Hotărârea nr. 268/2019

Hotărârea nr. 268 din 31.07.2019 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 268 DIN 31.07.2019


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacău


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II anul 2019, inregistrata cu nr. 7432 din. 18.07.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7547/25.07.2019, favorabil;

-Raportul Direcției Economice la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, inregistrat cu nr. 7547 din 24.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 119/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1120/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1121/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1122/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1123/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.27/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019; -Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) lit. ”b” și (4) lit. ”a” și art. 139 (3) lit. “a“ din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


HOTĂRĂ ȘTE:


Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacau, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grij^-Secțetarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se


comunică îp^terr^eiijșgal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității./^

PREȘEDI&Î

DOINAP


N.O.P./M.ZJA.T./O T?ECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVIROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 268 DIN 31.07.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 IUNIE 2019

Sursa de finanțare: Integral de la buget


VENITURI

Indicator

Funcționare    Dezvoltare

TOTAL

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

031800

136,580.00

136,580.00

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

040100

56,579,002.49

56,579,002.49

Impozit pe clădit i de la petsoanc fizice

070101

10740,031.22

10,240,031.22

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

070102

11,800,618.15

11,800,618.15

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

070201

1,552,812.21

1,552,812.21

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

070202

1,999,802.82

1,999,802.82

Impozit pe terenul din extravilan

070203

3,079.00

3,079.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070300

1,196,653.99

1,196,653.99

Alte impozite si taxe pe proprietate

075000

972,409.60

972,409.60

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

110200

14,503,000.00

14,503,000.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110900

842,000.00

842.000.00

Taxe hoteliere

120700

14,010.00

14,010.00

Impozit pe spectacole

150100

81,647.94

81,647.94

Alte taxe pe servicii specifice

155000

44,216.00

44716.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

160201

5,077,886.01

5,077,886.01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

160202

3,294,389.51

3 794,389.5 i

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160300

911,602.00

911,602.00

Alte impozite si taxe

185000

1,515,374.51

1,515,374.51

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300100

13,129.24

13,129.24

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

300530

5,306,907.58

5,306,907.58

Venituri din prestări de servicii

330800

3,782,939.48

3,782,939.48

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

331000

237,476.00

237,476.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

332800

42,154.11

42,154.11

Alte venituri din prestări dc servicii si alte activi taxi

335000

239,641.75

239,641.75

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

104,150.85

104,150.85

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

350102

1,175,629.56

1,175,629.56

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

355000

2,948,966.76

2,948,966.76

Taxe speciale

360600

13,381,192.49

13,381,192.49

Alte venituri

365000

1,455,328.98

1,455,328.98

Alte transferuri voluntare

375000

471,610.08

471,610.08

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din

390100

0.00

11034

110.34

fondurile statului

390300

0.00

274.00

274.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe Sume din excedentul bugetului local utilizate

391000

0.00

386,347.29

386,347.29

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

401400

0.00

6,013,748.53

6,013,748.53

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni» combustibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustunerii derrularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

423400

3496.00

3,396.00

(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

Sume primite in contul plăților efectuate in anul

426900

0.00

11,058.06

11,058.06

curent

480201

0.00

65,936.17

65,936.17

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

480202

0.00

6366.50

6,366.50

TOTAL VENITURI

139,927,638.33

6/483,840.89

146,411,479.22

CHELTUIELI

Funcționare

Dezvoltare

Total

Autorități publice si acțiuni externe

510000

20,275,697.83

285,746.98

20,561,444.81

Titlul I Ch personal

510000100000

8,142,292.00

8,142,292.00

Titlul II Bunuri si servicii

510000200000

2,217,448.96

2,217,448.96

Titlul X Alte cheltuieli

510000580000

131,730.97

131,730.97

Titlul XI Alte cheltuieli

510000590000

74,880.00

74,880.00

Titlul XIII Active nefinanciare

510000710000

154,016.01

154,016.01

Titlul XVII Rambursări de credite

510000810000

9,909,621.87

9,909,621.87

Titlul XIX Plăti efectuate in anii prccedenti

510000850000

-68,545.00

-68,545.00

Alte servicii publice generale

540000

2,432,987226

13,414.94

2,446,402.20

Titlul I Ch personal

540000100000

1,532,472.00

1,532,472.00

Titlul 11 Bunuri si servicii

540000200000

597,750.23

597,750.23

Titlul VII Alte transferuri

540000550000

303,540.40

303,540.40

Titlul X Alte cheltuieli

540000580000

8,442.86

Titlul XI Alte cheltuieli

540000590000

13,239.00

13339.00

Titlul XIII Active nefinanciare

540000710000

11,209.80

11409.80

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

540000850000

-14,014.37

-6,237.72

-20252.09

Tranzacții privind datoria publica

550000

4,705,867.02

4,705,867.02

Titlul 11 Bunuri si servicii

550000200000

80,956.06

80,956.06

Titlul III Dobânzi

550000300000

4,624,910.96

4,624,910.96

Ordine publica si siguranța nationalaa

610000

6,564,176.12

6364,176.12

Titlul 1 Ch personal

610000100000

133,179.00

133,179.00

Titlul II Bunuri si servicii

610000200000

110,155.52

110,155.52

Titlul VI Transferuri intre unitati

610000510000

6319,186.60

6,319,186.60

Titlul XI Alte cheltuieli

610000590000

1,655.00

1,655.00

Invatamant

650000

14,668,84534

1,069,686.14

15,738,531.48

Titlul II Bunuri si servicii

650000200000

11,806,516,56

11,806,516.56

Titlul VII Alte transferuri

650000550000

841,996.00

841,996.00

Titlul IX Asistenta sociala

650000570000

511,112.40

511,112.40

Titlul X Alte cheltuieli

650000580000

92,904.97

92,904.97

Titlul XI Alte cheltuieli

650000590000

1,525,658.87

1,525,653.87

Titlul XIII Active nefinanciare

650000710000

976,781.17

976,781.17

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

650000850000

-16,433.49

-16,433.49

Sanatate

660000

4,115,601.48

5403«31

4,655,863.69

Titlul VI Transferuri intre unitati

660000510000

4,131328.48

148,606.55

4,279,935.03

Titlul XIII Active neftnanciare

660000710000

391,655.66

391,655.66

Titlul XIX Plăti efectuate in anii piecedetiti

660000850000

-15,727.00

-15.727.00

Cultura, recreere, sl religie

670000

13,784394.60

489319.76

14,273,61436

Titlul l Ch personal

670000100000

2,002,572.00

2,002,572.00

Titlul 11 Bunuri si servicii

670000200000

4,484,559.15

4.484,559.15

Titlul VI Transferuri intre unitati

670000510000

6,605,488.00

6,605,488.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare nerambursabila

670000560000

89,181.00

89,181.00

Titlul XI Alte cheltuieli

670000590000

732,229.45

732,229.45

Titlul XIII Active nefinanciare

670000710000

400,038.76

400,038.76

Titlu] XIX Plăti efectuate in anii precedenti

670000850000

-40,454.00

-40,454.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

30,760,076.32

106,675.93

30,866,752.25

Titlu) 1 Ch personal

680000100000

14,000,823.00

14,000.823.00

Titlul 11 Bunuri si servicii

680000200000

4,130,724.44

4,130,724.44

Titlul IX Asistenta sociala

680000570000

12,457,030.88

12,457,030.88

Titlul XI Alte cheltuieli

680000590000

328,639.00

328,639.00

Titlul XIII Active nefinanciare

680000710000

106,675.93

106,675.93

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

680000850000

-157,141.00

-157,141.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

700000

5,965,870.06

87,928.75

6,053,798.81

Titlul I Ch personal

700000100000

1,829,847.00

1,829.847.00

Titlul II Bunuri si servicii

700000200000

4,168,453.22

4,168,453.22

Titlul XI Alte cheltuieli

700000590000

27,186.00

27,186.00

Titlul XIII Active nefinanciare

700000710000

90,618.99

90,618.99

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

700000850000

-59,616.16

-2,690.24

-62306.40

Protecția mediului

740000

21366,070.25

203,603.89

21,469,674.14

Titlul I Ch personal

740000100000

3,973,242.00

3.973,242.00

Titlul 11 Bunuri si servicii

740000200000

11,664.648.89

11,664,648.89

Titlul VII Alte transferuri

740000550000

5,312,47436

13,093.16

5,325,567.52

Titlul XI Alic cheltuieli

740000590000

75,611.00

75,611.00

Titlul XIII Active nefinanciare

740000710000

190,510.73

190,510.73

Titlul XVII Rambursări de credite

740000810000

287,500.00

287,500.00

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

740000850000

-47,406.00

-47,406.00

Combustibili si energie

810000

2,299,999.98

1,095,199.84

3395,199.82

Titlul II Bunuri si servicii

810000200000

300,000.00

300,000.00

Titlul VII Alte transferuri

810000550000

228,57735

Titlul VIII Proiecte cu finanțare nerambursabila

810000560000

802,913.86

802,913.86

Titlul XI Alte cheltuieli

810000710000

63,708.63

63,708.63

Titlul XVII Rambursări de credite

810000810000

1,999,999.98

1,999.999.98

Transporturi

840000

8,753,619.86

2,411,48450

11,165,10436

Titlul I Ch personal

840000100000

359,290.00

359.290.00

Titlul II Bunuri si servicii

840000200000

8.396,790.86

8,396,790.86

Titlul XI Alte cheltuieli

840000590000

6,420.00

6,420.00

Titlul XI Alte cheltuieli

840000710000

2,413,084.50

2,413,084.50

Titlu) XIX Plăti efectuate in anii precedenti

840000850000

-8,881.00

-1,600.00

-10,481.00

TOTAL CHELTUIELI

135,593,206.12

6303,222.94

141,896,429.06

Excedent/deficit

4,334,432.21

180,617.95

4,515,050 16

Sursa de finanțare: Credite interne

VENII URI

indicator

Funcționare

Dezvoltare

TOTAL

Sume aferente creditelor interne

410201

995,847.32

995,847.32

Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

410214

23,714,154.24

23,714,154.24

TOTAL VENITURI

23,714,154.24

995,84732

24,710,001.56

CHELTUIELI

Cultura, recreere, si religie

670000

Titlul XIII Active nefinanciare

670000710000

995,847.32

995,847.32

Combustibili si energie

810000

Titlul IV Subvenții

810000400000

22,917,448.20

22,917,448.20

TOTAL CHELTUIELI

22,917,448.20

995,847.32

23,913,295.52

Excedent/deficit

796,706.04

796,706.04

ÎNTOCMIT


PREȘED D

/• *1 /•


DINȚĂ

ĂBRĂdQMIRCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI