Hotărârea nr. 283/2019

Hotărârea nr. 283 din 31.07.2019 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și a Profilului candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

i o fa ya</< '(a/    a<af/


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Referatul nr. 7509/19.07.2019 al Comisiei de selecție, de înaintare a Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;

-Referatul nr. 7517/19.07.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și a Profilului candidatului pentru poziția de Membru în Consiliul de administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.; -Expunereade motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7518/19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7539/24.07.2019;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 7629/23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1176/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1177/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1178/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1179/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1180/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 28, alin (2), (3), (5) și (6) și ale art. 33 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 19, art.20, alin.(l) și (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin (1), art. 34, lit "b", art. 35 și ale art.36, art.37 și ale art.38 din Anexa I ale HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art.l39(l) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. , conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Comisia de selecție va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Structurii de guvernantă corporativă, Comisiei de selecție, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.0.P./M.I.P./A.M./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 283 DIN 31.07.2019

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


CONTRASEMNE SECRETARUL NICOL

PENTRU LEGALITATE NERAL AL MUN. BACĂU OVIDIU POPOVICICOMISIA DE SELECȚIE: ROMICÂ LUCIAN CHINDRUȘ

LUCIAN BOGDĂNEL


Conținut

Introducere................................................................................. .............................................

Prezentarea Societății..................................................................... ....... .................................

Profilul Consiliului de Administrație în funcție...........................................................

Profilul noului Consiliu de Administrație...............................

Secțiunea I. Cerințe contextuale....................... ......   ....................................

 • I. Reglementări legale și recomandări de bune practici................................................................6

 • II. Poziționarea strategică a întreprinderii............

 • III. Responsabilitățile Consiliului de administrație

Secțiunea 2. Capacități, trăsături și cerințe ale Consiliului de administrație

Secțiunea 3. Matricea profilului Consiliului de administrație............ .....

Definirea criteriilor și a indicatorilor aferenți.............................. .

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale..........

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile.

Ponderile aferente criteriilor.......

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă

Pragul minim colectiv pentru frecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică

SubtotalurL totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali

Rezumat al Profilului noului Consiliu de administrație

Profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație......................................................

Anexa 1

Introducere

Prezentul document este realizat în scopul realizării procedurii de selecție a Membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. (în continuare S.S.P.M. BACĂU S.A.), în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutate și selecție, în sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 și anume:

 • a)  profilul consiliului în funcție:

 • b) profilul noului consiliu;

 • c)  profilul fiecărui membru al cons i 1 i u I ui.

Aceste modele reprezintă punctul de plecare în procesul de selecție, întrucât definesc nevoia de recrutare și criteriile de evaluare și selecție. în baza lor, se vor întocmi anunțurile de selecție și se va implementa procedura de selecție.

Prezentarea Societății

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital public integral, având ca unic acționar Municipiul Bacău.

înființată în anul 2016, prin Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, S.S.P.M. BACĂU S.A. este o societate de interes public municipal pe bază de gestiune și autonomie financiară. Relațiile societății cu autoritatea publică tutelară sunt cuprinse în actul constitutiv al societății. S.S.P.M. Bacău S.A. este responsabilă de administrarea domeniului public și privat, în conformitate cu contractele de delegare și sub autoritatea administrației publice locale.

S.S.P.M. BACĂU S.A. a fost înființată prin reorganizare pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranță Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Societatea a fost înființată pentru a desfășura potrivit legii, în principal, următoarele activități pentru asigurarea serviciilor comunitare de utilități publice:

 • •  Salubrizarea localității;

 • •  Iluminatul public;

 • •  Administrarea domeniului public și privat al Municipiului Bacău.

Ulterior, în data de 14.11.2018, Municipiul Bacău prin HCL nr. 434 a aprobat atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și cimitirelor umane din Municipiul Bacău, către societate.

Cadrul legal după care funcționează societatea este reprezentat de:

 • •  OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republîcată**) privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •  Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementări lor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • •  Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

Profilul Consiliului de Administrație în funcție

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. este administrată în sistemul unitar prevăzut de Legea nr.31/1990. a societăților comerciale cu modificările ulterioare. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) adminstratori. Componența consiliului de administrație este desemnată de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelara. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare șt prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. In cadrul Consiliului, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Consiliul de administrație este condus de Președinte, ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi si care nu poate fi numit Director general al Societății. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

în cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește atribuțiile prevăzute in art. 34 alin.2 din OUG 109/2011, iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societății.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii 4 societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorilor.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocați oricând, numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este stabilit pentru un termen de 4 (patru) ani.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul actual prezintă experiențe și formări profesionale menite a produce o abordare și viziune multidisciplinare. Identificăm astfel în cadrul Consiliului de administrație actual o combinație între expertiza economică și cea inginerească, pe fondul experienței de administrare/conducere.

Experiența și formarea în domeniul financiar/contabil/economic este bine asigurată în cadrul Consiliului actual, în conformitate cu prevederile legale. Asigurarea acestei competențe are drept scop urmărirea sănătății manciare a societății, membrii consiliului care prezintă această expertiză urmărind principalii indicatori financiari-economici și trasând direcții viitoare de acțiune/dezvoltare din această perspectivă. Expertiza financiar-economică în cadrul Consiliului este dobândită în cadrul unor poziții atât de execuție, cât și de conducere, în cadrul unor companii private și instituții ale statului. Acești membri sunt eligibili în comitetul de audit din cadrul societății. Ei facilitează celorlalți membri ai Constl ului înțelegerea unor aspecte financiar-economice.

Experiența și formarea în inginerie este necesară cu precădere pentru tratarea aspectelor de natură tehnică/inginerească ale societății. Membrii cu o asemenea formare dețin o bună experiență în domeniul ingineriei, dobândită în companii din domeniul utilităților publice. Acești membri au o înțelegere mult mai aprofundată a activității tehnice a societății, arătând considerare pentru reglementările locale, naționale și internaționale. Ei sunt în măsură să evalueze impactul evoluțiilor tehnologice asupra activității companiei și/sau fiabilitatea, eficiență și rentabilitatea infrastructurii. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului, înțelegerea elementelor sensibile, de natură tehnică.

în cadrul Consiliului actual există o diversificare a seniorității, Consiliul având în componența sa membri cu o bogată experiență în câmpul muncii, dar și membri care au depășit perioada de tranziție, fiind în plină perioada de maturizare profesională. Este asigurat astfel transferul de cunoștințe și expertiză de la o generație la alta, fapt ce atestă grija pentru continuitatea actului de administrare. Experiența profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt ce permite importul de bune practici și modele eficace de administrare. în cadrul Consiliului actual există membri cu experiență în domeniul utilităților publice, existând un

zc

interes vădit în rândul membrilor pentru domeniul de activitate al societății. De asemenea, experiența în lucru cu administrația și/sau inst tuți'le publice locale este asigurată în cadrul Consiliului actual, necesitatea acesteia rezultând din specificul societății, acesta fiind o societate comercială însă de utilitate publică.

Profilul noului Consiliu de Administrație

în vederea implementării politicii de guvernanță corporativă la nivelul S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. expertul independent propune profilul noului Consiliu de Administrație. Acesta este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa nr. 1 Ia H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului constitue o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivei colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului;

în conformitate cu prevederile art. 23, din Anexa nr 1 la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

 • a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, in general, și ale consiliului, în particular;

 • b) matricea unui profil al consiliului.

în conformitate cu prevederile art. 34, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul Consiliului se aprobă astfel:

in cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare ți remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară.

Secțiunea 1. Cerințe contextuale

I. Reglementări legale și recomandări de bune practici

în baza prevederilor OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul de Administrație va fi alcătuit după cum urmeaza:

 • 1. Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

 • 2. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 • 3. în cadrul Consiliului de administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

 • 4.  Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • 5. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice ai căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere;

 • 6. Consiliul de administrație va fi astfel format incat se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

De asemenea, având în vedere așteptările autorității publice tutelare privitoare la comportamentul, moralitatea și etica membrilor consiliului de administrație, membrul consiliului de administrație trebuie să nu prezinte înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.

Consiliul de administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare care va exercita următoarele atribuții:

 • •  formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr. 109/2011 și a Legii nr. 111/2016;

 • •  elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

 • •  recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr» 109/2011 și Legii nr. 111/2016;

 • •  formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere corelat cu documentele interne valabile la nivelul societății;

 • •  elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de audit care va exercita următoarele atribuții:

 • •  monitorizează procesul de raportare financiară;

 • •  monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

 • •  monitorizează auditui statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

 • •  verifică și monitorizează independența atditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității ariditate.

II. Poziționarea strategică a întreprinderii

S.S.P.M. BACĂU S.A. este persoană juridică română, cu obiect de activitate principal Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor (cod CAEN 4211), cu gestiune delegată, organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, având ca acționar unic Municipiul Bacău.

Prin Contractul de Delegare, S.S.P.M. BACĂU S.A. își asumă răspunderea furnizării serviciului public de administrate a di lunurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din Municipiul Bacău, conform HCL 434 din 14.11.2018 a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Furnizarea serviciului se realizează sub controlul Autorității delegante și în condițiile și termenii contractului de delegare, în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

S.S.P.M. BACĂU S.A. prin activitatea să trebuie să răspundă Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Bacău 2014-2030 ce stabilește următorul obiectiv privitor la INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ PERFORMANTĂ CARE ASIGURĂ O BUNĂ RELAȚIE CENTRU-PERIFERIE. în raport cu infrastructura rutieră, având în vedere pe de o parte calitatea infrastructurii rutiere precară în cartierele periferice și intr-o parte din zonele industriale aflate în declin și, pe de altă parte, trendul ascendent privind indicele de motorizare al Municipiului Bacău,

S.S.P.M. BACĂU S.A. își asumă în mod direct răspunderea pentru implementarea proiectelor de infrastructură ce au orizontul de timp 2018-2023, finanțate prin POR 2014-2020 PI 9.1., Buget local sau/și alte surse.

în ceea ce privește Parcarea în Municipiul Bacău, S.S.P.M. BACĂU S.A, în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău 2014-2030, asigură îndeplinirea obiectivului: GESTIUNE EFICIENTĂ A MOBILITĂȚII PRIN INSTRUMENTE ICT, ce se concentrează pe scurtarea/eficientizarea deplasărilor cu autovehiculul privat dar și cu transportul public în interiorul Municipiului Bacău. In acest scop, S.S.P.M. BACĂU S.A. se concentrează pe:

 • •  Conturarea unei politici de parcare;

 • •  Amenajarea de parcări multietajate în zonele rezidențiale;

 • •  Amenajarea unor parcări de transfer (park & ride / park & walk);

 • •  Dezvoltarea unui sistem de management al traficului.

De asemenea, S.S.P.M. BACĂU S.A. își asumă în mod direct răspunderea pentru implementarea proiectelor privitoare la amenajarea de parcări, ce au orizontul de timp 2018-2023, finanțate din Bugetul local, PPP, POR 2014-2020, PI 4.1 sau/și alte surse.

Privitor la exploatarea activității de administrare a cimitirelor aparținând Municipiului Bacău, S.S.P.M. BACĂU S.A. are în vedere următoarele caracteristici ale serviciului:

 • •  caracter economico - soci al;

 • •  caracter tehnico - edilitar;

 • •  răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • •  caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • •  existența unei infrastructuri tehnico - edilitare decvale;

 • •  aria de acoperire are dimensiune locală;

 • •  înființat, organizat și coordonat de autoritățile administrației publice locale;

 • •  organizat pe principii economice și de eficiență;

 • •  serviciu public prestat pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • •  recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții se realizează prin prețuri și tarife;

 • •  profit potențial rezonabil.

în acest context, S.S.P.M. BACĂU S.A. asigură servicii de utilitate publică, însă în condițiile funcționării după regulile unei societăți comerciale, care vizează obținerea profitului.

Caracterul de utilitate publică impune Societății necesitatea asigurării serviciilor la standarde înalte de calitate, inclusiv pentru utîlizatorii/beneficiarii care provin sau dețin un statut special, derivat din condiții de viață/sociale/financiar-economice etc. nefavorabile. în felul acesta, Societatea are o puternică funcție socială, asigurând standarde de viață calitative indiferent de categoria de beneficiari/utilizatori. Asigurarea serviciilor de utilitate publică reclamă prețuri/tarife suportabile pentru beneficiar/utilizator, fără ca un asemenea fapt să afecteze dezvoltarea și/sau funcționarea Societății, din orice punct de vedere. Introducerea unui sistem de tarifare diferențiat în funcție de categoria de beneficiari/utilizatori, zonă, condiții economico-sociale etc. poate fi o direcție de acțiune a Societății, alături de optimizarea costurilor, tehnologizare optimă și sporirea productivității muncii.

Având în vedere faptul că Societatea trebuie administrată după regulile unei societăți comerciale, ce vizează obținerea profitului astfel incat sa ii fie permisa continuarea și dezvoltarea sustenabilă, îndeplinirea obligațiilor atât către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale, cât și către Bugetul local reprezintă direcții strategice reprezintă cerințe pentru performanta. Strategia Societății trebuie sa conducă la neîmpovărarea bugetului local, constituirea surselor proprii de finanțare fie din activități proprii, fie din investiții atrase, optimizarea costurilor și recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea profitului net sunt acțiuni esențiale.

Anticiparea riscurilor, prevenirea și combaterea lor, anticiparea nevoilor consumatorului sunt componente esențiale pentru administrarea Societății. Profesionalizarea personalului, oferirea unor condiții optime pentru muncă reprezintă de asemenea elemente strategice pentru Societate, care ar putea conduce la transformarea Societății într-unul din principalii angajatori în domeniu.

Modul de organizare și funcționare a activităților desfășurate în baza contractelor de delegare se realizează în baza următoarelor principii:

 • •  protecția sănătății populației;

 • •  responsabilitatea față de cetățeni

 • •  conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • •  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • •  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • •  securitatea serviciului:

 • •  dezvoltarea durabilă.

Administrarea și conducerea S.S.P.M. BACĂU S.A. va urmări în principal următoarele aspecte:

 • a) Continuarea demersurilor de modernizare și tehnologizare a societății, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru beneficiari;

 • b) Menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății; Armonizarea practicilor de administrare și conducere cu principiile guvernanței corporative Obiectivul general este menținerea S.S.P.M. BACĂU S.A. la un nivel de performanță

ridicat, fapt ce implică necesitatea ca societatea să înregistreze la finalul exercițiilor financiară anuale un profit care să poată oferi posibilitatea dezvoltării sustenabile în vederea oferirii unor servicii de calitate superioară și la un preț accesibil beneficiarilor finali.

Obiective strategice ale S.S.P.M. BACĂU S.A. sunt: eficacitatea actului de administrare și cond; eficiența economică; modernizarea și îmbunătățirea serviciilor; orientarea către cetățeni; competența profesională; grija pentru mediu si grija pentru sănătatea populației.

III. Responsabilitățile Consiliului de administrație

Secțiunea 2. Capacități, trăsături și cerințe ale Consiliului de administrație

Având în vedere Secțiunea 1. I, fiecărui membru al consiliului dc administrație îi este cel puțin cerut:

 • 1. să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, dacă va fi numit administrator al S.S.P.M. BACĂU S.A. Vom avea în vedere aici:

 • a) numărul de mandate deținute, fapt ce se poate traduce în risc pentru numire;

 • 2.  să dețină experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Vom avea în vedere aici:

 • a) experiența de administrare și/sau management într-o societate comercială publică sau privată sau, regie autonomă;

 • b) evoluția profitabilității societății administrată/gestionată.

 • 3.  să nu prezinte înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal. Vom avea în vedere aici:

a) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

Celelalte cerințe determinate de Secțiunea 1, 1, referitoare la diversificarea competențelor, studii și experiența profesională în anumite domenii, statut, vor fî considerate în alcătuirea Consiliului dc administrație, în etapele de recomandări și/sau numire. în baza acestor cerințe și, având în vedere Secțiunea 1, II și III, Consiliul de Administrație ar fi bine să aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul și vârsta, precum și în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Nu este obligatoriu ca toți membrii Consiliului de administrație să aibă experiență profesională în sectorul de activitate în care activează societatea întrucât pluralitatea de experiențe profesionale poate oferi substanță discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea experienței în mediul privat cu experiența în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experiență să devină o condiție obligatorie. Referitor la pregătirea educațională, este recomandat ca pe lângă formarea economică și/sau juridică din cadrul consiliului, prevăzută legal, cel puțin unul dintre membri să aibă o pregătire în inginerie. Prin urmare, aceste cerințe se vor reflecta în:

 • 4.  studii: superioare finalizate, de preferința, în domeniul economic, juridic, inginerie; orice altă calificare pe care individul o deține și care poate aduce un avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare. Avantajul este considerat prin raportare la specificul și complexitatea activității societății.

Cerințele de mai sus reprezintă o condiție esențială pentru accederea în Consiliu de Administrație și. implicit, în procesul de selecție.

 • 5. Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie independenți.

De asemenea, având în vedere Secțiunea 1, H și III, identificăm următoarele capabilități, trăsături și cerințe referitoare ia membrii Consiliului de administrație:

 • 6. Competențe specifice sectorului:

 • a) cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății: fără a avea o natură de obligativitate, cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație ar trebui să posede cunoștințe despre sectorul de activitate al societății pentru a facilita elaborarea și implementarea unei viziuni de administrare în concordanță cu strategia locală și națională în domeniu.

 • b) cunoștințe despre domeniul utilităților publice: fără a avea o natură de obligativitate, cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație ar trebui să posede cunoștințe despre sectorul utilităților publice pentru a facilita adoptarea unor bune practici din domeniul mai larg al sectorului de activitate al societății, însă fără a depăși cu mult similaritatea.

 • 7. Competențe profesionale de importanță strategică: esențiale pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a societății, aceste competențe cuprind pe lângă cerințele identificate anterior de educație (de preferință economică, juridică, inginerie), de experiență și îmbunătățire a performanței financiare, și:

 • a)  viziune strategică: necesară pentru trasarea unei direcții optime privind evoluția societății în concordanță cu acordurile și reglementările legislative, cu politica locală și națională și de asemenea, necesară pentru stabilirea obiectivelor strategice pe care managementul companiei/directorii să le atingă în termenii agreați, precum și a oportunităților de creștere; vizunea strategica se manifesta in diverse arii precum management general, tehnologie, piața de consumatori, fmanciar/contabil/investitii, etc;

 • b) competența financiară și de contabilitate: necesară pentru înțelegerea constrângerilor și oportunităților financiare pe care societatea le întâmpină, pentru a înțelege elementele cheie ale sănătății financiare a societății, însă fără a avea un caracter de obligativitate pentru întreg consiliul;

 • c) competența de gestionare a riscului: necesară pentru înțelegerea și identificarea timpurie a riscurilor la care societatea este expusă fie prin activitatea în sine, fie prin mediul/contextul în care operează și/sau de luarea unor măsuri de prevenire și/sau corecție a lor, însă fără a avea un caracter de obligativitate pentru întreg consiliul;

 • d) capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă): necesară pentru asigurarea fluxului de capital pe de o parte și, a investițiilor stabilite prin strategia și planul de administrare pe de altă parte, însă fără a avea un caracter de obligativitate pentru întreg consiliul.

 • 8. Competențe de guvemanță corporativă:

 • a) guvemanța întreprinderilor publice și rolul consiliului: necesară pentru trasarea liniilor directorii în vederea implementării optime a politicilor guvernamentale și a legislației specifice, cu un focus pe rolul și funcțiile consiliului de administrație;

 • b) luarea deciziei: necesară pentru a decide în privința politicilor majore ce trebuie implementate și/sau atinse în cadrul organizației. în privința liniilor pentru dezvoltare și a altor aspecte sensibile și/sau care au impact major, pozitiv sau negativ, asupra bunei funcționări a societății;

 • c) monitorizare și control: necesare pentru înțelegerea activității curente a societății, permite înțelegerea manierei în care obiectivele trasate sunt/vor fi îndeplinite, sesizarea disfuncționalităților și/sau a oportunităților, trasarea și luarea unor măsuri de acțiune sau corective, după caz, însă fără a avea un caracter de obligativitate pentru întreg consiliul;

 • 9. Competențe sociale și personale:

 • a) relații interpersonale: necesare pentru stabilirea unor rapoarte eficace si armonioase de lucru, cu diferite grupuri si in diferite situații;

 • b) organizare și planificare: necesare pentru asigurarea unui flux optim activității societății, prin previzionarea acțiunilor viitoare și alocarea eficientă a resurselor. De asemenea, necesară pentru creionarea planurilor de investiții, în conducerea proiectelor pe care societatea le gestionează/dezvoltă.

 • 10. Experiență pe plan local și internațional:

 • a) experiență locală: fără a avea un caracter de obligativitate pentru Consiliul de Administrație, experiența locală/națională este de dorit în special în domeniul de activitate al societății sau mai larg, în cel al utilităților publice, pentru a facilita importul de bune practici sau de implementare a cadrului legislativ cu aplicabilitate locală/națională;

 • b) experiență internațională: fără a avea un caracter de obligativitate pentru Consiliul de Administrație, experiența internațională este de dorit în special în domeniul de activitate al societății sau mai larg, în cel al utilităților publice, pentru a facilita importul de bune practici sau de implementare a cadrului legislativ cu aplicabilitate internațională.

 • 11. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice:

a) de conducere: necesare pentru asigurarea bunei funcționări a societății. Conducerea trebuie dovedită indiferent de formarea educațională (economică, juridică, inginerie etc.).

 • 12. Reputație personală și profesională: necesară pentru a conferi credibilitate societății în fața propriilor angajați, cât și a terților (consumatori, instituții etc.).

 • 13. Integritate: necesară pentru promovarea unui mediu etic și transparent în relațiile cu angajații societății, dar și cu terții.

,2

 • 14. Expunere politică: pentru a se asigura depolitizarea Consiliului de Administrație, este de dorit ca membrii Consiliului de Administrație să nu fie membri ai unui partid politic.

 • 15. Abilități de comunicare interpersonală: necesare pentru buna relaționare atât în interiorul consiliului de administrație, cât și în relațiile cu terții.

 • 16. Aliniere cu scrisoarea de așteptări: necesară pentru înțelegerea valorii adăugate pe care fiecare persoană o poate aduce Consiliului de Administrație și implicit societății.

 • 17. Diversitate de gen: fără un caracter de obligativitate, este de dorit pentru asigurarea unui caracter de diversitate a Consiliului de Administrație.

Aceste competențe, trăsături și cerințe sunt translatate în matricea profilului Consiliului de administrație prezentată în Anexa 1 și descrisă în secțiunea următoare.

Secțiunea 3. Matricea profilului Consiliului de administrație

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional. Matricea conține următoarele elemente: criterii de selecție și indicatori ai acestora, categorisirea criteriilor de selecție în criterii obligatorii și criterii opționale, ponderile alocate criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Definirea criteriilor și a indicatorilor aferenți

Criteriile reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

Criteriile sunt definite în baza secțiunii 2, după cum urmează:

Criteriu: Număr de mandate

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește experiență de administrare    concretizata    prin

contractele de mandat.

® Numărul de mandate deținut în prezent de candidat.

Criteriu: Experiență de administrare și/sau management

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește o experiență de administrare și/sau management la un nivel care asigura atingerea unei performanțe superioare

» Perioada de administrare/management exprimată în ani;

 • •  Rolul deținut;

 • •  Tipul companiei administrate/gestionate.

Criteriu: Evoluția profitabilității

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește o experiență de obtiere a profitului.

 • •  înțelegerea contextului în care activează societatea;

 • •  Evidențierea acțiunilor care conduc la obținerea profitului și formulare de propuneri pentru optimizare;

 • •  Evidențierea unui trend ascendent și stabil pentru profitabilitate;

 • •  Dimensiunea profitului.

Criteriu: înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Definiție:

Indicatori:

Candidatul nu prezintă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

• Lipsa înscrierilor în caz erul fiscal și judiciar.

Criteriu: Studii

Definiție:

Indicatori:

Candidatul dovedește o educație corespunzătoare postului.

 • •  Formarea educațională în cadrul învățământului superior;

 • •  Certificări/atestări în domeniu care creează un avantaj competitiv în sensul punerii la dispoziția societății a unor cunoștințe specializate; creșterea gradului de expertiză a Consiliului;

 • •  Diplome sau formări de specialitate în arii conexe, care pot conduce la creșterea gradului de profesionalism al Consiliului.

Criteriu: Independență

Definiție:

Indicatori:

Candidatul deține statutul de independență, așa cum este definit de către art. 138A2 alin.2) din Legea 31/1990.

• Statut de independență, așa cum este definit de către art. 138A2 alin.2) din Legea 31/1990.

Criteriu: Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Definiție:

Indicatori:

Candidatul este familiarizat cu domeniul de activitate al Societății, având o înțelegere aprofundată asupra aspectelor critice și evoluțiilor viitoare. Articulează poziționarea competitivă a companiei în raport cu alte societăți.

 • •  Identifică aspecte cheie in sectorul de activitate și arată cum acestea pot influența activitatea societății;

 • •  Cunoaște jucătorii majori în sectorul de activitate și modul în care aceștia relaționează;

 • •  Arată considerare față de contextul larg în care activează societatea, evidențiind oportunități și/sau riscuri majore pentru dezvoltare;

 • •  înțelege reglementările și tendințele în domeniu și modul în care pot afecta evoluția pozitivă a

societății.

Criteriu: Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Definiție:

Indicatori:

Candidatul este familiarizat cu domeniul     utilităților     publice,

înțelegând        specificul        și

reglementările din domeniu: orientat spre transferuri de bune practici de la un tip de activitate Ia alta.

 • •  înțelege poziționarea activității societății în domeniul larg al utilităților publice și modul în care sectorul de activitate al societății poate avea un impact major în domeniul utilităților publice:

 • •  Identifică aspecte cheie, reglementări, tendințe în domeniul utilităților publice și arată cum acestea pot influența activitatea societății;

 • •  Cunoaște jucătorii majori în domeniu și modul în care aceștia relaționează;

 • •  Arată considerare față de bune practice și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul societății.

Criteriu: Viziune strategică

Definiție:

Indicatori:

Candidatul înțelege importanța conturării unei strategii, definind-o într-un orizont de timp mediu și lung.

 • •  Contribuie la activitatea Consiliului prin prezentarea unor linii directoare și strategice executivului în arii diverse (management general, tehnologie, marketing, legislație, financiar-contabil etc.)> în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare;

 • •  Preocupat pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă a companiei pe termen lung;

 • •  Propune politici și programe variate pentru îmbunătățirea activității societății;

 • •  Identifică priorități pentru dezvoltare și le aduce la cunoștință Consiliului și Directorilor;

 • •  Privește afacerea din perspective multiple; evaluează alternativele, arată o preocupare pentru generarea lor; solicită puncte de vedere diferite de la ceilalți membri și directori; identifică tendințe ale afacerii;

 • •  înțelege provocările pentru implementarea strategiei, manifestă preocupare pentru depășirea lor;

 • •  Dovedește deschidere pentru colaborare cu membrii Consiliului și Directori.

Criteriu: Competență financiară și de contabilitate

Definiție:

Indicatori:

Candidatul este familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu

• înștiințează Consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;

practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.


 • •  Ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

 • •  Explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii Consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;

 • •  Conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a Consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii;

 • •  Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile:

 • •  Familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

  Criteriu: Competenta de gestionare a riscului

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizațîonale și este familiarizat cu metodologii le și procesele de management al riscului

  • •  Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului;

  • •  Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;

  • •  Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului;

  • •  Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;

  • •  Elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile;

  • •  Preia comanda propunerilor ce au fost aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului.

  Criteriu: Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă)

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul este familiarizat cu activitatea de atragere și gestionare a fondurilor    europene;    înțelege

  specificul și importanța diferitelor etape din proces.

  • •  Arată preocupare pentru asigurarea capacității societății de atragere a fondurilor europene, având în vedere structura instituțională, resursa umană, sistemele și instrumentele de lucru;

  • •  Preocupat pentru asigurarea capacității financiare de absorbție prin asigurarea capacității proprii pentru cofinanțare sau a cofinanțării din partea autorității publice locale; în acest ultim caz, promovează interesele societății la nivelul autorității publice locale-

  • •  Urmărește implementarea programelor cu finanțare

  externă asigurându-se    asupra îndeplinirii

  obiectivelor asumate de către societate; înțelege aspectele critice și dificultățile care se pot ivi în implementare și dispune/aprobă măsuri de preventive și/sau corecție;

  • •  Ajută membrii Consiliului să înțeleagă specificul acestei finanțări; traduce concepte complexe într-un limbaj accesibil;

  ® Stabilește linii directoare pentru Directori în legătură cu activitatea de gestionare a fondurilor europene.

  Criteriu: Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului

  Definiție:                                1 Indicatori:

  Candidatul este familiarizat cu legislația și politicile statului privind guvemanță întreprinderilor publice la care statul are pârtie ipațiu ne, arătând afinitate pentru rolul consiliului de administrație.

  • •  înțelege și explică membrilor consiliului și/sau directorilor, după caz, cadrul guvernanței corporative în care acționează societatea;

  • •  Accentuează nevoia transperenței și eficacității societății;

  • •  Accentuează modul în care diferitele organisme de conducere și administrare ale societății relaționează (de ex. autoritatea publică tutelară);

  • •  Accentuează și explică membrilor Consiliului necesitatea unei structuri și funcții ale Consiliului, în acord cu principiile de guvernanță corporativă;

  • •  Distinge între funcțiunea strategică și cea operațională, arată cum Consiliul se situează strategic față de directori;

  • •  Arată preocupare pentru ca și ceilalți membri ai Consiliului să fie cât mai familiarizați cu principiile, conceptele și practicile de guvemanță corporativă;

  Criteriu: Luarea deciziei

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul dovedește gândire critică și independență, oferă un raționament clar și bazat pe date concrete; își asumă responsabilitatea deciziilor luate și este apt a lua decizii în condiții de stres/tensiune.

  • •  Conștientizează impactul deciziilor luate individual și la nivel de Consiliu asupra bunului mers al societății;

  • •  își bazează deciziile pe date și fapte concrete; oferă o argumentație clară;

  • •  Caută clarificări atunci când datele situației cu care se confruntă nu sunt explicite și clare; cere puncte de vedere ale unor specialiști, dacă este necesar;

  • •  Poate efectua analiza și în situația în care nu toate informațiile sunt complete; facilitează luarea deciziei în cadrul Consiliului, își expune opiniile și

perspectivele și suscită păreri din partea celorlalți membri;

 • •  Arată ușurință în asimilarea unor informații complexe, le poate traduce în unități informaționale simplicate și accesibile tuturor;

 • •  Demonstrează gândire critică și independență, oferă propria perspectiva într-o manieră obiectivă; ia decizii chiar și în situații de tensiune/stres:

 • •  Conștientizează nevoia de asumare a responsabilității deciziilor luate în cadrul Consiliului și acționează în consecință.

  Criteriu: Monitorizare și control

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul demonstrează înțelegere asupra funcției de supervizare a activității directorilor în sens restrâns și, a societății în sens larg. Demonstrează capacitatea de a monitoriza performanța societății și de a crea un sistem de control care să acopere arii multiple.

  • •  Stabilește obiective și indicatori cheie pentru înțelegerea bunului mers al societății; le revizuiește periodic și acționează în consecință;

  • •  Oferă feedback, în timp real, Directorilor și Consiliului asupra performanței societății; performanța este evaluată din perspective multiple, nu doar financiară (de exemplu, etică, socială, legală etc.);

  • •  Monitorizează implementarea deciziilor Consiliului, prin alocarea de resurse, roluri, responsabilități și/sau termene și obiective intermediare;

  • •  Monitorizează    și    evaluează    performanța

  Directorilor;

  • •  Evaluează eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management al riscului;

  • •  Ajută membrii Consiliului să implementeze, prin metode potrivite, un sistem în care societatea și actorii săi să determine, să răspundă și să raporteze interesele materiale, economice, legale, sociale și de mediu.

  Criteriu: Relații interpersonale

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul demonstrează abilitatea de a stabili rapoarte eficace cu diverse grupuri și în diverse situații.

  • •  Inițiază și stabilește cu ușurință relații eficace cu alte persoane, indiferent de poziția, puterea, influență sau statutul acestora;

  • •  Arată     preocupare     pentru     cunoașterea

  interlocutorului, investește timp și energie;

  • •   Folosește tactul și diplomația în stabilirea relațiilor cu ceilalți;

  • •  Arată deschidere față de ceilalți, dispus să asculte și/sau să împărtășească diferite experiențe;

  • •  Arată preocupare pentru existența unor relații pozitive în cadrul organizației, își asumă un rol activ pentru facilitarea lor, prin identificarea resurselor și instrumentelor necesare, indiferent de natura acestora (de exemplu, financiară);

  • •  Identifică situațiile care pot genera conflicte (de exemplu de muncă), ia atitudine și dispune acțiuni menite a le preveni. Dacă situația a degenerate și conflictual a izbucnit, depune eforturi pentru soluționarea lui, într-o manieră satisfăcătoare pentru toate părțile implicate;

  Criteriu: Organizare și planificare Definiție:                  ____

  Candidatul demonstrează capacitatea de a gestiona eficient activități complexe/proiecte, alocând eficient resursele și definind termene limită. Deține bune cunoștințe despre structuri organizatorice și este apt pentru a face previziuni pe termen lung și mediu, demonstrând exigență și rigurozitate.


Indicatori:____

 • •  Ajută membrii Consiliului în a avea o imagine de ansamblu asupra activității societății și a modului în care aceasta poate fi divizată în mod corespunzător;

 • •  Propune și/sau revizuiește structura organizatorică în acord cu planul de administrare și atingerea obiectivelor pe termen lung;

 • •  Intervine la nivel de Directori sau acționează individual pentru alocarea/aprobarea de resurse necesare unei organizări optime;

 • •  Definește standarde de performanță care asigură o clarificare a obiectivelor și responsabilităților părților implicate; utilizează aceste standarde pentru măsurarea progresului și evaluarea performanței;

 • •  Anticipează schimbarea;

 • •  Planifică activitatea pe termen lung, acordând atenție la aspectele competitive, tehnologice și strategice ale societății; are în vedere de asemenea activitatea de cercetare și dezvoltare, precum și stabilitatea financiară a companiei;

 • •  Controlează și intervine dacă e necesar asupra planificării pe termen mediu realizată de către Directori.


  Criteriu: Experiență pe plan local

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor șt normelor            locale/naționale,

  evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit

  • Participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății și/sau al utilităților publice;

  ■ Este membru sau inițiază parteneritate/asocieri, etc. cu diferite organisme, organizații, asociații etc. din domenii similare sau conexe cu doemniul de

  adoptarea unor bune practici din mediul local/național.


activitate al societății;

 • •  Are experiență pe plan local, în lucru administrația șî/sau instituțiile locale:

 • •  Promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății;

 • •  Facilitează înțelegerea Consiliului asupra politicilor și reglementărilor locale și/sau naționale din domeniul societății și mai larg, din domeniul utilităților publice.

  Criteriu: Experiență pe plan internațional

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul demonstrează o bună înțelegere a reglementărilor și normelor internaționale, evidențiind puncte critice și oportunități de acțiune. Deține experiență și cunoștințe care îi permit adoptarea unor bune practici din mediul internațional.

  • •  Deține și își actualizează în permanentă cunoștințele referitoare la evoluțiile europene în domeniu;

  • •  Participă la conferințe și/sau simpozioane care au drept temă elemente/aspecte ale domeniului de activitate al societății și/sau al utilităților publice;

  • •  Este membru sau inițiază parteneritate/asocieri etc. cu diferite organisme, organizații, asociații etc. din domenii similare sau conexe cu doemniul de activitate al societății;

  • •  Are experiență pe plan internațional, în lucru cu organisme și/sau instituțiile specifice;

  • •  Promovează interesele societății în cadrul acestor organisme, organizații, asociații etc., susținând prezentări pe diverse teme specifice domeniului de activitate al societății;

  • •  Facilitează înțelegerea Consiliului privitoare la importanța implementării directivelor, normelor și reglementărilor internaționale în domeniu; exprimă puncte de vedere și interpretări consistente față de acestea și creează șî/sau aprobă resursele necesare adoptării lor;

  • •  Importă în cadrul societății elemente cheie din guvernanță corporativă internațională, facilitând transferul unor modele și practici a căror utilitate și eficacitate a fost dovedită.

  Criteriu: Reputație personală și profesională

  Definiție:

  Indicatori:

  Candidatul demonstrează un bun renume și o recunoaștere a expertizei sale din partea unor autorități atât în domeniul său de activitate, cât și în

  • •  Câștigă rapid încrederea interlocutorului prin expertiza deținută;

  • •  Exprimă puncte de vedere avizate și în conformitate cu domeniul său de expertiză;

  domenii mai largi. Se bucură de o apreciere socială solidă.

  • •  Se îngrijește de activitățile desfășurate de către companie și angajații săi, care au potențial de a afecta negativ reputația și credibilitatea companiei și acționează în consecință;

  • •  Se îngrijește de formarea continuă a angajaților companiei cu scopul dobândirii sau menținerii renumelui de profesioniști în domeniu;

  • •  Pune bazele și/sau menține norme/proceduri care

  reglementează     aspecte     diverse     (tehnic,

  comportament moral, civic etc.); pune bazele sau menține o deontologie la un nivel superior;

  • •  Se implică și angajează societatea în acțiuni și proiecte cu recunoaștere socială.

  Criteriu: Integritate

  Definiție:

  Indicatori:

  Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea.

  • •  Nu are antecedente penale;

  • •  Se comportă în conformitate cu propriu! sistem de valori, promovând și respectând totodată valorile societății;

  « Acționează cu transparență, se comportă cu onestitate și sinceritate; arată respect față de ceilalți, indiferent de poziție, statut, rol în organizație;

  • •  Construiește sau menține și/sau actualizează Codul de etică al societății, aplicabilitatea acestuia proiectandu-se la toate nivelurile ierarhice;

  • •  Denunță conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății; se retrage sau abține din deciziile Consiliului care ar putea conduce la conflict de interese;

  • •  Tratează informațiile sensibile și confidențiale în conformitate cu prevederile și reglementările legale și ale societății și/sau contractului de ad min is trare/mandat.

  Criteriu: Expunere politică

  Definiție:

  Indicatori:

  Lipsa apartenenței la un partid politic, prezentând un risc minim de politizare.

  • •  Fără apartenența politică (membru de partid);

  • •  Fără apariții publice în care să susțină programul unui partid.

Criteriu: Abilități de comunicare interpersonală_________________________________________________

Definiție:_______________ | Indicatori:

Candidatul demonstrează claritate și | • Arată interes față de interlocutor, indiferent de

coerență în discurs» adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea • reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe. Adept ai feedback-ului.                          •


statutul sau funcția acestuia; comunicarea este desfășurată sub notă de respect;

Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea; limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;

Transmite mesaje complexe într-o manieră comună, se face ușor înțeles; ordonează idei, demonstrează o logică a discursului;

Promovează feedback~ul în interiorul organizației ca metodă pentru îmbunătățirea comunicării la toate nivelurile;

Dă dovadă de claritate și coerență în exprimarea verbală și/sau scrisă.

Criteriu: Aliniere cu scrisoarea de așteptări

Definiție:

Indicatori:

Completitudinea cu care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări.

 • •  Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;

 • •  Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;

 • •  Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o baza concretă și solidă; limbajul și tonul folosit indică acțiunea;

 • •  Acolo unde este posibil, face apel la date concrete și cifre;

 • •  Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății;

 • •  Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;

 • •  Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădită spre obținerea unei performanțe superioare.

Criteriu: Diversitate de gen

Definiție:

Indicatori:

Fără a fi un criteriu în sine, poate ajută în luarea deciziei pentru numire, în sensul asigurării diversității de gen în cadrul consiliului.

• Scală nominală: masculine/femînine.

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale

Criteriile pot fi obligatorii sau opționale.

 • a) Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie sâ fie îndeplinite de către toți candidați! sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

 • b) Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pol fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale desfășurată în Secțiunea 2, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau opționale este reflectat în matricea competențelor, în coloana “Oblig sau opt/’.

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat*’ la "expert". Anumite criterii, datorită modului lor de înțelegere și definire, nu permit o diferențiere atât de fină precum cea pe scala de evaluare în 5 trepte și, prin urmare, vor fi evaluate în baza unei grile mai restrânse.

Număr de mandate

Scor

Risc

Descriere

1

Major

Mai mare sau egal cu 3.

2

Minor

Mai mic de 3.

Experiență de administrare si/sau management

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Mai puțin de 4 ani, acumulați însă în perioade diferite și la companii diferite și/sau

experiența este acumulată în cadrul unei societăți de tip afacere de familie.

2

Intermediar

Mai puțin de 4 ani, acumulați însă în perioade diferite și la aceeași companie și/sau

experiența este acumulată în cadrul unei societăți din sectorul privat care depășește afacerea de familie, însă într-un domeniu de activitate altul decât cel al utilităților publice.

3

Competent

Minimul de 4 ani, acumulați însă intr-un perioadă continuă la aceeași companie

și/sau

experiența este acumulată în cadrul unei societăți din sectorul privat care depășește afacerea de familie. însă într un domeniu de activitate altul decât cel al utilităților publice.

4

Avansat

între 4 și 10 ani, din care minim 4 acumulați în cadrul aceleiași companii și într-o perioadă continuă și/sau

experiența este acumulată în cadrul unei societăți din domeniul de activitate al utilităților publice. Poate deține experiență în administrarea/conducerea unor societăți private.

5

Expert

Peste 10 ani, din care minim 4 acumulați în cadrul aceleiași companii și într-o perioadă continua și/sau

experiența este acumulată în cadrul unei societăți din domeniul de activitate al Societății.    Poate deține experiență în

administrarea/conducerea unor societăți private.

Criteriu: Evoluția profitabilității

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Profitabilitatea este îmbunătățită doar în primul/primii ani ai perioadei de administrare/management a societății, indiferent de durata perioadei de administrare. îmbunătățirea este substanțială.

Se consideră valoarea/cunatumuul profitabilității prin raportare la societatea de adiminstrat.

2

Intermediar

îmbunătățirea profitabilității este dovedită doar în ultimul an al perioadei de experiență de administrare/management, indiferent de durata perioadei de administrare. îmbunătățirea este substanțială.

Se consideră valoarea/cunatumuul profitabilității prin raportare la societatea de adiminstrat.

3

Competent

Profitabilitatea este menținută la același nivel pe durata perioadei de administrare/management. putând avea mici fluctuații nesemnificative. Se consideră valoarea/cunatumuul profitabilității prin raportare la societatea de adiminstrat.

4

Avansat

Profitabilitatea poate fluctua pe durata perioadei de administrare/management însă sugerează un trend ascendant (profitabilitatea este îmbunătățită sau se menține la același nivel de la an la an, cel puțin în ultimii doi ani). Trendul ascendent denotă o îmbunătățire substanțială față de anii precedenți.

Se consideră valoarea/cunatumuul profitabilității prin raportare la societatea de adiminstrat.

5

Expert

Profitabilitatea are un trend ascendent, chiar dacă se pot înregistra mici variații, pe întreaga perioadă de administrare/management a societății, îmbunătățirea este substanțială de la an la an.

Se consideră valoarea/cunatumuul profitabilității prin raportare la societatea de adiminstrat.

Criteriu: Studii superioare finalizate (de preferință economic/juridic/inginerie) și alte certificări care aduc valoare postului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Dețineți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de preferință economic/juridic/inginerie.

Alte domenii se punctează în funcție de valoarea adăugată pe care o aduc postului.

2

Intermediar

Dețineți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de preferință economic/juridic/inginerie. plus alte certificări care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

Alte domenii se punctează în funcție de valoarea adăugată pe care o aduc postului.

3

Competent

Dețineți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de preferință economic/juridic/inginerie, plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniile specificate.

Alte domenii se punctează în funcție de valoarea adăugată pe care o aduc postului.

4

Avansat

Dețineți diplomă de finalizare a studiilor superioare în domeniul de preferință economic/juridic/inginerie, plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniile specificate, plus alte certificări care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei. Alte domenii se punctează în funcție de valoarea adăugată pe care o aduc postului.

5

Expert

Candidatul a finalizat un doctorat în domeniul de preferință economic/juridic/inginerie șt poate deține alte certificări care aduc valoare postului.

Alte domenii se punctează în funcție de valoarea adăugată pe care o aduc postului.

Criteriu: înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Scor

Risc

Descriere

1

Major

Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

2

Minor

Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

Criteriu: Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități și de uz public, așa cum sunt prezentate în mass-media.

2

Intermediar

Arată o anumită preocupare, putând numi câteva particularități ale domeniului, fără a putea intră în detalii.

3

Competent

Numește și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar dacă sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția între alte domenii, surprinzând specificul activității societății.

4

Avansat

Arată o bună înțelegere a domeniului de activitate al societății nu doar prin evidențierea specificului societății, ci și prin interpretarea sa într-un cadru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri în domeniu și/sau are nevoie de ajutor la înțelegerea consecințelor acestora asupra evoluției societății.

5

Expert

Numește corect trendurile majore în domeniu, arătând o înțelegere aprofundată asupra impactului la nivelul societății. Demonstrează acuratețe în identificarea riscurilor și oportunităților în domeniu, poate face o analogie cu alte domenii de activitate pentru importul de bune practici.

Criteriu: Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Nu arc cunoștințe, ccl mult poate spune generalități și de uz public, așa cum sunt prezentate în mass-media.

2

Intermediar

Arată o anumită preocupare, putând numi câteva particularități ale domeniului, fără a putea intra în detalii.

3

Competent

Numește și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar dacă sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția între alte domenii, surprinzând specificul utilităților publice.

4

Avansat

De regulă, cunoștințele sunt acumulate într-unul din subdomeniile utilităților publice (de exemplu, transport local) sau a unor activități conexe lor.

5

Expert

Arată o bună înțelegere, putând identifica trenduri în mod acurat. Demonstrează atenție la nivel de consecințe, identificând riscuri și oportunități.

Criteriu: Viziune strategică

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Deține concepte fundamentale de strategie, însă are nevoie de sprijin extern pentru articularea ei.

2

Intermediar

Poate fundamenta anumite linii directoare în ceea ce privește activitatea societății, în special în relație cu aria sa de expertiză (de ex. economico-financiară, tehnică etc.). Liniile directoare sunt rezumate la clișee (de exemplu obținere profit, asigurarea cash-flow-ului), fără a fi apt a spune maniera de implementare și realizare.

3

Competent

Apt a fundamenta anumite linii directoare în ceea ce privește dezvoltarea societății și de a demonstra maniera în care pot fi implementate și realizate. în continuare, prioritățile pentru dezvoltare sunt identificate în special în aria sa de expertiză și/sau sunt pe termen scurt și mediu. Poate conștientiza rolul celorlalți în formularea strategiei, însă uzanța lui este minimă.

4

Avansat

Privește afacerea din perspective multiple; evaluează alternative, arată o preocupare pentru generarea unei strategii cât mai complete; solicită

puncte de vedere diferite de la ceilalți membri și directori; identifică tendințe ale afacerii; perspectiva este mai degrabă pe termen mediu spre lung. Poate alinia strategia la tendințele din piață, însă alinierea are mai degrabă un caracter reactiv.

5

Expert

Ca 4 plus orientare proactivă spre alinierea proactivă cu tendințele din mediul extern. înțelege provocările pentru implementarea strategiei, manifestă preocupare pentru depășirea lor.

Criteriu: Competenta financiara si de contabilitate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu are cunoștințe financiar-contabile, cel mult arată o cunoaștere intuitivă a lor.

2

Intermediar

Candidatul posedă cunoștințe generale financiar-contabile cu o orientare pregnantă pe costuri, fără a surprinde maniera în care acestea se traduc în oportunități pentru afacere; relația costuri-performanță este slab conturată.

Sau candidatul întâmpina dificutati în explicarea acestor concepte, sau nu sesizează oportunitățile de optimizare a lor.

3

Competent

Candidatul deține cunoștințe generale financiar contabile, arătând înțelegerea acurată a lor. De cele mai multe ori, este apt a realiza legătura dintre aceste concepte și performanța companiei.

4

Avansat

Candidatul surprinde acurat conceptele cheie financiar contabile care conduc la sănătatea financiară. înțelege noțiuni mai complexe, precum buget, flux de numerar etc. și se orientează spre optimizarea costurilor, înțelege necesitatea susținerii financiare a investițiilor și modul în care acestea se traduc în rezultate pentru companie, inclusiv rezultate financiare.

5

Expert

Candidatul arată familiaritate cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile și standardele profesionale de contabilitate. Este apt și arată proactiv’tate în facilitarea înțelegerii conceptelor financiar-contabile celorlalți membrii ai consiliului. Interesat de și pune în practică controlul financiar al întreprinderii.

Criteriu: Competenta de gestionare a riscului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Conștientizează puțin riscurile din activitatea, atitudinea fiind în general una reactivă și/sau are nevoie de suport în combaterea lui.

2

Intermediar

Arată o preocupare pentru identificarea și prevenirea riscului, însă acțiunile întreprinse sunt limitate. Prezintă o atitudine reactivă în fața riscului.

3

Competent

Identifică o mare parte a riscurilor și sugerează alternative pentru combaterea acestuia. Alternativele sugerate pot să nu fie eficiente și/sau are nevoie de suport în implementarea lor. încearcă o atitudine proactivă față de risc, însă nu mereu susținută.

4

Avansat

Atent la riscuri, conștientizează nevoia de prevenire a lor. Implică mai multe părți, chiar dacă nu își asumă mereu leadershipul unei astfel de acțiuni. Are grijă pentru o formare continuă a personalului în ceea ce privește metodologiile managementului de risc.

5

Expert

Demonstrează o atitudine proactivă față de risc, implică părțile interesate în prevenirea și combaterea lui. Explică aspecte tehnice legate de managementul riscului. Dezvoltă și conduce strategia de combatere a riscului.

Criteriu: Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă)

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu deține experiență în acest criteriu.

O

Intermediar

Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de până 1 000 000 euro. Domeniul poate fi diferit de cel al utilităților publice.

3

Competent

Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de:

 • •  până 1 000 000 euro, în cazul utilităților publice

 • •  peste 1 000 000 euro, dacă domeniul diferă de cel al utilităților publice.

4

Avansat

Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de peste 5 000 (XX) euro.

5

Expert

Candidatul are experiență în atragerea și gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de peste 10 000 000 euro.

Criteriu: Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu are cunoștințe de guvernanță corporativă și rol al Consiliului de Administrație, ce1 mult arată o cunoaștere intuitivă a lor.

2

Intermediar

Candidatul deține cunoștințe de guvernanță corporativă și rol al Consiliului de Administrație la un nivel general, fără a putea explica în mod acurat modul în care acestea conduc la sănătatea și bunul mers al afacerii. Poate nominaliza sau exemplifica un număr redus de principii, politici de guvernanță corporativă.

3

Competent

Candidatul este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de guvernanță corporativă și poate surprinde acurat modul în care acestea au impact asupra bunului mers și sănătății organizaționale. înțelege care este rolul și funcțiile Consiliului, însă perspectiva sa este trunchiată, doar din acest unghi și/sau nu diferențiază complet între strategie și planul operațional.

4

Avansat

Candidatul înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, surprinde corect aspectele cheie și modul în care acestea influențează bunul mers și sănătatea organizațională. înțelege rolul

Consiliului de a fundamenta strategia societății, deiimitându-se de sfera operaționalului.

Se preocupă pentru ca și ceilalți membri ai Consiliului/directorii să își însușească practicile de guvernanță corporativă, adoptă o atitudine proactivă în acest sens.

5

Expert

Ca 4 plus o înțelegere acurată a structurii de responsabilitate, de relaționare între organismele de conducere, plus o pledare pentru o diversificare a competențelor în cadrul consiliului. Arată claritate față de rolul și funcțiile Consiliului și atitudine proactivă pentru practicile de guvernanță corporativă.

Criteriu: Luarea deciziei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

în decizii se sprijină pe acordul celor cu care interacționeaza. Nu poate argumenta și justifica propria decizie și/sau propriul rol.

2

Intermediar

Oferă exemple limitate ca relevanță pentru luarea deciziei. Eșuează în a evidenția concret impactul sau consecințele pe care le comportă actul decizional.

3

Competent

Oferă expemple care au relevanță pentru actul decizional însă în continuare poate avea un impact modest pentru afacere și/sau pot fi formulate la nivel general. Arată o preocupare pentru consecințele asociate, însă acțiunile sugerate pentru implementarea deciziei sunt în continuare limitate. Deciziile sunt luate în special la nivelul sau de expertiză.

4

Avansat

Exemplul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele implicate fiind evidențiate și tratate corespunzător. Apt să argumenteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu. Acțiunile sugerate pentru susținerea și implementarea deciziei sunt concrete și specifice.

5

Expert

Ca nivelul 4, plus: arată independență în luarea deciziei și proactivitate, chiar și în situația când alți decidenți nu sunt pe aceeași linie cu el/ea.

Criteriu: Monitorizare și control

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Arată o slabă preocupare pentru supervizarea activității societății. De regulă, poate folosi clișee sau instrumentele de monitorizare și control sunt folosite inadecvat.

2

Intermediar

Conștientizează nevoia de monitorizare și control și, fie o realizează excesiv și/sau în detaliu, fie este reactiv. Eșuează în alocarea/folosirea eficientă de resurse și/sau crearea unui sistem eficient de monitorizare și control.

3

Competent

Pune bazele unui sistem de monitorizare și control. înțelege nevoia

defînirii/transmiterii unor obiective clare și a alocării unor indicatori cheie. Monitorizarea se poate realiza periodic și/sau din perspectiva expertizei sale, în sensul că nu mereu imaginea de ansmablu este definită. Poate sugera note de proactivirate.

4

Avansat

Preocupare pentru crearea unui sistem eficient pentru monitorizare și control, orientare spre monitorizarea societății în ansamblu, din perspective multiple. Stabilește obiective de performanță clare, le revizuiește periodic, cu o puternică încărcătură proactivă.

5

Expert

Ca 4, plus preocupare pentru furnizarea feedback-ului în timp util și constructiv.

Criteriu: Relații interpersonale

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul arată o înțelegere limitată și o preocupare scăzută pentru stabilirea unor relații eficace, comportamentul său fiind mai degrabă reactiv.

2

Intermediar

Candidatul arată o oarecare preocupare pentru stabilirea unor relații de succes, relaționând însă eficace în special cu persoane care au un statut, poziție, autoritate, influență similare cu a lui.

3

Competent

Candidatul arată preocupare pentru stabilirea unor relații de succes, căutând să înțeleagă persoana cu care relaționează. Este eficace în special în relaționarea cu persoanele care au un statut, poziție, autoritate, influență similare cu a lui. Comportamentul său poate fi în continuare reactiv.

4

Avansat

Candidatul arată preocupare pentru stabilirea unor relații eficace, dovedind proactivitate și relaționând cu succes cu o varietate de persoane și/sau într-o varietate de situații. Este eficient în înțelegerea interlocutorului.

5

Expert

Ca 4 plus preocupare pentru existența unor relații interpersonale eficace în cadrul organizației, asigurând instrumentele și metodele specifice pentru consolidarea lor.

Criteriu: Organizare și p

anificare

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Activitatea se desfășoară mai degrabă contextual, el/ea având un rol determinativ minor. Se iasă condus(ă) de context/situație, cel mult poate avea intervenții corective și/sau care nu au un impact major. Preocupare slabă pentru planificare, are în vedere doar situația curentă. Resursele și bună funcționare sunt precar definite.

2

Intermediar

înțelege nevoia de organizare și planificare și acționează în consecință. Are unele dificultăți în identificarea și/sau alocarea corectă a resurselor. E posibil ca legătura dintre specificul și complexitatea activității pe de o parte și, organizarea activității, pe de altă parte să nu fie completă/acurată. Are nevoie de sprijin pentru a înțelege diviziunea

activității, gândește în continuare la timpul prezent, planificarea nefiind detaliată în timp.

3

Competent

Organizează activitatea în funcție de obiective și planul de lucru, înțelege importanța definirii unor standarde de performanță, chair dacă le propune în special în zona sa de expertiză. Utilizează standardele pentru monitorizarea progresului. Alocă resurse corespunzător și încearcă planificarea pe termen mediu și lung, în special în aria sa de expertiză. Organizarea și planificarea are un caracter preponderent operațional.

4

Avansat

Organizarea și planificarea se realizează la nivel strategic, vizând un orizont de timp mediu și lung. Are în vedere perspective mai largi decât aria sa de expertiză, vizând elemente tehnice-financiare-sociale etc. Are o înțelegere aprofundată asupra resursei, înțelege și adresează corespunzător resursă umană.

5

Expert

Ca 4 plus, anticiparea schimbării; are în vedere mediul larg în care activează societatea când planifică, ține cont de evoluții și trenduri din piață.

Criteriu: Experiență pe plan local

Scor

1

Nivel de competență Novice

Descriere

Nu are experiență pe plan local.

2

Intermediar

Deține o oarecare experiență provenită din participarea la un număr limitat de simpozioane/conferințe etc. care îi permite să identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, însă la un nivel general. Deține o oarecare experiență locală din interacțiuni sporadice cu administrația sau instituțiile locale.

3

Competent

Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe etc. șî/sau este membru în cadrul unor organisme/aociatii etc. de profil, fapt care îi permite să identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o bună înțelegere asupra politicilor, reglementărilor și trendurilor în domeniu. Deține o experiență locală din interacțiuni sporadice cu administrația sau instituțiile locale.

4

Avansat

Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe etc. și/sau este membru în cadrul unor organisme/aociatii etc. de profil, fapt care îi permite să identifice cu ușurință aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o modul în care se poate realiza transferul de bune practici. Deține o bogată experiență locală \din interacțiuni sporadice cu administrația sau instituțiile locale.

5

Expert

Ca 4 plus promovarea, prezentări și promovări ale unor puncta critice din domeniul de activitate al societății și/sau implicarea în definirea unor politici și reglementări cu caracter local și/sau național.

Criteriu: Experiență pe plan internațional

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Nu are experiență pe plan internațional.

2

Intermediar

Deține o oarecare experiență provenită din participarea la un număr limitat de simpozioane/conferințe, etc. internaționale care îi permite sâ identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, însă la un nivel general. Deține o oarecare experiență internațională din interacțiuni sporadice cu organisme sau instituțiile internaționale.

3

Competent

Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conterințe, etc. internaționale și/sau este membru în cadrul unor organ isme/aociatii, etc. internaționale de profil, fapt care îi permite sâ identifice anumite aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o bună înțelegere asupra politicilor, reglementărilor și trendurilor în domeniu. Deține experiență internațională din interacțiuni sporadice cu organisme sau instituțiile internaționale.

4

Avansat

Deține o bună experiență provenită din participarea la un număr relevant de simpozioane/conferințe, etc. și/sau este membru în cadrul unor organisme/aociatii, etc. internațional de profil, fapt care îi permite să identifice cu ușurință aspecte critice pentru domeniul de activitate al societății și linii de acțiune viitoare, arătând o modul în care se poate realiza transferul de bune practici Deține o bogată experiență internațională din interacțiuni sporadice cu organisme sau instituțiile internaționale.

5

Expert

Ca 4 plus promovarea, prezentări și promovări ale unor puncta critice din domeniul de activitate al societății și/sau implicarea în definirea unor politici și reglementări cu caracter internațional.

Criteriu: Restricție de conducere

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Mai puțin de 4 ani, acumulați însă în perioade diferite și la compartimente diferite.

2

Intermediar

Mai puțin de 4 ani, acumulați însă în perioade diferite și în același compartiment.

3

Competent

Minimul de 4 ani, acumulați însă într-o perioadă continuă la același compartiment.

4

Avansat

între 4 și 10 ani, acumulată în cel puțin două compartimente diferite. Este necesar ca experiența într-unul din departamente să fie de minim 4 ani și într-o perioadă continuă.

5

Expert

Peste 10 ani, acumulată în cel puțin două compartimente diferite. Este necesar ca experiența într-unul din departamente să fie de minim 4 ani și într-o perioadă continuă.

Criteriu; Reputație personală și profesională

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Aveți o reputație restrânsă, apreciată în special de persoane cu care ați avut o colaborare strânsă și de pe poziții egale și/sau subordonați și, care dovedesc ele însele o reputație limitată. Recomandările vin în special de la colegi cu o poziție similară și/sau subordonați direcți.

2

Intermediar

Aveți o reputație bună, apreciată în special unidirecțional, în cercul de specialitate și mai puțin în cercul larg; recomandările sunt oferite de persoane specialiști sau experți în aria de competență și, mai puțin de persoane din managementul general. Recomandările vin în special de la specialiști/experți care au o poziție/funcție similară, chiar dacă din organizații diferite.

3

Competent

Aveți o reputație apreciată pozitiv de către persoane din managementul general, dar și de către colaboratorii interni și/sau externi, cu o poziție egală sau de subordonare. Recomandările vin în special din interiorul societății la care persoana a activat sau activează/Recomandările vin de la persoane din conducere.

4

Avansat

Aveți o reputație recunoscută dincolo de limitele organizației în care ați activat/activat. Recomandările vin: de la persoane de conducere din societatea în care persoană activează, dar și din afara societății/Persoana poate tace dovadă reputației sale prin oferirea unor articole scrise de el și/sau scrise despre el.

5

Expert

Aveți o reputație recunoscută la nivel macro; recomandările sunt oferite de către persoane care dovedesc ele însele o reputație. Mai mult, sunteți recunoscut pentru activitatea dumneavoastră prin publicarea de articole/lucrări științifice și/sau prin publicarea unor articole despre dumneavoastră/Recomandările vin de la persoane de notorietate publică, din diverse domenii/Persoana dovedește reputația sa prin oferirea unor articole scrise de el șî/sau scrise despre el.

Criteriu: Integritate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Foarte scăzut

Urmărește propriile scopuri și obiective, sistemul de valori fluctuează, are un comportament netransparent.

2

Scăzut

Conștientizează nevoia de a acționa cu integritate, însă acțiunile sale nu sprijină acest fapt.

3

Mediu

Arată o preocupare pentru respectarea normelor morale și a sistemului valoric, însă comportamentul sau este fluctuant în această direcție. Poate arăta respect până la momentul în care scopurile personale sunt atinse.

4

înalt

Acționează cu transparență, se comportă cu onestitate și sinceritate în raporturile cu ceilalți. Respectă sistemul de valori al societății, îl armonizează cu cel personal; păstrează confidențialitatea informațiilor cu care vine în contact.

5

Foarte inalt

Este un promotor activ al comportamentului integru, sancționându-1 ori de câte ori îl observă, indiferent de către cine este manifestat. Denunță conflicte de interese din proprie initiatia, se preocupă pentru crearea codului etic.

Criteriu: Independență

Scut

Risc

Desciiete

1

Major

Nu respectă condiția de independență în sensul art. 138A2 din Legea nr. 3171990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2

Minor

Respectă condiția de independență în sensul art. I38A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Criteriu: Expunere politică

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

De notorietate

Aveți o expunere politică de notorietate publică, în sensul în care înregistrați o bună prezența în presă de orice natură.

Dispuneți de un parcurs politic dovedit, deținând funcții la nivel înalt.

2

Foarte expus

Dispuneți de un parcurs politic dovedit, deținând funcții la nivel înalt. Cu toate acestea, aparițiile publice în presă/media sunt rare.

3

Expus

Dispuneți de un parcurs politic dovedit, deținând funcții care fie nu au avut un nivel înalt, fie sunt la un nivel înalt și nu au produs efecte, aflându-se la început.

4

Puțin expus

Sunteți membru de partid, fără a deține funcții în cadrul lui.

5

Fara

Nu sunteți membru niciunui partid.

Criteriu: Abilități de comunicare interpersonală

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Preocupat doar pentru transmiterea propriilor idei, fără a acorda atenție la modul în care acestea sunt recepționate și înțelese.

2

Intermediar

Arată o slabă preocupare pentru interlocutor, neluând în seamă impactul pe care îl are asupra acestuia. O lipsă de alternative atunci când întâmpină dificultăți, alte resurse nu sunt evidențiate.

3

Competent

Arată o preocupare pentru adaptarea comunicării la interlocutor însă rezultatul nu este cel scontat. Dovedește o anumită pregătire anterioară, încearcă un plan de comunicare însă persistă între aceleași alternative atunci când acestea se dovedesc limitate.

4

Avansat

Arată preocupare pentru interlocutor, obține de cele mai multe ori rezultatele scontate. Cu toate acestea, comunicarea este mai mult reactivă.

5

Expert

Arată preocupare pentru interlocutor dovedind proactivitate față de acesta. Manifestă flexibilitate în stilul de comunicare, abordând diferite strategii. Identifică și înțelege rolul altor resurse în

comunicare, se folosește de ele pentru a obține rezultatul scontat.

Criteriu: Aliniere cu scrisoarea de așteptări

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Nu       se

aliniaza

Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări.

2

Se aliniaza puțin

Alinierea se realizează la nivel de intenție. însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite, acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare. Alinierea se realizează la nivel de calități obligatorii, însă nu și la nivel de intenție.

3

Se aliniaza moderat

Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit. Anumite corecții la nivel de intenție pot fi înregistrate totuși.

4

Se aliniaza intr-o mare măsură

Alinierea se realizează atât la nivelul intenției, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele cele opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit. Puține corecții la nivel de intenție.

5

Se aliniaza complet

Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități. Corecțiile necesare sunt minore și în general au un caracter de completare.

Diversitate de gen

Scor

Descriere

M

Masculin

F

Feminin

Ponderile aferente criteriilor

Ponderea indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută. Alocarea ponderilor se fundamentează în analiza contextuală desfășurată în Secțiunea 2, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. Ponderile sunt evidențiate în matricea profilului consiliului în coloana “Pondere (0-1)”.

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă

Criteriile sunt grupate în competențe, trăsături și condiții prescriptive și postscriptive, astfel încât analiza comparativă intre candidați să se realizeze cu ușurință.

Competențele reprezintă combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament, necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5.

Trăsăturile se definesc drept ca ități distincte sau caracteristici ale individului. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5.

Condițiile prescriptive și postscriptive reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și, care sunt interzise. Și în cazul lor, de regulă, grila de punctaj este de ia 1 până la 5.

Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică

Pragul minim colectiv reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Formula de calcul a pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu este: punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100.

Pentru definirea punctajului minim acceptat se are în vedere nivelul minim acceptat de competență la criteriul respectiv. Nivelul minim acceptat de competență reprezintă scorul de la care obținerea unei performanțe superioare în post este posibilă și ia valori pe scala de evaluare de la l la 5, unde I înseamnă “novice” și 5 înseamnă “expert”. Punctajul minim acceptat este calculat astfel: nivelul minim acceptat X numărul de membri. Tabelul de mai jos reflectă criteriile pentru care este necesar un prag minim colectiv și punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu în parte. în cazul în care nivelul minim acceptat coincide cu punctajul maxim, pragul minim colectiv nu mai este necesar. De asemenea, în cazul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal, întrucât un singur membru al consiliului de administrație poate proveni din aceste categorii, pragul minim colectiv nu este necesar.

Criteriile pentru care este necesar un prag minim colectiv:

Nivel     minim

acceptat pentru criteriu:

Punctajul minim acceptat pentru criteriu in total:

Prag minim colectiv:

Viziune strategică

3

6

60%

Guvemanța      întreprinderilor

publice și rolul consiliului

3

6

60%

Luarea deciziei

3

6

60%

Relații interpersonale

r 3

6

60%

De     conducere     (pentru

funcționarii publici sau alte categorii de personal)

3

6

NA

Integritate

5

10

NA

Abilități     de     comunicare

interpersonală

3

6

60%

Aliniere cu scrisoarea de așteptări

4

8

80%

Experiența                  de

admi n istrare/m anagement

3

6

60%

Evoluția profitabilității

3

6

60%

Studii superioare finalizate și alte certificări care aduc valoare postului

1

2

20%

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

2

4

NA

Subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali

în cadrul matricei se regăsesc o serie de elemente, după cum urmeaza:

 • (i) Total: valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

 • (ii) Total ponderat: valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (O-l)J.

 • (iii) Pragul minim colectiv: nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

 • (iv) Pragul curent colectiv: nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Rezumat al Profilului noului Consiliu de administrație

Noul Consiliu de Administrație va II format din administratori independenți și neexecutivi în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. în cadrul său nu pot fi mai mult 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Expertiza profesională a membrilor va fi dovedită cu precădere în domeniile financiar-economic, inginerie și juridic. Este necesar ca noul Consiliu să prezinte în continuare o înțelegere aprofundată a domeniului de activitate al societății și al domeniului utilităților publice, pentru transferul de bune practici. în cadrul Consiliului vor fi constituite următoarele Comitete, conform prevederilor legale:

 • •  Comitetul de nominalizare și remunerare;

 • •  Comitetul de audit.

Noul Consiliu va avea un focus mult mai pronunțat pe implementarea politicilor de guvemanță corporativă. Prin urmare, noul Consiliu va arăta preocupare pentru maniera în care activitatea companiei este împărțită între acționari, consiliul de administrație, manageri, angajați, auditori, clarificând atât rolurile și responsabilitățile aferente fiecărei părți, cât și maniera în care deciziile sunt luate în cadrul societății. Responsabilitatea și transparența sunt instrumente și totodată puncte de plecare pentru implementarea practicilor de guvernantă corporativă. Consiliul de •Administrație trebuie să acționeze în calitate de punct central pentru guvernanța corporativă.

Noul Consiliu trebuie să aprecieze faptul că strategia, riscul, performanța și durabilitatea sunt inseparabile. Astfel, membrii noului Consiliu trebuie să dovedească aplecare asupra managementului riscului și performanței tehnice si financiare a societății. Echilibrarea numărului de administratori care prezintă expertiză inginerească și ftnanciar-economică este recomandată.

Noul Consiliu trebuie să asigure o administrare eficientă, bazată pe un fundament etic. în acesst scop, este de așteptat ca noul Consiliu să elaboreze un cod de etică și să se asigure că etica societății este gestionată în mod eficient. Integritatea fiecărui membru al noului Consiliu este mai mult decât un deziderat. Administratorii trebuie să-și exercite mandatul cu îndeplinirea obligațiilor impuse de art. 144A1 din Legea 31 republicată cu modificările și completările ulterioare:

 • •  Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • •  Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate (regula judecății de afaceri);

 • •  Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății;

 • •  Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Principalul obiectiv al noului Consiliului de Administrație, pe termen mediu și lung, definit și determinat de particularitățile societății și de contextul economic în care activează, este asigurarea unui echilibru între continuitatea activității în condiții optime și satisfacerea așteptărilor acționarilor. Pentru satisfacerea acestuia, membrii noului Consiliu trebuie să satisfacă în mod corespunzător condițiile și criteriile descrise în secțiunea 2.

Profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație

Consiliul de Administrație al S.S.P.M. Bacău S.A. este format din 5 (cinci) membri, al căror profil se distribuie într-unul din următoarele categorii:

 • ♦  Financiar economic: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, dețin o experiență vastă în domeniul financiar al societății, incluzând aici, dar fără a se limita la, managementul riscului și procese de guvernanță corporativă. Experiența în domeniul financiar este dobândită cu precădere în poziții de management (de exemplu, director economic, director financiar) și îi face pe acești membri să fie eligibili în comitetul de audit din cadrul societății.

 • •  Inginerie: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil dețin o experiență vastă în domeniul tehnic (inginerie) relevant pentru sectorul de activitate al societății. Ei dovedesc cunoștințe superioare privitoare ia executarea activităților societății, arătând considerare pentru

reglementările locale, naționale și internaționale. Acești membri sunt în măsură să evalueze impactul evoluțiilor tehnologice asupra activității companiei și/sau fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea infrastructurii companiei.

 • •  Legislativ: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, dețin o bogată experiență în domeniul legislativ, fapt ce le conferă o înțelegere aprofundată a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează societatea. Acești membri au cunoștințe funcționale despre legislația de contract și de drept comercial general și, îșî asumă ghidarea Consiliului în problemele care au consecințe potențiale de natură juridică.

 • •  Management general: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, dețin o experiență bogată în administrarea/conducerea unei societăți comerciale, dovedind o bună viziune strategică și capabilitate în a evalua impactul deciziilor Consiliului privind compania și terții. în baza experienței lor, membrii Consiliului au un rol de facilitator, de îndrumare și control în cadrul Consiliului de Administrație.

 • •  Social-economic: membrii consiliului, care pot fi încadrați în acest profil, dețin o experiență vastă în relațiile cu diferite instituții și/sau mediu politic, având bune contacte cu acestea. Acești membri au o bună înțelegere a mediului socio-economico-politic din România, fiind capabili să anticipe evoluțiile și dinamismul acestuia. De asemenea, acești membri pot exprima poziția angajaților, dovedind astfel o bună cunoaștere și/sau experiență în politicile de resurse umane.

Nu este obligatoriu ca în cadrul noului Consiliu de administrație să identificăm toate profilurile descrise mai sus, aceasta fiind o situație ideală. Având în vedere piața muncii și specificul activității Societății, este însă de dorit ca în noul Consiliu de Administrație, diversitatea profilurilor de mai sus să fie cât mai bine reprezentată. Profilurile financiar-contabil și/sau juridic trebuie să fie reprezentate în cadrul noului Consiliu de Administrație, în acord cu legislația în vigoare. în alcătuirea noului Consiliu de Administrație, se poate ține cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor de mai sus, fapt ce poate influența decizia de numire prin reconsiderarea ierarhiei candidaților din lista scurtă în funcție de profil. De asemenea, în alcătuirea noului Consiliu de Administrație, se poate ține cont de diversitatea de gen, fapt care își poate pune amprenta asupra deciziei de numire prin reconsiderarea ierarhiei candidaților din lista scurtă în funcție de gen.

Indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în consiliul de administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate în Anexa 1, la un prag corespunzător pentru performanța consiliului de administrație.

Anexa 1.

Matricea Profilului Consiliului de administrație.

Nominalizați

Criterii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

! Oblig sau opt.

Pondere (04)

Administrator

1

Administrator

2

Administrator

3

Administrator

4

Administrator

5,

© **

c

£

Administrator

7

Total

Total ponderat

Prag minim colectiv

Prag curent colectiv

Rating 1 - Novice; Rating 2 - hilennetiiar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

L Competente

Competențe specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Opt.

0.8

5

NA

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Opt.

0.8

5

NA

Competențe profesionale de importanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

5

60%

Competența financiară și de contabilitate

Opt.

1

5

60%

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.9

5

NA

Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor

Opt.

0.8

5

NA

Competențe de guvernanță corporativă

Guvemanța întreprinderilor publice și rolul consiliului

Oblig.

1

5

60%

Luarea deciziei

Oblig.

1

5

60%

Monitorizare și control

Opt,

0.9

5

NA

Competențe sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

5

60%

Organizare si planificare

Opt.

0.8

5

NA

Experiență pe plan local și internațional

Local

Opt.

0.8

5

NA

Internațional

Opt-

0.8

5

NA

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal

De conducere

Oblig.

1

NA

Altele

Subtotal

65

Sub total ponderat

57

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

5

60%

Integritate

Oblig.

1

5

100%

Independență

Opt.

0.8

2

NA

Expunere politică

Opt.

0.8

5

NA

Abilități de comunicare interpersonaiă

Oblig.

1

5

60%

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig,

1

5

80%

Diversitate dc gen

Opt.

1

NA

Subtotal

27

Subtotal ponderat

24.6

3, Condiții prescriptive si proscriptive

Număr de mandate

Opt.

0.7

2

NA

Experiență de administrare si/sau management

Oblig.

1

5

60%

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

5

40%

Studii superioare finalizate (de preferința economic/juridic/inginerie) si alte certificări care aduc valoare postului

Oblig.

1

5

20%

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

2

100%

Suhtotal

19

Subtotai ponderat

18.4

TOI’AL

1II

TOTAL PONDERAT

100

CLASAMENT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

consIliul local bacău

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 283 DIN 31.07.2019

Profilul candidatului pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație

al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG SECRETARUL GENERAL AL MUN NICOLAE- OVIDIU POPProfilul candidatului

pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație

al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Având în vedere profilul Consiliului de Admiitisliație în funcție, profilul fiecărui membru al Consiliului de Administrație și profilul Noului Consiliu de Administrație stabilit în condițiile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prezentăm mai jos profilul candidatului pentru postul de Membru în Consiliu de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. (S.S.P.M. BACĂU S.A.):

Candidatul care aplică pentru postul de Membru în Consiliul de Administrație al S.S.P.M. BACĂU S.A. trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, descris mai jos:

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de Administrație al S.S.P.M. BACĂU

S.A., candidatul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • •  Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • •  Să cunoască limba română (scris și vorbit);

 • •  Să nu fi prezinte înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar;

 • •  Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

 • •  Să nu exercite, dacă va fi numit, mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni /întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României;

 • •  Să nu fie în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în Consiliul de Administrație al sociețătii;

 • •  Să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;

 • •  Să aibă studii superioare, finalizate, de preferință în domeniul economic/juridic/inginerie.

Candidaturile, care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, trebuie să dețină/să fi deținut o funcție de conducere.

Neîndeplinirea condițiilor pentru depunerea candidaturii atrage după sine eliminarea din procesul de evaluare/selecție.

în vederea îndeplinirii rolului de mai sus, candidatul trebuie să demonstreze obligatoriu următoarele competențe și trăsături la un nivel de dezvoltare cât mai înalt, evaluat pe o scală de la 1 la 5, așa cum este descrisă mai jos:

 • •  Viziune strategică;

 • •  Guvernanță întreprinderilor publice și rolul consiliului

 • •  Luarea deciziei;

 • •  Relații interpersonale

 • •   Integritate;

 • •  Abilități de comunicare interpersonală;

 • •  Aliniere cu scrisoarea de așteptări.

Scală de evaluare:

Scor

Nivel de competență

Descriere

N/A

Nu se aplică.

Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.

i

Novice

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

 • •  înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

 • •  Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.

 • •  Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;

 • •  înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicații Ies chimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

 • •  Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

 • •  Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

5

Expert

Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

• Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple

consilii de administrație și/sau organizații;

• Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

Condițiile “experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pc care le-a administrat sau condus” și “studii superioare” sunt evaluate conform aceleași scale. Opțional, candidatul poate prezenta și următoarele competențe și trăsături ce aduc valoare candidaturii și, sunt evaluate pe o scală de la I la 5, descrisă anterior:

 • •  Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății;

 • •  Cunoștințe despre domeniul utilităților publice;

 • •  Competență financiară și de contabilitate;

 • •  Competență de gestionare a riscului;

 • •  Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor (programe cu finanțare externă);

 • •  Monitorizare și control;

 • •  Organizare și planificare;

 • •  Experiență pe plan local și internațional;

 • •  Reputație personală și profesională;

 • •  Expunere politică;

Independența este o condiție pe care majoritatea candidaților propuși pentru numire trebuie să o îndeplinească.

Condițiile, competențele și trăsăturile constituie criterii de evaluare a fiecărei candidaturi depuse pentru postul de Membru în Consiliu de administrație al S.S.P.M. BACĂU S.A. Este de dorit ca fiecare candidat la postul de Membru în Consiliu de Administrație să prezinte un nivel al criteriilor egal cu cel puțin 3, măsurat pe scala de la 1 la 5, așa cum este descrisă mai sus. Cu toate acestea, compensarea între criteriile de evaluare și selecție este permisă atât intra, cât și inter-indivizi, în baza matricei Consiliului. Practic, matricea candidatului trebuie să se încadreze în matricea profilului Consiliului. Matricea este descrisă în Anexa 1.

De asemenea, în baza formării și istoricului profesional, candidații se pot încadra într-unul dintre profilurile identificate la nivelul Consiliului de Administrație, fără ca acest lucru să afecteze satisfacerea criteriilor de selecție așa cum sunt descrise în matricea prezentată în Anexa 1. Profilurile identificate la nivelul Consiliului de administrație sunt:

 • •  Financiar-economic;

 • •  Inginerie;

 • •  Legislativ;

 • •  Management general;

 • •  Social-economic.

Nu este obligatoriu ca în cadrul Consiliu de Administrație să iiJentificăm toate profilurile descrise mai sus, aceasta fiind o situație ideală. Având în vedere piața muncii și specificul activității Societății, este însă de dorit ca în Consiliu de Administrație, diversitatea profilurilor de mai sus să fie cât mai bine reprezentată. Profilurile financiar-contabil și/sau juridic trebuie să fie reprezentate în cadrul Consiliu de Administrație, în acord cu legislația în vigoare. în alcătuirea Consiliu de Administrație, se poate ține cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor de mai sus, fapt ce poate influența decizia de numire prin reconsiderarea ierarhiei candidaților din lista scurtă în funcție de profil. De asemenea, în alcătuirea noului consiliu de administrație, se poate ține cont de diversitatea de gen, fapt ce își poate pune amprenta asupra deciziei de numire prin reconsiderarea ierarhici candidaților din lista scuită în funcție de gen.

indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate în Anexa 1, la un prag corespunzător pentru performanța Consiliului de Administrație.

Anexa 1.

Matricea Candidatului.

Nominalizați

Criterii

Oblig sau opt.

Pondere (0-1)

Administrator

1

1. Competente

Competențe specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Opt.

0.8

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Opt.

0.8

Competențe profesionale de importanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

Competența financiară și de contabilitate

Opt.

1

Competența de gestionare a riscului

Opt

0.9

Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor

Opt.

0.8

Competențe de guvernanță corporativă

Guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului

Oblig.

1

Luarea deciziei

Oblig.

1

Monitorizare și control

Opt.

0.9

Competențe sociale și personale

Relații interpersonale                              Oblig.

0.8

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar: Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

Organizare si planificare

Opt.

0.8

1 .

Experiență pe pian local și internațional

Local

Opt.

0.8

Internațional

Opt.

0.8

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii pub categorii de personal

ici sau alte

Dc conducere

Oblig.

1

Altele

Subtotal

0

Subtotal ponderat

0

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

Integritate

Oblig.

1

Independență

Opt.

0.8

Expunere politică

Opt.

0.5

Abilități de comunicare interpersonală

Oblig.

1

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

Diversitate de gen

Opt.

1

Subtotal

0

Subtotal ponderat

0

3. Condiții prescriptive si proscriptive

Număr de mandate

Opt.

0.7

Experiență de administrare si/sau management

Oblig.

1

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

Studii superioare finalizate (de preferința economic/juridic/inginerie) si alte certificări care aduc valoare postului

Oblig.

1

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

Subtotal

0

Subtotal ponderat

0

TOTAL

0

TOTAL PONDERAT

0

CLASAMENT