Hotărârea nr. 266/2019

Hotărârea nr. 266 din 28.06.2019 privind modificarea HCL nr. 154/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

HOTĂRÂREA NR. 266 din 28.06.2019

privind modificarea HCL nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 30401/ 26.06.2019 prin care solicită modificarea HCL nr. 154/ 2019; -Referatul comun nr. 30401/ 26.06.2019 al Direcției de Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 154/ 2019; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6713/ 27.06.2019;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6714 din 27.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1111/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1112/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1113/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Prevederile art. 59 (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 154/ 2019 în sensul înlocuirii Anexei nr. 5 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 154/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea'Ratrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5 Prin grija'-Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectuhii - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Ljr ' te 1 -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

DOINA DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQVIX2I<^
ANEXA LA HCL NR. 266 DIN 28.06.2019SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU---LES 1kV proiectata(L=90 m, S=36 mp)Proiectat


Desenat


Verificat


Sef proiect


Director


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135

................................ .........

v


IMG. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Livint Constantin


ING. Livint Constantin


Scara:


1:1000


Data


01.2019


Format:


iVncf’.ciar.

S.C. £>/:£(;. 1Z-GA7P 5. !.


Plan de situație


A3<420x297) mp


Proiect nr.s 13

Din:

03.2019


Faza:

CU


Planșa: