sistemului de termoficare, acești factori fiind:

 • -  stabilirea rețelelor termice existente în apropierea obiectivului, precum și a tipului acestora: rețea termică primară sau rețele termice de distribuție;

 • -  stabilirea necesarului de căldură pentru alimentarea obiectivului considerat;

 • -  verificarea racordării obiectivului la rețelele termice depistate în vecinătate ținându-se cont de posibilitatea preluării sarcinii termice necesare obiectivului de către sistemul de termoficare centralizat SACET;

 • -  amplasarea modulului termic în vecinătatea sau în incinta clădirii obiectivului în cazul în care se alege alimentarea cu agent termic primar;

 • -  asigurarea utilităților necesare bunei funcționări a modulului termic: alimentarea cu energie electrică, cu apă, canalizare, din utilitățile existente la cele 2 obiective;

Pentru determinarea soluției de racordare a obiectivelor, conform datelor transmise de beneficiar, precum și în urma releveelor efectuate de proiectant în teren, s-au luat în considerare următoarele puteri termice pentru alimentarea cu încălzire și a.c.c.:

Tabel nr. 3

Nr. Crt.

Denumire consumator

Putere termică încălzire [kW]

Putere termică a.c.c. [kW]

1

Spitalul Județean - MT1 = Consumatori CT Maternitate

870

550

Spitalul Județean - MT 2 = Consumatori CT Veche

3680

2100

Spitalul Județean - MT3 = Consumatori CT Ambulanta + CT Medicina Chirurgicală

1220

600

2

Colegiul Economic - MT1 = Consumatori Colegiul Economic

650

/O

Colegiul Economic - MT2 = Consumatori Sala de sport Colegiul Economic

490

70

Pe baza sarcinilor prezentate în tabelul de mai sus, precum și prin analiza posibilității de

racordare, s-a stabilit pentru fiecare obiectiv tipul de racordare.


Astfel, in tabelul de mai jos este prezentat modul de racordare la SACET Bacău:

Tabel nr. 4

Nr.

Crt.

Denumire consumator

1

Mod racordare

1

Spitalul Județean - MT 1 = consumatori CT Maternitate

Racordare cu modul termic amplasat într-o construcție nouă amplasată lângă clădirea centralei termice existente

2

Spitalul Județean - MT 2 =

consumatori CT Veche

Racordare cu modul termic amplasat într-o construcție nouă amplasată lângă clădirea centralei termice existente

3

Spitalul Județean - MT3 = consumatori CT Ambulanta + CT Medicina Chirurgicală

Racordare cu un modul termic amplasat într-o construcție nouă amplasată lângă clădirea centralelor termice existente

4

Colegiul Economic - MT1

Racordare cu un modul termic amplasat în incinta clădirii colegiului economic

5

Colegiul Economic - MT2

Sala de sport Colegiul Economic

Racordare cu un modul termic amplasat în incinta sălii de sport

în momentul de față Spitalu

Județean Bacău are asigurat agentul termic (încălzire și apă

calda de consum) cu ajutorul unor centrale termice pe gaz. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate iar în perioada de iarnă sunt deficiențe în furnizarea agentului termic datorită scăderii presiunii gazelor.

Alimentarea de la sistemul centralizat prin intermediul unor module termice asigură un regim termic corespunzător în încăperile Spitalului Județean. Alimentarea prin intermediul centralelor termice pe gaz rămânând ca alimentare de rezervă.

Ca urmare celor menționate mai sus s-a ales ca mod de racordare la SACET soluția prin montare de module termice.

Pagina 25 din 90


Cod document: C994-Mem.Th-Ec / SF Bc - A4.07.18. Rev. 1


<mc

| f/ anagerYipnt]

I CerntiCJIFOnj

Nr certificat 4213

ISO 9001:2015

Astfel pentru alimentarea cu agent termic a clădirilor aferente Spitalului Județean Bacău sunt necesare a se monta trei module termice dispuse conform planului de situație anexat. Caracteristicele modulelor termice utilizate vor fi prezentate în prezentul studiu de fezabilitate.

Deasemenea în cadrul prezentului obiectiv, în conformitate cu tema de proiectare pentru dimensionarea rețelei termice primare care urmează să alimenteze cele trei module termice se vor lua în calculul de dimensionare al conductelor respective si consumul aferent a două centrale termice CT 1 Parc respectiv CT Grup Școlar Anghel Saligny, racordarea ulterioara a acestora va face obiectul unei alte investiții.

Noul racord termic, care va alimenta 2 module termice (consumatorii arondați CT Maternitate și CT Veche) se va realiza conform planului de situație anexat, din rețeaua termică primară existenă Dn 800, amplasată în aerian la limita dintre strada Constantin Ene și Parcul Cancicov. Racordul va fi realizat cu ajutorul unor robineți cu Dn 250, Pn 25.

Noul racord termic către al treilea modul termic (consumatorii arondați CT Ambulanță și CT Medicină Chirurgicală) va fi realizat, conform planului de situație anexat, prin prelungirea racordului existent la Spitalul Municipal, racord care a fost dimensionat din start pentru a prelua viitori consumatori. Racordul va fi realizat cu ajutorul unor robineți cu Dn 100, Pn 25, amplasați într-un cămin de racord nou construit, amplasat conform pl. de situație anexat, cod C994-SF-SJB-01-A2.Revl.

Colegiul Economic Ion Ghica este racordat in prezent la rețeaua termică secundara arondată PT45. Deasemenea, Colegiul sus amintit urmeaza sa realizaze si racordeze la SACET o sala de sport.

Ca umare a faptului că:

 • -  rețeaua termică secundară care alimentează cu agent termic încălzire, respectiv apă caldă de consum va fi desființată/demontată în cadrul proiectului "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa";

 • -  în locul acesteia vor fi realizate două racorduri de agent termic primar către colegiul economic și sala de sport, tot în cadrul proiectului "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău -închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa";

este necesar ca, Colegiul Economic și Sala de sport aferentă să se racordeze la SACET prin intermediul a două module termice independente.

Alimentarea de la sistemul centralizat de termoficare prin intermediul unor module termice vor asigura un regim termic corespunzător în toate încăperile Spitalului Județean cât și în cele ale

DUICĂD. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Fi3/1350/30.06.2011; CUI 28745910MC


iCețt:h«tiDn


Nr certificat 2629

ISO 14001:2015


s.c.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22 1211-1922; CUM2S1420


Colegiului Economic, prin reglarea agentului termic de încălzire si prin stabilirea programului de incalzire.

Soluția tehnică adoptată în vederea realizării racordării consumatorului la sistemul de termoficare este următoarea:

 • -  montarea a trei module termice lângă centralele termice existente (Spital Județean) - acestea ramin ca sursa alternativa, ca rezerva;

 • -  montarea unui modul termic în incinta corpului de clădire al Colegiului Economic;

 • -  montarea unui modul termic și în incinta viitoarei centrale termice pe gaz care urmează a fi amplasată în incinta sălii de sport și care va rămâne ca alimentare de rezervă;

 • -  alimentarea modulelor termice cu agent termic primar se face prin intermiediul unor conducte preizolate montate direct în pământ pe pat de nisip (conductele termice aferente modulelor termice de la Colegiul economic vor fi montate în cadrul proiectului "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa");

 • -  racordarea circuitului de distribuție al modulelor termice la instalațiile existente în centralele termice, care să permită funcționarea în paralel a centralelor termice existente ca sursă alternativa, de rezervă.

 • a. Rețeaua termică primară

Lucrările constau în racordarea la rețeaua termica primară existentă a treimodule termice care urmează să deservească toți consumatorii aferenți Spitalului Județean precum și a celor două module termice de la colegiul economic.

în cadrul studiului vor fi analizate următoarele tronsoane de rețea termică primară:

 • 1. racord termic, care va alimenta cele două module termice aferente CT Maternitate și CT Veche, precum si viitorii consumatori de la CT 1 Parc si CT Salîgny, realizat conform planului de situație anexat, din rețeaua termică primară existenă Dn 800, amplasată în aerian la limita dintre strada Constantin Ene și Parcul Cancicov. Racordul termic va fi realizat prin intermediul unor robineți de separare, avand Dn 250, Pn 25.

 • 2. racord termic, care va alimenta modulul termic aferent consumatorilor arondați CT Ambulanta și CT Medicina Chirurgicală. Racordul va fi realizat, conform planului de situație anexat, prin prelungirea racordului existent la Spitalul Municipal Dn 200 (realizat din conducte preizolate).

 • 3. racordurile către modulele termice care deservesc consumatorii arondați colegiului economic și a sălii de sport, nu sunt necesare a fi realizate, deoarece în cadrul proiectului "Modernizarea rețelei

Pagina 27 din 90

$

de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa" au fost prevăzute a fi realizate aceste racorduri termice primare.

Racordurile cât și traseele rețelei termice primare vor fi realizate cu ajutorul elementelor preizolate: conducte preizolate, coturi preizolate, ramificații preizolate, puncte fixe, precum și materiale necesare montării elementelor preizolate.

Conductele prevăzute a se utiliza, vor fi conducte din oțel fără sudură conform SR EN 10216-2+A2:2008, material P235GH, cu dimensiuni conform SR EN 10220-2003, având diametrele cuprinse între Dn 100/Dmanta=200mm și Dn 250/ Dmanta =400mm.

Toate elemetele preizolate preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere avarii, adică cu senzori (conductori electrici) incorporați în spumă, în scopul supravegherii nivelului umidității izolației și localizării eventualelor defecte.

Având în vedere faptul că în cadrul SACET Bacău, majoritatea rețelelor termice sunt reabilitate cu conducte preizolate prevăzute cu sistem de supraveghere avarii cu conductori electrici tip Ni-Cr, este necesară utilizarea elementelor preizolate prevăzute cu conductori electrici tip Ni-Cr, pentru compatibilitatea si continuitatea sistemului de supraveghere existent.

Conform temei de proiectare în cadrul proiectului va fi achiziționat un sistem portabil necesar supravegherii noii rețele termice primare.

Diametrele conductelor au fost stabilite funcție de necesarul de căldură maxim orar aferent fiecărui consumator, pe baza unui calcul hidraulic (prezentat in anexa), în conformitate cu datele furnizate de beneficiar.

Parametrii agentului termic sub formă de apă fierbinte necesari pentru dimensionarea noilor conducte, conform documentației de atribuire, sunt:

- temperatura maxima CET iarna: tur 120°C ;

temperatura ieșire CET vara: tur 75°C ;

presiunea de lucru 6 bar, de funcționare sau de regim max 12 bar;

presiunea maximă admisibilă de lucru, de funcționare pe perioade scurte de timp, de calcul 16 bar.

Pentru dimensionarea rețelei termice primare, necesare racordării modulelor termice aferente Spitalului Județean la SACET, conform temei de proiectare, se va lua în calcul și dimensionarea racordului către două centrale termice: CT 1 Parc și CT Grup Școlar Anghel Saligny, centrale termice care vor fi transformate în module termice/puncte termice în cadrul unui proiect

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F 13/1350/30.06.2011 CW 28745910


viitor. Astfel pentru modulele termice ce deservesc consumatorii arondați CT Maternitate, CT Veche, CT 1 Parc și CT Grup Școlar Anghel Saligny se va realiza un racord comun amplasat conform planului de situașie anexat, cod document: C994-SF-SJB-01-A2. Rev. 1.

Soluția tehnică de instalare în sistem preizolat oferă avantaje, ca:

 • •   pierderi minime de căldură în rețeaua de transport a energiei termice sub formă de apă fierbinte;

 • •   durate de viață de 30 de ani și mai mari (50 ani);

 • •   siguranța sporită în exploatare (sistemul de avertizare al avariilor asigură depistarea rapidă și localizarea cu precizie acceptabilă a acestora);

 • •   eliminarea pierderilor de agent termic;

 • •   durata mică de execuție a lucrărilor de șantier;

 • •   ocuparea unor spații mai reduse în teren;

 • •   costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelor termice;

Elemente prelzolate vor fi amplasate direct în pământ pe pat de nisip, noile trasee montandu-se pe cât posibil in domeniul public. In situația in care noile trasee nu pot fi montate integral pe domeniu public, rezultând necesitatea montării in domeniu privat, situație in care beneficiarul va obține conform reglementarilor legale, acord notarial al proprietarului terenului.

Lucrările de montaj a elementelor preizolate pentru rețelele termice primare, pe partea de construcții constau în:

 • •   realizarea șanțului corespunzător pentru noile traseele, în vederea amplasării conductelor preizolate, cu respectarea tehnologiei specifice de montaj. Astfel noile conducte preizolate vor fi amplasate pe un pat de cel puțin 10 cm nisip, acoperirea lor cu nisip (cel puțin 10 cm peste generatoarea superioară a mantalei de protecție a conductei preizolate), după care se va executa acoperirea cu pământ bine compactat (cel puțin 60 cm), pană la nivelul solului;

 • •   realizarea unor cămine de golire și sau aerisire, cu utilizare de robineți Pn 25, cămine ce vor fi prevăzute cu guri de acces;

 • •   execuția de suporții ficși etc.

După terminarea lucrărilor se va reface structura drumurilor, aleilor, spațiilor verzi, conform situației inițiale.

Pentru asigurarea goliri/aerisiriii conductelor în caz de incidente și revizii, s-au prevăzut, robinete pentru golirea și aerisirea conductelor. Acestea vor fi montate pe traseul rețelei termice

primare noi realizate in cămine nou construite.

Ventilații: Având în vedere că conductele sunt îngropate în pământ nu este necesară ventilarea.

Modificări în gospodăria subterană: La intersecția traseului de termoficare cu gospodăriile subterane, în special linii electrice și cabluri de telecomunicație, săpătura se va executa numai manual în prezența delegaților firmelor proprietare, în situația adoptării soluției de deviere a gospodăriilor subterane aferente altor beneficiari, soluția de deviere va fi stabilită de aceștia, conform avizelor obținute.

în cadrul prezentului studiu de fezabilitate vor fi obținute conform certificatului de urbanism avize de principiu, acorduri, etc., după caz, daca acestea vor fi precizate in certificatul de urbanism, deși investiția nu necesita racorduri la utilitati, acestea fiind asigurate din cele existente la consumatorii care se racordează.

 • b. Rețeaua termică secundară

Lucrările aferente rețelei termice secundare constau în dimensionarea și racordarea noilor module termice la instalațiile secundare existente în interiorul centralelor termice existente.

La dimensionarea rețelelor de distribuție a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum, se va avea în vedere:

 • - sarcina termică a fiecărui consumator;

 • - diferența de temperatură a fluidului între conducta de ducere și cea de întoarcere;

 • - echilibrarea ramurilor de rețea pentru obținerea unor pierderi de presiune aproximativ egale;

 • - viteze optime recomandate pentru circulația apei în conducte;

La stabilirea configurației rețelelor, se va avea în vedere:

 • -  utilizarea schemei de distribuție radială sau inele de alimentare;

 • -  preluarea dilatărilor rezultate în timpul funcționării;

 • - lungimile maxime ale tronsoanelor drepte de conductă, care nu necesită compensatoare de dilatare;

 • -  pozarea conductelor de preferință în zone verzi;

 • -  realizarea de suporți necesari conductelor de distibuție de la modulele termice la instalațiile existente în incintele centralelor existente.

 • -  respectarea distanțelor față de alte gospodării subterane existente pe amplasamentul consumatorilor, conform reglementărilor în vigoare.

Conductele de distribuție vor fi în număr de 4 (încălzire tur-retur, apă caldă de consum și

2P

recirculare apă caldă de consum).

Parametrii agentului termic vehiculat în rețelele secundare aferente sunt:

 • - temperatura nominală tur/retur 90/70°C, presiunea de 6 bar pentru conductele de încălzire;

 • - temperatura nominală 60aC, presiunea de 6 bar pentru conductele de apă caldă de consum;

 • - temperatura min. 35°C (35°C - 42°C), presiunea de 6 bar pentru conductele de recirculare.

Pentru realizarea rețelelor de distribuție încălzire s-au prevăzut a se utiliza, pentru conducta de serviciu aferentă încălzirii, conducte din oțel fără sudură, preizolate, conform SR EN 10216-2+A2:2008, material P235GH, cu dimensiuni conform SR EN 10220-2003, având diametrele Dn200/ Dmanta=315mm ȘÎ Dn40/ Dmanta=110mm.

Conducta de serviciu aferentă apei calde de consum, respectiv de recirculare va fi din otel zincată, preizolate, conform STAS 7656-1990, cu diametre cuprinse între Dn25/Dmanta=75mrn și Dnl25/ Dmanta =225mm.

Pentru conducta de serviciu aferentă a.c.c. respectiv recirculare, se mai pot utiliza și conducte din polietilenă reticulată tip PEX-a sau din polibutilenă.

Acestea vor fi de asemenea prevăzute cu fir de semnalizare avarii și izolate similar cu rețelele primare. Se va asigura monitorizarea stării conductelor cu sisteme compatibile cu cele existente.

Vor fi asigurate și instalațiile anexe, respectiv goliri și aerisiri.

 • c. Module termice

Pentru lucrările cuprinse în partea termomecanică se vor prevedea lucrări pentru montajul unor module termice, în scopul alimentării cu agent termic secundar, încălzire și apă caldă de consum, a fiecărui modul termic în parte.

Modulele termice vor fi amplasate lângă centrale termice existente, în construcții ușoare tip container realizate din panouri sandwhich sau in incintele centralelor termice existente.

In tabelul următor sunt prezentate puterile termice aferente fiecărui consumator:

fțClRO7 4

TTNGISEEMsiG

T2tW

Tabel nr. 5

Nr. Crt.

Denumire consumator

Putere termică încălzire [kW]

Putere termică a.c.c. [kW]

Amplasare modul termic

1

Spitalul Județean - MT 1 -consumatori aferenți CT Maternitate

870

550

Modul termic amplasat într-o construcție nouă amplasată lângă clădirea centralei termice existente

2

Spitalul Județean - MT 2 -consumatori aferenți CT Veche

3680

2100

Modul termic amplasaiînLi-o construcție nouă amplasată lângă clădirea centralei termice existente

3

Spitalul Județean - MT3 -consumatori aferenți CT Ambulanta + CT Medicina Chirurgicală

1220

600

Modul termic amplasat într-o construcție nouă amplasată lângă clădirea centralelor termice existente

4

Colegiul Economic - MT1 -consumatori aferenți Colegiul Economic

650

70

Modul termic amplasat în incinta clădirii colegiului economic

5

Colegiul Economic - MT2 -consumatori aferenți Sala de sport Colegiul Economic

490

70

Modul termic amplasat în incinta sălii de sport

Pe partea termomecanică, au fost prevăzute a fi montate module termice care sa cuprindă: schimbătoare de căldură cu plăci, atât pentru încălzire, cât și pentru prepararea apei calde de consum, electropompe circulație cu turație variabilă, electropompe de recirculare a apei calde de consum, substație de expansiune / adaos/ vas expansiune, aparatură de reglare și control (regulatoare de debit, robinete de amestec cu două căi, regulatoare de presiune diferențială), integrarea unui sistem de funcționare automatizată a tuturor echipamentelor sau subansamblurilor din cadrul modulului termic, contoare de energie termică. Pentru acumularea apei calde de consum se vor folosi vasul/vasele de acumulare existente in CT-uri, vase care se mențin.

Principalele lucrări constau în racordarea instalațiilor din cadrul modulului termic la rețeaua termică primară prevăzută, precum și la rețelele de distribuție ce asigură necesarul de căldură la obiectivul aferent modulului.

De asemenea, este necesara racordarea la instalațiile existente, ce asigura utilitățile in incinta Spitalului Județean cât și în incinta Colegiului Economic, și anume: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apă rece și legătură la rețeaua de canalizare. Aceste utilități sunt existente în

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/13SO/3O.D6.2011; CUI 2874W10

TRjjbo1 ' ’’r

*Ț?NGriEER1»jG


incintele centralelor termice care se află în imediata apropiere a noilor module termice, nefiind necesare racorduri din rețelele existente în exteriorul consumatorilor.

Lucrările de execuție a modulelor termice amplasate în încăperi noi, tip container, pe partea de construcții sunt următoarele:

 • -  structura de rezistență a clădirii s-a prevăzut a se realiza din stâlpi cu secțiunea chesonată și grinzi transversale din profile metalice laminate;

 • - învelitoarea reazemă pe grinzile transversale;

 • -  pentru realizarea efectului de șaibă a acoperișului s-au prevăzut contravântuiri orizontale la nivelul acestuia;

 • - închiderile laterale, precum și învelitoarea s-au prevăzut a se executa din panouri ușoare de tip sandwich;

 • - încastrarea stâlpilor metalici ai structurii se va realiza în radierul de beton armat prin intermediul unor plăci metalice înglobate în radier.

Instalații aferente construcțiilor

 • - Instalații electrice: Pentru buna funcționare a modulelor termice este necesară alimentarea și contorizarea (contor monofazat) consumului din rețeaua de joasa tensiune din vecinătatea centralelor termice existente, folosindu-se trasee de cabluri pentru alimentare și comandă.

 • -  Instalații sanitare: Vor fi asigurate instalații noi pentru realizarea golirii instalațiilor din cadrul modulelor termice la rețeaua de canalizare existentă.

Alimentarea cu apă rece a schimbătorului se va face din branșamentul existent la fiecare consumator/centrală termică existentă. Prin montarea modulelor termice nu se produce creșterea consumului de a.c.c., cantitatea de apă rece necesară fiind asigurată din branșamentele existente. Pe branșamentul de apă rece se va monta un debitmetru dimensionat la debitele necesare preparării apei calde de consum.

- Instalații anexe: Pentru buna funcționare a rețelelor termice ce fac obiectul prezentului studiu, sunt necesare o serie de instalații anexe cum ar fi instalații de golire a conductelor la punerea în funcțiune a rețelei, în caz de revizii și reparații, instalații de aerisire a conductelor, precum și legarea acestora la canalizarea din zonă.

 • 3.3. Principalele caracteristici ale investiției

 • 3.3.1. Rețea termică primară

Racordurile cât și traseele rețelei termice primare vor fi realizate cu ajutorul elementelor preizolate: conducte preizolate, coturi preizolate, ramificații preizolate, puncte fixe, precum și materiale necesare montării elementelor preizolate.

Utilizarea sistemului preizolat, comparativ cu sistemul clasic are următoarele avantaje:

 •  pierderi minime în transportul căldurii (coeficient de conductivitate termica al spumei poliuretanice la 50°C este de 0,027 W/mK, comparativ cu cel ai vatei minerale care este de 0,044 W/mK ), ceea ce face ca pierderile de căldura teoretice în rețele termice sa fie cu circa 61% mai scăzute;

 • durata de viața de 30 de ani și mai mare;

 •  siguranța sporita în exploatare (sistemul de detectare al eventualelor neetanseități inclus în spuma de poliuretan asigura depistarea rapida și localizarea cu precizie de lm a acestora);

 •  reducere substanțiala/eliminarea pierderilor de agent termic în rețele, datorita depistării rapide a neetanșeităților;

 •  durata mai redusa de execuție a lucrărilor de șantier;

 •  costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelor.

Lucrările de realizare a rețelelor termice constau inachiziția și montajul elementelor sistemului preizolat prevăzute cu fire de semnalizare avarii, necesare rețelelor termice primare.

Sistemul preizolat este compus din sistemul de conducte, izolate cu spumă rigidă de poliuretan, având parametrii corespunzători standardului SR EN 253/2013, cu densitate de minim 80 kg/mc, conductivitate termică la 50sC de maxim 0,027W/mK și rezistența la compresie în direcție radială de min. 0,3 N/mm2. Mantaua de protecție la conductele preizolate este realizată din țeavă din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), conform standardului SR EN 253:2013. De asemenea, sistemul preizolat conține și alte elemente de conductă precum: puncte fixe preizolate, realizate din tronsoane de țeavă pe care sunt sudate plăci metalice, înglobate în blocuri de beton, coturi preizolate, ramificații preizolate, reducții preizolate, perne de dilatare, manșoane etc.

Parametrii agentului termic sub formă de apă fierbinte necesari pentru dimensionarea noilor conducte, conform temei de proiectare, sunt:

temperatura maxima CET iarna: tur 120°C;

temperatura ieșire CET vara: tur 75°C;

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F 13/1350/30,06.2011; CUI 28745910

presiunea de lucru 6 bar, de funcționare sau de regim max 12 bar;

- presiunea maximă admisibilă de lucru, de funcționare pe perioade scurte de timp, de calcul 16 bar.

Pentru parametrii precizați mai sus la realizarea sistemului preizolat se vor folosi următoarele tipuri de țeava:

 • țeava din oțel fără sudură, având: Dn 100 mm, Dn 150 mm, Dn 200 mm și Dn 250 mm, material P235GH conform SR EN 10216 - 2 + A2:2008 - „Țevi din oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi din oțel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată", dimensiuni conform SR ENV 10220:2003- „Țevi din oțel cu capete netede, sudate și fără sudură. Tabele generale de dimensiuni și mase liniare", cu certificat de inspecție tip 3.1, în conformitate cu SR EN 10204:2005 -„Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție".

Conductele folosite au următoarele dimensiuni:

 • Dn 100 (0114,3 x 5,0 mm ), Dmanta = 200 mm;

 • Dn 150 (0168,3 x 5,6 mm) , Dmanta = 250 mm;

 • Dn 200 (0219,1 x 6,3 mm), Dmanta = 315 mm;

 • Dn 250 (0273,0 x 7,1 mm), Dmanta = 400 mm;

Soluția tehnica de instalare a conductelor în sistem preizolat presupune utilizarea conductelor preizolate, cu izolație din spuma rigida de poliuretan și manta de protecție din polietilena de mare duritate, montate direct în pământ, pe pat de nisip.

Conductele preizolate sunt prevăzute cu sistem de senzori (conductori electrici tip Ni-Cr) încorporați în spumă, în scopul supravegherii nivelului umidității izolației și localizării eventualelor defecte.

Caracteristicile fizico-mecanice și termice ale sistemului de conducte și elemente preizolate vor trebui sa corespunda standardelor și prescripțiilor aferente domeniului de utilizare:

 • SR EN 253:2013 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de otel, izolație termică de poliuretan și manta exterioară de polietilenă.

 • SR EN 448:2009 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de conducte preizolate pentru rețele îngropate de apă caldă. Fitinguri preizolate, țevi de serviciu de otel, izolație termică de poliuretan și tub de protecție de polietilenă.

  Pagina 35 din 90


Cod document: C994-Mem.Th-Ec /SF Bc A4.07.18. Rev. 1


■# I <1T

URQi ■■ : TjGlNEERUjK.

 • SR EN 488:2011 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de conducte preizolate pentru rețele îngropate de apă caldă. Robinete preizolate de otel, izolație termică de poliuretan și tub de protecție de polietilenă

 • SR EN 489:2009 - Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de conducte preizolate pentru rețele îngropate de apă caldă. îmbinare preizolată. Tub de serviciu de otel, izolație termică de poliuretan și tub de protecție de polietilenă.

Lungimea totală de traseu a rețelelor de transport care face obiectul prezentului Studiu de fezabilitate este de 690 metri de traseu.

Conductele preizolate vor fi prevăzute cu fire de semnalizare înglobate în izolația conductei conform SR EN 14419: 2009.

Funcțiunile principale ale sistemului de supraveghere sunt următoarele:

 •  supravegherea continua a nivelului umidități izolației;

 • detectarea timpurie a defectelor;

 • localizarea automata a defectelor și semnalizarea acestora începând de la un conținut de umiditate masic mai mic de 0,1%;

 • înregistrarea datelor cu privire la avarie;

 • disponibilizarea datelor menționate spre a fi tipărite sub forma unui protocol recunoscut ca document oficial.

Firele de detecție incluse în izolația conductelor trebuie să corespundă condițiilor mecanice, termice și chimice în timpul producției, montării și operării conductelor preizolate. Firele de detecție sunt situate paralel cu axa conductei pe toată lungimea acesteia și au o distantă constantă intre ele, nu deteriorează impermeabilitatea izolației în direcția axială a conductelor preizolate.

 • 3.3.2. Rețea termică secundară

Conductele de distribuție vor fi în număr de 4 (încălzire tur-retur, apă caldă de consum și recirculare).

Parametrii agentului termic vehiculat în rețelele secundare sunt:

 • - temperatura nominală tur/retur 90/7CTC, presiunea de 6 bar pentru conductele de încălzire;

 • - temperatura nominală 60°C, presiunea de 6 bar pentru conductele de apă caldă de consum;

 • - temperatura min. 35°C (35°C - 42°C), presiunea de 6 bar pentru conductele de recirculare a.c.c.

Pentru realizarea rețelelor de distribuție încălzire s-au prevăzut a se utiliza, pentru conducta

de serviciu aferentă încălzirii, conducte din oțel fără sudură, preizolate, conform SR EN 10216-2+A2:2008, material P235GH, cu dimensiuni conform SR EN 10220-2003, având diametrele Dn 200/ Drnanta=315mm și Dn 40/ Dmanta=110mm.

Conducta de serviciu aferentă apei calde de consum, respectiv de recirculare va fi din otel zincată, preizolate, conform STAS 7656-1990, cu diametre cuprinse între Dn25/Dmanta=75mm și Dnl25/ Dmanta=225mm.

Pentru conducta de serviciu aferentă a.c.c. respectiv recirculare, se mai pot utiliza și conducte din polietilenă reticulată tip PEX-a sau din polibutilenă. Acestea vor fi de asemenea prevăzute cu fir de semnalizare avarii și izolate similar cu rețelele primare.

Se va asigura monitorizarea stării conductelor cu sisteme compatibile cu cele existente.

Vor fi asigurate și instalațiile anexe, respectiv goliri și aerisiri.

 • 3.3.3. Module termice

Modulele termice vor fi monobloc cu toate componentele montate pe un șasiu, gata de intercalat în instalațiile existente (agent termic primar, agent termic încălzire, apă caldă menajeră, apă rece, instalații electrice, canalizare) ale consumatorului.

în tabelul de mai jos sunt prezentate sarcinile termice aferente fiecărui consumator și anume:

Tabel nr. 6

Nr. Crt.

Denumire consumator

Putere termică încălzire [kW]

Putere termică a.c.c. [kW]

1

Spitalul Județean - MT1 - Consumatori CT Maternitate

870

550

Spitalul Județean - MT 2 - Consumatori CT Veche

3680

2100

Spitalul Județean - MT3 - Consumatori CT Ambulanta + CT Medicina Chirurgicală

1220

600

2

Colegiul Economic - MT1 - Consumatori Colegiul Economic

650

70

Colegiul Economic - MT2 - Consumatori Sala de sport Colegiul Economic

490

70

Fiecare modulul termic va conține după caz câte un modul de adaos-expansiune sau vas de expansiune, complet echipat și automatizat, aferent instalației de încălzire, instalații conexe, armături, conducte de legătură, după cum urmează:

 • a) Instalația de preparare a încălzire va conține schimbător de căldură cu plăci, pompă dublă de circulație (cu posibilitatea modificării electronice a turației), electrovană cu 2 căi montată pe circuitul primar, filtre de impurități.

 • b) Instalația de preparare a apei calde de consum va conține schimbător de căldură cu plăci, pompă de recirculare, electrovană cu 2 căi montată pe circuitul primar, filtre de impurități.

Instalația de preparare a.c.c. nu va fi prevăzută cu vase de acumulare din următoarele considerente:

 • - instalația de a.c.c. a fost dimensionată pentru 60% din capacitatea CT existente, ceea ce acopera consumul maxim instantaneu al secțiilor din cadrul Spitalului;

 • - racordarea instalației de producere a.c.c se va face astfel incit sa se poata utiliza actualele vase de acumulare din CT, atit in schema de alimentare din SACET cit si in cea de alimentare din CT existente; trecerea dintr-o schema de funcționare în cealaltă se va face prin manevrarea unor unor vane care se vor monta in acest scop.

Instalația pentru prepararea agentului termic pentru încălzire este asigurată printr-un sistem de expansiune dimensionat conform STAS 7132, respectiv un modul de echipat cu vas de expansiune închis, cu două pompe de adaos, bloc de ventile, presostate, vase de descărcare și adaos. Pornirea și oprirea pompelor de adaos se face automat funcție de presiunea din sistem.

Modulul termic va cuprinde indicatoare de nivel, senzori de presiune, precum și un panou de automatizare și alimentare cu energie electrică.

în vederea realizării, menținerii și controlului calităților chimice corespunzătoare ale apei se vor monta:

 • •  în instalația de încălzire:

 • - filtre de impurități / prize pentru prelevare de probe

 • • în instalația de preparare a apei calde de consum:

 • - filtre de impurități / prize pentru prelevare de probe

Pentru spălarea instalației interioare de încălzire s-a prevăzut pe corpul colectorului un ștuț cu robinet și clapetă antiretur legat la branșamentul de apă rece al centralei termice existente sau al consumatorului.

La nivelul fiecărui MT se va contoriza:

a) agentul termic primar furnizat de sursă;

DUiCĂ D. IRINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1350/30.06.2011; COI 28745910


MC


| M inJF r-|

LCr'l’hni»' J


Hr cerafrcil 4211

ISO 9001:2015 • b)  agentul termic pentru încălzire;

 • c)  apa caldă de consum produsă (traductor de debit cu ultrasunete, prevăzut cu 2 sonde de temperatură);

 • d)  adaosul (debitmetru prevăzut cu releu reed 10 l/impuls, 2 fire);

 • e)  apa rece consumată (debitmetru cu releu reed 10 l/impuls, 2 fire)

 • f)  recirculare (debitmetru cu releu reed 10 l/impuls, 2 fire).

Sistemul de contorizare a fost inclus în valoarea de investiție aferentă echipamentelor tehnologice (modul termic și modul expansiune adaos).

Modulele prevăzute vor avea agrement MLPTL și vor fi fabricate în regim de control al calității conform SR EN ISO 9001, ISO 9001 sau ISO 9002.

Se vor reface instalațiile interioare de conducte din PT pentru realizarea legăturilor la rețelele exterioare primare și de distribuție a energiei termice.

Schema tehnologică a modulului termic prevăzut a se monta pentru cele două obiective este prezentată în partea desenată, având codul document C994-SF-03-A3.Rev.l.

Obiectul acestui studiu îl constituie și automatizarea și integrarea în sistemul de dispecerizare existent, a acestor surse noi (module termice), inclusiv preluarea datelor înregistrate de noile contoare termice. Automatul programabil trebuie sa fie integrat in sistemul SCADA existent cu respectarea protocolului TCP/IP.

Noul modul termic va fi complet echipat și cu sistem de automatizare, prevăzut cu unități de preluare și transmisie date de la contoarele de energie termică prevăzute cu cu interfață M-bus, care vor prelua informațiile de la contoarele de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum.

Transmiterea acestor date de la nivelul punctului termic la dispecerul de termoficare CET 1 Bacău, se va realiza prin protocol TCP/IP prin intermediul rețelei metropolitane existente.

Detalierea soluției tehnice se va face la faza proiect tehnic și caiete de sarcini.

Ca o concluzie, la realizarea sistemului de automatizare se va ține cont de faptul că aceste module termice vor fi integrate în sistemul de dispecerizare existent la dispecerul de termoficare Thermoenergy Bacău.

în acest sens modul termic va fi monitorizat și condus de la distanță. Pentru realizarea acestui obiectiv, controllerul din fiecare modul termic trebuie ca pe lângă funcțiile de reglare să poată achiziționa și trimite la dispecer principalele mărimi tehnologice, semnalizări, avarii și

LR0

pNGi


ir ț mt NEERINC


informații funcționale de la echipamentele "inteligente"din cadrul modulului termic.

Controllerul va fi echipat cu toate interfețele de comunicație necesare pentru cuplarea cu aceste echipamente și va avea un pachet software care va permite operarea în timp real, realizarea programului de aplicație și transmiterea datelor către dispecer. Acest sistem de conducere se va afla în furnitura complexă a modulului termic.

Pentru colectarea informațiilor de la fiecare controller și datalogger aferent MT-ul trebuie încadrat în VPN existent un nou punct de tipul 192.168.xxx. (in PT119).

Ansamblul de echipamente de automatizare asigură comanda și supravegherea procesului tehnologic. Amplasarea acestuia se va face în aria de deservire a echipamentului tehnologic (în incinta unde va fi amplasat modulul termic) și va fi inclus în furnitura furnizorului de echipament.

Prezentul studiu de fezabilitate are în vedere și upgradarea softului existent in dispeceratul de termoficare pentru ca datele preluate de la noile module sa fie stocate si vizualizate in mod constant.

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției

Devizul General, s-a întocmit în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Devizul General este structurat în șase capitolele de cheltuieli în lei și euro, cu și fără TVA (19%), la cursul valutar de 4,6656 lei/euro din data de 14.06.2018.

Scenariile pentrucare au fost stabilite costurile estimative ale investiției sunt:

Scenariul 1: Racordarea obiectivelor la SACET, in rețeaua termică primară existentă prin montarea conductelor preizolate de racord, direct in pamint pe strat de nisip si utilizarea modulelor termice pentru prepararea agentului termic necesar pentru încălzire $i apă caldă de consum. Prezentul scenariu prezintă utilizarea unui sistem de supraveghere a firelor de semnalizare de tip portabil.

Valoarea totală estimată a investiției aferentă Scenariului 1 este de:

=3.557.842,67 Lei (respectiv 762.569,16 Euro) fără TVA;

=4.233.832,78 Lei (respectiv 907.457,30 Euro) cu TVA.

URoT ' pNGINEERIN

din care C+M:

=2.538.229,06 lei (respectiv 544.030,58 Euro) fără TVA;

=3.020.492,59 lei (respectiv 647.396,39 Euro) cu TVA

Scenariul 2 - Racordarea obiectivelor la SACET, in rețeaua termică primară existentă prin montarea conductelor preizolate de racord in canal termic si utilizarea modulelor termice pentru prepararea agentului termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum. Prezentul scenariu prezintă utilizarea unui sistem de supraveghere a firelor de semnalizare de tip fix.

=3.759.610,33 Lei (respectiv 805.814,97 Euro) fără TVA;

=4.473.936,30 Lei (respectiv 958.919,82 Euro) cu TVA.

din care C+M:

=2.732.991,07 lei (respectiv 585.774,84 Euro) fără TVA;

=3.252.259,37 lei (respectiv 697.072,05 Euro) cu TVA

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

Repartizate pe structura capitolelor de cheltuieli ale devizului general al scenariului 1 se prezintă astfel:

Tabel nr. 7

DEVIZ GENERAL din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectul de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termica - Etapa Iii - Racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica"

la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2.028,90

434,86

385,49

2.414,39

517,49

1.4

Cheltuieli pentru

1

-

-

-

relocarea/protecția utilităților

Total CAP. 1

2.028,90

434,86

385,49

2.414,39

517,49

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

-

-

Total CAP. 2

-

-

*

-

CAPITOtUl 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

11.500,00

2.464,85

2.185,00

13.685,00

2.933,17

3.1.1

Studii de teren

11.500,00

2.464,85

2.185,00

13.685,00

2.933,17

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

2.400,00

514,40

456,00

2.856,00

612,14

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

-

-

-

-

-

3.5

Proiectare

134.550,00

28.838,73

25.564,50

160.114,50

34.318,09

3.5.1

Temă de proiectare

1.050,00

225,05

199,50

1.249,50

267,81

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

35.000,00

7.501,71

6.650,00

41.650,00

8.927,04

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

13.000,00

2.786,35

2.470,00

15.470,00

3.315,76

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6.000,00

1.286,01

1.140,00

7.140,00

1.530,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

79.500,00

17.039,61

15.105,00

94.605,00

20.277,13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.600,00

342,94

304,00

1.904,00

408,09

•ȚTNG^EERBjt;

3.7

Consultanță

18.766,80

4.022,38

3.565,69

22.332,49

4.786,63

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

16.702,50

3.579,93

3.173,48

19.875,98

4.260,11

3.7.2

Auditul financiar

2.064,30

442,45

392,22

2.456,52

526,52

3.8

Asistență tehnică

48.500,00

10.395,23

9.215,00

57.715,00

12.370,33

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

16.800,00

3.600,82

3.192,00

19.992,00

4.284,98

I.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

12.800,00

2.743,48

2.432,00

15.232,00

3.264,75

1.8.1.2

■ pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

4.000,00

857,34

760,00

4.760,00

1.020,23

3.8.2

Diriginție de șantier

31.700,00

6.794,41

6.023,00

37.723,00

8.085,35

Total CAP. 3

217.316,80

46.578,53

41.290,19

258.606,99

55.428,45

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.321.557,20

497.590,28

441.095,87

2.762.653,06

592.132,43

Achiziție elemente de conducte

4.1.1

preizolate si servicii asiguratare de

L.133.138,44

242.870,89

215.296,30

1,348.434,74

289.016,36

furnizorii de elemente preizolate

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

154.341,41

33.080,72

29.324,87

183.666,27

39.366,06

4.1.3

Achiziție robineti

54.896,56

11.766,24

10.430,35

65.326.91

14.001,82

4.1.4

Montaj robineti

5.131,20

1.099,79

974,93

6.106,13

1.308,76

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

101.109,23

21.671,22

19.210,75

120.319,99

25.788,75

4.1.6

Desfaceri carosabil

47.431,47

10.166,21

9.011,98

56.443,44

12.097,79

4.1.7

Refaceri carosabil

189.725,86

40.664,84

36.047,91

225.773,77

48.391,16

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

439.758,15

94.255,43

83.554,05

523.312,20

112.163,97

4.1.9

Construcții rețele termice

65.024,88

13.937,09

12.354,73

77.379,61

16.585,14

1.1.10

Realizare clădire modul termic

121.000,00

25.934,50

22.990,00

143.990,00

30.862,05

1.1.11

Sistem transmitere date

10.000,00

2.143,35

1.900,00

11.900,00

2.550,58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

188,374.30

40,375.15

35,791.12

224.165,42

48.046,43

4.2.1

Montaj module termice

188.374,30

40.375,15

35.791,12

224.165,42

48.046,43

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită

685.239,42

146.870,59

130.195,49

815.434,91

174.776,01

MC


^Cemhcanonj


TC>Ț A C1

NGINEERINC i

Nr. certificat: 4213

ISO 9001:2015

montaj

4.3.1

Achiziție module termice

685.239,42

146.870,59

130.195,49

815.434,91

174.776,01

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

2.540,0

544.41

482,60

3.022,60

647,84

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total CAP. 4

3.197.710,92

685.380,43

607.565,07

3.805.276,00

815.602,71

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

34.149,27

7.319,37

6.488,36

40.637,63

8.710,06

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26.268,67

5.630,.29

4.991,05

31.259,72

6.700,04

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.880,60

1.689,09

1.497,31

9.377,92

2.010,01

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29.237,16

6.266,54

5.555,06

34.792,22

7.457,18

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12.691,15

2.720,15

-

12.691,15

2.720,15

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.538,23

544,03

-

2.538,23

544,03

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a

Constructorilor - CSC

11.607,79

2.487,95

-

11.607,79

2.487,95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

2.400,00

514,40

456,00

2.856,00

612,14

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

68.341,13

14.647,88

12.984,82

81.325,95

17.430,97

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

-

Total CAP. 5

131.727,57

28.233,79

25.028,24

156.755,80

33.598,21

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3.200,00

685,87

608,00

3.808,00

816,19

6.2

Probe tehnologice si teste

5.858,49

1.255,68

1.113,11

6.971,61

1.494,26

Total CAP. 6

9.058,49

1.941,55

1.721,11

10,779,61

2,310,44

TOTAL GENERAL

3.557.842,67

762.569,16

675.990,11

4.233.832,78

907.457,30

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.538.229,06

544.030,58

482.263,52

3.020.492,59

647.396,39

Cheltuielile pentru lucrările necesare privind racordarea la SACET Bacău a celor două obiective care fac obiectul prezentului studiu, având la bază valorile medii pe categorii de lucrări, sunt determinate după cum urmează:

 •  Cap. 1. - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • 1.1.   Obțin erea teren ului

Se includ cheltuieli pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii, exproprieri, despăgubiri, scoaterea definitivă din circuitul agricol, etc. - Nu este cazul.

 • 1.2.   Amenajarea terenului

Se includ cheltuieli pentru lucrările de demolări, dezafectări, evacuări materiale rezultate, devieri de rețele de utilități, defrișări, devieri cursuri de apă, strămutări de localități sau monumente istorice, etc.

Nu este cazul.

 • 1.3.   Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Se includ cheltuieli pentru lucrări și acțiuni de protecție a mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor-plantare copaci, reamenajare spații verzi.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucrărilor de refacere a spațiilor verzi afectate de realizarea lucrărilor de montaj conducte preizolate. Valoarea estimată pentru subcapitolul 1.3 este de 2.028,90 lei, fără TVA.

Valoarea totală pentru capitolul 1 este de 2.028,90 lei, fără TVA.

 •      Cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Se includ cheltuielile pentru asigurarea cu utilități necesare funcționării obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități. La acest capitol sunt cuprinse estimările privind racordarea la utilități a rețelelor de termoficare. Nu este cazul.

Valoarea totală pentru capitolul 2 este de 0,00 lei, fără TVA.

 •  Cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • 3.1. Studii

 • 3.1.1. Studii de teren

Cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, etc. ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

Pentru proiectarea rețelelor termice și a modulelor termice, vor fi necesare obținerea de ridicări topografice. Valoarea acestui subcapitol este de 11.500,00 lei, fără TVA.

 • 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - Nu este cazul

 • 3.1.3. Alte studii specifice - Nu este cazul

Valoarea considerată la subcapitulul 3.1 este de 11.500,00 lei, fără TVA.

 • 3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații

Valoarea considerată la subcapitulul 3.2 este de 2.400,00 lei, fără TVA.

 • 3.3. Expertiză tehnică - Nu este cazul

 • 3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor Nu este cazul

 • 3.5. Proiectare

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (P.Th., D.E., D.T.A.C., documentații economice), a documentațiilor de obținere avize/acorduri utilități, certificat de urbanism și autorizația de construire, precum și plata verificărilor de proiecte. De asemenea, sunt incluse și valorile privind asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor.

Având în vedere Ord. ll/N/1984 MLPTL privind tarifele de proiectare la fazele corespunzătoare de proiectare, valorile estimate pentru plata verificatorilor de proiecte autorizați MLPTL, valorile estimate de experții tehnici de proiecte autorizați MLPTL pentru întocmirea rapoartelor de expertiză necesare spargerilor la intrările în clădiri, valorile estimate privind întocmirea proiectelor pentru securitatea muncii, precum și valorile estimate privind întocmirea proiectelor pentru semnalizarea rutieră, rezultă valoarea totală de proiectare care se estimează la 134.550,00 lei, fără TVA.

 • 3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

Se includ cheltuieli pentru organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice - proiectare, materiale sau/și echipamente, lucrări.

Valoarea acestui subcapitol este de 1.600,00 lei, fără TVA.

uroȚ ' C

RNGbEERINi

 • 3.7. Consultanță

Se includ cheltuieli pentru consultanță privind managementul proiectului pe perioada implementării proiectului precum și cheltuielile privind auditarea Proiectului și cheltuieli de publicitate.

Estimarea valorii necesare este realizată în baza determinării numărului de experți necesari bunei desfășurări a contractelor de execuție, și a tarifelor medii existente pe piață.

Valoarea considerată la capitolul 3.7 este de 18.766,80 lei, fără TVA.

 • 3.8. Asistență tehnică

Se includ cheltuieli, pentru plata serviciilor de asistență tehnică privind supervizarea lucrărilor pe parcursul derulării contractelor de execuție. Având în vedere numărul de experți, diriginți de șantier etc. necesari la supervizarea lucrărilor, s-a estimat o valoare de 48.500,00 lei, fără TVA.

Valoarea totală pentru capitolul 3 este de 217.316,80 lei, fără TVA.

Cap. 4. - Cheltuieli pentru investiția de bază

 • 4.1 Construcții și instalații

Se cuprind cheltuieli pentru execuția obiectelor lucrării: lucrări de montaj a conductelor (inclusiv achiziția conductelor și elementelor de conductă preizolate), de desfaceri, refaceri străzi, alei, trotuare, terasamente, lucrări de construcții pentru rețele termice, lucrări de montaj a instalațiilor de supraveghere, lucrări de montaj și achiziție robineți, realizare clădiri module termice etc.

 • 4.1.1 Achiziție elemente de conducte preizolate și servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.1 este de 1,133,138.44 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă valoarea de achiziție a tuturor elemetelor preizolate obținută conform ofertelor de produse preizolate..

 • 4.1.2 Montaj elemente de conducte preizolate

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.2 este de 154.341,41lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din suma dintre:

produsul dintre valoarea medie obținută din analiza pieții la lucrările executate la rețelele termice primare funcție de secțiunea transversală a conductelor și lungimea/secțiunea transversală a rețelelor termice primare care se vor monta;

 • 4.1.3 Achiziție robineți

MC

p/j-.irrmrnj

Nr «rtfficit. 2629

ISO 14001:2015

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.3 este de 54.896,56 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă valoarea de achiziție a tuturor robineților necesari realizării investiției.

 • 4.1.4 Montaj robineți

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.4 este de 5.131,20 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă valoarea tuturor robineților necesari realizării investiției.

4.1.S Monitorizare avarii conducte preizolate

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.5 este de 101.109,23 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă evaluarea lucrărilor necesare realizării sistemului de supraveghere a nivelului umidității izolației și localizării eventualelor defecte precum și achiziția unui sistem portabil de măsurare a umidității, în caz de avarie.

 • 4.1.6 Desfaceri carosabil

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.6 este de 47.431,47 lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucrărilor de desfacere a părții carosabile/alei afectate de realizarea lucrărilor de montaj conducte preizolate și a clădirii modulelor termice.

 • 4.1.7 Refaceri carosabil

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.7 este de 189.725,86 lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucrărilor de refacere a părții carosabile/alei afectate de realizarea lucrărilor de montaj conducte preizolate și a clădirii modulelor termice..

 • 4.1.8 Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.8 este de 439.758,15 lei, fără TVA.

 • 4.1.9 Construcții rețele termice

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.9 este de 65.024,88 lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucrărilor de realizare a construcțiilor necesare susținerii punctelor fixe, a căminelor de racord/golire precum și construcțiilor necesare realizării de suporți metalici de susținere a conducte lor preizolate.

 • 4.1.10 Realizare clădire module termic

Valoarea considerată la subcapitulul 4.1.10 este de 121.000,00 lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucrărilor de construcții a clădirilor unde vor fi amplasate modulele termice de la Spitalul Județean.

Pagina 48 din 90

$

PuHO


a rr 'ngiKeering


Nr certificat 4213

ISO 9001:2015

 • 4.1.11 Sistem transmitere de datec

Valoarea considerată la subcapituluI 4.1.11 este de 10.000,00, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucrărilor necesare pentru integrarea în sistemul de dispecerizare existent, a acestor surselor noi (module termice).

Valoarea estimată pentru subcapitolul. 4.1. este de 2.321.557,20 lei, fără TVA.

 • 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice șifucționale

Valoarea considerată la subcapitulul 4.2 este de 188.374,30 lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru acest subcapitol rezultă din evaluarea lucarilor de montaj a modulelor termice.

 • 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Valoarea considerată la subcapitulul 4.3 este de 685.239,42 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă valoarea de achiziție a tuturor modulelor termice.

 • 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Nu este cazul.

  • 4.5. Dotări

Se cuprind cheltuieli necesare pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe/obiecte de inventar: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Valoarea este de 2.540,0lei.

 • 4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea activelor necorporale: drepturi la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate. - Nu este cazul.

Valoarea totală pentru capitolul 4 este de 3.197.710,92 lei, fără TVA.

Cap. 5. - Alte cheltuieli

 • 5.1. Organizarea de șantier

 • 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Se cuprind cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajări la construcții existente pentru vestiare, grupuri sanitare, depozite de materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, împrejmuiri, panouri de prezentare, etc., inclusiv cheltuieli de desființare de șantier. Aceste cheltuieli se estimează, la o valoare de 26.268,67 lei, fără TVA.

uftoT i'i P

Pngheerin

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

Se cuprind cheltuieli pentru obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, întreruperea temporară a rețelelor de distribuție apă, agent termic, gaze naturale, circulației rutier, feroviare, costul energiei electrice sau a apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata execuției, costul transportului muncitorilor, paza șantierului etc. Aceste cheltuieli se estimează la o valoare de 7.880,60 lei, fără TVA.

Valoarea totală pentru subcapitolul 5.1 este de 34.149,27 lei, fără TVA.

 • 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanțatoare, cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrării, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, cota aferentă Casei Sociale a Constructorului, taxe pentru acorduri și avize, taxe pentru autorizația de construire, valoarea primelor de asigurare din partea autorității contractante, etc.

 • 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare - Nu este cazul.

 • 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

Această taxă reprezintă 0,5% din valoarea totală a lucrărilor de C+M, adică 12.691,15 lei, fără TVA;

 • 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Această taxă reprezintă 0,1% din valoarea totală a lucrărilor de C+M, adică 2.538,23 lei, fără TVA;

 • 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Această taxă reprezintă 0,5% din valoarea totală a lucrărilor de la supcapitolul 4.1. - Construcții, adică 11.607,79 lei, fără TVA;

 • 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

Aceaste taxe sunt evaluate la o valoare de 2.400,00 lei, fără TVA;

Valoarea totală pentru subcapitolul 5.2 este de 29,237.16 lei, fără TVA.

 • 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

Estimarea se face procentual din cheltuielile prevăzute la subcapitolele 1.2. și 1.3., capitolele 2, 3 și 4 în funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

Ținând seama de complexitatea lucrărilor se estimează o valoare de 2% din suma subcapitolelor și capitolelor menționate, adică 68.341,13 lei, fără TVA.

 • 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate - Nu este cazul.

F7 L>FiO^ A l/ngiseering n&WSi

Valoarea totală pentru capitolul 5 este de 131.727,57 lei, fără TVA.

Cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice, precum și predare la beneficiar

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Aceste cheltuieli se estimează la o valoare de 3.200,00 lei, fără TVA.

 • 6.2. Probe tehnologice și teste

Ținând seama de complexitatea lucrărilor se estimează o valoare de 5.858,49 lei, fără TVA;

Valoarea totală pentru capitolul 6 este de 9.058,49 lei, fără TVA.

 • 3.5. Grafic orientativ de realizare a investiției

Eșalonarea fizica și valorica a lucrărilor de realizare a investiției este prezentata în graficul din

anexa la prezentul Studiu de Fezabilitate, având ca principali indicatori următoarele:

• Durata investiției = 12 luni (An 2019).

Tabel nr. 8

GRAFIC DE EȘALONARE al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Dezvoltarea pieței de energie termica - Etapa III - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica"

Subcap.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

Număr luni

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amena

area terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: refaceri spații verzi

2,028.90

1,014.45

1,014.45

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnic:

i

3.1

Studii

11,500.00

O q o o in vi

V

3.2

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de

2,400.00

2,400.00

Cod document: C994-Mem.Th-Ec/SF Bc - A4.07.18. Rev. 1                                         Pagina 51 din 90

avize, acorduri și autorizații

3.5

Proiectare

O o d

LD LA

m

T—1

O in rs 00

T—

d

CM

c ir

tc cr

V"

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

O o o o

iH

O O o o

rM

3.7

Consultanță

O oo d IO r*

00

T—1

CM q d rM

00 rî

m o

T—1

o>

co

m

q rM

Ch ro

m

q rM

q co

o rț 00

CM <—i

3.8

Asistență tehnică

O o

o o LO co'

"e

O O o LD rM

CM

o o d LH cm

'5t rM

CAPITOLUL 4-Cheltuieli

sentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

o' CM r< LH lo

rM Ol cn cm

00 in cri co

CM oo“

co

O CM F< r-rn

CA O

CM rM ai ID in d

in

O rM K r-cn rn O r*.

din care

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asigu ratare de furnizorii de elemente preizolate

00 co rM

on CO rM

r-1

CM rM di O m d

in

CM rM ai lX> in d ID in

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

O rq

h-co oo*

00 rM

m rM r< co rM

Oi

in rM l<

00 rM

Oi

4.3

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

rM ** oi m

CM

LA

00

rM

ai rM q rM ’T m

T—1 ai rM q cm' 'St m

4.5

Dotări

2,540.0

2,540.0

CAPITOLUL 5 -

Alte c

îeltuieli

5.1

Organizare de șantier

34,149.27

10,244.78

1

23,904.49

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29,237.16

I

2,500.00

26,737.16

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

68,341.13

68,341.13

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3,200.00

-

3,200.00

6.2

Probe tehnologice si teste

5,858.49

5,858.49

TOTAL GENERAL

3,557,842.67

1,600.00

t

36,897.53

1

120,808.53

358,478.36

1

1,169,389.53

1

915,669.96

1

954,998.77

 • 4.MANAGEMENTUL RISCURILOR INDUSTRIALE

  • 4.1. Managementul riscurilor tehnice/tehnologice

Lista actelor normative aplicabile în scopul reducerii/eliminării riscurilor tehnice/tehnologice:

 •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu

modificările și completările ulterioare (HGR nr. 675/2002, HGR nr. 1231/2008);

Pagina 53 din 90

eb

 •  HGR nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții;

 •  HGR nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare (HGR nr. 1168/2005);

 • Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 2969/2008: Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate, ale căror prevederi se refera la echipamente sub presiune;

 •  Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare (HGR nr. 1407/2008);

 •  HGR nr.752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piața a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, cu modificările și completările ulterioare (HGR nr. 461/2006);

 • Hotărârea Guvernului României nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (Anexa 1 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești - NTPA 011/2002. Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA 002/2002. Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate și orășenești în receptorii naturali - NTPA 001/2002), cu modificările și completările ulterioare;

 •  OGR nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;

 •  Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea OUG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;

 • Ordinul Ministrului Industriei și Comerțului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea lucrărilor de montaj;

 •  PE (Prescripție Energetica) 224/1989 - Normativ pentru proiectarea instalațiilor termomecanice ale termocentralelor;

In conformitate cu "Normativul privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor industriali, agricoli și urbani" - PE 212/87, consumatori alimentați cu căldură din prezentul proiect se încadrează în grupa C, categoria a lll-a, pentru care se admit întreruperi de pană la 12 ore,

respectiv se admite limitarea cantității de căldură livrată cu pană la 50% pe durata remedierii sau a manevrelor necesare înlăturării consecințelor defecțiunii. în cazul consumatorilor de față, întreruperea furnizării căldurii nu conduce la deteriorări de echipamente sau pierderi de producție, astfel încât, în conformitate cu prevederile "Normativului privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționarea instalațiilor energetice" - PE 013/94 nu este necesar un calcul al indicatorilor de siguranță.

Rețelele prin care se alimentează consumatorii se încadrează intr-un sistem centralizat prevăzut cu scheme de protecție la depășiri accidentale de parametri și scheme de dotare cu aparate pentru supravegherea și controlul funcționării rețelelor în regim normal și de avarie, în scopul măririi siguranței în funcționare.

Factorii de risc tehnic/tehnologic asupra rețelelor termice

 • Defectare pompelor de termoficare urbana;

 •  Incompatibilități intre echipamentele nou prevăzute și sistemele existente;

 •  Fisurarea conductelor de transport;

 • întreruperea alimentarii cu energie electrica a pompelor de termoficare/ circulație pentru încălzire din MT-uri;

 •  Blocarea armaturilor;

 •  Blocare supape/dispozitive de siguranța (închizător hidraulic);

 • Metode de proiectare neadecvate;

 •  Proiectare fără respectarea Prescripțiilor Tehnice, ISCIR etc., în vigoare;

 • Achiziționarea de elemente preizolate necorespunzătoare parametrilor de funcționare impuse;

 • Achiziționarea de elemente preizolate neagrementate sau cu alte caracteristicii decât cele prevăzute în proiectul tehnic sau/si detalii de execuție;

 •  Nerespectarea tehnologiei de montaj a sistemului preizolat;

 • Execuția sudurilor de către sudori neautorizați pentru procedeul impus;

 • Utilizarea de utilaje și echipamente pentru sudura necorespunzătoare din punct de tehnic;

 • Nerespectarea instrucțiunilor producătorului de montare a compensatorilor tip „one-time".

 • Manevre greșite de golire a rețelei (fără deschiderea aerisirilor, ceea ce conduce la fenomenul de „vidare" și „sugere" a conductelor.

 •  Neefectuarea verificărilor sudurilor în conformitate cu proiectul;

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/B50/JO,06.2011; CUI 2B745910

MC

Nr certiflcit . 262&

IS014001:2015


 • Neefectuarea probelor de presiune și etanșare conform prevederilor proiectului.

Masurile de prevenire a riscurilor

 •  Respectarea normativelor de proiectare și a prevederilor legale în faza de proiectare, operare și reparații;

 •  Respectarea proiectului din punct de vedere al detaliilor de execuție și a caracteristicilor de calitate stabilite în acesta și a producătorului elementelor sistemului preizolat;

 • Verificarea și menținerea în funcțiune a funcției AAR „anclanșarea automata a rezervei,, la pompele de termoficare din sursa de producere a energiei termice CET Bacău l-Chimiei, aparținând S.C. Thermoenergy S.A. Bacău.

 • Verificarea dispozitivelor de siguranța din rețeaua de transport conform reglementarilor ISCIR;

 • Execuția manevrelor în rețele termice în conformitate cu instrucțiunile de lucru și manualele de operare ale executantului lucrării de reabilitare, manuale ce trebuie verificate și însușite de către operatorul rețelei.

 • •  Execuția lucrărilor cu personal calificat și sudori autorizați.

 • • Folosirea unor echipamente de sudura corespunzătore din punct de vedere tehnic și adaptate tipului și procedeului de sudura aplicat.

 •  Efectuarea verificărilor și probelor prevăzute în proiectul tehnic în Planul Calității.

 •  Efectuarea anuala a probei de presiune a rețelei termice de transport.

 • 4.2. Managementul riscurilor la incendiu

Acte normative aplicabile

 •  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normei generale de apărare împotriva incendiilor;

 • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civila;

 • HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

L?H(J

pNGl

 •  Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea incendiilor;

 • Ordinul nr.138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor - DGPSI - 005;

 •  PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice;

 •  Normativ pentru prevenirea și stingerea incendiului pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații - indicativ C300-1994.

 •  PE 006/1981 - Instrucțiuni generale de protecție a muncii pentru unitățile MEE.

 •  PE 009/93. Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice. Volumul II. Norme privind dotarea cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipamente de protecție și substanțe chimice destinate prevenirii și stingerii incendiilor. București -1994;

 •  PE 013/1994 - Normativ privind metodele și elementele de calcul a siguranței în funcționarea instalațiilor energetice.

 •  PE 215/1974 (cu modificările 1/1979, 2/1985, 3/1993) - Regulament privind exploatarea și întreținerea rețelelor de termoficare;

 •  P118 -1999 - Normativ de siguranță Ea foc a construcțiilor și MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118/99 - Siguranța la foc a construcțiilor;

 •  PE 204/90 - Instrucțiuni privind exploatarea și întreținerea punctelor termice.

Factori de risc

In timpul exploatării rețelelor termice nu exista risc de incendiu. în perioada execuției lucrărilor factorii de risc de incendiu pot fi următorii:

 •  manipularea produselor inflamabile (diluanți, vopsele, etc.);

 • executarea lucrărilor de sudura;

 •  manipularea necorespunzătoare a combustibilului pentru utilajele din

 •  dotare;

 • factorul uman prin nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.

Masuri de prevenire a riscurilor:

 • menținerea curățeniei la locurile de munca,

 • îndepărtarea eventualelor resturi de soluții inflamabile,

 • alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face numai la stații de alimentare special amenajate,

 •  instruirea periodica a personalului de execuție privind riscurile existente și masurile de intervenție în caz de incendiu,

 •  execuția lucrărilor se va organiza astfel încât sa nu se blocheze căile de acces necesare pentru intervenție în caz de incendiu.

 • 4.3. Managementul riscurilor de accidentare și a bolilor profesionale

Acte normative aplicabile

• Legea 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 300 din 02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă;

Factori de risc

 •  Neutilizarea de către personal a echipamentului individual de protecție și alte mijloace de protecție acordate personalului;

 •  Nerespectarea instrucțiunilor și normelor de protecția muncii specifice locului de munca;

 •  Utilizarea de echipamente tehnice necorespunzătoare din punct de vedere al prevederilor din normele, standardele și din alte reglementari referitoare la protecția muncii;

 •  Nerespectarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor și a tehnologiilor de lucru specifice; Desfășurarea activității fără autorizație din partea inspectoratului teritorial de munca, pentru funcționarea unității în condițiile legii din punct de vedere al sănătății și securității în munca;

Pagina 58 din 90

5^

 •  Lipsa masurilor tehnice, sanitare și organizatorice de securitate a muncii, corespunzător condițiilor de munca și factorilor de mediu specifici locului de munca sau nerespectarea acestora;

 •  Neelaborarea de reglementari proprii pentru aplicarea normelor de protecția muncii, corespunzător condițiilor specifice de desfășurare a activității la locul de munca;

 •  Lipsa de instruire a personalului privind masurilor tehnice, sanitare și organizatorice ce trebuie aplicate pentru conformitatea cu prevederile legii în domeniul sănătății și securității în munca și a riscurilor la care se expun la locul de munca,precum și asupra masurilor de prevenire necesare;

 • Angajarea de persoane neautorizate pentru exercitarea de meserii la care sunt prevăzute în mod expres prin normele de sănătate și securitate în munca, condiții speciale de autorizare;

 •  Personalul nu primește materialele igienico-sanitare, corespunzătoare locului de munca și pe cele necesare pentru intervenție în cazul unui accident.

 •  Lipsa controalelor medicale ale personalului.

 •  Folosirea de schele necorespunzătoare la execuția lucrărilor de montaj;

 •  Circulație în zonele cu sarcini ridicate în cârligul instalațiilor de ridicat;

 •  Circulația pe podește cu urme de ulei sau motorina;

 •  Legarea necorespunzătoare a sarcinilor la dispozitivele de ridicat, sau folosirea unor cabluri de legătura neconforme.

Masuri de prevenire a riscurilor:

Pe perioada de operare se vor respecta toate reglementările interne / instrucțiunile / procedurile de operarea existente la operatorul S.C. Thermoenergy, specifice sistemului de rețele termice si ale consumatorilor ce se racordează, referitor la instalațiile din incintele acestora.

Pe perioada execuție a lucrărilor se vor lua următoarele masuri:

 • Toate operațiile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrării.

 • Se vor prevedea avertizoare de pericol în zonele care prezintă pericol de accidentare;

 •  Se vor efectua instructaje cu personalul implicat în realizarea lucrărilor astfel încât sa se cunoască riscurile și masurile de prevenire pentru fiecare meserie și loc de munca;

 •  Cablurile de legare trebuie sa corespunda sarcinii care se ridica;

 •  Sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de către muncitorii instruiți în acest scop și numiți prin decizie drept "legatori de sarcina";

DUICĂ D. fRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1350/30.06.2011; CUI 28745910


Management]

I Certihutx>nj


T^uroT A f'

■^tNGI.MEER^Îi


Nr certificat. 4213 ISO 9001:2015


 •  Se va controla în timpul ridicării și deplasării sarcinii:

o stabilitatea (echilibrul) sarcinii;

o îmbinările cablurilor;

o eventualele tendințe de alunecare a legăturilor;

o balans al sarcinii.

 • Se vor prevedea avertizoare de pericol în zonele care prezintă posibilitatea de accidentare;

 •  Nu se va lucra sub sarcina ridicata în cârligul instalațiilor de ridicat;

 •  Personalul va folosi echipamentul individual de protecție din dotare, adecvat meseriei pe care o executa;

 •  Se vor lua masurile necesare în cazul lucrărilor cu foc deschis și tăierea cu flacăra;

 •  Lucrările de sudura vor fi efectuate de sudori autorizați conform prescripțiilor tehnice ISCIR în vigoare;

 • Se va interzice accesul persoanelor străine în zonele de montaj sau exploatare;

 • Se va asigura însușirea temeinica de către întregul personal a masurilor de prevenire a accidentelor de munca și îmbolnăvirilor profesionale;

 • In fiecare loc de munca se vor afișa instrucțiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de munca și îmbolnăvirilor profesionale, precum și interdicțiile privind efectuarea unor manevre sau utilizarea unor metode necorespunzătoare de lucru.

 • Se vor monta platforme și podețe de acces peste canalele deschise la intrările în incintele consumatorilor;

 • Toate canalele termice deschise vor fi împrejmuite cu benzi de avertizare, iar pe perioada de noapte vor fi semnalizate luminos.

5.SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții rezida din faptul ca cei doi consumatori se racordează la SACET sunt instituții publice de interes general (spital si școala) ceea ce creaza certitudinea menținerii consumului de energie termica.

 • 5.1. Egalitatea de sanse

Realizarea lucrărilor de racordare la SACET ce face obiectul prezentului studiu asigura egalitatea de sanse a tuturor locuitorilor/institutiilor publice si agenti economici din Municipiul Bacau racordați/

care se pot racorda la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, prin aceea ca vor avea asigurat un serviciu sigur, la preturi suportabile, astfel incât sa aiba confortul termic funcție de necesității acestora.

In ceea ce privește prezentul proiect, ca principiu de elaborare, implementare, management si identificare a grupurilor tînta, va asigura in toate etapele sale egalitatea de sanse si egalitatea de gen, luandu-se in considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferința pe baza de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica contagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizata precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, inlaturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, in condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vieții publice.

Principiul egalitatii de sanse este respectat in cadrul acestui proiect in toate fazele sale de derulare, astfel:

 •  In faza de implementare a proiectului, va fi luata în considerare egalitatea de sanse atat la nivelul constituirii echipei de proiect, cat si in ceea ce privește implicarea resurselor umane in diferite momente de derulare a proiectului;

 •  In ceea ce privește managementul proiectului, in stabilirea echipei de management vor fi utilizate aceleași criterii de competenta pentru selecție, urmarindu-se pe cat posibil realizarea unui echilibru intre numărul de barbati si femei participanti;

 •  In stabilirea grupurilor tinta ale proiectului, s-au luat in considerare toti cetățenii, indiferent de etnie, sex, religie, dizabilități, vârstă. De rezultatele implementării proiectului vor putea beneficia toate aceste categorii de populație, fara discriminare si fara a li se îngrădi in vreun fel drepturile si libertățile fundamentale.

 •  In atribuirea contractelor de achiziții publice ce se vor încheia pentru execuția proiectului, se vor respecta principiile de nediscriminare, tratament egal, transparenta, conform OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare. Aceste principii de egalitate, nediscriminare si transparenta in faza de achiziții sunt repectate prin aceea ca la procedurile de contarcatre ce se vor organiza, vor putea participa toate persoanele fizice si juridice care îndeplinesc prevederile legislației romane si europene in domeniul achizițiilor publice.Pe

MC

Nr certificat. 2629

ISO 14001:2015

parcursul pregătirii si desfășurării procedurilor de contractare, egalitatea de sanse se va manifesta prin:

q In elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea si execuția lucrărilor, se respecta principiul neutralitatii tehnologice astfel ca nu se vor face referiri la producători sau mărci ale echipamentelor/materialelor necesare pentru implementarea proiectului.

o Criteriile de calificare a ofertantilor la procedurile de contractare (licitații, cererii de oferta,etc) nu vor fi restrictive si vor tine seama numai de natura si complexitatea contractului ce urmeaza a se incheia; acestea vor fi publice.

o Toata documentația de atribuire aferenta achizițiilor prevăzute prin proiect vor fi făcute public pe SEAP (www.e-licitatie.ro ), astfel incat toti operatorii care indeplinesc condițiile vor avea acces la informație.

o In cazul primirii de clarificări asupra documentație, Autoritatea Contractanta (Municipiul Bacău) va face public pe SEAP răspunsurile la clarificări.

o Pentru evaluarea ofertelor se va întruni o Comisie de evaluare, pentru evaluarea obiectiva a ofertelor primite.

o Evaluarea ofertelor se va face numai pe baza cerințelor din caietul de sarcinii si a criterilor de evaluare care sunt precizate in Documentația de atribuire ce a fost făcută publica prin postare pe SEAP.

o Orice persoana care este sau poate fi lezata ca urmare a deciziilor Autorității Contractante (Municipiul Bacău), pe parcursul derulării procedurii de contractare are dreptul sa conteste aceste decizii;

o Anunțul de atribuire pentru fiecare contract va fi postat pe SEAP.

In faza de execuție a lucrărilor, egaliatea de sanse se manifesta prin:

o generarea de noi locuri de muncă, ce vor putea fi ocupate fara restricții de sex, etnie, rasa, religie, etc, de către orice persoana care are calificările si indeplineste cerințele specifice locurilor de munca noi create.

o se implementează masuri pentru evitarea accidentării populației riverane zonelor in care se executa lucrările si a acesului normal in locuințe. Astfel, se vor monta platforme și podețe de acces peste canalele deschise la intrările în incintele consumatorilor, platforme care vor avea mana curenta si vor fi astfel montate incât sa poata fi folosite si de către persoanele cu handicap. Canalele termice deschise pe perioada lucrărilor vor fi semnalizate.

o programul de lucru în timpul execuției lucrărilor se va stabili astfel incât populația sa nu fie deranjata de zgomot in timpul orelor de odihna, iar in restul timpului nivelul zgomotului nu va depăși valoarea de 60 db.

o Identificarea de către Antreprenor a tuturor riscurile potențiale de accidentare si îmbolnăvirii profesionale a personalului care executa lucrarea si sa ia masurile necesare pentru evitarea acestora, incepând cu instruirea personalului, asigurarea acestuia cu echipament specific de munca, respecatrea orelor de program si de odihna.

6.IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

întrucât obiectul studiului il reprezintă lacordarea de noi consumatori la SACET se va prezenta impactul acestuia asupra mediului înconjurător.

 • 6.1. Emisii în aer

Conform directivei 2010/75/CE, de modificare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalațiile de ardere de dimensiuni mari, începând 01.01.2016, instalațiile mari de ardere din S.C. Thermoenergy Bacău, care reprezintă sursa de producere a energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu căldura din Bacău, funcție de combustibul ars (gaze naturale sau CLU), trebuie sa se încadreze în următoarele valori limita (VLE) a concentrațiilor de emisii:

Tabel nr. 9

Instalație mare de ardere/Putere termica

Combustibil utilizat

Legislație

Substanța poluanta

SO2

NOx

Pulberi (PM)

co

[mg/ Nm3gaz uscat cu conținut de O2=3%]

[mg/ NmNm3gaz uscat cu conținut de O2=3%]]

[mg/ Nm3gaz uscat cu conținut de O2=3%]]

[mg/ Nm3gaz uscat cu conținut de

O2=3%]]

IMA 3(CAF Pt=116 MWt

Gaze naturale

Directiva 2010/75/CE de modificare a Directivei 2001/80/CE Anexa V partea 1

35

100

5

100

CLU(pacura)

Directiva

350

450

30

-

(consum ocazional numai in lipsa gazelor naturale)

2010/75/CE de modificare a Directivei 2001/80/CE Anexa V partea 1

.

..

Odata cu finalizarea lucrărilor din proiectul finantar POS Mediu, privind instalarea de echipamente noi si anume un grup in ciclu mixt gaze-abur cu putere de 10,8 MWe si 14 MWt, 2 cazane de abur avand fiecare un debit de lOt/h); cazanele, chiar daca nu reprezintă instalații mari de ardere, avind implementate masurile primare pentru reducerea formarii de NOx, se vor încadra in valorile limita (VLE) pentru emisiile poluante ce trebuie respectate incepând cu 01.01.2016. Similara este situația si a turbina cu gaze (ITG) din CET Bacău l-Chimiei. CAF (IMA 3) a fost reabilitat numai pentru concentrația emisiei de NOX la funcționarea pe gaze naturale de 200 mg/Nmc gaze arse uscate cu concentrație de 02=3%.

Prin realizarea proiectului consumatorii Spitalul Județean si Colegiul Economic vor fi alimentați cu energie termica ce va fi produsa in sistem de cogenerare de înalta eficienta, care contribuie la reducerea consumului de combustibil comparativ cu producerea energiei electrice si termice in susre separate.

Reducerea de combustibil va fi de 2179,7 mii mc/an, adica la o putere calorifica de 8240 Kcal/1000 Nm3 a gazelor naturale reprezintă 75,2 Tj.

Cantitatile de emisii de gaze cu efect de sera si alții poluanti care se reduc ca urmare a economiei de combustibil ce rezulta ca efect ca efect al producerii energiei termice de înalta eficienta se prezintă astfel:

Tabel nr. 10

Poluant

U.M

Cantitate redusa

Gaze cu efect de sera(CO2)

t/an

4219

Dixid de azot(NOx):

t/an

5,45

Bioxid de sulf (SO2):

t/an

2,63

Pulberi:

1____________________________________________________________________________________________________________________________________

t/an

0,376


A P'

NGthlEERIfeK i WS:

Cantitatile de mai sus s-au calculat pe baza cantitatii de combustibil si a factorilor de emisie pentru fiecare poluant asa cum este prezentat in capitolul Determinarea efectelor investiției.

Pe perioada executării lucrărilor ce fac obiectul investiției, sursele de poluare vor fi:

 •  zgomotul și vibrațiile produse de utilajele de execuție;

 •  emisii fugitive de praf provenite din manipularea materialelor și din alte activitățile de montaj specifice (ex. taiere, șlefuire, perforare etc.).

 • emisiile de bioxid de carbon produs de utilajele de execuție care folosesc motoare cu ardere interna (ex. camioane, excavatoare etc.), sau de mici echipamente (aparate de sudura cu flacăra oxiacetilenica).

Datorită faptului ca sursele acestor emisii nedirijate, cu înălțimi reduse, sunt aflate în general aproape de nivelul solului, zona de impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă și va fi reprezentată de zonele în care vor fi realizate lucrările de montaj a conductelor preizolate ce compun rețeaua primara de racord.

Valorile concentrațiilor poluanților generați ca urmare a lucrărilor, (pulberi din manevrarea pământului și altor materiale pulverulente și emisii de la utilaje și mijloacele de transport) vor scădea rapid odată cu creșterea distanței față de zonele în care vor fi executate acestea.

Chiar dacă lucrările de investiție se desfășoară în intravilanul Municipiului Bacău (zone cu receptori sensibili), impactul asupra calității aerului va fi redus, va avea loc la nivel local și va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfășurare a lucrărilor la tronsoanele respective. De asemenea, schimbarea în timp a poziției surselor de emisie (datorită schimbării zonei de lucru) va determina un impact local neglijabil pe termen lung și o probabilitate scăzută de apariție a unor valori mari ale concentrațiilor pe termen scurt.

 • 6.2. Emisii în apa

In rețelele termice nici în perioada de exploatare și nici în perioada de execuție a lucrărilor nu vor fi generate ape uzate.

Trebuie menționat că, în caz de intervenții, reparații, realizare de noi rețele termice primare și secundare se vor goli în sistemul de canalizare al Municipiului Bacău. Apa din rețea este dedurizată și degazată, încadrându-se în valorile limită ale indicatorilor de calitate pentru evacuarea apelor în sisteme de canalizare.

 • 6.3. Emisii în sol

Pe perioada executării lucrărilor de montare a conductelor si a modulelor termice, formele de impact identificate asupra solului și subsolului pot fi:

 • înlăturarea stratului de sol vegetal și pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil in cazul unei depozitari neadecvate;

 • deteriorarea profilului de sol pe o adâncime de maxim 1,4 m prin săparea de șanțuri pentru montajul conductelor.

 •  deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol de la utilajele si mijloacele de transport.

Deși se va produce o ocupare provizorie a terenului pentru realizarea lucrărilor, impactul este considerat unul minim, reconstrucția ecologică a zonelor ocupate fiind obligatorie.

Solul vegetal (fertil) decopertat va fi depozitat separat de solul care va rezulta din săparea șanțurilor, fie în cadrul organizării de șantier, fie în altă locație stabilită de comun acord cu autoritățile locale și va fi utilizat la finalizarea lucrărilor pentru reconstrucția ecologică a zonelor. De asemenea, solul care va rezulta din săparea șanțurilor va fi depozitat, fie în cadrul organizării de șantier, fie în altă locație stabilită de comun acord cu autoritățile locale și va fi utilizat după montare noilor conducte la umplerea șanțurilor, în vederea aducerii terenului la starea inițială.

Activitățile specifice șantierului implică manipularea unor substanțe poluante pentru sol și subsol. în categoria acestor substanțe trebuie incluși carburanții, pulberile antrenate de apele din precipitații și/sau curenții de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu carburanți reprezintă activități potențial poluatoare pentru sol și subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea acestuia în teren.

O altă sursă potențială de poluare dispersă a solului și subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în zonele de lucru. Utilajele, din cauza defecțiunilor tehnice, pot pierde carburant și ulei.

Neobservate și neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului și subsolului.

Având în vedere cele menționate anterior, impactul global asupra solului și subsolului pentru perioada de realizare a investiției, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local ca arie de manifestare, cu efecte reversibile.

In activitatea de exploatare a rețelelor termice nu se produce poluarea solului în nici un mod.

S.C.

URoT A f1

RNGI lEERIf


JEERIN*


Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1311-1912; CUI1M14W

 • 6.4. Zgomot

Se apreciază că lucrările de realizare a investiției vor constitui o sursă de poluare fonică locală pe de o parte datorită realizării propriu-zise a lucrărilor, iar pe de altă parte datorită transportului pământului si materialelor. Aceste surse se vor suprapune peste fondul existent în intravilanul Municipiului Bacău (trafic).

Lucrările de execuție vor implica folosirea de utilaje (excavatoare, polizoare, aparate de tăiat, compactoare, etc) și mijloace de transport (basculante) care, prin deplasările lor, provoacă zgomot și vibrații. Aceste utilaje și mijloace de transport generează între 75dB(A) și 90dB(A) în regim normal de funcționare. în aceste condiții, nivelul de zgomot generat poate depăși cu maxim 20 dB(A), în anumite perioade de lucru, în timpul zilei, valoarea limită de 55 dB(A) impusă de Ordin nr. 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol).

în condițiile în care lucrările se vor desfășura numai în cursul zilei, valoarea limită de 45 dB(A) impusă de Ordinul nr. 119/2014 în timpul nopții (23se - 7SS) va fi respectată.

 • 6.5.  Deșeuri și gestionarea deșeurilor

Categoriile de deșeuri care vor rezulta ca urmare a realizării lucrărilor precum și modul lor de gestionare este prezentat în cele ce urmează:

 •  resturi vegetale rezultate de la curățarea spațiilor verzi în vederea realizării lucrărilor care vor fi transportate la o stație de compostare din vecinătatea Municipiului Bacău;

 •  deșeuri de asfalt rezultate de la îndepărtarea sistemului rutier în vederea realizării lucrărilor care vor fi transportate la o stație de preparate asfalt din vecinătatea Municipiului Bacău pentru introducerea lui în procesul de fabricație;

 •  pământ rezultat din săparea șanțurilor pentru montarea conductelor va fi transportat în cadrul organizării de șantier sau într-o locație stabilită de comun acord cu autoritățile locale și ulterior va fi retransportat în zonele de lucru pentru realizarea umpluturilor; pământul vegetal se va depozita separat de restul pământului pentru umplutură și se va utiliza în vederea aducerii terenului la starea inițială în zonele cu spații verzi; dacă pământul rezultat din

F’.LIC'I *

f-,*NGipEERIiy:


s.c.

Euro Englneering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CU11981490

săpăturile necesare înlocuirii conductelor va fi în cantitate mai mare decât necesarul pentru realizarea umpluturilor, acesta va fi transportat la un depozit de deșeuri municipale din vecinătatea Municipiului Bacău pentru realizarea acoperirilor zilnice;

 • deșeuri de lemn rezultate de la realizarea cofrajelor pentru noile cămine de racord care vor fi reutilizate;

 •  deșeuri menajere rezultate de la angajații care vor realiza lucrările,vor fi transportate la un depozit de deșeuri municipale din vecinătatea Municipiului Bacău.

Cantitățile de deșeuri rezultate sunt:

Tabel nr. 11

Deșeu

Cod deșeu

U.M.

Cantitate

Resturi vegetale

20 02 01

mc

10,5

Deșeuri asfalt

17.03.02

mc

37,2

Pământ din care:

- pământ vegetal

17.05.04

mc

mc

1162

83

Deșeuri de lemn

17.02.01

mc

0,5

Deșeuri menajere

20 03 01

t

0,5

în ceea ce privește deșeurile rezultate de la reparațiile curente la echipamente, utilaje, mijloace de transport (uleiuri uzate, anvelope uzate, deșeuri metalice) acestea nu vor rezulta în zonele lucrărilor deoarece echipamentele, utilajele, mijloacele de transport vor fi aduse în zonele lucrărilor în stare bună de funcționare, iar reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic și de transmisie), anvelope uzate, baterii, precum și reparațiile curente vor fi realizate numai în ateliere autorizate sau în atelierul specializat din cadrul organizării de șantier, iar deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv și valorificate/eliminate conform legislației în vigoare.

Toate categoriile de deșeuri vor fi colectate selectiv, în containere, și eliminate zilnic din zonele de lucru.

Antreprenorul general al lucrărilor va trebui să încheie contracte cu operatorii de salubritate locali sau cu agenți economici în vederea eliminării și valorificării deșeurilor generate.

La sfârșitul săptămânii se vor aloca 2 ore pentru curățenia zonelor de lucru și eliminarea de pe amplasament a deșeurilor generate.

 • 7.ANALIZA COST - BENEFICIU

  • 7.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

Ordonatorul principal de credite: Primăria Municipiului Bacau.

Obiectul investiției: Investiția consta in racordarea la Sistemul de Alimenatre Centralizat cu Energie Termica a municipilui Bacau (SACET) a unor consumatori după cum urmeaza:

 • 1. Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău

 • 2. Racordarea la SACET a Colegiului Economic Ion Ghica Bacău

în momentul de față Spitalul Județean Bacău produce agentul termic necesar pentru încălzire și apă caldă de consum in centrale termice ce funcționează pe gaze naturale. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate iar în perioada de iarnă apar probleme în furnizarea agentului termic datorită scăderii presiunii gazelor naturale, centralele termice functionind pe un combustibil unic.

Colegiul Economic Ion Ghica este racordat la rețeaua termică secundara arondată Punctului termic (PT)T45.

Colegiul Econmic are în proiect execuția unei noi săli de sport, a cărei alimenatre cu energie termica face parte din prezentul proiect fiind analizata in cadrul prezentului studiu de fezabilitate.

Prin realizarea lucrărilor propuse prin prezentul studiu de fezabilitate se preconizează că se vor obține următoarele efecte pozitive:

 • •  Reducerea consumului de combustibil fosil(gaze natuarle) ca urmare a producerii energiei termice consumate de Spitalul Județean bacau si sala de sport a Colegiului Economic Ion Ghica Bacău In CET Bacau in regim de cogenerare de înalta eficienta, asa cum este aceasta definita in Directiva 2012/27/CE;

 • •  Ca urmare a reducerii consumului de combustibil se reduce cantitatea de emisii de noxe ce se evacueaza in atmosfera;

 • • Centralele termice in care se produce in prezent energia termica evacueaza gazele

rezulatate din arderea combustibilului la mica înălțime, astfel ca acestea nu se dispersează in atmosfera fiind inhalate de către populație, comparativ cu producerea energiei in CET Bacau care evacueaza gazele de ardere la inaltime mare , calculata astfel incit sa asigure prin dispersie concentrație redusa a emisiilor de noxe in oricre punct din zona;

ȚiuroT j


S.C.

Euro Englneering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CU11981480

In CET Bacau , sursele de producere a energiei termice au combustibil dublu, deci, atunci cind scade presiunea la gazele naturale, se folosește combustibilul de rezerva.

 • • Se asigura calitate superioara alimentarii cu energie termica a clădirilor ce constituie spitalul

judeetan si sala de sport a colegiului, datorita posibilităților de realizare a reglajului cantitatii de căldură consumata conform necesităților.

 • • In toate regimurile de funcționare poate fi acoperita cererea de energie termica la consumatori.

 • 7.2. Determinarea efectelor investiției

Ca urmare a realizării lucrărilor de investiții rezulta următoarele efecte cuantificate:

 • >  Crestera veniturilor operatorului SACET ca urmare a creșterii cantitatii de energie electrica vinduta cu 16707,60MWH/an, cu precizarea ca pina in anul 2022 (inclusiv) pentru aceasta cantitate se va primi si bonus, precum si prin creșterea cantitatii de energie termica vinduta , cu 16680 Gcal/an.

 • > Ca urmare a producerii cantitatii de energie termica consumata de către spital si sala de sport a colegiul,(colegiul este racordat la SACET, dar la rețeaua secundara), in regim de cogenerare (producere simultana de energie electrica si termica in același process tehnologic) de înalta eficienta, in instalații cu eficienta globala mai mare de 82% se obține o economie de combustibil, comparativ, cu producerea celor doua forme de energie(electrica si termica) in surse separate, de 20768,9 MW (gaze naturale), adica cu75,2 Tj/an, respectiv 2179,7 mii mc gaze naturale cu putere calorifica de 8240 Kcal/1000 mc, valoare realizata in zona Bacau;

Calculul economiei de combustibil se efectuează conform prevederilor Anexa II a Directivei 2012/27/UE, iar randamenetele de referința armonizate pentru producerea separata a energiei electrice si termice se preiau din din Regulamentul Delegat nr.2402/2015.

Formula de calcul a economiei de energie primara este următoarea:

Eep = 1- l/[(r]t,cog/ Ht.ref) +(r|e,cog/ r)e,ref)] *100, unde:

Eep-economie de energie primara.

nt,cog- randament termic obtinut in cogenerare si care se calculează ca raport intre cantitatea de energie termica produsa in cogenerare si cantitatea totala de energie primara/combustibil consumat(atit pentru producerea energie termice cit si a celei electrice).:

S.C.

iURO f 1 f

"t7NG! -JEERINCI


Euro Engineering & Consulting

S.R.L.

4 22-1911-1002; CUI1SB14I0

f|t,ref- randament termic de referința, stabilit prin regulamentul 2015/2404/UE(r|t,ref=0,86).

r|e,cog randament electric obtinut in instalația de cogenerare.

Hejef randament electric de referința, stabilit prin regulamentul 2015/2404/UE.

Calculul economiei de combustibil si emisii de gaze cu efect de seara este prezentata mai jos:

Tabel nr. 12

Nr.crt

Specificație

UM

Valoare anuala după realizare proiect

1

Producție energie electrica

MWe

16761

2

Producție energie termica

MWt

20951

3

Consum combustibil

mii mc

4803,2

MW

45990

4

Randament prod.en.el

%

35

5

Randament prod.en.termica

%

89

6

Eficienta/randament global

%

82

7

Economie de energie primara

%

38,36

MW

20768,9

mii mc

2179,7

tep

1786,1

8

Randamente referința pentru producerea energiei electrice in condiții amplasament

%

53,43

9

Randament referința pt.prod.en.termica

%

92

10

Consum de combustibil producere separata a en.el si termice

MW

54142

11

Reducere emisii gaze cu efect de sera

t CO2/an

4219

12

Reducere emisii Nox

t/an

5,452

13

Reducere emisii SO2

t/an

2,632

Cantiatea de energie termica consumata s-a calculat considerind o durata de utilizare a consumului maxim orar pentru incalzire de 2000 ore/an (valoare realizata in alte SACET-uri din Romania in anul 2017) si durata de utilizare a consumului maxim pentru prepararea apei calde menajere de 2200 ore/an, tinind seama de specificul consumului de apa calda intr-un spital. De precizat ca, in consumul de energie termica al colegiului nu s-a tinut seama decit de consumul sălii de sport , fiindcă consumul de energie termica al colegiului propriu-zis a fost produs in CET Bacau, acesta fiind Cod document: C994-Mem.Th-Ec / SF Bc-A4.07.18. Rev. 1                                         Pagina 71 din 90

DU1CĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1350/30.06.2011 CUI 2474S91O

S.C.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CUI 19B14S0

racodat la PT 45. Pentru calcul cantitatii de energie electrica s-a considerat un raport energie electrica/energie termica de 0,8.

> Ca urmare a reducerii consumului de combustibil(gaze naturale), se reduce si cantitatea de emisiilor de gaze cu efect de sera si alti poluanti evacuați in atmosfera, care se calculează pe baza cantitatii de combustibil si a factorilor de emisie pentru fiecare poluant cu următoarea formula:

(Qpoiuant [t]= Q combustibil iTj] x FE [tC02/Tj], ținând seama de faptul ca in CET Bacau su fost instalate surse de producere a in soluții BAT (turbine cu gaze,ciclu mixt și arzătoare cu formare redusă de NOx la CAF reabilitat).

J pentru calculul cantitatii de gaze cu efect de sera: FE= 56,1[ tC02/Tj], conform anexa VI la regulamentul 2012/601/CE, privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE;

Cantitate CO2 = 42191CO2 (75,2 [Tj] x 56,1 [t C02/Tj]);

J       pentru calculul cantitatii de NOx: FE = 72,5 [g/Gj] , sursa fiind ghid EMEP/EEA

(European Monitoring and Evaluation Program/European Environmental Agency) -2013, anexa D, tabel D2;

Cantitate NOx = 5,452 t (75,2 [Tj] xlO3 x 72,5 [g/Gj] x 10‘6);

J pentru calculul cantitatii de S02: FE = 35 [g/Gj], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Program/European Environmental Agency) -2013, anexa D, tabel D3;

Cantitate de SO2 = 2,6321 (75,2 [Tj] xlO3 x 35 [g/Gj] x 10*6)

J pentru calculul cantitati de pulberi : FE = 5 [g/Gj], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Program/European Environmental Agency) -2013, anexa D, tabel Dl;

Cantitate pulberi: 0,3761 (75,2 [Tj] xlO3 x 5 [g/Gj] x 106).

 • 7.3. Analiza opțiunilor

Pentru stabilirea scenariului optim se efectuează o analiza comparativa a celor doua

scenarii, analiza care se prezintă astfel:

| Management} iCerr^icacon j

Nr certificai 4213

ISO 9001:2015

Tabel nr. 13

Indicator

UM

Scenariu 1

Scenariu 2

Comentarii

Valoarea investiție, fara TVA (mii euro)

Mii euro

752,56916

805,81497

Venituri

Mii euro

43805,29

43805,29

Cheltuieli

Mii euro

39495,20

39495,20

Venit net/profit brut

Mii euro

4310,09

4310,09

VNA (valoare neta actualizata) la rata de actualizare de 5%

Mii euro

2310,45

2162,63

VNA in scenariul 1 este mai mare decit in scenariul 2

(IRR)Rata Interna de Rentabilitate

%

87

65

B/C (Beneficiu/cost)

11,45

9,75

Valoarea    este

mare     deoarece

costul este raportat numai la valoarea finanțata de către Municipiului Bacau; raportarea la costul total al investiției este    de    3,03,

respectiv 2,67.

Economie de combustibil (gaze naturale)

Mii mc /an Tep/an

2179,7

2179,7

Economia se obține ca urmare a producerii in cogenerare de inalta eficienta a energie termice consumate de către cei 2 consumatori

Reducere emisii:

 • - Gaze cu efect de sera

 • - Nox

 • - SO2

 • -  Pulberi

T/an

4219

5,45

2,63

0,376

4219

5,45

2,63

0,376

Reducerea de emisii se datoareaza reducerii coonsumului de combustibil

Din analiza rezultatelor prezentate in tabelul de mai sus , rezulta ca in scenariul 1, valoarea

investiției este mai scăzută decit in scenariul 2 cea ce conduce la VNA, IRR si raport B/C mai ridicate.

In aceasta situație, coroborat cu faptul ca rezultatul investiției este același, conduce la concluzia ca scenariul nr.l este cel mai avantajos si deci este scenariul recomandat.

 • 7.4. Analiza financiară

  • 7.4.1. Metodologie

Analiza financiara prin care se stabilește performanța financiara a proiectului propus, pe parcursul perioadei de referință, se efectuează pe conturul proiectului, prin metoda cost beneficiu, cu luarea în considerare a tehnicii actualizării.

Metodologia utilizata în dezvoltarea analizei financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat". Vor fi luate în considerare numai fluxurile de numerar, fiecare fiux fiind înregistrat în anul în care este generat; fluxurile nemonetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu vor fi incluse în calculul indicatorilor de performanță financiară.

Analiza se realizează din punctul de vedere al Consiliului Local Bacău, având ca principal obiectiv determinarea rentabilității capitalului propriu investit în proiect.

Analiza se referă la calculul si evidențierea indicatorilor de performanță financiara.

Metodologia ce se va utiliza este analiza fluxului de numerar actualizat (VNAF) cu următoarele caracteristici principale:

 • • Se vor lua în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reala de numerar plătită sau primita pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele de amortizare și fondurile de rezervă nu vor fi incluse în analiza.

 • • Se vor lua în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar și în perioada de referința (an 2019-2038). Având în vedere că durata de viata economică utila a proiectului este similara cu perioada de referința în cauza, nu se va lua în considerare și o valoare reziduala.

 • • La calculul totalului (respectiv în operațiunile de adunare sau scădere) fluxurilor de numerar apărute în ani diferiți, va fi luata în considerare la valoarea actualizata. Prin urmare, fluxurile de numerar viitoare se actualizeaza la valoarea curentă folosind un factor de actualizare descrescător a cărui mărime se determina prin alegerea ratei de actualizare ce va fi folosita în analiza.

 • • Se tine seama ca agentilor economici si instituțiilor publicețcazul celor 2 consumatori)nu li se aplica prevederile Ordonanței 36/2006, asa cum a fost modificata si completata, art. 8. care prevede „Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii $i a pierderilor înregistrate conform art. 52. Compensarea nu trebuie să

depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil, iar

Art. 52. - (1) prevede „Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale> din aceste prevederi rezulata ca in analizele cost beneficiu a investiților nu se poate analiza numai energia termica care are venituri asigurate din incasari , dar si din sume ce se primesc de la bugetele locale puțind obține si profit in limite rezonabile, nu este posibila determinarea profitului ce se realizează ca urmare a realizării investiției. Prețul de vinzare al energiei termice către aceștia, luat in analiza va fi prețul stabilit prin HCL 160/20.04.2018, complectat prin HCL192/22.05.2018, preț care va fi anual actualizat cu rata de inflație prognozata.

Analiza financiara a capitalului propriu al Municipilui Bacau cuprinde următoarele etape:

 • •  Determinarea Fluxului de Venituri și Cheltuieli pe perioada de analiza

 • •  Determinarea Fluxului Financiar al Afacerii (Fluxul Financiar al capitalului propriu al Municipilui Bacau) pe perioada de analiza

 • •  Calcularea indicatorilor de performanta financiara:

o Valoarea Financiară Netă Actualizată aferentă capitalului propriu (VNAF); arata capacitatea veniturilor nete de a susține recuperarea capitalului propriu investit

o Rata Internă de Rentabilitate Financiara aferenta capitalului propriu (RIRF); măsoara capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate adecvată capitalului propriu investit

q Raportul beneficii/costuri (B/C), exprimă măsura în care costurile totale actualizate pot fi acoperite din veniturile totale actualizate

o Durata de recuperare (DR), exprimă perioada de timp în care capitalul investit este recuperat din beneficiile nete ale proiectului

Proiectul este considerat rentabil pentru VNAF pozitiv, RIRF mai mare decât rata de actualizare luată în calcul și raportul beneficii/costuri supraunitar.

B-Îupo7 A

ipMGlNEERI^t:


S.C.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CU11991480

 • 7.4.2. Premise analizei financiare

Analiza financiară se realizează pe baza următoarelor premise:

 • •  Analiza se efectuează în euro pe conturul proiectului

 • •  Perioada de referință este de 20 ani, din care: 1 an durata de realizare a investiției și 19 ani durata de operare comercială

 • •  Ratele financiare de actualizare luate în considerare sunt 5% si 10%. Impozitul pe profit considerat pentru evaluarea profitului net este de 10%, conform prevederilor legale în vigoare

 • •  în cadrul analizei sunt utilizate prețuri care nu conțin TVA sau alte taxe;

Valoarea totală estimativă a investiției (exclusiv TVA) în prețuri valabile la 14.06.2018 (1EURO=4,6656 RON), conform estimărilor prezentate în Devizul General din studiu, este de 762,56916 mii euro.

• Eșalonarea pe ani a valorii investiției, fara TVA, conform graficului coordonator prezentat în studiu este următoarea:

Tabel nr. 14

Specificație

Anul 1 (2019) (mii euro)

Total (mii euro)

Total valoare investiție

762,56916

762,56916

Valoare investiție finanțata din fonduri proprii, fara TVA

228,77075

228,77075

Valaore investiție finanțata din buget de stat

533,79841

533,79841

Analiza financiară a capitalului propriu a Municipiului lași care va asigura finanțarea invesitiei,va fi dezvoltată luând în considerare structură de finanțare a investiției prezentata in tabelul de mai sus si anume: 70% buget de stat, programul Termoficare Căldură- Confort și 30% surse proprii Minicipiul Bacau.

 • •  Cheltuielile de mentenanta nu sunt luate in considerare in analiza acestea fiind foarte reduse pe perioada de analiza.

 • •  Prețurile utilizate în analiză sunt prezentate mai jos.

 • 7.4.3. Ipoteze privind preturile ce se folosesc pentru stabilirea costurilor si veniturilor

Efectele realizării investiției sunt creșterea veniturilor operatorului S.C. Thermoenergy Group

S.A. Bacau ca urmare a creșterii cantitatii de energie termica si electrica vinduta, produse cu costuri de operare aferente producerii in cogenerare de inalta eficienta a cantitatii de căldură ce reprezintă

uroȚ A f11

RngiNeering

consumul Spital judetan si sala de sport a colegiului economic Ion Ghica. In analiza se vor utiliza preturile pentru componentele de cost importante, combustibil, certificate CO2, precum si evoluția cursului de schimb valutar si a inflației.

Restul componentelor de cost pentru producerea si transportul energie termice si electrice produse in cogenerare nu se modifica apreciabil. Ca urmare a realizării investiției nu se reduce numărul de personal, deci nu scad cheltuielile cu personalul si nu scade apreciabil consumul de energie electrica pentru pomparea apei in reteua primara, iar cheltuielile generale de întreprindere, de asemenea nu se modifica. Consumul de energie electrica necesar producerii energiei termice pentru livarare la cei 2 consumatori si a energie electrice rezultate din procesul de producere in cogeneare a celor doua forme de energie, s-a considerat ca se asigura integral din producția proprie si ca atare cantitatea vinduta s-a diminuat cu consumul.

De asemenea, s-au avut in vedere pierderile de energie termica in rețelele prin care se transporta energia termica de la sursa de producere la cei 2 consumatori; astfel cantiatea de energie termica vinduta celor 2 consumatori s-a stabilit prin diferența dintre cantitatea produsa si pierderile in rețele. Consumul de apa pentru adaos in reteua de transport nu se modifica astfel ca nu influențează analiza si din acest motiv nu a fost luat in analiza.

Echipamentele care rezulta in urma realizării investitei reprezintă un procent redus din totalul SACET astfel ca influenta supra costurilor cu mentenanta, nu este importanta pentru a fi luata in analiza.

Preturile componentelor de cost al producerii de energie termica si electrice care se preiau in analiza sunt următoarele:

 • a) - Combustibil (gaze naturale)

Prețul gazelor naturale ce se utiliezaza in stabilirea costurilor cu combustibilulu este cel recomandat de către BEI si folosit in proiecte similare cofinantate din fonduri europene.

Tabel nr. 15

Gaze naturale

UM

2019

2020

2021

2022

2023

2024

EUR/ 1000m3

304,91

309,47

309,99

310,51

311,03

311,56

2025

2026

2027

2028

2029

2030-2038

312,08

313,72

315,36

317,01

318,65

320,29

FtunuȚ A ț"n

*Ț?NGINEERi^(i

 • b)- Certificate de emisii de gaze cu efect de sera (CO2)

Ipotezele de calcul avute în vedere la estimarea prețurilor certificatelor de emisii CO2 au avut la bază următoarele:

 • •  Conform prevederilor HG 1096/2013 prețul de piață de referința pentru un certificat se utilizează daca prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră deviaza cu o valoare mai mare sau egala cu 10% fata de valorile prezentate in anexa VI a Comunicării Comisiei 2011/C 99/03 "Document de orientare privind aplicarea opționala a art. 10c din Directiva 2003/87/CE"

 • •  Conform Anexei 2 de la HG 1096/2013, preturile de piața de referința a certificatelor de emisii CO2 se pot raporta la prețurile CO2, din perioada 2013 - 2020, stabilite conform anexei VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03. Astfel pentru anul 2020, prețtul CO2, în preturii euro 2008, este de 20 euro/certificat, respectiv de 22,3 euro/certificat, după ajustarea cu inflația in zona euro cumulata din perioada 2009-2014;

 • •  Anexa VI la Comunicarea Comisiei (2011/C 99/03) -Ghid pentru aplicarea opționala a Articolului 10c din Directiva 2003/87/EC;

 • •  Prețul de referința pentru un certificat CO2, pentru perioada 2015 - 2020 s-au aplicat creșterii astfel încât în anul 2020 să se atingă o valoarea tinta de 22,3 euro/certificat. Pentru ca exista diferente intre preturile comunicate in anul 2008 si ajustate in anul 2014, se utiliezeaza preturi eralizate pe piața in anul 2018 la care s-a plicat rata de inflație.

Astfel evoluția prețului certificatului de CO2 in analiza va fi următorul:

Tabel nr. 16

Specificație

Preț

2019

2020

2021

2022

2019

Preț CO2- comunicate in anul 2008

EUR/tCO2

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Preț ajustate in anul 2014

EUR/tCO2

22,3

22,3

22,3

22,3

22,3

Preturi utilizate

EUR/tCO2

10,4

11,4

12,5

13,8

10,4

Specificație

Preț

2023

2024

2025

2026-

2038

Preț CO2- comunicate in anul 2008

EUR/tCO2

20,0

20,0

20,0

20,0

Preț ajustate in anul 2014

EUR/tCO2

22,3

22,3

22,3

22,3

Preturi utilizate

EUR/tCO2

15,6

16,7

18,4

20,2

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1 Î50/3O.W, 2011 CUI 28745910

FȚNGMERING

XoNWSi


 • c) - Evoluție inflație si curs valutar

Evoluția cursului valutar utilizat in analiza finaciara, a fost preluat tot din prognoza de primavara 2018 a Comisiei Naționale de Strategie si prognoza pentru perioada 2018-2021 si menținut in continuare pe toata perioada de analiza

Tabel nr. 17

Indicator

2018

2019

2020

2021

2022-2038

Inflație (%)

4,3

2,8

2,6

2,5

2,5

Curs(leu/EUR)

3,78

3,76

3,74

3,73

3,73

Curs estimat pentru analiza (leu/Euro), existent la data analizei

4,67

4,67

4,67

4,67

4,67

Deoarece, in realitate, la data efectuării prezentului Studiu de Fezabilitate, cursul leu/euro

este mai ridicat decit prognoza , in analiza se va lucra cu un curs, valabil in perioada analizei,

de 4,67 lei/Euro,care se va menține constant pe toata perioada de analiza.

 • 7.4.4. - Evaluare costuri si venituri pe durata de analiza.

Ca urmare a realizării investiției cresc veniturile si corespunzător si cheltuielile.

Creșterea veniturile sunt reprezentate de creșterea cantitatii de energie termica vinduta de către SC Termoenergy Group SA, operatorul SACET, celor 2 consumatori si totodată datorita vinzarii energiei electrice produse simultan cu energia termica in procesul de cogenerare de înalta eficienta, in instalațiile BAT pe care acesta le exploatează.

Chletuielile anuale, pe perioada de analiza,realizate ca urmare a producției suplimentare, respectiv vinzarilor suplimentare obținute ca urmare a realizării investiției, se prezintă astfel: aiCalcul cheltuieli

Tabel 18

An

Cantitate combustibil (mii mc)

Preț combustibil (euro/lOOOmc)

Cantitate (mii euro)

Cantiatte certificate CO2 (t CO2)

Preț (euro/tCO2)

Valoare (mii euro)

Valoare totala (Mii euro)

2019

2020

5887,4

309,47

1.822

11395

12,5

130

1.964

2021

5887,4

309,99

1.825

11395

13,8

142

1.982

2022

5887,4

310,51

1.828

11395

15,6

157

2006

2023

5887,4

311,03

1.831

11395

16,7

178

2.021

2024

5887,4

311,56

1.834

11395

18,4

190

2.044

2025

5887,4

312,08

1.837

11395

20,20

210

2.067

2026

5887,4

313,72

1.847

11395

20,20

230

2.077

2027

5887,4

315,36

1.857

11395

20,20

230

2.087

2028

5887,4

317,01

1.866

11395

20,20

230

2.097

2029

5887,4

318,65

1.876

11395

20,20

230

2.106

2030

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2031

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2032

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2033

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2034

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2035

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2036

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2037

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

2038

5887,4

320,29

1.886

11395

20,20

230

2.116

Total pe perioada de analiza

39.485,2

Calcutul venitului se prezintă astfel:

Tabel nr. 19

An

Venituri din vinzare energie electrica (mii euro)

Venituri din vinzare energie termica (mii euro)

Venituri totale (mii euro)

2019

2020

1421,15

702,36

2123,51

2021

1421,15

719,92

2141,07

2022

1421,15

737,92

2159,07

2023

1421,15

756,36

2177,51

2024

1420,15

775,27

2159,07

2025

1420,15

794,65

2214,8

2026

1420,15

814,52

2234,67

2027

1420,15

834,88

2255,03

2028

1420,15

855,76

2275,91

2029

1420,15

877,15

2297,3

2030

1420,15

899,1

2319,2

2031

1420,15

921,55

2341,7

PERSOANA fizică autorizată

f 13/1350/30.06.2011; CUI 28745910

S.C.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CU11981480

2032

1420,15

944,59

2364,74

2033

1420,15

968,21

2388,36

2034

1420,15

992,4

2412,55

2035

1420,15

1017,2

2437,35

2036

1420,15

1042,65

2462,8

2037

1420,15

1068,72

2488,87

2038

1420,15

1095,44

2515,59

Total pe perioada de analiza

43805,3


Rezultatele calculelor venitului net actualizat se prezintă după cum urmeza:

Tabel nr. 20

An

Valoarea investiției (mii euro)

Venit (mii euro)

Cheltuieli (mii euro)

Venit net (mii euro)

Coeficient actualizare 5%

Coeficient acualizare 10%

Venit net actualizat cu rata de 5% (mii euro)

Venit net actualizat cu rata de 10%

(mii euro)

2019

- 201,709

1

1

-201,71

-201,71

2020

2123,51

1.964,4

159,11

0,952

0,909

151,473

144,6310

2021

2141,07

1.982,3

158,77

0,907

0,826

144,004

131,1440

2022

2159,07

2.005,9

153,17

0,864

0,751

132,339

115,0307

2023

201,7078

2177,51

2.021,4

156,11

0,823

0,683

128,479

106,6231

2024

2195,42

2.043,9

151,52

0,784

0,621

118,792

94,0939

2025

2214,8

2.067,5

147,30

0,746

0,564

109,886

83,0772

2026

2234,67

2.077,2

157,47

0,711

0,513

111,961

80,7821

2027

2255,03

2.086,8

168,23

0,677

0,467

113,892

78,5634

2028

2275,91

2.096,5

179,41

0,645

0,424

115,719

76,0698

2029

2297,3

2.106,2

191,10

0,614

0,386

117,335

73,7646

2030

2319

2.115,9

203,10

0,585

0,35

118,814

71,0850

2031

2341,7

2.115,9

225,80

0,557

0,319

125,771

72,0302

2032

2364,74

2.115,9

248,84

0,53

0,29

131,885

72,1636

2033

2388,36

2.115,9

272,46

0,505

0,263

137,592

71,6570

2034

2412,55

2.115,9

296,65

0,481

0,239

142,689

70,8994

2035

2437,35

2.115,9

321,45

0,458

0,218

147,224

70,0761

2036

2462,8

2.115,9

346,90

0,436

0,198

151,248

68,6862

2037

2488,87

2.115,9

372,97

0,415

0,18

154,783

67,1346

2038

2515,59

2.115,9

399,69

0,396

0,163

158,277

65,1495

Total

201,708

43805,3

39495,2

4310,09

2283,50

1384,00

DUICĂ D. iRINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1350/30.06.2011; CUI 2874S910


MC


/.lanjfcementJ Ițert-hcAîKinj


Nr certific»! 4213

ISO 9001:2015


Nr ccrtfficzt 2623

ISO 14001:2015S.C.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CU11991490


Se constata ca in primul an, pe perioada de execuție, venitul net este negativ, dar in perioada următoare de 1,9 ani venitul net, după aplicarea impozitului de 10%, acopera valoarea investiției. Valoarea venitului net actualizat pe perioada de analiza, pentru cele doua rate de actualizare (5% si 10%), este mai mare de "0".

Sintetizind, rezulta fluxul de venituri si cheltuieli pe perioada analizata:

Tabel nr. 21

Nr.

Denumire

Valoare (euro)

Venit net actualizat rata 10% (mii euro)

Venit net actualizat rata 5% (mii euro)

1.

Venituri totale

43805,29

2.

Cheltuieli totale

39495,20

3.

Venit/profit net.

4310,09

1384,00

2283,5

Din cele de mai sus rezulta ca după finalizarea lucrărilor de investiții, veniturile, acoperă în totalitate cheltuielile de investiții finanțate de către Municipiul Bacau.

Pe baza fluxului financiar al capitalului propriu Municipiului Bacau s-au obținut următoarele rezultate:

Tabel nr. 22

Indicatori de performanță financiară

UM

Valoare pentru (10% rată de actualizare)

Valoare pentru (5% rată de actualizare)

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF)

euro

1384,00

2283,50

Rata     Internă     de Rentabilitate

Financiară (RIRF)

-%

69

Durata de recuperare a investiției (DR)

ani

1,9

B/C (Beneficiu/Cost)

ani

11,45

Conform datelor din tabelul de mai sus, rezulta ca:

 • •   VNAF este pozitiv pentru cele doua rate de actualizare considerate, scazind pe măsură ce creste valoarea ratei de actualizare, iar B/C>1. Valoarea VNAF demonstrează capacitatea veniturilor nete de a susține recuperarea capitalului propriu investit ,a creșterii ratei de actualizare, deci veniturile nete permit recuperarea sumei investite.

 • •   RIRF are valoarea mai mare decât rata minima de actualizare considerate. Valoarea RIRF arată investitorului gradul de profitabilitate pe care il implică investiția sa.

DUICĂ D. IRINA

PERSOANA fizică autorizată

F13/13S0/30.06.2011, CUI 2971S913

îuttoT A C1 ț?NGl|4EERIN(;

iWSi


Of


• In concluzie, toti indicatorii (VNAF> 0, RIRF superior ratelor de actualizare, B/V>1) arata ca investiția este rentabila si deci poate fi finanțata prin cofinantare 70% buget de stat prin programul Termoficare 2005-2020 si 30% buget local al Municipiului Bacău.

 • 7.5. Analiza de senzitivitate

în cadrul analizei de senzitivitate se determină modul de variație a indicatorilor de eficiență VNAF și RIRF la modificarea diferiților parametri utilizați ca date de intrare în analiza financiară a capitalului propriu al Municipilui Bacau investit.

Prin analiza de sensitivitate, se evalueaza impactul anumitor elemente care pot avea influenta asupra indicatorilor de profitabilitate ai proiectului.

Elementele critice sunt cele pentru care o variație de ±1% determină o variație de minim ±1% a RIRșia VNA.

Analiza de senzitivitate va fi efectuată prin variația separată a următorilor parametri:

 • •  prețul gazelor naturale;

 • •  valoare de investiție.

7.5.1. Senzitivitate la variația prețului gazelor naturale

Influența variației prețului gazelor naturale asupra indicatorilor de performanță financiară

este prezentată în tabelul următor:

Tabel nr. 23

Indicatori

UM

Variația costului gazelor naturale

-5%

-1%

+1%

+5%

VNAF (5%)

Mii euro

3243,40

2388,66

1961,30

1106,51

VNAF (10%)

Mii euro

1962,06

1399,13

1117,67

554,71

RIRF

%

109

77

61

31

Din tabelul de mai sus rezulta ca reducerea prețului gazelor naturale influenta indicatorii VNAF,

RIRF, in sensul scăderii acestora, dar aceștia ramin in limitele in care proiectul este rentabil.

DUICĂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1350/30.D6.2D11; CUI 28745910

ȚhuhoȚa n

"^gNGISEERINC


 • 7.5.2. Senzitivitate la variația valorii investiției

Tabel nr. 24

Indicatori

UM

Variația valorii investiției

Val.investitie

Mii euro

+1%

+5%

+10%

VNAF (5%)

Mii euro

2172,8

2164,09

2153,19

VNAF (10%)

Mii euro

1256,32

1248,0

1237,6

RIRF

%

68

66

63

în baza datelor prezentate in tabelul de mai sus, se poate constata ca la creșterea valorii

de investiție cu pana la 10% parametrii de eficiență financiară se diminuează nesemnificativ.

Valoarea investiției nu este un parametru critic pentru analiza financiară.

 • 8.PRINCIPALII INDICATORI DE EFICIENTA ENERGETICA

Studiul de fezabilitate cuprinde capitolul de stabilire a eficienței energetice a proiectului de investiții, în cadrul căruia se determine prin calcul următorii indicatori:

 • •  E(an) = economia de energieprimara anuală obținută prin implementarea proiectului, ca urmare a producerii enrgiei electrice si termice in cogenerare de înalta eficienta.

E(an) = 20768,9MWh =17861 Gcal/an= 1786,1 tep/an = 2179,7 mii mc/an

 • •   V = durata de viață a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice, exprimată în ani.

V = 20 de ani

 • •  E(tot) = economia de energie totală obținută prin implementarea proiectului, calculată prin produsul dintre economia de energie anuală Ean și durata de viață V a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice;

E(tot) = 357220 Gcal= 35728 tep =86529,4 mii lei

 • •  l(sp) = investiția specifică aferentă economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente proiectului de investiții și valoarea economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului;

l(sp) =99,58 lei/tep

DUICÂ D. IRINA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F1J/1350/Î0.06.2011; CUI 26745910


MC


^Cmiticanonj


LtRO1! >'■ n

PNGHEERIN


Nr. certificat 4213

ISO 9001:2015


 • •  D(re) = durata de recuperare a investiției prin economia de energie totală realizată, calculată prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiții la valoarea financiară a economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului;

D(re) =0,1 ani

 • •  D(i) = durata de implementare a lucrărilor de investiții, cu începere de la lansarea execuției lucrărilor până la punerea în funcțiune finală a obiectivului;

D(i) =12 luni

 • 9.URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 9.1 Certificatul de urbanism si extrase din cartea funciara

Proiectantul a intocmit documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism care cuprinde:

 • - cerere tip in numele Consiliului Local, cu specificarea zonelor prin care trece traseul rețelei termice primare si amplasarea modulelor termice si anexarea planului de incadrare in zona cu viza OCPI Bacau.

 • - memoriu prezentare a soluției tehnice adoptate pentru realizarea investiției

 • - planuri de situație

 • - extrase de carte funciara spre informare, emise de OCPI Bacau pentru terenurile afectate.

In anexa sunt prezentate Certificatele de urbanism pentru cele doua obiective, cu termen de valabilitate 12 luni.

Conform Legii nr. 10 privind calitatea in construcții (cap.III), după obținerea Certificatului de Urbanism, achizitorul lucrării va depune documentațiile necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor necesare realizării investiției.

Obținerea și plata tuturor avizelor/acordurilor necesare investiției, se află în sarcina beneficiarului.

 • 9.2 Avize conforme cu cerințele Certificatului de Urbanism

Conform Certificatului de urbanism, s-au intocmit documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor precizate in Certificatul de Urbanism.

DUICĂ d. irina

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


F13/1350/30.04.2011; CUI 28745910
jbioT f1'1

5NGINEERING


S.C. Euro Engineering


& Consulting S.R.L.


J 221911-1992; CU11901440


Conform Legii nr.10 privind calitatea in construcții (cap.lll), după obținerea Certificatului de Urbanism, achizitorul lucrării va depune documentațiile necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor necesare realizării investiției.

Obținerea și plata tuturor avizelor/acordurilor necesare investiției, se află în sarcina beneficiarului.

 • 10. CONCLUZII

Lucrarea de racordare la SACET a noi consumatori, conduce la obținerea următoarelor rezultate:

 • - Creșterea veniturilor operatorului sistemul de termoficare, prin creșterea cantitatilor de energie electrica si termica vândute;

 • - Reducerea cheltuielilor constante atat in activitatea de producere cat si in cea de transport a energiei termice;

 • - Producerea energiei termice ce se livra noilor consumatori in regim de cogenerare de inalta eficienta asa cum este aceasta definita in directiva 2012/27/CE;

 • - Reducerea consumului de energie primara/combustibil/gaze naturale, ca urmare a producerii de energie in cogenerare de inalta eficienta comparativ cu procerea separata a energiei electrice si termice. Economia minima ce se poate realiza este de 10%.

 • - Reducerea consumului de combustibil conduce la reducerea cantitatilor de gaze cu efect de sera si altî poluanti evacuați in atmosfera.

-Alimentarea consumatorilor direct din rețeaua de transport a energiei termice, crescând astfel siguranța in alimentarea cu căldură a celor doua instituții publice. Creșterea siguranței in alimentarea cu agent termic a celor doi consumatori din sursele Thermoenergy care pot funcționa pe combustibil dublu, astfel incat in eventulaitatea scăderii presiunii gazelor naturale, nu vor mai exista limitări in asigurarea încălzirii si apei calde la nivelul necesarului din cele doua instituții.

Indicatori fizici:

 • 1.  Realizarea de rețea termica primara in lungime totala de 690 m traseu, formata din elemente preizolate cu diametre cuprinse intre Dn 100 si Dn 250.

 • 2.  Montaj 5 module termice, trei la Spitalul Județean si doua la Colegiul Economic.

Indicatori financiari:

Valoarea totală estimată a investiției este de:

=3,557,842.67 Lei (respectiv 762,569.16 Euro) fără TVA;

=4,233,832.78 Lei (respectiv 907,457.30 Euro) cu TVA.

din care C+M:

=2,538,229.06 lei (respectiv 544,030.58 Euro) fără TVA;

=3,020,492.59 lei (respectiv 647,396.39 Euro) cu TVA

Eșalonarea fizica și valorica a lucrărilor de realizare a investiției are ca principali indicatori următoarele:

• Durata investiției = 12 luni (An 2019)

Indicatorii de eficienta energetica:

Ca urmare a realizării lucrărilor de investiții rezulta următoarele efecte:

> Economie de energie primara/combustibil/gaze naturale, datorita producerii energiei de cogenerare de înalta eficienta, de 2179,7 mii mc gaze naturale/an adica 1786,1 tep/an;

> Economia de combustibil conduce la:

Reducere emisii gaze cu efect de sera - 4219 [t CO2/an];

Reducere emisii Nox-5,452 [t/an];

Reducere emisii SO2 - 2,632 [t/an];

Reducere pulberi-0,376 [t].

Anaiiza financiara prin care se Stabilește performanța financiara a proiectului propus, pe parcursul perioadei de referință, s-a efectuat pe conturul proiectului, prin metoda cost beneficiu, cu luarea în considerare a tehnicii actualizării. Analiza s-a realizat având ca principal obiectiv determinarea rentabilității capitalului propriu, investit în proiect de către Municipiul Bacau.

Analiza financiară a capitalului propriu cuprinde următoarele etape:

 • •  Determinarea Fluxului de Venituri și Cheltuieli pe perioada de analiza de 20 de ani. Veniturile sunt reprezentate de creșterea cantitatilor de energie termica si electrica vindute

 • •  Determinarea Fluxului Financiar al capitalului propriu al Municipilui Bacau investit! pe perioada de analiza de 20 de ani.

 • •  Indicatorii de performanta financiara determinati/calculati sunt:

o Valoarea Financiară Netă Actualizată aferentă capitalului propriu (VNAF),care arata capacitatea veniturilor nete de a susține recuperarea capitalului propriu investit

URO

PNGI


j i, rv ÎI-JEERNCi


S.C.

Euro Engineering & Consulting S.R.L.

JZ2.1911.1S92; CUI 1981480

o Rata Internă de Rentabilitate Financiara aferenta capitalului propriu (RIRF), care măsoara capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate adecvată capitalului propriu investit

o Durata de recuperare (DR), exprimă perioada de timp în care capitalul investit este recuperat din beneficiile nete ale proiectului

Au rezultat:

VNAF> 0 si anume:

RIRF = 69 - deci superior ratelor de actualizare de 5% si 10%

DR = 1,9 ani si B/C = 11,45

In concluzie, avind in vedere indicatorii de eficienta energetica ce se obțin, VNAF> 0, RIRF superior ratelor de actualizare, B/Ol si Dr =1,9 ani, arata ca investiția este rentabila si deci poate fi finanțata prin cofinantare 70% buget de stat prin programul "Termoficare 2006-2020 căldură si confort" si 30% buget local al Municipiului Bacau.

Prezentarea încadrării Proiectului de investiție în prevederile punctelor II și V.4 din Anexa 1 la HG nr. 462/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de investiții privind "Dezvoltarea pieței de energie termica - Etapalll - Racordarea la SACET a Spitalului Județean si a Colegiului Economic Ion Ghica" se incadreaza in prevederile HG 462/2006, Anexa 1, pct.ll. lit. a) pct.3, care precizează ca „Programul finanțează investițiile realizate pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică - ....modulele termice la nivel de imobil".

Proiectul se incadreaza in prevederile din Anexa 1, pct.V.4, care precizează „din proiect să rezulte că prin investițiile realizate, sistemul de alimentare cu energie termică atinge condițiile tehnice prevăzute la pct. III", iar pct.lîl, lit. f) prevede „utilizarea modulelor termice la nivel de imobil". Totodată, energia termica ce reprezintă consumul celor 2 instituții publice care se racordează la SACET prin intermediul modulelor termice se va produce in instalații de cogenerare de inalta eficienta, care se incadreaza in prevederile pct.lll, lit.c) ca "randamentul energetic anual al unității de producție de agent termic (energie termică + energie electrică evacuată pentru valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obținerea energiei termice și electrice trebuie să fie de cel puțin 80%": randamentul instalației de cogenerare din care se vor alimenta cei 2 consumatori este de 82%".

MC.


Managpmenî;

I Ci’ftihcatKnj


Nr certificat 42U

ISO 9001:201 s


i n

NGINEERINCi

Wse


S.C.

Euro Englneering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1992; CUI 1991490


A2. - ANEXE

Anexa 1 - Tema de proiectare

Anexa 2 - Certificate de urbanism

Anexa 3 - Deviz estimativ - Spital Județean Bacău

Anexa 4- Deviz estimativ-Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

Anexa 5 - Deviz General al Investiției - Spital Județean Bacău

Anexa 6 - Deviz General al Investiției - Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

Anexa 7 - Deviz General al Investiției - Scenariul 1 (recomandat)

Anexa 8 - Deviz General al Investiției - Scenariul 2 (nerecomandat)

Anexa 9 - Grafic de eșalonare a investiției

Anexa 10 - Calcul Hidraulic

Anexa 11 - Calcul cheltuieli si venituri

Anexa 12 - Oferte


MC


PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

F13/1J5Q/3O-O6.2011; CUi 2874591»


|Mjnagement|

l Cert-hcancn J


' A EERING


Nr certificai 2629

ISO 14001:2015


URO

PNGlNEEfWG

TOÎ


s.c.

Euro Englneering & Consulting S.R.L.

J 22-1911-1902; CUI 19S14S0


B. PIESE DESENATE


?£-G3CS-G3/W-MArt

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. THERMOENERGY S.A. BACĂU

TEMA DE PROIECTARE

Dezvoltarea pieței de energie termica- Racordarea la SACET a Instituțiilor publice-etapa III-„Racordarea la SACET a Spitalului județean Bacau si a Colegiuiui economic Ion Ghica ”

Studiu de Fezabilitate

Aprobat,

DIRECTOR TEH

NeculakBalu

2018

Cap. 1. DATE GENERALE

 •  Lucrare: Studiu de fezabilitate

 •  Obiectiv: „ Racordarea la SACET a Spitalului județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica"

 •  Categorii de servicii: elaborare studii

 •  Achizitor: Thermoenergy Group SA - Consiliul Local al Municipiului Bacău

 •  Sursa de finanțare: buget local

Obiectul contractului:

• Servicii de proiectare studiu de fezabilitate, documentație CU si documentațiile pentru obținerea avizelor indicate de CU.

Etape de indeplinire a contractului de prestări servicii:

 • ■    Studiu de fezabilitate;

 • ■   Planuri topo, vizate de OCPI;

 • ■   Documentație CU;

» Documentații avize indicate de CU;

Amplasament:

 • ■   Terenurile pe care se propune realizarea investiției aparțin Municipiului Bacau si Consiliului Județean Bacau

 • ■  Rețeaua de termoficare primara a orașului Bacau este compusa din trei ramuri, denumite: Sofert spre zonele centru si nord ale orașului, Comisa spre centru si est, Republicii spre zona de sud.

Cap.2. DESCRIEREA LUCRĂRII

Obiectul lucrării îl reprezintă achiziționarea documentației Studiu fezabilitate Dezvoltarea pieței de energie termica- Racordarea la SACET a instituțiilor publice-etapa III-„Racordarea la SACET a Spitalului județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica SF, taxe avize, acorduri,etc. ”

în urma elaborării unui Mașter Plan pentru Sistemul de Termoficare din Municipiul Bacău, care a cuprins întreg sistemul incluzând producția, transportul și distribuția de căldură către consumatori pe o perioadă de planificare de 20 de ani, au reieșit o serie de investiții prioritare pe termen scurt necesare a fi implementate pentru a asigura conformarea cu obligațiile de mediu impuse de Tratatul de Aderare, care vor fi finanțate sub Axa Prioritară 3 POS Mediu.

Referitor la sistemul de transport și cel de distribuție, concluzia Mașter Plan-ului consta în necesitatea reabilitării acestora într-un procent de 100%, analizându-se în același timp formula ideală pentru rețelele termice aferente fiecărui punct termic.

Pentru racordarea obiectivelor publice din Municipiul Bacău ce fac obiectul prezentului studiu se va avea in vedere:

Spitalul Județean Bacau are asigutat agentul termic (încălzire si apa calda de consum) cu centrale termice pe gaz. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate iar in perioada de iarna sunt deficiente in furnizarea agentului termic datorita scăderii presiunii gazelor.

Alimentarea de la sistemul centralizat prin intermediul unor Module termice ar asigura un regim termic corespunzător in incaperiie Spitalului Județean. Alimentarea prin intermediul centralelor termice pe gaz ramanand ca alimentare de rezerva.

Colegiului economic Ion Ghica este racordat la rețeaua secundara a PT45. Se prevede construcția unei săli de sport. Pentru diminuarea pierderilor de agent termic pe rețeaua secundara si creșterea eficientei energetice se ia in calcul racordarea Colegiului Ion Ghica si a sălii de sport la rețeaua primara prin intermediul modulelor termice.

 • • Lucrări termomecanice

Se vor lua in calcul lucrările necesare extinderii rețelelor termice primare în vederea preluării consumatorilor prevăzuți în prezentul studiu.

Lucrările termomecanice care urmează să fie efectuate la rețelele termice primare amplasate în subteran, cuprind lucrări de extindere a acestora, prin utilizarea tehnologiei de instalare a conductelor preizolate.

Astfel, se vor racorda la conductele aferente rețelelor primare existente, conducte noi din oțel, în soluție preizolată, îngropate direct în pământ pe pat de nisip.

Acestea vor avea diametre stabilite funcție de necesarul de căldură maxim orar aferent fiecărui consumator, pe baza unui calcul hidraulic, în conformitate cu datele furnizate de beneficiar.

 • • Rețele termice primare

Referitor la parametrii agentului termic sub formă de apă fierbinte precizăm:

 • - temperatura maxima CET iarna: tur 120°C ;

 • - temperatura ieșire CET vara: tur 75°C ;

 • - presiunea de lucru 6 bar, de funcționare sau de regim max 12 bar;

 • - presiunea maximă admisibilă de lucru, de funcționare pe perioade scurte de timp, de calcul 16 bar.

Conductele preizolate se realizează în fabrică, se vor garanta la funcționarea agentului termic la o temperatură de durată de 140°C, și sunt compuse din:

 • - conducta de serviciu (prin care circulă agentul termic) - țeavă metalică, fără sudură, laminată la cald, pentru temperaturi ridicate conform SR EN10216:2-2003, material P235GH-TC2 (OLT 35KII);

 • • Rețele de distribuție

La dimensionarea rețelelor de distribuție a energiei termice pentru încălzire și apa caldă de consum, se va avea în vedere:

 • - sarcina termică a fiecărui consumator

 • - diferența de temperatură a fluidului între conducta de ducere și cea de întoarcere

 • - echilibrarea ramurilor de rețea pentru obținerea unor pierderi de presiune aproximativ egale

 • - viteze optime recomandate pentru circulația apei în conducte.

La stabilirea configurației rețelelor, se va avea în vedere:

 • - utilizarea schemei de distribuție radială sau inele de alimentare.

 • - preluarea dilatărilor rezultate în timpul funcționării;

 • - păstrarea pe cât posibil a traseelor existente, unde acestea nu străbat subsoluri de bloc;

 • - lungimile maxime ale tronsoanelor drepte de conductă, care nu necesită compensatoare de

  dilatare;


pozarea conductelor de preferință în zone verzi;

respectarea distanțelor față de aite gospodării subterane, conform reglementărilor în vigoare.

Conductele de distribuție vor fi în număr de 4 (încălzire tur-retur, apă caldă de consum și recirculare).

Parametrii agentului termic vehiculat în rețelele secundare aferente tuturor punctelor termice , pentru încălzire sunt:

 • - temperatura nominală tur/retur 90/70°C, presiunea de 6 bar pentru conductele de încălzire, -temperatura nominală 60°C, presiunea de 6 bar pentru conductele de apă caldă de consum,

 • - temperatura min.35°C (35°C * 42°C), presiunea de 6 bar pentru conductele de recirculare. Pentru realizarea rețetelor de distribuție s-au prevăzut a se utiliza, pentru conducta de serviciu

aferentă încălzirii, conducte din oțel fără sudură conform SR EN 10216-2+A2:2008, material P235GH, cu dimensiuni conform SR EN 10220-2003, având diametrele DN 125/225-rDN 32/110.

Conducta de serviciu aferenta apei calde de consum, respectiv de recirculare va fi din oțel zincată, conform STAS 7656-1990, cu diametre cuprinse între DN65 (21/2”) și DN20 ( 3/4”). ’


Pentru conducta de serviciu aferentă acc respectiv recirculare, se mai pot utiliza și conducte din polietilenă reticulată tip PEX-a sau din polibutilenă, care să răspundă acelorași cerințe tehnice, cu încadrarea în bugetul stabilit.

Acestea vor fi de asemenea prevăzute cu fir de semnalizare avarii și izolate similar cu rețelele primare.

Se va asigura monitorizarea stării conductelor cu sisteme compatibile cu cele existente.

Vor fi asigurate și instalațiile anexe, respectiv goliri și aerisiri, echipate cu vane preizolate.

 • • Rețele de termofîcare - Lucrări de construcții

Lucrările pe parte de construcții constau în:

 • - realizarea șanțului, în vederea amplasării conductelor preizolate ce vor fi amplasate pe un pat de nisip de 10 cm grosime, acoperirea lor cu un alt stratde nisip gros de 10 cm, după care se va executa acoperirea cu pământ bine compactat, până la nivelul solului;

 • - realizarea unor cămine de secționare, golire și sau aerisire, pentru ansamblurile de vane preizolate, ce vor fi prevăzute cu guri de acces;

 • - executarea unor blocuri de beton pentru puncte fixe de tip preizolat.

După terminarea lucrărilor se va reface structura drumurilor, aleilor, conform celei inițiale. Materialele rezultate deșeuri inerte (moloz, beton, etc) vor fi evacuate la rampa ecoogică a orașului.

 • • Modul termic

în modulul termic (punct termic) se va monta și câte un modul de adaos-expansiune, complet echipat și automatizat, aferent instalației de încălzire, instalații conexe, armături, conducte de legătură, după cum urmează:

Instalația de preparare a că/dur//conține schimbător de căldură cu plăci, pompă dublă de circulație (cu posibilitatea modificării electronice a turației), electrovană cu 2 căi montată pe circuitul primar, filtre de impurități.

Instalația de preparare a a.c.c. conține schimbător de căldură de căldură cu plăci, pompă de recirculare, electrovană cu 2 căi montată pe circuitul primar, filtre de impurități. Instalația pentru prepararea agentului termic pentru încălzire este asigurată printr-un sistem de expansiune dimensionat conform STAS 7132, respectiv un modul de echipat cu vas de expansiune închis, cu două pompe de adaos, bloc de ventile, presostate, vase de descărcare și adaos. Pornirea și oprirea pompelor de adaos se face automat funcție de presiunea din sistem.

Modulul va cuprinde indicatoare de nivel, senzori de presiune, precum și un panou de automatizare și alimentare cu energie electrică.

în vederea realizării, menținerii și controlului calităților chimice corespunzătoare ale apei se vor monta:

 • • în instalația de încălzire

 • - filtre de impurități

 • - prize pentru prelevare de probe

 • • în instalația de preparare a apei calde de consum:

 • - filtre de impurități

 • - prize pentru prelevare de probe

Pentru spălarea instalației interioare de încălzire s-a prevăzut pe corpul colectorului un ștuț cu robinet și clapetă antiretur legat la branșamentul de apă rece al punctului termic.

La nivelul fiecărui MT (PT) se va contoriza:

 • a) agentul termic primar furnizat de sursă;

 • b) agentul termic pentru încălzire;

 • c) apa caldă de consum produsă (traductor de debit cu ultrasunete, prevăzut cu 2 sonde de temperatură);

 • d) adaosul (debitmetru prevăzut cu releu reed 10 l/impuls, 2 fire);

 • e) apa rece consumată (debitmetru cu releu reed 10 l/impuls, 2 fire) - la intrarea în PT

 • f) recirculare (debitmetru cu releu reed 10 l/impuls, 2 fire).

Sistemul de contorizare a fost inclus în valoarea de investiție aferentă echipamentelor 9^

tehnologice (modul termic și modul expansiune adaos).

Modulele prevăzute vor avea agrement MLPTL și vor fi fabricate în regim de control al calității conform SR EN ISO 9001, ISO 9001 sau ISO 9002.

Se vor reface instalațiile interioare de conducte din PT pentru realizarea legăturilor la rețelele exterioare primare și de distribuție a energiei termice.

Propunere schema tehnologică a modulului termic prevăzut a se monta în fiecare PT este prezentată în planul nr. 7219/2011-1-D0028425-M6.

 • • Modul termic - Automatizări

Obiectul acestui studiu îl constituie automatizarea și integrarea în sistemul de dispecerizare existent, a acestei surse ce se modernizează (se va transforma în PT), inclusiv preluarea datelor înregistrate de contoarele de la branșamentele scări de bloc/clădiri.

Automatul programabil trebuie sa fie integrat in sistemul scada existent cu respectarea protocolului TCP/IP.

în cadrul reabilitării și modernizării centralei termice, care va deveni punct termic complet echipate și cu sistem de automatizare inclus, se vor prevede unități de preluare și transmisie date contoare de energie termică consumatori cu interfață M-bus, care vor prelua informațiile de la contoarele de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum de pe toate scările de bloc arondate punctului/modulului termic corespunzător.

Suportul fizic al transmisiei datelor prin protocol M-bus de la scările blocurilor la punctele termice la care sunt arondate, este constituit de cablul tip TM2YEAbY 4x0,8mm2.

Acest cablu va fi îngropat pe toată lungimea rețelei secundare în cauză și este poziționat și în secțiunea de traseu, exemplificat în piesele desenate din cadrul studiului.

Lungimile de traseu avute în vedere ca fundament pentru evaluări au fost de cca. 2200m.

Transmiterea acestor date de la nivelul punctului termic la dispecerul de termoficare CET 1 Bacău, se va realiza prin protocol TCP/IP prin intermediul rețelei metropolitane existente.

Detalierea soluției tehnice se va face la faza proiect tehnic și caiete de sarcini.

Ca o concluzie, la realizarea sistemului de automatizare se va ține cont de faptul că acest punct termice/modul termice va fi integrat într-un sistem de dispecerizare, la dispecerul de termoficare Thermoenergy Bacau.

în acest sens trebuie ca și acest punct termic/modul termic să poată fi monitorizat și condus de la distanță. Pentru realizarea acestui obiectiv, controllerul din fiecare punct/modul termic trebuie ca pe lângă funcțiile de reglare să poată achiziționa și trimite la dispecer principalele mărimi tehnologice, semnalizări, avarii și informații funcționale de la echipamentele “inteligente”din punctul termic.

Controllerul va fi echipat cu toate interfețele de comunicație necesare pentru cuplarea cu aceste echipamente și va avea un pachet software care va permite operarea în timp real, realizarea programului de aplicație și transmiterea datelor către dispecer. Acest sistem de conducere se va afla în furnitura complexă a punctului termic.

Pentru colectarea informațiilor de la fiecare controller și datalogger aferent PT/MT trebuie încadrat în VPN existent un nou punct de tipul 192.168.xxx. (in PT 119)

Ansamblul de echipamente de automatizare asigură comanda și supravegherea procesului tehnologic. Amplasarea acestuia se va face în aria de deservire a echipamentului tehnologic (în incinta punctului termic) și va fi inclus în furnitura furnizorului de echipament.

Aparatura de măsură prevăzută la nivelul fiecărui PT are în vedere contorizarea agenților termici primiți și produși, care corelată cu cele de la consumatori/ branșamente de bloc, asigură decontări corecte atât cantitativ cât și calitativ.

 • • Sistemul de transmitere date de la contorii de scara si cei individuali către PT si, apoi către dispeceratul de termoficare din str. Chimiei nr. 6

Consta intr-un sistem de preluarea datelor de la contorii de energie termica de la consumatori, prin intermediul unei rețele de transmisie de date folosind protocol de transport TCP/IP.

Proiectantul va trebui sa prevada instalări de sisteme pentru transmisii de date (echipamente si cabluri cu fibre optice) după cum urmează:

 • - echipament de transmitere date de la consumatori la puncte termice se va face pe concentrator care strânge datele de la contorii aferenti scărilor grupate, fiecare din acestea vor avea convertor RS232-Ethernet, Mbus link. Proiectul va trebui sa asigure transmisia de date de la fiecare scara in parte de la contorii de energie termica pentru incalzire si contori de apa calda de consum si sa prevada posibilitatea in viitor de a conecta si contori individuali de apartament pentru incalzire si apa calda de consum, care vor fi montati in instalația cu distribuție pe orizontala;

 • - alte lucrări aferente (montarea echipamentelor active in interiorul clădirilor, branșamente la rețeaua de 220 V, tablouri de telecomunicații etc.);

-instalare cablu cu fibre optice subteran, in aceeași săpătură, langa conductele termice. Cablurile FO proiectate se vor instala, după caz, în conducte HDPE și în incinte pentru echipamente pe suport corespunzător (tub coflex). Monotuburile HDPE 0 40 mm se vor instala pe fundul șanțului;

 • - se vor lua in considerare si rezervele de cablu optic necesare sudurilor de fibra optica care se vor lașa in cameretele de joncțiune. Aceiași lucru si pentru cablul optic care va fi instalat in interiorul clădirilor pana la echipamentul activ care realizează transmisie de date din clădirea respectiva;

 • - instalarea foliei de semnalizare pentru a anunța prezenta cablului optic in respectivul canal;

 • - poziționarea cameretelor de joncțiune in planul de situație general: la proiectarea rețelelor subterane se vor folosi camerete de tragere la schimbările de direcție si la terminația de la grupul de scări de bloc. Se vor folosi camerete de joncțiune subterane si in locurile in care se vor face extracțiile din fibra spre scările de bloc, plecările spre fiecare scara de bloc se vor face cu cablu optic de max 8 fibre;

 • - montarea din 50 m în 50 m a unor markeri electronici pentru identificarea traseului de fibra optica;

 • - instalare jgheab metalic de protecție a fibrei optice in clădiri și în incinte;

 • - obturarea conductelor pentru a preveni intrarea apei sau agentilor corozivi;

 • - traversarea obstacolelor;

 • - joncțiunile cablurilor optice, harta de joncțiuni si modul de alocare a fibrelor;

 • - SOFT: se va avea in vedere procurarea sau upgradarea softului existent in dispeceratul de termoficare pentru ca datele preluate de la contori sa fie stocate si vizualizate in mod constant.

 • - In cazul in care sunt necesare săpături suplimentare pentru montarea canalelor de cablu optic (in afara celor aferente înlocuirii rețelei de distribuție secundare) se va lua in considerare si reconstrucția ecologica a zonei in care s-a efectuat săpătură;

 • - Se va elabora proiect de transmitere date pentru fiecare punct termic in parte;

 • - Proiectul va cuprinde lista cablurilor optice tip Sigle Mode, multi-tube cu sase tuburi, cu precizarea lungimii fiecărui tronson de fibra de la punctul termic aferent pana la nivelul scării de bloc, inclusiv rezervele din camerele de joncțiune sau clădiri, precum si lungimea fiecărui tronson de monotub HDPE <t> 40 mm;

 • - Va cuprinde lista echipamentelor optice active, care vor fi compatibile cu tipul de fibra si vor trebui sa acopere distantele de transmisie pe lungimea traseelor de fibra, conectori si operații de conectorizare sau suduri pentru fibra optica, precum si accesoriile necesare acestor operațiuni.

Lucrarea nu este de complexitate ridicata.J

Cap.3 OBIECTIVUL STUDIULUI

Studiul de fezabilitate se va face ținând seama de situația existentă a rețelei de termoficare

Astfel, in cadrul studiului:

• se va efectua calculul hidraulic, in vederea dimensionării conductelor. In final, configurația rețelei de transport va trebui să asigure cantitativ și calitativ transportul căldurii în condiții de eficiență maximă și respectarea gradului de siguranță cerut de normativele tehnice aplicabile. Calculul hidraulic al sistemului conductelor de transport va tine cont de respectarea vitezelor admisibile ale fluidului. Pentru stabilirea diametrelor tronsoanelor de rețea primară care vor constitui legătură inelara, se vor lua in calcul debitele de agent termic primar care urmează a fi vehiculate prin conducte determinate în funcție de necesarul maxim de căldură pentru încălzire adunat cu necesarul mediu de căldură pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărui punct termic ce va fi alimentat de pe cealalta ramura .

La calculul debitelor de apă fierbinte se va tine cont de temperaturile si presiunile conductelor de tur, respectiv retur la care funcționează rețeaua termică primară a municipiului Bacău. Temperaturile de lucru sunt cele din diagrama de reglaj, se va adopta o soluție moderna cu conducte preizolate echipate cu sisteme de monitorizare si detectare avarii.

• Elaborarea documentației se va face respectând prevederile H. G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

CAP. 4. CONDIȚII, CERINȚE

 • 4.1 DOMENIUL DE ACTIVITATE

Ofertantul trebuie să fie abilitat legal să elaboreze lucrări de proiectare în domeniul producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice și va face dovada capacității.

 • 4.2 MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Ofertantul va prezenta dovada certificării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001: 2008 (2015), pentru domeniul care face obiectul achiziției (copie după certificat), sistem care sa fie certificat de către un organism acreditat din țară sau străinătate.

 • 4.3 CONDIȚII DE PARTICIPARE

Ofertantul va face dovada experienței similare în domeniul proiectării rețelelor termice prin anexarea la oferta tehnica si comerciala a listei contractelor finalizate în ultimii doi ani.

 • 4.4 ALTE CERINȚE

 • •  Oferta financiara va fi detaliata pe etape, respectiv: Documentație pentru obținere certificat de urbanism si a avizelor conforme cu Certificatul de Urbanism, Studiu de fezabilitate.

 • •  Documentația se va preda la Thermoenergy Group SA Bacau în cate 3 exemplare pe suport analogic (hârtie) și 1(unu) exemplar pe suport electronic (fișier format „.doc”, „excel” și ,,.pdf).

Pentru întocmirea ofertelor, ofertant» pot solicita vizitarea amplasamentului.

Cap.4 PREDAREA LUCRĂRII

Predarea documentației elaborate conform cerințelor de la cap.3 se va face în 60 de zile de Ea data contractării.

Prestatorul va respecta în elaborarea lucrării prevederile actelor normative în vigoare (norme de calcul, standarde, prescripții, cataloage de produse, e.t.c.) precum și legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și protecției mediului.

Cap.5 RECEPȚIA LUCRĂRII

Achizitorul poate face observații privitoare la calitatea lucrării (conținutul tehnic și condițiile tehnice de elaborare și de prezentare) în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii documentației. în cazul în care, în acest interval, achizitorul nu își exprimă în scris nici un punct de vedere privitor la calitatea lucrării, se consideră că documentația corespunde condițiilor stabilite prin temă.

Prestatorul va prezenta documentația completată sau modificată conform observațiilor scrise ale achizitorului în termen de maximum 10 zile de la data transmiterii acestora.

Plata de către achizitor a valorii stabilite prin contract se va face numai dacă:

 • - documentația îndeplinește în totalitate condițiile prevăzute de legislația în vigoare privitoare ia respectarea conținutului tehnic și a condițiilor de elaborare;

 • - după obținerea avizului favorabil din partea Comisiei Tehnice de Avizare a autoritatii contractante.

Lucrarea se consideră recepționată odată cu emiterea avizului mai sus precizat.

Proiectantul va ceda Municipiului Bacau drepturile patrimoniale de autor pentru soluția propusa.

Cerințele tehnice din prezentul caiet de sarcini nu sunt limitative.

Anexa nr.1 Centrale spital urgenta

Anexa nr.2 Date tehnice centrale

Anexa nr.3 Plan situație Spital Urgenta

Anexa nr.4 Plan situație Liceu I.Ghica

Anexa nr.5 Diagrama de reglaj

Anexa nr.6 Rețea primara Bacau-schema calcul hidraulic.

Șef Birou Investiții Lidia.Virian


an


întocmit, Vasile Monon


Sef Secție Termoficare, Iulian Stefc^K

Responsabil Calitate, Ema QnicelBACAU-ROMANIA


Tel. +40-234-58 50 50


Str. Chimiei, nr. 6 Cod postai 600286


Fax +40-234-51 96 50


E-mail secretarlat@therinoenetgy.i o

NR:        // fV


Către,

Asocierea Duica D. (rina PFA si SC EURO ENGINEERING &CONSULTING SRL eec iasi@gmail.com


Referitor: Ctr.994/17.04.2018 „Racordarea la SACET a Spitalului județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica ”


Va transmitem in anexa ‘Nota pentru completarea temei de proiectare SF" aprobata de Comisia


Tehnica de Avizare a SC Thermoenergy Group SA Bacau.Sef Birou Investiții, Lidia Virlanîntocmit, Vasile Monoranu§BACAU-ROMANIA

Str. Chimia I, nr* 5

Cod postai 600286


tel +40-234-58 50 50          Cont BRD GSG BacaU RO480RDEO4OSV 74 253190400

Fax +40-234-5196 50                                   Capital Soelat 10,156.800 lai

E-m»1I țacratartatSfthatmoanorgy.ra          ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

- ---------■.....- — ' .......... ..........■. _______:_______.

NR:


DATA:

NOTA pentru completarea temei de proiectare SF

Investiția /‘Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a ColegiululEconomlc Ion Ghica “

Asocierea Duica D. Irina PFA si SC EURO ENGINEERING & CONSULTING SRL, a propus ca soluție tehnica pentru alimentarea Spitalului Județean, in cadrul contractului de servicii de proiectare nr, 994/17,04.2018, realizarea a doua racorduri, astfel:

 • 1.  Racordarea policlinicii Spitalului Județean prin prelungirea racordului existent la Spitalul Municipal

 • 2.  Realizarea unui record nou pentru celelalte clădiri din incinta spitalului județean: maternitate,Centrala termica.

Acest racord nou este situat la distanta de 500 m de viitorul record proiectat in cadrul investiției "Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente" ce are ca scop furnizarea de agent termic către CT 1 Parc si CT Grup Școlar Anghel Saligny, care, in ■ aceasta investiție se vor transforma in puncte termice.

Deoarece traseele celor doua racorduri propuse in cele doua studii de fezabilitate sunt apropiate, propunem comas area acestor consumatori pe un singur racord:

 • -   Spitalul Județean (Maternitate si clădirile alimentate din CT) = Q= 4,96 Gcal/h

 • -   CT 1 Parc si CT GrupScolar Anghel Saligny Q=5,06 Gcal/h

In acest mod, de la punctul de racord din magistrala Sofert pana in punctual de amplasare al căminului de racord din planul de situație prezentat, conduclelevor fi dimensionate pentrutoate cele trei obiective, urmarindu-se prin aceasta soluție reducerea valorii investițiilor.


Comisia CTA

Președinte CTA

Membri


NeculaiBalus VasileMonoranu Iulian Stoican Lidia Virlan

Secretar CTA


NarcisaAntoneac
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/875 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ____________________Din: ___________________

în scopul:

l.ll.C) RACORDARE LA SACET A SPITALULUI JUDEȚEAN BACAU

Ca urmare cererii adresate de ________________ MUNICIPIUL BACAU__

cu domiciliullsediul în județul____________BACAU____________j localitatea_____________BACAU

satul--------------—---------:___________________________ sectorul -     , cod poștal _________;______________

strada____________CALEA MARASESTI____________6 h!

sc--z et.             ap. -     , teL/fax_______________-_______________, e-mail______________-

înregistrată la nr. ____________1/875___________ din 02-07-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat înjudețui Bac au, Municipiul Bacau, satul--:__.sectorul - .cod poștal:__2

strada .__________________Spini Haret_____________ . nr. 2 bl

sc- 2 > et-—2—> aP----2—, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral :

83227, 83228, 62387, 71866, UAT BACAU

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250____________/________2008

faza_____PUG_____ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr.48184 din 02.07.2018, imobilul cu numărul cadastral 71866, aparține domeniului public al Județului Bacau.

Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr.48049 din 02.07.2018, imobilul cu numărul cadastral 62387, aparține domeniului public a! Municipiului Bacau. Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr.48066 din 02.07.2018, imobilul cu numărul cadastral 83227, este proprietate a Județului Bacau si exista inscrieri privitoare ta sarcini - drept de administrare Spitalul Județean 8acau^>^

Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr.48067 din 02.07,2018, imobilul cu numărul cadastral 83228, aparține domeniului public al Municipiului Bacau. Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr.35975 din 23.05.2018, imobilul cu numărul cadastral 68066, aparține domeniului public ai Municipiului Bacau. Parțial traseul propus se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții, construcții administrative si social culturale, industriale si edilitare, anexa.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, zonă pentru instituții publice, servicii, si zonă spații plantate, agrement și sport, incluse in UTR 8.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: RACORDARE LA SACET - A SPITALULUI JUDEȚEAN BACAU

j Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație I_________de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE ți prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadiarea/hetncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoare după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

fn aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.______________________________________________________

în situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

in situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

Imobilul se află în:

 • - în zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural.

Parțial imobilul se afla in:

 • - zona de siguranță a unităților militare;

 • - zona de protecție a infrastructurii feroviare.

Conform Planului Urbanistic General, zona studiata permite ca zonificare funcționala următoarele:

 • I. ZONA PENTRU 1NSTITUTII PUBLICE SI SERVICII

FUNCȚIUNEA DOMINANTA A ZONEI:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).

 • - zona cu instituții de interes public și/sau terenuri libere care prin adăugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE:

 • - locuire;

 • - odihnă și agrement (spații verzi amenajate și platforme pietonafe aferente obiectivelor propuse);

 • - circulație pietonală și carosabilă;

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje);- echipare tehnico-edilitară și construcții aferente.

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

Este interzisa realizarea de:

 • - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează traffic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol;

 • - construcții nereprezentative pentru cras care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

 • - construcții care nu sunt legate direct de activitati permise în zona;

 • - construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale;

 • - plantații înalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfasurarea în bune condiții a circulației auto.

Pentru UTR 8 - zona de instituții publice si servicii se admite:

 • - regim de înălțime admis: P+1-2

 • - P.O.T. maxim = 75%

 • - C.U.T. = 2,0.

 • II. ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

Funcțiunea dominanta : cai de comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admise:

 • - construcții compatibile funcției de baza;

 • - accese pietonaie si carosabile;

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente;

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersectiilor/incintelor;

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție împotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare;

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

PRIMAR,

COSMIN NECULA

Utilizări admise:

Iniacmil: .V.10,1 r/OI.ET.I - CONSILIER

lob

Unitati ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

 • - parcaje si garaje publice;

 • - întreaga rețea de străzi din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice 1 - IV proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit în 1989 - “Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale”);

 • - spatii de stationare/parcare;

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport în comun;

 • - trotuare, alei pentru bicictisti;

 • - refugii si treceri pentru pietoni;

 • - plantații de aliniament si de separare a fluxurilor;

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile;

 • - pasaje denivelate carosabile / pietonale.

Regim de inaitime maxim admis - parter.

 • III. Parțial imobilul se află în zona protejată cu valoare de patrimoniu- situate in afara zonei centrale, iar potrivit Regulamentului Local de Urbanism s-a prevăzut:

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - conservarea caracterul general al zonei, prin pastrarea utilizatorilor funcționale existente în măsura în care acestea reprezintă monumente istorice de interes local;

-trebuie stimulata dezvoltarea tuturor acelor funcțiuni care au caracter comercial si care prin modul de organizare si de desfășurare a activitatii, precum si prin calitatea serviciilor pot reprezintă un grad de atracție publica ce depășește nivelul de interes al comunității locale si reprezintă o atracție de interes turistic.

 • - se admit modificări ale funcțiunilor actuale, numai prin intervenții specializate elaborate, avizate si aprobate în conformitate cu legislația în vigoare

 • - spatiile verzi, se vor conserva cel puțin în perimetrul actual de amenajare, analizand eventualele posibilități de dezvoltare ale acestei utilizări funcționale.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

în cazurile admise pentru intervențiile de restaurare a fondului construit sau pentru restructurare urbana proiectul de intervenție trebuie sa respecte următoarele condiții;

 • - funcțiunile propuse trebuie sa fie compatibile cu funcțiunile existente în vecinătate;

 • - sa asigure spatii de parcare în interiorul suprafeței pe care este propusa intervenția, cel puțin pentru necesarul normat generat de funcțiunile si dimensiunile intervenției propuse;

 • - sa asigure ameliorarea aspectului construcțiilor si amenajărilor si sa demonstreze calitatile prin care asigura o mai buna integrare în raport cu caracterul particular al zonei.

UTILIZĂRI INTERZISE:

Sunt interzise orice utilizări care prin natura lor:

 • - sunt incompatibile cu statutul de zona protejata,

 • - prezintă un potențial grad de risc pentru conservarea valorilor culturale identificate;

 • - pot conduce sau provoca degradarea imobilelor clasate în Lista Monumentelor Istorice din județul Bacau si a celor care dețin o valoare culturala semnificativa identificata prin studiile preliminare.

Sunt interzise si:

 • - activitatile care generează poluare, cele care prezintă risc tehnologic, cele care presupun o sporire a traficului carosabil, precum si cele care conduc la realizarea de construcții provizorii de orice natura (cum ar fi: chioșcuri, garaje, depozite, baraci, s.a.).

 • - lucrările de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau construcțiile de pe parcelele adiacente, cele care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau cele care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

 • - depozitarea en-gros;

 • - depozitarea si/sau vanzare substanțelor inflamabile sau toxice;

 • - depozitarea si/sau colectarea, inclusiv pe platforme, a materialelor refolosibile sau a deșeurilor urbane; precum si depozitarea de orice natura pe terenurile vizibile din zonele accesibile public.

 • - agresiunea vizuala cauzata de obturarea sau distorsionarea câmpului de percepere a ansamblurilor de arhitectura sau a imaginii arhitecturale a fațadelor, prin amplasarea pe fațadele clădirilor sau pe construcțiile specializate de susținere a următoarelor echipamente vizibile din zonele accesibile public:

 • - aparate de aer condiționat, antene (T.V. satelit, telefonie mobila, s.a.), contoare, cablaje (CATV, telefonie fixa, s.a.), puncte de transformare, coșuri de fum sau de ventilație;

PRIMAR,

COSMIN NECULA

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

2 D.T.A-C.                ~ D.T.O.E.                  Z D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d. I) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  ’șț alimentare, cu apă canalizare

  S alimentare cu energie electrică ~ alimentare cu energie termică

  d.2) avize și acorduri privind:

  _ securitatea la incendiu


  ls£ gaze naturale

  V telefonizare

  • □ salubritate

  ~ transport urban

  • □ protecție civilă


  Alte avizc/acorduri


  w> sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ȘI PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL BACĂU

 • - STATUL MAJOR GENERAL

CNCF CFR SA

CONTRACTUL PE BAZA CĂRUIA SE EXECUTĂ LUCRĂRILE

d.4j Studii de specialitate

 • - PROIECT DE EXECUȚIE

 • - RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA A SISTEMELOR TEHNICE

 • e) punctul de vedere/actu) administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutii

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

COSMTN NECULA

L.S,


SECRETAR,


0VID1U NICOLAE POPOVIC1ARHITECT ȘEF, Ț

D1ANA MIHAELA MARIN

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de--------


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Dau prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de ..................direct/prin poștă.

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:5.000

2555


646000


IsVT!


68066 a


S64000


71866


BACALT”

646000                  646200                  646400                  646600                  646800

Amplasament nr. cadastral: 60038 (dezmembrat in 83227, 83228), 62387, 71866, UAT Bacau

Limita intravilan

' Delimitare UAT

41403     08 OG 201»

13.06.2016

30 lei                  1108933

PotoUjbaniel

JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL OE URBANISM Nr dinia Ull. JML

. Arhitect șef,

_ --------—.


ROM ANI A

JUDEȚUL BAC AU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/874 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ______________________Din:__

în scopul:

1.1.1 ,C) RACORDARE LA SACET A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHIC A

Ca urmare cererii adresate de__MUNICIPIUL BACAU___

cu domiciliultsediul în județul_____________BACAU__, localitatea_____________BACAU

satul ----------------------------■_____________________________.sectorul____:____, cod poștal ______________■_______________

strada             CALEA MARASEST1____________ 6 hi__-

sc..                et-              ap. -      , teL/fax__-_________________, e-mail_______________-

înregistrată la nr. ___________1/874__________ din 02-07-2018

pentru imobilul - teren și/’sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________;__________________________, sectorul -     , cod poștal:

sat/strada _________________________9 MAI___, bl.

sc._____ et-_____ap-_______, sau identificat prin:    extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral

14710(IE 73142), UAL BACAU

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250__/

faza _PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,re publicată, cu modificările si completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau si este proprietate a Municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 48068 din 02.07.2018. imobilul cu numărul cadastral 14710 aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Parțial traseul propus traversează terenuri revendicate, a căror dosare au fost soluționate.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren de utilitate publica si teren curti construcții.

Fuctiunea aprobata prin PUG/2012 este zona pentru cai de comunicație rutiera si amenajari aferente, zona locuințe colective, zona pentru instituții publice, zona centrala-UTR 1.

Terenul se afla in zona "A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: RACORDARE LA SACET - A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și au conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CER11FICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei (.'cmstljulin S5/337rCEt (clireerive SIAJ pnvind evaluarea efectelor anumtar pecițct» publice $i private asupra mediului, modificară pnn Directiva Consdiului 97/1 l/CHți pfin Directiva Consihutu ți Patiamenruiui Eisopcan 2 W3?3i/Cfi privind participarea publ icului la elaborare* anumitor planuri și programe la legătura cu mrf iui ți modificarea, cu privire la partieiparee publicului ți accesul la măreție, a Directivei AJ/3Î7/CEE țla Directivei 96/6L.'Ct, prin certificau! de urinuusB se comunică solierrancidlu sbligapa de a contacta autoritatea teri-jenaU de mediu penitu ca ucesem să analizeze ți si decidă, după «î, htcadrarea/neînradura proiectului investiției public^private In lista proiertelyr supuse evaluării impactul-j. asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului K5/337/CEE, procedura de «ndere >1 «cordului de mediu se desSțeura după emitere» certificatului de urbanism, *nanot depuneai coccmcrirației pentru autorizarea executării lucrlnlor de eonalrucți. ia amoritrfca sdrccuslrațici puhlk r competente.

In vederea MluIsMîli cenn|irior cu privire ia precedusa de cmilei c s ■ccnuUvi de mediu, suViriwtmi eoppenrmă pentru proWcțu medridui mahiiețte mecanismul asigurări: consultăm publice, centralizări opțiunilor publicului 51 ai Ibrrtuiăni urna punct de vedere oficial cu privire la reali csrei investi!») ăs acord cu rezultatele ccasultarij pubbce

în aceste condiții

După primirea prezentului certific*; de urbanism, titularul are obligata da a se prezenta ia tu-lonUUe» competentă pentru protecția mediului in vederea evahiătil murele a «trestiiiei ți sttbdrti nroetiiățu evaluăm efețSetar acestora asupra mediului. în urna evaluării inițiale 3 investijiei sa vaestite acrul administrați v aj autorității Competente pentru proiecția medkJot.

in ricutiția ăl care auBzrttace* «aspetcntli per.uu protwțui tnedivitu atabiiesie naces: lulea Cvalut'! 1 efectelor investiției asupra mediului, totciwntui are obligația de a notifica acest fapt antantă-,11 administrai»! publice competente cu privire ia menținerea ceter-j pentru autorizarea executări lucrărilor de constnieîu

In situația in care, după emiierea «ruficatulu de urbanism ori pe parcursul derulăm procedurii <1* evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solie itantul renunță la intenția de realizare a invesupei, acesta are obligați* cc a notifica acest fapt autorității administrație-, publice compeurtite

2/4


întocmii: MDA VIOLETA - CONSILIER

Terenul se afla in zona II —zona cu regim de inaltime pentru construcții impus.

FUNCȚIUNEA DOMINANTA A ZONEI este data de instituțiile publice și servicii, zona centrală având un caracter predominant administrativ și comercial.

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe colective existente;

 • - locuințe individuale existente;

 • - instituții publice și servicii existente și propuse;

 • - spații verzi existente și propuse;

 • - căi de comunicații rutiere existente și propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare și construcțiile aferente. UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală.

 • - funcțiuni administrative,

 • - funcțiuni financiar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni de cult,

 • - funcțiuni de cultură,

 • - funcțiuni de învățământ,

 • - funcțiuni de sănătate,

 • - funcțiuni de loisir public,

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe

Utilizări interzise

 • - s-au stabilit pentru activitati care generează noxe si care nu sunt direct legate de activitatile permise în zona: activitati de depozitare en gros, activitati de comerț sau prestări servicii desfășurate în construcții provizorii amplasate pe domeniul public sau pe cel aflat în administrarea Consiliului Local;

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise.

 • - sunt interzise mansardarea, supraetajarea si extinderea construcțiilor de locuințe colective existente cu regim inalt de inaltime, până la întocmirea unui P.U.Z. pentru zona centrală.

Regimul de inaltime maxim admis este de șapte niveluri supraterane.

 • - P.O.T. maxim = 80%

 • - C.U.T. maxim = 8,00.

SE SOLICITA RACORDAREA LA SACET A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.

Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente in zona.

NOTA:

1 .Se vor reface integral suprafețele afectate.

2.Traversările de străzi se vor realiza prin forare.

PRIMAR,

COSMIN NECULA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA .MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

nr. ___________ din ___

Arhitect șef.

Dl AN A MIHAELA MARIN

întocmii XADA l'IOLETA COXSILIER

in

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

  3 D.T.A.C.

  □ D.T.O.E.

  Z D.T.A.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  ’i£ alimentare cu apă

  ai canalizare

  jZ alimentare cu energie electrică

  □ alimentare cu energie termică

  *£ gaze naturale v telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  Alte avîze/acorduri

  d.2) avize și acorduri privind: securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  jz sănătatea populației

d,3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - STATUL MAJOR GENERAL

 • - CONTRACTUL PE BAZA CĂRULA SE EXECUTĂ LUCRĂRILE

d.4) Studii de specialitate

 • - PROIECT DE EXECUȚIE

 • - RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA A SISTEMELOR TEHNICE

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie);

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

SECRETAR,

COSMINNECULA

0VID1U NICOLAE POPOVICI

iX-A

L.S.

ARHITECT ȘEF,

DIANA MIHAELA MARIN

Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din ...............

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de —--

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până Ia data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de.................. lei, conform Chitanței nr................ din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

4/4


întocmit: NADA VIOLETA - CONSILIER


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOP

an zbor 2010          1^7?^

scara 1:2.000 x' A

646800                                                       647000

Amplasament nr. cadastral: 14710 (IE.73142), UAT Bacau

Limita intravilan * Delimitare UAT

41400 OB 00   2018

* - I -                             f               !■                      » J | ‘ ■ t

13.06.2018

30 lei           ,       1100031

aniel

JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU ANEXĂ LA ” CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. f * 11 IUI 3»


Anexa 3


Devizul estimativ al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica” - SPITALUL JUDEȚEAN BACAU" la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018


Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția

de bază

4.1

Construcții și instalații

2,260,788.30

484,565.39

429,549.78

2,690,338.07

576,632.82

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

1,097,003.08

235,125.83

208,430.59

1,305,433.67

279,799.74

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

144,168.67

30,900.35

27,392.05

171,560.71

36,771.42

4.1.3

Achiziție robineti

51,022.96

10,935.99

9,694.36

60,717.32

13,013.83

4.1.4

Montaj robineti

4,516.80

968.11

858.19

5,374.99

1,152.05

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

99,376.43

21,299.82

18,881.52

118,257.96

25,346.78

4.1.6

Desfaceri carosabil

47,431.47

10,166.21

9,011.98

56,443.44

12,097.79

4.1.7

Refaceri carosabil

189,725.86

40,664.84

36,047.91

225,773.77

48,391.16

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

439,758.15

94,255.43

83,554.05

523,312.20

112,163.97

4.1.9

Construcții rețele termice

61,784.88

13,242.64

11,739.13

73,524.01

15,758.75

4.1.10

Realizare clădire modul termic

121,000.00

25,934.50

22,990.00

143,990.00

30,862.05

4.1.11

Sistem transmitere date

5,000.00

1,071.67

950.00

5,950.00

1,275.29

TOTAL I - subcap. 4.1

2,260,788.30

484,565.39

429,549.78

2,690,338.07

576,632.82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale: module termice

153,341.48

32,866.40

29,134.88

182,476.36

39,111.02

TOTAL II - subcap. 4.2

153,341.48

32,866.40

29,134.88

182,476.36

39,111.02

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: module termice

546,128.13

117,054.21

103,764.34

649,892.47

139,294.51

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

1,520.00

325.79

288.80

1,808.80

387.69

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

547,648.13

117,380.00

104,053.14

651,701.27

139,682.20

TOTAL DEVIZ PE OBIECT       ^CĂ^UTotal I

2,665,600.11

571,330.61

506,464.02

3,172,064.13

679,883.43
Anexa 4

Devizul estimativ al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica" • COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA”

Ia cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

60,768.90

13,024.88

11,546.09

72,314.99

15,499.61

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

36,135.36

7,745.06

6,865.72

43,001.08

9,216.62

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

10,172.74

2,180.37

1,932.82

12,105.56

2,594.64

4.1.3

Achiziție robineti

3,873.60

830.25

735.98

4,609.58

987.99

4.1.4

Montaj robineti

614.40

131.69

116.74

731.14

156.71

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

1,732.80

371.40

329.23

2,062.03

441.97

4.1.6

Desfaceri carosabil

-

-

-

-

-

4.1.7

Refaceri carosabil

-

-

-

-

-

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

-

-

-

-

-

4.1.9

Construcții rețele termice

3,240.00

694.44

615.60

3,855.60

826.39?

4.1.10

Realizare clădire modul termic

-

-

-

-

-

4.1.11

Sistem transmitere date

5,000.00

1,071.67

950.00

5,950.00

1,275.29

TOTAL I - subcap. 4.1

60,768.90

13,024.88

11,546.09

72,314.99

15,499.61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale: module termice

35,032.82

7,508.75

6,656.24

41,689.06

8,935.41

TOTAL II - subcap. 4.2

35,032.82

7,508.75

6,656.24

41,689.06

8,935.41

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: module termice

139,111.30

29,816.38

26,431.15

165,542.44

35,481.49

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

1,020.00

218.62

193.80

1,213.30

260.16

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

140,131.30

30,035.00

26,624.95

166,756.24

35,741.65

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

212,339.72

45,511.77

40,344.55

252,684.26

54,159.01

Devizul general al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău ți a Colegiului Economic Ion Chica" • SPITALUL JUDEȚEAN BACAU

la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr. Crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea la starea inițială

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total CAP. 1

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

-

Total CAP.2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.1

Studii de teren

11.500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1,800.00

385.80

342.00

2,142.00

459.10

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic a! clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

103,200.00

22,119.34

19,608.00

122,808.00

26,322.02

3.5.1

Temă de proiectare

700.00

150.03

133.00

833.00

178.54

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

26,250.00

5,626.29

4,987.50

31,237,50

6,695.28

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

9,750.00

2,089.76

1,852.50

11,602.50

2,486.82

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

4,500.00

964.51

855.00

5,355.00

1,147.76

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

62,000.00

13,288.75

11,780.00

73,780.00

15,813.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

800.00

171.47

152.00

952.00

204.05

3.7

Consultanță

13,500.00

2,893.52

2,565.00

16,065.00

3,443.29

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

12,000.00

2,572.02

2,280.00

14,280.00

3,060.70

3.7.2

Auditul financiar

1,500.00

321.50

285.00

1,785.00

382.59

3.8

Asistență tehnică

37,300.00

7,994.68

7,087.00

44,387.00

9,513.67

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

12,300.00

2,636.32

2,337.00

14,637.00

3,137.22

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9,300.00

1,993.31

1,767.00

11,067.00

2,372.04

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

3,000.00

643.00

570.00

3,570.00

765.17

3.8.2

Diriginție de șantier

25,000.00

5,358.37

4,750.00

29,750.00

6,376.46

Total CAP. 3

168,100.00

36,029.66

31,939.00

200,039.00

42,875.30

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,260,788.30

484,565.39

429,549.78

2,690,338.07

576,632.82

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

1,097,003.08

235,125.83

208,430.59

1,305,433.67

279,799.74

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

144,168.67

30,900.35

27,392.05

171,560.71

36,771.42

4.1.3

Achiziție robineti

51,022.96

10,935.99

9,694.36

60,717.32

13,013.83

4.1.4

Montaj robineti

4,516.80

968.11

858.19

5,374.99

1,152.05

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

99,376.43

21,299.82

18,881.52

118,257.96

25,346.78

4.1.6

Desfaceri carosabil

47,431.47

10,166.21

9,011.98

56,443.44

12,097.79

4.1.7

Refaceri carosabil

189,725.86

40,664.84

36,047.91

225,773.77

48,391.16

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

439,758.15

94,255.43

83,554.05

523,312.20

112,163.97

4.1.9

Construcții rețele termice

61,784.88

13,242.64

11,739.13

73,524.01

15,758.75

4.1.10

Realizare clădire modul termic

121,000.00

25,934.50

22,990.00

143,990.00

30,862,05

4.1.11

Sistem transmitere date

5,000.00

1,071.67

950.00

5,950.00

1,275.29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

153,341.48

32,866.40

29,134.88

182,476.36

39,111.02

4.2.1

Montaj module termice

153,341.48

32,866.40

29,134.88

182,476.36

39,111.02

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

546,128.13

117,054.21

103,764.34

649,892.47

139,294.51

4.3.1

Achiziție module termice

546,128.13

117,054.21

103,764.34

649,892.47

139,294.51

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

1,520.00

325.79

288.80

1,808.80

387.69

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

Total CAP. 4

2,961,777.90

634,811.79

562,737.80

3,524,515.70

755,426.03

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

32,329.27

6,929.29

6,142.56

38,471.83

8,245.85

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

24,868.67

5,330.22

4,725.05

29,593.72

6,342.96

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,460.60

1,599.07

1,417.51

8,878.12

1,902.89

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

27,450.11

5,883.51

5,215.52

32,665.63

7,001.38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12,205.14

2,615.98

12,205.14

2.615.98

5.2.3

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,441.03

523.20

-

2,441.03

523.20

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,303.94

2,422.83

-

11,303.94

2,422.83

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

1,500.00

321.50

285.00

1,785.00

382.59

S.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

62,638.14

13,425.53

11,901.25

74,539.38

15,976.38

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

-

Total CAP. 5

122,417.51

26,238.32

23,259.33

145,676.84

31,223.60

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

2,500.00

535.84

475.00

2,975.00

637.65

6.2

Probe tehnologice si teste

4,521.58

969.13

859.10

5,380.68

1,153.27

Total CAP. 6

7,021.58

1,504.97

1,334.10

8,355.68

1,790.91

TOTAL GENERAL

3,261,345.89

699,019.61

619,655.72

3,881,001.61

831,833.33

Din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,441,027.34

523,196.88

463,795.19

2,904,822.54

622,604.28

Devizul general al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica" - COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA" la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei           !

Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

-

Total CAP. 1

-

-

-

-

CAPITOLUL 2 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

-

-

Total CAP.2

-

-

-

-

CAPITOLUL 3 * Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

-

-

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

600.00

128.60

114.00

714.00

153.03

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

31,350.00

6,719.39

5,956.50

37,306.50

7,996.08

3.5.1

Temă de proiectare

350.00

75.02

66.50

416.50

89.27

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8,750.00

1,875.43

1,662.50

10,412.50

2,231.76

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

3,250.00

696.59

617.50

3,867.50

828.94

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,500.00

321.50

285.00

1,785.00

382.59

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

17,500.00

3,750.86

3,325.00

20,825.00

4,463.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

800.00

171.47

152.00

952.00

204.05

3.7

Consultanță

5,266.80

1,128.86

1,000.69

6,267.49

1,343.34

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

4,702.50

1,007.91

893.48

5,595.98

1,199.41


3.7.2

Auditul financiar

564.30

120.95

107.22

671.52

143.93

3.8

Asistență tehnică

11,200.00

2,400.55

2,128.00

13,328.00

2,856.65

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

4,500.00

964.51

855.00

5,355.00

1,147.76

3.3.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,500.00

750.17

665.00

4,165.00

892.70

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

214.33

190.00

1,190.00

255.06

3.8.2

Diriginție de șantier

6,700.00

1,436.04

1,273.00

7,973.00

1,708.89

Total CAP. 3

49,216.80

10,548.87

. 9,351.19

58,567.99

12,553.15

CAPITOLUL 4 * Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

60,768.90

13,024.88

11,546.09

72,314.99

15,499.61

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

36,135.36

7,745.06

6,865.72

43,001.08

9,216.62

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

10,172.74

2,180.37

1,932.82

12,105.56

2,594.64

4.1.3

Achiziție robineti

3,873.60

830.25

735.98

4,609.58

987.99

4.1.4

Montaj robineti

614.40

131.69

116.74

731.14

156.71

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

1,732.80

371.40

329.23

2,062.03

441.97

4.1.6

Desfaceri carosabil

-

-

-

-

4.1.7

Refaceri carosabil

-

-

-

-

-

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

-

-

-

-

-

4.1.9

Construcții rețele termice

3,240.00

694.44

615.60

3,855.60

826.39

4.1.10

Realizare clădire modul termic

-

-

-

-

-

4.1.11

Sistem transmitere date

5,000.00

1,071.67

950.00

5,950.00

1,275.29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

35,032.82

7,508.75

6,656.24

41,689.06

8,935.41

4.2.1

Montaj module termice

35,032.82

7,508.75

6,656.24

41,689.06

8,935.41

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

139,111.30

29,816.38

26,431.15

165,542.44

35,481.49

4.3.1

Achiziție module termice

139,111.30

29,816.38

26,431.15

165,542.44

35,481.49

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

1,020.00

218.62

193.80

1,213.80

260.16

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

Total CAP. 4

235,933.02

50,568.63

44,827.27

280,760.29

60,176.67

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,820,00

390.09

345.80

2,165.80

464.21

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1,400.00

300.07

266.00

1,666.00

357.08

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

420.00

90.02

79.80

499.80

107.12

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,787.05

383.03

339.54

2,126.60

455.80

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

486.01

104.17

-

486.01

104.17


5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

97.20

20.83

-

97.20

20.83

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

303.84

65.12

-

303.84

65.12

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

900.00

192.90

171.00

1,071.00

229.55

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,703.00

1,222.35

1,083.57

6,786.57

1,454.60

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

-

Total CAP. 5

9,310.05

1,995.47

1,768.91

11,078.96

2,374.61

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

700.00

150.03

133.00

833.00

178.54

6.2

Probe tehnologice si teste

1,336.92

286.55

254.01

1,590.93

340.99

Total CAP. 6

2,036.92

436.58

387.01

2,423.93

519.53

TOTALGENERAL

296,496.79

63,549.55

56,334.39

352,831.18

75,623.97

Din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

97,201.72

20,833.70

18,468.33

115,670.05

24,792.11

Devizul general al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica" - SCENARIUL 1" la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

Total CAP. 1

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitățiloi necesar e obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

-

-

Total CAP.2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.1

Studii de teren

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

■ 3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,400.00

514.40

456.00

2,856.00

612.14

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

-

-

3.5

Proiectare

134,550.00

28,838.73

25,564.50

160,114.50

34,318.09

3.5.1

Temă de proiectare

1,050.00

225.05

199.50

1,249.50

267.81

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

35,000.00

7,501.71

6,650.00

41,650.00

8,927.04

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

13,000.00

2,786.35

2,470.00

15,470.00

3,315.76

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,000.00

1,286.01

1,140.00

7,140.00

1,530.35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

79,500.00

17,039.61

15,105.00

94,605.00

20,277.13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,600.00

342.94

304.00

1,904.00

408.09

3.7

Consultanță

18,766.80

4,022.38

3,565.69

22,332.49

4,786.63

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

16,702.50

3,579.93

3,173.48

19,875.98

4,260.11

3.7.2

Auditul financiar

2,064.30

442.45

392.22

2,456.52

526.52

3.8

Asistentă tehnică

48,500.00

10,395.23

9,215.00

57,715.00

12,370.33

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

16,800.00

3,600.82

3,192.00

19,992.00

4,284.98

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

12,800.00

2,743.48

2,432.00

15,232.00

3,264.75

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a! lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

4,000.00

857.34

760.00

4.760.00

1,020.23

3.8.2

Diriginție de șantier

31,700.00

6,794.41

6,023.00

37,723.00

8,085.35

Total CAP. 3

217,316.80

46,578.53

41,290.19

258,606.99

55,428.45

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șt instalații

2,321,557.20

497,590.28

441,095.87

2,762,653.06

592,132.43

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

1,133,138.44

242,870.89

215,296.30

1,348,434.74

289,016.36

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

154,341.41

33,080.72

29,324.87

183,666.27

39,366.06

4.1.3

Achiziție robineti

54,896.56

11,766.24

10,430.35

65,326.91

14,001.82

4.1.4

Montaj robineti

5,131.20

1,099.79

974.93

6,106.13

1,308.76

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

101,109.23

21,671.22

19,210.75

120,319.99

25,788.75

4.1.6

Desfaceri carosabil

47,431.47

10,166.21

9,011.98

56,443.44

12,097.79

4.1.7

Refaceri carosabil

189,725.86

40,664.84

36,047.91

225,773.77

48,391.16

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

439,758.15

94,255.43

83,554.05

523,312.20

112,163.97

4.1.9

Construcții rețele Lermlce

65,024.88

13,937.09

12,354.73

77,379.61

16,585.14

4.1.10

Realizare clădire modul termic

121,000.00

25,934.50

22,990.00

143,990.00

30,862.05

4.1.11

Sistem transmitere date

10,000.00

2,143.35

1,900.00

11,900.00

2,550.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

188,374.30

40,375.15

35,791.12

224,165.42

48,046.43

4.2.1

Montaj module termice

188,374.30

40,375.15

35,791.12

224,165.42

48,046.43

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montai

685,239.42

146,870.59

130,195.49

815,434.91

174,776.00

4.3.1

Achiziție module termice

685,239.42

146,870.59

130,195.49

815,434.91

174,776.00

4*4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

2,540.00

544.41

482.60

3,022.60

647.85

4.6

Active necorporale

-

-

-

*

-

Total CAP. 4

3,197,710.92

685,380.43

607,565.07

3,805,276.00

815,602.71

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

34,149.27

7,319.37

6,488.36

40,637.63

8,710.06

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26,268.67

5,630.29

4,991.05

31,259.72

6,700.04

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,880.60

1,689.09

1,497.31

9,377.92

2,010.01

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29,237.16

6,266.54

5,555.06

34,792.22

7,457.18

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

____.r

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12,691.15

2,720.15

-

12,691.15

2,720.15

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,538.23

544.03

-

2,538.23

544.03

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

11,607.79

2,487.95

-

11,607.79

2,487.95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

2,400.00

514.40

456.00

2,856.00

612.14

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

68,341.13

14,647.88

12,984.82

81,325.95

17,430.97

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

-

Total CAP. 5

131,727.57

28,233.79

25,028.24

156,755.80

33,598.21

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personaluluf de exploatare

3,200.00

685.87

608.00

3,808.00

816.19

6.2

Probe tehnologice si teste

5,858.49

1,255.68

1,113.11

6,971.61

1,494.26

Total CAP. 6

9,058.49

1,941.55

1,721.11

10,779.61

2,310.44

TOTAL GENERAL

3,557,842.67

762,569.16

675,990.11

4,233,832.78

907,457.30

Din care C+M (1.24-1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,538,229.06

544,030.58

482,263.52

3,020,492.59

647,396.39
Devizul general a) obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica" - SCENARIUL 2" la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

-

Total CAP. 1

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

-

-

Total CAP.2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.1

Studii de teren

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,400.00

514.40

456.00

2,856.00

612.14

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

-

-

3.5

Proiectare

134,550.00

28,838.73

25,564.50

160,114.50

34,318.09

3.5.1

Temă de proiectare

1,050.00

225.05

199.50

1,249.50

267.81

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

35,000.00

7,501.71

6,650.00

41,650.00

8,927.04

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

13,000.00

2,786.35

2,470.00

15,470.00

3,315.76

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,000.00

1,286.01

1,140.00

7,140.00

1,530.35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

79,500.00

17,039.61

15,105.00

94,605.00

20,277.13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,600.00

342.94

304.00

1,904.00

408.09

3.7

Consultanță

18,766.80

4,022.38

3,565.69

22,332.49

4,786.63

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

16,702.50

3,579.93

3,173.48

19,875.98

4,260.11

3.7.2

Auditul financiar

2,064.30

442.45

392.22

2,456.52

526.52

3.8

Asistență tehnică

48,500.00

10,395.23

9,215.00

57,715.00

12,370.33

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

16,800.00

3,600.82

3,192.00

19,992.00

4,284.98

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

12,800.00

2,743.48

2,432.00

15,232.00

3,264.75

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

4,000.00

857.34

760.00

4,760.00

1,020.23

3.8.2

Diriginție de șantier

31,700.00

6,794.41

6,023.00

37,723.00

8,085.35

Total CAP. 3

217,316.80

46,578.53

41,290.19

258,606.99

55,428.45

CAPITOLUL 4- Cheltuieli pentru investiția

de bază

4.1

Construcții și instalații

2,514,200.13

538,880.34

477,698.02

2,991,898.16

641,267.61

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

1,133,138.44

242,870.89

215,296.30

1,348,434.74

289,016.36

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

154,341.41

33,080.72

29,324.87

183,666.27

39,366.06

4.1.3

Achiziție robineti

54,896.56

11,766.24

10,430.35

65,326.91

14,001.82

4.1.4

Montaj robineti

5,131.20

1,099.79

974.93

6,106.13

1,308.76

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

148,344.33

31,795.34

28,185.42

176,529.75

37,836.45

4.1.6

Desfaceri carosabil

47,431.47

10,166.21

9,011.98

56,443.44

12,097.79

4.1.7

Refaceri carosabil

189,725.86

40,664.84

36,047.91

225,773.77

48,391.16

4.1.8

Terasamente. inclusiv taxa de depozitare deșeuri

439,758.15

94,255.43

83,554.05

523,312.20

112,163.97

4.1.9

Construcții rețele termice

210,432.72

45,103.03

39,982.22

250,414.94

53,672.61

4.1.10

Realizare clădire modul termic

121,000.00

25,934.50

22,990.00

143,990.00

30,862.05

4.1.11

Sistem transmitere date

10,000.00

2,143.35

1,900.00

11,900.00

2,550.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

188,374.30

40,375.15

35,791.12

224,165.42

48,046.43

4.2.1

Montai module termice

188.374.30

40,375.15

35,791.12

224,165.42

48,046.43

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

685,239.42

146,870.59

130,195,49

815,434.91

174,776.00

4.3.1

Achiziție module termice

685,239.42

146,870.59

130,195.49

815,434.91

174,776.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șt funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

2,540.00

544.41

482.60

3,022.60

647.85

4.6

Active necorporale

-

-

«■

-

-

Total CAP. 4

3,390,353.85

726,670,49

644,167.23

4,034,521.09

864,737.89

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

36,904.07

7,909.82

7,011.77

43,915.84

9,412.69

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

28,387.74

6,084.4B

5,393.67

33,781.41

7,24053

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,516.32

1,825.34

1,618.10

10,134.42

2,172.16

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,368.95

6,723.45

5,960.10

37,329.05

8,000.91

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13,664.96

2,928.87

-

13,664.96

2,928.^

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,732.99

585.77

2,732.99

585.77

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC

12,571.00

2,694.40

-

12,571.00

2,694.40

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șî autorizația de construire / desființare

2,400.00

514.40

456.00

2,856.00

612.14

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

72,193.99

15,473.68

13,716.86

85,910.85

18,413.68

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

-

Total CAP. 5

140,467.00

30,106.95

26,688.73

167,155.74

35,827.28

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum st predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3,200.00

685.87

608.00

3,808.00

816.19

6.2

Probe tehnologice si teste

6,243.78

1,338.26

1,186.32

7,430.10

1,592.53

Total CAP. 6

9,443.78

2,024.13

1,794.32

11,238.10

2,408.71

' TOTALGENERAL

3,759,610.33

805,814.97

714,325.96

4,473,936.30

958,919.82

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+S.l.l)

2,732,991.07

585,774.84

519,268.30

3,252,259.37

697,072.05
I taLISTAUT1LAJE TEHNOLOGICE

Nr.

Crt

Denumire utilaj

UM

Cant

Preț unitar (lei fara TVA)

Preț total (lei fara TVA)

1

MT1 Modul termic Spitalul Județean - Consumatori CT Maternitate Putere termică încălzire 870 [kW]

Putere termică a.c.c. 550 £kW)

buc

1

106.732.15

106.732.15

MT 2 Modul termic Spitalul Județean - Consumatori CT Veche Putere termică încălzire 3680 [kW]

Putere termică a.c.c. 2100 [kW]

buc

1

292.236,41

292.236,41

MT3 Modul termic Spitalul Județean — Consumatori CT Ambulanta + CT Medicina Chirurgicală

Putere termică încălzire 1220 [kW]

Putere termică a.c.c. 600 [kW]

buc

1

147.159,57

147.159,57

Total valoare achiziție module termice Spital Județean

547.648,13

2

MT 1 Modul termic Colegiul Economic - Consumatori Colegiul Economic

Putere termică încălzire 650 [kW]

Putere termică a.c.c. 70 fkW]

buc

1

75.632,59

75.632,59

MT2 Modul termic Colegiul Economic - Consumatori Sala de sport Colegiul Economic Putere termică încălzire 490 [kW]

Putere termică a.c.c. 70 [kW]

buc

1

63.478,70

63.478,70

Total valoare achiziție module termice Colegiu Economic

140.131,30

Total (fără TVA)

685.239,42

TVA (19%)

130.195,49

VALOARE TOTALA

_

815.434,90

Proiectant Asocierea PFADuica I. Irina ................ !.L.!....^./^^t^^tIrina Duica

A*   K o AA

ZAja A       A

SC EURO ENG1NEER1NG&CONSULTING SRL ..A^U^SS/R, Scripca
LISTADOTĂRI

Nr. Cri.

Denumire

UM

!

cant

Prețunltar (lei tară TVA)

Preț total (lei fără TVA)

1

Stingatoare tip 600

buc

6

75

450

2

Pichet PSI dotat corespunzător cu: panou, cutie nisip, scule, furtun, etc.

buc

3

697

2090

Total (fara TVA)

2.540,00

TVA (19%)

482,60

VALOARE TOTALA

3.022,60

^^^^^„Irina Duica

Proiectant Asocierea PFADuica I. irina


SC EURO ENG1NEERING&CONSULTING SRL ....Devizul general al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica" - SCENARIUL 1“ la cursul de 4,6656 Lei / Euro din data de 14.06.2018

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului șt aducerea la starea inițială

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

Total CAP. 1

2,028.90

434.86

385.49

2,414.39

517.49

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

-

-

Total CAP.2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.1

Studii de teren

11,500.00

2,464.85

2,185.00

13,685.00

2,933.17

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

) 3.2

Documentații ■ suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

2,400.00

514.40

456.00

2,856.00

612.14

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetica! clădirilor

-

3.5

Proiectare

134,550.00

28,838.73

25,564.50

160,114.50

34,318.09

3.5.1

Temă de proiectare

1,050.00

225.05

199.50

1,249.50

267.81

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

35,000.00

7,501.71

6,650.00

41,650.00

8,927.04

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

13,000.00

2,786.35

2,470.00

15,470.00

3,315.76

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,000.00

1,286.01

1,140.00

7,140.00

1,530.35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

79,500.00

17,039.61

15,105.00

94,605.00

20,277.13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,600.00

342.94

304.00

1,904.00

408.09

3.7

Consultanță

18,766.80

4,022.38

3,565.69

22,332.49

4,786.63

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

16,702.50

3,579.93

3,173.48

19,875.98

4,260.11

3.7.2

Auditul financiar

2,064.30

442.45

392.22

2,456.52

526.52

3.8

Asistență tehnică

48,500.00

10,395.23

9,215.00

57,715.00

12,370.33

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

16,800.00

3,600.82

3,192.00

19,992.00

4,284.98

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

12,800.00

2,743.48

2,432.00

15,232.00

3,264.75

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

4,000.00

857.34

760.00

4,760.00

1,020.23

3.8.2

Diriginție de șantier

31,700.00

6,794.41

6,023.00

37,723.00

8,085.35

Total CAP. 3

217,316.80

46,578.53

41,290.19

258,606.99

55,428.45

CAPITOLUL 4 ■ Cheltuieli pentru investiția

de bază

4.1

Construcții ți instalații

2,514,200.13

538,880.34

477,698.02

2,991,898.16

641,267.61

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

1,133,138.44

242,870.89

215,296.30

1,348,434.74

289,016.36

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

154,341.41

33,080.72

29,324.87

183,666.27

39,366.06

4.1.3

Achiziție robineti

54,896.56

11,766.24

10,430.35

65,326.91

14,001.82

4.1.4

Montaj robineti

5,131.20

1,099.79

974.93

6,106.13

1,308.76

4.1.5

Monitorizare avarii în conducte preizolate

148,344.33

31,795.34

28,185.42

176,529.75

37,836.45

4.1.6

Desfaceri carosabil

47,431.47

10,166.21

9,011.98

56,443.44

12,097.79

4.1.7

Refaceri carosabil

189,725.86

40,664.84

36,047.91

225,773.77

48,391.16

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

439,758.15

94,255.43

83,554.05

523,312.20

112,163.97

4.1.9

Construcții rețele termice

210,432.72

45,103.03

39,982.22

250,414.94

53,672.61

4.1.10

Realizare clădire modul termic

121,000.00

25,934.50

22,990.00

143,990.00

30,862.05

4.1.11

Sistem transmitere date

10,000.00

2,143.35

1,900.00

11,900.00

2,550.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

188,374.30

40,375.15

35,791.12

224,165.42

48,046.43

4.2.1

Montaj module termice

188,374.30

40,375.15

35,791.12

224,165.42

48,046.43

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

685,239.42

146,870.59

130,195.49

815,434.91

174,776.00

4.3.1

Achiziție module termice

685,239.42

146,870.59

130,195.49

815,434.91

174,776.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

2,540.00

544.41

482.60

3,022.60

647.85

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total CAP. 4

3,390,353.85

726,670.49

644,167.23

4,034,521.09

864,737.89

CAPITOLUL 5 ■ Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

36,904.07

7,909.82

7,011.77

43,915.84

9,412.69

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente tu gdiiizai ii deșaiiliei

28,387.74

6.084.48

5,393.67

33,781.41

7.240.53

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,516.32

1,825.34

1,618.10

10,134.42

2,172.16

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,368.95

6,723.45

5,960.10

37,329.05

8,000.91

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13,664.96

2,928.87

-

13,664.96

2,928.87

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,732.99

585.77

-

2,732.99

585.77

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

12,571.00

2,694.40

-

12,571.00

2,694.40

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

2,400.00

514.40

456.00

2,856.00

612.14

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

72,193.99

15,473.68

13,716.86

85,910.85

18,413.68

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

-

Total CAP. 5

140,467.00

30,106.95

26,688.73

167,155.74

35,827.28

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3,200.00

685.87

608.00

3,808.00

816.19

6.2

Probe tehnologice si teste

6,243.78

1,338.26

1,186.32

7,430.10

1,592.53

Total CAP. 6

9,443.78

2,024.13

1,794.32

11,238.10

2,408.71

TOTAL GENERAL

3,759,610.33

805,814.97

714,325.96

4,473,936.30

958,919.82

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,732,991.07

585,774.84

519,268.30

3,252,259.37

697,072.05

Anexa 9

GRAFIC DE EȘALONARE al obiectului de investiții „Studiu de fezabilitate privind: „Dezvoltarea pieței de energie termica - Etapa III - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica"

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

Număr luni

Lei

1

l

3

4

5

6

7

8

9

10

U

112

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: refaceri spații verzi

2,028.90

Lfl

<7

I-1 O

LT-

'7

O

r-4

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

11,500.00

11,500.00

3.2

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,400.00

2,400.00

3.5

Proiectare

134,550.00

20,182.50

114.367.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,600.00

1,600.00

3.7

Consultanță

18,766.80

2,815.02

3.941.03

3,941.03

3.941.03

4,128.70

3.8

Asistență tehnică

48,500.00

24,250.00

24,250.00

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,321,557.20

348,233.58

703,377.20

566,569.22

703,377.20

din care

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asigurata re de furnizorii de elemente preizolate

1,133,138.44

566,569.22

566,569.22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fucționale

188,374.30

94,187.15

94,187.15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

685,239.42

342,619.71

342,619.71

4.5

Dotări

2,540.00

2,540.00

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

34,149.27

10,244.78

23,904,49

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1—1 K m r\J

O? Ol

2,500.00

26,737.16

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

m ț—i

■r—1

00

CD

68,341.13

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3,200.00

O o

8

6.2

Probe tehnologice si teste

5,858.49

5,858.49

TOTAL GENERAL

3,557,842.67

1,600.00

1

IN LA

IN m w iD m

i

120,808.53

358,478.36

1,169,389.53

915,669.96

954,998.77

SCHEMA DE CALC       RAULIC SPITAL JUDEȚEAN - MT 3 =

CT AMBULAN. „ . CT MEDICINA CHIRURGICALASpre Consumatori

3
1     1 - Sarcina termica

Pe rețea

2    2 - Diametru conductă rețea primara

2___ 3 - Lungime [m]

Pe rețea

--Rețea termica primara existenta -------- Rețea termica primara nou proiectata

CALCULUL HIDRAULIC SPITAL JUDEȚEAN - MT 1 = MATERNITATE + MT 2 = CT VECHE

Parametri de calcul

Temp. tur (grd C]:                                                                                          100

Temp. retur (grd C]:                                                                                         65

Nr.

Crt

Tronson

Nod intrare

Nod ieșire

Sarcina termica TOTALA

Debit tronson

Diametrul nominal

Diam. Exterior

Grosime țeava

Lungime tronson

Viteza tronson

[Gcal/h]

[mc/h]

[mm]

[mm]

[mm]

[m]

[m/s]

1

nr

1

2

286

250

273.0

7.1

320

1.51

2

nr

2

3

142

200

219.1

6.3

70

1.17

3

CTPARC + CTA. SALIGNY

2

100

506

145

200

219.1

6.3

-

4

MT 1 Maternitate

3

200

0 98

28

100

114.3

5.0

90

0.91

5

MT 2 CT Veche

3

300

3 98

114

150

168.3

5.6

90

1.63

CALCULUL HIDRAULIC SPITAL JUDEȚEAN - MT 3 = AMBULANTA + MEDICINA CHIRURGICALA

1

nr

0

1

129

200

219.1

6.3

280

1.07

2

nr

1

2

107

200

219.1

6.3

'60

0.88

3

MT Liceu Pedagogic

1

100

066

22

125

139.7

5.4

32

0.47

4

nr

2

3

93

200

219.1

6.3

50

0.77

5

MT Sala de sport Liceu Pedagogic

2

200

0 42

14

00

80.9

4.5

13

0.76

6

nr

3

4

36

200

219.1

6.3

95

0.30

7

MT Spital Munci pal

3

300

2.00

57

150

168.3

5.6

5

0.82

8

MT3-CT AMBULANTA + CT MEDICINA CHIRURGICALA

4

400

1.25

36

100

114.3

5.0

-20

1.16

Anexa nr.ll Calcul costuri st venituri

Specificație

UM

2018.00

2019.00

2020.00

2021.00

2022.00

2023.00

2024.00

2025.00

2026.00

2027.00

2028.00

2029.00

2030 00

2031.00

2032,00

2033.00

2034,00

2035.00

2036.00

2037.00

2038.00

Valoare investiție finanțata din buget Municipiul Bacau

euro

22877075

Combustibil pentru producere en.termica

MWt

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00,

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

22100.00

Combustibil pentru producere en. electrica

MWe

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

1768000

17680.00

1768000

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

17680.00

Totaf comb

MW

48512 20

48512 20

48512 20

48512.20

48512 20

48512.20

48512 20

4B512 20

48512.20

48512.20

48512.20

48512.20

48512.20

48512.20

48512.20

48512.2€

48512.20

48512.20

48512.20

mii mc

5887,40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887,40

5887.4Q

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

5887.40

S887.40

5887.40

Piei gare naturale

euro/1000

309.47

309.99

310.51

311.03

311.56

312.C6

313.72

315.36

317.01

318.65

320.29

320.2?

32029

320 29

320.29

320 29

320.29

320.29

32029

Curs

leu/euro

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

4.67

Costuri combustibil

mii euro

182197

1825.04

1828.10

1831.16

1834.28

1837 34

1847.00

1856.65

1866.37

1876.02

188S.68

1885.68

1885.68

1885 68

1885.63

1885.68

1885.68

188568

1885.68

mii lei

8508.62

8522.92

8537.21

8551.SI

8566.08

8580 38

862547

8670.56

8715,93

8761 02

8806.11

8806.11

8806.11

8806.11

8806.11

8806.11

8806.11

8806.11

8806.11

Rata de inflație

H

2.80

2.60

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

250

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2 30

2.50

2.50

2 50

2.5D

PretCO2

euro/t

12.50

13.80

15.60

16.70

18.40

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

20.20

70.20

Val.CO2

mii euro

142.43

157.24

177.75

190.29

209.66

230 17

230.17

230.17

230.17

230.1?

230.17

230.17

230.17

230.17

230.17

230.17

230.17

230.17

230.17

mii lei

665.16

734.33

S30.ll

888.65

979.11

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

1074 89

1074.89

1074.89

1074.89

1074.89

Total cheltuieli

mii euro

1964.41

1982.28

2005.85

2021,45

2043.94

2067.51

2077.17

2086.82

2096.53

2106.19

2115.85

2115.85

2115.85

2115.85

2115.85

2115.85

2115.85

2115.85

2115.85

mii lei

9173.78

9257.25

9367.33

9440.16

9545 19

«55.27

9700.36

9745.4S

9790.82

9835.91

9881.00

9881.00

9881.00

9881.00

9881.00

9881.00

9881,00

9881.00

9881.00

0.00

Venituri

Energie electrica

MWh

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707,60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

Preț vinzare en.electrica(5O euro/MWh>

euro/MWh

50.00

50.00

50.00

50.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85 00

85.00

85.00

85.00

85.00

Venit energie elec'rica

mii euro

835.38

835.38

835.38

83538

1420.15

1420 15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

mii lei

3901.22

3901.22

3901.22

3901.22

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

663208

6632,08

6632,08

6632.08

6632.08

Cantitate en.et care primește tonus

MWh

16707.60

16707.60

16707.60

16707.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Preț bonus

euro/Mwh

35.06

35.06

35.06

35.06

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

let/mwh

163.73

163.73

163.73

163.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.D0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0,00

Valpare bonus

mii euro

585.77

585.77

585.77

585.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OD

0.00

0.00

mii lei

2735.54

2735.54

2735.54

2735.54

000

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.D0

0.00

0.00

0.00

0.00

Total venituri energie electrica

mll euro

1421.15

1421.15

1421.ÎS

1421.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.18

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420.15

1420,15

1420-15

1420,15

1420,15

1420.15

mii lei

6636.76

6636.75

6636.76

6636.76

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

6632.08

«32.08

«32.08

6632.08

6632.08

6632.08

«32.08

6632.08

«32.08

«32.08

6632.08

Energie termica livra ta/vinduta

Gcal/an

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

16679.99

Preț vinzare energie termica consumatorilor noncasnici limentati din reela transport

lei/Gcal

186.44

191.66

196.64

201.56

206.60

211.76

217.06

222.48

228.05

233.75

239.59

245.58

251.72

258.01

264.46

271.08

277.85

284.80

291.92

299.22

306 70

Venituri energie termica

mll lei

3280.01

3362.01

3446.06

3532.21

3620.52

3711.03

3803.81

3898.90

3996.37

4096.28

4198.69

4303.66

4411.25

4521.53

4634.57

4750.43

4869.19

4990.92

5115.70

mll euro

702.36

719.92

737.91

756.36

77527

794.65

814.52

834.88

855.75

877.15

899,08

921.55

944.59

968.21

992,41

1017.22

10*2.65

1068.72

1095.44

Total venit

mii euro

2123.51

2141.07

2159.06

2177.51

2195.42

2214.80

2234.67

225S.03

2275.90

2297.29

2319.22

2341.70

2364.74

2388.35

2412.56

2437.37

2462.80

2488.87

2515.58

mii lei

9916.774

9998.774

10082.824

10168.976

10252.600

10343.113

10435.889

10530.984

10628.456

10728.366

10830.773

10935.740

11043.331

11153.613

11266651

11382,515

11501,276

11623 006

11747.779

Plerdere(-)/proftt(+)

mii lei

742.998

741.526

715 497

728.817

707.408

687,842

735.527

785 532

837.639

892,458

949.775

1054 742

1162,334

1272,615

1385.653

1501 517

1620.278

1742.008

1866.781

mii euro

159.1

158.8

153.2

156.1

151.5

147.3

1S7J

168.2

179.4

191.1

203.4

225.9

248.9

272.5

296.7

321.5

347.0

373.0

399.7


Destinatar : S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

Localitate

E-mail


: IAȘI

: eec.iasi@gmail.com


1605 ORADEA Str. Uzinelor nr. 3/H - 3/G


Obiect: Studiu de Fezabilitate - Racordarea la

SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica


Secretariat:

Tehnic:

Producție: Fax:


Of. Poștal Nr. I CP. 14

Telefon:

0040-259-479.808

0040-259-479.807

0040-259-479.806

0040-259-446.588


Nr. Ofertă: 184062


în Atenția:


ofTice@isoplus.ro tehnic@isoplus.ro contabilitate@isoplus.ro Web:       www.isoplus.ro


E-mail:


Nr. dvs/Coordonator


D-lui Ing. D.R. SCRIPCA


Capital social. 1.367.950 RON Cod Unic de înregistrare: RO6367848 Nr. de ordine în Reg. Com.: J05/3778/26.10.1994


Relații Bancare:

Banca Comercială Română Sucursala Jud. Bihor: R054RNCB0032046468270001/RON n             R097RNCB0032046468270003/EUR

Nr. Isoplus/Coordonator yțj f Data: iJf.oe.zois.
Urmare solicitării Dumneavoastră alăturat Vă transmitem oferta de preț la conductele preizolate ISOPLUS și accesoriile aferente.


cu deosebită stimă,

(Dir. Gen. HEGEDUS PAL


s.c. ISC

>Pl

JUS S.R.L.

ORlA

EA R

□MANIA t

R06307848LTO

bWJJZilMt

SERVI

CIUL TEHNICDate privind oferta

 • 1. Materiale

Sistemul preizolat cu manta de polietilenă dura, cu prelucrare interioară “Corona".

 • •  Țeavă de oțel utilizată, cu lungimi de producție 6 m pentru țevile cu diametrul nominal până la DN80, respectiv țevile zincate și lungimi de 12 m la cele cu diametrul nominal peste DN80.

 • •  Mantaua din polietilenă de înaltă densitate, fără cusătură conform SR EN 253 și DIN 8074/75.

 • •  Izolația termică: spumă rigidă de poliuretan din 2 componenți cu densitate medie 60kg/m3.

Caracteristicile materialelor componente ale ofertei sunt prezentate pe ultima pagină a necesarului de materiale.

 • 2. Manșonul de legătură

După sudarea elementelor preizolate și proba de presiune se face legarea sistemului de avertizare, urmând ca specialiștii firmei S.C. “ISOPLUS ROMÂNIA” S.R.L. să efectueze izolarea și etanșarea părților neprotejate, cu material termoizolant de aceeași calitate ca și elementele prefabricate conform “Anexa III’ atașat ofertei.

în cazul în care lucrările de postizolare nu sunt executate de către angajați ai S.C. “ISOPLUS ROMANIA” S.R.L., nu răspundem pentru funcționalitatea sistemului de semnalizare.

Calitatea izolărilor locale este identică cu cea a izolației conductelor respectând prevederile normelor EN 253, EN 489.

 • 3. Prestări servicii

în timpul garanției firma S.C. “ISOPLUS ROMÂNIA” S.R.L. se obligă ca din momentul anunțării unei defecțiuni, în 72 de ore să se deplaseze la fața locului pentru a constata defecțiunea și modul de soluționare al ei.

După depășirea termenului de garanție firma S.C. “ISOPLUS ROMÂNIA” S.R.L. stă la dispoziția beneficiarului în orice probleme tehnice, Consulting, modificări de traseu, racorduri noi etc., precum și în remedierea defecțiunilor provenite din diferite cauze.

 • 4. Managementul calitătii-mediului-SSO

Procesul de fabricație al conductelor și accesoriilor preizolate, precum și la lucrările de postizolare, respectă cerințele sistemului de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională: SR EN ISO 9001 / 2008 (sistemul de management al calității); OHSAS 18001:2008. (sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale); SR EN ISO 14001:2005 (sistemul de management de mediu). Societatea are sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO certificat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității.

A

 • 5. întreținere

A

In timpul exploatării, în afara verificării periodice prin sistemul de semnalizare, nu este nevoie de alt control. Se recomandă o verificare înainte de începerea sezonului de încălzire. Firele de semnalizare sunt conținute de toate elementele preizolate tip “ISOPLUS”.

 • 6. Valoarea ofertei

Anexată, conform NECESAR DE MATERIALE

 • 7. Termen de livrare

Livrarea se face conform grafic de livrare stabilit de comun acord.

 • 8. Termen de plată

Plata se va face cu fila CEC sau Bilet la ordin la termen de 30 zile.

 • 9. Termen de valabilitate

Oferta este valabilă doar pentru lucrarea de fată, timp de 30 de zile în EURO, la cursul de referință LEU-EURO, al B.N.R. din ziua facturării, fără T.V.A., loco BACAU.

Pentru produsele și lucrările efectuate de S.C. “ISOPLUS ROMÂNIA” S.R.L. garanția acordată este de 5 ani, iar durata de viață preconizată în condiții normale de exploatare este de min. 30 de ani.

Așteptăm să ne comunicați punctul Dvs. de vedere și Vă stăm la dispoziție în continuare în probleme referitoare la preț și date tehnice.

Persoana de contact dl. Basica Alin 0752-143.245

Oradea, slr. Uzinelor nr. 3/H-3/G Număr ofertă : 184062                                                                                  Cod Unic de Înregistrare:

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.                                                                                                   RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Corn. :

J05/3778/26.10.1994

Capital social : 1.367.950,00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor:

R054RNCB0032046468270001/RON

Data emiterii : 14/06/2018                                                            R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon, fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-Cu

1

Țeavă neagră trasă preizolată DN 250/400 L- 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 400 mm

273.00 mm

7.10 mm

612

ml

175.52 EURO

107,418.24

2

Țeavă neagră trasă preizolată DN 200/315 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 315 mm

219.10 mm

6.30 mm

144

ml

120.10 EURO

17,294.40

3

Țeavă neagră trasă preizolată DN 150/250 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 250 mm

168.30 mm

5.60 mm

156

ml

82.06 EURO

12,801 36

4

Țeavă neagră trasă preizolată DN 100/200 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 200 mm

114.30 mm

5.00 mm

264

ml

52.84 EURO

13,949.76

5

Cot negru preizolat la 90° DN 250 L=std Manta protecție PEHD Da 400 mm.

273 x

7.10 mm

10

buc

332.64 EURO

3,326.40

£

Cot negru preizolat la 45° DN 200 L=std

219,1x

6.30 mm

191.20 EURO

382.40

Manta protecție PEHD Da 315 mm

z

buc

7

Cot negru preizolat la 90’ DN 150 L=std Manta protecție PEHD Da 250 mm.

168,3x

5.60 mm

8

buc

131.58 EURO

1,052.64

8

Cot negru preizolat la 90° DN 100 L=std Manta protecție PEHD Da 200 mm.

114.3X

5 00 mm

10

buc

73.76 EURO

737.60

9

Cot negru preizolat la xx’ DN 100 L=std Manta protecție PEHD Da 200 mm.

114,3x

5.00 mm

4

buc

73.76 EURO

295.04

10

Ramificație neagră tip ”T“ DN 250/ DN

200 Manta protecție PEHD Da 400/315

2

682 02 EURO

1,364.04

mm

buc

11

Reducție neagră preizolată DN 250/200

L=1.5m Manta protecție PEHD Da 400/315 mm

2

buc

305.30 EURO

610.60

12

Punct fix preizolat DN 250 L=2m Manta protecție PEHD Da 400 mm

273.00 mm

7.10 mm

4

buc

1,073.90 EURO

4,295.60

13

Manșon țeavă DN 250/400

(materiale+manoperă)

72

buc

150.87 EURO

10,862.64

14

Manșon țeavă DN 200/315 (materiale+manoperă)

18

buc

119.50 EURO

2,151.00

15

Manșon țeavă DN 150/250

(materiale+manoperă)

26

buc

78 04 EURO

2,029.04

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon. fără TVA

16

Manșon țeavă DN 100/200

(materiale+manoperă)

52

buc

63.69 EURO

3,311.88

17

Căciulă de capat țeava DN 200/315 (DHEC - 2800)

2

buc

63.71 EURO

127.42

18

Căciulă de capat țeava DN 150/250 (DHEC - 2700)

4

buc

60.10 EURO

240.40

19

Căciulă de capat țeava DN 100/200 (DHEC - 2600)

8

buc

29.87 EURO

238.96

20

Inel de trecere Da 315 mm

2

buc

18.42 EURO

36.84

21

Inel de trecere Da 250 mm

4

buc

13.52 EURO

54.08

22

Inel de trecere Da 200 mm

8

buc

11.94 EURO

95.52

23

Pernă de dilatare tip IV (ll+ll) (240x40x1000 mm,t-240x40x 1000 mm)

216

buc

8.90 EURO

1,922.40

24

Pernă de dilatare tip III (360x40x1000 mm)

152

buc

6.72 EURO

1,021.44

25

Pernă de dilatare tip II (240x40x1000 mm)

210

buc

4.46 EURO

936.60

26

Bandă de marcaj (1 rolă = 250 ml)

5

rolă

21.00 EURO

105.00

TOTAL Bră TVA

186,661.30 €

Valoare TVA

35,465.65 €

TOTAL cu TVA

222,126.95 6

27

Ramificație neagră tip ”0" DN 250/ DN 40

incorporata cu vană de golire DN 40 Manta protecție PEHD Da 400/110 mm

1

buc

424.44 EURO

28

Ramificație neagră tip ”0" DN 200/ DN 40 incorporata cu vană de golire DN 40 Manta protecție PEHD Da 315/110 mm

1

buc

376.36 EURO

29

Ramificație neagră tip ”0" DN 150/ DN 40

incorporata cu vană de golire DN 40 Manta protecție PEHD Da 250/110 mm

1

buc

325.84 EURO

30

Ramificație neagră tip ”0” DN 250/ DN 50 incorporata cu vană de golire DN 50 Manta protecție PEHD Da 400/125 mm

1

buc

438.96 EURO

V.

Ramificație neagră tip ”0” DN 200/ DN 50 incorporata cu vană de golire DN 50 Manta protecție PEHD Da 315/125 mm

1

buc

380.58 EURO

32

Ramificație neagră tip ”0” DN 150/ DN 50 incorporata cu vană de golire DN 50 Manta protecție PEHD Da 250/125 mm

1

buc

340.06 EURO

33

Ramificație neagră tip ’O” DN 250/ DN 65

incorporata cu vană de golire DN 65 Manta protecție PEHD Da 400/140 mm

1

buc

508.00 EURO

34

Ramificație neagră tip "0” DN 250/ DN 65 incorporata cu vană de golire DN 65 Manta protecție PEHD Da 315/140 mm

1

buc

448.62 EURO

35

Vana sferica preizolata DN 250. Manta protecție PEHD

1

buc

3,535.78 EURO

36

Vana sferica preizolata DN 300. Manta protecție PEHD

1

buc

4,689.84 EURO

Oradea, str. Uzinelor nr. 3/H-3''G Număr ofertă : 184062                                                                                      Cod Unic de Înregistrare:

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.                                                                                                  RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Corn.:

J05/3 778/26.10.1994 Capital social: 1.367.950,00 Lei Cont bancar; BCR suc. Bihor:

R054RNCB0032046468270001 /RON Data emiterii : 14/06/2018                                                           R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău

“■ — 1

i\r.

Crt.

Denumire Produs

0

s

Cantitate

U.M.

Preț

Unitar Mon.

fără TVA

Total fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-Cu

1

Statie de măsură 1PS-DIGITAL-CU-MS2

2

buc

10,100 74 EURO

20,201.48

2

Cablu racord de impedanta 300 Q

36

ml

2.94 EURO

105.84

3

Tub protecție

36

ml

2.52 EURO

90.72

3

Cutie de conexiuni

8

buc

15.76 EURO

126.08

4

Laptop 15,6" cu sistem de operare Windows, software monitorizare sistem semnalizare SSW, imprimanta format A4

2

buc

1,050.00 EURO

2,100.00

5

Montare stație de măsură

2

buc

380.00 EURO

760.00

6

Montare cutie de control

8

buc

4.86 EURO

38.88

7

Montare cabluri CSYY, FEP

36

ml

0.30 EURO

10.80

8

Montare tub protecție

36

ml

0.50 EURO

18.00

9

încercare cabluri semnalizare

2

buclă

440.00 EURO

880.00

10

Verificare montaj bucle

2

buclă

510.00 EURO

1,020 00

Punere în funcțiune aparate și/sau bucle de măsură

2

buc

490.00 EURO

980 00

12

Proiectarea sistemului de semnalizare (configurarea ansamblului, fără încadrare în norme de deviz și fără devize)

1

buc

4.000 00 EURO

4,000.00

13

350.00 EURO

700.00

Documentația finală de predare (scheme circuite, scheme de legături la aparate, instrucțiuni de folosire soft SSW)buc

TOTAL fără TVA

31,031.80 €

Valoare TVA

5,896.04 €

TOTAL cu TVA

36,927,84 €

Nr. Crt.


Denumire Produs


Preț

0        s Cantitate U.M. Unitar Mon.

fără TVA

Ofertă alternativă Sistem de semnalizare portabil

1

Aparat de supraveghere portabil tip "IPS-CU-MBS" (inel, notebook)

1

buc

12,810.00 EURO

12,810.00

2

Cablu racord de impedanta 300 Q

22

ml

2.94 EURO

64.68

3

Tub protecție

22

ml

2.52 EURO

55.44

4

Cutie de conexiuni

4

buc

15.76 EURO

63.04

5

Montare cutie de control

8

buc

4.86 EURO

38.88

6

Montare cabluri CSYY, FEP

22

ml

0 30 EURO

6.60

7

Montare tub protecție

22

ml

0.50 EURO

11.00

8

440.00 EURO

880.00

încercare cabluri semnalizare

2

buclă

9

Verificare montaj bucle

2

buclă

510.00 EURO

1,020.00

10

Punere în funcțiune aparate și/sau bucle

490.00 EURO

980.00

de măsură

z

buc

11

4.000.00 EURO

4,000.00

Proiectarea sistemului de semnalizare

(configurarea ansamblului, fără încadrare

1

în norme de deviz și fără devize)

buc

( 1

350.00 EURO

700.00

Documentația finală de predare (scheme

circuite, scheme de legături la aparate,

z

instrucțiuni de folosire soft SSW)

buc

TOTAL fără TVA

20,629.64 €

Valoare TVA

3,919.63 €

TOTAL cu TVA

24,549.27 €

Oradea, slr. Uzinelor nr. 3/H-3/G Număr ofertă : 184062                                                                                  Cod Unic de Înregistrare:

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.                                                                                                   RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Corn.:

J05/3778/26.10.1994 Capital social: 1.367.950,00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor: R054RNCB0032046468270001 /RON Data emiterii : 14/06/2018                                                            R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

U.M.

Preț

Unitar Mon.

fără TVA

Total fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-NiCr

1

Țeavă neagră trasă preizolată DN 250/400 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 400 mm

273.00 mm

7.10 mm

612

ml

178.60 EURO

109,303.20

2

Țeavă neagră trasă preizolată DN 200/315 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 315 mm

219.10 mm

6.30 mm

144

ml

123.18 EURO

17 737.92

3

Țeavă neagră trasă preizolată DN 150/250 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 250 mm

168 30 mm

5.60 mm

156

ml

85.16 EURO

13.284.96

4

Țeavă neagră trasă preizolată DN 100/200 L= 12 m în lungimi de fabricație

Manta protecție PEHD Da 200 mm

114.30 mm

5.00 mm

264

ml

55.92 EURO

14,762.88

5

Cot negru preizolat la 90° DN 250 L=std Manta protecție PEHD Da 400 mm.

273 x

7.10 mm

10

buc

337.12 EURO

3 371.20

c

Cot negru preizolat la 45° DN 200 L=std

Manta protecție PEHD Da 315 mm

219,1x

6 30 mm

2

buc

195.32 EURO

390 64

7

Cot negru preizolat la 90° DN 150 L=std Manta protecție PEHD Da 250 mm.

168,3x

5.60 mm

8

buc

135.60 EURO

1,084.80

8

Cot negru preizolat la 90° DN 100 L=std Manta protecție PEHD Da 200 mm.

114,3x

5 00 mm

10

buc

77.44 EURO

774.40

9

Cot negru preizolat la xx° DN 100 L=std Manta protecție PEHD Da 200 mm.

114.3X

5 00 mm

4

buc

77 44 EURO

309 76

10

Ramificație neagră tip "T" DN 250/ DN

200 Manta protecție PEHD Da 400/315 mm

2

buc

690.50 EURO

1,381.00

11

Reducție neagră preizolată DN 250/200

L=1.5m Manta protecție PEHD Da 400/315 mm

2

buc

309.94 EURO

619.88

12

Punct fix preizolat DN 250 L=2m Manta protecție PEHD Da 400 mm

273.00 mm

7 10 mm

4

buc

1,080.72 EURO

4,322.88

13

Manșon țeavă DN 250/400 (materiale+manoperă)

72

buc

150 87 EURO

10,862.64

14

Manșon țeavă DN 200/315

(materiale+manoperă)

18

buc

119.50 EURO

2,151 00

15

Manșon țeavă DN 150/250

(materiale+manoperă)

26

buc

78.04 EURO

2,029.04

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon. fără TVA

16

Manșon țeavă DN 100/200 (materiale+manoperă)

52

buc

63.69 EURO

3,311.88

17

Căciulă de capat țeava DN 200/315

(DHEC - 2800)

2

buc

63.71 EURO

127.42

18

Căciulă de capat țeava DN 150/250 (DHEC - 2700)

4

buc

60.10 EURO

240.40

19

Căciulă de capat țeava DN 100/200 (DHEC - 2600)

8

buc

29.87 EURO

238.96

20

Inel de trecere Da 315 mm

2

buc

18.42 EURO

36.84

21

Inel de trecere Da 250 mm

4

buc

13.52 EURO

54.08

22

Inel de trecere Da 200 mm

8

buc

11.94 EURO

95.52

23

Pernă de dilatare tip IV (ll+ll) (240x40x 1000 rnm+240x40x 1000 mm)

216

buc

8.90 EURO

1,922.40

24

Pernă de dilatare tip III (360x40x1000 mm)

152

buc

6.72 EURO

1,021.44

25

Pernă de dilatare tip II (240x40x1000 mm)

210

buc

4.46 EURO

936.60

26

Bandă de marcaj (1rolă = 250 ml)

5

rolă

21.00 EURO

105.00

TOTAL fără TVA

190,476.74 €

Valoare TVA

36,190.58 €

TOTAL cu TVA

226,667.32 €

27

Ramificație neagră tip ”0” DN 250/ DN 40

incorporata cu vană de golire DN 40 Manta protecție PEHD Da 400/110 mm

1

buc

424.44 EURO

28

Ramificație neagră tip "0” DN 200/ DN 40

incorporata cu vană de golire DN 40 Manta protecție PEHD Da 315/110 mm

1

buc

376.36 EURO

29

Ramificație neagră tip ”0” DN 150/ DN 40

incorporata cu vană de golire DN 40 Manta protecție PEHD Da 250/110 mm

1

buc

325.84 EURO

30

Ramificație neagră tip ”0” DN 250/ DN 50

incorporata cu vană de golire DN 50 Manta protecție PEHD Da 400/125 mm

1

buc

438.96 EURO

Ramificație neagră tip ”0" DN 200/ DN 50 incorporata cu vană de golire DN 50 Manta protecție PEHD Da 315/125 mm

1

buc

380.58 EURO

32

Ramificație neagră tip ”0" DN 150/DN 50 incorporata cu vană de golire DN 50 Manta protecție PEHD Da 250/125 mm

1

buc

340.06 EURO

33

Ramificație neagră tip “0" DN 250/ DN 65 incorporata cu vană de golire DN 65 Manta protecție PEHD Da 400/140 mm

1

buc

508.00 EURO

34

Ramificație neagră tip "0” DN 250/ DN 65

incorporata cu vană de golire DN 65 Manta protecție PEHD Da 315/140 mm

1

buc

448.62 EURO

35

Vana sferica preizolata DN 250. Manta protecție PEHD

1

buc

3,535.78 EURO

36

Vana sferica preizolata DN 300. Manta protecție PEHD

1

buc

4,689.84 EURO

Oradea, str. Uzinelor nr. 3/H-3/G Număr ofertă : 184062                                                                                  Cod Unic de Înregistrare:

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.                                                                                                   RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Com.:

.105/3778/26.10.1994 Capital social: 1.367.950.00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor: R054RNCB0032046468270001 /RON Data emiterii : 14/06/2018                                                            R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău

2

buc


-( -

Nr.

Crt.

Denumire Produs

0

s

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon. fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-NiCr

1

Statie de măsură IPS-DIGITAL-NiCr-MS2

2

buc

10,100.74 EURO

20,201.48

2

Cablu teflonat flexibil tip BS-SL2

36

ml

8.08 EURO

290.88

3

Tub protecție

36

ml

2.52 EURO

90.72

5

Cutie de conexiuni

8

buc

15.76 EURO

126.08

6

Laptop 15,6" cu sistem de operare Windows, software monitorizare sistem semnalizare SSW, imprimanta format A4

2

buc

1,050.00 EURO

2,100.00

7

Montare stație de măsură

2

buc

380.00 EURO

760.00

8

Montare cutie de control

8

buc

4.86 EURO

38.88

9

Montare cabluri CSYY, FEP

36

ml

0.30 EURO

10.80

10

Montare tub protecție

36

ml

0.50 EURO

18.00

11

încercare cabluri semnalizare

2

buclă

440.00 EURO

880.00

Verificare montaj bucle

2

buclă

510.00 EURO

1,020.00

13

Punere în funcțiune aparate și/sau bucle de măsură

2

buc

490.00 EURO

980.00

14

Proiectarea sistemului de semnalizare (configurarea ansamblului, fără încadrare în norme de deviz și fără devize)

1

buc

4,000.00 EURO

4,000.00

15

350.00 EURO

700.00

Documentația finală de predare (scheme circuite, scheme de legături la aparate, instrucțiuni de folosire soft SSW)

TOTAL fără TVA

30,866.84 €

Valoare TVA

5,864.70 €

TOTAL cu TVA

36,731.54 €

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon. fără TVA

Ofertă alternativă Sistem de semnalizare portabil

1

Aparat de supraveghere portabil tip "IPS-NiCr-MBS" (inel, notebook)

1

buc

12.810.00 EURO

12,810.00

2

Cablu teflonat flexibil tip BS-SL2

22

ml

8.08 EURO

177.76

3

Tub protecție

22

ml

2.52 EURO

55.44

4

Cutie de conexiuni

4

buc

15.76 EURO

63.04

5

Montare cutie de control

8

buc

4.86 EURO

38.88

6

Montare cabluri CSYY, FEP

22

ml

0.30 EURO

6.60

7

Montare tub protecție

22

ml

0.50 EURO

11.00

8

încercare cabluri semnalizare

2

buclă

440.00 EURO

880.00

10

Verificare montaj bucle

2

buclă

510.00 EURO

1,020.00

11

Punere în funcțiune aparate șl/sau bucle de măsură

2

buc

490.00 EURO

980.00

12

4,000.00 EURO

4,000.00

Proiectarea sistemului de semnalizare

(configurarea ansamblului, fără încadrare                                 1

în norme de deviz și fără devize)_______________________________________________buc______________________________________

350.00 EURO          700.00

Documentația finală de predare (scheme

circuite, scheme de legături la aparate,

instrucțiuni de folosire soft SSW)buc

TOTAL Iară TVA

20,742.72 €

Valoare TVA

3,941.12 €

TOTAL cu TVA

24,683.84 €


MATERIALE FOLOSITE DN 65 - DN 300

Țeava de oțel:    - țeava fără sudură, pentru temperatură și presiune ridicată

Proba de presiune: 70 bar

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SR EN 10216-2:2014

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Manta: - țeavă dură de polietilenă (PEHD) fără cusătură, de prima granulație cu max. 1.5 % material rcciclabil, conform DIN 8075 cu prelucrare interioară prin metoda “CORONA”.

Rezistența la rupere: 35 N/mm2

Coeficient de dilatare liniară: 0,0002 K.'1

Conductivitate termică la 20°C: 0,44 W/mk

Izolația: spumă dură de poliuretan PUR,.

Densitatea spumei: minim 55 kg/m3 cf. SR EN 253+A2:2016 pct. 4.4.4

Sistem celular închis: min. 90%

Coeficient de pierdere a căldurii: 0,027 W/mK

Rezistența la temperatură: 160°C regim permanent Capetele de țeavă sunt neizolate pe o lungime de câte: 200 ± 10 mm

Conducta de oțel împreună cu mantaua și izolația formează un sistem legat cf. SR EN 253+A2:2016. Sistemul de supraveghere: conform SR EN 14419: 2009, compact (prin monitorizare centrală -lungime nelimitată) sau modular (pe tronsoane sau ramuri cu lungimi de 500 -2.500 m).

Materialele folosite la manșonări sunt:

 • -  bandă de etanșare butilică;

 • -  spumă componentă A (poliol) și componentă B (izocianat);

 • -  dinstanțiere și capse de legătură pentru firele sistemului de semnalizare;

 • -  dopuri de aerisire, dop pentru sudură și petic rotund;

 • -  folie termocontractabilă pentru etanșare, având lățimea de 150 mm sau 225 mm;

 • -  petic de închidere folie termocontractabilă.

Produsele preizolate respectă cele mai noi ediții ale standardelor europene:

SR EN 253 SR EN448

SR EN 488

SR EN489


sisteme de conducte preizolate industrial

sisteme de racorduri preizolate - fitinguri preizolate industrial armături de blocare - care se pot monta subteran postizolarea conductelor preizolate

Oradea, slr. Uzinelor nr. 3/H-3/G Număr ofertă : 1 84062                                                                                  Cod Unic de Înregistrare:

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.                                                                                                   RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Com.:

J05/3778/26.10.1994

Capital social: 1.367.950,00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor:

R054RNCB0032046468270001 /RON Data emiterii: 14/06/2018                                                         R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Colegiului Economic Ion Ghica

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon. fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-Cu

1

Țeavă neagră sudată preizolată DN

406.40 mm

8.00 mm

242.94 EURO

37,898.64

400/560 L= 12 m în lungimi de fabricație

156

Manta protecție PEHD Da 560 mm

ml

2

Cot negru preizolat la 90° DN 400 L=std

406,4 x

8.00 mm

758.82 EURO

1,517.64

Manta protecție PEHD Da 560 mm.

2

buc

3

Cot negru preizolat la xx° DN 400 L=std

406,4 x

8.00 mm

758 82 EURO

4,552.92

Manta protecție PEHD Da 560 mm.

buc

4

Manșon țeavă DN 400/560

244.33 EURO

5,863.92

(materiale+manoperă)

24

buc

5

Căciulă capat cu fermoar Da 560mm

269.22 EURO

538.44

(CCS-DHEC -560-273)

2

buc

6

Inel de trecere Da 560 mm

2

buc

30 70 EURO

61.40

7

Pernă de dilatare tip V (lll+ll)

11 18 EURO

782.60

(360x40x1000 mm+240x40x1000 mm)

f u

buc

O

Bandă de marcaj (1rolă = 250 ml)

1

rolă

21 00 EURO

21.00

TOTAL fără TVA

51,236.56 €

Valoare TVA

9,734.95 €

TOTAL cu TVA

60,971.51 €

Oradea, str. Uzinelor nr. 3/H-3/G

Număr ofertă : 184062

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.


Cod Unic de înregistrare:

RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Com.:

J05/3778/26.10.1994

Capital social : 1.367.950,00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor:

R054RNCB0032046468270001 /RON

Data emiterii : 14/06/2018                                                            R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Colegiului Economic Ion Ghica

buc


■Ț

Nr.

Crt.

Denumire Produs

0

s

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon.

fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-Cu

1

Statie de măsură IPS-D1GITAL-CU-MS2

1

buc

10,100.74 EURO

10,100.74

2

Cablu racord de impedanta 300 O

12

ml

2.94 EURO

35.28

3

Tub protecție

12

ml

2.52 EURO

30.24

3

Cutie de conexiuni

3

buc

15.76 EURO

47.28

4

Laptop 15,6" cu sistem de operare Windows, software monitorizare sistem semnalizare SSW, imprimanta format A4

1

buc

1,050.00 EURO

1 050.00

5

Montare stație de măsură

1

buc

380.00 EURO

380.00

6

Montare cutie de control

3

buc

4.86 EURO

14.58

7

Montare cabluri CSYY, FEP

12

ml

0.30 EURO

3 60

8

Montare tub protecție

12

ml

0.50 EURO

6 00

9

încercare cabluri semnalizare

1

buclă

440.00 EURO

440 00

m

Verificare montaj bucle

1

buclă

510.00 EURO

510.00

"V

Punere în funcțiune aparate și/sau bucle de măsură

1

buc

490.00 EURO

490 00

12

Proiectarea sistemului de semnalizare

1

4,000.00 EURO

4,000.00

(configurarea ansamblului, fără încadrare în norme de deviz și fără devize)

buc

13

350 00 EURO

350.00

1

Documentația finală de predare (scheme circuite, scheme de legături la aparate, instrucțiuni de folosire soft SSW)

TOTAL fără TVA

17,457.72 €

Valoare TVA

3,316.97 6

TOTAL cu TVA

20,774.69 €

Oradea, str. Uzinelor nr. 3/H-3/G Număr ofertă : 1 84062                                                                                  Cod Unic de înregistrare:

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.                                                                                                   RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Com. : J05/3778/26.10.1994

Capital social : 1.367.950,00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor:

R054RNCB0032046468270001 /RON Data emiterii : 14/06/2018                                                            R097RNCB003204646827003/EURO

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Racordarea la SACET a Colegiul Economic Ion Ghica

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

S

Cantitate

Preț

Total fără TVA

U.M.

Unitar Mon. fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-NiCr

1

Țeavă neagră sudată preizolată DN

406.40 mm

8.00 mm

246 04 EURO

38,382 24

400/560 L= 12 m în lungimi de fabricație

156

Manta protecție PEHD Da 560 mm

mi

2

Cot negru preizolat la 90° DN 400 L=std

406,4 x

8.00 mm

764.28 EURO

1,528.56

Manta protecție PEHD Da 560 mm.

2

buc

3

Cot negru preizolat la xx° DN 400 L=std

406,4 x

8 00 mm

764.28 EURO

4,585.68

Manta protecție PEHD Da 560 mm.

O

buc

4

Manșon țeavă DN 400/560

244 33 EURO

5,863 92

(materiale+manoperă)

24

buc

5

Căciulă capat cu fermoar Da 560mm

269.22 EURO

538.44

(CCS-DHEC -560-273)

2

buc

6

Inel de trecere Da 560 mm

2

buc

30.70 EURO

61.40

7

Pernă de dilatare tip V (lll+ll)

11 18 EURO

782.60

(360x40x1000 mm+240x40x1000 mm)

70

buc

rs

—(  -

Bandă de marcaj (1 rolâ = 250 ml)

1

rolă

21.00 EURO

21.00

TOTAL fără TVA

51,763.84 €

Valoare TVA

9,835.13 €

TOTAL cu TVA

61,598.97 €

Oradea, str. Uzinelor nr. 3/H-3/G

Număr ofertă : 184062

Client: S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.


Data emiterii: 14. 06/2018

Denumire Lucrare : Studiu de Fezabilitate - Colegiul Economic Ion Ghica


Cod Unic de înregistrare:

RO6367848

Nr. de ordine in Reg. Corn.: J05/3778/26.10.1994

Capital social : 1.367.950,00 Lei Cont bancar: BCR suc. Bihor:

R054RNCB0032046468270001 /RON R097RNCB003204646827003/EURQ

Nr. Crt.

Denumire Produs

0

s

Cantitate

U.M,

Preț

Unitar Mon.

fără TVA

Total fără TVA

Sistem de semnalizare IPS-NiCr

1

Statie de măsură IPS-DIGITAL-NiCr-MS2

1

buc

10,100.74 EURO

10,100 74

2

Cablu teflonat flexibil tip BS-SL2

12

ml

8.08 EURO

96 96

3

Tub protecție

12

ml

2.52 EURO

30 24

3

Cutie de conexiuni

3

buc

15.76 EURO

47.28

4

Laptop 15,6" cu sistem de operare Windows, software monitorizare sistem semnalizare SSW, imprimanta format A4

1

buc

1,050.00 EURO

1 050 00

5

Montare stație de măsură

1

buc

380.00 EURO

380.00

6

Montare cutie de control

3

buc

4.86 EURO

14.58

7

Montare cabluri CSYY, FEP

12

ml

0.30 EURO

3.60

8

Montare tub protecție

12

ml

0.50 EURO

6.00

9

încercare cabluri semnalizare

1

buclă

440.00 EURO

440.00

4 A

Verificare montaj bucle

1

buclă

510.00 EURO

510.00

Punere în funcțiune aparate și/sau bucle de măsură

1

buc

490.00 EURO

490.00

12

Proiectarea sistemului de semnalizare (configurarea ansamblului, fără încadrare în norme de deviz și fără devize)

1

buc

4,000 00 EURO

4,000 00

13

350 00 EURO

350.00

Documentația finală de predare (scheme

circuite, scheme de legături la aparate,                                    1

instrucțiuni de folosire soft SSW)buc

TOTAL fără TVA

17,519.40 €

Valoare TVA

3,328.69 €

TOTAL cu TVA

20,848.09 €


MATERIALE FOLOSITE DN 400

Țeava de oțel:    - țeava sudată elicoidal sub strat de flux,

pentru temperatură și presiune ridicată

Proba de presiune: 70 bar

Calitatea oțelului: P 235/265 GH cf. SR EN 10217-5:2003/A 1:2005 Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Manta: - țeava dură de polietilenă (PEHD) tară cusătură, de prima granulație cu max. 1.5 % material reciclabil, conform DIN 8075 cu prelucrare interioară prin metoda “CORONA”.

Rezistența la rupere: 35 N/mm2

Coeficient de dilatare liniară: 0,0002 K’1

Conductivitate termică la 20°C: 0,44 W/mk

Izolația: spumă dură de poliuretan PUR,.

Densitatea spumei: minim 55 kg/m3 cf. SR EN 253+A2:2016 pct. 4.4.4 Sistem celular închis: min. 90%

Coeficient de pierdere a căldurii: 0,027 W/mK

Rezistența la temperatură; 160°C regim permanent Capetele de țeavă sunt neizolate pe o lungime de câte: 200 ± 10 mm

Conducta de oțel împreună cu mantaua și izolația formează un sistem legat cf. SR EN 253+A2:2016. Sistemul de supraveghere: conform SR EN 14419: 2009, compact (prin monitorizare centrală -lungime nelimitată) sau modular (pe tronsoane sau ramuri cu lungimi de 500 -2.500 m).

Materialele folosite la manșonări sunt:

 • -  bandă de etanșare butilică;

 • -  spumă componentă A (poliol) și componentă B (izocianat);

 • -  dinstanțiere și capse de legătură pentru firele sistemului de semnalizare;

 • -  dopuri de aerisire, dop pentru sudură și petic rotund;

 • -  folie termocontractabilă pentru etanșare, având lățimea de 150 mm sau 225 mm;

 • -  petic de închidere folie termocontractabilă.

Produsele preizolate respectă cele mai noi ediții ale standardelor europene:

SR EN 253

SR EN 448

SR EN 488

SR EN 489


sisteme de conducte preizolate industrial

sisteme de racorduri preizolate - fitinguri preizolate industrial armături de blocare - care se pot monta subteran postizolarea conductelor preizolate


is@plus®

România s.r.l

CLAUZE PRIVIND EXECUȚIA               ANEXA III

Lucrărilor de postizolare și etanșeizare ale conductelor preizolate cu manta PEHD

1 .în vederea realizării în condiții de calitate și la termen a lucrărilor de postizolare, beneficiarul anunță societatea ISOPLUS, în scris, în devans cu cel puțin 7 zile lucrătoare. Pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie cu minimum 10 zile lucrătoare în devans.

Termenul de realizare a lucrărilor de postizolare se va corela cu termenele lucrărilor de pozare și sudare a conductelor. Se va include ca durată totală de realizare a izolărilor locale o durată egală cu cea pentru realizarea montajului, sudurilor.

Se va menționa în adresă cantitățile și tipodimensiunile de executat, existența procesului verbal al efectuării probei de presiune precum și identitatea celui care va semna procesul verbal la terminarea lucrărilor.

Condiția prealabila pentru realizarea la termen a postizolărilor este evaluarea detailata a necesarului de lucrări de executat. Dacă se primesc informații insuficiente societatea ISOPLUS nu-și asumă responsabilitatea pentru termenele angajate.

 • 2. Depozitarea și păstrarea în condiții de siguranță a materialelor destinate postizolării este sarcina exclusivă a beneficiarului. Toate materialele (folii, petice, perne de dilatare, spumă, căciuli de capăt etc.) se vor păstra la loc uscat ferit de îngheț și de acțiunea directă a razelor de soare, în spații închise sau containere și vor fi puse la dispoziția echipelor Isoplus. Componenții pentru spumă se vor păstra la temperaturi cuprinse intre +5 și +23*C. Durata maximă de depozitare este de 3 luni. Materialele de postizolare se vor depozita astfel încât să fie permanent la dispoziția lucrătorilor ce execută postizolarea.

 • 3. După trecerile prin pereții construcțiilor, căciulile de capăt se vor așeza pe capetele de țeava încă înaintea realizării îmbinărilor sudate, fără a fi deteriorate.

ATENȚIE:

 • a.  se vor feri de căldura și foc, căciulile de capăt sunt din material termocontractabil. Dacă se deteriorează, în locul lor se pot monta „căciuli de capăt cu fermoar”, ce se decontează suplimentar.

 • b.  nu se admite tăierea căciulilor de capăt obișnuite.

 • c.  In vederea instalării și testării sistemului de semnalizare beneficiarul va preda la montaj căciulile de capăt o dată cu tronsoanele de conductă aferente. Dacă nu se asigură condițiile pentru executarea în ordine tehnologică a fazelor de lucrări, va fi răspunzător pentru lucrările suplimentare (de ex. montare căciuli de capăt în altă etapă de lucru decât izolările de pe tronsonul respectiv, izolări locale dispersate etc.)

 • 4. Beneficiarul va prelua calitativ și cantitativ și confirma în scris faptul preluării materialelor necesare postizolării. SC ISOPLUS ROMANLA SRL acceptă reclamații în termen de 3 zile. Pentru eventualele lipsuri - pe perioada depozitării la beneficiar - răspunde exclusiv beneficiarul.

 • 5. Pe perioada executării lucrărilor de postizolare, beneficiarul va asigura frontul de lucru ( șanț, cămine, etc.) uscat (fără apă), liber de pământ, nisip, noroi sau alte resturi de materiale. Malurile vor fi asigurate contra surpării conform prescripțiilor proiectului și normelor de protecția muncii în vigoare. Idem la umplerea, acoperirea și compactarea șanțului. Condițiile de montaj ISOPLUS se vor respecta corelat cu acestea. Frontul de lucru pregătit corespunzător prescripțiilor, este factor determinant pentru realizarea calitativă a lucrărilor de postizolare precum și pentru durata de viață a întregului sistem de conducte.

 • 6. Beneficiarul are obligația să pună la dispoziția echipei de postizolare în caz de nevoie, utilajele de mică mecanizare necesare (ex. pompă submersibilă, generator curent, etc.), gratuit, pe toată

is(5)plus®

România s.r.l

perioada execuției. De asemenea va respecta și va solicita respectarea normelor de protecția muncii privind folosirea acestora.

 • 7. Lucrările de postizolare în cămine, subsoluri, canale termice precum și alte spații închise, se vor executa numai daca acestea sunt ventilate corespunzător. în caz contrar lucrările se amână până la realizarea ventilației, a condițiilor igienice și de siguranță la punctul de lucru.

 • 8. Lucrările de izolări locale se vor executa la temperaturi de peste +5*C și umiditatea aerului sub 90%. Nu se va lucra în precipitații (ploaie, ninsoare, grindină, ceață).

Dacă aceste condiții nu sunt date, beneficiarul lucrărilor are obligația de a asigura condiții corespunzătoare de lucru, de exemplu: cort, încălzire locala, etc. SC ISOPLUS ROMANIA SRL, fiind executantul lucrărilor de postizolare își rezervă dreptul de a amâna execuția, în cazul condițiilor de lucru necorespunzătoare sau condiții atmosferice nefavorabile. în cazul în care se insistă pentru continuarea execuției pe vreme nefavorabilă, Isoplus nu va fi răspunzător pentru deficiențele ulterioare (umiditate în spumă, circuit întrerupt, manșoane neetanșe, spuma termoizolantă neomogenă, etc.) și nu va acorda garanție lucrărilor.

 • 9. în vederea instalării sistemului de semnalizare, beneficiarul va asigura accesul fluent în toate spațiile închise ( puncte termice, cămine, subsoluri, etc.).

 • 10. Lucrările ce nu cad în sarcina de execuție a societății ISOPLDS, se vor deconta suplimentar. De exemplu:

 • -   timpi de așteptare ce decurg din pregătirea necorespunzătoare și la termen a frontului de lucru. De ex: nu se pot executa lucrările continuu, nu există spațiu de lucru liber, spațiul insuficient în zona mufelor și pernelor de dilatare, lucrări de curățire a pieselor componente și a zonei sudurilor, etc.;

 • -  taxe pentru evacuarea deșeurilor dacă ne sunt imputate;

 • -   deplasări pe șantiere pentru mai puțin de 8 buc. izolări locale;

lucrări speciale ce decurg din nerespectarea prescripțiilor ISOPLUS, referitoare la: lucrări de sudură, spațiul necesar pentru aplicarea manșoanelor, pernelor de dilatare și căciulilor de capăt, depozitarea și manevrarea materialelor, etc.;

 • -   lucrări de remediere și refacere în urma daunelor cauzate de terți.

 • 11. Lucrările de postizolare se încep doar dacă nu există restanțe de plată spre Isoplus

 • 12. Dacă furnitura conține “manșoane termocontractabile”, beneficiarul se va îngriji în mod deosebit de păstrarea acestora, astfel încât folia de protecție a manșonului să nu se deterioreze. Folia protectoare se va îndepărta doar cu ocazia execuției izolărilor locale. Beneficiarul răspunde de eventualele deteriorări cauzate de ruperea sau îndepărtarea foliei protectoare înainte de termen. Se vor feri de acțiunea directă a razelor solare.

 • 13. Manșoanele sudate la fața locului se facturează dublu ( material + manopera ), daca lucrările sunt cauzate de beneficiar.

 • 14. Izolările locale se execută pe conducta golită de apă. Dacă circulă agent termic prin conductă, beneficiarul se va îngriji ca temperatura apei să fie cuprinsa între +5°C și +60°C. în afara acestui interval sunt necesare măsuri speciale care se negociază suplimentar.

 • 15. în perioada 1 noiembrie - 15 martie, se aplica un spor de 20% la manopera de execuție a postizolărilor, fără alte negocieri prealabile.

is@plus®

România s.r.l

 • 16. în cazul montării conductelor aeriene schelele necesare montajului mufelor precum și respectarea strictă a normelor de protecția muncii vor fi asigurate de firma de montaj conducte, pe cheltuiala acestuia, până la finalizarea tuturor lucrărilor de montaj și izolări.

 • 17. După finalizarea lucrărilor de postizolare, beneficiarul este obligat să semneze procesul verbal (foaia de lucru) de terminare a postizolării. Beneficiarul va semna procesul verbal cu Isoplus după finalizarea lucrărilor de izolări locale contractate (izolarea manșoanelor, montare perne de dilatare, montare căciuli de capăt, instalare sistem de semnalizare etc.). Procesul verbal va fi întocmit de Isoplus și reprezintă acordul acestuia de a se acoperi conductele, în caz contrar beneficiarul rămâne răspunzător pentru eventuale neconformități la recepție. Dacă se lucrează pe tronsoane de traseu, contractantul va asigura păstrarea integrității, menținerea și conservarea capetelor de tronson în stare uscată și fără impurități până la finalizarea traseului. Procesul verbal va fi semnat după terminarea fiecărui tronson de conductă.

 • 18. Beneficiarul va preda spre Isoplus schema sudurilor.

 • 19. Evacuarea tuturor deșeurilor inevitabile pe parcursul lucrărilor de izolări sunt în sarcina beneficiarului. Reziduurile vor fi colectate de lucrătorii Isoplus în saci, cutii și depuse pe șantier într-un loc indicat de beneficiar. Evacuarea resturilor de spumă PUR se face, conform Catalog european de deșeuri.

NOTA: Prin termenul de beneficiar, înțelegem partea care a încheiat contract cu SC ISOPLUS ROMANIA SRL,

SC ISOPLUS ROMANIA SRL                              Beneficiar

S.C. Danfoss S.R.L.

Către          : EEC IAȘI

Inatentia      :


Cur.Rrf.


tot*                              h aii

18.06.2018          razvan.petre@danfoss.com


Sos. Olteniței, nr. 208

Oraș Popesti-Leordeni, cod 077160 Județul Ilfov, România

Telephone: +4 031 222 2101

Fax: +4 031 222 2108 +4 031 222 2299 www.danfoss.com/Romania

Direct dialing:

+40 31 222 2034


OFERTA TEHNICA SI COMERCIALA

NR. ROSC 1783

Va mulțumim pentru interesul aratat produselor noastre, iar in continuare avem plăcerea sa va prezentam oferta noastra pentru echipamentele solicitate anexat:

 • 1. Modul de incalzire si apa calda menajera P=870/550kW, complet echipat si automatizat, descriere, funcționare, schema de principiu si componenta conform fisa tehnica atașata si modul de exp EXP205 cu vas de expansiune 500L.

Preț unitar, fara TVA                                                : 21 985 €

 • 2. Modul de incalzire si apa calda menajera P=3.680/2100kW, complet echipat si automatizat, descriere, funcționare, schema de principiu si componenta conform fisa tehnica atașata modul de exp EXP405 cu vas de expansiune 3.000L.

Preț unitar, fara TVA                                                : 58 745 €

 • 3. Modul de incalzire si apa calda menajera P=1.220/600kW, complet echipat si automatizat, descriere, funcționare, schema de principiu si componenta conform fisa tehnica atașata modul de exp EXP205 cu vas de expansiune 500L.

Preț unitar, fara TVA                                                : 27 650 €

 • 4. Modul de incalzire si apa calda menajera P=650/70kW, complet echipat si automatizat, descriere, funcționare, schema de principiu si componenta conform fisa tehnica si vas de expansiune 500L.

Preț unitar, fara TVA                                                : 15 320 €

 • 5. Modul de incalzire si apa calda menajera P=490/70kW, complet echipat si automatizat, descriere, funcționare, schema de principiu si componenta conform fisa tehnica si vas de expansiune 400L.

Preț unitar, fara TVA                                                : 12 715 €

Preturile echipamentelor conțin toate taxele si comisioanele legale, fara TVA.

Valabilitatea ofertei

Valabilitatea ofertei: 30 de zile in moneda ofertei.

=> Condiții de plata

Condițiile concrete de plata se vor stabili prin negociere. Plata se va efectua in lei la cursul de schimb valutar leu/Euro al BNR din ziua facturării.

Condiții de livrare

Livrarea se va face LOCO FURNIZOR.

<=> Termen de livrare

Livrarea se poate face in cca. 30-45 de zile, de la data semnării contractului si plata avansului.

S.C. Danfoss S.R.L.

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J 23/1OS2/2OO9; C.U.I.: RO8127710; Capital social: 2.729.973 lei


Banca: CITI BANK EUROPE PLC DUBLI N Sucursala România; Cod IBAN: R057CITO000000724B72018 for RON; Cod SWIFT: CITIROBU

Banca: CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN Sucursala România; Cod IBAN: R038CIT10<X)0000724872069 for EUR; Cod SWIFT: CITIROBU Banca: TREZORERIA ILFOV; Cod IBAN: RO49TREZ421S069XXX006396 for RON

=> Modul de recepție

Recepția utilajelor se va face in prezenta unui delegat la sediul furnizorului, astfel: recepția calitativa: examinare vizuala;

 • -   recepția cantitativa: verificarea numărului de bucăți livrate conform contractului.

Fiecare livrare va fi insotita de certificat de calitate si conformitate prin care ne asumam responsabilitatea privind execuția.

=*> Perioada de garanție

Garanția oferita este de 12 luni incepand de la data facturării, dar nu mai mult de 18 luni de la data producției, pentru orice defect de material sau manopera, exceptate fiind defecțiunile rezultate in urma montării, exploatării sau intervențiilor ce nu corespund cu Manualul de instalare, exploatare si intretinere, cu indicațiile producătorului. Intervențiile la aparate in perioada de garanție se vor face numai cu acordul furnizorului.

Echipamentele isi pierd garanția in următoarele cazuri:

 • -   utilizarea lor in aite condiții de lucru decit cele indicate in fisele tehnice;

degradarea sau descompletarea lor din cauze imputabile beneficiarului.

=> Asigurarea service-ului si a pieselor de schimb

In perioada de garanție se va asigura service pentru echipamentele livrate. Pentru perioada post garanție se asigura, contra cost, asistenta service si piese de schimb.

& Instalare, PIF si exploatare

Conform Manualului de instalare, exploatare si intretinere.

Pentru detalii comerciale suplimentare va rugam sa il contactați pe Directorul de Vanzari responsabil de zona Dumneavoastră: Florin TRANDAFIR, tel. 0743.114.100

In speranța unei bune colaborări, va stăm la dispoziție cu orice detalii suplimentare.

Cu deosebita stima,

Razvan PETRE

întocmit

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010            2555

scara 1:5.000646000


646200


646400


646600


563400                  563600                  563800                  564000


BASAU


563400                  563600                  563800                  564000


s 1.. ■-646000


AA Limita intravilan


000                   646200                   646400

Amplasament nr. cadastral: 60038 (dezmembrat in       83^8), 62387, 71866

UAT Bacau                              pil

% .W

Delimitare UAT

'ars .4.^453 nUj OS-boj

Ce* « cpMcrmf rn eienuibiLl <p'      BOPI. Bactj

ei ternii la dau oc          13.06.2018................

■ ** ’J . 30 lei.......cv chiiwți nr....„1.108983.........

...............Padar.uJbanlel—.....

-s            —___

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010
scara 1:2.000


h*.                     , tiu» . 08 Iun.» 46

Cept» tcnfDrifuâ Cu flițrritils'ol din n-rhiM j Bt^F. Dncâi. eiibeirtt i» dni» ac ..........13,06.2018............

Tirtful ...30 tei ru chiiw^a n». .. 1108931 ....

Re'wwi ........Podar.uDan lei ...................>

-


Benficiar: S.C. THERMOENERGY S.A. BACAU -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Lucrare:

„DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ENERGIE TERMICA - ETAPA III - RACORDAREA LA SACET A SPITALULUI JUDEȚEAN BACAU SI A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA'

Contract 994/ 17.04.2018

Denumire:

PLAN DE SITUAȚIE

COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA

Faza S.F.

Cod document: C994-SF-CEIG-05-A3.Rev. 1

Planșa T04
ELB

ELC

” -

t—1 I I


---1


LIMITA

■ SUBSTATIE


ss

j i


ÎNCĂLZIRE


EPC


SISTEM

EXPANSIUNE/ADAOS


RECIRCULARE


LEGENDA: SCP inc. SCP a.c.c. EPC EPR RPD BV CT1,2,3

Y2 Y1

RP M


Schimbător de căldură cu placi pentru încălzire Schimbător de căldură cu placi pentru a.c.c. Electropompa încălzire

Electropompa recirculare a.c.c.

Regulator de presiune diferențial

Robinet de echilibrare

Contor de energie termica

Robinet de reglare cu 2 cai pentru a.c.c. Robinet de reglare cu 2 cai pentru încălzire Reductor de presiune

Manometru


Lider asociere:


DUICA D. IRINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂData: 07.2018

Benficiar: S.C. THERMOENERGY S.A. BACAU -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Lucrare:

„DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ENERGIE TERMICA - ETAPA III - RACORDAREA LA SACET A SPITALULUI JUDEȚEAN BACAU SI A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA"

Contracl 994/ 17.04.2018

Denumire:

SCHEMA TERMOMECANICA

MODUL TERMIC

Faza

S.F.

Cod document: C994-SF-06-A3.Rev. 1

Planșa

T05
Z romania2019.eu

Pre?edln[io RomOnlel ta Consiliul Uniunii Europene

CONSILIUL. JUDEȚEAN BACĂU

HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului pentru realizarea de către S.C. Thermoenergy Group S.A. a unei lucrări de investiții, în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Baeău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Bacău

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința extraordinară din luna iunie 2019:

Având în vedere prevederile art.l, alin.(2) lit.d), art.4, art.5, alin.(lO) lit.a), alin.(ll) și alin.(12), ale art.8 și ale art.37, alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art.32 lit.d) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.l09 lit.c) și f) din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr.91/2007 precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.16 din 30.01.2018 privind aprobarea acordului pentru realizarea de către S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău a unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Bacău.

Văzând adresa S.C. Thermoenergy Group S.A. nr.1593 din 08.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 14601 din 09.08.2018, prin care se transmite spre analiză documentația-Studiu de fezabilitate „ Dezvoltarea pieție de energie termică- etapa III- Racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”întocmit de către P.F.A. DUICA D. IRINA și S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. Iași, adresa si nota S.C.Thermoenergy S.A. nr.2102 din 23.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 19043 din 24.10.2018 privind costurile energiei termice produse în centralele termice proprii ale Spitalului Județean de Urgență, comparativ cu cele ale energiei termice preluate de la SACET Bacău, precum și adresa Spitalului Județean de Urgență Bacău nr. 451 din 09.01.2018 înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 401. din 10.01.2018.

Luând în considerare Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău nr.7394 din 15.04.2019, Raportul Direcției Tehnic-Investiții și Lucrări Publice nr.7395 din 15.04.2019, precum și de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;

în temeiul art.91, alin.(l), lit. c), al art.98, raportat la art.45, alin.(3), al art.104, alin.(l), lit.f), al art.l 19 și al art.l20 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Consililul Județean Bacău își exprimă acordul pentru realizarea de către S.C. Thermoenergy Group S.A. a unei lucrări de investiții în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al Municipiului Bacău, astfel cum rezultă din Studiul de fezabilitate “ DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ENERGIE TERMICĂ- ETAPA III- RACORDAREA LA S.A.C.E.T. A SPITALULUI JUDE IEAN DE URGENȚA BACAU ȘI A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHlCA”întocmit de către P.F.A. DUICA D. IRINA și S.C. EURO ENGINEERING# CONSULTING S.R.L. Iași, sens în care se va încheia un contract de prestări servicii.

F-PO-09-02. cd.3, rev. 0

pag. i din 2


1G»1


Art.2. După o perioadă de implementare de 2 ani de zile se va efectua o analiză cost - beneficiu, în funcție de care, autoritatea autonomă deliberativă județeană va decide continuarea derulării contractului sau încetarea acestuia.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Tehnic Investiții si Lucrări Publice, Primăriei Bacău, S.C.Thermoenergy Group S.A. Bacău, Spitalului Județean de Urgență Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii.
F-PO-09-02, ed.3. rcv. 0


pag. 2 din 2iwîe&j
NR:

■T"-J       ......■

r PÂtiÂAA Ki A M u i C îi f W L U 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Bacăq^ PRIMĂRIA MUN. BACĂU

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ REGISTRUL AGRICOL

Bacău, Strada Mărășești, nr.6,

Tel: 0234/581.849, 0234/208.900

Fax: 0234/588.757


Prin Programul de investiții al municipiului Bacau pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 429/06.11.2018, Anexa 2M, cont 81.02 - Combustibili si Energie - CL Bacau, capitolul Studii si expertize, s-a planificat achiziția studiului de fezabilitate „Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica”.

Thermoenergy Group SA, din buget local, in urma aplicării procedurii de achiziție, a incheiat contractul de servicii de proiectare nr. 994/17.04.2018 cu Asocierea Duica D.lrina PFA si SC EURO ENGINEERIMG & CONSULTING SRL, in urma caruia s-a elaborat studiul de fezabilitate.

Prin prezenta, vă transmitem propunerea de Proiect de hotărâre (anexă) privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții ” Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica”împreună cu documentele anexă, după cum urmează:

anexa nr. 1 - Indicatorii tehnico-economici pentru investiția "Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica";

anexa nr. 2 - Nota de fundamentare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici; anexa nr. 3 - Studiu de fezabilitate întocmit de Asocierea Duica D.lrina PFA si SC EURO ENGINEERIMG S CONSULTING SRL.

Referitor la racordarea Spitalului Județean, in conformitate cu prevederile Hotărârii Consilului Județean Bacau nr. 16/30.01.2018 ari. 4, anexata, s-a depus studiul de fezabilitate spre dezbatere si aprobare la UAT Județul Bacau cu adresa nr. 14601/09.08.2018. In luna octombrie 2018, la solicitarea managementului instituției, s-a transmis adresa nr. 2102/23.10.2018 cu Nota privind analiza comparativa a costurilor energie termice furnizata din SACET si cele ale centralelor termice proprii Spitalului Județean.


Față de cele prezentate, supunem


spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții " Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica".


DIRECTOR GENERAL,

Florin PavălȘEF BIROU INVESTIȚII,

Lidia Vîrlaci


Anexa nr. 1

Indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Dezvoltarea pieței de energie termica -Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica”

A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție = 3.557.842,67 lei fara TVA, respectiv 4.233.832, /8 lei cu TVA,

din care valoarea pentru lucrările de C+M = 2.538.229,06 lei fara TVA, respectiv 3.020.492,58 lei cu TVA.

Termenul de recuperare a investiției este de 1,9 ani.

fi. indicatori fizici:

 • 1. Realizarea de rețea termica primara in lungime totala de 690 m traseu, formata din elemente preizolate cu diametre cuprinse intre Dn 100 si Dn 250.

 • 2. Montaj 5 module termice, trei la Spitalul Județean si doua la Colegiul Economic.

 • C. Grafic eșalonare investiție:

Durata de execuție = 12 luni

DIRECTOR GENERAL,


Florin Pavai


•ȚHERMOENERGY

groups.a.

v BACAU


Sef Birou Investiții,

Lidia Virlan


Anexa nr. 2

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

„Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean

Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica”

Alimentarea cu energie termica in sistem centralizat, reprezintă unul dintre serviciile de utilități publice, care fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:

 • □ au caracter economico-social;

 • □ răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • □ au caracter tehnico-edilitar;

 • □ au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

U regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol; presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • □ aria de acoperire are dimensiuni municipale;

 • □ sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

 • □ sunt organizate pe principii economice și de eficienta;

 • □ pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementarilor de drept public, fie în baza reglementarilor de drept privat;

sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • □ recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții se face prin preturi și tarife.

Thermoenergy Group S.A. Bacău asigură transportul energiei termice produse sub formă de apă fierbinte prin rețelele termice de transport, bifilare (tur-retur) aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău.

în momentul de față Spitalul Județean Bacău are asigurat agentul termic (încălzire și apă caldă de consum) cu ajutorul unor centrale termice pe gaz. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate iar în perioada de iarnă sunt deficiențe în furnizarea agentului termic datorită scăderii presiunii gazelor.

Alimentarea de la sistemul centralizat prin intermediul unor module termice asigură un regim termic corespunzător în încăperile Spitalului Județean. Alimentarea prin intermediul centralelor termice pe gaz rămânând ca alimentare de rezervă.

Colegiul Economic Ion Ghica este racordat la rețeaua termică secundara arondată PT45. Deasemenea colegiul sus amintit are intenția in viitor și execuția unei noi săli de sport. Soluția tehnica s-a stabilit pentru fiecare din cele două obiective în parte, ținându-se cont de toți factorii care pot influența o funcționare cât mai bună a sistemului de termoficare.

Ca umare a faptului că:

 • - rețeaua termică secundară care alimentează cu agent termic încălzire, respectiv apă caldă de consum va fi desființată/demontată în cadrul proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa”;

 • - în locul acesteia vor fi realizate două racorduri de agent termic primar către colegiul economic și sala de sport, tot în cadrul proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău -închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa”; este necesar ca, Colegiul Economic și Sala de sport aferentă să se racordeze la SACET prin intermediul a două module termice independente. Alimentarea de la sistemul centralizat de termoficare prin intermediul unor module termice vor asigura un regim termic corespunzător în toate încăperile Spitalului Județean cât și în cele ale

Determinarea efectelor investiției

Ca urmare a realizării lucrărilor de investiții rezulta următoarele efecte cuantificate:

FI Eficientizarea funcționarii SACET ca urmare a creșterii cantitatii de energie electrica produsa si vanduta cu 16707,60MWH/an, precum si prin creșterea cantitatii de energie termica vanduta, cu 16680 Gcal/an.

r Ca urmare a producerii cantitatii de energie termica consumata de către spital si sala de sport a colegiul (colegiul este racordat la SACET, dar la rețeaua secundara), in regim de cogenerare (producere simultana de energie electrica si termica in același process tehnologic) de înalta eficienta, in instalații cu eficienta globala mai mare de 82% se obține o economie de combustibil, comparativ, cu producerea celor doua forme de energie(electrica si termica) in surse separate, de 20768,9 MW (gaze naturale), adica cu75,2 Tj/an, respectiv 2179,7 mii mc gaze naturale cu putere calorifica de 8240 Kcal/1000 mc, valoare realizata in zona Bacau.

Concluzii

Lucrarea de racordare la SACET a noi consumatori, conduce la obținerea următoarelor rezultate:

-Eficientizarea funcționarii sistemului de termoficare prin racordarea de noi consumatori ceea ce conduce la creșterea cantitatilor de energie electrica si termica vândute;

-Reducerea cheltuielilor constante atat in activitatea de producere cat si in cea de transport a energiei termice.

-Producerea energiei termice ce se livra noilor consumatori in regim de cogenerare de inalta eficienta asa cum este aceasta definita in directiva 2012/27/CE;

-Reducerea consumului de combustibil/gaze naturale, ca urmare a producerii de energie in cogenerare de inalta eficienta comparativ cu producerea separata a energiei electrice si termice. Economia minima ce se poate realiza este de 10%.

-Reducerea consumului de combustibil conduce la reducerea cantitatilor de gaze cu efect de sera si alti poluanti evacuați in atmosfera, astfel:

 • a) Reducere emisii gaze cu efect de sera - 42191 CO2/an;

 • b) Reducere emisii NOx - 5,452 t/an;

 • c) Reducere emisii SO2 - 2,632 t/an;

 • d) Reducere pulberi - 0.3791.

-Alimentarea consumatorilor direct din rețeaua de transport a energiei termice, crescând astfel siguranța in alimentarea cu căldură a celor doua instituții publice. Creșterea siguranței in alimentarea cu agent termic a celor doi consumatori din sursele Thermoenergy care pot funcționa pe combustibil dublu, astfel incat in eventualitatea scăderii presiunii gazelor naturale, nu vor mai exista limitări in asigurarea incalzirii si apei calde la nivelul necesarului din cele doua instituții.SEF BIROU INVESTIȚII,

Lidia Virlan
THERMOENERG^

GROUP SA BACĂU


BACAU-ROMANIA

Str. Chimiei, nr. 6

Cod postai 600286


Tel. +40-234-58 50 50          Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Fax +40-234-5196 50                                  Capital Social 10.156.800 lei

E-mail secretariat@thermoenergy.ro          ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:        £ f <OZL         DATA:   Z

Către,

U.A.T. JUDEȚUL BACĂU

Domnului Președinte al Consiliului Județean Bacău fax 0234 535 012

Spre stiinta,

Municipiul Bacău

Domnului Romica Chindrus, Administrator Public

fax 0234 588 757

Referitor: Studiu de fezabilitate „Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa III - Racordarea la SACET Bacau a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica”

In continuarea demersurilor noastre cu privire la racordarea Spitalului Județean Bacau la S.A.C.E.T. si in baza discuțiilor purtate împreuna cu managementul Spitalului si reprezentanții Consiliului Județean Bacau, va transmitem Nota privind costurile energiei termice produsa in centralele termice proprii ale Spitalului Judetan Bacau, comparativ cu cele ale energie termice preluate din SACET Bacau si transformate in căldură si apa calda prin intermediul modulelor termice, întocmită de proiectantul studiului de fezabilitate, Asocierea P.F.A. Duica D. Irina si S.C. EURO ENGINEERING&CONSULTING S.R.L.


Cu convingerea ca rezultatele analizei comparative releva nivelul eficientei soluției de racordare prezentata, va rugam sa supuneți dezbaterii si aprobării Consiliului Județean Bacau studiul de fezabilitate „Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa III - Racordarea la SACET Bacau a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica".

Pentru orice neclaritate, va rugam sa nu ezitati sa ne contactați la telefon 0720550230 -persoana de contact ing. Lidia Virlan.Lidia V rlan

NOTĂ

privind costurile energiei termice produse in centralele termice proprii ale Spitalului Judetan Bacau, comparativ cu cele ale energie termice preluate din SACET Bacau si transformate in căldură si apa calda prin intermediul modulelor termice.

Denumirea obiectivului de investiții: „Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica" - Studiu de fezabilitate

Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local al Municipiului Bacău

Beneficiarul Investiției: Consiliul Local al Municipiului Bacău

Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus:


a) deficiențe ale situației actuale

Spitalul Județean Bacau are asigurat agentul termic (încălzire si apa calda de consum) cu centrale termice pe gaz. Costurile cu producerea energiei termice sunt ridicate, iar in perioada de iama pot aparea deficiente in furnizarea agentului termic din cauza scăderii presiunii gazelor.

CET Bacau produce energie termica prin arderea a doi combustibili si anume: gaze naturale si combustibil lichid ușor, deci intr-o situație in care in perioada de iarna ar scadea presiunea gazelor naturale, se produce energia termica prin aderea CLU, astfel consumatorii si deci si Spitalu Județean vor fi alimentați in nod normal.

Alimentarea de la sistemul centralizat prin intermediul Modulelor termice ar asigura un regim termic corespunzător in încăperile Spitalului Județean, alimentarea prin intermediul centralelor termice pe gaz ramanand ca alimentare de rezerva.

b) efecte pozitive previzionate a se obține prin realizarea obiectivului de investiții


Obiectivele investiției sunt:

 • - scăderea consumului specific de combustibil și de energie electrică:

 • - creșterea fiabilității sistemului de furnizare energie termica in clădirile spitalului prin existenta a doua surse de energie;

- reducerea poluării produsa de centralele termice locale care evacueaza gazele rezultate din arderea combustibilului la mica inaltime.deci fara posibilitate de dispersie, in timp ce modulele termice fiind alimentate cu agent termic primar obținut în procese tehnologice cu impact redus asupra mediului, in regim de cogenerare de înalta eficienta, asa cum este stabilit in Directiva 2010/75/CE, cu respectarea legislației naționale și europene în domeniul protecției mediului;

 • - reducerea costurilor de exploatare și a cheltuielilor cu munca vie, modulele termice fiind automatizate.


In conformitate cu datele puse la dispoziție, alaturat se prezintă o analiza comparativa a costurilor aferente producerii energiei termice in centralele termice apartinind Spitalului Județean, prin aredera gazelor naturale si a costurilor aferente preluării energiei termice din sistemul centralizat al municipiului Bacau prin intermediul modulelor termice. Comparația se refera la consumurile lunii august 2018 cu exemplificare la centrala Matemitatii, cu extrapolare pe întreg anul 2018 pentru consumul total al Spitalului Județean.

S-au considerat următoarele elemente:

 • -  Cantitatea de gaze pentru 2018 aceeași cu cea consumata in anul 2017.

• Randamentul de producere a energiei termice in sezonul de vara pentru centralele existente ale spitalului egal cu cel mult 88% datorita functioanarii centraleleor termice la sarcinii reduse (numai pentru produceera energiei termice sub fora de apa calda de consum).conform, valoriare prevăzută in rgulaemntul 2015/2402/CE pentru producerea apei calde.

 • -  Costul gazelor naturale conform facturii aferenta lunii august 2018 emisa pentru Centrala termica a Matemitatii.

 • -  Randamentul mediu anual (sezon de vara si sezon de iama) de producere a energiei termice in centralele spitalului egal cu 92%, acest randament estimat fiind mai ridicat decit cel prevăzut in Regulamentul 2015/2401/CE, tocmai pentru ca efectul financiar pozitiv care se obține sa nu fie considerat prea mare.

Din analiza comparativa rezulta o economie de aprox. 21% pentru Spitalul Județean Bacau, in varianta racordării la sistemul centralizat al municipiului Bacau.

Calculele comparative sunt prezentate anexat.

Prezenta nota a fost întocmită de către Asocierea:


P.F.A. Duica D. Irina si S.C. EURO ENGINEERING&CONSULTING S.R.L.

Expert Termoenergetic,Administrator EEC, Ing. Q?R. SCRIPTABEL NR. 1

Analiza comparativa costuri gaze naturale-energie termica centrala Maternitate Spital Județean. LUNA AUGUST 2018

12  3

4

5

6

Nr. crt.

Specificație

Simbol

UM

Cantitate

Observații

1

Energie termica din gaze naturale la PCS

E(PCS) MWh

MWh

11.15

La putere calorifica superioara (PCS)

E(PCS) Gcal

Gcal

9.59

Energie termica din gaze naturale la PCI

E(PCI)

Gcal

8.63

.E(PCl)-E(PCS)x0.9

2

Randament producere energie termica in centralele termice existente ale spitalului

n

%

87.00

Conform valoare prevăzută in Regulament 201S/2402/CE.....

3

Producție energie termica in centrale Spital Județean

E

Gcal

7.51

E=E(PCl)*H/100

4

Cost gaze naturale, total factura fara TV

Cgn

lei

2,793.02

Conform factura prezentata

5

Preț energie termica Termoenergy

PET

lei/ Gcal

276.04

Conform HCL

192/22.05.2018

6

Cost energie termica preluata de la Termoenergy, fara TVA

CET

lei

2,071.99

CET=E*PET

7

Diferența cost, fara TVA:

Dif

lei

721.03

%

25.82

1