Hotărârea nr. 277/2019

Hotărârea nr. 277 din 31.07.2019 de modificare a HCL nr.128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.


o/fSf/fff/ ^£o<‘a/a/  t7atarf/au/at

—-------


| = i V..--aț'țfff

: tt■"!?; *”<■'


HOTĂRÂREA NR. 277 DIN 31.07.2019 de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

 • • Referatul nr. 78274/ 08.07.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 145/ 2019 prin care s-a modificat art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7534/ 19.07.2019;

•Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7535/25.07.2019;’

 • • Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 78241/ 23.07.2019, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 152/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1153/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1154/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1155/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1156/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • Prevederile HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare;

 • • Prevederile HCL nr. 145/ 2019 de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare;

 • • Prevederile art. 108, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

 • • Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b” și art. 139 (1) și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 Se modifică art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015 și va avea următorul conținut:

”Art. 8. (1) - în vederea analizării și centralizării cererilor și documentațiilor depuse de solicitanți se constituie o comisie formată din următoarele persoane:

 • - Busuioc Ionel - Referent la Compartimentul Evidență Contracte        -membru

 • - Nechita Valy-Cristinel - inspector de specialitate Corp Control Primar -membru

 • - Palea Cristian- consilier asistent Serviciul Tehnic Investiții                membru

-Caleap Florin - inspector de specialitate Compartiment Invatamânt, Cultură, Sănătate                                                         - membru

-Iacobeanu Robert Florian - consilier superior Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu                                              membru

 • - Ciobanu Nicoleta consilier superior Compartiment Evidență Concesionări

- membru

- Fenea Ionela - consilier superior Compartiment Evidență Contracte -membru

(2) Membrii comisiei nominalizați la alin. (I) își vor alege un președinte la prima ședință și vor avea următoarele atribuții:

 • a) primesc si centralizează cererile, impreuna cu actele depuse;

 • b) verifica situația juridica a terenului, respectiv daca acesta este sau nu in litigiu sau daca face obiectul unor revendicări/ notificări in baza legilor fondului funciar in vigoare;

 • c) analizeaza daca sunt indeplinite condițiile cerute prin prezentul regulament in vederea efectuării procedurii de vanzare, respectiv verifica documentația depusa;

 • d) intocmesc un raport privind fiecare cerere in parte, pe care il inainteaza, impreuna cu raportul de evaluare întocmit, Primarului municipiului Bacau, Viceprimarilor municipiului Bacau sau consilierilor locali in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru aprobarea/respingerea vanzarii, respectiv aprobarea/ respingerea raportului de evaluare;

 • e) in cazul in care cererea de vanzare este aprobata prin hotararea de consiliu local, inainteaza cererea, impreuna cu toata documentația către comisia de licitație, pentru continuarea procedurilor aferente prezentului regulament.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 145/2019. ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Compartimentului Evidență Contracte și Compartimentului Evidență Concesionări și persoanelor nominalizate la art. 1.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE M ȘEDINȚĂ / DOINA DRAGOMIR

i

i . ■bPO»

NO'P./I.D./O.T;/EX.

zriv.

' J , i L-'

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL NICOLA


U LEGALITATE

ICIPIULUI BACĂU POPOVICI