Hotărârea nr. 267/2019

Hotărârea nr. 267 din 31.07.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂREA NR, 267 DIN 31.07.2019

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Referatul Direcției Economice și Direcției Tehnice nr. 7669/24.07.2019 de modificare a HCL nr, 158/03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 7675 din 24.07.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 7756/25.07.2019, favorabil;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 7756 din 25.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.ll 14/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1115/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1116/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1117/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1118/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019; -Amendamentul formulat de domnul consilier local Șova-Gâțu Laur, amendament care fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) litera “b“, alin.(4) litera ”a” și art. 139 (3) litera “a“ din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRA ȘTE:

Art 1. Se aprobă modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, 1D, precum și a Programului de invesții pe anul 2019 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2. Primarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget Î0I9

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2622

TOTAL

din care credite bugetare desrinale stingerii plătitor restante

Trie» 1

Trim.il

Trim.lll

Triaj. JV

A

B

W+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VENI7VRJ-BUGET LOCAL

32? 511.37

122.135,62

«142,20

71.064.03

67.146,52

309.150,(Ml

321.512.00

337.511.00

000202

1 VENITURI CURENTE

297 791.51

91.531.76

65.142.20

65.571.10

67.146,52

JOI250,1»

320.632.00

336631.1»

UUO3O2

A VENITURI FISCALE

223.118,01

71.469.76

5(1065,00

46221.52

49.054.73

252.347.00

2&) 55O.OC

272.523.UO

0WM02

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.111.75

32.55t.86

32.634,00

32.414,00

32.441.19

137.906»

142.276,50

150649»

030002

A 1.2 Impozit pe venii, prafrt si cutifuri dsn capital de la persoane Oxice

130 111.75

32.551.86

32634.00

32 484.00

3’441.19

137.906,50

142.276.50

150.649.50

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203.75

329.16

405.00

255.00

213.89

1.263.00

1.383.»

3.041.00

030211

Impozitul pc vcnxunlc din uansfcnd proprietăților imobiliare din panmoniul personal

1 203.75

329.86

405.00

255.00

213.19

1.263.00

1.382.00

2.648.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

121.915.00

32229,00

32 229.1»

32.22*1.00

32.221.00

136.643.50

140.104»

141001»

040201

Co» defalcate din impozitul pc

121915.00

32.229.00

32 229.00

32.229.00

32.221.00

134.114»

139.076»

146 133»

040304

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pc vemtpcntra echilibratei tajctck» locale

I 759.00

Llll.OO

1.161,00

U7OUO2

A3 Impozite »laxe pc propriciuc

55.949.34

24 3

11.541.00

6.937.00

13.103.84

40401.00

40.953.00

41 791.00

0702

IMPOZITE St TAXE PE PROPRIETATE

55.949.34

24.360.50

11.541.00

6.937.00

13 103.14

40 401.00

40953.00

41 791,00

O7O2OI

ImpozM m taxa pc clădiri

43799.34

19.107.50

7 750,00

5.107,00

1L074.14

33251.00

33103.00

34341.00

070202

Impozit a taxa pe letca

7,529,00

3227,00

2.251.00

116,00

1.165,00

6.500.00

6.500.00

6.600.00

070263

Taxe judiciare de timbre m afle laxa

dc timbre

2.396,00

689,00

104.00

459.00

444,00

50G.1K1

500,00

500.W

O7O25Q

Alic impozite si taxe pe proprietate

2125.00

637,00

743,00

425,00

420.00

150.00

>50.90

150,00

100002

A4 Impozite ai U« pe bwuri si servicii

36199,92

20.700.40

5.113,00

6107,52

3.509.00

71.291,50

74>I34<5O

77.052.50

1102

SUME DEFALCATE DM TVA

17.403,50

14 041.00

l 304,1»

1 029.00

1.029.50

54.941,50

56.491.511

57 772»

110202

Sume defalcate din laxa pc valoare» adau^aa pentru H<ualuca eheluuclilor desccnlraiizatc la medul comunelor, oralelor, municiphlor si sectoarelor Mumctpudui București

15.721.50

I3.W6.00

897.00

t>09.(»

609.50

42.407»

42,774.50

43.130.50

110206

Sume defalcate dm taxa pc valoarea odau^ou pentru echilibrarea tațeielot locale

10*52.00

12.035.00

12 '760.00

110209

Sume dcMcatc din laxa pc t aloarc adaugau pentru finanUrca inaatamamuhu partkultu sau confesional acreditat

1.612,00

435.00

407.00

420.00

42O.M)

1.6825»

ta 2.00

1.612.09

>202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=2+4+544

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

751,00

118,00

524,00

61,00

48,00

1.150,®

1.207,00

1.268,00

I5O2OI

Impozit pe spectacole

489,00

52,00

382,00

30.00

25,00

150,®

207,00

268.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

262,00

66.00

142.00

31,00

23.00

1.000.00

1.000,00

1,0®,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTlVITATi

18,736.02

6.532,00

4.055,00

5,717,52

2.43I.S0

15.200,»

16.736,®

18.012,®

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6.100,00

3.502,00

5.263,02

2.235,00

15.000,(0

16.000,®

18.000,®

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454,50

196,50

200,00

736.®

12.®

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850.00

2.748,00

2.886,®

3.030,®

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850.00

850,00

2.748.00

2,886.®

3.030.00

180250

Alte impozite si taxe

850.00

850.00

2.748.00

2.886.®

3 030,00

290002

C Venituri «fiscale

73 980.57

20.069.00

15 777,20

19.342.58

18.791.79

55.903.00

60.082.00

64 115,00

300002

CI Venituri din proprietate

I2.3tl.OO

3.515.00

3.619,00

3.650.00

1.527.00

l2.09?,O>

11.652,00

12.233.®

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

12.311.00

3.515.00

3.619,00

3.650,00

1.527.00

12.097.(11

11.652.00

12.233.®

300201

VarsamiMc din profitul net al regiilor

autonome

515.00

15.00

200,00

200.00

100.00

500.13)

652,®

500.®

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.916.00

3.250,00

2.989.00

2.500,00

1.177,(Kt

11.500.0)

I0.9®,®

11.500.®

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

ncn de către instituțiile publice

9.916,00

3.250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

11.5®,U)

10.9®,®

11.500.®

300250

Alte venituri din proprietate

1.880,00

250,00

430.00

950,00

250,00

97,0)

1®,®

233.®

330002

C2. Vanzan de bunuri si servicii

61.669,57

16.554,00

12.158,20

15.692,58

17.264,79

43.806,0)

48.430,®

51.882.®

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTlVITATi

9.216,00

2 189,00

2.669,00

2.193,00

2.165,00

10.414,0)

10.935,®

11.481,®

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1 900.00

2.368,00

2.017,00

2.030,00

10.000,0»

10.0®,®

11.000,00

330210

Contribuția pannlilor sau susținătorilor

legali pentru intrelinerea copiilor in

cresc

440.00

132,00

154,00

88,00

66,00

200,00

535,®

400,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70,00

40,00

10.00

10.00

10.00

33O2SO

Alte venituri din prestări de servicii

si alte acu vitati

391,00

117.00

137.00

78.00

59,00

214.®

4®.®

81.®

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65,00

76.00

43.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65.00

76.00

43.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

7.632.00

2.255,00

2.563.00

1.464.00

1.350,00

8.000.®

11.849.®

12.440.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrn it dispozițiilor legale

2.289,00

705,0(1

690,00

394.00

500,00

350250

Alte amenzi, penalități si confiscan

5.343,00

1 550,00

1.873,00

1.070.00

850,00

8.000.1»

11.849,00

12.440,®

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lli

Trim. IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12 045,00

6.850,20

3.250,00

13.714.79

25.392,(0

25.646,«)

27.961,00

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6.100.20

2.5OO.OO

2.122,00

20.333,(0

24.333,00

25 333,00

36O2SO

Alte venituri

13.637,79

545.00

750,00

750,00

11 592,79

5.059.(0

1.313,00

2628,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.742,58

8.742,58

370203

Varsamimc din secțiunea de funcționare pentra finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-28.239,36

-19.496,79

-8.742.57

370204

Vaisamintc din secțiunea de funcționare

28.239,36

19.496,79

8.742,57

370250

Alte transferuri voluntare

8.742,58

8.742,58

390002

II. Venituri din capital

900,00

950,00

950.00

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900.00

950.00

950.00

390210

Depozite speciale pentra construcții

dc locuințe

900.00

950.00

950.00

410002

IV Subvenții

21 713.93

21.291,22

422.71

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

21713.93

21.291,22

422.71

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21713.93

21.291,22

422.71

4202J3

Subvenții pentru finanțarea programelor ntultianualc prioritare de mediu si gospodărire a apelor

20777,64

-20.777,64

420234

Subvenții pentra acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

4.00

4,00

420265

Finanțarea programului National dc

Dezvoltare Locala

20.777,64

20.777,64

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerantbursabile (FEN) postaderare. aferente perioadei de programare 2014-2020

932,29

509,58

422.71

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI 1N

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.075,86

3 005,64

5.070.22

4X0201

Fondul European de Dezvoltare RegionalafFEDR)

5.1X8,22

118.00

5.070,22

4X020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

5.18X222

118,00

5.070.22

4X0202

Fondul Social EuropeanfFSE)

2.887,64

2.887.64

4X020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.7X7,64

2.787,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

48020202

Sume primite in contul plalilor cfeciuate

in anii anteriori

100,00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

271.652,50

84.497,76

64.538,20

55.799,52

66.817,02

254.208,50

265.090,50

279.815,50

5002

TOTAL CHELTUIELI

360.780.65

170.348,08

90.277.29

69.496,93

30.658,35

309.150.00

321.582,00

337.588.00

01

CHELTUIELI CURENTE

268.439,33

101.369.67

84.420,44

56.891.67

25.757,55

259.479,00

269.435,00

282.833.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.521,95

16.278,55

21.214,15

18.221,60

10.807,65

38.950,40

40.638,40

42.507,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.499,20

42.533,45

37.984,40

I3.089.4S

7.891,90

91.196,00

95.726,00

100.466,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604.10

2.324,50

2.270,40

2.238.60

6.661,00

6.995,00

7.344,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

22.916,00

24.062,00

25.265,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.266.70

10.942.10

9.586.40

9.908.30

3.829.90

32.685.00

34.319,00

36.034.00

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

16.143.04

10.641.28

3.524.17

1.557.59

420.00

2.073.1»

2.177.00

2.286.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

5.597.94

3.597.94

2.000,00

383.00

402.00

422.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.053.14

8.240.52

6.122.62

4.302,00

388,00

54.552.67

54.553,60

57.423,60

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

8.953,16

3.460,23

5.492,93

1.233,1»

1.295,00

1.358,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.966,60

3.071,50

3.664.20

49,40

181,50

8.829,1X1

9.267,00

9.727,00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

68.562,86

61.882,79

6.680,07

22.951,09

24.091,00

25.296.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

68.562,86

61 882,79

6.680,07

22.95 1.09

24.091,00

25.296.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089,10

7.287.50

5.950.40

5.950,40

4.900.80

26.720,1»

28.056,00

29.459.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900.80

26.720,00

28.056,00

29.459,00

84

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-310,64

-191,88

-93,55

-25,21

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-310,64

-191,88

-93,55

-25.21

510002

Partea l-a Servicii publice generale

63.432,84

24.714,54

15.285,65

12.852,70

10.579,95

61 560,00

64.638,00

67.864,00

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

47.488,84

19.553,54

11.339,90

9.050,60

7 544.80

48.231,00

50.640,00

53.170,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.486.90

9.715.61

6.410.39

5.716.90

3.644.00

23.393,00

24.561.00

25.786.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16000.00

4.009.00

4.366.00

4.093.00

3.532.00

15.681.00

16.465.00

17.289.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

15370.00

3 921.00

4.004.00

4.003.00

3.442.00

100101

Salam de baza

13 910.00

3 590.00

3.600.00

3.600.00

3.120.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilalii

414.00

97.00

115,00

115.00

87.00

100113

Drepturi de delegare

36.00

14.00

11.00

10.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

674.00

120.00

188,00

188.00

178.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

336,00

100,00

90.00

90.00

56.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

272,00

272,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100206

Vouchcrc dc vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

358,00

88,00

90,00

90,00

90.00

100307

Contribuția asiguralonc pentru munca

358,00

88,00

90.00

90,00

90,00

20

TITLUL EE BUNURI SI SERVICII

6.292,76

2.636,47

2.002.39

1.581.90

72.00

7 294,00

7.657,00

8038.00

2001

Bunuri si servicii

3.136,27

1.572,87

1.066.50

491.90

5,00

200101

Furnituri dc birou

386,00

150,00

186,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrice

237,00

200,00

37,00

200104

Apa, canal si salubritate

24,00

15,00

9,00

200106

Piese de schimb

175,00

100.00

55,00

20,00

200107

Transport

30,40

21.00

6.50

2,90

200100

Posta, telecomunicații, radio, lv.

internet

680,00

310,00

310.00

60.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

9,00

5.00

4.00

2OOI3O

Alte bunuri si servicii penuu

întreținere si funcționare

1 562.87

762.87

450.00

350,00

2002

Reparații curente

50,00

30,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

60,00

50,00

10.00

200530

Alte obiecte dc inventar

60,00

50,00

10,00

2006

Deplasări, delăsări. transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

20,00

15,00

5,00

200602

Deplasări in strainatate

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10.00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

25,00

15,00

10,00

2014

Protecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.326,49

693,60

636,89

934,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

1.345,00

200,00

321,00

824,00

203004

Chim

432.00

150.00

110.00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

549.49

343.60

205.89

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.028,14

3.028.14

239.1»

251,00

262.00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.028,14

3.028,14

580201

Finanțarea naționala

442.06

442.06

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.505,16

2.505,16

580203

Cheltuieli nccligibile

80,92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166.00

42,00

42.00

42,00

40,00

179,011

188,00

197.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.233,80

3.850,50

-1.616,70

1.407,00

1.477,00

1.551.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.233,80

3.850,50

-1.616,70

1.407.00

1.477.00

1.551.00

7101

Active fixe

2.233,80

3.850,50

-1.616.70

710101

Construcții

632,00

705,00

-73,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

68.00

52,00

16,00

710130

Alte active fixe

1.533,80

3.093,50

-1.559,70

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

23.431,00

24.602,00

25.833,00

«1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6.000.00

4.950.40

4.950,40

3.900,80

23.431.00

24.602.00

25.833,00

8102

Rambursări de credite interne

19.801.60

6.000.00

4.950.40

4.950,40

3.900,80

810205

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

19.801,60

6.000,00

4 950.40

4 950.40

3.900,80

«4

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-33,46

-12.57

-20.89

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33.46

-12,57

-20.89

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-33,46

-12,57

-20,89

85UIO1

Plăti efectuate in anii preccdcnti si recuperau in anul curent in secțiunea dc funcționare a bugetului local

-33,46

-12,57

•20.89

510201

Autoritari executive si legislative

47.488,84

19.553,54

11.339,90

9.050,60

7.544,80

48.231,00

50.640,00

53.170.00

51020103

Autoritari executive

47.488,84

19.553,54

11.339,90

9.050,60

7.544,80

48.231,00

50.640,00

53.170.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.376,40

2.431,90

1.616,25

1.531.70

796,55

6.545,00

6.874,00

7.215.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.275,55

2.425,57

1.617,73

1.435.70

796,55

6.145,00

6.454,00

6.774,00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3.058,00

736,50

845.85

757.60

718,05

2.921,00

3.067.00

3.222,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.927,05

720,00

761,00

742,80

703,25

100101

Salam de baza

2.727,25

684,00

706,40

676,20

660,65

100113

Drepturi de delegare

4.00

4,00

100117

Indemnizații de hrana

157.80

22,00

46.60

46,60

42,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

38.00

10,00

8.00

20.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

68,15

68.1$

100206

Vouchcrc dc vacanta

68,15

68,15

1003

Contribuții

62,80

16,50

16,70

14.80

14.80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

62,80

16,50

16,70

14.80

14.80

20

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

1.413.55

982.07

242.88

119.10

69,50

1.813.00

1.906.00

1 997.00

2001

Bunurt si servicii

440,17

222,27

124.80

51,60

41,50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminai si forța motrice

121.87

80,97

20,30

10,30

10,30

200104

Apa. canal si salubritate

41,20

20,30

10.30

5,30

5,30

2001 OS

Carburanți si lubrifiant!

20.00

13.00

2,00

3.00

2.00

200106

Piese de schimb

10.50

5.S0

3,00

2,00

200101

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

50.00

19,00

14,00

12,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii eu

caracter funcțional

38,50

15,00

9,00

7,00

7,50

200130

Alte bunuri si servicii pentnr

întreținere si funcționare

100,60

43,00

46,20

6.00

5.40

2002

Reparații curente

35.00

35.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

200S

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199.50

187.50

11.50

0.50

200530

Alte obiecte de inventar

199.50

187,50

11.50

0.50

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

14.10

9.00

1.60

3.00

0.50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

10.50

6.00

1.00

3.00

0.50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3,00

0,60

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2.00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionale

6,00

3.00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

2,80

2O2S

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

709.98

517,50

102,48

62,50

27,50

2O3OOI

Reclama si publicitate

2,50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1.50

1.50

203003

Prime de asigurare non-viata

3.00

1.00

2,00

203004

Chirii

4.50

2.50

1.00

0,50

0.50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

698.48

510.00

101,48

60,00

27,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1 371,00

1.439.00

1.511.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.650.00

580.00

520,00

550,00

5501

A. Transferuri interne

1.650.00

580.00

520,00

550,00

550110

Alte transferuri curente interne

1.650.00

580.00

520.00

550.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.111

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9.00

9,00

9,00

9,00

40,0»

42,00

44,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

36,00

9.00

9,00

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

119.24

23,24

96,00

400,0a

420,00

441,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

119.24

23,24

96,00

400,0a

420,00

441,00

7101

Active fixe

119.24

23,24

96.00

710101

Construcții

50,00

50.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

12.00

12,00

7IOI3O

Alte active fixe

57.24

11.24

46.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-18,39

-16,91

-1.48

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-18,39

-16,91

-1,48

8501

Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent

-18,39

-16,91

-1,48

850101

Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-12,15

-10.67

■ 1,48

850102

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-6,24

-6.24

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.050,00

981,00

773,75

715,00

580,25

3.118,0»

3.276,00

3.440,00

S4O25O

Alte servicii publice generale

3.326,40

1.450,90

842,50

816,70

216.30

3.427,0»

3.598,00

3.775,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI

ÎMPRUMUTURI

9.567.60

2.729.10

2.329,50

2.270,40

2.238.60

6.784.0»

7.124,00

7.479.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567.60

2.729.10

2.329.50

2.270.40

2.238.60

6.784.0»

7.124.00

7.479.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130.00

125.00

5.00

123.0»

129,00

135.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130.00

125.00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60.00

60.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65.00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trîm.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

6.661,0*1

6.995,00

7344,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,$0

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079.00

2.504,10

2.304.50

2.270,40

2.000.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

exteme

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358.60

100,00

20,00

238,60

600002

Partea ll-o Aparate,ordine publica si

siguranța naționala

13.S28.6O

3.555,20

3.788,00

3.378,00

2.807.40

14.298.00

15.012,00

15 760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

13.S28.6O

3.555,20

3.788,00

3.378.00

2.807,40

14.298,00

15.0)2.00

15 760.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.S2I.60

3.548.20

3.788.00

3.378,00

2.807.40

14.262.1»

14.974.00

1$ 721.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261.00

67.00

72.00

66.00

$6.00

243.00

254.00

267.00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

249.00

65.00

64.00

64.00

56,00

iooioi

Salarii de baza

225.00

59.00

59.00

58.00

49.00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4.00

4,00

4.00

4.00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

8.00

2.00

1.00

2.00

3.00

1002

Cheltuieli salarialc in natura

6.00

6.00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contnbutii

6,00

2.00

2,00

2.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

6,00

2,00

2.00

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

257,00

118,30

70,10

53.10

15,50

247.00

260,00

271,00

2001

Bunuri si servicii

82,00

51,00

18.00

7.00

6,00

20010!

Furnituri de birou

1.00

1.00

200102

Materiale penuu curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța mocnea

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.00

1,00

1,00

1.00

20010$

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2,00

1,00

1,00

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelincre si funcționare

25.00

10,00

$.00

5.00

5.00

2002

Reparații curente

10.00

5.00

5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.90

0.60

0,10

0.10

o.to

200401

Medicamente

0,40

o.to

0,10

0.10

0.10

200402

Materiale sanitare

0.50

0.50

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.20

8.20

1,00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

10.20

8.20

1.00

1,00

2006

Deplasări, detasan. transferări

1,00

1.00

20060!

Deplasau interne, delăsări, transferări

1,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lH

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2011

Câni, publicaiii si materiale

documentare

0.50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

149,40

50,00

45,00

45,00

9.40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000.00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

13.768,0*

14.456,00

15.179,00

5101

Transferuri curente

13.000.00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

510101

Transferuri cobe instituțiile publice

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0.90

0,90

0.90

0,90

4.0*

4.00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

3.60

0,90

0.90

0.90

0.90

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,00

7.00

36.00

38.00

39.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.00

7.00

36.00

38,00

39.00

7101

Active fixe

7.00

7.00

710101

Construcții

6.00

6.00

710130

Alte active fixe

1,00

1,00

610203

Ordine publica

13.000,00

3.362.00

3.645.00

3.258,00

2.735,00

13 768,00

14.456.00

15.179,00

61020304

Politie locala

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,0(1

2.735,00

13 768,00

14.456,00

15.179,00

61020$

Proiecție civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

528,60

193,20

143,00

120.00

72,40

530,00

556.00

581,00

650002

Fanta 11 l-a Cheltuieli social-culturale

150.074,27

65.134,28

44.634.44

30.950,15

9.355,40

143.917,00

148.086.00

155.425,00

6502

INVATAMANT

35.300,78

13.410,31

15.456,44

3.935,88

2.498.15

33.984,00

35.682,00

37.467,00

01

CHELTUIELI CURENTE

30.307,53

8.788.96

15.456,44

3.563,98

2.498,15

29.619,00

31.104.00

32.660,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

24.102,42

7 913,55

11.408,24

2.802,48

1.978,15

23.827.Ot-

25.022,00

26.273,00

2001

Bunuri si servicii

14.382,69

6.958,86

4.533,67

1.585,22

1.304.94

200101

Furnituri de birou

82,75

5,85

47,30

19,00

10.60

200102

Materiale pentru curățenie

293,50

10,00

138,10

94,40

51,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motriea

10.696,80

6.124,10

3.045.50

659.10

868.10

200104

Apa. canal si salubritate

1 313.62

349.31

461.14

334.57

168.60

200106

Piese de schimb

0,80

0.80

200107

Transport

95.30

16.20

43,00

16.20

19.90

200100

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

381.25

98.20

125.05

109.15

48.85

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

182.89

45.89

65,90

45.60

25.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

1 335,78

309,31

606.88

307,20

112,39

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

t-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

Reparații curente

4.012,55

98,85

3.499,57

404,13

10,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.692,40

78,60

2.459.10

95,60

59,10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6,00

2,50

1,00

200530

Alte obiecte dc inventar

2.682,90

78,60

2.453,10

93,10

58.10

2006

Deplasări, delăsări, transferări

55,80

4,70

7.40

40,10

3,60

200601

Deplasau interne, detasan, transferări

55.80

4,70

7,40

40,10

3.60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

5.00

1.00

2.50

1,50

2013

Pregătire profesionala

90.43

75.00

10,33

5,10

2014

Protecția muncii

10.70

9,70

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

serv teii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.828.05

769.04

806.60

661.90

590,51

2030

Alte cheltuieli

20,40

1,50

12.70

3.20

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,40

1,50

12,70

3.20

3.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.698.22

451,22

407,00

420.00

420,00

2.073,01

2.177,00

2286,00

5501

A. Transferuri interne

1.698.22

451,22

407,00

420,00

420.00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16.22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30.00

653,50

302,00

100,00

18,01

19,00

20,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30.00

640,00

302,00

100.00

570203

Tichetc de crasa si lichele sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314.09

314.09

134.01

141,00

148.00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

314.09

314.09

580201

Finanțarea naționala

170,41

170,41

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

143.68

143.68

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.107.30

80.10

2.987.70

39,50

3.567.M

3.745,00

3.933.00

5901

Burse

2.995.27

66.90

2.912,09

16,28

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

112,03

13,20

75,61

23.22

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.009,47

4.637.57

371.90

4.365.01

4.578,00

4.807,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim-HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.009,47

4.637,57

371,90

4.365.0L

4.578,00

4.807,00

7101

Active fixe

5.009,47

4.637,57

371,90

71010!

Construcții

3.522,00

3.342,00

180,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

85,00

85,00

7IOIO3

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

350.00

350,00

710130

Alte active fixe

1.052,47

945,57

106,90

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-16,22

-16.22

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-16.22

-16.22

8501

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-16.22

-16,22

850101

Plan efectuate in ann prccedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc funcționare a bugetului local

-16.22

-16.22

650203

Invatamanl preșcolar si primar

11.269.28

4.253.69

4.792.18

1.338,63

884,78

12.758.tKt

13.396.00

14.065.00

6502030!

Invatamant preșcolar

5.146,12

2.469,51

1.327,41

841,20

508,00

6.502,011

6.827,00

7 168,00

65020302

Invatamanl primar

6.123,16

1.784,18

3.464,77

497,43

376,78

6.256.IM:

6.569,00

6.897,00

650204

Invatamanl secundar

23.841,94

9.117,92

10.602,56

2,564,39

1.557,07

21.024,0(1

22.074,00

23.179.00

65020401

Invatamanl secundar inferior

5.916,73

1.473,25

3.906.93

363,10

173,45

4.477,00

4.701,00

4.936.00

65020402

Invatamanl secundar superior

17.259,3!

7.493,57

6.376,38

2.084,89

1.304,47

15.725,00

16.510,00

17 337,00

65020403

Invatamanl profesional

665.90

151,10

319,25

116,40

79,15

822,00

863,00

906.00

6SO2O5

Invatamant postliccal

176.06

38,70

48,20

32,86

56,30

I30.0C

137,00

144,00

6S0250

Alte cheltuieli in domeniul

tnval amantului

13.50

13,50

72,OG

75,00

79,00

6602

SANATATE

15.453.13

11.830,23

2.258,50

1.364,40

17.291,00

18.156,00

19.063,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7 549.70

3.926,80

2.258,50

1.364,40

7.553,00

7.931,00

8.327,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.549,70

3.926.80

2.258.50

1.364,40

7.553.00

7.931,00

8.327.00

5101

Transferuri curente

6.090.00

2,467.10

2.258.50

1.364.40

510103

Acțiuni de sanalatc

6 090.00

2.467.10

2.258.50

1.364.40

5102

Transferuri de capital

1.459,70

1.459,70

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.459.70

1.459.70

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.903.43

7.903,43

9.738.00

10.225,00

10.736.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.903.43

7.903.43

9.738.00

10.225,00

10.736.00

710!

Active fixe

7 903,43

7.903,43

710101

Construcții

7 902,43

7.902,43

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7IOI3O

Alte active fixe

1.00

1,00

660206

Servicii medicale in unilali sanitare

cu paturi

15.453,13

11.830,23

2.258,50

1.364,40

17.291,0#

18.156,00

19.063,00

66020601

Spitale generale

15.453,13

11.830,23

2.258,50

1.364,40

17.291,00

18.156,00

19.063,00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

40.85$, 86

21.016,34

6.891,90

10.920,87

2.026,75

32.124,00

33.730,00

35.418,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.866,36

14.986,61

6.903,42

11.949,58

2.026,75

29.869,00

31.363,00

32.932.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.930,00

1.000.00

1 156.00

1.016.00

758,00

3.771,00

3.960,00

4.158.00

1001

Cheltuieli salariile in bani

3.712,00

980,00

991,00

991,00

750,00

100101

Salarii de bazo

3.231,00

852,00

845,00

845,00

689,00

100106

Alte sporuri

8.00

5,00

1,00

1,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

330.00

90.00

95.00

9$,00

$0.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

142.00

32.00

$0.00

50,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

140.00

140,00

100206

Vouchcre de vacanta

140.00

140,00

1003

Contribuții

78,00

20,00

25,00

25.00

8,00

IOO3O7

Contribuția asiguratonc pentru munca

78,00

20,00

25.00

25.00

8.00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

10.240.83

7.666,31

2.037.52

387.75

149,25

9.180,01

9.639.00

10.123.00

2001

Bunuri si servicii

7.007,10

5.760,10

847,00

257,00

143,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25.00

13.00

10.00

200103

Încălzit, iluminai si forța molrica

1.285,00

753,00

398.30

118.70

15.00

200104

Apa, canal si salubritate

525,10

140,10

152.00

142,00

91,00

20010$

Carburanți si lubrifiant!

54,00

84,00

15,00

-50,00

5,00

200106

Piese de schimb

73,00

23.00

45,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

16.00

10,00

2,00

2.00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4 956,00

4.705,00

204,70

26,30

20.00

2002

Reparații curente

800,61

300,61

550,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101.60

200401

Medicamente

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0.60

0.60

200403

Reactivi

5,00

5.00

200404

Dczinfectanti

95.00

95.00

200$

Bunun de natura obiectelor de inventar

259.25

191.00

56,00

6.00

6,25

200330

Alte obiecte de inventar

259.25

191.00

56.00

6,00

6,25

2006

Deplasa», delăsări, transferuri

1.00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

50,00

10,00

40,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

2014

Proiecția muncii

24.00

21,00

3.00

2030

Alic cheltuieli

1.997,27

1.281,00

541,52

174,75

203003

Prunc de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.996.27

1 280,00

541,52

174,75

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.717,00

3.653,30

3.682,90

5.285.90

1.094,90

11.364.00

11.932,00

12.528,00

5101

Transferuri curente

13.717,00

3.653.30

3.682,90

5.285,90

1.094,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.717.00

3.653,30

3.683,90

5.285,90

1.094,90

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90,00

90.00

560)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90,00

90,00

560103

Cheltuieli necligibile

90.00

90.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.492,93

5.492.93

860.0C

903,00

948.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.492,93

5.492,93

580101

Finanțarea naționala

3.078,87

3.078,87

580102

Finanțarea externa ncrambursabils

2.396,63

2.396.63

580103

Cheltuieli necligibile

17,43

17.43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.395,60

2.577,00

27,00

-233,00

24,60

4.694,01'

4.929.00

5.175,00

5911

Asociații si fundații

1.790,00

2.050,00

-260,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27.00

27,00

27,00

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.009,63

6.038.34

-1.028,71

2.255.0C

2.367,00

2.486,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.009,63

6.038,34

-1.028.7)

2 255,06

2.367,00

2.486,00

7101

Active fixe

5.009,63

6.038,34

-1.028,71

710101

Construcții

3 793.34

3.793,34

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.00

6.00

710130

Alte active fixe

1.210,29

2.239.00

•1.028,71

84

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent

-20,13

•8,61

-11.52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-20,13

-8,61

-11,52

850!

Plau efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent

-20,13

-8,61

-11,52

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-20,13

•8,61

-11,52

670203

Servicii culturale

6.301,60

2.097,60

1.816,00

1.452,00

936,00

6.636,«

6.968,00

7 316,00

67020304

Instiiutii publice de spectacole si

concerte

5.867.00

1.788,00

1.738,00

1.425,00

916,00

5.777,01

6.066,00

6.369,00

67020330

Alte servicii culturale

434,60

309,60

78,00

27,00

20,00

859,W

902,00

947,00

670205

Servicii recreative si sportive

33.154,26

17.918,74

4.675,90

9.468,87

1.090,75

24.043,01

25.246,00

26.510,00

6702050!

Sport

8.590,00

2.865,30

1.944,90

3.600,90

178,90

4.288,01

4.502,00

4.727.00

67020502

Tineret

$50,00

550,00

1.163,01

1.222,00

.285,00

67020503

Inlretincrc grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

24.014.26

14.503.44

2.731,00

5.867.97

911.85

18.592.01

19.522.00

20.498.00

670206

Servicii religioase

500,00

500.00

667.07

700.00

735.00

670250

Alte servicii in domenite culturii.

recreări si religiei

900.00

500.00

400.00

778.OT

816.00

857.00

6802

ASIGURĂRI 51 ASISTENTA SOCIALA

58.464.50

18.877.40

20.027.60

14.729.00

4.830,50

60.5I8.0T

60.518.(8)

63.477,00

01

CHELTUIELI CURENTE

58.061.56

18.405.55

20.071.30

14.754.2!

4.830.50

60.5l8.0f

60.S18.00

63.477.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

31.166.95

7.415.95

11.101.50

9.126.00

3.523,50

5.138.41

5.138.40

5.228.40

1001

Cheltuieli salariale in bani

29.387,45

7.237,95

9.847,00

8.933,00

3.369,50

100101

Salam de baza

25.788,80

6.460,95

8.773,00

7.905,00

2.649,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118.00

120,00

112,00

1(81,00

100106

Alte sporuri

72.00

15,00

23,00

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2.791,65

509,00

851,00

849,00

582,65

100130

Alte drepturi salariale in bani

284,00

134.00

80,00

50,00

20.00

1002

Cheltuieli salariale in r.atura

1.070,50

1.045,50

25,00

100206

Vouchcre de vacanta

1.070,50

1.045,50

25,00

1003

Contribuții

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

7.863,03

2.442,50

2.953,91

1.494,62

972,00

780.0C

780,00

780.00

2001

Bunuri si servicii

1.830,07

614.80

844.65

233.62

137,00

200101

Furnituri de birou

109.86

5.00

59.24

39.62

6.00

200102

Materiale pentru curățenie

46.50

24,50

15.00

7.00

200103

Încălzit iluminat si forța motrice

769.50

333,50

335,00

49.00

52.00

200104

Apa. canal si salubritate

234.00

105,00

115,00

8.00

6,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

14.00

11,00

2.00

1.00

200106

Piese dc schimb

6.50

630

200107

Transport

25.00

7.00

8.00

7.00

3.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

358,80

115,80

181,00

41,00

21.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200109

Matcnalc si prestări de servicii cu

caracter funcțional

47.91

10,50

17,41

10,00

10,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

uureluicrc si funcționare

218.00

38.00

87.00

62,00

31,00

2002

Reparații curente

70,00

31,00

21,00

18,00

2003

Hrana

517,56

109,00

157,56

111,00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

517,56

109,00

157,56

111,00

140,00

2004

Medicamente si matcnalc sanitare

18,00

10,00

4,00

4,00

200401

Medicamente

4,00

2,00

1,00

1,00

200402

Matcnalc sanitare

1,00

1,00

200404

Dezinfectând

13.00

7.00

3.00

3.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

77.50

44.50

18.00

15.00

200501

Uniforme si echipament

1.50

1.50

200530

Alte obiecte de inventar

76.00

43.00

18.00

15,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

7.70

1.70

4,00

2,00

200601

Deplasați interne, delăsări, transferări

7.70

1,70

4,00

2,00

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

2.00

1.00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

6,00

3,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

14,00

11,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

11,00

1,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

scrvtcu de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1700,00

1.800,00

1.100,00

657,00

2030

Alte cheltuieli

52,20

15,00

37,20

203003

Prime de asigurare nor-viata

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50,20

15,00

35,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

60,84

40,08

14,17

6.59

5501

A. Transferuri interne

60,84

40,08

14,17

6,59

5501 IR

Alte transferuri curente interne

60,84

40,08

14.17

6.59

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17 967,64

8.210.52

5.469.12

4.000,00

288.00

54.534.60t

54.534.60

57.403.60

5702

Ajutoare sociale

17 967.64

8.210,52

5.469.12

4.000.00

288.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15 467,40

5.710.40

5.469.00

4.000.00

288.00

570204

Tichcte cadou acordase pentru

cheltuieli sociale

2 500,24

2.500.12

0.12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.003,10

296.50

532.60

127.00

47,00

65.00

65.00

65,00

591!

Asociații si fundații

500.00

130.00

370.00

5<MO

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

503,10

166,50

162,60

127,00

47,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

542,00

542,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

542,00

542,00

7101

Active (ixc

542,00

542,00

710101

Construcții

310,00

310,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

6,00

6,00

710130

Alic active fixe

226,00

226,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-139,06

-70,15

-13,70

-25,21

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-139,06

-70,15

-43,70

-25.21

8501

Piali efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-139.06

-70.15

-13.70

-25.21

850101

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-139,06

-70.15

-43.70

-25.21

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

5.615.00

1.748.00

l 835.00

1.473,00

559,00

5.983.40

5.983.40

6.073.40

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

29.264,00

7,123,00

10.422,50

9.230,00

2.488,50

54.534,60

54.534,60

57.403,60

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

29.264,00

7.123,00

10.422,50

9.230,00

2.488,50

54.534,60

54.534,60

57.403,60

680211

Cresc

5.755,10

i.449,50

1 905,60

1.427,00

973,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

2.594.40

2.510,40

60.00

24,00

68021501

Ajutor social

2.594.40

2.510,40

60.00

24,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

st asistentei sociale

15.236,00

6.046,50

5.804,50

2.599,00

786,00

6802S050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

15.236,00

6.046.S0

5.804,50

2.599.00

786,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

75.392,20

48.295,50

17.601,10

6.308.50

3.187,10

50.803,00

53.345,00

56.012,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

13.222,50

5.842,80

4.225,60

2.129.50

1.024,60

14.654,00

15.388,00

16.157,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.888.65

4.619.02

4.228,53

2.016,50

1.024,60

11981,00

12.582.00

13.210.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642.00

925.10

1.096.30

976.00

644,60

3 133.00

3.290.00

3.454.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.458.70

905,10

968.00

951.00

634,60

100101

Salarii de baza

3.102.60

820,00

871.00

855.00

556.60

100113

Drepturi de delegare

4.10

3.10

1.00

100117

Indemnizații de hrana

252.00

50.00

68,00

68.00

66,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

100.00

32.00

28,00

28.00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103.30

103,30

100206

Vouchere de vacanta

103,30

103,30

1003

Contribuții

80.00

20,00

25,00

25,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3-M+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.184,65

3.676,92

3.116,23

1.025,50

366,00

8.781,Ut.'

9.222,00

9.682,00

200)

Bunuri si sen* ic ii

5.036,52

2.620,92

1 823,80

558,80

33,00

200101

Furnituri de birou

36,00

12.00

24.00

200102

Materiale pentru curățenie

21,00

9,50

9,50

2,00

200103

Incdxil, iluminai $i facla motrica

3.825,37

1 980,37

1.460,00

385,00

200104

Apa, canal si salubritate

208,00

95,00

40,00

70,00

3,00

200106

Piese de schimb

68.70

34,20

6,00

28,50

200107

Transport

9.50

4.00

4,50

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

12.50

7.50

3,50

1,50

200109

Matcnalc st prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.50

•4.00

*2.50

200130

Alte bunuri st servicii pentru

intretinere si funcționare

855.45

471.85

280.30

73.30

30.00

2002

Reparații Curente

1.269.00

432.00

315,00

342.00

180.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

3,00

5.50

-2,50

200401

Medicamente

1,50

1.50

200402

Materiale sanitare

1,50

4.00

-2.50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

74,20

24,50

34,00

15.70

200530

Alte obiecte de inventar

74,20

24,50

34.00

15.70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,20

1,20

1.00

200601

Deptasan interne, delasan, transferau

2,20

1,20

1,00

2012

Consultanta si expertiza

51.00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0,20

0,70

*0.50

2014

Protecția muncii

8,10

8,10

2030

Alte cheltuieli

1.740,43

533,00

945,43

109,00

153,00

203001

Reclama si publicitate

2.50

1,00

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

173,50

120,50

1,00

52.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.564,43

411,50

942,93

57,00

153,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62,00

17,00

16.00

15,00

14.00

67.00

70.00

74.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemeadrate

62,00

17.00

16.00

15.00

14,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.390.47

1.277.47

113.00

2.673.00

2.806.00

2.947,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1 390.47

1 277,47

113.00

2.673.00

2.806.00

2 947.00

7101

Active fixe

1.390.47

1.277.47

113.00

710101

Construcții

452,47

452,47

7IOI3O

Alte active fixe

938.00

825.00

113.00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-56,62

-53,69

-2,93

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•56,62

-53,69

-2,93

850!

Plan cfccluatc in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

•56.62

-53.69

-2.93

8S0I0I

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-54,15

-51,22

-2,93

850102

Plan efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-2,47

-2,47

700203

Locuințe

2.542.00

986.60

657.50

646.00

251.90

3.177.OC

3.335.00

3.502.00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.542.00

986.60

657,50

646.00

251.90

3.177.0C

3.335.00

3.502.00

700206

Iluminat public si electrificări

4.692.00

2.581,00

1.420,00

511.00

180.00

5.921.or

5.218.00

5.478.00

7WI250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

5 988.50

2.275.20

2.148.10

972.50

592.70

5.556.0C

6.835.00

7177.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

62.169.70

42.452,70

13.375,50

4.179.00

2.162.50

36.I49.0C

37.957.00

39.855.00

01

CHELTUI EU CURENTE

37 844.34

18.118.48

13.386.36

4.177.00

2.162.50

3O.783.OC

32.323.00

33.940.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7 780.00

1.825.00

2.399.00

2.025,00

1.531.00

6.721.(Ml

7.057,00

7.411.00

tooi

Cheltuieli salariate in bani

7.293,00

1.785,00

2.042,00

1.980,00

1.486,00

100101

Salam de baza

6.293,00

1.570,00

1.735,00

1.735,00

1.253,00

100106

Alte sporuri

70,00

34,00

24,00

12,00

100113

Dreptun de delegare

1.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

789,00

150,00

233,00

203,00

203,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

140,00

30,00

50,00

30,00

30,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

302,00

302.00

100206

Vouchere de vacanta

302,00

302.00

1003

Contribuții

185,00

40,00

55,00

45,00

45,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

185,00

40,00

55,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.733,86

9.157,00

8.362,36

1.625,00

589,50

22.833,00

23.976,00

25.175.00

2001

Bunun si servicii

17 760,00

8.034,50

7.336,00

1.887,50

502,00

200101

Furnituri de birou

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

30.00

10,00

10.00

5.00

5.00

200103

Încălzit. iluminat si forța motrica

660.00

445,00

180.00

10.00

25,00

200104

Apa. canal si salubritate

1 970.50

1.550,00

5.00

410.50

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant:

1.260,00

360.00

300.00

300.00

300.00

200106

Piese de schimb

60.00

10.00

15,00

15.00

20.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

8.00

2.00

2,1X1

2.00

2,00

2(8)109

Matcnalc si prestări de servieu cu

caracter funcțional

680,00

145,00

245,00

145,00

145,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

13.080,50

5.512,50

6.574.00

1.000,00

2002

Reparații curente

875,00

580,00

550.00

-260,00

5,00

2003

Hrana

21,00

21,00

200302

Hrana pentni animate

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

20040)

Medicamente

15,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

370,00

114,00

306,00

-50,00

200530

Alte obiecte de inventar

370,00

114,00

306,00

-50,00

2013

Pregătire profesionala

20.00

2.00

18,00

2014

Protecția muncii

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2030

Alte cheltuieli

632.86

365,50

147,36

42.50

77.50

203003

Prime de asigurare non-viata

70.00

25.00

10.00

25.00

10.00

203030

Alte cheltuieli cu bunun st servicii

562.86

340,50

137.36

17.50

67,50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.039.00

1.091,00

1 145.00

$5

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.162.48

7.094,48

2.583.00

485.00

5501

A Transferuri interne

10.162.48

7.094,48

2.583.00

485.00

$50112

Invcstiui ale agentilor economiei cu

capital de stat

2.794,48

2.794,48

550118

Alte transferuri curente interne

7.368,00

4.300,00

2.583.00

485.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42,00

42.00

42.00

42,00

190,0(1

199,00

209,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemeadrate

168,00

42,00

42,00

42.00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.061,22

24.059,22

2,00

2.077,00

2.180,00

2.289,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24.061,22

24.059,22

2,00

2.077,00

2.180,00

2.289,00

7101

Active fixe

24.061,22

24.059,22

2.00

710101

Consuuctii

22.916,51

22.914,51

2.00

710130

Alte active fixe

1.144,71

1.144,71

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287,50

287,50

3.289,00

3.454,00

3.626,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287.50

287.50

3.289.00

3.454.00

3.626.00

8101

Rambursau de credite externe

287.50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287.50

84

Plăti efectuate in anii prcccdenti st

recuperate in anul curent

-23.36

•12.50

-10.86

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-23.36

-12.50

-10.86

8501

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-23,36

•12,50

-10,86

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triro.il

Trim.lll

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

«50101

Plăti efectuate m anii prccedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•23.36

-12,50

•10,86

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

33.825,50

14.561,00

I3.325.SO

3.776,50

2.162,50

20.294.0L

21.309,00

22.375,00

74020501

Salubritate

15.490,00

5.018,50

4 787,50

3.521,50

2.162,50

13.952,OC

14 650,00

15.383,00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

18.335,50

9.542,50

8.538,00

255,00

6.342.0C

6.659,00

6.992,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.344,20

27.891,70

50,00

402.50

I5.855.OC

16.648,00

17.480.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

58.352,74

28.648,56

8.968,10

16.007,58

4.728,50

38.572.0C

40.501.00

42.527,00

8102

COMBUSTIBILI St ENERGIE

15.664,49

9.398,29

2.170,20

3.096,00

1.000,00

20.506.0C

21.532,00

22.609.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.249,64

5.983.44

1 170.20

2.096.00

20.506.0C

21.532.00

22.609.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.170,20

1 170.20

2030

Alte cheltuieli

LI 70.20

1 170.20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.170.20

1 170.20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.506.00

21.532.00

22 609,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.571.50

2.475.50

96,00

55OJ

A Transferați interne

2.571.50

2.475.50

96,00

550112

Investiții ale agcnlilor economici cu

capital de stat

2.538.00

2.475,50

62.50

550118

Alte transferuri curente interne

33,50

33,50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

5.507,94

3.507,94

2.000,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

5.507,94

3.507,94

2.000,00

560303

Cheltuieli neeligibile

5.507,94

3.507,94

2000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.414.85

2.414,8$

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.414.85

2.414,85

710)

Active fixe

2 414,85

2.414,85

710101

Construcții

2.400,00

2.400,00

710130

Alte active fixe

14,85

14,85

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1 000,00

81

TITLUL .XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000.00

1.000,00

1.000.00

1 000,00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000.00

I.O00.00

l 000,00

1000.00

t.000.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4000,00

1.000.00

1.000,00

1.000.00

1.000.00

810206

Energie termica

4.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000.00

20.506.tHl

21.532.(81

22.609.00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

11.664,49

8.398.29

1.170,20

2.096,00

8402

TRANSPORTURI

42.688.25

19.250.27

6.797.90

12.911.58

3.728,50

18.066,00

18.969,00

19.918.00

01

CHELTUIELI CURENTE

22.819,90

8.122,33

6.800,07

4.169,00

3.728,50

18.066,00

18.969,00

19.918,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

300,00

177,50

162.00

44,50

1 342,00

1.407,00

1.478.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

295,00

159,00

158,00

40,50

100101

Salam de baza

572,50

272,00

138,00

138,00

24,50

100106

Alte sporuri

11,00

4.00

3,00

3,00

1,00

100115

Drepturi de delegate

13,00

5,00

4,00

3,00

1.00

100117

indemnizații de hrana

39,00

10,00

9,00

10,00

10,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

17,00

4,00

5,00

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariile in natura

14,50

14,50

100206

Vouehere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

17.00

5,00

4,00

4,00

4.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22 110,90

7.815.33

6.615.57

4.000.00

3.680.00

16.318.W-

17.135.00

|7 992.00

2001

Bunuri si servicii

1 133.40

941.00

192.40

20010!

Furnituri de birou

2,00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

0,50

0.50

200103

încălzit. iluminat si forța niotnca

80.00

40.00

40.00

200)04

Apa, canat si salubritate

6.40

5,00

1,40

200105

Carburanți si lubrifiant!

357.50

357.50

200106

Piese de schimb

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

430.00

330,00

100,00

2002

Reparații curente

20.850,00

6.750,00

6.420,00

4.000,00

3.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0,10

2OO4OI

Medicamente

0,10

0,10

2006

Deplasări, detasnri, transferuri

1,00

1,00

200601

Deplasați interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

1.00

2014

Protecția muncii

11.00

10.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

114.40

112.23

2.17

203003

Pnme de asigurare non-viala

28.00

28.00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

86.40

84.23

2,17

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

383.00

402.00

422.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7.00

7.00

7,00

4.00

23.00

25.00

26,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 201$

Prevederi trimestriale buget 2019

F.U. miri 102»

Eafimari 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Teun 1

Trim.ll

Trira.lH

TrittklV

A

B

l<H4+5+»

1

3

4

5

»

7

»

$

ncMcKtrn*

25,00

7,(M>

7.00

7,«i

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.871,75

11.129,17

L74Î38

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIARE

19.1171,7$

IU». 17

8 7423*

Ml

Active fixe

19.171,75

ILIWJ7

8 742.58

7I0MH

Conțlnxlii

17 510.51

I78T.0J

1742.51

7IGI3O

Alic oclîvț fixe

1341,74

LÎ4U4

ti

Pini cfccuiaic w ontî precedent! n

Ttcvpetxe in anul curent

-3,40

•1.23

•tu

8$

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

Att

-117

asot

Plan cfcwuatt in »» precedau» si

recuperate in mul cucui

-3.4D

-3.23

-2.17

nsorfii

Plitti efectuate m ani prccedenb ii

rccupctakt M Mul curent k icctigne»

de funcționare a tagchdut kcal

•3,40

■1.23

-2.17

K4O?lB

Traniportnjuw

40.87IJ5

H 029.17

6420,00

12.742JP

15 130,00

15.886,00

16,(41.00

840*0303

Suan

40.171,75

[X 029,17

6420.00

1Z742JI

3.680,00

15 110.00

L5.886.0O

16.681.00

840251»

Allf chclloidi indomeniol iraruporturitor

1 816.30

1.221.10

377.90

J69.W

48.50

29J6.DO

3.0X3,00

3137.00

WU2

EXCEDENT/DEFîCJT

EXCEDbNT/PEFiCIT

•33.192,28

•47,3)2,46

•24 435.O9

1.567.10

37.188.17

y \ '■   * iQr * \

PREȘEDINTE D^ȘEDINȚĂ ftOINADRAGOMlR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 267 DIN 31.07.2019


JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data: 01/08/2019 Tit:         pag:    1 -miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJl

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURJ-BUGET LOCAL

269.563,22

79.045,9?

65.842,20

56.828,53

67.846,52

000202

1 VENITURI CURENTE

269.559,22

79.041,97

65.842,20

56.828.53

67.846,52

000302

A VENITURI FISCALE

223.818.0!

78.469,76

50.065X0

46.228.52

49.054.73

000402

AI IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558,86

32.634.C0

32.484.00

32.441,89

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de Ea persoane fizice

130.118,75

32.558,86

32 634.C0

32,484,00

32.441.89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203,75

329,86

405,00

255,00

213,89

0302 U

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

1.203,75

329,86

405.00

255,00

213,89

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.915,00

32.229,00

32.229.00

32.229.00

32.228,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

128.915,00

32.229,00

32.229,00

32.229,00

32.228,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

55.949,34

24.360,50

11.548.00

6.937.00

13.103,84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55.949,34

24.360,50

11.548,00

6.937.00

13.103,84

070201

Impozit si taxa pe clădiri

43.799.34

19.807,50

7 750,00

5.167,00

11.074.84

070202

Impozit si taxa pe teren

7.529,00

3.227,00

2.251,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.396,00

689,00

804,00

459.00

444,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

2.225,00

637,00

743,00

425,00

420,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

36.899,92

20.700,40

5 883,00

6.807,52

3.509,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

17.403,50

14.041,00

l 304.00

1.029.00

1.029.50

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15.721,50

13.606,00

897,00

609,00

609,50

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1 682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

751,00

118,00

524,00

61,00

48,00

150201

Impozit pe spectacole

489,00

52,00

382,00

30,00

25,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

262,00

66,00

142,00

31,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

18.736,02

6.532,00

4.055,00

5.717,52

2.431,50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6.100,00

3.502,00

5.263,02

2.235,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454,50

196,50

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850,00

180250

Alte impozite si taxe

850,00

850,00

290002

C. Venituri nefiscale

45.741,21

572,21

15.777,20

10.600,01

18.791,79

300002

CI. Venituri din proprietate

12.311,00

3 515,00

3 619,00

3.650,00

1.527,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

12 311,00

3.515,00

3.619,00

3.650,00

1.527,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200,00

200,00

100,00

300205

Veni:uri din concesiuni si închirieri

9.916,00

3.250,00

2.989.00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.880,00

250,00

430,00

950,00

250,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

33.430,21

-2.942,79

12.158,20

6.950,01

17.264,79

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.216,00

2.189.00

2.669,00

2.193,00

2.165,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1.900,00

2.368,00

2.017,00

2.030,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

440,00

132,00

154,00

88,00

66,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70,00

40,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

391,00

117,00

137,00

78,00

59,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

7.632,00

2.255,00

2.563,00

1.464,00

1.350,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289,00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.343,00

1.550,00

1.873,00

1.070,00

850,00

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13.714,79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6.100,20

2.500,00

2.122,00

360250

Alte venituri

13 637,79

545,00

750,00

750,00

11.592,79

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19.496,78

-19.496,79

0,01

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-28.239,36

-19.496,79

-8.742,57

370250

Alte transferuri voluntare

8.742,58

8.742,58

410002

IV. Subvenții

4,00

4,00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

4,00

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

270.883.22

94.686,15

90.277,29

55.261,43

30.658,35

01

CHELTUIELI CURENTE

247.096,05

87.581,82

84.420,44

49.336,24

25.757,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.521,95

16.278,55

21.214,15

18.221,60

10.807,65

1001

Cheltuieli salariale in bani

63.049,70

15.909,05

18.836,00

17.822,80

10.481,85

100101

Salarii de baza

55.850,15

14.307,95

16.727,40

15.812,20

9.002,60

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

161,00

58,00

51,00

33,00

19,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umtatii

414,00

97,00

115,00

115,00

87,00

1001)3

Drepturi de delegare

60,10

29,10

16,00

13,00

2,00

100117

Indemnizații de hrana

5.049,45

955,00

1.494,60

1.463,60

1.136,25

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.065,00

344,00

312,00

274,00

135,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.976,45

1.951,45

25,00

100206

Vouchere de vacanta

1.976,45

1.951,45

25,00

1003

Contribuții

1.495,80

369,50

426,70

373,80

325,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.495,80

369,50

426,70

373,80

325,80

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.499,20

42.533,45

37.984,40

13.089,45

7.891,90

2001

Bunuri si servicii

50.808,22

26.776,32

16.786,82

5.072,64

2.172,44

200101

Furnituri de birou

682.11

201,35

343,54

114,62

22,60

200102

Materiale pentru curățenie

521,50

84,00

221,10

138,40

78,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.715,54

9.986,94

5 526,10

1.232,10

970,40

200104

Apa, canal si salubritate

4.325,82

2.280,71

794,84

971,37

278,90

200105

Carburanți si lubrifiant)

1.710,50

816,50

329,00

256,00

309,00

200106

Piese de schimb

400,50

178,70

131,30

70,50

20,00

200107

Transport

160,20

48,20

62,00

27,10

22,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.513,55

569,50

637,55

227,65

78,85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.208,30

427,89

387,31

205,10

188,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

22.570,20

12.182,53

8 354,08

1.829,80

203,79

2002

Reparații curente

27.972,16

8.231,46

11 390,57

4.457,13

3.893,00

2003

Hrana

538,56

130,00

157,56

111,00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

517,56

109,00

157,56

111,00

140,00

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

160,60

144,80

7.60

4,10

4,10

200401

Medicamente

23,00

18,70

2,10

MO

MO

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

24,60

26,10

-1,50

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.743,05

653,80

2 922,10

86,80

80,35

200501

Uniforme si echipament

11,00

7,50

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.732,05

653,80

2 914,60

84,30

79,35

2006

Deplasări, detasari, transferări

127,80

44,60

29,00

50,10

4,10

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

119,20

36,60

28,40

50,10

4,10

200602

Deplasări in străinătate

8,60

8,00

0,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,0-3

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

44,50

19,50

13,53

10,00

1,50

2012

Consultanta si expertiza

654,00

282,00

232,59

139,50

2013

Pregătire profesionala

207,63

32,70

155,59

13.33

6.10

2014

Protecția muncii

109,60

53,90

34,73

11,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.085,05

2.469,04

2.606,69

1.761,90

1.247,51

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

70,00

65,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

8.913.63

3.569,33

3.640,95

1.370,95

332,40

203001

Reclama si publicitate

1.350,00

203,50

322,50

824,00

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

277,50

175,50

13,00

79,00

10,00

203004

Chirii

436,50

152,50

111,00

110,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.848,13

3.036,33

3.194,45

357,45

259,90

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.807,00

9.482,40

9.586,40

9.908,30

3.829,90

5101

Transferuri curente

32.807,00

9.482,40

9.586,40

9.908,30

3.829,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.717,00

7.015,30

7.327,90

8.543,90

3.829,90

510103

Acțiuni de sanatate

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.364,40

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.810,56

5.371,30

3.524,17

1.495,09

420,00

5501

A Transferuri interne

10.810,56

5.371,30

3.524,17

1.495,09

420,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

9.128,56

4.936,30

3.117,17

1.075,09

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.053,14

8.240,52

6 122,62

4.302,00

388,00

5702

Ajutoare sociale

19.053,14

8.240,52

6 122,62

4.302,00

388,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.539,40

5.740,40

6 109,00

4.302,00

388,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2.500,12

0,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.966,60

3 071,50

3 664,20

49.40

181,50

5901

Burse

2.995,27

66,90

2 912,09

16,28

5911

Asociam si fundații

2.290,00

2.180,00

370,00

-260,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

112,03

13,20

75,61

23,22

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.069,30

311,40

306,50

269,90

181,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

8101

Rambursau de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursau de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

8102

Rambursau de credite interne

23.801,60

7 000,00

5 950,40

5.950,40

4.900,80

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publice interne locale

23.801,60

7 000,00

5.950,40

5.950,40

4.900,80

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-301,93

-183,17

-93,55

-25,21

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-301,93

-183,17

-93,55

-25,21

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-301,93

-183,17

-93,55

-25,21

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-301,93

-183,17

-93,55

-25,21

510002

Partea La Servicii publice generale

57.939,90

17.700,90

15.285,65

14.373,40

10.579,95

5102

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

42.226,90

12.674,90

11.339,90

10.667,30

7.544,80

01

CHELTUIELI CURENTE

22.458,76

6.687,47

6.410,39

5.716,90

3.644,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.000,00

4.009,00

4.366,00

4.093,00

3.532,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

15.370,00

3 921,00

4.004,00

4.003,00

3.442,00

100101

Salarii de baza

13.910,00

3 590,00

3.600,00

3.600,00

3.120,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

97,00

115,00

115,00

87,00

100113

Drepturi de delegare

36,00

14,00

11,00

10,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

674,00

120,00

188,00

188,00

178,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

336,00

100,00

90,00

90,00

56,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

272,00

272,00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

358,00

88,00

90,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

358,00

88,00

90,00

90,00

90,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.292,76

2.636,47

2.002,39

1.581,90

72,00

2001

Bunuri si servicii

3 136,27

1 572,87

1.066,59

491,90

5,00

200101

Furnituri de birou

386,00

150,00

186,0-9

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,0-9

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

237,00

200,00

37,0-9

200104

Apa, canal si salubritate

24,00

15,00

9,0-9

200106

Piese de schimb

175,00

100,00

55,0-9

20,00

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

310,00

310,00

60,00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

9,00

5,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.562,87

762,87

450,00

350,00

2002

Reparații curente

50,00

30,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

60,00

50,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

20,00

15,00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

25,00

15,00

10,00

2014

Protecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

2.326,49

693,60

636,89

934,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

1 345,00

200,00

321,00

824,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

549,49

343,60

205,89

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6.000,00

4 950,40

4.950,40

3.900,80

8102

Rambursări de credite interne

19.801,60

6.000,00

4 950,40

4.950,40

3.900,80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.801,60

6.000,00

4 950,40

4.950,40

3.900,80

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,46

-12,57

-20,89

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,46

-12,57

-20,89

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,46

-12,57

-20,89

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33,46

-12,57

-20,89

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6 145,40

2.296,90

I 616,25

1.435,70

796,55

01

CHELTUIELI CURENTE

6 157,55

2.307,57

1 617,73

1.435,70

796,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 058,00

736,50

845,85

757,60

718,05

1001

Cheltuieli sal ari ale in bani

2.927,05

720,00

761,00

742,80

703,25

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

2.727,25

684,00

706,40

676,20

660,65

100113

Drepturi de delegare

4,00

4,00

100117

Indemnizații de hrana

157,80

22,00

46,60

46,60

42,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

38,00

10,00

8,00

20,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

68,15

68,15

100206

Vouchere de vacanta

68,15

68,15

1003

Contribuții

62,80

16,50

16,70

14,80

14,80

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

62,80

16,50

16,70

14,80

14,80

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.413,55

982,07

242,88

119,10

69,50

2001

Bunuri si servicii

440,17

222,27

124,80

51,60

41,50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

121,87

80,97

20,30

10,30

10,30

200104

Apa, canal si salubritate

41,20

20,30

10,30

5,30

5,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13,00

2,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

10,50

5,50

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

50,00

19,00

14,00

12,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

38,50

15,00

9,00

7,00

7,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

100,60

43,00

46,20

6,00

5,40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trhn.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199,50

187,50

11,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

199,50

187,50

11,50

0,50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

14,10

9,00

1,60

3,00

0,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10,50

6,00

1,00

3,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3.00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

709,98

517,50

102,48

62,50

27,50

203001

Reclama si publicitate

2,50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

698,48

510,00

101,43

60,00

27,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.650,00

580,00

520,00

550,00

5501

A. Transferuri interne

1.650,00

580,00

520,00

550,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.650,00

580,00

520,00

550,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

nemcadrate

36,00

9,00

9,09

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,15

-10,67

-1,48

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-12,15

-10,67

-1,48

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,15

-10,67

-1,48

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-12,15

-10,67

-1,48

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238,60

01

CHELTUIELI CURENTE

9 567,60

2.729,10

2329,50

2.270,40

2.238,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

130,00

125,00

5,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65,00

5,0-9

30

TITLUL HI DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

600002

Partea 11-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

13.521,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.807,40

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

13.521,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.807,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13.521,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.807,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249,00

65,00

64,00

64,00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

59,0-0

58,00

49,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

4.00

4,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

1,00

2,00

3,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

6,00

6,00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

257,00

118,30

70,10

53,10

15,50

2001

Bunuri si servicii

82,00

51,00

18,00

7,00

6,00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

10,00

5,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0,60

0,10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,20

8,20

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

10,20

8,20

1,00

1,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

51

TITL JL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000,00

3 362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

5101

Transferuri curente

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

650002

Partea Ul-a Cheltuieli social-culturale

124.253,02

44.149,15

44.634,44

26.114,03

9.355,40

6502

INVATAMANT

29.977,22

8.458,65

15.456,44

3.563,98

2.498,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

29.993,44

8.474.87

15.456,44

3.563,98

2.498,15

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

24.102,42

7.913,55

11.408,24

2.802,48

1.978,15

2001

Bunuri si servicii

14.382,69

6.958,86

4.533,67

1.585,22

1.304,94

200101

Furnituri de birou

82,75

5,85

47,30

19,00

10,60

200102

Materiale pentru curățenie

293,50

10,00

138,10

94,40

51,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

10.696,80

6.124,10

3.045,50

659,10

868,10

200104

Apa, canal si salubritate

1.313,62

349,31

461.14

334,57

168,60

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

95,30

16,20

43,00

16,20

19,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

381,25

98,20

125,05

109,15

48,85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

182,89

45,89

65,90

45,60

25,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.335,78

309,31

606,88

307,20

112,39

2002

Reparații curente

4.012,55

98,85

3 499,5’

404,13

10,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.692,40

78,60

2.459,10

95,60

59,10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6,00

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.682,90

78,60

2.453,10

93,10

58,10

2006

Deplasări, detasari, transferări

55,80

4,70

7,40

40,10

3,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

55,80

4,70

7,40

40,10

3,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

documentare

5,00

1,00

2,50

1,50

2013

Pregătire profesionala

90,43

75,00

10,33

5,10

2014

Protecția muncii

10,70

9,70

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local» in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.828,05

769,04

806,60

661.90

590,51

2030

Alte cheltuieli

20,40

1,50

12,70

3,20

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,40

1,50

12,70

3,20

3,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.698,22

451,22

407,00

420,00

420,00

5501

A. Transferuri interne

1.698,22

451,22

407,00

420,00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30,00

640,00

302,00

100,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.107,30

80,10

2.987,70

39,50

5901

Burse

2.995,27

66,90

2.912,09

16,28

5922

Acțiuni cu caracter stnntific si

sociocultural

112,03

13,20

75,61

23,22

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT] SI RECUPERATE IN ANUL

-16,22

-16,22

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16,22

-16,22

6602

SANATATE

6,090,00

2.467,10

2.258,50

1.364,40

Oi

CHELTUIELI CURENTE

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.364,40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.364,40

5101

Transferuri curente

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.364,40

510103

Acțiuni de sanatate

6.090,00

2 467,10

2.258,50

1.364,40

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

30.263,30

14 888,00

6.891,90

6.456,65

2.026,75

01

CHELTUIELI CURENTE

30.283,43

14 896,61

6.903,42

6.456,65

2.026,75

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.930,00

1 000,00

1.156,00

1.016.00

758,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.712,00

980,00

991,00

991,00

750,00

100101

Salam de baza

3.231,00

852,00

845,00

845,00

689,00

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330,00

90,00

95,00

95,00

50,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

142,00

32,00

50,00

50,00

10,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

140,00

140,00

100206

Vouchere de vacanta

140,00

140,00

1003

Contribuții

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.240,83

7.666,31

2.037,52

387,75

149,25

2001

Bunuri si servicii

7.007,10

5.760.10

847,00

257,00

143.00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25,00

13.00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.285,00

753,00

398,30

118,70

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

525,10

140,10

152,00

142,00

91.00

200105

Carburanți si lubrifianti

54,00

84,00

15,00

-50,00

5,00

200106

Piese de schimb

73,00

23,00

45,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

16,00

10,00

2,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.956,00

4.705,00

204,70

26,30

20,00

2002

Reparații curente

800,61

300,61

550,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectând

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

259,25

191,00

56,00

6,00

6,25

200530

Alte obiecte de inventar

259,25

191,00

56,00

6,00

6,25

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

50,00

10,00

40,00

2014

Protecția muncn

24,00

21,00

3,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

1.997,27

1.281,00

541,52

174,75

203003

Prime de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.996,27

1.280,00

541,52

174,75

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.717,00

3.653,30

3.682,90

5.285,90

1.094,90

5101

Transferuri curente

13.717,00

3 653,30

3.682,90

5.285,90

1.094,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.717,00

3 653,30

3 682,90

5.285,90

1.094,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.395,60

2 577,00

27,00

-233,00

24,60

5911

Asociații si fundații

1.790,00

2 050,00

-260,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-20.13

-8,61

-11,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-20,13

-8,61

-11,52

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-20,13

-8,61

-11,52

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-20,13

-8,61

-11,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

57.922,50

18.335,40

20.027,60

14.729,00

4.830,50

01

CHELTUIELI CURENTE

58.061,56

18.405,55

20.071,30

14.754,21

4.830,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.166,95

7.415,95

11.101,50

9.126,00

3.523,50

1001

Cheltuieli salariale in bani

29.387,45

7.237,95

9.847,00

8.933,00

3.369,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

25.788,80

6.460,95

8 773,00

7.905,00

2.649,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,09

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72,00

15,00

23,09

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2.791,65

509,00

851.00

849,00

582,65

100130

Alte drepturi salariate m bani

284,00

134,00

80,00

50,00

20,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.070,50

1.045,50

25,00

100206

Vouchere de vacanta

1.070,50

1.045,50

25,00

1003

Contribuții

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.863,03

2.442,50

2 953,91

1.494,62

972,00

2001

Bunuri si servicii

1.830,07

614,80

844,65

233,62

137,00

200101

Furnituri de birou

109,86

5,00

59,2^

39,62

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

46,50

24,50

15,00

7,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

769,50

333,50

335,00

49,00

52,00

200104

Apa, canal si salubritate

234,00

105,00

1)5,00

8,00

6,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

14,00

11,00

2,00

1,00

200106

Piese de schimb

6,50

6,50

200107

Transport

25,00

7,00

8,00

7,00

3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

358,80

115,80

181,00

41,00

21,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa)

47,91

10,50

17,41

10,00

10,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

218,00

38,00

87,00

62,00

31,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

70,00

31,00

21,00

18,00

2003

Hrana

517,56

109,00

157,56

111,00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

517,56

109,00

157,56

111,00

140,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18,00

10,00

4,00

4,00

200401

Medicamente

4,00

2,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

200404

Dezinfectanti

13,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

77,50

44,50

18,00

15,00

200501

Uniforme si echipament

1,50

1,50

200530

Alte obiecte de inventar

76,00

43,00

18,00

15,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

6,00

3,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

14.00

11,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

11,00

1,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1.700,00

1 800,00

1.100,00

657,00

2030

Alte cheltuieli

52,20

15,00

37,20

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50,20

15,00

35,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

60,84

40,08

14,17

6,59

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A Transferuri interne

60,84

40,08

14,17

6,59

550118

Alte transferuri curente interne

60,84

40,08

14,17

6,59

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17.967,64

8.210,52

5.469,12

4.000,00

288,00

5702

Ajutoare sociale

17.967,64

8.210,52

5.469,12

4.000,00

288,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15.467,40

5.710,40

5.469,00

4.000,00

288,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2.500,12

0,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.003,10

296,50

532,60

127,00

47,00

5911

Asociații si fundații

500,00

130,00

370,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

503,10

166,50

162,60

127,00

47,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-139,06

-70,15

-43,70

-25,21

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-139,06

-70,15

-43,70

-25,21

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-139,06

-70,15

-43,70

-25,21

850101

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-139,06

-70,15

-43,70

-25,21

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu st ape

47.148,50

20.166,80

17.601,10

6.193,50

3.187,10

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.834,50

4.567,80

4.225,60

2.016,50

1.024,60

01

CHELTUIELI CURENTE

11.888,65

4.619,02

4.228,53

2.016,50

1.024,60

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 642,00

925,10

1 096,30

976,00

644,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634,60

100101

Salam de baza

3.102,60

820,00

871,00

855,00

556,60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3,10

1,00

100117

Indemnizații de hrana

252,00

50,00

68,00

68,00

66,00