Hotărârea nr. 285/2019

Hotărârea nr. 285 din 31.07.2019 privind aprobarea cererii domnului Gologan Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit.acăf/


HOTĂRÂREA NR. 285 DIN 31.07.2019

privind aprobarea cererii d-lui Gologan Cătălin Sorin de extindere a spațiului de locuit

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Cererea nr. 93106/ 24.05.2019 a domnului Gologan Cătălin Sorin prin care solicită extinderea spațiului de locuit;

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ nr. 6106 din 11.06.2019 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii d-lui Gologan Cătălin Sorin de extindere a spațiului de locuit;

-Referatul nr. 90331/ 09.07.2019 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea extinderii spațiului de locuit;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7506/19.07.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7543/25.07.2019;

-Raportul Compartimentului Evidență Contracte, înregistrat cu nr. 7544/23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1185/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1186/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1187/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1188/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 1821 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată; -Contractul de închiriere nr. 145578/ 05.09.2014 al d-lui Gologan Cătălin - Sorin;

-Prevederile; art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c” și alin. (6) lit. “b” art. 139(3) lit. “g” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă cererea d-lui Gologan Cătălin Sorin de extindere a spațiului de locuit asupra unei camere în suprafață de 16,40 mp, dependințe în suprafață de 0,80 mp și curte/ grădină în suprafață de 10 mp, deținute de dl. Gologan Iulian Daniel, în imobilul situat în Bacău,

, ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat - case naționalizate.

ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău,

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Evidență Contracte și d-lui Gologan Cătălin Sorin.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

; 'r-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR, •

N.O.P./D.I./^M./EX.1^S:I-A-2J ■ e?


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGaIiȚATE

UTBACĂU


SECRETARUL GENERAL AL MUNIC NICOLAE-OVIDIU P