Hotărârea nr. 258/2019

Hotărârea nr. 258 din 28.06.2019 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău


vacau-


i 'cfâa<că-t(


HOTĂRÂREA NR. 258 din 28.06.2019

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 28989/ 06.06.2019 formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău prin care solicită revocarea în parte a HCL nr. 8/ 2019;

-Referatul nr. 28989/ 20.06.2019 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive nr. 6569/ 21.06.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 6570/ 21.06.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1078/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1079/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1080/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1081/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1082/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 8/ 2019 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău;

-Prevederile art. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 24 din Anexa la Ordinul nr. 5235/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, preșcolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se respinge plângerea prealabilă nr. 28989/ 06.06.2019 formulată de către Banea Roxana -Elena, Grigoraș Viorica, Poroșnicu Ionela - Magdalena, Uricariu Mioara, Hulub Ana - Maria, Zota Elena, Condurache Maria, Butnaru Loredana - Anca, angajate ale Centrului Bugetar Creșe Bacău, prin care solicită revocarea în parte a HCL nr. 8/ 2019.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Centrului Bugetar Creșe Bacău și celor opt persoane menționate la art. 1.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ QPINĂ DitĂdOMIR Up!ț'.

X • u

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI