Hotărârea nr. 256/2019

Hotărârea nr. 256 din 28.06.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism

HOTĂRÂREA NR. 256 din 28.06.2019

privind modificarea Art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, cu modificările ulterioare;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 6046 din 10.06.2019;

-Expunerea de Motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.6047 din 10.06.2019 ; -Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr.6048 din 10.06.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1071/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1072/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1073/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1074/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1075/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 56(4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba modificarea Art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism și va avea următorul conținut:

«ART. 2 - Se stabilește durata de valabilitate a documentațiilor de urbanism, după cum urmeaza:

  • (1) - Pentru Planurile Urbanistice Zonale - 5 ani de la data aprobării in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau ;

  • (2) - Pentru Planurile Urbanistice de Detaliu - 2 ani de la data aprobării in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau.

  • (3) - Planurile Urbanistice Zonale pentru care nu se obțin autorizații de construire in termen de 5 ani de la data aprobării lor, isi pierd valabilitatea iar terenurile vor reveni la zonificarea funcționala anterioara »

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, asa cum a fost modificata prin Hotărârile nr. 114/20.04.2016 si nr. 385/29.12.2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, sunt si raman in vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI