Hotărârea nr. 280/2019

Hotărârea nr. 280 din 31.07.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruş Dănuţ, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.

//r/</<(<// ^3 acar/a<w/


HOTĂRÂREA NR. 280 DIN 31.07.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruș Dănuț, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Cererea d-lui Lupu Florin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30926/03.07.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 19534/16.06.1999 de la dl. Ambăruș Dănuț;

-Cererea d-lui Ambăruș Dănuț, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30925/03.07.2019 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 19534/16.06.1999 către dl. Lupu Florin;

-Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Ambăruș Dănuț;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 391/28.03.2019 la Biroul Individual Notarial Irimia Maria-Catalina;

-Referatul nr. 7474/19.07.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7476/10.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7589/25.07.2019;

-Raportul favorabil al Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 7649/23.07.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1164/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1165/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1166/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Ambăruș Dănuț, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului — Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL     ^NICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-O        OVICI