Hotărârea nr. 279/2019

Hotărârea nr. 279 din 31.07.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

ttcâr/

<•&/ct/   77ff/tfrf/ttff/f/f țfâacăf/

;...... _ _______ _ ______ ________ _


hhb


rTiTTTTI


HOTĂRÂREA NIC 279 DIN 31.07.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul

Adițional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C.

PROIECT INSTAL S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Cererea comuna a S.C. RUSTRANS S.R.L. si a S.C. PROIECT INSTAL S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 28884/06.06.2019 prin care solicita cesionarea, respectiv preluarea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.2016;

-Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.2016 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RUSTRANS S.R.L.;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 576/13.03.2019 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă;

-Referatul nr. 7470/19.07.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7472/19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7586/25.07.2019;’

-Raportul favorabil al Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 7648/25.07.2019; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1160/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1161/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1162/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1163/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; -Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. "c” și alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) ale art. 139 alin. (3), lit. “g” si alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.2016, incheiate pentru suprafața de 80,00 m.p. teren cu 49,00 m.p. construcții, proprietate publica a Municipiului Bacau, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

ART. 2 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu S.C. PROIECT INSTAL S.R.L. pentru suprafața de 80,00 m.p. teren cu 49,00 m.p. construcții proprietate publica a Municipiului Bacau, din Calea Marasesti nr. 98, nr. cadastral 68975.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta încasări Debite.

ART, 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENT1 SECRETARUL GENERAL AL Miji NICOLAE-OVIDJtfp

LEGALITATE PIPIULUI BACĂU OVICI