Hotărârea nr. 282/2019

Hotărârea nr. 282 din 31.07.2019 privind modificarea HCL nr.169/2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Bacău.


^ow/€f/ O //(/>^fcf/ffff/f/f<‘af/

MlHOTĂRÂREA NR. 282 DIN 31.07.2019

privind modificarea HCL nr. 169/ 2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. 78268/ 08.07.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 169/ 2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă „Sfanțul Gheorghe” din Bacău; -Prevederile HCL nr. 150/ 2019 privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7532/ 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7541/25.07.2019;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 78239/23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1172/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1173/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1174/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1175/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 362 (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b” și art. 139(3) lit. “g”și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 169/ 2012 și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor a terenului în suprafață totală de 3787 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă "Sfântul Gheorghe din Bacău, compus din:

  • (1) Teren în suprafață de 3548 mp și clădiri: CI Biserica "Sfântul Gheorghe” - 301 mp, C2 - terasă acoperită — 25 mp, C3 - capelă (S<P) — 90 mp, 04 - lumânărar și chioșc - 37 mp, C5 - casa praznicală (P+M) - 193 mp, C6 - grup sanitar - 7 mp, delimitat conform planului de amplasament și delimitare al imobilului, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) teren în suprafață de 239 mp delimitat conform planului de amplasament și delimitare al imobilului, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Se modifică în mod corespunzător și titlul HCL nr. 169/ 2012.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 169/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Gheorghe” din Bacău.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULULBACÂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIClZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 282 DIN 31.07.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

DIN STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 100 BIS - 3548 MP


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL M NICOLAE - OVIDIU P


/ DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN C


RISTINA


o

i

'O

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

“ ——■■■ —“

Adresa imobilului

Kb-lf

3548

Mun. Bacau «r. Marasesti nr. 100 BIS, jud. BacauNr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Mun. Bacau/Vr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața ( mp)

Mențiuni

I

Cc

3548

Teren intravilan împrejmuit cu gard din neton si metaL

Total

3548

— ,r-

B. Date referitoare la construcții


Cod constr.


CASC


Suprafața totala masurata a imobilului- 3 548 m.p. Suprafața din act — 3787m.p.

Executant, GEO PQlPiT-EXRERT S.R.L.

CORiZAVE


tng.L^an/DRAGOMIRESCU

. _...... s/V cZt'i >

1Q.c1Cj>p^rnț7s;e^taȚeasuratbrtlpr hJeren,'.corectitudinea

' i docunreiijati&^ca^âstraîesîcprespondenta acesteia cu O1 ‘      5 XealjlsțeaSHh'feren j

ț f/Semnatdtă-si’ stampila a Data: iiinîeJZâio

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 282 DIN 31.07.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI DIN STR. MĂRĂSEȘTI, NR. 100 BIS - 239 MP

PREȘEblNțE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVLGI#

r DIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINA


\                                        ș

i                 \

<>


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


563000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

X39

Mun. Bacau str. M ar ase s ti nr. 100 BIS, jud. Bacau


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Mun. BacauA. Date referitoare ta teren

Nr. parcela

Categorie de

folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

239

Teren intravilan împrejmuit pe lim. de N si E cu gard din neton si metal.

Total

239

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului^ 239 m.p.

                              Suprafața din act ~ 3737 m.p.

s'     nr-;^  '-x                 '

_ Cf.r, Executant,

/.ff             Pb'lNT EXPERT ȘIRC.

•> C           $ P. K Autorizqia

. ^Q'in^Luc^jfiD^AGOlMRESC^ șConfi^-extfcutarearnasurațbrilor la reren. corect inigcinini docuinentatief cadastrale si corespondente irealitatea din teren \ 3A 'X            Semnătură si stampilA \\\v

’%     x. Data /funie 2019 x Y\A\\

c f < ; 5- -                   - țXXVy

'• ♦’vX

■*- ♦ i

itudinea / ;■ acesteia cu/   /

X '    1   1

■ !

L \ Z-y >z

/                   Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data....................

Stampila BCPI

/k~

563000


\ \

i

\\                       e>

V           §