Hotărârea nr. 273/2019

Hotărârea nr. 273 din 31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau

y> ■

(f//

' Jfiacăț,


HOTĂRÂREA NR. 273 DIN 31.07.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Cererea nr. 32973/18.07.2019 a S.C. PETROCOS S.R.L. prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 3232/22.03.2019;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 7493/19.07.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 7494/19.07.2019 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 7496 din 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7587/25.07.2019, favorabil;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.7655 din 23.07.2019; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr.7654 din 23.07.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1137. 30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1138/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 684/28.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau; -Adeverința Poștala - atribuire număr - eliberata de Primăria Municipiului Bacau cu nr. 37561/111/14.09.2018 ;

-Avizul favorabil cu nr. 550/22.10.2018 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.;

-Avizul favorabil cu nr. 1996/09.10.2018 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU ;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002016085/07.11.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. — Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil cu nr. 211330336/24.10.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

-Avizul condiționat cu nr. 737/07.11.2018 emis de TELECOM COMMUNICATIONS S.A. Bacau ; -Avizul favorabil ale Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 66055/30.11.2018;

-Adresa nr. 9597/28.05.2^19 emisa de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau;

-Avizul favorabil nr. 96/Z/21.11.2018 emis de Direcția Județeană pentru Cultura Bacau; -Decizia Etapei de încadrare nr. 03/07.02.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Adresa nr. 718052/17.10.2018 a Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau ;

-Declarațiile autentificate sub nr. 2115/18.10.2018 la B.N.P. Olga-Aura Enachescu, nr. 1343/06.11.2018, nr. 1344/06.11.2018, nr. 1335/06.11.2018 la B.N.P. Opris Mihaela, nr. 2105/14.11.2018 si nr. 1417/17.07.2019 la B.N.P. Radu-Mihail Ababei;

-Studiul Geotehnic nr. 307/26.10.2018 cu Referatul privind verificarea de calitate nr. 324/29.10.2018, întocmit de S.C. GEOTER S.R.L.;

-Procesul-verbal de recepție nr. 3811/29.11.2018 al O.C.P.I. Bacau ;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45 lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 124 alin. (1) si alin. (3), ale art. 125, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. « a », ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. « a » si lit. « b » din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

In baza prevederilor art. 129, alin. (14) ale art. 139 alin. (3) lit. « e » si alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

 • - H max - 9,70 m (excepție incinta tehnica cu inaltimea de 12,00 m)

 • - POT max. = 39,06 %;

 • - CUT = 1,00;

 • - S teren = 2.330,00 m.p.;

 • - Sc = 910,00 m.p.;

 • - Scd = 2.330,00 m.p.;

  • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

  • - fata de latura de Nord = 9,00 ml;

  • - fata de latura de Sud = 6,00 ml;

  • - fata de latura de Est = 5,00 ml;

  • - fata de latura de Vest = 20,00 ml;

  • - accesul carosabil si pietonal se va realiza din strada Nicu Enea.


ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


LEGALITATE J1PIULUI BACĂU OVICI


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETARUL GENERAL AL MUNH NICOLAE-OVIDIU PO?

ANEXĂ-NIL-L


LA HOTĂRÂREA NR. 273 DIN 31.07.2019


ROMANIA JUDEȚUL 1 CONSILIU1


IACAU

, LOCAL BACĂU

PREJ


UNTA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 1


[IROI


LEGENDA: •

w «s> ea» LIMITA


SUPERMARKET " KAUFLAND ( nr. cadastral 663S5-C15)

S0136-C1


(rtr. cadastral 6H3651


ONE STUDIATE               \

LIMITA f ROPRIETATE                     \

DEUMTU RE UTR-URI CF. PUC APROBAT RETRAG. Rl FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DRUMURI EXISTENTE

EXISTENTE

PROPUSA ~ UNITATE MEDICALA


i CLĂDIRI

2ZZZZZ3 CLĂDIRE

i------: POST Î^AFO PROPUS

ACCES EXISTENT CARE SE PASȚREAZA


Bl LANȚ TERITORIAL 1TONTA ■ EXISTENT

.00%

,00%


BILANȚ TERITCBAL 1HC1NTA-PR0PU3


CLACR1 Ac CLADTUAcd


CLĂDIRI Ac CLĂDIRI Aed


010.00 39.06%!


2330,00


100,00%


B.I.A. DOBREANU C. CATIÎMCA

înregistrat O AR. nr 936.07.2012


DENUMIREA PROIECTULUI


AMPLASAMENT


sm.wcTKvtt «ana Mav./rn.&iar


PROIECT NR. 139


n"~~a ZONA INSTITUȚII PUBLICE. SERVICII

I 5 ZONA PF3TTRU LOCUINȚE COLECTIVE

?®IA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE r 1 STRAS CU iffiRACAMNlE DEFINITIVA


CAROSABIL____________

TROTUARE. PLATFORME ' SPAT’L BERE SPÂT2 VERZI'


POT eaoliners*

CUT aiisl inerte ■


0,00

r

2330.00


0.00% ' 0,00%' 10000%


CAROSABIL____

TROTUARE, platforme SPATII LIBERE, SPATII VERB

TOTAL LOT


709,00

~181,C0

550,00 2ȚSȘW


30,43%


6.91%


23.6'%

1W»%MUMEI


o.oc


PGT C renta ■ Cil- rinsirsa»


3908%

1.00


200


SEF PROIECT


PROIECTAT:


DESENAT:BENEFICIAR:


sc PEmocaxs.RL SC. MEVEunpa Inwaitii S.ttL


REGLEMENTARI URBANISTICE


2D1S


FAZA:


P.U.D


PLANȘA:

moi I