Hotărârea nr. 251/2019

Hotărârea nr. 251 din 28.06.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

'M:

K ? ■’


z->          i^acătt

\... </

&£<2<xi/ a/ Q.-n«^uc^u/ui

HOTĂRÂREA NR. 251 din 28.06.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea D-nei Costin Lucia, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 28047/23.05.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68524/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 6043 din 10.06.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.6044 din 10.06.2019; -Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.6045 din 10.06.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1049/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1050/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1051/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1052/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

  • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68524/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA, cu sediul in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A, format din 7 încăperi in suprafața totala de 163,52 m.p. si teren in suprafața totala de 81,76 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 25.07.2021, data la care indeplineste condițiile de pensionare.

ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68524/24.05.2011, raman neschimbate.

ART. 3 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68524/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Costin Lucia, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOINA DRACjQMIR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI _