Hotărârea nr. 26/2019

Hotărârea nr. 26 din 31.01.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 31.01.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39

(1) din I .egea nr 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78011/ 10.01.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 847/ 23.01.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 848/ 23.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 103/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 104/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 105/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 106/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 107/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz. din Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii după caz al dării în folosință

Valoarea inventar

Situația juridică

2251

T eren închiriat

S=22 mp, str. 9Mai, nr.80, destinația: garaj autorizat

2000

1

Domeniul privat al

Municipiului Bacău

2758

Teren închiriat

S=17mp, str. Ana

Ipătescu, nr.5, destinația: garaj autorizat

2000

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

3292

Teren închiriat

S=20mp, str. Cornișa

Bistriței, nr.3, destinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat al

Municipiului Bacău

3840

Teren închiriat

S=21 mp, str. Frasinului,

1998

1

Domeniul privat al

nr.4

destinația: garaj autorizat

Municipiului Bacău

5097

Teren închiriat

S=20mp, str. Petru Rareș,

nr.12, destinația: garaj neautorizat

1998

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

5478

Teren închiriat

*

S=23 mp, str. Ștefan cel

Mare, nr.13, destinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

(2) Suprefețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018 prin înscrierea suprafeței de 5,00 mp teren, situat în Bacău, str.Venus, nr. 4, sc. A, destinația: balcon autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


L MUNICIPIULUI BACĂU

AE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


565-500


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIORGHE HULUTĂParcela ;1) Cc

î

Nr.

ț Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

X [m]

Y[m]

I 1

565318.713

«46920.778

3.570

I        2

565320.180

646924.033

6.160

3

5S5314.504

646926.427

3.569

565313.037

646923.173

6.161

I        99mp P=19.461m


Suprafața tataia masurata - 22 mp/ CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARU UNICIPIULUI BACĂU NICOLOVIDIU POPOVICI


P.r Aukinzm mg IULIAN CAKUCINSCIII

Muc Becul Sir Ra»<ri«ni.nrll.scA,Bp.«

P*—ț~ ' — ---------- "

Denumire; închiriere Teren

Beneficiar: M’JNTEANU LI VIU-CONSTANT1N

Adresa: Mim. Bacau, Str. 9 Mai. Nr. 80. Garaj nr. .>848, Jud. Bacau

Nr. certificat

i i<-|.i<-'-"

de autorizare; RO-H-J, nr. 1354 "th-au j      ‘țp ?

ural

ing. Gahriel Damaschin.,(

^cara ,:500

PLAN DE SITUATĂ

........................ 4..

Desena!

ing. Gabriel I)aniaschii£>

Data: 10:2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU


CONSILIUL LOCAL BACîLAN^E S,TUAT,E


Scara 1'200

Amplasament sir. Ana Ipaiescu, nr 5.(garaj nr.6- actual nr.298?>) num. Bacau I 1 Teren propus spre închidere ~ 17 mp


CONTRASEMNEAZĂ

'SECRETARUL MU1------ - - -

AE-/0V


NICIPIULUI BACĂU

NICOLAE -^VIDIU POPOVICI


L 5§4860-

I


Nr.

Pct.

Coordonate pct.ce contur

Lungimi ‘aiuri

D(i,i+1)

X[m)

Y[ml

1

564868.919

647046.260

3.025

2

564870.001

647049.085

5.670

3

564864.705

647051.109

2.960

4

564863.612

647043.353

5.707

S ~ 17 mp


Sistem de coordonate STEREO ’70  (x.y)

Sistem de referința Mareo Neagra (z)

O

s

________________________________JL_


£

£>

i —Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

20 mp

Str Cornișa Bistrița, nr3, Garaj nr. 275, Loc. Bacau, Jud.Bacau


Nr. parcela


Categorie de l'oiosinta


Suprafața

(mp)


Teren primărie

TOTAL

B, Date referitoare hi construcții

Cod


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


GARAJ nr. 275

Suprafața tolata masurata a imobilului=20 mp

Suprafața din acte-20 mp

Inspector

i maturatorilor ia terert.rgd^clituehne?. canisp^denta

y din teren Qe " '

I AUTORIZARE t i _

Confirm introducerea imobiluluiin baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data.........................

TĂ A ? J VD>:ȘepL 2018     ______Z_

lESEDINTE DESE DIVEĂ Aw» GHIOyîHE^UWȚĂ

Stampila BCP1


ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU145.42

i s-“


145.31 145.24


SECRETAR


contrasemnează i {


nrPropus pentru închiriere

Suprafața totala - 21 mp.


MUNICIPIULUI Bt AE-OV1DIU POPOVI


Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

1045

563137.378

546716.254

6.540

1066

563143.718

646714.650

3.169

1069

563142.941

646711.578

6.596

1044

563136.547

648713.196

3.169

S(1)=2

linp P-19.473m


SC TANArl PIAN SRL


SOCIETATE DE MĂSURĂTORI TERESTRE Mun. Bacău, Bd. Ionica Sandu Sturza, nr. 27, .14/300/20.03.2014; CUI 32950403 tel/fax: 0334.405.758,0752243291 tanahplgn@gmail.corn


Denumire: Studii topografice pentru "închiriere teren"


AmplasamentSTR. Frasinului .Garaj NR.1136 , MUN. 3ACAU, JUD. BACAU


Eroicei nr


190/201S


Desenat
iJMÂNIA

IDEȚUL BACAU dONSiLIUL LOCAL BACĂU


BISERICA

ROMAN0-CATOLICA


!.80


\ *162.;

# \


PRtȘ^DIM E DE ȘeWțĂ


JNlCIPIVtUI BACAU


SECRN®OLA^VroN;J^OPOVICI1 Nr

PCI

Coordonate

Lungimi ■aluri

D(i,i+i)

X[m|

Y^n) \

1

554732.147

646947 480

\ 6.226

I        2

564738.309

646946.590

\ 3.221

3

564738.893

646949.758

■5.321

i i5

564.732.631

646050 621

3.178

S ~ 20 mp


o Legenda: ț

® .Suprafața propusa pentru închiriere


Syar yi^caiCCg^S


Director


CERTIFICA i


Scara r*162.61


teren Consiliul Local Răcnit


Bloc nr. 10 scara D


Bloc nr. 10 scara C


Denumire: "Plan de situație in vederea i n ch trieri i/co n ces i o nari i te renu lui"


Amplasament: imm. Baeau, sic. Petru Rarcs, nr. I2,jud Bacau


Beneficiar: Staviri Gheorghe


Din:

09.2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU
- Construcții: C1 - garaj S=23 mp

Construcția (gj. nr. 4727) este edificat de;

Tonegaru Florin si Tonegaru Angelica din anuH990 -Teren: 1 CC - CurtIS-23"nip-^.

Terenul pe carp^afia constnJct^x.J' Cț °

sistem de proiecti^Sâ^RW'70


^aparține Munj.cipiulu^acâu

%\

Ar OiUg p-j

A CAâ,


P.F.A. Liviu PAȘCU

Aut. seria RO-BC-F nr. 0046


Acțiunea

Proiectat

Desenat


Numele


Semnătură


Verificat


Livîu PAȘCU

Liviu PAȘCU


Loc 13. Sc. B

din str. Siofan Cot Mare


Bloc 13. Sc. A

din str. Ștefan Oi Mar


Inventar do coordonata contur Garaj 4727

Nr. Pot.

Ccordonaîo pct.de contur

Lungimi laturi

OO.i+D

X[rn]

1

566048.584

646710.572

5.970

2

566050.552

046716.208

3.833

3

566047.125

646717.924

6.083

4

560045.120

646712.181

3.820

Sj1)=23.00mp P=19.706mPLAN TOPOGRAFIC


SCANA

1 : 500


Data feb.2018


Denumire Proiect; Concesionare teren aferent garajului 4727

Amplasament; muu. Bacău, str. Ștefan Cel Mare nr. 13

Beneficiar : Tonega.ru Florin, Tonegaru Angelica


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 31.01.2019PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

E,^CONT

SECRETARUL NICOLAESEMNEAZĂ

UNICIPIULUI BACĂU OVIDIU POPOVICI


Sistem de proiecție: STEREO '70

Sistem de referința Marea Neagrao

o a?

<£■

C0
Denumire proiect : Documentație pentru concesionare teren


Beneficiar: APOSTU IRINA - DANIELA

Adresa : intravilan mun. Bacau, str. Venus, nr. 4, sc. A, jud. Bacău


Scara 1 : 500


Data : Noiem. 201B


PLAN DE SITUAȚIE


Nr. proiect