Hotărârea nr. 257/2019

Hotărârea nr. 257 din 28.06.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 mp teren și realizarea lucrărilor de construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale/ servicii pe suprafața de 11.305,00 mp teren din str. Depoului, nr. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: MOVILEANU MIREL – ANDI ȘI MOVILEANU ROXANA - ISABELA

HOTĂRÂREA NR. 257 din 28.06.2019


privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE SPATII COMERCIALE/SERVICII pe suprafața de 11.305,00 m.p. teren din STR. DEPOULUI, NR. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea nr. 28601/03.06.2019 a D-LOR MOVILEANU MIREL-ANDI SI MOVILEANU ROXANA-ISABELA - prin Împuternicit IULIANA GELIMAN prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 755/27.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 1328/06.02.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 5391/22.05.2019 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 6049/10.06.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 6050/10.06.2019 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 6051/10.06.2019 ;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 6052/10.06.2019 ; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 6053/10.06.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1076/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1077/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Declarațiile autentificate sub nr. 2976/29.11.2018, nr. 2914/22.11.2018, nr. 2902/22.11.2018, nr. 2910/22.11.2018, nr.748/22.03.2019, nr. 919/09.04.2019, nr. 918/09.04.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena si nr. 1104/04.04.2019 la Societatea Profesionala Notariala «Zaharia-Ciorcila »;

-Convenția autentificata sub nr. 1494/26.10.2018 la Biroul Individual Notarial Isache Ștefan ;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 2 din 07.01.2019;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002157345/10.04.2019 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. -Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau.;

-Avizul favorabil nr. 85/19.02.2019 al SC DELGAZ GRID S.A. - Divizia Exploatare si Mentenanta Rețea Electricitate;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211420137/17.12.2018 ;

-Avizul condiționat cu nr. 660/17.01.2019 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Bacau;

-Adresele nr. 1801632/12.02.2019 si nr. 1802634/22.03.2019 emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau;

-Avizul favorabil nr. 67.128/08.01.2019 al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier ;

-Avizul de principiu nr. 9/14.01.2019 emis de Compania Naționala de Cai Ferate « CFR » S.A. -Sucursala Regionala de Cai Ferate Iași;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau - Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din mediu cunr. 907/17.01.2019;

-Decizia etapei de incadrare nr. 9/03.04.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Studiul geotehnic intocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. si Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului, cu nr. 198/23.03.2019 ;

-Procesul-Verbal de Recepție 1296/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 16.05.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32, alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “d” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 m.p. teren din zona unitari industriale in zona instituții publice si servicii si zona mixta locuințe colective, instituții publice si servicii si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE SPATII COMERCIALE/SERVICII pe suprafața de 11.305,00 m.p. teren din STR. DEPOULUI, NR. 3, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr. 1 - Planșa U 2 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: MOVILEANU MIREL-ANDI si MOVILEANU ROXANA-ISABELA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

-schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 m.p. teren din zona unitari industriale in zona instituții publice si servicii si zona mixta locuințe colective, instituții publice si servicii;

-S teren = 11.305,00 m.p. cu nr. cadastral 76472 cf. Act de alipire autentificat sub nr. 2438/19.10.2015; S construita propusa = 5.652,50 m.p. ; S desfasurata propusa = 22.610,00 m.p. ; -Regim de inaltime propus : P + 6 ; H max. = 26,00 m;

-POT maxim = 50 % ;

-CUT maxim = 2,0 ;

-retrageri minime ale edificabilului față de limitele laterale si posterioare ale parcelei: in partea de nord, 10,00 ml, in partea estica, 10,00 ml fata de limita de proprietate in dreptul zonei mixte locuințe colective - instituții publice, 2,00 m in rest; in partea de sud, 2,00 m.l. fata de limita de proprietate; in partea de vest, 31,00 m.l. fata de limita de proprietate in dreptul zonei mixte locuințe colective -instituții publice, 10,00 ml in rest.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism;,';'; f

ART. 4 - Tjriți.grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE de ședință                  contrasemnează

DOINA DRAGOMIR              SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU RQP05HCIPROFILE STRADALE EXISTENTE SCARA 1/200


STR. BRADULUI (asfalt)


STR. DEPOULUI (balast)


TrbtUir'


Inventar de lourdonute imobil studiat prin PUZ S=l1305 m.p


Inventar de <. oordoiidlt zonei snidmta prin PL'Z S~ 11         />


L-

NsItiUL-         AErev-UJPROFILE STRADALE PROPUSE SCARA 1/200


STR. DEPOULUI (asfalt)


STR. INTERNA AMPLASAMENT STR.INTERNA AMPLASAMENT

1                               TIP 2

(asfalt)


TIP 1' (asfalt)


IMAN iUWC. ‘ IZ2-J ..;CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE SPATII COMERCIALE/SERVICII

str. Depoului, nr. 3. mun. Bacau. jud. BACAU. nr. cad. 76472

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA

EXISTENT

DELIMITARE TERITORIALA

Limita intravilan mun.Bacau

Limita zona studiata

Limita teren reglementat

••••••• Limita amplasament

REGIMUL TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR

l          "‘“"‘i Clădiri existente din cărămidă sau beton cu plansee din

beton - stare buna


Zona instituții publice, servicii si funcțiuni complementare Zona locuințe individuale si funcțiuni complementare Zona locuințe colective si funcțiuni complemetare Zona unitati industriale si funcțiuni complemetare

Zona cai de comunicație rutiera si amenajan aferente Zona cai de comunicație feroviara si amenajan aferente Zona in extravilanul mun. Bacau

ZONE DE PROTECȚIE / INTERDICȚIE

-LH.-4-- Interdicție definitiva de construire

>■■■- ■ )< Zone protejate pe baza normleor sanitare surselor de apa. stațiile de tratare, inmagazinari. stații de euprare ape usale. platforme de depozitare deșeuri, cimitire)

3 Zona de protecție fala rJe cai ferate

3 Zona de proiecție fala de unitati industriale

,££? Circulații feroviare                                 ,, i ' A,’, >>.,.


DRUMURI


PROPUS

REGIMUL TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR                       /_   ,

S• S• S!3 Edificaț i ..1

DRUMURI          N) UJWlV'                -----

Acces auto amplasament

Acces pietonal amplasament

Locuri parcareBILANȚ TERITORIAL ZONA ANALIZATA

ZONA FUNCȚIONALA

EXISTENT /

PROPUS

ITT

% li

Zona instiuti' publice si semen

9345 00 rr.'

sZv

’b/o.OOrir

....

Zona locuințe Individuale si funcțiuni 'xjmplementart:

23040 OOrr

2OM.

X-OMm

20.00%

Zona locuințe colective sr funcțiuni ct-mplemeolarg

15050 OCrt-'

13 05'V

15C50.00m-

13.05% ■

Zona mixta locuințe colective -nstitutii ouWfce ci servicii

O.OOnr

0.00%

46W).«m;

4.00%   '

Zona unii îli industriale si funcțiuni complementare       30335 OOn

34.50%

24-VtO.O)m;

21.55%

Zona cai de comunicație rutiera si amenajan aferente

106l5.<J0rV

9.20%

IQGli.OCm-

9.20% 1

Zona cai de comunicație feroviara si amenajan aferente

16330 JWr/

1420%

loJJO.OOn-/

14 20%

Z<>na m extravilanul mun. Bacau

342 OOrrr

0.30 =

342.00m;

0 30%

TOTAL

1l5157.00ma

100,00%

115157 Om2

100.00%

BILANȚ TERITORIALAMPLASAMENT....................... ............

ZONA FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

nr

%

rr-

%

Z jr.a insftjtii oublice si servicii

dOOm

0.00%

6705.00m-

59 30%

Zona mixta locuințe colective-insiiluL'i publice si servicii

O.OOnf

0.00%

4600.C0m-

40 70%

Ziwa unitar, industriale si funcțiuni complementarii

. 11305 iX)rn-

100.00%

0 00-n*

0 00%

TOTAL

11505.00m’

100.00%

11305.00m‘

100.00%


INDICI URBANISTICI AMPLASAMENT ............... . ....

Stereo - 11305.00m:

EXISTENT

PROPUS

T

onn P.U.Z.

Ana conduita maxima la nivelul solului

7913,50m!

5625,500m2

■ Ara construita desfesurala maxima

27132,00m2

22610.00m-

p.O.T. maxim

70,007.

50.00%

C ’J î, maxim

2.40

2.00

H maxima

20,00m

26.00m

Regim de înălțime

P+4

P+6

Stereo» 11305.00m’

EXISTENT

PROPUS

» l -.w    su

imn P.U.Z.

Spatii servicii

sfc ni icai, :-w. - M  r => JblCOtl • XK/Xb =

=> î towj'i jau**

Spatii comori in unitati de pana la 400.00m-

ăT.rjj; >Â3:> sa-.it- ■ Wi COn -' -CL $'■*4% 3 v. x.

1loc/60mp servicii ♦ uni lloc/60mp servicii ♦ spor de 1loc/300mp țun spor de 1loc/300mp 1loc/200mp spatii      1loc/200mp spatii

comerț              comerț

Locuințe colective cu Su<1OO.O0m2

■■                                              -n-j;.;..  ,

Teren sport acoperit pentru locuitorii din ansan

lloc/apartament

1loc/apartament

ihlul

1 loc'5-20 de locuri

1loc/5-20 de locuri

V2:2-JL,y.a'i£2.??.7 -■      4 .y

■ Nccoiar spatii verzi/ publice, de folosința comuna

TOTAL LOCURI PARACARE NECESARE = 164

Steren» 11305.00m’

EXISTENT

PROPUS

pr.n P U.Z.

Spatii servicii

T r • ;• 5 -,’T S ' 1 Ș-lSrv

10% X Stere»

10% X Steren

ttrSANfcțSJjfcnSOm1 - iW5

10%XSteren

10%XSteren

10% x SCD locuințe

10% X SCO locuințe

I solului ^AL sp3ti' verzi/publice de folosința comuna = 3641,OOm2


PROPUS (minim)

226,Î0m-’ miram5


e-'I Tiran .12 . d r • .{E.Vrj te-^L

'L'^LZâJV.-O___

xj _              sw.ni ’t -’st -jt

Bkju          10 r

•0-r      - W »T-

TOTAL spatii verzi la nivelul solului = mm. 92510m2


REFERAT


OVILEANU M1REL-ANDI SI

OVILEANU ROXANAISABELA

- —litlu^ei^L CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ;C3,ra'                              SPATII COMERCIALE / SERVICII

1/1000


Proiect:

Nr. 10/18


Faza:

P.U.Z.


str. Depoului. nr. 3. mun. Bacau, jud. BACAU, nr. cad. 76472

Data: Titlu planșa: REGLEMENTARI URBANISTICE

T0Î9


Planșa

U2