Hotărârea nr. 270/2019

Hotărârea nr. 270 din 31.07.2019 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiari Harabagiu Octavian, Harabagiu Ion si Harabagiu Florica.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Cererea d-lui Harabagiu Octavian, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30490/27.06.2019 prin care solicita concesionarea suprafeței de 4,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietarii cu nr. 28284/13.06.2018 din care rezulta ca terenul solicitat pentru concesionare a fost identificat ca fiind revendicat conform Legii nr. 1/2000 - ds. 18/724, cererea ce a făcut obiectul acestui dosar fiind respinsa ca nefacand obiectul legii (adresa Primăriei Municipiului Bacau nr. 18/724/06.08.2001);

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 7480 din 19.07.2019; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7482 din 19.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr.7480/19.07.2019;

-Raportul comun al Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7650 din 23.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 127/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1128/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1129/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

 • - Prevederile art. 13(1), art. 15, lit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

 • - Prevederile art. 108,, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 139, alin. (3), lit. “g” si alin. (6), ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ă”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139(3) lit. “g” și (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-nii Harabagiu Octavian, Harabagiu Ion si Harabagiu Florica, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85463, inscris in cartea funciara 85463 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 27,1701 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘElJÎNTEddEȘEDINȚĂ

P0INA DRĂGO^IR


■ w V-..CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVI     POVICIROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 270 DIN 31.07.2019


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

(intravilan, scara 1 : 500)Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

4

Bacau, str. Bicaz nr 132, sc. B, ap 2 , judelui Bacau

BACAUA \

i V**

jl\      ®      v\

w    *    \ \

\ A \


647150

- 537- "i parcelă

"Categoria de folosință

oupraiața

(mp)

r                   ~ -■ --- U -—-TvH

Mențiuni

CC

4

Terenul este proiecția ia sol a balconului de la etajul superior

1 1

>' r        î

-."toial

4

__CONTRA SENIN EAZĂTENTRU LF<gJ


DOINĂ


SECRETARUL GENEA .______________Ș_

GOMIR Suprafața totala masurata = 4 mp NICOLAE Suprafața din act = 4 mp


ExectHant,' .Confirm executaregffîstyafâțfâfâte

întocmirii docume. '.....’ '

realitatea din ter


tiei cadagf&le si cor


mna


InspectorUITATE MUN. BACĂU POPOVICIConfirm introducerea imobilului in baza de dale integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnaturj.si stampila


Ui.

. ■ A


| Stampila 8CPI
ROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 270 DIN 31.07.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. BIC AZ, NR. 132, SC. B, AP. 2 S = 4,00 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU

CONSTRUIREA UNUI BALCON CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

16

Tea = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2019, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K* = 13 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K« = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 13 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kn - 13 - perspective bune

K12 = 13 - teren plat

Ki3 = 13 - fundare pe teren normal

Kw = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kj5 = 23 • durata = 25 ani

Ki« = 1,0 - locuința

Taxa min/m.pVan = 0,0025 x 156,4734 x 2,0 x 13 x 13 x 14 x 13 x 1,2 x 1,4 x

1,1 x 13 x 13 x 13 x 13 x 13 x 23 x 1,0 = 27,1701 LEI RON/m.pVan

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ

/ DOINA DgAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎNTOCMIT, SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU IONIC NICOLAE - OVIDIU POPOVICI/


ROMÂNIA

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 270 DIN 31.07.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

NR. ________DIN

CONTRACT DE CONCESIONARE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BAC AU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

______________________________________, cu domiciliul/sediul in județul _____________, Municipiul _________________________, Str. ______________________________________________________________,

legitimata cu_______________________________/inamtriculata la Registrul Comerțului sub nr.

_________________, Cod Unic de înregistrare ______________________, reprezentata de __________________________________________, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte, In baza dispozițiilor art. 13(1) si art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. _________ din _____________2019, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de 4,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, ________________________________, înscris in cartea funciara nr. 85463/UAT Bacau,

avand număr cadastral 85463.

Terenul in cauza va fi folosit de către concesionar pentru REALIZAREA UNEI EXTINDERI - BALCON CE VA AVEA DESTINAȚIA DE LOCUINȚA, CU RESPECTAREA MATERIALELOR, FORMEI, DIMENSIUNILOR, FINISAJELOR, CROMATICII SI A RAPORTULUI PLIN/GOL CU A BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE SI CU INTERDICȚIA DE A EXECUTA USI DE ACCES SPRE EXTERIOR, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietății concesionarului.

Art 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

ArL3 - Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv________________.

Art. 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv_________________, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,

in condițiile legii.

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care părțile nu convin asupra unor noi condiții cu privire la prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

 • IV.PRETULCONCESIUNII

Art.5 - Redeventa concesiunii este de 108,6804 (unasutaopt+6804) lei/an, reprezentând taxa anuala de concesionare.

Art 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art 7 - Plata anuala a redeventeî se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de Ia expirarea fiecărui trimestru.

Art. 8 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art» 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art» 10 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art» 11 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita____________), garanția de concesionare in valoare de

108,6804 lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art» 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 este indexata.

 • V. MODALITATEA DE PLATA

Art. 13 - Sumele prevăzute la ART. 5. se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr._____________________________, deschis la_________________

_________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

 • VI. OBLIGATOLE PARTILQR

Art 14 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art» 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Art 16 - Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art. 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de încălcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta încasări Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art. 18 - Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Modificarea CAP. I ~ PĂRȚILE CONTRACTANTE - se va consemna prin Act Adițional semnat de parti si va constituie anexa prezentului Contract de Concesionare. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art 20 * Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art. 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.000 lei RON/m.p.

Art 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data încheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea.

Ari. 23 - Concesionarul are obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autorizație.

Art 24 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

Art 25 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

 • VII. ÎNCET ARE A CONCESIUNII

Art. 26 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent. cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 27 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art. 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza :

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de 4,00 m.p. - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate ;

> BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 29 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art. 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

Art. 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

 • IX.LITIGII

Ari. 32 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung Ia o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

ArL 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

 • X. ALTE CLAUZE

ArL 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI, DISPOZIȚII FINALE

ArL 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

ArL 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

ArL 37 - Orice intelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

ArL 38 - Concesionarul are obligația sa înscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

ArL 39 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

ArL 40 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau____________________, cu suprafața de 4,00 m.p., s-a incheiat astazi _____________________ la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,               CONCESIONARI,

MUNICIPIUL BACAU

prin

PRIMAR,

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TIBERIU CIOBANU____________.

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE,______________

DIRECȚIA JURIDICA, VIZAT LEGALITATEA,__________

ÎNTOCMIT, IONICA MJLRELA_________

1 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA /. DOINA DRAGOMIR


ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA NICOLAE - OVIDIU POPO


-A