Hotărârea nr. 255/2019

Hotărârea nr. 255 din 28.06.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

HOTĂRÂREA NR. 255 din 28.06.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 27476/ 15.05.2019, nr. 27572/ 16.05.2019, nr. 27718/ 20.05.2019, nr. 28235/ 28.05.2019, nr. 28372/ 29.05.2019 și nr. 28941/ 06.06.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78207/ 07.06.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6290/ 13.06.2019; -Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6291 din 13.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1068/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1069/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1070/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 13,01 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Calea Moldovei nr. 163 din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Calea Moldovei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere conductă și branșament gaze naturale pe str. Alexei Tolstoi din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, a unui branșament gaze naturale presiune redusă și a unui post de reglare-masurare, pe strada Alexei Tolstoi din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței totale de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică bloc locuințe colective S+P+9E cu spații comerciale la parter, str. Vadul Bistriței, nr. 46-48, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES pe strada Vadu Bistriței din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței totale de 28 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament în vederea construirii Creșa la Centru Bugetar Mihai Drăgan - Școala Mircea Cancicov, str. Prieteniei nr. 73”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Prieteniei din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței totale de 150 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică ATELIER-GARAJ din localitatea Bacău, str. Gării nr. 2, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Gării și in incinta Parcului Cancicov din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței totale de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică ATELIER-GARAJ din localitatea Bacău, str. Gării nr.2, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui BMPT în incinta Parcului Cancicov din municipiul Bacău, lângă gardul ce delimitează sediul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri-Atelier Garaj de Parcul Cancicov, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței totale de 2,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial aparținând S.C. VASITOP CONSTRUCT S.R.L. amplasat pe str. gen. dr. Dragomir Badiu, localitatea Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației unui număr de 3 stâlpi beton joasă tensiune pe strada gen. dr. Dragomir Badiu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal

Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPO


568600


568500


568400ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
<POINADRAGOMIR


&V--
a o <r> m <• t£>


PLAN 1)E AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

618

Mun. Bacau, Slr.Caiea Moldovei,Nr.

Cartea Funciara nr.

UAT    BACAU

568600


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU P0POVICI

\Nr.Cad.8409k.


îgjsfț'"' Nr.Cad. 66775


Nr.Cad.66776


Inventar de Coordonate

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

568502.565

645897.559

37.989

5

568489.343

645861.945

16.294

4

568504.646

645856.348

19.509

3

568511.479

645874.621

18.481

2

568517.674

645892.033

16.088

S=6l8mpNr.Cad.7138\


Nr.Cad.85!


ad.66772


Sistata de proîeA

5§g4.QQSisk’ffî de referința ( Z) "Marea Neagra ”- 1975


S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.


104/1371/2003, CUI 15854788

e-mail: branoaea@yahoo.com, te1: 0745.461942Elaboratori

Numele

Semnătură

Verificat

îng. Branoaea Gabriel.

i    /Tr

Proiectat

ing. Branoaea Gabrielt

1

Desenat

ing. Branoaea Gabriel

J 1/ K

Scara 1:500....-A. •

\

\


•167.16


167.422 % 67.3%,^

167.31?


■167.381 o


Nr.Cad.66770


167.184


CQ

PRM


Conducta gaze naturale presiune redusa existenta OL03";

Branșament gaze naturale presiune redusa existent Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata din PE 100 SDR 11,063mm,

L ” 157,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat

din PE 100 SDR 11,

0 32 x 3 mm, L = 5,Om;

Post de reglare măsură existent Post de reglare măsură proiectat; nod calcul;


Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusa


S-618 mp

Nr.Cad.85220


Planșa nr.

G1


Beneficiari: SOFRONI DANIEL

Adresa :BACAUstr,C.MOLDOVEI NR.163 jud. Bacau


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


-7ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Service auto

jL SUPRAFAȚA SCsRKa

mp (montare RȚpr.i «LES are LES 0

Wbntar^

..............

tar


(mont


0 kV proiectata


lung.sanVtx?


LES 0


racord


SUPERFICIEI CURBA’


t6ro/lung1x2^m/lat.) olt/i 48m traseix0,5m) Vi 46m trase coloaneV35m traseu/sc ontdre 3xFB ,

coloatȚe^Ș/tJm traseu/scuxlrn)

xmaxHșcarix0,3m latL^ lmx0?5m=UUmp,

: ar a xO, Inja t. |

6xBM0'®^j 0,5mx0,5m=0,25npx6buc^L5^px159.50
LEGENDA

-___ j posturi de transformare existente

■> LES 20 kV existente

•> LES 0,4 kV existente


INTE DE ȘEDINȚA A DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ


0,4 kV, 2x400 kVA CCS)


post de transformare proiectat PT 20 LES 20 kV proiectata

punct de mansonare LES 20 kV proie/itata/exlstenta CHCL)


> LES 0,4 kV proiectata PT pr. -FB


.B-FB sc.A-PT pr. / bloc CC


firida


firida


firida


de


de


de


branșament proiectata bloc, 8 buc., tip E4^4 CCS)


branșament proiectata sp. comerciale, 1 bt/c., tip E4-J/4 CCS)


contorlzare de palier proiectata bloc, 8 /buc. Cbuc.^scara), tip FDCP14 CCS)


.....ți o


3E

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU' iLiuw


PRIM A VERII


LES0.4K.V EXISTENTA - ACTA.BY IX.Vmmp

~n ?T:z rurAi!. r.n mîugea cancicov I F*UUK.y IXISTKNTa - aGVaBY LY?5 I6inni|-

I U !sr NURCI Ai^MTUV-BMIH 40ASAIAMWI LFS0.4k|- FKUlkC ! AtA ■ NA2XY 5X25 ! lommp


I1NCI MANSOWU- - UMPT40A S.Al A «SPORT / FXlSTFNTA - ACYABY     |6mnip

CL SI... AGAH1}(|W^E_

UMPI <h - S/.LA DE SPOR f '.....*

I IRIDA h' 'mNSAMF.NT


ȘCOALA NIL 4 ”G
GRĂDINIȚĂ CU P

președintele ȘE

DOINĂjDRĂGOMIR

-- ”

‘ •'-t L L C


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPI

j NICOLAE-OVIDIU PO


—     1    i

Proiectare si execuție." instalații electrice


HRCEA CÂNCICOV
I NORMAL Nit 5

TEREN SPOP.T

PRlMAVLRll


Eliberare amplasament in vederea construirii Cresa la Centru Bugetar Mihai Dragon - Scoală Mirean Cancicov, str. Prieteniei, nr. 73

H.

02/50/2019

Faza

...HCL___

Scaia

1:500

Funcția

Nume/I¥enumq:”;

■Smmtura

Realiad

IVosecL-ml

ing

-----—j—

Verific#

Scfpfoiecr

iftg.Cen$iaWsTAX

v.......;$Șț7 '

/ -Cc'

AproLai

Sef proiect

..................          “T

mS. ConsUhnȘȚVM

_ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


(«toj


mc

pim wacov


/ v ■ E <\<\

/PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOINA Dl


GOMIR


CQRNELIU


4"

CONSTANTA


.:-.i

S^17O»ț»

Ci


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE


IDIUJPOPOVICI


LEGENDA


-BMP! proiectatG^ ■LES 1 kV proiectat .


---V

Proiectare si execuție // instalații electrice


Electr©


Loc. Bacau, str. 9 Mai, nr 15/A/2; CÎF: RO 8997912; 704/1334/1996 c-mail: tebnic@elcctro-prcstro; tel.: 0234510643, lax: 0234544761


Wmentare cu energie electrica u ELIER-GARAJ din localitatea BAC AU, str. Gării, nr. 2, muu.

Bacau, jud. Bacau.


Situația proiectata


Funcția


Ordonator de Credite:


PRFMARIA BACAU

"Beneficiar:


Realizat


Verificat


Sef proiect


N u mc/Pren umo ---------rN-ing. Ion Andriesusy-INVENTAR DE COORDONATE

STAPi EXISTENT! / PROIECTAT! DE JOASA TENSIUNE

Nr. stâlp

Nord(X)

Est(Y)

4/4 EX

648866.825

565833 659

4/5 PR

648882.878

565799.659

4/6 PR

648848.755

565777 536

4/7 PR

648813 564

565756 959


Nr. Pct.

X

Y

[m]

565755.040

648822 105

2

565736.558

648833 691

3

565730 024

648822.811

4

565726.150

648815.945

5

565721 388

648807.025

6

565712.272

648791.611

7

565706.694

648782 880

8

565723 749

648772 188


SPECIFICAȚIE

NUME

| DESENAT:

Ing. Costan I. D.

■ PROIECTAT:

Ing. Costan I. D.

| VERIFICAT:

Ing. AlexandrecifC'.

X   —

j APROBAT:

Ing. CartasTiti

! ȚA


158.3C

SE1|

58.31 '

'158.29"


CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI

SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Alt. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamen tului în vederea...................................................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de

  mp necesară


  ,, executată pe


 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

..........*.........................*...................J

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.


 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

 • VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Vin. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Aii. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art, 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar’ la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

An. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul

contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Di ana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA


Director General Adjunct


împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic


Director Direcția Drumuri Publice

Matenta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

# •

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR .


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI