Hotărârea nr. 27/2019

Hotărârea nr. 27 din 31.01.2019 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.301/2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2019

privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr. 301/ 2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39

(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78004/ 08.01.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr. 301/ 2018;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 712/ 21.01.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 713/ 21.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 108/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 109/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 110/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 111/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 301/ 2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se îndreaptă eroarea materială strecurată la art. 1 alin. (3) din HCL nr. 301/ 2018, urmând să aibă acest conținut:

”(3) teren în suprafață de 2617 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, cu destinația cimitir, conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 301/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARULUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE/OVIDIU POPOVICI