Hotărârea nr. 271/2019

Hotărârea nr. 271 din 31.07.2019 privind modificarea HCL nr.225/2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019.

. Tio f/tâ //f<t

arm/

<t/   ////?/fa/iftt/ftf .^3 acaff

HOTĂRÂREA NR. 271 DIN 31.07.2019

privind modificarea HCL nr. 225/2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Adresele nr. 1918/11.06.2019, nr.2028/24.06.2019 și nr. 2051/27.06.2019 ale Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr.29368/12.06.2019, nr.30174/24.06.2019, respectiv nr. 30607/ 28.06.2019;

-Adresele nr. 29368/18.06.2019 și nr. 30174/26.06.2019 ale Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Referatul nr. 7456/18.07.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7458/18.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7546/24.07.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 7630/23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1130/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1131/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1132/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1133/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1134/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 350/28.09.2018;

-HCL nr. 225/2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor

publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art. 139 alin.(3) lit. ”a” și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se modifică art.l la HCL nr. 225/30.05.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019, acesta urmând sa aibă următorul conținut:

” Art. 1 în temeiul art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018, se ia act de datoria Municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, în sumă de 1.951.451 lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprile 2019”. ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția Economică și Administratorul Public.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.