Hotărârea nr. 275/2019

Hotărârea nr. 275 din 31.07.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68944 din 01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69085 din 17.07.2017, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NII STANICA DANIEL si STANICA ROXANA-ELENA pentru terenul in suprafata de 10,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1

qZv/ ^3 ftcaff

C<(/(f/ ~ Mff HfCf/tfff/fff

".a,™-               -r.-■•• /.. . -=!.-" ’                ’cî 7r'-~~î tv rr‘Ti i ■ v ■ <+'-f--u' i“5P"*■’i' JtTTS'- ■ ■•■"■■'"”.,r>

HOTĂRÂREA NR. 275 DIN 31.07.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68944 din 01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085 din 17.07.2017, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NII STANICA DANIEL si STANICA ROXANA-ELENA pentru terenul in suprafața de 10,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Cererea d-lor Stanica Daniel si Stanica Roxana-Elena, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 31617/11.07.2019;

-Contractul de concesionare nr. 68944/01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085/17.07.2017, încheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Stanica Daniel si Stanica Roxana-Elena;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 7486 din 19.07.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7488 din 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7583/25.07.2019;’

-Raportul Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6853 din 23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 144/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1145/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1146/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1147/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 4, alin. (2) din Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002; -Prevederile art. 108,, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. ale art. 140, ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) ”, ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68944/01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085/17.07.2017, incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Stanica Daniel si Stanica

Roxana-Elena pentru suprafața de 10,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 18.08.2019.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef a Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 3 - Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 68944/01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085/17.07.2017, cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor menționate la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

SECRETARUL GENERAL AL M

NICOLAE-OVIDIUPCONTRASEMNEAZĂ PENTRU/LEGALITATE IPIULUI BACĂU OVICI