Hotărârea nr. 252/2019

Hotărârea nr. 252 din 28.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău

vo/Hc^nui-


'Jacau-


HOTĂRÂREA NR. 252 din 28.06.2019

pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr.325/2019 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19589/2019;

-Referatul nr. 2391 din 5.03.2019 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive înregistrată cu nr.2392 din 5.03.2019 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr. 2393 din 5.03.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1053/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1054/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1055/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1056/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1057/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 3 alin. (4) și punctului III (10) din Anexa la Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Dispozițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 102/ 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare;

-Dispozițiile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/ 2003 a transparenței decizionale în administrația publică, republicată și actualizată;

-Dispozițile art. 5, pct.l, lit.”g” din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată;

-Dispozițiile art.22, alin. (3) lit.”a” și ale alin.(25) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată;

-Dispozițiile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin.(l) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile Hotărârii nr. 434 din 14.11.2018 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002;

-Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, stăzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, nr.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018;

-Actul Adițional nr.l la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, stăzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, nr.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018:

-Amendamentele formulate la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendamente care au fost adoptate:

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău prin Societatea de Servicii Publice Municipale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOTNA DRÂCOMTRCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa Ia HCL nr. 252 din 28.06.2019

REGULAMENT de ORGANIZARE si FUNCȚIONARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACAUCompartiment

Unitatea Municipală pentru Monitorizare

Isabela Pintilie

REGULAMENT de ORGANIZARE si FUNCȚIONARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRAREA CIMITIRELOR UMANE

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prin cimitir, in accepțiunea prezentului regulament, se intelege locul special amenajat si dotat, destinat inhumarii, exhumării, reinhumarii persoanelor decedate, păstrării urnelor in nise sau in locul de Înhumare, cu respectarea normelor de igiena si sanatate publica stabilite de lege.

Art.2. înființarea, extinderea sau desființarea cimitirelor se fac numai in baza hotărârii CONSILIULUI LOCAL BACAU.

Art.3. Cimitirele sunt supuse din punct de vedere urbanistic, edilitar si sanitar, prevederilor legale.

Art.4. Organizarea, administrarea si intretinerea cimitirului, atribuirea in folosința a locurilor de Înhumare, efectuarea Înhumărilor, executarea lucrărilor funerare, precum si a unor servicii specifice se fac potrivit prevederilor prezentului regulament, prin grija administrației cimitirului. Acestea se completează cu prevederile Legii nr.102/2014 si ale Regulamentului/Caiet de sarcini al concesiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor precum si a cimitirelor umane din Municipiul Bacau, anexa la HCL nr.434/2018.

Art.5. Desființarea si schimbarea destinației cimitirului nu se poate face decât după 30 ani de la inmormantarea ultimului Înhumat ce a avut loc inainte de inchiderea cimitirului.

După publicarea desființării cimitirului de către Consiliul Local Bacau, se poate trece la deshumarea osemintelor si transportarea lor in alt cimitir fixat prealabil de organele administrative ale municipiului, in conformitate cu normele sanitare in vigoare.

Desființarea cimitirului inainte de termenul de 30 ani se face numai cu obținerea avizelor prevăzute de legislația in vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA si FUNCȚIONAREA CIMITIRULUI

Art.6. S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. (denumita in continuare si Societatea, delegatara sau Administrația cimitirelor) administrează, gestionează si exploatează toate cimitirele de pe raza Municipiului BACAU, in calitatea sa de delegatara a serviciului de administrare cimitire, conform HCL nr.434/14.11.2018.

Art.7(l). In scopul unei bune organizări, funcționari si pentru evidenta locurilor de inhumare /a persoanelor decedate, prin grija Administrației cimitirului se vor intocmi următoarele registre:

 • a) REGISTRUL DE MORMINTE in care se Înscriu toate locurile de inhumare din cimitir.

In acest registru vor fi menționate: parcela, rândul, numărul locului de inhumare, numele prenumele si domiciliul beneficiarului /cesionarului, CNP-ul beneficiarul ui/detinatorului succesor in drepturi/donatar, numarul/data contractului de atribuire/de cesiune prin donatie/de transmitere a folosinței prin succesiune legala/testamentara si a documentului de plata, numele, prenumele, domiciliile si CNP-urile celor inhumati, data inhumarii, suprafața locului si o coloana pentru obsevatii in care vor fi notate existenta/inexistenta construcțiilor funerare, daca este cazul, numărul actului in baza caruia s-a efectuat transcrierea/transmiterea dreptului de folosința.

 • b) REGISTRUL ANUAL AL DECEDATILOR in care se inscriu persoanele decedate si inhumate in cimitir, cu următoarele elemente de identificare: numele, prenumele si CNP-ul decedatului, parcela si numărul locului de inhumare, data efectuării inhumarii, persoana care a comandat inhumarea si domiciliul acesteia.

 • c) DOSARUL ANUAL DE EVIDENTA A DECEDATILOR FARA APARTINATORI- avand următoarele rubrici: datele de identificare ale decedatului(daca este posibil), numărul adeveritei de inhumare, autoritatea care au dispus inhumarea, parcela si numărul locului de inhumare, data efectuării inhumarii si numărul dosarului cazului.

 • d) REGISTRUL CU EVIDENTA CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNHUMARE-avand următoarele rubrici: număr curent, data înregistrării cererilor de atribuire depusa la ADMINISTRAȚIA cimitirelor si titularul cererii, data înregistrării la Primăria Municipiului BACAU ( pentru cererile anterioare delegării serviciului), stadiul de soluționare.

 • e) REGISTRUL CU EVIDENTA SUGESTIILOR, SESIZĂRILOR SI RECLAMATELOR CETĂȚENILOR cu privire la imbunatatirea activitatii, la acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenții sau infracțiuni savarsite in incinta cimitirului.

 • f) REGISTRU EVIDENTA SI PROGRAMARE A ACTIVITĂȚILOR de constructie/amenajari-care va conține evidenta si programarea activitatilor astfel incat toate lucrările sa poata fi efectuate in timp util, de calitate si la data solicitata de beneficiarul locului de Înhumare. In Registrul se va menționa cu caracter minimal: lucrarea comandata/nr.autorizatie/aviz construire daca e cazul, titularul lucrării, locația afectata de lucrare si titularul dreptului de folosința, termenul de finalizare, datele de identificare ale prestatorului, contract de prestări servicii.

 • g) REGISTRUL PRIVIND STAREA FIZICA A LOCURILOR DE INHUMARE(conform mențiunii de la art. 22 din Regulament/Caiet de sarcini aprobat de HCL nr. 434/2018), care sa conțină cel puțin situația locurilor considerate părăsire”.

2) La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informații cuprinse in registrele de la alineatul 1, in condițiile Legii nr.544/2001 privin liberul acces la informațiile de interes public.

Art.8. Cimitirul va fi deschis zilnic, in limita decentei impusa de locul sacru, după următorul program adus Ia cunoștința publicului prin afișarea in locuri vizibile, la intrarea in cimitir:

-perioada 01.10-31.03 intre orele 8.00-17.00

-perioada 01.04-30.09 intre orele 7.00-20.00

Art.9. Circulația in cimitir se va face numai pe alei, fiind interzisa calcarea pe morminte, monumente, spatii verzi.

Art.10. Beneficiarii sau rudele acestora pot intra si in afara acestui program, cu acordul administratorului cimitirului.

Art.lL Taxele si tarifele pentru locurile de Înhumare atribuite direct sau cesionarea folosinței locurilor de inhumare precum si pentru serviciile ce vor fi prestate către beneficiar sunt stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, fiind propuse si percepute de către delegatara S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE. Acestea vor fi achitate la casieria Administrației Cimitirelor din str Calea Marasesti nr. 161 (Cimitirul Central), in ambele cazuri eliberandu-se documente legale care sa ateste efectuarea plătii.

Tipurile de preturi si tarife/taxe percepute de societatea delegatara pentru serviciile/activitatile aferente administrării cimitirelor sunt cuprinse in Anexa 1 a acestui regulament.

Art.12. Administrația cimitirului asigura:

 • a) efectuarea si pastrarea curățeniei, Întreținerea drumurilor si aleilor, colectarea si transportul deseurilorde pe caile de acces;

 • b) paza si ordinea in perimetrul cimitirului;

 • c) intretinerea împrejurimilor;

 • d) raspunde de gospodărirea si înfrumusețarea cimitirului, îngrijirea spatiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcții ce se afectueaza, urmărind asigurarea ordinii si curățeniei la locurile din jurul construcțiilor, finalizarea corespunzatoare/conforma a lucrării, conform datelor/specificatiilor din aviz/autorizatie, după caz.

Art.13. Paza cimitirului va fî asigurata conform prevederilor legale in vigoare cu personal specializat si atestat.

Art.14. Activitățile de paza si ordine, respectiv cele de curățenie si întreținere vor fi prestate de delegatarul serviciului-S.C.SSPM SA BACAU, personal sau prin încheierea de contracte cu terti atestati, daca este cazul.

Art.15. Regulamentul de Organizare si Funcționare poate fi modificat prin Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Art.16. Cimitirele administrate de societate sunt destinate înhumării cetățenilor, fara discriminare, fara deosebire de religie, etnie, rasa, culoare sau alte discriminări.

CAPITOLUL III

ATRIBUIREA, AMENAJAREA si ÎNTREȚINEREA LOCURILOR de ÎNHUMARE

Artl7. Terenurile cimitirului sunt sistematizate si împărțite in parcele, rânduri si locuri de înhumare si cai de acces.

Art.18. Atribuirea/darea in folosința se face daca solicitantul sau aparținătorii decedatului/decedatul au domiciliul in Municipiul Bacau, excepție: persoana decedata-titulara a dreptului de folosința este cetatean al municipiului Bacau si nu are apartinatori/succesori pe raza municipiului Bacau la data decesului; in acest caz atribuirea locului de inhumare se va putea face si altei persoane cu domiciliul in alta localitate.

Art.19, Locurile de inhumare se atribuie /dau in folosința,la cerere, prin decizie a Directorului General al delegatarei SC SSPM SA, in ordinea cererilor inregistrate si in funcție de disponibil/oportunitatea/strategia de sistematizare a locurilor de inhumare, avuta in vedere de delegatar. In cazul locurilor de inhumare acordare gratuit din motive sociale sau in cazurile categoriilor de persoane beneficiare in virtutea legii/HCL-urilor, prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacau.

Art.20.Locurile de inhumare se atribuie pentru perioade de 7 sau 25 ani, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Bacau, cu drept de prelungire a perioadei contractuale, in favoarea titularilor dreptului de folosința dobandit/cesionat.

Art.21.Locurile de inhumare vor avea suprafața de 3,5 mp(2,50m x l,40m) pentru un loc simplu si 6 mp(2,50m x 2,40m) pentru doua locuri(loc dublu) cu interval intre ele de 0,5m pe toate laturile pentru cimitirul SarataII,iar pentru restul cimitirelor dimensiunile vor fi de 3mp (2,5x1,2) cu interval intre ele de pana la 0.5m si 6mp pt. 2 locuri fara interval intre ele, acestea fiind numerotate fiecare in parte si grupate in parcele.

Art.22.Atribuirea locurilor de inhumare se poate face astfel:

 • a) in caz de deces, pentru 7 sau 25 ani;

 • b) fara caz de deces,pentru 25 ani cu condiția execuției de lucrări funerare subterane si/sau supraterane, in termen de cel mult un an de la atribuirii.

In ambele cazuri se recunoaște un drept de prelungire a perioadei contractuale, conform prevederilor art. 24 din Regulamentul /Caietul de sarcini al concesiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat -anexa la HCL 434/2018. Art.23.(l)Unui solicitant i se va putea atribui numai un singur loc de inhumare, iar unei familii i se vor putea atribui cel mult 2 (doua) locuri de inhumare, aceștia trebuind sa faca dovada ca nu dețin sau nu au detinut locuri de veci in alte cimitire aflate in administrarea SSPM Bacau SA.(solicitantul -pentru un loc simplu;solicitantul si sotia-pentru un loc dublu), Excepție : Locurile de inhumare dobândite prin succesiune, contract de partaj voluntar sau hotarare judecătoreasca. (2) Cererea de atribuire pentru familie va putea fi făcută de oricare dintre soți.

Art.24.Atribuirea locului de înhumare se va face nominal, in ordinea solicitărilor si in ordinea numerica a parcelelor si a locurilor de înhumare disponibile sau in locurile ramase libere după expirarea/rezilierea contractelor, in condițiile prezentului Regulament, ale regulamentului/caiet de sarcini aprobat prin HCL 434/2018 (art.24) si a legislației in vigoare, pentru locurile care nu au aparținut altor persoane(fara apartinator).

In cazurile in care o persoana a dobândit mai mult de un loc prin succesiune notariala,hotarare judecătoreasca, contract de partaj voluntar, iar perioada de atribuire a expirat,persoana respectiva poate incheia un nou contract de reatribuire numai pentru unul dinlocurile de înhumare dobândite in condițiile mai sus menționate.

In situația in care titularul unui cavou/semi-cavou (construcție funerara care cuprinde maxim 4 locuri de înhumare) este singurul moștenitor al dreptului de folosința asupra locurilor de înhumare, respectiv asupra construcției aferente, iar perioada de atribuire a expirat, acesta are drept de preferința pentru prelungirea atribuirii in ceea ce privește locurile de înhumare sus menționate in termen de 90 zile calendaristice.

Art.25.Ca urmare a aprobării cererii de atribuire se va incheia un contract de atribuire-(Anexa 2),care va cuprinde următoarele mențiuni principale/minimale:

 • a) unitatea care administrează cimitirul;

 • b) numele cimitirului, parcelei,rândul si numărul locului de înhumare;

 • c) numele, prenumele, CNP-ul,datele de contact ale titularului dreptului de folosința;

 • d) numele,prenumele,CNP-ul,decedatului:

 • e) natura folosinței;

 • f) suprafata atribuita;

 • g) termenul de atribuire/data expirării perioadei contractuale;

 • h) tariful stabilit si modalitatea de plata(Anexa 1)

 • i) obligatiile pârtilor;

 • j) clauze de încetare a contractului/obligatia expres stipulata ca „ titularul dreptului de folosința sa fie răspunzător de cunoașterea datei încetării contractului, in vederea efectuării formalităților prealabile pentru prelungire sau ridicarea investitiilor/constructiilor si a celorlalte îmbunătățiri, in termen de maxim 90 de zile înainte de data expirării contractului;

 • k)Mentiunea conform careia la data încetării in orice mod a contractului, investițiile, îmbunătățirile, lucrările si construcțiile de orice fel edificate intra de drept si fara nici o alta formalitate/fara punere in întârziere, in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale /in administrarea operatorului delegatar, fara acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale, daca in termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data încetări contractului, acestea nu sunt ridicate/desfiintate de foștii titulari, pe cheltuiala lor. Aceștia nu pot invoca superficia si nici buna credința specifica accesiunii imobiliare, toate investițiile enumerate exemplificativ mai sus fiind considerate de părțile contractante ca avand un caracter voluptoriu.

Art.26. Contractul de atribuire se întocmește pentru fiecare loc de veci in parte, inclusiv pentru locurile duble, fiecare loc de veci avand un singur titular, in 2(doua) exemplare, unul pentru beneficiar si unul pentru Administrația cimitirului.

Art.27. Atribuirea locului de înhumare se face in prezenta titularului contractului si se va întocmi un proces verbal de predare -primire(Anexa 3), in 2(doua)exemplare, semnat de ambele parti, care va fi anexa la contractul de atribuire.

Art.28. In locurile de înhumare atribuite vor putea fi înmormântate si alte persoane cu consimțământul scris al titularului locului de înhumare, dat prin prin declarație notariala, aceasta nemaifiind necesara in cazurile in care persoana decedata este sot/sotie sau rude de gradul I, titularul asumandu-si expres in contractul de atribuire, posibilitatea înmormântării categoriilor de persoane mai sus menționate.

Administrația cimitirului accepta înhumarea pe baza documentelor de stare civila prezentate de beneficiar, din care sa rezulte indubitabil gradul de rudenie sus menționat.

Când titularul locului de înhumare este decedat si nu s-a dezbătut succesiunea in cel mult 12 luni, înhumarea altor persoane-copii, soți sau părinți, se va putea face în baza documentelor de stare civila doveditoare si a declarației notariale date de acestea in care se precizează gradul de rudenie, angajamentul de a iniția procedurile de dezbatere a moștenirii /succesiunii legale, in termen de 15 zile de la data declarației sau in caz contrar, renunțarea la drept, respectiv asumarea răspunderii integrale in eventualitatea unui litigiu cu celelalte persoane îndreptățite, după caz. Art.29. Locurile atribuite se pot transmite prin cedarea dreptului de folosința, numai cu titlu gratuit, exclusiv prin succesiune legala, testamentara sau prin donație, cazuri in care este necesara: comunicarea actului doveditor al succesiunii/donatiei, obținerea prealabila a avizului emis de Administrația cimitirului, respectiv achitarea tarifului de avizare conform Anexa 1.

Se poate dona mai mult de l(un) Ioc dar nu mai mult de 4 locuri de inhumare pentru o familie, iar contractul de atribuire se poate Încheia cu un membru al familiei atasandu-se actele doveditoare.

Moștenitorii sunt obligați sa-si inregistreze certificatul de moștenitor la administrația cimitirului, in termen de 30 zile de la data obținerii acestuia.

 • a) Pentru locurile care au fost atribuite pe perioada determinata, avizul/folosinta vor fi acordate avand in vedere perioada stabilita la Încheierea noului contract de atribuire, respectiv pentru 7 sau 25 de ani, in funcție de hotararea Administratorului cimitirelor.

 • b) Pentru locurile care au fost atribuite pe perioada nederminata (locuri de veci), avizul/folosinta vor fi acordate pe o perioada de 25 ani conform legislației in vigoare.

In cazul in care titularul dreptului de folosința este decedat rudele existente pot prelua dreptul de folosința de la Administrația cimitirelor in baza documentelor de stare civila din care sa rezulte gradul de rudenie corespunzător, respectiv după comunicarea unei declarații notariale prin care sa isi asume intreaga răspundere in eventualitatea unui litigiu cu alti potențiali succesori in drepturi ai defunctului titular.

 • c)  Persoanele care au dobândit prin succesiune/partaj voluntar/hotarare judecătoreasca, dreptul de concesiune/folosinta pentru loc(uri) de inhumare pe perioada determinata sau nedeterminata, vor incheia un contract de atribuire pe perioada de 25 ani.

Art.30. Beneficiarii dreptului de folosința a locurilor de inhumare au următoarele obligații:

 • a) sa instaleze insemne care sa conțină numele, prenumele decedatului/beneficiarului, parcela si numărul locului de inhumare, numărul contractului si data luării in folosința;

 • b) sa delimiteze perimetrul locului de inhumare prin garduturi metalice, edificii de ciment sau borduri, in termen de 6 (sase) luni de la data atriburii locului de inhumare;

 • c) sa asigure lizibilitatea inscrierilor de pe insemne, placi, table si monumente comemorative;

 • d) sa Îngrijească permanent locul de inhumare, sa intretina construcțiile de orice fel, precum si aleile de acces pana la si dintre morminte, dandu-le acestora un aspect îngrijit;

 • e) sa respecte suprafețele atribuite spre folosința, fiind interzisa orice extindere in cărări, alei, drumuri de acces;

 • f) sa planteze doar specii floricole de talie mica(aprox 0, 5m) ale căror rădăcini sa nu afecteze structura edificiilor;

 • g) sa depoziteze numai in locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din intretinerea locurilor de inhumare si resturile de material rezultate in urma lucrărilor de reparatii/constructii efectuate la monumentele locurilor de inhumare;

 • h) sa ocrotească toti arborii de talie mare aflati in incinta cimitirului, toaletarea, taierea după caz facandu-se doar de către administrația cimitirului;

 • i) sa utilizeze cu simt gospodăresc bunurile din cimitir;

 • j) sa comunice in scris orice schimbare survenita cu priviră la titular si domiciliul acestuia/la succesori sau cesionari donatari;

 • k) sa nu amplaseze la locurile de veci mobilier urban (banei, garduri, etc), decât cu aprobarea Administrației cimitirului si daca acestea nu impiedica accesul la celelalte locuri de veci;

 • l) sa păstreze liniștea, ordinea si curățenia;

 • m) sa respecte programul de vizita;

 • n) sa aiba o tinuta decenta;

 • o) sa achite taxele/tarifele si preturile prevăzute in Anexa 1, sub sancțiunea achitării de penalitati /rezilierii de plin drept a contractului, in condițiile reglementate mai jos;

 • p) sa    obțină toate    autorizațiile/avizele    necesare efectuării de

amenajari/investitii/constructii de orice fel, inclusiv avizarea prealabila a documentației de către Administrația cimitirelor, sub sancțiunea ridicării acestora pe cheltuiala titularului; sa efectueze la timp si in conformitate cu documentația avizata, lucrările de amenajare, in situația incare isi asuma responsabilitatea efectuării acestora in regie proprie/cu terti prestatori .

Art.31. Pentru amenajarea si intretinerea aleilor, împrejmuirilor arborilor, intretinerea rețelelor, asigurarea iluminatului, evacuarea gunoiului, consumul de apa si pentru serviciile de paza, beneficiarii dreptului de folosința a locurilor de inhumare trebuie sa achite la casieria Administrației Cimitirului tariful anual de intretinere a Cimitirului, tarif anual inserat in Anexal-parte integranta a acestui regulament.

Tarifele/preturile sunt anuale si pot fi modificate prin hotarari ale Consiliului Local Bacau.

Art.32. Dreptul de folosința a locului de înhumare încetează in următoarele situații:

 • a) de plin drept, la expirarea termenului de atribuire, titularul dreptului de folosința are drept de preemtiune pentru prelungirea contractului, iar in cazul in care titularul este decedat, are dreptul de preemtiune succesorul legal sau testamentar, cu respectarea limitărilor specificate mai sus.

 • b) cand titularul renunța la dreptul de folosința in favoarea Administrației cimitirului, in baza unei declarații notariale/cereri depuse la S.C. SSPM SA Bacau.

 • c) cand locul pus in posesie este lasat in părăsire (se considera părăsite locurile puse in posesie unde nu exista nici un insemn sau lucrari/au un aspect neîngrijit si daca după un termen de 3 (trei) luni de la somația scrisa emisa de administrația cimitirului, nu se prezintă si nu remediază situația). După inventarierea locurilor in părăsire, se vor efectua operațiunile reglementate in CAIETUL DE SARCINI al delegării aprobat prin HCL nr. 434/2018 ( art. 25 alin.l, 2, 3 si 4, respectiv lit.i).

 • d) in cazul neachîtarii tarifelor/preturilorcuprinsein Anexa 1

 • e) in cazul cesiunii dreptului de folosința, in afara cazurilor expres pravazute in prezentul Regulament si fara obținerea prealabila a avizului emis de Administrația Cimitirelor; in acest caz rezilierea se produce de plin drept, fara nici o alta formalitate si fara punere in intarziere/fara intervenția instanțelor judecătorești.

 • f) cand titularul locului a fost deshumat, iar osemintele au fost depuse in alt loc;

 • g) prin desființarea cimitirului.

Art.33. încetarea atribuirii in condițiile art.32 atrage după sine Încheierea unui nou contract de atribuire, cu un nou beneficiar.

Atribuirea locurilor de înhumare către alte persoane decât titularele dreptului de folosința se va face numai după trecerea perioadei de 7(sapte) ani de la ultima înhumare, excepție in cazul in care defunctul este ruda de gradul I cu persoana care dorește sa preia locul de Înhumare.

La data Încetării in orice mod a contractului, investițiile, îmbunătățirile, lucrările si construcțiile de orice fel, intra de drept si fara nici o alta formalitate/fara punere in întârziere, in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale /in administrarea operatorului delegatar, fara acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale, daca in termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data încetării contractului, acestea nu sunt ridicate/desfiintate de foștii titulari, pe cheltuiala lor. Aceștia nu pot invoca superficia si nici buna credința specifica accesiunii imobiliare, toate investițiile enumerate exemplificativ mai sus fiind considerate de părțile contractante ca avand un caracter voluptoriu.

Art.34. Administrația cimitirelor asigura următoarele servicii:

 • a) inchirierea capelei la cimitirul Sarata II;

 • b) punerea in posesie;

 • c) efectuarea transcrierilor dreptului de atribuire;

 • d) acordarea de consultanta referitoare la atribuire;

elincasarea taxelor si tarifelor prevăzute in Anexa 1;

f)prestarea serviciilor stipulate la art.26 din caietul de sarcini al delegării, respectiv serviciile menționate mai sus.

Art.35. Prin excepție, pot beneficia de atribuirea gratuita a unui loc de înhumare, următoarele categorii de persoane, daca sunt locuitori ai Municipiului Bacau:

 • a) veteranii de război si văduvele de război in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994;

 • b) deportatii si victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiati, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 si ale Legii nr. 189/2000;

 • c) ranitii si urmașii eroilor martiri ai Revoluției, in conformitate cu prevederile Legii nr.29/2000;

Pentru aceste categorii de persoane se vor anexa la cerere copii legalizate ale actelor doveditoare.

 • d) beneficiarii tuturor legilor speciale, respectiv ai actelor administrative emise de autoritatile locale competente, conform carora se reglementează dreptul la un loc de veci gratuit, li se vor atribui aceste locuri in limita locurilor disponibile.

Beneficiarii locurilor de înhumare, obținute in condițiile mai sus menționate, sunt scutiți de la plata taxei de întreținere pentru un loc; de asemenea, administratorul societății poate scuti la cerere (se anexeaza acte doveditoare) de la plata taxei de întreținere pentru un loc de înhumare, persoanele cu grad sever de handicap-gr I si gr.II.

ArL36. De asemenea, prin excepție de la art. 18, vor primi gratuit loc de înhumare, persoanele fara apartinatori, ce vor fi înhumate prin Serviciul Public de Asistenta Sociala (care va comunica administratorului documentia doveditoare, respectiv adeverința de înhumare/ dispoziția corespunzătoare), de către SC SSPM SA Bacau.

CAPITOLUL IV

CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE

Art.37. Beneficiarii locurilor de inhumare pot executa următoarele lucrări funerare:

 • a, la locurile atribuite pe o durata de 7 ani:

-lucrări supraterane-borduri, cruci;

 • b. la locurile atribuite pe o durata de 25 ani:

-lucrări supraterane-borduri, cruci;

-lucrări subterane :cripte, cavouri, gropi zidite unul cate unul, doua sau trei locuri suprapuse;

-lucrări de arta:lespezi, obeliscuri, monumente, etc.

Toate lucrările se executa numai in baza avizului de construire, eliberat de Administrația Cimitirului, a autorizației de contruire, acolo unde este cazul si a documentație aferente, neputand depăși 0,4 m ca înălțime, cu excepția pietrei funerare, caz in care inaltimea maxima va fi de de 2 m.

Art.38. Avizarea si autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile de inhumare se face potrivit legii, in funcție de caracterul lucrărilor avute in vedere.

Art.39. Avizul se solicita si se eliberează doar titularului contractului de atribuire, reprezentantului legal al acestuia sau mostenitorului/succesorului in drepturi, calitati dovedite corespunzător.

Art40. Actele necesare pentru obținerea avizului legal eliberat de Administrația Cimitirului pentru constructii/monumente funerare tipizate sunt:

 • a. cerere in numele persoanei care solicita lucrarea si care va cuprinde:

 • - nume, prenume, CNP-ul, adresa, nr. telefon, adresa solicitantului;

 • - parcela/zona, nr.locului unde urmeaza sa se execute lucrarea;

 • - tipul de lucrare dorita (dimensiunile lucrării);

 • - modul cum va fi executata lucrarea-regie proprie/firma specializata;

 • - in cazul in care lucrarea va fi executata de o fima specializata, vor fî prezentate elementele de identificare ale acesteia, precum si o copie a contractului de execuție;

 • b. copie a contractului de atribuire (inclusiv a procesului verbal de atribuire).

 • c. eliberarea avizului este condiționată de deplasarea in teren a beneficiarului împreuna cu reprezentantul Administrației Cimitirului, pentru identificarea fizica a suprafeței, delimitarea acesteia prin jalonare si verificarea posibilităților tehnice de execuție a lucrărilor- acest lucru fiind consemnat in subsolul avizului (persoanele prezente si data la care s-a făcut identificarea).

Avizul se intocmeste in 2 (doua) exemplare si se eliberează numai după achitarea taxelor legale-un exemplar la beneficiarul lucrării si unul la Administrația Cimitirului.

Art.41. Lucrările funerare prevăzute mai sus vor putea incepe numai după obținerea avizului si vor avea termen de execuție de maxim un an de la obținerea acestuia.

La expirarea termenului avizul isi pierde valabilitatea.

Art.42. Construirea fara aviz sau incalcarea acestuia/documentatiei -autorizației de construire, atrage după sine sancțiunile si masurile stabilite, potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei in construcții, respectiv posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de atribuire si plata daunelor interese/prejudîcîilor înregistrate.

Art.43. Este interzisa:

-executarea oricărei lucrări in afara limitei (dimensiunilor) locului pus in posesie, Administrația Cimitirului avand obligația sa supravegheze executarea lucrărilor conform avizului.

-executarea lucrărilor de construcții funerare sambata ( cu excepția lucrărilor de finisaj), duminica si in zilele in care in cimitire exista biserici care oficiază slujbe religioase, cu excepția lucrărilor necesare efectuării serviciilor funerare.

Art.44. Persoanele fizice si/sau juridice care executa lucrări de construcții funerare fara avizul Administrației Cimitirului sau fara sa respecte dimensiunile sau formele din aviz, nu va mai avea dreptul de a executa lucrări in cimitirele administrate in temeiul prezentului Regulament.

Art.45. Persoanele fizice si/sau juridice care executa lucrări de construcții funerare sau orice alt tip de lucrări sau reparații in incinta cimitirelor au următoarele obligații:

-sa solicite beneficiarului obținerea avizului de construcție de la Administrația Cimitirului;

 • - sa informeze Administrația Cimitirului ca se afla in posesia unui aviz de construcție (prin contractarea lucrării) si sa identifice împreuna cu reprezentantul acesteia locul unde va fi executata lucrarea pentru care a fost emis respectivul aviz;

 • - sa solicite in scris accesul in incinta cimitirului si sa prezinte Administrației Cimitirului o lista cu persoanele angajate ce vor efectua lucrarea, precum si numărul de înmatriculare a masinii/lor ce vor transporta materiale si datele de identificare a conducătorului auto;

 • - autoutilitarele de transport marfa vor avea o sarcina utila maxima de 3,5tone;

-sa plateasca un tarif de acces in incinta Cimitirelor Sarata II si Cimitirul Nou, in cazul in care se prefera accesul cu taxiul, in cuantumul aprobat de Consiliul Local.

 • - sa instruiască persoanele angajate sau care-1 deservesc sa se prezinte zilnic spre identificare la personalul de paza;

 • - sa respecte cu strictele suprafața si dimensiunile din avizul de construcție, in caz contrar avizul va fi revocat, construcția va fi considerata executata ilegal si demolata, iar constructorului nu i se va mai permite sa execute lucrări in incinta cimitirului;

 • - executantii nu vor putea depozita nici macar temporar pamant, materiale si alte obiecte pe mormintele vecine, aceștia trebuind sa ia toate masurile pentru a nu murdari sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrării;

 • - este interzisa sub orice forma, sub pretextul facilitării execuției lucrării in curs, deplasarea sau indepartarea semnelor funerare existente la mormintele/locurile de veci existente in jurul construcției in curs, fata acordul scris al familiilor apartinatoare-acord notarial ce va fi prezentat in copie Administrației Cimitirului;

 • - materialele necesare pentru construcție vor fi aduse la locul de executare pe măsură nevoilor, fiind interzisa depozitarea in cimitir a oricăror materiale de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum si efectuarea oricăror lucrări pregătitoare; la locul construcției se va aduce materialul pregătit si numai in cantitatile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare;

-pamantul rezultat din săpătură, resturile de orice natura ca urmare a operațiilor de construcții, gunoiul de orice fel, se va transporta in fiecare zi, de către executant, in afara cimitirului, in locurile special amenajate-Rampa Ecologica;

Art.46. Deținătorul locului de veci care contractează lucrări cu diferiți constructori, au obligația de a urmări executarea construcției pe faze in vederea eliminării eventualeleor vicii ascunse, sa ceara si sa verifice daca locurile de veci au fost corect inscripționate si daca lucrarea a fost executata corect tehnic si calitativ.

Cavourile urmeaza regimul mormintelor obișnuite si trebuie sa aiba antreu de coborâre a sicriului pentru introducerea lui in fîrida/racla.

In cazul gropilor betonate (cavou tip bolta), intrarea va fi închisa cu usa metalica sau zid din cărămidă, întrucât din punct de vedere sanitar următoarea înhumare se va putea efectua după 7 (șapte) ani; se recomanda (unde este posibil tehnic) construirea unei casete din cărămidă acoperita cu placi din beton care sa izoleze sicriul depus in bolta. Cavourile/criptele după depunerea sicrielor, firidele/raclelele vor fi inchise ermetic, in asa fel incat sa nu prezinte pericol public.

Art47. Executantul lucrării va putea folosi utilitățile (apa, curent electric) din incinta cimitirului, cu acordul Administrației Cimitirului, după achitarea tarifelor din Anexa 1.

Art.48. Tariful/pretul vor fi achitate pentru flecare lucrare pe care o desfasoara executantul (in cazul in care acesta executa mai multe lucrări concomitent), la data eliberării avizului de către Administrarea Cimitirelor.

CAPITOLUL V

ÎNHUMAREA, DESHUMAREA si TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art.49. înhumarea persoanelor decedate si serviciul de inmormantare se face numai pe baza adeverinței de inhumare, in original, eliberata de Serviciul Stare Civila care a Înregistrat decesul, cu plata anticipata a taxelor din Anexa 1, pentru aceste tipuri de servicii.

In cazul in care se dispun cercetări de către organele indreptatite cu privire la cauzele decesului, inmormantarea se face numai pe baza dispozițiilor scrise date de organele respective.

înmormântarea decedatilor aduși din alte localitati se face pe baza autorizației sanitare de transport si adeverinței de inhumare in original.

ArLSO. Pentru efectuare serviciilor de inhumare, titularul de loc trebuie sa prezinte Administrației Cimitirului următoarele acte:

-buletin/carte de identitate;

-contract loc de inhumare;

-certificat de deces;

-adeverința de inhumare;

-declarație notariala de accept de inhumare;

In cazul decesului titularului de loc de veci, pot dispune cu privire la inmormantare, următoarele persoane:

 • a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;

 • b) persoana stabilită prin testamentul defunctului;

 • c) în lipsa testamentului, sotul/soția persoanei decedate;

 • d) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv;

 • e) in cazul inexistentei categoriilor de mai sus, vor putea solicita prestarea serviciilor de inhumare, orice persoana care a fost apropiata de decedat in timpul vieții.

(2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găsește într--un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, primarul unității administrativ-teri tonale în raza căreia a avut Ioc decesul, dispune cu privire la înmormântare.

Art.51. înmormântările se pot face direct sau prin depunere prealabila in capela pentru cel mult 72 ore, cu autorizație sanitara si cu plata taxelor prevăzute in Anexa 1 si se vor efectua tehnic, in următorul program orar: de luni pana vineri intre orele 10.30—-14.30; sambata, duminica si sărbători legale -intre orele 10.30-14.00.

Art.52. Persoanele decedate vor putea fi depuse inainte de inhumare in sălile de ceremonii funerare/capele, numai pe baza certificatului de imbalsamare. Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor pute fi depuse in respectivele locații numai cu avizul Direcției de Sanatate Publica teritoriala.

Art.53. înmormântările se fac in gropi simple, gropi zidite si cavouri.Gropile simple se sapa la o adâncime de mimim 2 m, iar in plan orizontal vor avea dimensiunile in raport cu cele ale sicriului, fara a depăși suprafața locului de veci stipulata in contract.

Art.54. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data Înhumării, pe baza adeverinței eliberata de Administrația Cimitirului.

In mod excepțional, deshumarea se poate face inainte de termenul 7 ani , in următoarele condiții:

 • a) dupa împlinirea termenului de un an de la data înhumării si numai in perioada lnoiembrie-31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de Direcția de Sanatate Publica teritoriala, in scopu lreinhumarii persoanei decedate in alt loc de inhumare;

 • b) indiferent de data la care a avut loc înhumarea, pe baza dispozițiilor date, potrivit legii, de organele /instituțiile competente;

Art.55. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu pana la 7ani, precum si inhumarealor se poate face in tot timpul anului pe baza avizului sanitar pentru deshumare/transport si reinhumare eliberat de către Direcția de Sanatate Publica teritoriala si a avizuluiAdministratiei Cimitirului.

Art.56. Deshumările si reinhumarile se fac de către Administrația Cimitirului numai in prezenta familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant legal al acesteia si a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice, operațiunea fiind inregistrata in Registrul înhumări in care semnează ambele parti.

Art57. Pentru serviciul de deshumare, titularul de loc se prezintă la Administrația Cimitirului cu armatoarele acte:

 • a) carte/buletin de identitate;

 • b) contract atribuire loc de veci/proces verbal de predare-primire;

 • c) certificatul de deces al persoanei Înhumate;

 • d) declaratie notariala de accept de deshumare;

In cazul decesului titularului de loc, se prezintă ruda cea mai apropiata a decedatului, respectiv persoanele prevăzute la art.50, cu actele mai sus menționate.

ArL58. In cazul in care la expirarea termenului de folosința a locului de inhumare si după 7 ani de la ultima inhumare, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantul acesteia nu au luat masuri pentru efectuarea deshumării, aceasta poate fi făcută de către Administrația Cimitirului, după 6 luni de la data la care s-a solicitat celor in cauza sa procedeze la deshumare.

Operațiunea de deshumare se va desfasura numai in prezenta administratorului cimitirului, care va consemna in Registrul înhumări lipsa reprezentantului familiei si operațiunea de reinhumare a osemintelor in spațiul amenajat special-osoar.

In același mod se procedează si in cazul in care un mai este in viata nici o ruda a decedatului.

Art.59. Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeași sau in alta localitate, se face numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare in vigoare.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.60.(l) Următoarele fapte constituie contravenții, daca nu sunt Întrunite elemente constitutive ale unor infracțiuni:

- distrugerea mormintelor, monumentelor sau a construcțiilor funerare de orice fel.

 • -  Formarea de grupuri zgomotoase sau care practica ritualuri ce contravin bunelor moravuri;

 • -  Intrarea in incinta cimitrelor a persoanelor in stare de ebrietate, a cerșetorilor si a vânzătorilor ambulanți, consumul de băuturi alcoolice cu ocazia diferitelor servicii religioase;

 • -  Plantare de pomi fructiferi;

 • -  Taierea de arbori si arbuști, distrugerea vegetației ornamentale;

 • -  Punerea de afișe sau anunțuri;

“ Efectuarea serviciilor funerare fara autorizație, respectiv de către persoane care nu fac parte din echipele specializate ale administrației cimitirelor;

 • -  Efectuarea lucrărilor funerare fara obținerea avizului de construcție sau nerespectarea prevederilor articolelorart.43si art 45;

 • -  Deteriorarea mobilierului de tip stradal situat in incinta cimitirelor-banci, coșuri de gunoi, indicatoare, etc.

 • -  Comercializarea fara autorizație a oricăror produse.

(2) Contravențiile de mai sus se vor sancționa cu amenda de la 500 lei la 2.500 lei, după caz, si se vor constata/aplica de către angajați ai Politiei Locale la sesizarea agentilor de paza sau a angajatilor administrației cimitirelor.

Art.60. Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobării sale de către autoritatea deliberativa locala, se va aduce la cunoștința publica prin afișare la Administrația Cimitirelor, respectiv prin celelalte operațiuni stipulate de lege, putând fi modificat prin Hotarari ale Consiliului Local Bacau, fiind obligatoriu pentru persoanele/entitatile menționate in cadrul acestuia.

Art.61. Actele de concesiune/atribuire si celelalte documente eliberate pentru locurile de înhumare, pana la data intrării in vigoare a acestui Regulament, raman valabile.

Art.62. Prezentul Regulament se completează cu prevederile Regulamentului de concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public si privat/Caietul de sarcini al delegarii-anexe la contractul de delegare, aprobate prin HCL nr. 434/2018.

Art.63. Eventualele situații litigioase/diferenduri care apar in legătură cu aplicarea prezentului Regulament vor fi soluționate pe cale amiabila, in caz contrar fiind de competenta instanțelor judecătorești de la sediul delegatarului.

Anexa 1 la Regulamentul de Organizare și

Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău

TARIFELE PENTRU ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE PENTRU O PERIOADĂ DE 7/ 25 DE ANI

CIM

(TIRUL CENTRAL

taxa

1

Pentru 25 ani

851

2

Pentru 7 ani

689

CIMITIRUL NOU (SARATA)

taxa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIM

(TIRUL CFR

taxa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIMITIRUL ȘERBĂNEȘTI          taxa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIMITIRUL GHERĂIEȘTI

taxa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIMITIRUL SARATA II             taxa

1 | Pentru 25 ani

304

2 | Pentru 7 ani

203

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN CIMITIRE

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului prestat

Tipul taxei

Tarif

1

Taxa dare in folosinta-7 ani

La darea in folosința

203

ron/loc/perioada

2

Taxa dare in folosinta-25 ani

La darea in folosința

304

ron/loc/perioada

3

Taxa intretinere loc de veci

anuala

32

ron /an/loc

4

Taxa capela

La inhumare

72

ron/pers/zi

5

înhumare decedat (sapat groapa si amenajare mormânt după înhumare)

La inhumare

203

ron/loc

6

Montat pod cu material client si transport pamant in exces

La inhumare

153

ron

7

Transport pamant in exces

La inhumare

103

ron/loc

8

Înhumat decedat cripta

La inhumare

153

ron/pers

9

Transport decedat la locul de veci

La inhumare

103

ron/ pers

10

Strâns oseminte

La cerere

153

ron/loc

11

Aviz montat gardut(metallic)

La cerere

ron/loc

12

Aviz construcție loc simplu

La cerere

103

ron/loc

13

Aviz construcție loc dublu

La cerere

203

ron/loc

14

Taxa servicii auxiliare(identîficare loc de veci,eliberare adeverinte,etc)

La cerere

21

ron

15

Taxa acces utili tati(apa,c.e,etc)-pt.constructor

La cerere

21

ron/zi/loc/constr.

16

Taxa acces mijloace auto cimitir prestatori servicii

La cerere

17

lei/zi

Anexa 2 Ia Regulamentul de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul BacăuS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3, Județ Bacau

CUI: 36886430. Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tei: 0756264979, Fax: +-

Eniaih ofsspmbacau.ro,

Web: www.sspmbacau.ro

CONTRACT DE ATRIBUIRE/ DARE IN FOLOSINȚA loc de înhumare in

CIMITIRUL........................

nr_______________________din________

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. S.C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL, Z AH ARIA NICOLAE - cu sediul in Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau, telefon 0756264979, fax-, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J4/4/2017, CUI RO 36886430, cont R059TREZ0615069XXX015247, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, în calitate de ADMINISTRATOR/operator , pe de o parte:

si

 • 2. D1/Dna...................................................................... legiti

mat/a cu BECI seria.......nr.................eliberat la data de.......................si cu domiciliul în

............................... CNP.................................... telefon ..................... în calitate de beneficiar/titular al dreptului de folosința, au convenit sa încheie prezentul contracT , ca urmare a solicitării din data de........................................... formulata de beneficiar,

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie darea in folosința a unui loc de înhumare in favoarea beneficiarului, amplasat in zona/parcelă............,rândul...........,poziție............... in suprafața

de........mp,(L_____*1________), nr.locuri.........., in Cimitirul.........

Predarea-primirea lotului se face pe bază de proces-verbal, anexa la prezentul contract.


Art.2. Locul de înhumare este dat in folosința beneficiarului, in vederea înhumării numitului (ei)/numitîlor:

-......-................................................................CNP..........................................,  domiciliat

identificat cu CI seria...... nr........................ eliberat la data de............................;

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ......... ani, începând cu data

de.....................până la data de..................

La expirarea termenului, contractul va putea fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional (conform art. 24 din Regulamentul/Caietul de sarcini privind delegarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat, aprobate prin HCL nr. 434/2018-anexa la prezentul contract si parte integranta din acesta).

Titularul dreptului de folosința este răspunzător de cunoașterea datei încetării contractului, in vederea efectuării formalităților prealabile pentru prelungire cu cel mult 90 de zile înainte de expirare sau ridicarea investitiilor/constructiilor si a celorlalte îmbunătățiri, in termen de maxim 90 de zile de la data expirării contractului.

 • IV. PRETURI si TARIFE

Art.4, Pentru suprafața data in folosința, beneficiarul trebuie sa achite tariful în suma de ........... lei, achitabil in integralitate pentru întreaga perioada de atribuire, la data încheierii contractului.

Tariful de întreținere a Cimitirului , datorat pentru fiecare loc de înhumare detinut de beneficiar, va fi achitabil anual, in cuantumul stabilit in anexa, pana la data de 31 decembrie a anului in curs.

De asemenea, beneficiarul este dator sa achite si celelalte preturi si tarife aferente serviciilor de administrare a cimitirelor de către operator, in funcție de specificul fiecăruia dintre acestea, daca va fi cazul, conform sumelor/cuantumurilor stipulate in anexa la prezentul contract

Preturile si tarifele din anexa pot comporta modificări aprobate prin hotar ari ale Consiliului Local, caz in care acestea vor fi datorate de drept, fara nici o alta formalitate si fara punere in întârziere, de Ia data adoptării HCL ului corespunzător de modificare ( ce va constitui de drept anexa la prezentul contract).

 • V. DREPTURI SI OBLIGAȚII

A. Drepturile și obligațiile administratorului:

ArtS. Administrația cimitirului asigura:

 • a) efectuarea si pastrarea curățeniei, întreținerea drumurilor si aleilor,colectarea si transportul deșeurilor;

 • b) paza si ordinea asigurata in perimetrul cimitirelor , conform prevederilor legale in vigoare, cu personal specializat si atestat;

 • c) întreținerea împrejurimilor;

 • d) raspunde de gospodărirea , întreținerea si înfrumusețarea cimitirului, îngrijirea spatiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcții ce se efectuează,urmărind asigurarea ordinii si curățeniei la locurile din jurul construcțiilor, respectiv celelalte servicii asumate in conformitate cu Regulamentul serviciului de administrare a cimitirelor (ROF).

Art.6. In scopul bunei organizări si funcționari a activitatii cimitirului, respectiv pentru asumarea in cunoștința de cauza a drepturilor si obligațiilor pârtilor, Regulamentul de Organizare si Funcționare a cimitirelor ( ROF) , inclusiv anexele sale, fac parte integranta din prezentul contract, sunt obligatorii pentru par ti si pot fi modificate prin Ho târâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, caz in care actele modificatoare constituie de drept anexa la prezentul contract.

B. Drepturile și obligațiile beneficiarului:

Art.7. Beneficiarii dreptului de folosința a locurilor de înhumare au următoarele obligații:

 • a)    sa instaleze însemne care sa conțină numele, prenumele decedatului/beneficiaru lui,parcela si numărul locului de înhumare .numărul contractului si data luării in folosința;

 • b) sa delimiteze perimetrul locului de înhumare prin garduri metalice,edificii de ciment sau borduri.in termen de 6(sase)luni de la data atribuirii locului de înhumare;.

 • c) sa asigure lizibilitatea înscrierilor de pe însemne,placi ,table si monumente comemorative;

 • d) sa îngrijească permanent locul de înhumare , sa intretina construcțiile de orice fel, precum si aleile de acces pana la si dintre morminte, dandu-le acestora un aspect îngrijit;

 • e) sa respecte suprafețele atribuite spre folosința, fiind interzisa orice extindere in cărări, alei, drumuri de acces;

 • f) sa planteze doar specii floricole de talie mica(aprox 0,5m) si a căror rădăcini sa nu afecteze structura edificiilor;

 • g) sa depoziteze numai in locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare si resturile de material rezultate in urma lucrărilor de reparatii/constructii efectuate la monumentele locurilor de înhumare;

 • h)    sa ocrotească toti arborii de talie mare aflati in incinta cimitirului, toaletarea,taierea,dup a caz, facandu-se doar de către administrația cimitirului;

 • i) sa utilizeze cu simt gospodăresc bunurile din cimitir;

 • j) sa comunice in scris orice schimbare survenita cu privire la titular si domiciliul acestuia;

 • k) sa nu amplaseze la locurile de veci mobilier urban(bancî,garduri, etc), decât cu aprobarea administrației cimitirului si daca acestea nu împiedica accesul la celelalte locuri de veci;

 • l) sa păstreze liniștea,ordinea si curățenia;

 • m) sa respecte programul de vizita;

 • n) sa aiba o tinuta decenta;

 • o) sa achite taxele, preturile si tarifele prevăzute in Anexa la prezentul contract.

 • p) sa construiască, sa efectueze amenajari si investirii numai după obținerea avizului operatorului , in orice situație , respectiv după obținerea autorizației de construire, acolo unde este cazul; sa efectueze la timp si in conformitate cu documentația avizata, lucrările de amenajare, in situația in care isi asuma responsabilitatea efectuării acestora in regie proprie/cu terti prestatori;

r)sa nu cesioneze drepturile din prezentul contract, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a acestuia, far a nici o alta formalitate si fara intervenția instanțelor judecătorești, exceptând posibilitatea cesiunii dreptului de folosința prin donație cu titlu gratuit, succesiune legala si /sau testamentara; cesiunile descrise limitativ mai sus nu sunt opozabile/nu isi produc efectele fata de operatorul administrator decât după obținerea avizului corespunzător emis de acesta, solicitat de către beneficiar, după plata tarifelor si preturilor stipulate in anexa.

Art.6. este pe deplin aplicabil si in cazul beneficiarilor.

 • VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8,Atat proprietarul cat si beneficiarul locului de inhumare trebuie sa respecte prevederile contractului /Regulamentului de Organizare si Funcționare a Cimitirului ( anexa la contract), in caz contrar suportând sancțiunile /răspunderea contractuala menționate in cadrul Regulamentului.

 • VII. LITIGII

Art.9. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțe Ieri lor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.10. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.9 , se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de la sediul operatorului administrator.

 • VIII. NOTIFICĂRI

Art.ll. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzuta în partea introductivă a prezentului contract.

Art.12. în cazul în care notificarea se va face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Art.13. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14.1ncetarea contractului poate avea loc in următoarele situării:

 • a) de plin drept, la expirarea termenului de atribuire; titularul dreptului de folosința are dreptul la prelungirea contractului, iar in cazul in care titularul este decedat, acest drept îl are succesorul legal sau testamentar, cu respectarea limitărilor specificate mai sus;

 • b) cand titularul renunța la dreptul de folosința in favoarea Administrației cimitirului, in baza unei declarații notariale/cereri depuse la S.C. SSPM SA Bacau;

 • c) cand locul pus in posesie este lasat in părăsire (se considera părăsite locurile puse in posesie unde nu exista nici un însemn sau lucrari/au un aspect neîngrijit si daca după un termen de 3(trei) luni de la somația scrisa emisa de administrația cimitirului, nu se prezintă si nu remediază situația) ; după constatarea regimului de loc părăsit, operatorul va efectua procedura de vacantare a locurilor parasite/de reatribuire a locurilor de înhumare , conform art. 25 alin. 1,2,3 si 4, respectiv lit.i din Regulamentul/Caiet de sarcini privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat, aprobat prin HCL 434/2018.

 • d) in cazul neachitarii tarifelor si preturilor aferente serviciilor prestate de operator cuprinse in anexa, in termenul stipulat in aceasta, pentru fiecare caz in parte ;

 • e) in cazul cesiunii dreptului de folosința in afara cazurilor expres pravazute in Regulament si fara obținerea prealabila a avizului emis de Administrația Cimitirelor/fara plata tarifelor/preturilor aferente cesiunii; in acest caz rezilierea se produce de plin drept, fara nici o alta formalitate si fara punere in intarziere/fara intervenția instanțelor judecătorești.

fjcand titularul locului a fost deshumat, iar osemintele au fost depuse in alt loc;

g)prin desființarea cimitirului.

La încetarea contractului, părțile se obliga sa semneze un proces verbal de predare-preluare. In cazul refuzului beneficiarului sau lipsei acestuia, in ciuda notificării emise in acest sens de operatorul administrator, procesul verbal va fi semnat de reprezentantul administratorului si de un martor.

La data incetarii in orice mod a contractului, investițiile, îmbunătățirile, lucrările si construcțiile de orice fel, intra de drept si fara nici o alta formali tate/fara punere in întârziere, in proprietatea unitarii administrativ-teritoriale /in administrarea operatorului , fara acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale, daca in termen de 90(nouazeci) de zile de la data încetări contractului , acestea nu sunt ridicate/desfiintate de foștii titulari, pe cheltuiala lor. Beneficiarii nu pot invoca superficia si nici buna credința specifica accesiunii imobiliare, toate investițiile (enumerate cu titlu exemplificativ mai sus ) fiind considerate de părțile contractante ca avand un caracter voluptoriu.

X DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Modificarea prezentului contract de (atribuire)dare in folosința se face numai prin act adițional încheiat între părți , fiind total supus clauzelor conținute de acesta, cu respectarea R.O.F.

In cazurile modificării si completării R.O.F prin hotarari ale Consiliului Local , acestea devin parte integranta din prezentul contract, de drept si fara nici o alta formalitate.

Regulamentul de organizare si funcționare a cimitirului ( ROF) , Regulamentul /caietul de sarcini al delegării serviciilor de administrare a domeniului public si privat, aprobate prin HCL 434/2018 sunt anexe-parte integrante a contractului, prin semnarea acestuia , beneficiarul asumandu-si pe deplin luarea la cunoștința si respectarea acestora.

Art.16. Anexele la contract : procesele verbale de predare-primire loc de înhumare; lista tarifelor/taxelor si preturilor aferente serviciilor de administrare cimitire; R.O.F;Caietul de sarcini al delegării , aprobat prin HCL 434/20181 procesul verbal de predare primire loc de înhumare.

ArL17. Prezentul contract de dare in folosința intra în vigoare la data semnării și a fost încheiat/asumat, împreuna cu anexele sale, în 2 exemplare originale, din care 1 (unul) pentru operator și 1 (unul) pentru beneficiar. Prin semnarea contractului, beneficiarul atesta comunicarea si însușirea anexelor menționate la art.16.

OPERATOR ADMINISTRATOR

BENEFICIAR,


S.C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

DIRECTOR GENERAL, ZAHARIA NICOLAE

ÎNTOCMIT,

GEORGE CRISTIN RÎȘCHITOR

Anexa 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: 36S86430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979, Fax: +-

Email: office@sspntbacau.ro. XVcb: www.ssontbacau.ro

PROCES - VERBAL DE PREDA RE-PRIMIRE LOC DE ÎNHUMARE IN CIMITIRUL

NR............DIN...................

ZONA/PARCELA......RÂNDUL......POZIȚIE.............

încheiat intre:

S.C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL, ZAHARIA NICOLAE - cu sediul in Bacau, Str. Constantin Ene, Nr.3, Județ Bacau, telefon 0756264979, fax-, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J4/4/2017, CUI RO 36886430, cont R059TREZ0615069XXX015247, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, in calitate de ADMINISTRATOR/operator, pe de o parte:

Si

Dl/Dna...............................................................................legitimat/a cu BI/CI seria......nr

...........eliberat de.................la data de..............CNP...................................cu domiciliu in............................................................................in calitate de beneficiar, au convenit la

predarea-primirea locului din: Zona/Parcela......Rândul......Poziție............

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astazi...........................in 2 (doua) exemplare.

OPERATOR ADMINISTRATOR

BENEFICIAR,


S.C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE

MUNICIPALE BACAU S.A

DIRECTOR GENERAL,

ÎNTOCMIT,