Hotărârea nr. 276/2019

Hotărârea nr. 276 din 31.07.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9.

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Cererea D-nei Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CARNU MONICA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30496/27.06.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 7483 din 19.07.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7485 din 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7584/25.07.2019;

-Raportul Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6852 din 23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 148/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1149/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1150/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1151/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 391 alin. (1) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

-Prevederile art. 108,, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. “a”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin.

(1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 7 incaperi in suprafața totala de 90,40 m.p. si teren in suprafața totala de 31,82 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 21.06.2020, conform Avizului nr. 11267/21.06.2019 emis de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau.

ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, raman neschimbate.

ART. 3 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ / DOINABrXGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ PEN SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE-OVIDIU