Hotărârea nr. 281/2019

Hotărârea nr. 281 din 31.07.2019 privind înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, strada Alexandru Șafran nr.145 din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.


amanta'fS 7/ fCf'/tffl/f/fHOTĂRÂREA NR. 281 DIN 31.07.2019

privind înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Referatul nr. 78299/ 17.07.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune înaintarea unei cereri de trecere din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145 și declararea lui ca bun de uz public local;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7537 din 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7538/24.07.2019;’

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 78240/23.07.2019, favorabil;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală, înregistrat cu nr. 190/29.07.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1167/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1168/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1169/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1170/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1171/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 557 (2) și ale art. 863 lit. ”f ’ din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 294, alin. (2), (5), (6) și (7) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile HCL nr. 227/ 30.05.2019 privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și ale art. 139 alin. (2) și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, identificat

conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.

ART. 2 - Terenul prezentat la art. 1 se declară ca fiind bun de uz public local.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 227/ 2019.

ART. 4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Consiliului Județean Bacău.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ PENTR SECRETARUL GENERAL AL MUNI NICOLAE-OVIDIU EEGALITATE PIULUI BACĂU

I


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 281 DIN 31.07.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI DIN CALEA DR. ALEXANDRU ȘAFRAN, NR. 145, MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACĂUCONTRASEMNEAZĂ P SECRETARUL GEN NICOLAE - O


• DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUG^£R1STINAS=OJmpNr.

!'■<;■_.

Coordonare pct.de contur

r ti.-ui i ”i ■

Ieruri

U « 1 f i M 1

x 4«i!

Y (iiij

1

5635-17.«55

644605. If.d

<■’ . 4-!

2

553524,443

644627.cM

> 5.06

3

563501.996

Ș4464‘>. i‘.U

. ■

■I

363432.843

644 623.

rCJ, ? ?

C(

563467.560

64-16-1 i. 1- ‘

b

563469.7.30

nd--i64 -1. ’i

7

561463.075

ț>44 6'1 4 .

l>

56 ;466.166

6-14 64 i . i«4

9

56-.46'..?2ț<

64 4026. •■&!

■•" .4 1

10

56--.50-3.ijyy

044 64;.

11

563 52 3 .-‘l

C14 4 fj i> r-h.uț.

12

.56354 7. j?5

644 0<i-1 . 1 5‘;

i .Vi

:■:=- 1. i '. . 7mț>

o

CQ xT

3Scara 1:1000

Calea DR ALEXANDRU ȘAFRAN Număr 145, mun Bacau Jud Bacau