Hotărârea nr. 254/2019

Hotărârea nr. 254 din 28.06.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 254 din 28.06.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 3513/ 29.05.2019 primită de la Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu -Karpen” Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 28396/ 29.05.2019, prin care ne înaintează documentele aferente investiției „Lucrări de realizare sistem de alimentare cu apă a Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu - Karpen”, în vederea înregistrării în domeniul public al municipiului Bacău;

-Nota internă nr. 2180/ 27.02.2019 transmisă de Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, prin care sunt înaintate situațiile mijloacelor fixe, în vederea înregistrării acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, rezultate din următoarele obiective de investiții: „Punct de alimentare cu energie electrică pentru festivități -Parcul Catedralei”, „Punct de alimentare cu energie electrică pentru festivități - Parcul Cancicov”, „Punct de alimentare cu energie electrică pentru festivități -- Calea Marășești nr. 6, în fața Sediului Primăriei”;

-Referatul nr. 78201/ 05.06.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6397 din 18.06.2019; -Raportul compartimentului de resort nr. 6398 din 18.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1063/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1064/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1065/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1066/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1067/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 la secțiunea "Iluminat public” și la secțiunea „Școli, grădinițe, creșe”, subsecțiunea "Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu -Karpen” + Grădinița nr. 8”, în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții, după cum urmează:

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente     de

identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei cu TVA

Situația juridică

1

1.7.1.3.

Punct de alimentare cu energie electrică pentru festivități - zona centrală din Parcul Cancicov

Locația:     zona

centrală       din

Parcul Cancicov, compus din: -racord electric, -tablou electric cu 4 plecări complet echipat

2018

25.798,68

Domeniul Public    al

municipiului Bacău

2

1.7.1.3.

Punct de alimentare cu energie electrică pentru festivități - Parcul „Unirii - 1 decembrie 1918”

Locația:    Parcul

„Unirii    -    1

decembrie 1918”, compus din: -racord electric, -tablou electric cu 4 plecări complet echipat

2018

25.912,20

Domeniul Public    al

municipiului Bacău

3

1.7.1.3.

Punct de alimentare cu energie electrică pentru festivități    -    Calea

Mărășești nr. 6

Locația:    Calea

Mărășești nr. 6, în fața      Sediului

Primăriei, compus din:

-racord electric, -tablou electric cu

4 plecări complet echipat

2019

23.246,42

Domeniul Public    al

municipiului Bacău

4

1.8.1.

1.8.6.

Sistem de alimentare cu apă a Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu      Karpen”

pentru întreținere spații verzi

Str. Mioriței nr. 76, compus din: - cabină puț forat, stație     de

hidro for,

rețea     de

distribuție a apei din țeavă PEHD-Pn 6^

hidranți de grădină - 17 buc.

2019

99.093

Domeniul Public    al

municipiului Bacău

ART. 2 - Se modifică Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul eliminării numărului curent 1259 -■‘Teren Parohia Romană - Catolică Sfântul Francisc”, str. înfrățirii, nr. 4, ca urmare a dublei înregistrări, atât în inventarul domeniului public, cât și în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și Direcției Drumuri Publice.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OA