Hotărârea nr. 278/2019

Hotărârea nr. 278 din 31.07.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile la dl. Leru Adrian.

)/> • t <> MffW/fff

*Y<       ^ow/<(/              J3 (

HOTĂRÂREA NR. 278 DIN 31.07.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile Ia dl. Leru Adrian

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.07.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Cererea d-lui Leru Adrian, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30495/27.06.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile;

-Cererea d-lui Zamfir Vasile, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30337/26.06.2019 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 43/03.01.2001 către dl. Leru Adrian;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 2742/08.10.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Referatul nr. 7467/19.07.2019.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7469/19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7585/25.07.2019;

-Raportul favorabil al Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 7647/25.07.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1157/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1158/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1159/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin.

(1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 incheiat pentru suprafața de 16,00 m.p. teren in cota indiviza aferent apartamentului din blocul realizat pe str. 9 Mai, nr. 82 din Municipiul Bacau, de la dl. Zamfir Vasile, la dl. Leru Adrian, din Bacau.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.