Hotărârea nr. 272/2019

Hotărârea nr. 272 din 31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA

;/> „ ■

(<>»ta >//(/ ay«/< (rs/


c/fâf/ff/A A&t-a/<(/   A7h M(< -f’fifff/fH


HOTĂRÂREA NR. 272 DIN 31.07.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Cererea nr. 31717/15.07.2019 a D-lor Dogaru Valentin si Dogaru Monica prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 747.27.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau; -Avizul de Oportunitate nr. 11859/15.11.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 3231/22.03.2019 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 7489 din 19.07.2019; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 7490 din 19.07.2019 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 7492 din 19.07.2019; -Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.7588/25.07.2019;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.7657 din 23.07.2019; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr.7656 din 23.07.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1135/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1136/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 177 din 02.05.2018, valabil si cu C.U. nr. 747/27.09.2018;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002037718/28.11.2018 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu nr. 2393/26.11.2018 ;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211441669/14.01.2019 ;

-Avizul favorabil al TELEKOM ROMANI A COMMUNICATIONS S.A. cu nr. 855/20.12.2018 ; -Avizul favorabil cu nr. 66/Z/l 6.10.2017 al Direcției Județene pentru Cultura Bacau, valabil si cu C.U. nr. 747/27.09.2018 ;

-Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice cu nr. 19792/19.02.2019 ; -Adresa nr. 507/NA 67/17.01.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresele Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 19436/04.12.2018 si nr. 12768/12.07.2019;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 12/11.07.2019 ;

-Studiul geotehnic întocmit de S.C. VLAD STUDIO DESIGN S.R.L. - ing. geolog Petronela Dimitriu;

-Procesul-Verbal de Recepție 6/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ; -Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 12.03.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile ari. 25alin. (1), art. 31A3, art. 32 alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “b” si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 124, alin. (1) si alin. (3), ale art. 125, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. « a », ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. « a » si lit. « b » din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

In baza prevederilor art. 129, alin. (14) ale art. 139 alin. (3) lit. « e » și alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HO TARĂ Ș TE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr.l - Planșa U 2 si nr. 2 - Planșa U3 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN si DOGARU MONICA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - funcțiunea : locuințe individuale ;

  • - S teren = 257,28 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 62913;

  • - S construita propusa = 102,00 m.p.;

  • - Regim de inaltime propus : H max. - P + 1 + M (10,00 m);

  • - POT maxim - 39,65 % ;

  • - CUT maxim = 1,19 ;

  • - retragere minima fata de aliniament = 2,00 m.l. fata de limita de Vest;

  • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 3,92 m.l. fata de latura de Nord si 5,49 m.l. fata de latura de Sud;

  • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei - 1,00 m.l. fata de latura de Est.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-Iui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi

comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.
CONTRASEMNEAZĂ PENT SECRETARUL GENERAL AL M NICOLAE-OVIDIU

EGALITATE ittlPÎULUI BACĂU

VICI


OAHAti/A      -

CotiS/C/UL- LQCfyC- &ACMJ


MexA aja. >                      £o19BANCA

COMERCIALA

ROMANA     J

/ J


Y

M

SMJOS uu*n

6470

17,030

4S^4

6470

►1.750

9.064

6470

>4.520

4,551

64701

>0.080

5.400

6470

50.820

8.342

6470J

12,510

6470

58.520

17.627

64701

J9.000

4.482

6470

13.480

7.867


ZONA CU FUNCȚIUNE DOMINANTA LOCUIRE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PT. LOCUINȚE COLECTIVE PROPUSE P + 4 - 6 -10. GARAJE. SP. COM. CF. PUG MUNICIPIU BACAU

ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE P+M

ZONA LOCUINȚA INDIVIDUALA PROPUSA P+1+M A INIȚIATORILOR PUZ CU 2 ACCES PIETONAL SI

A ACCES AUTO

ZONA INSTTTUT1I SI SERVICII DE INTERES PUBL IC


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

Suprafața (mp)

%din total

Suprafața (mp)

Todin total

TEREN INTRAVILAN CURTÎ-C-TH CF. P.U.G. PT. LOCUINȚE COLECTIVE SI CAI DE ACCES

257.28

100.00

din car« TEREN CURTl-CONSTRUCTll PT. LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1 + M INIȚIATOR PUZ

-

-

257.28

100.00

TOTAL

257.28

100.00

257.28

100.00

PROFIL A-A DRUM LOCAL STR. TRECATOAREA 9 MAL MODERNIZAT cf. O. nr. 49/1998, 2 BENZI CIRCULAȚIE CTG. III


. ic ,. -.«tuq Iti 11-tA- 'T

.78 J.OQ

-3.50--

j

---3.50 /

14.18PROFIL B-B DRUM LOCAL STR. TRECATOAREA 9 MAL MODERNIZAT cf. O. nr. 49/1998, 1 BANDA CIRCULAȚIE CTG. IV


2.00. ... 2.00 J.0M 2.00 .

xc. ________...          .


A.. iJO/A/A


PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN CF. PUG (CU) COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE TEREN, EXISTENT (

S&CJteTAâUL- G&ticAAL AC- /VUAJ TtA M*COLAC _Ov7Zl/u POPâVft/


vnrinmi

S^. RfrQURBlX S.RJ-BACAU

colectrw

rjwnrokjm

proiectat

Arfv MOV AC Viorii

itwedoclat:

Artv NOVAC ¥rmC<Y

ser proiect:

NOVAC Viorica

SPORTIV

BANCA
COMERCIALA
ROMANA

N.I.P.4M2ra


SISTEM COORDONATE

X.Y • STEREO 70 2- MAREA NEAGRA


ftl/w n     —-

TorJSÎtjîlLC, INVENTAR DE COORDONAT^


Lo CA-C


i No.

Outilne tw

Ini* coord

Lengtd»

0 pnt-

X(m] (

Y(m|

L(l.i+1)

j 1

584471.040

647047.030

4.974

2

584469,47(1

647051.750

9.064

3

584460,840

647054,620

4.551

4

584459.840

647050.080

5490

5

584454.400

847080.820

8.342

6

584453.67(|

647042.510

7.755

7

564460.320

647038.520

17.827

0

584477.94t)

847039.000

4.482

L 9

564478.060

647043.480

7.887


Parcel* 2

nr. cad. 82913

i


PLAN URBANISTIC ZONAL


LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1+M SI ÎMPREJMUIRE


DOGARII VALENTIN Si DOGARU MONICA


Str. 9 MAI Nr. 82, Municipiu BACĂU, Județ Bacau


3 REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

LIMITA TERENULUI STUDIAT

LIMITA PROPRIETATE TEREN INIȚIATOR PUZ


î LIMITA ZONA CENTRALA CF. PUG MUNJ^|PIUr<B^CAU

3 STR. TRECATOAREA 9 MAI MODERNIZATA^

1 ALEI SI TROTUARE EXISTENTE IE           Ij|

j TROTUARE SI PLATFORME AUTO      _ jXU’

] CONSTRUCȚIE LOCUINȚA INDIVIDUAU^t^SA

P+1+M GR. II REZISTENTA LA FOC, CATEGORIA DE IMPORTANTA "D", CLASA III DE IMPORTANTA

ZONA VERDE AMENAJATA IN TEREN PUZ


*'JS'


ZONA INSTITUT!! SI SERVICII DE INTERES PUBLIC

ZONA CENTRALA LOCALITATE CF. PUG APROBAT

ZONA PROTECȚIE MONUMENT ISTORIC


BILANȚ TERITORIAL TEREN INIȚIATORI PUZ


EXISTENT


PROPUS


ZONE FUNCȚIONALE


TOTAL CONS7RUCTII TOTAL SPATII VERB PROPUSE


TOTAL PLATFORMA PARCARE


ALEE ACCES* TROTUAR C-TIE

PLATFORME UTILITĂȚI________

TOTAL GENERAL


Suprafața

nr

0.00


%din total


0,00


0,00


Suprafața

102,00

78,60


%dln total

39,65


30,55


0,00


0,00


41,18


16.01


0,00

0,00


0.00


33,50


0.00


0,00

0,00


2,00


257,28


13,02

0,78 100,00


® \ \ ® \

> \ \

WWW

7\              i ’

L       1 Vi

\      \ X

L\ v


PROFIL A-A DRUM LOCAL STR. TRECATOAREA 9 MAI, MODERNIZAT cf. O. nr. 49/1998. 2 BENZI CIRCULAȚIE CTG. III


I.Z8 U


AmpfiztKkvnwlw— ?."00 rr

, T

I

JL’D^TUî DA

£ s

4

"T

■/ .: < ,           -          v'L

•rr.          i >             ... *

5

+

n.

o ai

o

8

.12^-

O

ș

... 3,50..     ■ 3.&W

Jj

3.40

u.ie

6J2S.


PROFIL B-B DRUM LOCAL STR. TRECATOAREA 9 MAI, MODERNIZAT cf. O- nr. 49/1998. 1 BANDA CIRCULAȚIE CTG. IV


O

4.00.

<

1*^ *■

n     s

£      »         s

a E

?:

« 0 8

s

>

o

■E

O

o            2.

e

*T

1.0

2.00. . 2.00 .1.0 St

. 2.00

$

10Q

variabil

6.00

2.50

< + fă Șg

5.50


- - ■''

SUPRAFAȚA TEREN STUDIAT INIȚIATORI tW =49 552,00 mp       PROCENT DE OCUPARE

SUPRAFAȚA TEREN INITIATORIPUZ        = 257,28 mp       COEFICIENT MAXI5LPfj

Ao/aM-                                     - 07/a,<j PoPtov/r/


CF. P.U.Z.          = 39,65 %

(£e TEREN CF. P.U.Z. = 1,19


R/aS 4 S.c. PROURBIX S.R.L. BACAU

fefi£Uj


taft*,

proiectai. th-rodoctat" sef proiect:


colectiv Arh. NOVAC Vioriei A/h. NOVAC Vfori/ Arh. NOVAC viorii


DOGARU VALENTIN 11 DOGARU MONICA


AmtfdiQr'ont Sk. 9 Mai. fif.41 '         MwnlțlpM Baccv, JvcSwtul tocau

1 l0CUWTA IHDJVIDUALA

11 WWLlMUttE TEREN

gFAh i^1 ***•         ubAN

SS2 —-Tc


seiȚincrturo


Sc: 1:500


Faza:

P.U.Z.


Planșa:

U3 TCΗ