Hotărârea nr. 274/2019

Hotărârea nr. 274 din 31.07.2019 de aprobare a Raportului aferent trimestrului II 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ” Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”.

)/> ■

*_/ 1c (fjifa

/r/Z

Z^ocaZ</Z fe AZftmfTfZtff/Zf/t e>Z3</<(7f/

HOTĂRÂREA NR. 274 DIN 31.07.2019

de aprobare a Raportului aferent trimestrului II2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019-2023”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

  • •  Referatul nr. 6896/ 02.07.2019 al Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent trimestrului II2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 - 2023”;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7498/ 19.07.2019;

  • •  Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7545/25.07.2019;

  • •  Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 7644/23.07.2019, favorabil;

  • •  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 139/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1140/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1141/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1142/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1143/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • •   Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

  • •   Prevederile Legii nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată și completată;

  • •  Prevederile art. 28 alin. (1) din Anexa la HG nr. 257/ 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

în baza art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ale alin. (4), lit. ”g” și art. 139 alin. (1) și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă Raportul aferent trimestrului II 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid

de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 - 2023”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 274 DIN 31.07.2019

RAPORT - TRIMESTRUL II 2019

privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BACĂU

pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NOj/NOx) pentru perioada 2019-2023

Domeniul „calitatea acrului” este reglementat în România prin Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 452 din 28 iunie 2011), cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.

Pentru punerea în aplicare a legii calității aerului înconjurător a fost înființat Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA) care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor țintă corespunzătoare, având măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II să se elaboreze planuri de menținere a calității aerului.

Planul de calitate a aeiului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor. pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită stabilite de legislația în vigoare pentru emisiile de poluanți. Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ordinului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teriloriale întocmite în urma încadrării în regimurile dc gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NCL/NOx).

Conform H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Municipiul Bacău a elaborat Planul de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și care ulterior a fost aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău a avut la bază Studiul de calitate a aerului pentru municipiul Bacău, studiu elaborat de către SC ENVIRO ECOSMART SRL, operator economic înscris în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676, conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Studiu de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău a fost elaborat prin evaluarea informațiilor existente la data realizării acestuia, precum și prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a calității aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, și au fost identificate măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor limită orare și anuale.

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot (NOx) la nivelul municipiului Bacău sunt reprezentate de arderile din sectorul energetic, procesele de producție, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor.

Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor provenite din diferite categorii de surse de emisie a oxizilor de azot (NOx) din municipiul Bacău s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei poluanților provenind din: surse fixe, mobile și de suprafață, la nivelul de precizie necesar pentru evidențierea zonelor critice (zonele predispuse la valori ale NO2 peste valorile limită) conform cerințelor cuprinse la art.17 și 18, Anexa 1 la metodologia H.G. nr. 257/2015

PenUu identificarea măsurilor pentru menținerea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Bacău până în anul 2023.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

J Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

J Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

J Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

J Planul de mobilitate urbană durabilă, Municipiul Bacău, august 2017;

J Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

/ Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020;

J Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

J H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (PUG Bacău, Strategii de dezvoltare locale) sau investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru menținerea nivelului poluanților sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Bacău.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizii de azot (NC^/NOx) aprobat prin HCL 134/19.04,2019, conduc la menținerea nivelului de NO?/NOx sub valorile-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor. Măsurile au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrațiilor de dioxid de azot și oxizi de azot să fie sub valorile-limită ale acestora.

în continuare se prezintă informații privind stadiul realizării măsurilor pentru reducerea poluării cu dioxid de azot și oxizi de azot (NCVNOx) cuprinse în Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

SURSE MOBILE

M.l.l

Extinderea/înnoirea Achiziționarea de 15 parcului de vehicule autobuze ecologice pentru transportul noi            pentru

2019-2023

public urban

îmbunătățirea      și

modernizarea transportului public de călători.

M.1.2

Sistem

de

implementarea unui

2019-2023

management

al

sistem            de

traficului.

management      al

Prioritizarea

traficului care va

coridoarelor

de

urmări în principal

transport

public

acordarea priorității

local       și

a

în trafic pentru

deplasărilor

cu

mijloacele         de

bicicleta

în

transport public în

municipiu) Bacău

comun și pentru

deplasarea        cu

bicicleta, creșterea

siguranței pietonilor

și bicicliștilor și în

secundar, fluidizarea

port    noi de tip

Public iveco

SA     Crossway

Bacău LE (Euro

6)

21.370.000      2023

2019

Nr.

Prima

Realizat

EUR

Pregătire

intersec

rul

document

Buget local

cerere de

t'i

Munic

ațic

POR 2014-

finanțare

reamen

ipiulu

SF/DALl.

2020. Axa 4.1

2019

ajale

i

Depus

Alte surse

începere

Bacău

cerere de

realizare

finanțare

proiect

la ADR Nord-Est

Evaluare

tehnică și financiară a cererii de finanțare


-Indicată

- ■‘O<

: ■ -.

. 110 rt f Ț’l 1

prun u mo nit o

onsa

marea

bii

progre șrlor

’-T. -» — i — - :

' ti <21

■ ■ . -' ;

Stadiu realizare» măsurăcstlirwre

•\ ( - trWl . pentru

■ ’ '•■ -punerea iu aplicare/

■ '‘•■.y-^.c, ryt-r ț. surse


<’Oat»!to’râre'ă| măsura este prwazuca să intre ue deplin in vigoare

...


“Alte date-

cheie 'ry - ■■.

privind punerea in aplicare

■      ■■> ■ ■’f'     ; "

:r<':     ;


indicat:

or pentru ț mnniiQ

H       rYi Xf |

rizatea •rs7i' '■■■' progre 'seini-';finanțare

:

traficului rutier prin reamenajarea a 94 intersecții.

de către 01 ADR Nord-Est

Construcția

Construcția     unei 2019-2023

394.000.000    2023

2019

Km de

Direct

Realizare

Variantei de Ocolire

variante de ocolire a

Lei

Pregătire

drum

or

2 5% din

a      Municipiului

Municipiului Bacău în

Bugetul de stat

docunentaț

constru

Gener

lucrările

Bacău

vederea     creșterii

ie (SF DAU

it

al

necesare

accesibilității și a

etc.]

CNAI

construcți

mobilității. Proiectul

2019

R

ei

va    consta    din

începere

variantei

construcția a 30 km

realizare

de

de drum, care să

proiect

ocolorire


Dezvoltarea zonelor

*Traseu      pentru 2019-2023

2023

2019

Km

Realizat

de acces

pentru

deplasări

Pregătire

amenaj

document

pietoni

prin

nemotorizate    Sud:

cerere de

ați

ație

amenajarea

de

Centru - Aeroport în

finanțare

Prima

SF/DALI.

trotuare

și alei

lungime de 3,720 km.

3.238.000 EUR

2019

rul

Depus

pietonale

inclusiv

Buget local

începere

Munic

cerere de

piste

pentru

POR 2014-

realizare

ipiulu

finanțare

bicicliști

2020. Axa 4.1

proiect

i

la ADR

Bacău

Nord-Est. Evaluare tehnică și financiară


finanțare de către OI ADR


Nord-Est.


*Coridor pentru 2019-2023 deplasări

nemotorizate: Centru

Șerbănești în

lungime de 6,600 km.


2023


2019


Km


Realizat


1.240.000 EUR Buget local POR2014-2020. Axa 4.1


Pregătire cerere de finanțare 2019 începere realizare proiect


amenaj ați


Prima rul Munic ipiulu i

Bacău


document ație SF/DALI. Depus cerere de finanțare la ADR Nord-Est. în urma verificării conformit ații administr atfvc și eligibilităț ii cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoarede către Oi ADR Nord-Est -Rezervă 2019.2019-2023

2023

2019

Km

Realizat

Pregătire

amenaj

document

cerere de

ați

ație

finanțare

SF/DALI.

2019

Depus

începere

cerere de

*Coridor      pentru

deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru -Insula de Agrement -

3.S37.000 EUR

Buget local

POR 2014-

realizare proiect

Prima rul

Munic ipiulu

finanțare la ADR Nord-Est în urma verificării conformit

Letea Veche

(Traseu

2020. Axa 4.1

i

ulii ații administr ative și

de agrement) în lungime de 2,720 lan.

Bacău

eligibilităț ii cererii de finanțare a fost admisă în


.Calendarul


• Cnstma

. - -estimate

■ .-■> ■-; . -pentru

punerea în, Uptar./ •■wr,e finanțare* :


-Data fa care - -.Alle date-~

■ ,:r:r*."    ■

măsura este rheie


pi'CVilZlHă Să intre pe deplin in

UsaSC; <0-4 '■ vigoare


t nrie-

■Î-V                      : -

punerea ut apliiare


or

S.- «-■>.■■ pentru inonito . -rizarea ,.. ■ . progre

selor


Stadiu

realizare ,'l*ls>V'țV măsură


etapa următoare de evaluare și selecție de către Of ADR Nord-Est-Rezervă 2019.

2019-2023

Coridor       pentru

deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion -Bazin de înot Universitatea      V.

Alecsandri (Traseul tineretului           și

sportului) în lungime de 4,280 km.

I 1'            1^4

Coridor pentru 2019-2023

2OÎ3

2019

Km

Realizat

Pregătire

amenaj

document

cerere de

ați

ație

finanțare

SF/DALI.

2019

Depus

Începere

cerere de

realizare

Prima

finanțare

2.585.000 EUR

proiect

rul

la ADR

Buget local

Munic

Nord-Est.

POR 2014-

ipiulu

Evaluare

2020. Axa 4.1

i

Bacău

tehnică și financiară a cererii de

finanțare de către

01 ADR Nord-Est

5.502.000 EUR

2023

2019

Km

Prima

Realizat

-a.—
Denumirea măsurii

.Descrierea măsurii?.

7'w-                        •     1 / .. . .,


deplasări nemotorizate Centru -Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă

CAEX/ Parc Industrial (CFR) în lungime de 7,410 km.


^■Costuri

MțfiwtîA» ‘e>?< estimate

■          <4?:

pentru

punerea in

. r. ,--r ■■ r. . aplicare/;

surse

■ finanțare


Buget local

POR 2014-

2020. Axa 4.1


.   UW.

chete

■ ' ;

privind punerea în J ■ aplicare^

■^wiîvvrMW rî

.-. . j

3K7 HI


or 1

•pentru

niaidtQ

rizarea progre j

. -setor.


Stadiu M',’-VÎ -V realizare

măsurile

■■ -T ..-


Pregătire

amenaj

ru!

document

cerere de

ați

Munic

ație

finanțare

ipiulu

SF/DALI.

2019

i

Depus

începere

Bacău

cerere de

realizare

CNCF

finanțare

proiect

CFR-

la ADR

SA

Nord-Est


Evaluare tehnică și financiară a cererii


de finanțare de către


Ol ADR

Nord-EstTraseu       pentru 2019-2023

2023

2019

Km

Realizat

biciclete -semicircular

Pregătire

□ menaj

document

Mioriței în lungime

cerere de

ați

ație

de 3,130 lan.

finanțare

Prima

SF/DALI.

422.000 EUR

2019

rul

Depus

Buget local

începere

Munic

cerere de

POR 2014-

realizare

ipiulu

finanțare

2020. Axa 4.1

proiect

i

la ADR

Bacău

Nord-Est

în urma verificării conformii
Denumirea mă'--

' •* A


Descrierea măsurii


ț ■ Edituri: Ț Data la care


--- lesturi

:■ ■ estimate

, -x:

pentru punerea in aplicare/-surse

• .f 1XI-s;;..

1 finanțare' >


măsura este prevăzută săi i •                   •’y.’-'.-t .

intre pe depbn m

vigoare

• A                   '


Altoie - UiclicaP

or


-r      "PM-

. ;

cheie

iw.wnțHițM

Plivind pentru

i ■.-    ...

punerea in monito. marea:

progre . se! or


■i


aplicare•CO Stadiu


ățîi administr ative și eligibilităț ii cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare șf selecție de către Oi ADR Nord-Est -Rezervă 2019.


2019-2023

379.000 EUR

2023

ii .9

Km

Realizat

Buget local

Pregătire

stradă

document

Amenajarea străzii

POR 2014-

cerere de

amenaj

Prima

ație

Prieteniei         din

2020. Axa 4.1

finanțare

ată

rul

SF/DALI.

cartierul Miorița, pe

2019

Munic

Depus

modelul       "zonă

începere

ipiulu

cerere de

rezidențială"       în

realizare

i

finanțare

lungime de 1,090 km.

proiect

Bacău

la ADR

Nord-Est. în urmaM.15        Fluidizarea

traficuluiReamenajare

2

intersecții în

sistem

giratoriu

pentru

străzile

Calea

Romanului

Bd.

Unirii,


2019-2023


verificării conformit ații administr ative și eligibili tăț ii cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către Ol ADR Nord-F.st-Rezervă 2019.

253.000 Lei

2023

2019

intersec

Realizat

Buget local

Pregătire

ții

Prima

cere’e de

reamen

rul

finanțare

ajate

Munic

2019

ipiulu

începere

i

realizare proiect

Bacău

Denumirea

ft SE >*•l&S, i'-’--' v,’ i.-i'.vi


..

'Descrierea măsurii !

: V’-'-:,?.-e >.7,•                    .

r; rl jYJ.1 \         ț.;.'1.1

A. '.f " '     y                   *


... — „----—

:Suj**.*

:        > - ■ •;“.£•

Calendarul aplicări i k3rt< -

■ .”-■■■;          / ■ mw


SURSE STAȚIONARE


M.2.1        Modernizarea        închidere inelară a 2019 2023

rețelei            de magistralei Sofert cu termoficare SACET Cornișa. 2,978 km

3acău              traseu (5,956 km

conducte)

M.2.2

Eficîentizarca

•Reabilitarea rețelelor 2019 2023

consumului

de termice secundare pe

energie tei mică

o lungime de 3,17 km.

SURSE DE SUPRAFAȚĂ

M.3.1        Măsuri locale pentru

îmbunătățirea calității aerului prin amenajări       de

parcuri și grădini

Amenajare Parc 2019-2023

Aviatori 1. Suprafața amenajată 1156 mp.| rfAlterate- J‘ frici ic’ât -

ar .rV.-lFLtt-.? 1 pentru

moiiito

rizarca progre seini


cheie • nrirjnii

- c 1

punerea in

> ,'fr-

aplicare
ir •cjr*w4*-              aif

?l'snirildic

7.600.000 Lei

2023

2019

Km

Prima

Realizat

Buget de stat,

Pregătire

rețele

rul

1,7 km

Buget local.

cerere de

termice

Munic

traseu.

Ministerul

finanțare

modern

ipiulu

respectiv

Dezvoltării

2019

izate

i

3,4 km

Regionale și

începere

Bacău

conducte

Administrației

realizare

Publice (70%),

proiect

UAT Municipiul

Bacău (30%)

2.3S4.000 Lei

2023

2019

Km

Prima

Realizat

POR 2014-

Pregătire

rețele

rul

0,0B km

2020

cerere de

termice

Mutlic

traseu

Bugetul de stat

finanțare

reabilit

ipiulu

Bugetul local

2019

ate

i

începere

Bacău

realizare proiect


100.000 Lei

2023

2019

Mp.

Prima

Realizat

POR 2014-

Pregătire

suprafa

rul

2020

cerere de

ță

Munic

Bugetul local

finanțare

amenaj

ipiulu

2019

ată

i

începere

Bacău

realizare

proiect

200.000 Lei

2023

2019

Mp.

Prima

Realizat
Aviatori 2.

Suprafață

POR 2014-

Pregătire

suprafa

rul

amenajata 1011 mp.

2020

cerere de

ță

Munic

Bugetul local

finanțare

amenaj

ipiulu

2019 începere realizare proiect

ată

i Bacău

Amenajare

Parc 2019-2023

400.000 Lei

2023

2019

Mp.

Prima

S-a

Gherăiești.

Suprafață

POR 2014

Pregătire

suprafa

rul

finalizat

amenajată 10 ha.

2020

cerere de

Munic

DAL1. In

Bugetul loca!

finanțare

amenaj

ipiulu

curs de

2019

ată

i

aprobare

începere

Bacău

in

realizare

Consiliul

proiect

îxical


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIRBacău indicatori tehnico-econornici.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


' COMPARlTMfcNT MCPMPM