Hotărârea nr. 253/2019

Hotărârea nr. 253 din 28.06.2019 privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 253 din 28.06.2019

privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78209/ 10.06.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6473/ 21.06.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6474/ 21.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1058/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1059/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1060/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1061/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1062/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. (1) Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018 prin înscrierea următoarelor bunuri:

Nr. Crt.

Cod de clasi ficare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1.

0

Teren

S=6 mp, str. Republicii, nr. 88, sc. B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

2.

0

Teren

S=4,87mp, str.Alecu Russo,

Nr.39, Sc.B

2019

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

3.

0

Teren

S=21,33   mp, str.Logofat

Tăutu, nr.6

2019

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

4.

0

Teren

S=8,05 mp, str.22 Decembrie, nr.l, sc. B

2019

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

Bunurile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 - 4, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

O ol

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


o

£O


ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 253 DIN 28.06.2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBIL ULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața mas urata (mp.)

A dresa imobilului

6 mp

Str. Republici, nr. 88. sc. B, et. P. Loc. Bacau, Jud. Bacau

Carte funciara nr.

UAT

BACAUPUNCTE PE CONTUR

Parcela (1CC)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(ij+1)

X[m]

Y[m]

1

560849.619

647362.553

1.456

2

560849.257

647361.143

3.773

3

560852.916

647360.223

1.464

4

560853.279

647361.641

3.772

S(1CC) = 5.51 mp P

= 10.464 m


Date referitoare la construcții.

( od construcție

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

o

CI <o ro

6

Balcon (regim de mulțime P). S. desf. 2$. mp

-Ml

................. »^. s

1 otal   C-

6

«s|


562950


t

i.


562900


r I Ț.


>o r--

O


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PRESE

DO


PLAN TOPOGRAFIC


SCARA 1:500


B ANEXA NR.2
LA HCL NR.253 DIN 28.06.2019


562900


ONTRASEMNEAZA

RUL MUNICIPIULUI BAC LAE-CWVIDIU POPOVICI


CLFa /'i\

SISTEM DE REFERINȚA MAREA NEAGRA 1975              / L.'

VI XA


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


■ r--—--—--—■----—--

.--f z SUPRAFAȚA TOTALA PROPUSA SPRE ÎNCHIRIERE S^2lJ4mp Lj /: /                          ....... “                         '

...... ■' -


PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATA BADARAU IO 'IUT ANDREI

Nr. certificat de autorizare: RO-BC-F, 0088

Denumire proiect:ÎNCHIRIERE TEREN

Benefici rif

Adresa: strada ALECU RUSSO ,nr.39/B/2 municipiul Bacau , jud, Bacau

Faza

Proiectat

ing, BADARAU IONUT ANDREI

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

Desenat

ing. BADARAU IONUT ANDREI

Data: 2018

Al

o o

<1 r-~

OROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE


ANEXA NR.3

LA HCL NR.253 DIN 28.06.2019REȘEDINTJE Dfc^ȘETlTNȚĂ DOINA DRAGOMMA,


CONTRASEMNEAZĂ      T

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUL NICOLAE-OVIDldT’dPOVICI cl


CRESANR. 19

PROGRAM DE ZI


jus pentru

SISTEM COORDONATE:

XfY - STEREO 70

Z - MAREA NEAGRA

S= 21.33 mp


DATA: 20181


teren propus pentru joncesionace sau închiriere S=zl/33 mp.Adresa: mun. BACAU, str. BRADULUI, nr. 6 (garaje)

Specificație

Numele si prenumele

Semnătură

Scara 1: 500

Titlu proiect : SOLICITARE ÎNCHIRIERE

Faza

Sef proiect

TEREN PENTRU GARAJ CONSTRUIT

Proiectat

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

Desenat

Paladie Constantin

Data : 2019

A1
JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LO


Nr.

Pct.

—--------- ------===;--

Cooraonaie pci.de contur

Lungimi laturi

x [m]

Y[m]

1

565692.659

646817.482

1.369

2

565692.968

646818.816

5.871

3

565687.247

646820 133

1.370

4

565686.922

646818 802

5 887

S(1CC)=8.05rnp P=14 497m


SECRETARUL MUNICIPIULUI B


PEROANA FIZICA AUTORIZATA DINU VASILE

AUTORIZAȚIA NR. RO-BC-F NR. 0122


\                      °

\                               cO

__________________________________J£ Denumire : ÎNCHIRIERE TEREN BENEFICIARI:


Adresa : STRADA 22 DECEMBRIE Bl. 1, Șc, B, Ap.l,


MUN. BAC AU


Mas urat

DINU VASILE

Scara 1 : 500

Desenat

DINU VASILE

Data : 2019


POW DE SITUAȚIE


Nr. proiect


Faza