Hotărârea nr. 263/2019

Hotărârea nr. 263 din 28.06.2019 privind finanțarea proiectului ”Costești - 445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016.

y amanta
HOTĂRÂREA NR. 263 din 28.06.2019

privind finanțarea proiectului ”Costești - 445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Decizia Consiliului Sătesc Costești, Raionul Ialoveni nr. 4/ 23 din 27 iulie prin care aprobă înaintarea proiectului ”Coștești - 445 de ani de tradiții românești” către Municipiul Bacău și cofinanțarea în valoare de 13.500 lei;

-Adresa nr. 386/ 2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30237/ 25.06.2019 înaintată de Primăria Costești, Raionul Ialoveni prin care solicită finanțare pentru proiectul ”Coștești - 445 de ani de tradiții românești”;

-Referatul nr. 6665/ 25.06.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune finanțarea proiectului "Costești - 445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6666/ 25.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6661125.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1100/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr, 1101/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1102/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 35A1 lit. ”c” din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 1 și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Procedura de Finanțare din 7 august 2014 a proiectelor propuse de către autoritatile administrației publice locale din Republica Moldova, in baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritatile administrației publice locale din Romania, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale Si Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice ;

-Prevederile HCL nr. 174/ 2016 privind încheierea unui acord de cooperare între Municipiul Bacău, județul Bacău din România și satul Costești, raionul Ialoveni din Republica Moldova ;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « e » și alin. (7) lit. « c » și art.45(2) lit. « a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă finanțarea proiectului ” Costești - 445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei în vederea finanțării proiectului prezentat la art. 1, sumă ce se reflecta la titlul VII "Alte transferuri", cod indicator 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate".

ART. 3. Părțile implicate în proiect au următoarele responsabilități :

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

 • 5. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 6. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului în termen de maximum 6 luni de la această dată;

 • 7. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului prevăzut în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

ART. 4. Se aprobă Acordul - Cadru de finanțare a proiectului ” Costești - 445 de ani de tradiții românești”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Primăriei Satului Costești, raionul Ialoveni.

ART. 7. Prin, g-rijp Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 263 DIN 28.06.2019

PROIECTUL ” COSTEȘTI - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMANEȘTI” PROPUS DE SATUL COSTEȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA, IN BAZA ACORDULUI DE COOPERARE APROBAT PRIN HCL NR. 174/ 2016


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

/ DOINA DRAGOMIR ’ (

V ....

x ■' 7

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECTUL

1, DESCRIERE

LI 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMANEȘTI

 • 1.2 Localizare

COMUNA COSTEȘTI, RAIONUL IALOVENI, REPUBLICA MOLDOVA localttate(ăți), regiune, zona.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Piuautatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitata dc la Autoritatea

  Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  63 500 LEI

  50 000

  S0%

1.4 Rezumat

Durata proiectului

4 luni

Scopul proiectului

Proiectul își propune în cadru formal de colaborare dintre instituțiile din România și Republica Moldova, să faciliteze tendința de a moderniza mentalitatea, relațiile social-economice. tehnologiile de producție, atitudinea față de mediul ambient., cât și schimbul de idei, experiențe și bune practici intre factorii de decizie, prin finanțarea tipăririi unei monografii a satului Costești raionul Ialoveni din Republica Moldova și prezentarea rezultatelor cercetărilor monografice în două conferințe publice. Produsul obținut va reprezenta o caile de vizită pentru cei peste 10 907 locuitori ai localității Costești și promovat în rândul celor peste 150 dc cadre didactice, funcționari publici din localitate cât și în rândul oaspețior și turiștilor localității.

Obiectivele proiectului

> -o A iM         Isji

OI-Promovarea unei pedagogii inovați ve. care dinamizează și modernizează    parcursurile     pedagogice     tradiționale,

transformând atitudinea față de învățare în satul Costești pe parcursul a 6 luni de zile;

O2“îmbunuătățirea relațiilor social-culturale a celor două localități prin asigurarea accesului liber la informație și cultură a tinerilor și a mcmbrîor comunității locale și crearea unui mediu pozitiv de cooperare pe termen lung între comunitățile din cele două localități

2

prin editarea și publicarea monogrfiei satului Costești, raionul laloveni.;

03-însușirea tehnicilor de informare și comunicare în educație prin dezvoltarea unei serii de competențe-cheie, precum: competențe de utilizare a instrumentelor TIC, creativitatea, gândirea critică, capacitatea de adaptare, competențe de comunicare in relația cu elevii pornind de la aplicarea teoriei inteligențelor multiple.

Parteneri

Primăria Municipiului Bacău, Primăria Costești, Liceul Teoretic Costești, Liceul Teoretic „Olimp", Gimnaziul Costești, Școala de Muzică „Tilip Todirașcu” Costești (parteneri internaționali). Asociația Obștească Alternativa din Costești, Asociația Obștească Compasiune din Costești.

Grupul țintă1 /

Beneficiarii finali2

Grupul țintă este format din 25 cadre didactice de diferite specializări din instituțiile partenere, 10 bibliotecari, 10 funcționari publici, 5 jurnaliști de la diverse publicații din Romania și Republica Moldova. (40 din Republica Moldova și 10 profesori, jurnaliști și autorități locale din municipiu Bacău.)

Produsul obținut va reprezenta o carte de vizită pentru cei peste 10 907 locuitori ai localității Costești și promovat în rândul celor peste 150 de cadre didactice, funcționari publici din localitate cât și în rândul oaspetior și turiștilor localității.

1.5 Justificare

Una dintre marile provocări cu care se confruntă societatea secolului XXI este legată de adaptarea demersului de promovare socială si culturală la nevoile individuale și de grup, nevoi aflate în permanentă schimbare. Conștientizarea acestora și analizarea lor reprezintă o prioritate pentru cadrul didactic documentarist care dorește să se perfecționeze și să obțină rezultate optime în promovarea ideilor și cercetărilor sale.

Având în vedere faptul că locuitorii comunei Costești nu reprezintă o masă uniformă, ci un grup de individualități, considerăm ca punctul de plecare în strategia de cooperare îl reprezintă cunoașterea mai buna a istoriei localităților din Republica Moldova, astfel contribuind la tendința de moderniza mentalitatea, relațiile social-economice. tehnologiile dc producție, atitudinea față de ambient.

-'V-VA

VI         £ 'J/ Srupurj îțintă" su nt g rupu rile/entitățile csre vor fi vizate la nivelul scopul ui proie ctului.

XXbA '^'Beneficiarii finali1' sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma proiectului.

în anul 2016 între municipiu! Bacțmșâsatul Costești, raionul laloveni din Republica Moldova s-a încheiat un acord de cooperare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 1741/2016.

Ideea acestui proiect a luat naștere în urma întâlnirilor prilejuite de proiecte anterioare, de înfrățire a Municipiului Bacău cu obștii Costești din Republica Moldova, precum ., Profesorul secolului XXI - Schimb de experiență intre instituții .școlare din Bacău și instituții școlare din localitatea Costești, raionul lalovcss din Republica Moldova” . în cadrul acestora, profesori băcăuani și moldoveni dar și autorități locale din ambele lovcalități au identificat nevoia și și-au exprimat interesul de a perfecționa întocmirea unei monografii, care sa cuprindă toate studiile monografice, folclorice, istorice și sociologice ale comunei Costești și a le alinia la standardele și exigențele impuse de realitatea contemporană, aflată mtr-un ritm alert de transformare.

1.6 Descrierea activităților:

O2-unbunuătățirea relațiilor social-culturale a celor două localități prin asigurarea accesului liber la informație și cultură a tinerilor și a membrior comunității locale și crearea unui mediu pozitiv de cooperare pe termen lung între comunitățile din cele două localități prin editarea și publicarea inonogrfiei satului Costești, raionul laloveni;

Activitatea L Etapa online a cursului de formare Profesorul documentarist al secolului XYZ (42 orc).

Perioada: 17 iulie - 23 august 2019;

Participant!: 25 cadre didactice de diferite specializări din instituțiile partenere. 10 bibliotecari, 10 funcționari publici, 5 jurnaliști de la diverse publicații din Romarua și Republica Moldova.

Evenimentul va dura total 10 zile cu un program a cîte 4 ore pe zi, responsabil în coordonarea activității va fi Primăria Municipiului Bacău.


O3~însușirea tehnicilor de informare și comunicare în educație prin dezvoltarea unei serii de ctsupetențe-cheie, precum: competențe de utilizare a instrumentelor TIC, creativitatea, gândirea critică, capacitatea de adaptare, competențe de coinisucare in relația cu elevii pornind de la aplicarea teoriei inteligențelor multiple- Primăria Costești va pune (a dispoziția cursanților materialele necesare jsentru alcătuirea mapelor de curs, diplome de participare,


panouri promovare proiect, materiale consumabile necesare pentru realizarea materialelor de promovare.

Activitatea II. Publicarea Monografia localității Costești

Perioada: 01 august- 25 septembrie 2019:

Loc de desfășurare: editură orașul Chișinău;

Responsabili: Primăria Costești.

Descrierea: Vor fi editate și publicate 2000 de exemplare a monografiei satului Costești, autorul fiind Parascovia Carp, profesoară de istorie din localitate. Textul acestei monografii este elaborat și necesită a fi editat în cel mai scurt timp.

Ol-Promovarea unei pedagogii inovative, care dinamizează și modernizează parcursurile pedagogice tradiționale, transformând atitudinea față de învățare în satul Costești pe parcursul a 6 luni de zile

Activitatea III. 1. Conferință pe tema monografiei localității Costești, lansarea și prezentarea.

Perioada: septembrie 2019;

Participant!: cele 30 de persoane din grupul tintă.

Loc de desfășurare: Biblioteca localității Bacău

Evenimentul va dura în total 2 zile cu un program a cîte 8 ore pe zi, responsabil în coordonarea activității va fi Primăria satului Costești. Evenimentul va aduna personalități notorii de pe amblele maluri ale Prutului și va fi invitată massmedia națională în vederea promovării lansării la cel mai vizibil mod

Activitatea III.2. Conferință pe tema monografiei localității Costești. lansarea șl prezentarea

(8 ore).

Perioada: august 2019;

Participant!: cele 50 de persoane din grupul tintă.

Loc de desfășurare: Biblioteca localității Costești.

Evenimentul va dura în total 2 zile cu un program a cîte 8 ore pe zi, responsabil în coordonarea activității va fi Primăria satului Costești. Evenimentul va aduna personalități notorii de pe amblele

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul I

Semestrul 2

Activitatea

ian

feb

mai

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Responsabil

Activitatea I. Etapa online a cursului de formare Profesorul documentarist al secolului XXI

IfL-;.

Wjî.V-”

Primăria Municipiul

Bacău

Tudor Grigoriță

Activitatea II

Publicarea Monografia localității Costești

: ■■

Primărița Costești Tudor Grigoriță Natalia Petrea Zinaida Grigoriță

Activitatea III. 1 Conferința pc tema monografiei localității Costești. lansarea și prezentarea Activitatea 1II.2 Conferință pc tema monografiei localității Costești, lansarea și prezentarea

B

■Mv

Primăria Costești Tudo Grigoriță Natalia Petrea

Raportarea Proiectului

1

...

Primăria Costești

Zinaida Grigoriță

L8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

o

& o o

G


Primai- C'osmin Necula (Primăria Municipiului Bacău)

Primar Natali a Petrea (Primăria Costești, Republica Moldova)

Prof Svetlana Bortă (Director Liceul Teoretic Costești)

Prof. Maria Bivol (Director Liceul Teoreiic- „Olinip” Costești)

Prof. Lidia Bivol (Director Gimnaziul Costești)

Prof Gheorghe Matei (Director școala de muzică pentru copii „Fîlip Todirașcu" Costești)

Bortă Alexandra, consilier sătesc Costești

Benchea Marin Iulian, profesor Colegiul Național Vasile Alecsandri Bacău.

Dianallic Inspector de specialitate Primăria Bacău.

Tudor Grigoriță (Director al Casei de Cultură Costești)

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

  • 2.1.   Proceduri de evaluare;

Proiectul va fi evaluat prin numărul de participant! la activitățile proiectului, prin elaborarea și îndeplinirea listelor de participare, prin fotografii, asrticole media elaborate și distribuite publicului larg. Totodată proiectul va fi evaluat prin numărul de monografii tipărite și diseminate, impactul asupra publicului evaluat prin numărul de vizitator a știrilor publicare și cititorilor bibliotecii Publice Costești.

 • 2.2.    Beneficii:

  • 2.2.1. Situația grupurilor țintă/beneiiciarilor

Grupul ținta este format din 25 cadre didactice de diferite specializări din instituțiile partenere, 10 bibliotecari. 10 funcționari publici, 5 jurnaliști de la diverse publicații din Romania și Republica Moldova. (40 din Republica Moldova și 10 profesori, jurnaliști și autorități locale din municipiu Bacău,) Produsul obținut va reprezenta o carte de vizită pentru cei peste 10 907 locuitori ai localității Costești și promovat în rândul celor peste 150 de cadre didactice, funcționari publici din localitate cât și în rândul oaspețior și turiștilor localității.

 • 2.2.2. Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Primăria Costești va obține încă un proiect în portofoliu său și va spori capacitățile de coordonare și implementare a unul proiect internațional, cu implicarea resurselor umane din cadrul instituției.

23. Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

Primăria Costești deține partenerîale durabile cu mass-media locală și națională. Astfel la evenimentele de lansare televizunile și site-urile de știri cu impact național vor primi un comunicat de presă despre eveniment pentru a fi diseminat în toată țara. Deasemenea toate evenimentele din cadrul proiectului vor fi distribuite de către costcsti.md, alternafiva.org.md, ialovenionline.md, îalovnews.md, Clubul de Cetățenie Activă, ș.a.âTotodată Primăria va avea începînd din noiembrie un ziar trimestrial al satului, unde proiectul dat va avea dedicat o pagină exclusivă. Vor fi expediate articole informtive revistei ^'Literatură și Arta:!, ’Tropoțel și TropoțicaA ș.a.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).


■*?

f


 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Resurse materiale:

» Biblioteca Bacău

o Biblioteca pusă la dispoziție de instituțiile partenere din Coștești,

Republica Moldova, în vederea organizării unei conferințe si lansarea monografiei localității Costești.

«■ Calculatoare

o  Mape de prezentare

«   Diplome de participare

• Panouri ale proiectului create în fiecare instituție partenera*

Resurse financiare:

» Materialele necesare dentru alcătuirea mapelor de prezentare, diplome d? participare, panouri pmmovare proiect, materiale consumabile necesare pentru realizarea materialelor de promovare: 1500 lei

• Pe lângă aceste resurten pentru desfășurarea în condiții optime a activități;or prevăzute în proiect în,vederea atingerii obiectivelor propuse, este necesar să fk acoperite din resurse externe următoarele:

o Cheltuieli servicii nhoteliere in Bacău pentru cei 10 participanți dc-Republica Moldo'vape durata celor 2 zile de proiect în cadrul Activității 2 -200 lei / zi / persoana. Total: 200* 10*2-4000 lei

o Cheltuieli deplasare 10 persoane C o stești-Bacău-C oștești în cadrul Activității 2 (250 hn*2 lei)*2 = 1000 lei

o Cheltuieli deplasare 5 persoane Bacău-Costești-Bacău în cadrul Activității 3 — (250 km*2 lei) *2 = 1000 lei

o Cheltuieli servicii, hoteliere în Republica Moldova pentru 5 persoane în cadrul Activității 3: 2 zile (200 lei / zi / persoană). Total: 200*5*2 ~ 2000 lei

Cheltuieli publicare Monografia locali lății Costești:

Albnm monografic

coperta tare 3 mm


volum 300 pagini format 23 cm X 21 cm

Machetare, pregătire pentru tipărire

o 120 lei moldovenesti/circa 27 toni X tiraj 2000 exemplare = 54000 ROM


Cheliuieti/A ctivifate

Unitate

Nr.     De

Preț

Total

Contribuția

Suma solicitatS de la

mutați

unitate

RON

Primăriei

Primăria

ROM

Costești

Municipiului Bacău

Cheltuieli logistice (diplome, materiale de oficiu, mape, consumabile) per eveniment

eveniment

■■ 3

500

1500

500

1000

Cheltuieli de deplasare

Costești-BacSu-Costești,

tr-relur

km       £ 500

1;

1

2

1000

iooo

Cheltuieli cazare Bacău

persoane    10

f persoanei î zile

200

4000

4000

Cheltuieli de deplasare

Bacău-Costești-Bacău, tr-retur

km

-'500

{

2

1000

1000

Cheltuieli cazare Costești

persoane

, 5

: persoanei zile

200

2000

2000

Tipărirea Monografiei

unități

2000

27

54 000

10 000

44 000

Total:

J

63 500

13 500

50 000

IL SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Primăria Costcști

Statut juridic:

organizație guvernamentală

Cod fiscal:

1009601000108

Adresă oficială:

stn Ștefan cel Matei 15, MD-6813, s. Costești, r. laloveni, republica Moldova

Persoana de contact:

Natalia Petrea, primar

Telefon:

-1-373 69 836 602

Fax:

+373 268 51238

Adresa de e-maîl:

petrea natalia^vahoo.com

primcosîesti@yahoo.com

Web site;

www.coslesti.md

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

petrea natal iatalvahoo.com

 • 2, DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie safe localizata în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Primăria Costcști

Codul IBAN (opțional):

MD49 AGPKAO132123 A10680AD

Numele băncii:

BC Moldova Agroindbank S.A. filiala nr. 797, (AGRNMD2X)

Adresa băncii:

Orașul Ialoveni, Republica Moldova, slr. Alexandru cel Bun 33, filiala nr. 797

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

Grigoriță Zînaida

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

  • 4.1. Experiență în derularea nuor proiecte similare

Profesorul secolului XXI - Schimb de experiență între instituții școlare din Bacău și instituții școlare din localitatea Costești, raionul Ialoveni din Republica Moldova” . în cadrul acestora, profesori băcăuani și moldoveni dar și autorități locale din ambele Iove aii tați au identificat nevoia și și-au exprimat interesul de a perfecționa întocmirea unei monografii, care să cuprindă toate studiile monografice, folclorice, istorice și sociologice ale comunei Costești și a le alinia Ia standardele și exigențele impuse de realitatea contemporană, aflată într-un ritm alert de transformare.

Tot în 2017 a fost obținut și desfășurat proiectul "Sporirea transparenței și a guvernării locale prin participarea publicului în salul Costesti“nnanțat de Consiliul Europei și implementat de Clubul de Cetățenie Activă din satul Costești. care au amplasat boxe unde cetățenii participă anonim cu păreri, idei, sugestii, plîngeri ce ține activitatea administrației publice și a instituțiilor publice din localitate. Membrii Clubului sînt cetățeni activi din toate domeniile, vustele și ocupație, care doresc să îmbunătățească calitatea serviciilor publice. Costul proiectului 10090 curo.

Un alt proiect pornit în 2017 este “Construcția capitală a străzii Unirii din sectorul Furnicarul", care este dintr-un sector relativ nou în sat cu familii tinere care nu dispun de nici un drum asfaltat. Cheltuielile de construcție a acestui drum modem vor fi de 13 mln. lei din. bugetul satului, din bugetul de stat și cetățeni; în prezent se desfășoară proiectul „Sporirea transparenței administrației publice locale în Costești prin implementarea politicilor participative", finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (The United Nations Democarcy Fund - UNDEF), implementat de Centrul Contact cu implicarea tuturor instituțiilor publice din localitate (grădinițe, școli, centru de sănătate, poliție, etc.). Costul proiectului 5000$

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HCL NR.263 DIN 28.06.2019

ACORD - CADRU DE FINANȚARE

încheiat între:

 • 1. Sat Costeșli, raionul Ialoveni, Republica Moldova, str. Ștefan cel Marc 115, MD-6813, cod fiscal 1009601000108, în calitate de beneficiar al proiectului ”Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI”, reprezentat legal de doamna Natalia Petrea, având funcția de Primar,

pe de o parte,

și

 • 2. Municipiul Bacău, Romania, str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017, în calitate de finanțator pentru proiectul ”Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI”, reprezentat legal de domnul Cosmin Necula, având funcția de Primar.

în baza Acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174, din data de 31 mai 2016, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Deciziei Consiliului Sătesc Costești, Raionul laloveni, Republica Moldova nr. 4/ 23 din 27 iulie 2018 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. _______ din data de

ART. 1

Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului ” Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI”.

ART. 2

Durata acordului de finanțare

Durata acordului de finanțare este de 4 luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare.

ART. 3

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 63.500

lei, din care 50.000 lei finanțat de către municipiului Bacău, Romania șî

/r-

13.500 lei finanțat de către Satul Costești, r. Ialoveni, Republica Moldova.

ART.4

Responsabilitățile părților

(1 Responsabilitățile beneficiarului sunt umiătoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să respecte destinația suinelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3.  sa utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. sa permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. sa respecte acordul de cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului prevăzut în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

ART.5

Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

(1) Suma cu care se finanțează proiectul ” Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI” de către municipiul Bacău va fi virată într-o singură tranșă, în baza documentelor justificative, în conformitate cu cererea de plată al cărei model este prevăzut în Anexa 2 la ordinul comun nr. 1120/ 1030/ 2014 al Ministerulului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si Ministerului Finanțelor Publice.

ART. 6

Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor Satul Costești va transmite în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect raportul de justificare a cheltuielilor și de realizare a activităților cuprinse în acord, ce va cuprinde cel puțin descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.

ART. 7

Soluționarea diferende lot

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea romană.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

ART. 8

Prevederi finale

(l)Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditorii independenți și solicitat de finanțatorul din Romania, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

PRIMARUL SATULUI COSTEȘTI


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NAT.ALIATETREA__COSMIN NECULA_________


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIUjPOPaVICI

SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL