Hotărârea nr. 262/2019

Hotărârea nr. 262 din 28.06.2019 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aferente anului 2019.

//ta'untci/wdu tHOTĂRÂREA NR. 262 din 28.06.2019

privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul - Verbal final de evaluare nr. 6528/ 21.06.2019 al Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000;

-Referatul nr. 10740/ 22.10.2018 al Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6634/ 25.06.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6593/ 21.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1095/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1096/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1097/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1098/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1099/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 3 alin. (1), ale art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și (2), ale art. 13 alin. (1), (2) și (3), ale art. 15 alin. (1), ale art. 18A1 alin. (2) și (3), ale art. 21 alin. (1), ale art. 67 alin. (1) și (3) și ale art. 69 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 304/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 6 și art.45(2) lit. «a» și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 262 DIN 28.06.2019

LISTA FINALĂ A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, IN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/ 2000 AFERENTE ANULUI 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA DOINA DRAGOĂ1IR ICC . r


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

MUNICIPIUL BACAU

COMISIA DE EVALUARE A SOLICITĂRILOR DE EINANTARI ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTTVITATI SPORTIVE, IN BAZA LEGII NR. 69/2000

LISTA FINALA A PROIECTELOR/PROGRAMELOR CARE POT PRIMI FINANȚĂRI DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, IN BAZA LEGII NR, 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE SI SPORTULUI PE ANUL 2019

Nr. crt

Nr. Înreg. al DOSARULUI

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Rezultat

EVALUARE

Suma

SOLICITATĂ

SUMA ELIGIBILA

SUMA

APROBATA

1.

28231/28.05.2019

Asociația club sportiv „sport land”

Volei, Sport si performanta pentru orașul nostru

ELIGIBIL

104.967

98.487

98.487

2.

TOTAL

104.967

98.487

98.487

Comisia:


MUNTEANU DANLUCA VASILE^^     ?

ENULA PR1COPOAEA

ȘOLOT LUCIAN ^0


MICLĂUȘ DANIEL

BERTIA GABRIEL