Hotărârea nr. 264/2019

Hotărârea nr. 264 din 28.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, STR. OITUZ NR.74, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A. BACĂU

HOTĂRÂREA NR. 264 din 28.06.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit

pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII BIROURI SI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA CI, STR. OITUZ, NR. 74 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A. BACAU

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 29464/12.06.2019 a S.C. COMCEREAL S.A. - prin împuternicit Racoveanu Adrian -prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 728/13.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate nr. 1364/07.02.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 4889/05.05.2019 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 6452/19.06.2019; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 6453/19.06.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr.6454/19.06.2019; -Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.6455/19.06.2019;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr.6456/19.06.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1107/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1108/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 35/31.01.2018 si Declarația autentificata sub nr. 554/28.02.2019 la Societatea Profesionala Notariala « Dominium Lex » ;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 17 din 18.01.2019;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002048918/10.12.2018 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. -Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil nr. 2418/12.12.2017 al SC THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, valabil si pentru 2018 - 2019 ;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211401838/07.12.2018 ;

-Avizul condiționat cu nr. 861/09.01.2019 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Bacau;

-Avizul favorabil cu nr. 8746/04.12.2018 emis de S.C. SOMA S.R.L. Bacau ;

-Adresa nr. 1802146/04.03.2019 emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta «Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau - Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din mediu cunr. 2932/28.03.2019 ;

-Adresa cu nr. 14905/03.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Avizul favorabil nr. 67.441/01.02.2019 al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier ;

-Studiul geotehnic întocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. si Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului, cu nr. 746/22.12.2018 ;

-Procesul-Verbal de Recepție 769/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 24.04.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. Art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32, alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “h” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII BIROURI SI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA CI, STR. OITUZ, NR. 74, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr.l - Planșa U 2 - si nr. 2 - Planșa U 5 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

  • - funcțiuni predominante: locuințe colective si birouri;

  • - S total teren = 1.054,00 m.p., din care S = 766,00 m.p. cu nr. cadastral 79467 proprietatea S.C. COMCEREAL S.A. si S = 288,00 m.p. teren proprietatea Municipiului Bacau; S construita propusa = 550,00 m.p. ; S desfasurata propusa = 2.500,00 m.p. (S + P + 1 +2 + 3+4);

  • - Regim de inaltime propus : P + 3 - 4 Parțial ; H max. = 17,50 m;

  • - POT maxim = 75 % ;

  • - CUT maxim = 3,3;

  • - retrageri minime față de limitele laterale = 0,60 m pe latura de Sud-Vest (conform acordului de vecinătate dat de Posta Romana) si 1,00 m la parter pe latura de Nord-Est (aliniament la drumul de acces domeniul public) si etajele superioare la limita proprietății;

  • - retrageri minime față de limitele posterioare = 1,00 m pe latura de Nord-Vest si 4,00 m de la aliniament (str. Oituz).

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la

Instituția Prefectului- Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

• ISA.'


PREȘED^TE DE ȘEDINȚĂ

LIMITA PROPRIETATE INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

47

564428.945

645749.232

47

564428.945

645749.232

48

564416.289

645740.371

49

564420.823

645734.667

50

564426.137

645727.325

51

564447.207

645698.495

52

564448.467

645699.225

53

564447.994

645699.879

53

564447.994

645699.879

54

564452.603

645703.171

55

564451.942

645704.096

56

564457.583

645708.158

57

564458.275

645708.706

S=766mp


aoWÂMl'A

TajLETul bftcA'J comsiljul local


/VMsxA- «2 -2.


bftcAU


uv HCL. 2G6 Mm g.Z.ot'zoidLIMITA PROPRIETATE INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

47

564428.945

645749.232

47

564428.945

645749.232

48

564416.289

645740.371

49

564420.823

645734.667

50

564426.137

645727.325

51

564447.207

645698.495

52

564448.467

645699.225

53

564447.994

645699.879

53

564447.994

645699.879

54

564452.603

645703.171

55

564451.942

645704.096

56

564457.583

645708.158

57

564458.275

645708.706

S=766mp


b

fi

^1NEL EXIM 5R4X&0 9001 2000. SM EN ISO 14001 2X6

\ \MOHSAS1W01:2M>

W —-X’VAKM /1397/ 1993

. A |x4r{tlY,4fVN*BIU'M'3,Ba€4U'MM$*,,UnwnU Al Arl***- fA»)w’om. «ome moum>mu ii

i                            ro.       vwwMxImre

KJUHUI

S.C. COMCEREAL S.A.

Br Catea       nr M CMU2 Mcar Jud Bac ar

CV KS5M4. MO01/19M

m VMWiW 107M12445J | 0234524*22. TAX *234524045 come ar MfcK aMțy atwo corn

«b- Acar Mkoo»4>*c aa.ro

—‘---tfjWE

«MATURA

PUZ IMOBIL DE BIROURI SI LOCUINȚE

15/2017

DIRECTOR

Arh. CONSTANTIN AMAIEI

PfiGtKUT

Arh. MIHAI MAICA

DESENAT*

Arh. ANA BILU

str Oituz nr. 74

PUZ

K

I ILIAjiXt BARGLI B i p o u oie.i □ r- li i f e c I u p o

Atee/ wiwuumnh.&a , , cf.»oom bacav cuiroiom?3io

ILUSTRARE URBANISTICA

TI" TCT

U5.

M I a

5EFPftCXCT uskan.x     | Arh. LILIANA DARGU       |

r‘ FEB. 201»     ’