Hotărârea nr. 250/2019

Hotărârea nr. 250 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Inchidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău”

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 6537 din 21.06.2019 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacau”

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6538 din 21.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6539 din 21.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1046/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1047/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1048/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.5 (1) lit.”b” alin (i) si art.9 (1) și (4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții „închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacau” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte.

ART.3. - Hotărârea va fî comunicată, Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


ART.4. - ^rin 'grija^Șecretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal


Instituției PiLfectuhii.-'Județul Bacău pentru verificarea legalității. ^./Z/G     \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOINĂ DRAGOMI

B •

N.O.P., I.D./A?M./EX.l/^Sțl>-2CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA COMUNĂ CU PROIECTUL

LA HCL NR. 250 DIN 28.06.2019

Documentație tehnico-economică, etapa DALI pentru obiectivul de investiții „închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacau”


PREȘEDINTE îjE/J DOINAD /•* ■ ' z

■I *


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROMICA ^HINDRUS

CONSILIER SUP.

MUNICIPIUL BACAU

„ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL

DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACAU"

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


MUNICIPIUL BACAU


„ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACAU"

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII - D.A.L.I. -

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Str. Marasesti nr. 6

CIF 4278337

Telefon: 0234.588.757

Proiectant general:

S.C. AGHEMIR COMPANY S.R.L.

Str. Hlincea, nr. 29, Iași

J 22/909/2014

CUI RO33227299

Telefon: 0740.977.356

E-mail: officeaghemircompany@yahoo.ro

Proiectant de specialitate:

S.C. ISPRO-AL S.R.L

Str. Vasile Lupu, nr. 106A, Iași

J 22/570/2017

CUI 37201321

Telefon: 0726.492.131

E-mail: isproalsrl@gmail.com

Nr. Proiect: 10/2018


Amplasament:

Județul Bacau, U.A.T. Bacau si U.A.T. Nicolae Balcescu, in zona industriala a mun. Bacau, langa combinatul industrial chimic CIC.

-2019-


A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI

CONFORM DE DEȘEURI BACĂU"

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BACĂU

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BACĂU

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Proiectant general:

S.C. AGHEMIR COMPANY S.R.L.

Str. Hlincea, nr. 29, Iași

J 22/909/2014

CUI RO33227299

Telefon: 0740.977.356

E-mail: officeaghemircompany@yahoo.ro

Proiectant de specialitate:

S.C. ISPRO-AL S.R.L.

Str. Vasile Lupu, nr. 106A, Iași


J22/570/2017

CUI 37201321

Telefon: 0726.492.131

e-mail: isproalsrl@gmail.com

nr. proiect: 10/2018

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI

  • 2.1. Prezentarea contextului

Proiectul are la bază acordurile cadru încheiate între România și UE dar și programul anual de investii al Primăriei municipiului Bacău.

Obiectivele naționale în conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană

Potrivit Articolului 20 "Măsuri tranzitorii" din Protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și României în Uniunea Europeană (Protocol ce face parte integrantă din Tratatul de Aderare), României i se aplică măsurile din Anexa VII la Protocolul menționat.

Astfel, în cadrul Anexei VII, punctul 9 "Mediul", litera C "Calitatea apei", punctul (4), se prezintă măsurile tranzitorii ce privesc tratarea apelor urbane reziduale iar la punctul (5) măsurile tranzitorii care se referă la calitatea apei destinate consumului uman.

Surse de finanțare

Având în vedere posibilitățile proprii de finanțare, Beneficiarul, Municipiul Bacău (Primăria Municipiului Bacău), prin tema de proiectare, dorește închiderea depozitului conform de deșeuri, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la protecția factorilor de mediu apă-aer-sol și conformarea cu acordurile cadru dintre România și Uniunea Europeană, privind politicile de mediu.

Având în vedere dezvoltarea și creșterea economică a României precum și posibilitatea susținerii financiare din fonduri proprii, dar mai ales asigurarea condițiilor minime de igienă privind siguranța sănătății populației și a protecției factorilor de mediu, se consideră investiția propusă a fi necesară, oportună și sustenabilă.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Depozitul conform de deșeuri nepericuloase Bacău, care cuprinde si Celula I, se află situat în municipiul Bacău, str. Chimiei județul Bacău, si are o suprafață totală de 324.830mp, terenul fiind proprietate a Primăriei Municipiului Bacău, dar aflandu-se pe terenul:

 • - Orașului Bacau: 286.628 mp si

 • - Comunei Nicolae Balcescu: 38.202 mp.

Depozitul conform de deșeuri Bacau, este un depozit conform, pentru deșeuri nepericuloase - Depozit de deșeuri clasa „b", conform prevederilor HG 349/2005, art.4, privind depozitarea deșeurilor.

Astfel, deseurîle acceptate la depozitare (si care compun Celula I), sunt deșeuri generate in județ, compuse din:

 • •     Deșeuri menajere si asimilabile celor menajere nepericuloase;

 • •      Deșeuri din construcții si demolări ce nu pot fi reciclate/valorificate;

 • •      Nămoluri rezultate de la stațiile de epurare orășenești din județ.

Celula I are suprafața de 5,17 ha, volum de 855.000 mc, o inaltime de 40 m si este amplasata in incinta Depozitului de deșeuri Bacau.

Având in vedere faptul ca pentru Celula I, a fost atinsa capacitatea maxima de depozitare de 855.000 mc deșeuri, iar lucrările de construcție pentru Celula II au fost finalizate, este necesara închiderea corespunzătoare a Celului I de depozitare din cadrul depozitului conform de deșeuri al municipiului Bacau.

Astfel, tema de proiectare a beneficiarului a fost închiderea Celulei I din cadrul depozitului conform de deșeuri Bacau, etapîzat in doua etape de execuție, conform Ordinului 757/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor, proiectul urmând a fi finanțat din fonduri proprii ale Primăriei Municipiului Bacau.

Proiectul de închidere cuprinde închiderea etapizata a Celului I, in funcție de atingerea capacitatii de depozitare si de încadrarea nivelului de tasare in limite normale astfel încât acoperirea finala sa nu fie afectate de aceste tasari, in caz contrar existând riscul deteriorării straturilor de închidere finala.

Conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat cu Ordinul 757/2004 al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor cu modificările ulterioare, închiderea depozitelor conforme, se face astfel:

(                Imediat după atingerea cotei sau volumului proiectat al depozitului, acesta se

închide cu straturi de acoperire provizorii, pana la consumarea tasarilor, adica pentru un interval de 3-5 ani. In acest interval de timp se monitorizează periodic tasarile si eventualele modificări de forma ale depozitului (închidere provizorie).

După consumarea totala a tasarilor corpului de deșeuri ce formează Celula I, se poate trece la etapa de închidere finala, constând din execuția straturilor de închidere finala prevăzute de normativ.

Proiectarea închiderii Celulei I, execuția inchderii Celulei I dar si monitorizarea post-închidere a Celulei I, se va face cu respectarea tuturor normelor si a legislației în vigoare cu privire la asigurarea tuturor cerințelor fundamentale privind calitatea in construcții, depozitarea si închiderea depozitelor de deșeuri (conforme si neconforme), protecția factorilor de mediu (apa, aer, sol), protecția calitatii si siguranței sanatatii oamenilor, respectarea ariilor protejate si nu in ultimul rând respectarea tuturor normelor privind situațiile de urgenta si sanatatea si siguranța muncii (PSI, SSM).

în urma analizei tehnico-economice a posibilităților optime de implementare a unui astfel de obiectiv de investiții și în concordanță Ordinului 757/2004 privind C         aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor, se propune închiderea

corespunzătoare a Celulei 1, conform normelor in vigoare, cu 2 Etape de închidere, fiecare etapa fiind structurata pe obiecte de investiție.

CONCLUZIE: - Analizând cele prezentate mai sus, față de situația existentă, se impune închiderea corespunzătoare a Celulei I, conform normelor in vigoare, cu 2 Etape de închidere.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

închiderea conformă a Celulei I de depozitare deșeuri, va imbunatati in mod substanțial calitatea factorilor de mediu sol-apă-aer.

Scopul acestei investiții este închiderea depozitului conform de deșeuri, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la protecția factorilor de mediu apă-aer-sol și conformarea cu acordurile cadru dintre România și Uniunea Europeană, privind politicile de mediu.

Realizarea închiderii depozitului conform de deșeuri - Celula I, va conduce la respectarea prevederilor legale privind protejarea sănătății publice.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intraviian/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Depozitul conform de deșeuri nepericuloase Bacău, care cuprinde si Celula I, se află situat în municipiul Bacău, str. Chimiei județul Bacău, si are o suprafață totală de 324.830mp, terenul fiind proprietate a Primăriei Municipiului Bacău, dar aflandu-se pe terenul:

 • - Orașului Bacau: 286.628 mp si

 • - Comunei Nicolae Balcescu: 38.202 mp.

Celula I are suprafața de 5,17 ha, volum de 855.000 mc, o înălțime de 40 m si este amplasata in incinta Depozitului de deșeuri Bacau.

Conform PLIG aprobat prin HCL nr. 84/2012, terenul este inclus ca și zonare funcțională în zona de gospodărire comunală. Funcțiunea dominantă: Construcții și instalații necesare bunei gospodării a localității.

Terenul are numărul cadastral 14538.

Lucrările propuse (închiderea depozitului conform de deșeuri), se află în bazinul hidrografic Șiret, la 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița, pe malul drept al râului Bistrița - cod cadastral XII-1.53.

Suprafețele de teren pe care se dezvolta obiectul de investiții sunt in proprietatea beneficiarului, Primăria Municipiului Bacău.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Celula I are suprafața de 5,17 ha, volum de 855.000 mc si este amplasata in incinta Depozitului de deșeuri Bacau, aceasta avand suprafața totala de 324.830 mp, terenul fiind proprietatea Municipiului Bacau dar aflandu-se pe terenul:

Orașului Bacau: 286.628 mp si

Comunei Nicolae Balcescu: 38.202 mp.

Celula 1 se învecinează în cadrul Depozitului de deșeuri cu următoarele:

/           - la nord - Celula 2 (construcție finalizată);

 • - la est “ teren aferent Celulei 4;

 • - la vest - drum tehnologic ;

 • - la sud - drum tehnologic teren vira, stație de ardere a gazului.

Accesul auto și pietonal se realizează pe strada Chimiei, municipiul Bacău.

 • c) datele seismice si climatice Seismicitatea zonei

în conformitate cu prevederile din NP 074-2011: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (punctaj total 8).

Factorii luați în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:

Condiții de teren

teren bun

2

Apa subterana

fără epuismente

1

Clasa construcției

normală

3

Vecinătăți

fara risc

1

Zona seismică

ag=0,30 g

1

Total

8 puncte

Seismicitatea zonei

Conform cu macrozonarea seismică din P 100-1/2013/ zona amplasamentului este caracterizată de următorii parametri:

 • - valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este: a(g)=0,30g -

pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani;

 • - perioadele de control (colț) ale spectrului de răspuns elastic pentru componența verticală a accelerației terenului (secunde): TC=0/7 s.

Adâncimea maxima de îngheț este de 80-90 cm, conform STAS 6054/77.

Clima zonei

Din punct de vedere climatic amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona cu clima temperat-continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

('                Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de +9.8 O Cf luna

cea mai călduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de +21.7 0 C iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de -3.6 0 C.

 • d) studii de teren

Pentru realizarea proiectului, au fost întocmite studii de teren constând din Studiu topografic și Studiu Geotehnic.

 • e) situația utiiitatiior tehnico-ediiitare existente

Nu este cazul.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unei zone protejate

Nu este cazul.

 • 3.2. Regimuljuridic

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Suprafețele de teren pe care se dezvolta obiectul de investiții sunt in proprietatea beneficiarului, Primăria Municipiului Bacău - pe domeniul public al acesteia.

 • b) destinația construcției existente;

Amenajare existentă - Celulă conformă de depozitare deșeuri categoria "b" -parte componenta a Depozitului conform de deșeuri Bacău.

cj includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • a) categoria si clasa de importanta

Conform STAS 4273-83 încadrarea in clase de importanta, construcția decantoarelor se încadrează în clasa IV de importanță, construcții de importanta secundara, construcții hidrotehnice a căror avariere are o influenta redusa asupra altor obiective social economice.

Conform ordinului MLPAT nr. 31/N-1995, privind stabilirea categoriei de importanță a construcției, lucrările se încadrează în categoria de importanță "D".

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Celula I de depozitare deșeuri din cadrul Depozitului conform de deșeuri, a fost amenajată prin programul ISPA - fonduri europene și naționale în anul 2007.

 • d) suprafața construită;

Suprafața amenajată a Ccelulei I este de 5,17 ha.

 • e) suprafața construită desfășurată;

Suprafața amenajată a Ccelulei I este de 5,17 ha.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei (       tehnice

în vederea închiderii conforme a Celulei I de depozitare deșeuri, nu a fost necesară realizarea unei Expertize tehnice asupra structurii acesteia, având în vedere natura obiectivului de investiție.

Celula I de depozitare a fost realizată prin programul ISPA, în anul 2007 și a constat din amenajarea terenului aferent Celulei, unde urmau a se depozita deșeurile clasa "b":

Terasamente

Celula este amplasată pe un strat natural de pietriș cu nisip si bolovani, iar lucrările de terasamente au constat in:

 • - curata re de vegetație si nivelare,

 • - asternerea a doua straturi de argila, cu grosimea de 0,25 m fiecare,

 • - modelarea bazei pentru asigurarea funcționalității sistemului de colectare si evacuare levigat, cu panta minima longitudinala de 1% si panta transversala către drenuri de min.3%,

compactarea bazei depozitului,

 • - realizarea de diguri perimetrale din pamant cu inaltimi variabile, cu o lungime totala de cca.990 m.

Sistemul de impermeabilizare

cuprinde:

 • - GCL - geocompozit bentonitic, cu permeabilitatea de 2x 10-llm/s,

 • - GM - geomembrana din HDPE cu g-2 mm

 • - GT ~ geotextil cu masa de 1600 g/mp si grosimea de 120 mm ;

Este instalat pe toata baza incintei de depozitare si pe taluzurile interioare ale digurilor perimetrale.

Sistemul de drenare, colectare și transport a levigatului

Este format din d ren uri absorbante acoperite cu strat drena nt cu grosimea de 0,7 m, din pietriș spalat de rau, necalcaros, sort 16/32 mm.

Drenurile absorbante sunt conducte din HDPE cu fante, avand Dn 355 mm, amplasate la distanta de 30 m. In celula 1 sunt 9 drenuri cu lungimea totala de 1423 m. Acestea se descarcă in drenul colector, prin 9 cămine de racordare din HDPE, care au inaltimea variabila si diametrul de 2 m.

In zona neoperationala apa pluviala nu are incarcatura poluanta si va fi evacuata direct in canalul de garda, amplasat la baza taluzului exterioar de pe latura de sud a celulei I.

Drenul colector este poziționat la baza taluzului exterior al digului perimetral de pe latura de sus si transporta levigatul in statia de pompare SP2. Este confecționat din HDPE, are Dn 400 mm Pn 4 si lungime de 330 m. De la baza taluzului pana la statia SP2 au fost realizate 3 cămine de intersecție si vizitare circulare din HDPE cu Dn 2000 mm.

Sistemul de colectare a biogazului pentru celula 1 este alcătuit din:

“16 puțuri de captare a biogazului, realizate din țeava perforata din HDPE, cu diametru de 250 mm. Toate puțurile vor fi conectate Ia doua substatii de colectare a biogazului; o substatie este amplasata pe coronamentul digului perimetral sud si alta pe coronamentul digului perimetral vest;

 • - separatorul de condens este realizat din țeava HDPE, De 400 mm, avand adancimea de 1,50 m. Acesta este prevăzut cu radier si capac.

 • - Condensul este colectat de la fiecare substatie printr-o conducta din HDPE, De 50 mm, Pn 6 si apoi evacuat in căminul de vizitare de pe conducta de levigat, urmând sa fie tratat in statia de epurare cu osmoza inversa.

 • - din substatii gazul va fi dirijat spre statia de ardere a gazului printr-o conducta din HDPE cu Dn 200 mm, Pn 6 si lungimea de 665 m.

Astfel, nu există structuri de fundare (piloni, grinzi, tălpi etc.) sau susținere și singura deficiență ce se poate constata este tasarea diferențiată a deșeurilor la zona superioară de calotă.

Taluzurile Celulei I sunt amenajate și înierbate în proporție de 70%, conform Proiectului tehnic aferent execuției acesteia.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE
 • a) clasa de risc seismic;

Având în vedere natura și caracterul lucrărilor - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri neperi cu! oase clasa "b", nu a fost necesară întocmirea unei Expertize tehnice pentru obiectivul de investiții.

în conformitate cu prevederile din NP 074-2011: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (punctaj total 8).

Factorii luați în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:

Condiții de teren

teren bun

2

Apa subterana

fără epuismente

1

Clasa construcției

normală

3

Vecinătăți

fara risc

1

Zona seismică

ag=0,30 g

1

Total

8 puncte

Seismicitatea zonei

Conform cu macrozonarea seismică din P 100-1/2013, zona amplasamentului este caracterizată de următorii parametri:

 • - valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este: a(g)=0,30g -

pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani;

f                 - perioadele de control (colț) ale spectrului de răspuns elastic pentru

componența verticală a accelerației terenului (secunde): TC=0,7 s.

Adâncimea maxima de îngheț este de 80-90 cm, conform STAS 6054/77.

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Având în vedere natura și caracterul lucrărilor - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri clasa "b", nu a fost necesară întocmirea unei Expertize tehnice pentru obiectivul de investiții.

Celula numărul I a fost executată în cadrul programului ISPA, în anul 2007 folosind cele mai bune tehnici disponibile și se compune din amenajarea terenului aferentei Celulei I în vederea depozitării deșeurilor nepericuloase, clasa "b", așa cum au fost acestea descrise în cadrul capitolului 3.4, anterior.

Totuși se pot distinge două variante de investiție: Varianta 1:

Realizarea închiderii conforme în 2 etape.

Varianta 2:

Realizarea unei acoperiri superficiale cu pământ și înierbare.

Varianta 1: Realizarea închiderii conforme în 2 etape.

Pentru închiderea corespunzătoare a Celulei I, conform normelor in vigoare, se propun 2 Etape de închidere, fiecare etapa fiind structurata pe obiecte de investiție. Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor

Ob. 1 - Sistem închidere

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și ava!)

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții lucrări Etapa II

Soluția unei închideri conforme presupune o serie de avantaje cum ar fi:

 • -  respectarea legislației din domeniul depozitării deșeurilor;

 • -  realizarea unei închideri sigure, eficiente și durabile;

 • -  eliminarea factorilor de poluare ai mediului și pe cei de risc asupra sănătății oamenilor și animalelor.

Dezavantajele adoptării acestei soluții sunt:

 • -  costul inițial de implementare a soluției mai mare decât in cazul altor soluții.

Varianta 2: Realizarea unei acoperiri într-o singură etapă, cu pământ si înierbare

In vederea atingerii obiectivelor propuse, a doua varianta analizata propune executarea unei acoperiri într-o singură etapă, cu pământ și apoi însămânțarea suprafeței celulei.

Etapa i

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări

Soluția acoperirii într-o singură etapă presupune o serie de avantaje cum ar fi:

 • -  costuri mici de realizare a investiției;

Dezavantajele adoptării acestei soluții sunt:

 • -  realizarea unei închideri nesigure atât din punct de vedere al factorilor de mediu cât și al sănătății populației;

 • -  creșterea riscului de alunecare al deșeurilor depozitate prin acumularea cantităților de apă pluvială în stratul de pământ de acoperire;

 • -  închiderea ar fi una superficială și cu durată limitată - maxim 5 ani.

Având in vedere avantajele si dezavantajele enumerate mai sus pentru fiecare varianta in parte, se considera varianta 2 ca fiind mai puțin eficienta din punct de vedere tehnic. Astfel, se impune varianta 1 ca fiind soluția tehnica optima prin care obiectivele propuse pot fi atinse.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic

Având în vedere natura și caracterul lucrărilor - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri clasa "b", nu a fost necesară întocmirea unei Expertize tehnice pentru obiectivul de investiții.

Totuși, au fost elaborate și analizate două variante de realizare a investiției. în urma analizei comparative din punct de vedere tehnico-economic s-a ales Varianta 1 de realizare a investiției ca fiind varianta cea mai optimă.

Varianta 1:

Realizarea închiderii conforme în 2 etape, cu respectarea legislației în vigoare.

5- IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA
 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitecturai și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție

In urma investigațiilor in teren efectuate, a analizării datelor puse la dispoziție de către beneficiar privind construcțiile existente, pe baza concluziilor rezultate din analiza tehnico-economică a opțiunilor dar și în concordanță cu legislația în vigoare, s-a stabilit următoarea soluție tehnica de realizare a obiectivului de investiție:

OPȚIUNEA 1 - REALIZAREA ÎNCHIDERII CONFORME ÎN 2 ETAPE, CU RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

Pentru închiderea corespunzătoare a Celulei I, conform normelor in vigoare, se propun 2 Etape de inchidere, fiecare etapa fiind structurata pe obiecte de investiție.

Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor

Ob. 1 - Sistem închidere

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și aval)

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții lucrări Etapa II

Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

 • - sistematizare celula sub forma trunchi de con;

 • - execuție berme la fiecare lOm pe verticala, cu lățime de 6m;

 • - acoperire provizorie cu strat de susținere de 50cm, acoperit cu gazon;

Pentru realizarea sistemului de închidere al Celulei I este necesara executarea unor lucrări de relocare si sistematizare a deșeurilor existente astfel incat corpul depozitului Celula I sa nu aiba taluzuri cu pante mai mari de 1:3 si sa fie restrânse intr-un perimetru stfel proiectat incat forma finala a acestuia sa respecte cerințele legislației de mediu si limitele din Cartea Funciara.

Suprafața ocupata după realizarea operațiilor de relocare-sistematizare va fi egala cu suprafața existent de 5.17 ha.

Execuția sistematizării va consta din următoarele operațiuni:

 • - sapare mecanizata deșeuri si incarcare in auto - în execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea tal uzuri lor existente;

 • - relocare deșeuri, asternere in straturi succesive de maxim 30 cm si compactarea mecanica a fiecărui strat prin trecerea succesiva de minim 3 ori peste fiecare strat - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente si nu se vor utiliza compactoare vibrante;

 • - imprastierea cu buldozerul a stratului de susținere de 50cm, format din pamant rezultat din săpături - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente iar pentru stratul de susținere nu se va utiliza argila sau pământuri argiloase si acesta nu va conține componente organice; stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > lxlO-4 m/s).

Operațiile de relocare si sitematizare sunt necesare pentru:

 • - crearea unor taluzuri stabile cu pante de 1:3;

 • - amenajarea calotei cu panta de 5%;

 • - crearea suprafețelor optime de realizare berme, sistem colectare-evacuare ape pluviale (rigole pereate din beton, trapezoidale);

 • - crearea suprafețelor in vederea realizării sistemelor de inchidere (provizoriu si definitiv).

La relocare, deseurile se vor manipula din exterior spre interior.

Cantitatea estimate totala de deșeuri relocate in vederea modelării formei finale a Celulei I va fi de 25.000 mc.

Ob. 2 — Reabilitare sistem degazare
 • - reabilitare puțuri degazare existente (biogaz),

 • - reabilitare conducte individuale de colectare biogaz,

 • - racordare substatie biogaz la statia de ardere biogaz.

Având în vedere evenimentele petrecute in perioada 2017-2018 ce au constat in incendii pe amplasamentul Celului I, incendii ce au afectat puțurile de captare biogaz, Beneficiarul a luat decizia executării din nou a tuturor forajelor puțurilor de captare biogaz.

Forajul efectiv al fiecărui put de biogaz, face obiectul altui proiect aflat in desfășurare prin grija Beneficiarului.

Astfel, prin prezentul proiect se va realiza doar capul puțurilor de biogaz (inclusiv vane, fitinguri, legaturi) precum si sistemul de conducte individuale de transport de ia fiecare put de captare biogaz la substatiile de biogaz (substatia l-vest si substatia 2-sud) si sistemul de conducte de racordare de la substatiile de biogaz, la statia de ardere a biogazului (facla). Pentru monitorizarea cantitatilor de biogaz trimise către facla, se va monta pe conducta de plecare către facla a fiecărei substatii de biogas un debitmetru de gaz.

Substatiile de biogaz, sistemul de condensare al biogazului si sistemul de ardere sunt existente si nu fac obiectul prezetului proiect.

Capul puțurilor se va realiza din material PEID si va avea forma in plan circulara cu De 250mm si h = 2.00m. Acesta va fi compus din cap put cu flansa oarba si valva de siguranța, conector de gaz din PEID de la cap put la conducta de transport individuala a biogazului. Se vor monta un număr de 16 cabine la fiecare put de captare biogaz.

Conductele individuale de transport biogaz vor fi din material PEID PN6 avand De90mm. Acestea vor urma traseul de la fiecare put, individual, la substatiile de biogaz astfel:

 • - de la puțurile 1, 2, 3, 4, 7, 8 la substatia 1 - vest;

 • - de la puțurile 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16 la substatia 2 - sud.

Lungimea totala a conductelor individuale de transport va fi de 1660 m.

După realizarea acestor lucrări, se va racorda colectorul comun existent al celor doua substatii (colector din tuburi PEID De200mm PN6), la statia de ardere biogaz (facla).

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I
 • - urmărirea tasarilor si a comportării in timp a întregii celule, pana la constatarea epuizării tasarilor, perioada estimata de 3-5 ani.

 • - intervenții la sistemele de degazare, susbstatii biogaz, sistem levigat, sistem ape de precipitații, cu remedierea lucrărilor ce pot fi afectate de tasari.

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor
Ob. 1 - Sistem închidere
 • - strat suport cu grosimea minimă de 50 cm din pământ;

 • - strat drenare biogaz, material granular 30 cm;

 • - geocompozit bentonitic de impermeabilizare, cu greutatea de 6000 gr/mp;

 • - strat drenare ape de precipitații, material granular 30 cm;

 • - material geotextil drenant (permeabil), cu greutatea = 400 gr/mp;

 • - strat de recultivare, pământ argilos cu nisip si pietriș, 85 cm - necompactat;

 • - strat pământ vegetai (fertil) 15 cm - necompactat;

 • - gazon (insamantare, udare si intretinere).

La stabilirea soluției de inchidere a depozitului s-au avut in vedere cerințele pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase/municipale (clasa b), prezentate la capitolul 3.7.2 din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

iw-ț" - Gazon, vc^c’alo rozotontâ b eroziune Sol ti ^15 cm


După finalizarea Etapei I de inchidere a depozitului se va aplica sistemul de inchidere conform cerințelor din Normativul Tehnic privind depozitarea deșeurilor, cap.

 • 3.7.2, fig. c).

 • - Strat de susținere

Se va așterne un strat de maxim 50 cm de pamant, cu rol de reamenajare a suprafețelor după epuizarea tasarilor din Etapa I de inchidere si de susținere a straturilor de impermeabiiizare si drenare, pentru toate zonele unde se constatata tasari semnificative. Acesta va fi format din pamant rezultat din săpături si va fi imprastiat cu buldozerul si compactat cu autocompatorul - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente iar pentru stratul de susținere nu se va utiliza argila sau pământuri argiloase si acesta nu va conține componente organice; stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > lxlO'4 m/s). Stratul de susținere se va compacta cu utilaj mecani prin trecerea peste strat de mnim 3 ori. Nu se va utiliza compactor cu vibrații.

Cantitatea necesara estimata va fi de 30600 mc.

 • - Strat drenare biogaz

Peste stratul de susținere se va așterne un strat de drenare a biogazului.

Grosimea acestui strat va fi de 30 cm. Materialul de drenare va avea un coeficient minim de impermeabilizare lxlO'4 m/s iar marimea granulelor va fi cuprinsa in intervalul 8-32 mm dar nu va depăși 32mm. Procentul dintre granulatii va fi de maxim 5 %. Procentul de carbonat de calciu va fi mai mic de 10 %.

Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

 • - Stratul de impermeabilizare - geocompozit de impermeabilizare

Peste stratul de drenare biogaz se va așterne un strat de impermeabilizare ce se va realiza din geocompozit bentonitic. Se va utiliza un material avand masa de 6000 gr/mp.

Cantitatea necesara estimata va fi de 61100 mp.

 • - Strat drenare ape de precipitații

Stratul de drenare ape de precipitații, are rolul de a permite colectarea si transportul apelor provenite din precipitații si infiltrate prin stratul de recultivare (din ultimele doua straturi ale sistemului de inchidere). Stratul de drenare ape de precipitații va avea o grosime de 30 cm si se va realiza din material granular - pietriș.

Materialul de drenare va avea un coeficient minim de impermeabilizare lxlO'3 m/s iar marimea granulelor va fi cuprinsa in intervalul 8-32 mm dar nu va depăși 32mm. Procentul dintre granulatii va fi de maxim 5 %. Procentul de carbonat de calciu va fi mai mic de 10 %.

Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

 • - Materia! geotexti! drenant - permeabil

Peste stratul de drenare ape de precipitații se va așterne un material geotextil permeabil avand densitatea minima de 400 gr/mp, realizat din PEID cu filtru pe ambele parti. Acesta va avea rolul de filtrare a apei din precipitații.

Cantitatea necesara estimata va fi de 62500 mp.

 • - Strat de recultivare

Peste geotextiIul drenant se va așeza un strat necompactat, de recultivare, din pamant argilos cu amestec de nisip si slab pietriș (pana la maxim 8 mm sort). Grosimea stratului va fi de 85cm.

Cantitatea necesara estimata va fi de 52000 mc.

 • - Strat pamant vegetai

Peste stratul de recultivare din pamant argilos, se va așeza fara a se compacta un strat de pamant vegetal in grosime de 15 cm.

Cantitatea necesara estimata va fi de 9400 mc.

 • - Gazon

Stratul de pamant vegetal se va insamanta cu gazon format din ierburi perene.

Acesta se va uda si intretine pana la obținerea unei densități optime a gazonului, astfel incat acesta sa isi îndeplinească rolul de stabilizare a solului, retentie a apei de precipitații si împiedicarea formarii ravenelor prin siroiri ale apei din precipitații, pe taluzele Celulei I.

Suprafața totala desfasurata, pe care se va realiza sistemul de inchidere va fi de 62.500 mp.

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații Descrierea sistemului de colectare ape de precipitații propus - Celula I

- sistem colectare ape de precipitații, de pe suprafața celulei și berme și evacuarea ei în rigola perimetrala existenta (rigolele de vest si sud existente). Rigolele noi propuse se vor executa in săpătură deschisa si vor fi rigole pereate din beton cu secțiune trapezoidala avand b=0.30m si B=0.50m. Inaltimea rigolei va fi 0.60m. Panta rigolei se va adapta la panta terenului amenajat dar nu va fi sub 0.1%. Lungimea totala a rigolelor propuse va fi de 900ml si vor descarcă in rigolele perimetrale existente la baza Celulei I.

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și aval)
 • - execuția a 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval), pana la interceptarea pânzei freatice.

Pentru monitorizarea calității apei freatice pe durata exploatării depozitului si după închiderea lui, se vor amplasa foraje de observație atât în amonte cât si în aval de Celula I, considerând direcția de curgere a pânzei freatice. Aceste foraje vor rama ne in funcțiune, in conformitate cu legislația de mediu, pe o perioada de minim 30 ani după închiderea depozitului de deșeuri. Analizele de apa se vor recolta periodic, in conformitate cu cerințele legale.

In prezent, pe amplasamentul depozitului conform de deșeuri exista 4 foraje de monitorizare a pânzei freatice, funcționale, notate cu P de la 1 la 4. Prin proiect se propune amplasarea suplimentara a trei foraje de monitorizare panza freatica ce vor deserve strict zona Celulei I. Acestea se vor amplasa unul in amonte si doua in aval pe direcția de curgere a pânzei freatice si se vor fora pana la iterceptarea pânzei freatice.

Forajele se vor nota FCI de la 1 la 3 iar amplasarea lor este data in planul de situație. Amplasarea forajelor de monitorizare s-a realizat in concordanta cu studiul hidrogeologic anexat la prezenta documentație si cu respectarea normelor in vigoare.

Ob. 4 - Monitorizare post-închidere si intervenții lucrări Etapa II
 • - urmărirea tasarilor si a comportării in timp a întregii celule, berme, puțuri degazare, funcționarea sistemelor de degazare, levigat, colectare ape de precipitații si ape subterane, pentru o perioada de minim 30 ani, cu înregistrarea datelor obținute si notarea periodica a fenomenelor si concluziilor constatate.

De asemenea se vor prelua periodic, de la unitatea meteorologica din zona date privind temperature, direcția predominanta a vântului, evaporarea apei cu înregistrarea datelor obținute si notarea periodica a fenomenelor si concluziilor constatate

 • - intervenții la sistemele de degazare, susbstatie biogas, sistem levigat, sistem ape de precipitații, cu remedierea/reabilitarea lucrărilor ce pot fi afectate de tasari.

Sistem colectare levigat

Levigatul care inca se va mai forma după închiderea depozitului, prin descompunerea materiei organice din deșeuri, va fi colectat de sistemul de drenaj existent, constituit din conducte material PEID avand Dn 315mm, PNG. Rețeaua de drenuri se descarcă în căminele colectoare, de unde levigatul colectat este pompat la stația de epurare. Aceasta stație va ramane in funcțiune după închiderea depozitului, deservind Depozitul conform de deșeuri al municipiului Bacau.

Prin prezentul proiect nu se propun intervenții sau extinderi ale sistemului de colectare-tratare-evacuare levigat (se va utiliza sistemul existent, funcțional).

Sistem colectare biogaz

Pe suprafața depozitului Celulei I de deșeuri exista 16 puțuri de captare a biogazului, care formează o rețea cu latura de 40-50 m si care vor ramane in funcțiune si după închiderea depozitului.

Lucrări conexe, existente

Lucrările generale de infrastructura ale depozitului: cai de acces, împrejmuire, sediu, alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, vor ramane in funcțiune atât cat va fi necesar pentru buna desfășurare a activităților de închidere si postmonitorizare ale depozitului.

Organizarea de șantier

Pentru realizarea lucrărilor de inchidere finala a depozitului de deșeuri, obiectivul va dispune de zona situată în partea de nord - est a Celulei I, amenajată pentru activitatea de exploatare curenta a depozitului, precum și de toate facilitățile necesare: alimentare cu apă și energie electrică, platformă de parcare, drum de acces și drumuri interioare etc., existente pe amplasament.

Date constructive:

 • -  Suprafața Celula I, existenta = 5,17 ha;

 • -  Suprafața ocupata in timpul execuției = 5,35 ha;

 • -  Suprafața ocupata definitiv = 5,17 ha.

OPȚIUNEA 2 - REALIZAREA UNEI ACOPERIRI ÎNTR-0 SINGURĂ ETAPĂ

Se propune realizarea unei acoperiri doar cu pământ de umplutură, rezultat din săpături, nivelarea acesteia și însămânțarea suprafeței Celulei I.

Soluția realizării acoperii analizata ca varianta alternativa a fost considerata nefezabila, avand in vedere faptul că această soluție nu poate oferi siguranță în exploatare și nici o protecție corespunzătore pentru factorii de mediu și pentru sănătatea poulației și animalelor.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări induse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizoiații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje ia interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Având în vedere natura și caracterul lucrărilor - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri clasa "b", precum și faptul că au fost analizate două variante de realizare a investiției, nu au mai fost luate și alte variante de realizare a investiției

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata estimata de execuție a lucrărilor este de:

- 4 luni calendaristice pentru Etapa I (3-5 ani);

-10 luni calendaristice pentru Etapa II (după consumarea tuturor tasărilor).

Nr. crt.

Activitate

Durata

(luni)

Etapa I (3-5 ani)

1.

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

2,5

2.

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

1,5

3.

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I

5 ani

Etapa II (după epuizarea tuturor tasărilor)

1.

Ob. 1 - Sistem închidere

10

2.

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

0,5

3.

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și aval)

0.5

4.

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții lucrări Etapa II

30 ani

TOTAL

15

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției.

Costurile estimative ale investiției sunt (varianta 1 - recomandată):

TOTA GENERAL - 20.992.712,15lei (fără TVA).

Costurile estimative ale investiției s-au întocmit folosind baza proprie de prețuri a proiectantului, ofertele de preț actualizate pentru lucrări și materiale similare și au avut ca bază luarea în considerare a unor investiții similare (ex: închiderile de depozite neconforme din cadrul SMID Iași, stațiile de transfer Răducăneni-Iași și Roznov-Piatra Neamț).

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Nu este cazul.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Implementarea obiectivelor investiției nu va conduce la crearea unor noi locuri de munca in exploatare.

In faza de execuție va fi necesara folosirea unui personal minim de:

 • -  4 muncitori;

 • -  2 șoferi autobasculantă;

 • -  3 operatori utilaje.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a situriior protejate, după caz.

Având în vedere natura lucrărilor, închiderea conformă a unei celule de depozitare deșeuri, se consideră că investiția va avea un impact benefic asupra mediului.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Definirea obiectivelor

Obiectivul general al prezentului proiect este de creștere a calitatii vieții,

protejare a sanatatii populației si crearea premiselor necesare dezvoltării socio-culturale a localității prin realizarea investiției: "închidere Celula I din cadru! depozitului conform de deșeuri Bacău"

Obiective specifice:

 • •  creșterea gradului de confort, civilizație si sanatate

 • •  creșterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si străini, care sa dezvolte zona;

 • •  stoparea sau diminuarea migratiei populației din zona rurala către mediul urban sau in alte tari;

 • •  atragerea si stabilirea specialiștilor necesari in administrație, sanatate, invatamant;

 • •  crearea de noi locuri de munca;

 • •  creșterea veniturilor populației si sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite si taxe pe baza dezvoltării economice;

 • •  asigurarea condițiilor optime copiilor din scoli prin grupuri sanitare moderne;

 • •  reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social;

 • •  creșterea implicit a calitatii vieții.

Specificarea perioadei de referința

Perioada de referința pentru preturi este luna octombrie a anului 2018. Toate activitatile proiectului se vor derula intr-o perioada de maxim 24 luni de la aprobarea proiectului.

Analiza opțiunilor

Varianta 2. - Investiție minima - nerecomandata

Factori relevanți

Populație - descreștere 0.46% pe an (p-indice de variație a populației)

Dezvoltare economica:

 • 1. Creștere economica - 0% pe an

 • 2. Venit populație - creștere 0% pe an

Dezvoltarea economica

Neefectuarea lucrărilor sau intervenția minimala, va avea efecte negative asupra mediului in mod special dar si a dezvoltării localității, lipsa facilităților social-edilitare va duce la indepartarea investitorilor din zona, cu efecte in privința dezvoltării economice cu posibilități mici de extindere.

Varianta 1. - investiție optima - recomandata

Factori relevanți

Populație - creștere 0.58% pe an (p-indice de variație a populației)

Dezvoltare economica:

 • 1. Creștere economica - 1% pe an

 • 2. Venit populație - creștere 1% pe an

Dezvoltarea economica

Oferirea de noi facilitați, coroborate cu distanta mica fata de centrele urbane vor atrage investitorii, si creșterea populației datorita noilor facilitați edilitare comparativ cu cele existente in zonele limitrofe.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Proiecția s-a realizat anual, incepand din anul primei exploatări pana Ia încheierea perioadei de urmărire de 30 de ani.

Proiecția s-a realizat in concordanta cu datele de exploatare in condiții normale ale beneficiarului referitoare la venituri si cheltuieli. In acest sens s-au luat in calcul venituri proiectate din serviciile prestate către populație.

 • c) analiza financiară; sustenabiiitatea financiară;

Au fost incluse numai cheltuielile de exploatare pe care le suporta beneficiarul investiției:

 • •      Costurile aferente investiției, conform contractului care se va încheia cu executantii (pe durata lucrărilor)

®      Materii prime si materiale

 • •        Utilitati

 • •      Salarii si asigurări sociale

 • •      Alte costuri operaționale Proiecția fluxurilor de numerar

Aceasta a tînut cont de următoarele aspecte:

 • •      Proiecția s-a realizat anual începând din anul de dare in folosința, pana la

(          încheierea perioadei de urmărire de 30 de ani.

 • •      Proiecția s-a realizat in corelație cu următoarele: graficul de eșalonare a investiției, veniturile incasabile si cheltuielile platibile, ținând cont de duratele medii de încasare, respectiv de plata aferente.

In cadrul previziunilor privind fluxurile financiare s-au avut in vedere:

 • •     intrările de numerar prin creditare de către creditorul bugetar in vederea realizării investiției (de către autoritatea contractanta);

 • •      intrările de numerar se calculează in baza veniturilor ce vor fi încasate;

 • •     ieșirile de numerar pentru construire cu toate costurile aferente;

® ieșirile de numerar pentru alte cheltuieli aferente întreținerii curente si reparațiilor anuale fara a se proiecta reparații capitale viitoare la obiectivul investiției.

Ajustările privind preturile in perioada de urmărire s-au făcut pe baza următoarelor premise avand in vedere raportarea la nivelurile Uniunii Europene:

® O creștere anuala cu 2% a preturilor pentru materii prime si materiale in primii 12 ani si 1% pentru restul;

® O creștere anuala de 2% la prețul utilităților in primii 12 ani de zile si 1% pentru restul;

® O creștere anuala cu 6% a cheltuielilor salariale in primii 12 ani si 3% pentru restul.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Nu este necesara efectuarea analizei economice deoarece proiectul nu este o investiție publica majora.

Analiza cost-eficacitate - ACE, se utilizează pentru evaluarea proiectelor a căror valoare de investiție depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care estimarea beneficiilor economice, de mediu și sociale este dificil de realizat sau prea costisitoare. Prin ACE se poate evalua doar eficacitatea unui proiect (eficiența tehnică), nu și eficiența alocării resurselor și poate fi folosită pentru alegerea unui proiect sau a unei soluții alternative din mai multe propuse.

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

MUNICIPIUL BACAU

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU"

Tip fcwcstitlc:

1. Venituri si chcftuiefc

L Tabel de cakul aî veniturilor nete

"îfCHIDERE CELUIA I DPI CADRUL OCPtEÎTULUICCWOilM DC DEȘEURI BACĂU-

FLUX CUMULAT

An 1

[ah 2

An 3

An4

An 5

An 6

An Z

An S

An»

Ad 10

Anii

An 12

An 13

An 14

An 15        |Ah 16

An >7

An 18

An 19

An 10

PLĂTI SPECIFICE IWESTmH

1

Matwii prime si materiale

15,843

16.645

17.589

1B.587

19.642

20.757

21.935

23.179

24.495

25.884

27.353

23.906

30.546

31.963

33,445

34.99?

36.620

33.319

7

Utjlitrlti (cnerrrel

I9.24S

2Q.Q26

20.835

21.677

22.552

23.463

24.411

25.398

26.424

27.491

28.602

29.757

30.959

31.582

32-217

32,864

33.52$

34.190

1

întreținere si reparații

16.463

3.80?

3.578

3.956

4.842

5.762

6.716

7,707

8.735

9.800

10.905

12.050

12,291

12,414

12.538

12.661

13.774

13.912

4

Salarii si asigurat! sociale

5

în*? ți tfnpOîite

fi

Rate plus dobânzi ia credite pe termen mediu sUunq

7

Atic costuri operaționale

6$,&$2

66.613

67.179

57.853

68.533

69.220

69.914

70.615

71,323

72.038

72760

73.489

74.226

74.970

75,722

76.481

77.248

78,022

8

Total clăti

117.407

106.985

109.481

112.072

115.569

119.202

122.976

126.899

130.976

135.214

139.620

144.202

148.023

150.929

153,922

157.005

161.165

164.451

................. ÎNCASĂRISPECIFICEIWESTITIEI

D£AfiARI

9

Incasa ri - faclurat

955.050

1.003.375

1.069,313

1320.481

1.184.064

1.251.255

1,322,259

1.397.292

1.476.532

L56Q.373

1.648,91 B

1,742.487

,611.366

1.945,856

2.056.276

2.172.961

2.296.268

2-426,572

IR

Total Incasarl

a

955.050

1.003^75

1.060313

1,120.481

1.184.064

1.251.255

1.322.259

1.397.292

1,476X82

1.560.373

1.648,918

1,742,487

1^41,366

1,945^5G

2.056.276

2.172.961

2,296.268

2,426,572

19

FMixu! cumulat de numerar « Hî (vcnRu ri nete)» (tota 1 tacasarHota 1 plali)

a

837.643

896,390

950331

1.008.409

1X68,49$

1.132,053

1.199.283

1.270.393

1.345.607

L425459

1,509,297

1,598.285

1.693.344

1,794.928

l>902^$4

2.015,956

2.135,1 &2

2,262.121

Detaliere pLsti

Ctntkatl                                                                                                                

1

r-Liicrid prime £r maleriate

0

15.B43

16.318

16.906

17.515

18.146

18.803

19.477

20.179

20.906

21.659

22.439

23.248

24.035

24.953

25.852

26,783

27,745

28.743

7

Ublitali fencra'e)

37.016

37.756

38.511

19.261

40.067

40,868

41.6E6

42.519

43.370

44.237

45,172

46.024

46.945

47.414

47.888

48,367

48-851

49.339

1

întreținere si reparații

16-463

3.728

3.728

3.728

4.47J

5.219

5.964

6.710

7.455

8,201

8.946

9.692

9.692

9.697

9X9?

9,69?

10.437

10.437

4

Salarii si asigurări sociale

5

Tj-CÎ st impG/tt?

fi

Rate plus ootanji la credite pe terrrren mediu si lunq

7

Alte costuri operaționale

65,852

66.182

66.513

55.845

67.179

67.515

67.853

68.192

68.533

68-876

69.220

69,566

69,914

70.2&1

70.615

70.968

71.323

71,679

Lndkî anua I de vârât ie cantitat i

1

Materii prime si materiale

0

1.00

1.03

1.07

1,11

1,1$

1,19

1,23

1,27

1.32

M?

1,42

1,47

1,52

1,58

1X3

1,69

1.75

1,81

?

Utiiitea (energ;??)

1.00

1,03

1,07

1,11

1,15

1,19

1,23

1.27

1.32

1,37

1,42

1,47

hSÎ

1.58

1,63

1,69

1.75

l.ftl

1

tnlrctinere st reparații

0,50

0.50

0r50

0,50

0,60

0,70

0.80

0.90

1,00

1,10

1,70

1.30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,40

1,40

4

Salarii si asigurări sociale

l.W

1 00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

5

fi

talc p!u$ datorul la aedițe pe termen mediu si knq

?

Alta costuri orerationale

L0I

1.01

l,Dl

1,01

1,01

l,ot

1,01

1,01

i,ai

1,01

1,01

1,01

1,01

i.ni

3.01

1.01

l.oi

1,01

1

Materii prime si materiale

a

1.00

1.02

1,0-1

1,05

1,08

MO

1,13

1.15

i.P

1.20

1,22

1,74

1.27

1,28

1,29

1,31

1.32

1.33

?

UtiEitab (encra-c)

0.52

0,S3

0,54

0.55

0,56

0.57

0,59

0,60

0,61

0,62

0,63

0.65

0,66

0,6?

0,67

0,68

0.69

0,69

1

întreținere si reparații

1,00

1.02

1.04

1,06

1.08

1.10

1,13

1.15

1.17

1.20

1,22

1,24

1,27

1,28

1,29

1.31

1,32

1,33

4

Srât'J $1 ascurari sociale

8.439

8.94$

9.482

10.051

10.654

11.293

11.971

12.689

13.458

14,257

15.1U

16.019

16.930

17.490

18.015

18.555

19.112

19,685

fi

Taxe si impozite

fi

Rate ptus dobânzi la credite pe termen med e si tunej

7

Alte costuri operaționale

1.00

1,01

1.01

1.02

1,02

1,03

1,03

1.04

1,04

1,05

1,0$

1.06

1,06

1.07

1,0?

1,03

1.03

109

Indici anual da varia t fa* preturi

1

Materii ririme si materiala

u

1,02

1.02

1,02

1,02

1,02

1.02

1.02

1,02

1.02

1,02

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

?

Utiiitab tenem:!1)

1,02

1,02

1,0?

1,02

1,02

1,02

1.02

1,02

1,0?

1,02

1.02

1,02

1.01

1,01

1,01

1,01

1.01

1.01

tnbebnere si rcparaiu

1,02

1.02

1.02

1,02

Ir02

1,02

1,02

1,02

1.02

1.02

1,02

1.02

1.01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

4

SaMrii si asicu-arî sociale

1,06

1,06

1.06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1.06

1.06

1,06

106

1.03

1,03

1,03

1.03

1.03

1,03

A

Taxa $j impozite

fi

Rate plus dobânzi la credite pe termen mediu sl lung

7

Alte costuri operaționale

1.01

1.01

1,01

1.01

1,01

1,01

1.01

1,01

1,01

1.01

1,01

1.01

1.01

1,01

1,01

101

1,01

1,01

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

TITLU PROIECT:

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU"

Analiza financiara, inclusiv indicatorii de performanta financiara

Profitabilitatea fi na ci ara a investiției

I. Tabel de calcul al valorii actualizate a veniturilor nete

Factor de actualizare                 5%

An

Valoarea investiției (I)

Rata de actualizare (Rk)

încasări

Plăti

Fluxul de numerar

Venituri actualizate nete

Rux de numerar cumulat

Rezultat anual

1

10.496.356

0,952

-

-

-

-

-

-10.496.356

2

10.496.356

0,907

-

-

-

-

-

-10.496.356

3

0,864

955.050

117.407

837.643

723.588

837.643

837.643

4

0,823

1.003.375

106.985

896.390

737.462

1.734.033

896.390

5

0,784

1.060.313

109.481

950.831

745.001

2.684.865

950.831

6

0,746

1.120.481

112.072

1.008.409

752.490

3.693.274

1.008.409

7

0,711

1.184.064

115.569

1.068.495

759.360

4.761.769

1.068.495

8

0,677

1.251.255

119.202

1.132.053

765.218

5.893.822

1.132.053

9

0,645

1.322.259

122.976

1.199.283

773.068

7.093.105

1.199.283

10

0,614

1.397.292

126.899

1.270.393

779.911

8.363.498

1.270.393

11

0,585

1.476.582

130.976

1.345.607

786.748

9.709.105

1.345.607

12

0,557

1.560.373

135.214

1.425.159

793.582

11.134.263

1.425.159

13

0,530

1.648.918

139.620

1.509.297

800.413

12.643.561

1.509.297

14

0,505

1.742.487

144.202

1.598.285

807.242

14.241.845

1.598.285

15

0,481

1.841.366

148.023

1.693.344

814.527

15.935.189

1.693.344

16

0,458

1.945.856

150.929

1.794.928

822.277

17.730.117

1.794.928

17

0,436

2.056.276

153.922

1.902.354

829.991

19.632.471

1.902.354

18

0,416

2.172.961

157.005

2.015.956

837.671

21.648.427

2.015.956

19

0,396

2.296.268

161.166

2.135.102

844.932

23.783.529

2.135.102

20

0,377

2.426.572

164.451

2.262.121

852.570

26.045.650

2.262.121

28.461.749

2.416.099

26,045.650

14.227.053

5.052.938

Valoarea actualizata a veniturilor nete (VAVN)

14.227.053

Valoarea actualizata a veniturilor nete/Valoarea proiectului(I)

135,54%

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

TITLU PROIECT:

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU

Proiecția fluxurilor de numerar

Tip investiție:

1. Venituri si cheltuieli

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU"

FLUX CUMULAT

L Tabel de calcul al venlturSor nete

N-

An 1

An 2

An 3

An4

An 5

An 6

An 7

An 8

An9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

PLĂTI SPECIFICE UWESTITIH

PLATE

1

Materii prime si materiale

-

15.685

16.478

17,413

18.401

19.446

20.549

21.715

22,947

24,250

25.626

27.080

28.616

30.240

31.643

33.111

34.647

36.254

37,936

7

Utilitau (enerqie)

*

20.514

21.428

22.293

23.194

24.131

25.105

26.120

27,175

28.273

29.415

30.604

31.840

33.127

33.792

34,472

35.165

35,871

36.592

1

întreținere si reparații

18,109

4,182

4.265

4.351

5.326

6.338

7,388

8.478

9.608

10.780

11,996

13.255

13.520

13.655

13.792

13.930

15.152

15.303

4

Salarii si asiqurari sodalc

-

*

=5

Taxe si impozite

-

-

*

6

Rate plus dobânzi la credite pe termen mediu si lung

1

Alte costuri operaționale

63.877

64,517

65.164

65.817

66.477

67.143

67.817

6B.496

69.183

69.877

70,577

71.285

71.999

72.721

73.450

74.187

74,930

75.681

8

Total plăti

118.214

106.605

109.136

111.764

L1S.379

119.136

123.040

127.097

131,314

135.698

140.256

144.997

148.887

151.812

154.825

157,928

162.20?

165,512

INCASARI SPECIFICE WESTOIH

INCASARI

9

Încasări din apa canal Facturata

955.050

L003.375

1.060.313

1.120.481

1.184.064

1.251.255

1.322.259

1.397.292

1.476.582

1.560.373

1.648,918

1.742.487

1.841.366

1.945.856

2.056.276

2.172.961

2.296.268

2.426.572

18

Total incasarl

0

955.050

1.003.375

1.060.313

1.120.481

1.184.064

1.251.255

1,322.259

1,397.292

1.476.582

1.560.373

1.648.918

1.742.487

1,841.366

1,945.056

2,056.276

2.172.961

2.296.268

2.426.572

19

Ffuxul cumulat de numerar - FTi (venituri ne te)=(total in casa rk tutal plăti)

0

836.835

896.770

951.176

1,008.718

1.068.685

1.132.119

1.199.219

1,270.195

1,345.268

1.424.674

1.508.661

1.597.490

1.692.480

1.794.044

1.901,451

2.015*034

2,134.061

2.261.060

Detaliere plăti

Cantitati

1

Materii prime si materiale

0

15.685

16.155

16.737

17.340

17.965

18.612

19.282

19.977

20.697

2L442

22.215

23.015

21844

24.703

25.593

26.515

27.470

28.460

7

Utilitab (enerqie)

39.507

40.399

41.207

42.031

42,872

43,729

44.604

45.496

46.406

47.334

48.280

49,246

50.231

50.733

51.241

51.753

52.271

52.793

3

Întreținere sl reparații

18.109

4.100

4.100

4.100

4.920

5.740

6.560

7.360

8.201

9.021

9.841

10.661

10.661

10.661

10.661

10.661

H.4B1

11.401

4

Salarii si asiqurari sociale

-

*

5

Taxe si Impozite

-

6

Rate plus dobami la credite pe termen mediii si lunq

7

Alte costuri operaționale

63,877

64.196

64.517

64,840

65.164

65.490

65.817

66.146

66.477

66.809

67,143

67,479

67.817

68.156

68,496

68.839

69.183

69.529

1

Materii prime si materiale

0

1,00

1,03

1,07

1,11

1,15

1,19

1,23

1,27

1,32

1,37

1,42

1,47

1,52

1,58

1,63

1,69

1,75

1,81

?

Utilitab (enerqie)

1,00

1,03

1,07

1,11

1,15

1,19

1,23

1,27

1,32

1,37

1,42

1,47

1,52

1,58

1,63

1,69

1,75

tsi

3

întreținere si reparații

0,50

0,50

0,50

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,40

1/10

4

Salarii si asigurări sociale

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

too

5

Taxe si impozite

*

6

Rate plus dobânzi la credite pe termen mediu sl lung

7

Alte costuri operaționale

1,01

1,01

1,01

1.01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

toi

1,01

1,01

toi

1

Materii prime si materiale

0

1,00

1,02

1,04

1,06

1.06

1,10

1,13

1.15

1,17

1,20

1,22

1,24

1.27

1,28

1,20

1,31

1,32

t33

7

Utilitau (enerqie)

0,52

0,53

0,54

0,S5

0,56

0,57

0.59

0,60

0,61

0,62

0,63

0,65

0,66

0,67

0,67

0,63

0,69

0.69

3

întreținere sl reparații

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,13

bis

1,17

1,20

1,22

1,24

1,27

1,28

1,29

1,31

1,32

1.33

4

Salarii si asigurări sociale

8.439

8.945

9.462

10.0S1

10,654

11.293

11.971

12.689

13.450

14.257

15.113

16.019

16.980

17.490

18.015

18.555

19.112

19.685

5

Taxe si impozite

6

Rate plus dobânzi la credite pe termen mediu si lunq

7

Alte costuri operaționale

1,00

1,01

1.01

1,02

1,02

1,03

1,03

1,04

1,04

1,05

1,05

1,06

1,06

1,07

1,07

1,08

1,08

1,09

Indici anuali de variație preturi

1

Materii prime si materiale

0

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1.02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

toi

toi

1,01

1,01

1,01

toi

7

Utilitati (enerqie)

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1.01

3

întreținere Si reparații

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

4

Salarii si asigurări sodalc

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

î,06

1,06

1,06

1,06

1,06

L03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

5

Taxe si impozite

-

*

6

Rate plus dobânzi la credite pe termen mediu si lunq

7

Alte coslun operaționale

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

ifoi

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

toi

1,01

1,01

toi

1,01

Detaliere venituri Cantitatl

1

Cantitatea de deseu (m3)

10.339.106

10.711.079

11.096,951

11*496,724

11.910.900

12*339*995

12.784,550

13,245.120

13.722,282

14,216,631

14.728.796

15.259.408

15.809.136

16.378.668

16.968.717

17,580.024

18.213,353

18.869*498

2

Cantitatea de deșeuri depuse sl închise (m3)

1,00

1,00

1,00

1,00

L00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1±CO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3

Cantitatea de desuri depuse (m3)

*

4

Costul unitar (R0N/m3)

0,09

0,09

0,10

0,10

040

OJD

0,10

OfH

0,11

0,11

041

o,li

042

0,12

0,12

042

043

0,13

5

Total facturat (m3)

10*399.106

10,711.079

11.096.951

11.496.729

11.910.900

12.339,996

12*784.550

13.245.120

13.722.282

14,216.634

14.723.796

15*259*408

15.309436

16,378,668

16.968.717

17.580.024

18.213.353

13,869.498

6

Total încasați (RON)

955,050

1.003.375

1,060,313

1.120.431

1,131.064

1*251.255

1*322.259

1.397.292

1.476.582

1.560.373

1,643,918

1*742*487

1 841*366

1.945,856

2.056.276

24 72.961

2*296.268

2,426.572

Indici anuali do variație

1|% deșeuri

1.02|         M)2

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1.02

1,02

1,02

1,02

1,02

L2Z

L2Z

1,02

1,02

1,02

Sustenabilîtatea financiara
Raportul Cost beneficiu Rcb
Rcb = Cost mediu anual / Venit mediu annual Indicatori financiari f RIR si VAN - capital propriu

Indicator

UM

Valoare

Limita

1

VAN

RON

-6.765.660

<0

2

RJR            |

%

-10,2%

<5%

3

Flux numerar cumulat

RON

vezi tabel

pozitiv in fiecare an

4

Raportul cost/beneficii

0,08

< = 1

Tabel determinarea ratei de cofinantare

Factor de actualizare:

5%

Valoarea investiției (VI):

20.992.712

An

Rata de actualizare (Rk)

Total incasari

Total plăti

Fluxul de numerar

Venituri actualizate nete

' A

B

C

D

E

F

1

0,952

-

-

-

-

2

0,907

-

-

-

-

3

0,864

955.050

117.407

837.643

723.588

4

0,823

1.003.375

106.985

896.390

737.462

5

0,784

1.060.313

109.481

950.831

745.001

6

0,746

1.120.481

112.072

1.008.409

752.490

7

0,711

1.184.064

115.569

1.068.495

759.360

8

0,677

1.251.255

119.202

1.132.053

766.218

9

0,645

1.322.259

122.976

1.199.283

773.068

10

0,614

1.397.292

126.899

1.270.393

779.911

11

0,585

1.476.582

130.976

1.345.607

786.748

12

0,557

1.560.373

135.214

1.425.159

793.582

13

0,530

1.648.918

139.620

1.509.297

800.413

14

0,505

1.742.487

144.202

1,598.285

807.242

15

0,481

1.841.366

148.023

1.693.344

814.527

16

0,458

1.945.856

150.929

1.794.928

822.277

17

0,436

2.056.276

153.922

1.902.354

829.991

18

0,416

2.172.961

157.005

2.015.956

837.671

19

0,396

2.296.268

161.166

2.135.102

844.932

20

0,377

2.426.572

164.451

2.262.121

852.570

Valoarea actualizata a veniturilor nete (VAVhQ

28.461.749

2.416.099

Procentul de cofinantare

Prag

Raportul= Valoarea actualizata a veniturilor nete/Valoarea proiectului (I)

0,68

Finanțare 70%

<—0.25

Analiza de senzitîvitate

I. Tabel de calcul al valorii actualizate a veniturilor nete

Factor de actualizare                   5%

An

Valoarea Investiției (I)

Rata de actualizare (Rk)

încasări

Platî

Huxul de numerar

Venituri actualizate nete

Huxde numerar cumulat

Rezultat anual

1

10.496.356

0,952

-

-

-

-

-

-10.496.356

2

10.496.356

D,907

-

-

-

-

-

-10.496.356

3

D,864

955.050

118.214

836.835

722.890

836.835

836.835

4

0,823

1.003.375

106.605

896.770

737.775

1.733.606

896.770

5

0,784

1.060.313

109.136

951.176

745.272

2.684.782

951.176

6

0,746

1.120.481

111.764

1.008.718

752.721

3.693.499

1.008.718

7

0,711

1.184.064

115.379

1.068.685

759.494

4.762.184

1.068.685

8

0,677

1.251.255

119.136

1.132.119

766.263

5.894.303

1.132.119

9

0,645

1.322.259

123.040

1.199.219

773.027

7.093.522

1.199.219

10

0,614

1.397.292

127.097

1.270.195

779.789

8.363.717

1.270.195

11

0,585

1.476.582

131.314

1.345.268

786.551

9.708.985

1.345.268

12

0,557

1.560.373

135.698

1.424.674

793.312

11.133.659

1.424.674

13

0,530

1.648.918

140.256

1.508.661

800.075

12.642.320

1.508.661

14

0,505

1.742.487

144.997

1.597.490

806.841

14.239.811

1.597.490

15

0,481

1.841.366

148.887

1.692.480

814.112

15.932.290

1.692.480

16

0,458

1.945.856

151.812

1.794.044

821.872

17.726.335

1.794.044

17

0,436

2.056.276

154.825

1.901.451

829.597

19.627.786

1.901.451

18

0,416

2.172.961

157.928

2.015.034

837.288

21.642.820

2.015.034

19

0,396

2.296.268

152.207

2.134.061

844.521

23.775.881

2.134.061

20

0,377

2.426.572

165.512

2.261.060

852.170

26.037.941

2.261.060

28.461.749

2.423.808

26.037.941

14.223.569

5.045.229

Valoarea actualizata a veniturilor nete (VAVN)

14.223.569

Valoarea actualizata a veniturilor nete/Valoarea proiectuluRI)

135,51%

Indicator

UM

Valoare

Impunere

VAN

-6.769.143

<0

RIR           |

-8,6%

<5%

Rux numerar cumulat

vezi tabel

pozitiv in fiecare an

Raportul cost/beneficii

0,09

< = 1

Determinarea proporției cofinantarii pentru solicitant!

Factor de actualizare

5%

Valoarea investiției (VI)

20.992.712

An

Rata de actualizare (Rk)

Total incasari

Total plăti

Huxul de numerar

Venituri actualizate nete

A

B

C

D

E

F

1

0,952

-

-

-

-

2

0,907

-

-

-

-

3

0,864

955.050

118.214

836.835

722.890

4

0,823

1.003.375

106.605

896.770

737.775

5

0,784

1.060.313

109.136

951.176

745.272

6

0,746

1.120.481

111.764

1.008.718

752.721

7

0,711

1.184.064

115.379

1.068.685

759.494

8

0,677

1.251.255

119.136

1.132.119

766.263

9

0,645

1.322.259

123.040

1.199.219

773.027

10

0,614

1.397.292

127.097

1.270.195

779.789

11

0,585

1.476.582

131.314

1.345.268

786.551

12

0,557

1.560.373

135.698

1.424.674

793.312

13

0,530

1.648.918

140.256

1.508.661

800.075

14

0,505

1.742.487

144.997

1.597.490

806.841

15

0,481

1.841.366

148.887

1.692.480

814.112

16

0,458

1.945.856

151.812

1.794.044

821.872

17

0,436

2.056.276

154.825

1.901.451

829.597

18

0,416

2.172.961

157.928

2.015.034

837.288

19

0,396

2.296.268

162.207

2.134.061

844.521

20

0,377

2.426.572

165.512

2.261.060

852.170

Valoarea actualizata a veniturilor nete (VAVN)

28.461.749

2.423.808

Procentul de cofinantare

Prag

Raportul-Valoarea actualizata a veniturilor nete/Valoarea proiectului (I)

0,68

Finanțare 70%

<=0.2S

d.l) descrierea alternativelor proiectului

Celula numărul I a fost executată în cadrul programului ISPA, în anul 2007 folosind cele mai bune tehnici disponibile și se compune din amenajarea terenului aferentei Celulei I în vederea depozitării deșeurilor nepericuloase, clasa "b", așa cum au fost acestea descrise în cadrul capitolului 3.4, anterior.

Alternativele proiectului sunt:

Varianta 1: Realizarea închiderii conforme în 2 etape.

Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor

Ob. 1 - Sistem închidere

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și ava!)

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții lucrări Etapa II

Varianta 2: Realizarea unei acoperiri într-o singură etapă, cu pământ si înierbare.

In vederea atingerii obiectivelor propuse, a doua varianta analizata propune executarea unei acoperiri într-o singură etapă, cu pământ și apoi însămânțarea suprafeței celulei.

Etapa I

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări

d.2) Aplicabilitatea metodei ACE

Conform expunerii din capitolele anterioare, Celula I conformă de depozitare deșeuri, existentă, a atins capacitatea maximă de depozitare proiectată și autorizată (Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/24.08.2011). Astfel pentru conformarea cu legislația aplicabilă și cu planul de conformare depozitarea deșeurilor nepericuloase categoria "b" a fost transferată către Celulele II și III a căror amenajare s-a încheiat în anul 2018 și s-a demarat planul de închidere obligatorie, conformă a Celulei I.

Justificarea proiectului și obligativitatea unei închideri conforme derivă din legislația aplicabilă în domeniul Protecției Mediului și Depozitării Deșeurilor:

 • -  OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare;

 • -  OUG nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobata prin Legea nr.84/2006, cu modificările ulterioare;

 • -  Hotărârii de Guvern nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

 • -  Ordinul 757/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor;

 • -  Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării);

 • -  Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substanțe periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei

96/82/CE a Consiliului;

 • -  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei;

 • -  Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa;

 • -  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive.

Prin investiția propusă, închiderea conformă a Celulei I de depozitare deșeuri, se va imbunatati in mod substanțial calitatea factorilor de mediu sol-apă-aer.

Scopul acestei investiții este închiderea depozitului conform de deșeuri, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la protecția factorilor de mediu apă-aer-sol și conformarea cu acordurile cadru dintre România și Uniunea Europeană, privind politicile de mediu.

Realizarea închiderii depozitului conform de deșeuri - Celula I, va conduce la respectarea prevederilor legale privind protejarea sănătății publice.

Luând in considerare recomandările manualului de Analiza cost-eficacitate proiectul de fata se incadreaza in categoria proiectelor cu "un singur obiectiv, rezultatele sale sunt clar determinate și sunt omogene sau ar putea fi comparate prin factorii de echivalență", ca urmare "analiza cost-eficacitate este cea mai bună modalitate de a compara opțiunile tehnice ale proiectului".

d.3) Evaluarea costurilor totale pentru fiecare alternativă

Nr. crt.

Denumire obiect propus

Varianta 1

Varianta 2

1

OPȚIUNEA 1 - REALIZAREA ÎNCHIDERII CONFORME ÎN 2 ETAPE

20.992.712,15

2

OPȚIUNEA 2 - REALIZAREA UNEI ACOPERIRI ÎNTR-0 SINGURĂ ETAPĂ

2.411.395,91

Diferente: 18.581.316,24 iei

d.4) Comparabiiitatea opțiunilor

Variantele de investiții identificate in prezenta documentație nu sunt apropiate sau similare din punct de vedere fizic sau valoric, având în vedere faptul că opțiunile tehnice sunt limitate atât prin natura investiției (investiția se adresează unui depozit de deșeuri), cât și prin impunerile legislative din domeniu (tehnicile, materialele și etapele de închidere conformă a unui depozit de deșeuri sunt dictate de Ordinul 757/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor).

Ca urmare pentru a asigura o imagine cat mai obiectiva asupra diferentelor dintre cele doua variante de investiție, in cadrul analizei comparative se luat in considerare avantajul tehnic și rezultatul pe termen lung al investiției în ceea ce privește adoptarea unor măsuri durabile de protecție a tuturor factorilor de mediu și a sănătății oamenilor.

d.5) Măsurarea impactului

închiderea conformă a Celulei I de depozitare, folosind cele mai bune tehnici disponibile va avea următoarele influențe favorabile:

 • - creșterea gradului de protecție a tuturor factorilor de mediu (sol-apă-aer) și a sănătății populației;

 • - creșterea calității vieții oamenilor prin reducerea semnificativă spre zero a emanațiilor de biogaz, a riscului de incendii pe amplasamentul Celului I;

 • - creșterea gradului de stabilitate și durabilitate a lucrărilor executate rezultând de aici scăderea necesității intervențiilor de remediere în perioadele de monitoring.

d.6) Rapoarte cost-eficacîtate

Rapoartele cost-eficicacitate utilizate in vederea alegerii variantei/optiunii de investiție recomandate sunt:

Cost total cumulat / mc deseu

Raport ACE Alternativa 1: 24,37 lei / mc

Raport ACE Alternativa 2: 2,82 Iei / mc

Cost total cumulat actualizat / mc deseu

Raport ACE Alternativa 1: 24,37 lei / mc

Raport ACE Alternativa 2: 2,82 lei / mc

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • *    Identificarea riscului

 • *    Analiza riscului

 • *     Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Reacția la Risc - cuprinde masuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranța asociata oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

 • -  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • -  efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura;

 • -  atat evenimentul cat și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs.

Reacția ia Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

 • - Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • - Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

 • - Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

 • - Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in funcție de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce int-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substanțiale, proiecte cu risc scăzut si beneficii scăzute, proiecte cu risc crescut si beneficii scăzute si proiecte cu risc scăzut si beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt: Tehnice;

Financiare;

Sociale;

Instituționale;

De mediu;

Legale/Juridice;

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate, im partite sau transferate, depinde de importanta fiecăruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3: 1 reprezentând impact negativ scăzut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;

Probabilitatea de apariție a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica, medie si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si acestor probabilități: mica -1 ; medie -1,5. Mare - 2.

In tabelul de


i risc identificat:

de apariție si h

Tipul de risc

Probabilitate

Impact

1

2

3

Riscuri tehnice

1. Incompatibilitatea echipamentelor în condițiile în care în caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice clare și definitorii pentru echipamentele care sunt necesare pentru realizarea investiției.

Mica

Medie

X

Mare

Riscuri financiare

1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de intretinere).

Mica

Medie

X

Mare

Risc legal/juridîc

1. Riscul de a se schimba multe din normele de reglementare, iar conformarea la aceste schimbări ar putea aduce costuri suplimentare.

Mica

X

Medie

Mare

Riscuri sociale

1. Șomaj ridicat

Mica

Medie

Mare

X

Risc de forța majora

1. Nerealizarea proiectului

Mica

X

Medie

Mare

Riscuri posibile la implementarea proiectului si masuri de reducere a acestora.

Tip de risc

Elementele riscului

Tip Acțiune Corectiva

Metoda Eliminare

Riscul construcției

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la timp si la costul estimat

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

Riscul de intretinere

Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri upli menta re de intretinere datorita execuției lucrărilor

Eliminare risc

Semanarea unui contract cu clauze de garanții extinse astfel incat aceste costuri sa fie susținute de executant

Obținerea finanțării

Riscul ca beneficiarul sa nu obțină finanatarea din fonduri de mediu

Eliminare risc

Beneficiarul      împreuna      cu

consultantul vor studia amanuntît documentația astfel incat sa nu apara o astfel de situație

Soluțiile tehnice

Riscul ca soluțiile tehnice sa nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Eliminare risc

Beneficiarul      împreuna      cu

proiectantul vor studia amanuntit documentația astfel incat sa fie aleasa soluția tehnica cea mai buna.

Preturile materialelor

Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

Diminuare risc

Semnarea unui contract de execuție ferm cu durata mai mica de 1 an de zile     si     urmărirea     realizării

programului conform grafic.

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse iar gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investiției.

6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)
 • 6.1. Comparația scenariiior/opțiuniior propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai sustenabiiității și riscurilor

OPȚIUNEA 1 - REALIZAREA ÎNCHIDERII CONFORME ÎN 2 ETAPE

Pentru închiderea corespunzătoare a Celulei I, conform normelor in vigoare, se propun 2 Etape de închidere, fiecare etapa fiind structurata pe obiecte de investiție.

Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții iucrari Etapa I

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarîlor

Ob. 1 - Sistem închidere

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și avai)

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții iucrari Etapa II

Etapa I, 3-5 ani
Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

- sistematizare celula sub forma trunchi de con;

 • - execuție berme la fiecare lOm pe verticala, cu lățime de 6m;

 • - acoperire provizorie cu strat de susținere de 50cm, acoperit cu gazon;

Pentru realizarea sistemului de închidere al Celulei I este necesara executarea unor lucrări de relocare si sistematizare a deșeurilor existente astfel incat corpul depozitului Celula I sa nu aiba taluzuri cu pante mai mari de 1:3 si sa fie restrânse intr-un perimetru stfel proiectat incat forma finala a acestuia sa respecte cerințele legislației de mediu si limitele din Cartea Funciara.

Suprafața ocupata după realizarea operațiilor de relocare-sistematizare va fi egala cu suprafața existent de 5.17 ha.

Execuția sistematizării va consta din următoarele operațiuni:

 • - sa pare mecanizata deșeuri si încărcare in auto - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente;

 • - relocare deșeuri, asternere in straturi succesive de maxim 30 cm si compactarea mecanica a fiecărui strat prin trecerea succesiva de minim 3 ori peste fiecare strat - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente si nu se vor utiliza compactoare vibrante;

 • - imprastierea cu buldozerul a stratului de susținere de 50cm, format din pamant rezultat din săpături - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea taluzurilor existente iar pentru stratul de susținere nu se va utiliza argila sau pământuri argiloase si acesta nu va conține componente organice; stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > lxlO-4 m/s).

Operațiile de relocare si sitematizare sunt necesare pentru:

 • - crearea unor taluzuri stabile cu pante de 1:3;

 • - amenajarea calotei cu panta de 5%;

 • - crearea suprafețelor optime de realizare berme, sistem colectare-evacuare ape pluviale (rigole pereate din beton, trapezoidale);

 • - crearea suprafețelor in vederea realizării sistemelor de închidere (provizoriu si definitiv).

La relocare, deseurile se vor manipula din exterior spre interior.

Cantitatea estimate totala de deșeuri relocate in vederea modelării formei finale a Celulei I va fi de 25.000 mc.

Ob. 2 ~~ Reabilitare sistem degazare
 • - reabilitare puțuri degazare existente (biogaz),

 • - reabilitare conducte individuale de colectare biogaz,

 • - racordare substatie biogaz la statia de ardere biogaz.

Având in vedere evenimentele petrecute in perioada 2017-2018 ce au constat in incendii pe amplasamentul Celului I, incendii ce au afectat puțurile de captare biogaz, Beneficiarul a luat decizia executării din nou a tuturor forajelor puțurilor de captare biogaz.

Forajul efectiv al fiecărui put de biogaz, face obiectul altui proiect aflat in desfășurare prin grija Beneficiarului.

Astfel, prin prezentul proiect se va realiza doar capul puțurilor de biogaz (inclusiv vane, fitinguri, legaturi) precum si sistemul de conducte individuale de transport de la fiecare put de captare biogaz la substatiile de biogaz (substatia l-vest si substatia 2-sud) si sistemul de conducte de racordare de la substatiile de biogaz, la statia de ardere a biogazuiui (facla).

Pentru monitorizarea cantitatilor de biogaz trimise către facla, se va monta pe conducta de plecare către facla a fiecărei substatii de biogas un debitmetru de gaz.

Substatiile de biogaz, sistemul de condensare al biogazului si sistemul de ardere sunt existente si nu fac obiectul prezetului proiect.

Capul puțurilor se va realiza din material PEID si va avea forma in plan circulara cu De 250mm si h = 2.00m. Acesta va fi compus din cap put cu flansa oarba si valva de siguranța, conector de gaz din PEID de la cap put la conducta de transport individuala a biogazului. Se vor monta un număr de 16 cabine la fiecare put de captare biogaz.

Conductele individuale de transport biogaz vor fi din material PEID PN6 avand De90mm. Acestea vor urma traseul de la fiecare put, individual, la substatiile de biogaz astfel:

 • - de la puțurile 1, 2, 3, 4, 7, 8 la substatia 1 - vest;

 • - de la puțurile 5, 6, 9, 10, 11, 12,13, 14,15, 16 la substatia 2 - sud.

Lungimea totala a conductelor individuale de transport va fi de 1660 m.

După realizarea acestor lucrări, se va racorda colectorul comun existent al celor doua substatii (colector din tuburi PEID De200mm PN6), la statia de ardere biogaz existentă (facla) aflată în administrarea SC ECOSUD SRL și se vor realiza toate probele tehnologice de funcționare necesare, cu punerea corectă în funcțiune a sistemului Celulei I de biogaz, reabilitat.

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I
 • - urmărirea tasarilor si a comportării in timp a întregii celule, pana la constatarea epuizării tasarilor, perioada estimata de 3-5 ani.

 • - intervenții la sistemele de degazare, susbstatii biogaz, sistem levigat, sistem ape de precipitații, cu remedierea lucrărilor ce pot fi afectate de tasari.

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor
Ob. 1 - Sistem închidere
 • - strat suport cu grosimea minimă de 50 cm din pământ;

 • - strat drenare biogaz, material granular 30 cm;

 • - geocompozit bentonitic de impermeabilizare, cu greutatea de 6000 gr/mp;

 • - strat drenare ape de precipitații, material granular 30 cm;

 • - material geotextil drenant (permeabil), cu greutatea = 400 gr/mp;

 • - strat de recultivare, pământ argilos cu nisip si pietriș, 85 cm - necompactat;

 • - strat pământ vegetal (fertil) 15 cm - necompactat;

 • - gazon (insamantare, udare si intretinere).

La stabilirea soluției de închidere a depozitului s-au avut in vedere cerințele pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase/municipale (clasa b), prezentate la capitolul 3.7.2 din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

BC - Celula I - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

39>v- $    ■ Gazert, vegetați» roz^enită la eroziu^Q

I—- Soid 2=15 cm


I Start dai p&n&rt argifas cu rusip/petnș, d i85cm,cu gecco’npc^l

Greutate BGOO grtrrr

Strat de dren aj p^r.ku gaz

groffiier, deșeuri e^nsLucUc

mâlurile, ccatnul carbona: d& catiu 10% masâ

C&fp dcpszil

După finalizarea Etapei I de închidere a depozitului se va aplica sistemul de închidere conform cerințelor din Normativul Tehnic privind depozitarea deșeurilor, cap.

 • 3.7.2, fig. c).

 • - Strat de susținere

Se va așterne un strat de maxim 50 cm de pamant, cu rol de reamenajare a suprafețelor după epuizarea tasarilor din Etapa I de închidere si de susținere a straturilor de impermeabilizare si drena re, pentru toate zonele unde se constatata tasari semnificative. Acesta va fi format din pamant rezultat din săpături si va fi imprastiat cu buldozerul si compactat cu autocompatorul - in execuție se vor utiliza utilaje cu gabarit redus pentru a se evita destabilizarea tal uzuri lor existente iar pentru stratul de susținere nu se va utiliza argila sau pământuri argiloase si acesta nu va conține componente organice; stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea gazului (coeficientul de permeabilitate va fi > lxl0‘4 m/s). Stratul de susținere se va compacta cu utilaj mecani prin trecerea peste strat de mnim 3 ori. Nu se va utiliza compactor cu vibrații.

Cantitatea necesara estimata va fi de 30600 mc.

 • - Strat drenare biogaz

Peste stratul de susținere se va așterne un strat de drenare a biogazului.

Grosimea acestui strat va fi de 30 cm. Materialul de drenare va avea un coeficient minim de impermeabilizare lxlO-4 m/s iar marimea granulelor va fi cuprinsa in intervalul 8-32 mm dar nu va depăși 32mm. Procentul dintre granulați! va fi de maxim 5 %. Procentul de carbonat de calciu va fi mai mic de 10 %.

Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

 • - Stratul de impermeabilizare - geocompozit de impermeabilizare


Peste stratul de drenare biogaz se va așterne un strat de impermeabilizare ce se va realiza din geocompozit bentonitic. Se va utiliza un material avand masa de 6000 gr/mp.

Cantitatea necesara estimata va fi de 61100 mp.

 • - Strat drenare ape de precipitata

Stratul de drenare ape de precipitații/ are rolul de a permite colectarea si transportul apelor provenite din precipitații si infiltrate prin stratul de recultivare (din ultimele doua straturi ale sistemului de închidere). Stratul de drenare ape de precipitații va avea o grosime de 30 cm si se va realiza din material granular - pietriș.

Materialul de drenare va avea un coeficient minim de impermeabilizare lxlO'3 m/s iar marimea granulelor va fi cuprinsa in intervalul 8-32 mm dar nu va depăși 32mm. Procentul dintre granulatii va fi de maxim 5 %. Procentul de carbonat de calciu va fi mai mic de 10 %.

Cantitatea necesara estimata va fi de 18500 mc.

 • - Materiai geotextii drenant - permeabil

Peste stratul de drenare ape de precipitații se va așterne un material geotextii permeabil avand densitatea minima de 400 gr/mp, realizat din PEID cu filtru pe ambele parti. Acesta va avea rolul de filtrare a apei din precipitații.

Cantitatea necesara estimata va fi de 62500 mp.

 • - Strat de recultivare

Peste geotextilul drenant se va așeza un strat necompactat, de recultivare, din pamant argilos cu amestec de nisip si slab pietriș (pana la maxim 8 mm sort). Grosimea stratului va fi de 85cm.

Cantitatea necesara estimata va fi de 52000 mc.

 • - Strat pamant vegetai

Peste stratul de recultivare din pamant argilos, se va așeza fara a se compacta un strat de pamant vegetal in grosime de 15 cm.

Cantitatea necesara estimata va fi de 9400 mc.

 • - Gazon

Stratul de pamant vegetal se va insamanta cu gazon format din ierburi perene.

Acesta se va uda si intretine pana la obținerea unei densități optime a gazonului, astfel incat acesta sa isi îndeplinească rolul de stabilizare a solului, retentie a apei de precipitații si impiedicarea formarii ravenelor prin siroiri ale apei din precipitații, pe taluzele Celulei I.

Suprafața totala desfasurata, pe care se va realiza sistemul de închidere va fi de 62.500 mp.

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații Descrierea sistemului de colectare ape de precipitații propus - Celula I

 • - sistem colectare ape de precipitații, de pe suprafața celulei și berme și evacuarea ei în rigola perimetrala existenta (rigolele de vest si sud existente). Rigolele noi propuse se vor executa in săpătură deschisa si vor fi rigole pereate din beton cu secțiune trapezoidala avand b=0.30m si B=0.50m. Inaltimea rigolei va fi 0.60m. Panta rigolei se va adapta la panta terenului amenajat dar nu va fi sub 0.1%. Lungimea totala a rigolelor propuse va fi de 900ml si vor descarcă în rigolele perimetrale existente Ia baza Celulei I.

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și aval)
 • - execuția a 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval), pana la interceptarea pânzei freatice.

Pentru monitorizarea calității apei freatice pe durata exploatării depozitului si după închiderea lui, se vor amplasa foraje de observație atât în amonte cât si în aval de Celula I, considerând direcția de curgere a pânzei freatice. Aceste foraje vor rama ne in funcțiune, in conformitate cu legislația de mediu, pe o perioada de minim 30 ani după închiderea depozitului de deșeuri. Analizele de apa se vor recolta periodic, in conformitate cu cerințele legale.

In prezent, pe amplasamentul depozitului conform de deșeuri exista 4 foraje de monitorizare a pânzei freatice, funcționale, notate cu P de la 1 la 4. Prin proiect se propune amplasarea suplimentara a trei foraje de monitorizare panza freatica ce vor deserve strict zona Celulei I. Acestea se vor amplasa unul in amonte si doua in aval pe direcția de curgere a pânzei freatice si se vor fora pana la iterceptarea pânzei freatice.

Forajele se vor nota FCI de la 1 la 3 iar amplasarea lor este data in planul de situație. Amplasarea forajelor de monitorizare s-a realizat in concordanta cu studiul hidrogeologic anexat la prezenta documentație si cu respectarea normelor in vigoare.

Ob. 4 - Monitorizare post-inchîdere si intervenții lucrări Etapa II
 • - urmărirea tasarilor si a comportării in timp a întregii celule, berme, puțuri degazare, funcționarea sistemelor de degazare, levigat, colectare ape de precipitații si ape subterane, pentru o perioada de minim 30 ani, cu inregistrarea datelor obținute si notarea periodica a fenomenelor si concluziilor constatate.

De asemenea se vor prelua periodic, de la unitatea meteorologica din zona date privind temperature, direcția predominanta a vântului, evaporarea apei cu inregistrarea datelor obținute si notarea periodica a fenomenelor si concluziilor constatate

 • - intervenții la sistemele de degazare, susbstatie biogas, sistem levigat, sistem ape de precipitații, cu remedierea/reabilitarea lucrărilor ce pot fi afectate de tasari.

Sistem colectare levigat

Levigatul care inca se va mai forma după închiderea depozitului, prin descompunerea materiei organice din deșeuri, va fi colectat de sistemul de drenaj existent, constituit din conducte material PEID avand Dn 315mm, PNG. Rețeaua de drenuri se descarcă în căminele colectoare, de unde levigatul colectat este pompat la stația de epurare. Aceasta stație va ramane in funcțiune după închiderea depozitului, desrvind toate intrecul Depozit conform de deșeuri al municipiului Bacau.

Prin prezentul proiect nu se propun intervenții sau extinderi ale sistemului de colectare-tratare-evacuare levigat (se va utiliza sistemul existent, funcțional).

Sistem colectare biogaz

Pe suprafața depozitului Celulei I de deșeuri exista 16 puțuri de captare a biogazului, care formează o rețea cu latura de 40-50 m si care vor ramane in funcțiune si după închiderea depozitului.

Lucrări conexe, existente

Lucrările generale de infrastructura ale depozitului: cai de acces, împrejmuire, sediu, alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, vor ramane in funcțiune atât cat va fi necesar pentru buna desfășurare a activităților de închidere si postmonitorizare ale depozitului.

Organizarea de șantier

Pentru realizarea lucrărilor de închidere finala a depozitului de deșeuri, obiectivul va dispune de zona disponibilă, situată în partea de nord - est a Celulei I, amenajată pentru activitatea de exploatare curenta a depozitului, precum și de toate facilitățile necesare: alimentare cu apă și energie electrică, platformă de parcare, drum de acces și

drumuri interioare etc., existente pe amplasament.

Date constructive:

 • -  Suprafața Celula I, existenta = 5,17 ha;

 • -  Suprafața ocupata in timpul execuției = 5,35 ha;

 • -  Suprafața ocupata definitiv = 5,17 ha.

OPȚIUNEA 2 - REALIZAREA UNEI ACOPERIRI ÎNTR-0 SINGURĂ ETAPĂ

Se propune realizarea unei acoperiri doar cu pământ de umplutură, rezultat din săpături, nivelarea acesteia și însămânțarea suprafeței Celulei I.

Soluția realizării acoperii analizata ca varianta alternativa a fost considerata nefezabila, avand in vedere faptul că această soluție nu poate oferi siguranță în exploatare și nici o protecție corespunzătore pentru factorii de mediu și pentru sănătatea poulației și animalelor.

Analiza comparativa a celor doua opțiuni de realizare a investiției:

Nr. crt.

Denumire obiect propus

Varianta 1

Varianta 2

Observații

1

OPȚIUNEA 1 - REALIZAREA ÎNCHIDERII CONFORME ÎN 2 ETAPE

20.992.712,15

Realizarea        unei

închideri conforme si durabile;

Protecția mediului si a sanatatiî populației

2

OPȚIUNEA 2 - REALIZAREA UNEI ACOPERIRI ÎNTR-0 SINGURĂ ETAPĂ

2.411.395,91

Periclitarea in timp a factorilor de mediu si a sanatatii populației

Diferente: 18.581.316,24 iei

Timpul estimat de realizare a investiției

1

Proiectare, obținere avize, acorduri definitive, achiziție servicii si lucrări

18

18

2

Execuție lucrări, probe, teste, PIF

15

4

3

Total perioada estimata de implementare a investiției

33

23

Diferente: 10 iunî

In aceste condiții, varianta optima din punct de vedere tehnico-economic este opțiunea 1: - REALIZAREA ÎNCHIDERII CONFORME ÎN 2 ETAPE.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariuiui/opțiunii optim (e), recomandat(e)

Având în vedere cele prezentate în capitolele anterioare prezentei documentații, recomandăm ca și opțiune de realizare a investiției:

opțiunea 1 - REALIZAREA ÎNCHIDERII CONFORME ÎN 2 ETAPE

Această opțiune, opțiunea 1 - recomandată, respectă legislația din domeniul protecției factorilor de mediu, a sănătății populației, a calității în construcții și din punct de vedere al închiderii conforme și durabile a unui depozit/celule de deșeuri nepericuloase, clasa "b".

Mai mult, cele două opțiuni de realizare a investiției au fost prezentate și analizate și de către Autoritatea pentru Protecția Mediului și Administrația Bazinală de Apă Șiret iar prin consultările și avizele opținute de la acestea, opțiunea cea mai eficientă din punct de vedere tehnico-economic a fost opțiunea 1 - recomandată de proiectant. Opțiunea 2, a fost considerată nesatisfăcătoare din punct de vedere al durabilității în timp a unei închideri doar cu straturi de pamânt/pietriș/resturi din demolări și care nu prezenta siguranță în perioada de monitorizare pentru factorii de mediu și pentru sănătatea populației.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totaiă a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul generai;

TOTAL GENERAL: 20.992.712,15 Iei fara TVA;

24.945.499,44 lei cu TVA;

Valoare TVA = 3.952.787,29 lei.

DIN CARE C+M: 16.463.088,28 lei fara TVA;

19.591.075,05 lei cu TVA;

Valoare TVA = 3.127.986,77 lei.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele șl reglementările tehnice în vigoare;

Etapa I, 3-5 ani

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare - realizare calota si pante conform normative și avize in vigoare pentru Suprafață totală = 5,17 ha;

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare- 16 buc. puțuri;

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I - minim 3 ani.

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor

Ob. 1 - Sistem închidere - realizarea sistemului de inchidere conform normative și avize in vigoare pentru Suprafață totală = 5,17 ha;

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații - realizare rigole perimetrale berme si drum de acces cu colectare si evacuare ape pluviale in sistem existent de evacuare ape pluviale;

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și aval) - execuția a 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval), pana la interceptarea pânzei freatice.

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții lucrări Etapa II- minim 30 ani.

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

închiderea conformă a Celulei I din cadrul depozitului de deșeuri conform Bacău, cu respectarea avizelor/autorizațiilor/acordurilor finale definitive obținute de Beneficiar și a legislației în vigoare la data recepției finale a lucrărilor de execuție și la data recepției la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de execuție (oferită minim 3 ani,

conform Legii 10/1995 actualizată), având ca rezultat final imediat și de durată, protecția factorilor de mediu și a sănătății populației.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în iuni.

Etapa I - 5 luni;

Etapa II - 10 luni;

Total execuție 15 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere a! asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere a! propunerilor tehnice

Prin investiția propusă se vor asigura toate cerințele fundamentale de calitate.

Astfel, prin obligația investitorului, prezenta documentație se va supune verificării tehnice de calitate la următoarele cerințe fundamentale:

Af — Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare si a interacțiunii cu structurile îngropate;

ig — Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprinde: instalații de gaze naturale, instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL, instalații biogaz/biometan, gaz natural, comprimat - GNC;

Is/Se - Instalații sanitare / Sisteme exterioare (sisteme canalizare, sisteme alimentare apa și stingere a incediilor, rețele termice);

B9 - Siguranța in exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunala;

D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile.

Orice modificare față de prezenta documentație se va face numai cu avizul proiectantului inițial. Nerespectarea acestei prevederi exonerează proiectantul de orice răspundere civilă sau penală, prevăzută de legislația în vigoare.

Asigurarea unei execuții corecte a lucrărilor de construcții se poate face numai cu responsabili tehnici și diriginți de specialitate atestați, în condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de ia bugetul de stat/bugetui local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Investiția se va finanța din fonduri proprii - buget local și orice alte surse de finanțare identificate și disponibile.

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de Urbanism, emis de Primăria Municipiului Bacău, este anexat prezentei documentații.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiul Topografic - vizat OCPI, este anexat prezentei documentații.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extrasul de Carte funciară, este anexat prezentei documentații.

 • 7.4.  Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Nu este cazul. Prin investiția propusă nu se suplimentează capacități existente.

Totuși având în vedere faptul că pe amplasamentul Depozitului conform de deșeuri Bacău (amplasament în cadrul căruia se află și Celula I), a fost obținut aviz favorabil de amplasament din partea furnizorului zonal de electricitate - DelGaz Grid SA, aviz atașat la prezenta documnetație

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Acordul de Mediu, este anexat prezentei documentații.

Prezenta documentație a fost întocmită în corelare și colaborare cu autoritatea competentă pentru protecția mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Bacău și cu Administrația Bazinală de Apă Șiret (Bacău). Astfel au fost analizate și implementate în prezenta documnetație, cele mai bune tehnici de realizare a închiderii conforme a Celulei I, cu prevederea tuturor măsurilor de protecție și monitorizare în și post execuție a tuturor factorilor de mediu.

Administrația Bazinală de Apă Șiret (Bacău) a emis Aviz de Gospodărire a Apelor cu nr. 19/05.02.2019 și este anexat la prezenta documnetație.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

Având în vedere natura investiției - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri, nu a fost necesară realizarea Auditului energetic.

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

Având în vedere natura investiției - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri, nu a fost necesară realizarea studiilor de trafic și/sau circulație.

 • c) raport de diagnostic arheologic. în căzui intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

Prin investiția propusă - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri, nu se intervine în situri arheologice.

ic
 • d) studiu istoric, în căzui monumentelor istorice;

Nu este cazul.

Investiția propusă - închidere celulă conformă de depozitare deșeuri, nu este monument istoric.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

Pentru investiția propusă, a fost întocmit Studiu Geotehnic, anexat la documentație și au fost obținute avizele/acordurile/autorizațiile precizate în Certificatul de Urbanism, acestea fiind anexate la prezenta documentație.

întocmit, ing. Bulai Cătălin

ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACAU

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI

AN I

AN II

A

N II

I

Nr. crt.

Activitatea / subactivitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

N

0

N

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

2

PROIECTARE SI INGINERIE

2.1

obținerea avizelor, autorizațiilor

I

2.2

faza DALI

1

1

T

2.3

Organizare proceduri achiziție servicii de verificare tehnica - DALI

1

0

R

2.4

Verificarea tehnica de calitate a proiectului - faza DALI

I

3

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

N

z

4

PROIECTARE SI INGINERIE

A

4.1

obținere avize, autorizații

E

4.2

faza DTAC

4.3

faza PT

T

4.4

Organizare proceduri achiziție servicii de verificare tehnica - faza DTAC+PT

A

S

4.5

verificarea tehnica de calitate a proiectului - faza DTAC+PT

A

R

I

4.6

Organizare proceduri achiziție servicii de asistenta tehnica - Etapa I si Etapa II

I

4.7

Organizare proceduri achiziție servicii de dirigintie de șantier - Etapa I si Etapa II

1

m

i

5

ORGANIZARE ȘANTIER

6

EXECUȚIE LUCRĂRI

n

6.1

ETAPA 1(3-5 ani)

6.1.1

Ob. 1 - Lucrări de sistematizare

3

6.1.2

Ob. 2 - Reabilitare sistem degazare

6.1.3

Ob. 3 - Monitorizare si intervenții lucrări Etapa I

m

6.1.4

RECEPȚIA LUCRĂRILOR Etapa I

■ ■ ■

a

6.2

ETAPA II (după epuizarea tuturor tasariior)

x

6.2.1

Ob. 1 - Sistem închidere

6.2.2

Ob. 2 - Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

5

_

6.2.3

Ob. 3 - Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte si aval)

a

6.2.4

Ob. 4 - Monitorizare post-inchidere si intervenții lucrări Etapa II

n

6.2.5

RECEPȚIA LUCRĂRILOR Etapa II

i

7

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI - Etapa I și Etapa II

8

SERVICII DE DIRIGINTIE DE ȘANTIER - Etapa I și Etapa II

întocmit,

ing. Cătălin Bulaial obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” varianta 1 - RECOMANDATA

in preturi la data de 01.02.2019; 1 EURO - 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2                       |     0,00     |    0,00    |     0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.1

Studii de teren

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

11.112,58

2.111,39

13.223,98

3.3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

598.433,26

113.702,32

712.135,58

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

32.926,18

6.255,97

39.182,15

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

22.225,17

4.222,78

26.447,95

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

41.157,72

7.819,97

48.977,69

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

502.124,19

95.403,60

597.527,79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

187.679,21

35.659,05

223.338,26

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

72.437,59

13.763,14

86.200,73

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

47.742,96

9.071,16

56.814,12

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

24.694,63

4.691,98

29.386,61

3.8.2

Dirigentie de șantier

115.241,62

21.895,91

137.137,53

TOTAL CAPITOL 3

833.415,05

158.348,86

991.763,91

al obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” varianta 1 - RECOMANDATA

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, Ia cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

16.414.468,28

3.118.748,97

19.533.217,25

4.1.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

1.721.442,10

327.074,00

2.048.516,10

4.1.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

183.082,30

34.785,64

217.867,94

4.1.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

134.880,91

25.627,37

160.508,28

4.1.4

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

13.916.912,50

2.644.213,38

16.561.125,88

4.1.5

Ob.ll.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

162.556,30

30.885,70

193.442,00

4.1.6

Ob.ll.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI (amonte si aval)

12.454,76

2.366,40

14.821,16

4.1.7

Ob.ll.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI INTERVENȚII ETAPA II

283.139,41

53.796,49

336.935,89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.2.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.2.4

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

0,00

0,00

0,00

4.2.5

Ob.ll.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

0,00

0,00

0,00

4.2.6

Ob.ll.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS

TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte si aval)

0,00

0,00

0,00

4.2.7

Ob.ll.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI INTERVENȚII ETAPA II

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.3.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.3.4

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Ob.ll.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Ob.ll.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte si aval)

0,00

0,00

0,00

4.3.7

Ob.ll.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI INTERVENȚII ETAPA II

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.4.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.4.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.4.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.4.4

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

0,00

0,00

0,00

4.4.5

Ob.ll.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

0,00

0,00

0,00

al obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” varianta 1 - RECOMANDATA

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei. la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.4.6

Ob.ll.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte si aval)

0,00

0,00

0,00

4.4.7

Ob.ll.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI

INTERVENȚII ETAPA II

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

13.286,80

2.524,49

15.811,29

4.5.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0.00

0,00

0,00

4.5.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.5.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

9.007,60

1.711,44

10.719,04

4.5.4

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

0,00

0,00

0,00

4.5.5

Ob.ll.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

0,00

0,00

0,00

4.5.6

Ob.ll.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS

TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte si aval)

0,00

0,00

0,00

4.5.7

Ob.ll.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI INTERVENȚII ETAPA II

4.279,20

813,05

5.092,25

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

4.6.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.6.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.6.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.6.4

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

0,00

0,00

0,00

4.6.5

Ob.ll.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

0,00

0,00

0,00

4.6.6

Ob.ll.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte si aval)

0,00

0,00

0,00

4.6.7

Ob.ll.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI

INTERVENȚII ETAPA II

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

16.427.755,08

3.121.273,46

19.549.028,54

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

91.820,00

17.445,80

109.265,80

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48.620,00

9.237,80

57.857,80

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

43.200,00

8.208,00

51.408,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

188.568,52

0,00

188.568,52

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

82.315,44

0,00

82.315,44

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16.463,09

0,00

16.463,09

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

82.094,99

0,00

82.094,99

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

7.695,00

0,00

7.695,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3.442.773,51

654.126,97

4.096.900,47

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.850,00

731,50

4.581,50

TOTAL CAPITOL 5

3.727.012,03

672.304,27

4.399.316,30

al obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” varianta 1 - RECOMANDATA

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

4.530,00

860,70

5.390,70

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

4.530,00

860,70

5.390,70

TOTAL GENERAL

20.992.712,15

3.952.787,29

24.945.499,44

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

16.463.088,28

3.127.986,77

19.591.075,05

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau

întocmit,

ing. Bulai CătălinDEVIZ

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică, pentru investiția "ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU”

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO - 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

Iei

lei

1.

2

3

4

5

3.1

Studii

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.1

Studii de teren

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

11.112,58

2.111,39

13.223,98

3.3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

598.433,26

113.702,32

712.135,58

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

32.926,18

6.255,97

39.182,15

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

22.225,17

4.222,78

26.447,95

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

41.157,72

7.819,97

48.977,69

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

502.124,19

95.403,60

597.527,79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

187.679,21

35.659,05

223.338,26

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

72.437,59

13.763,14

86.200,73

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

47.742,96

9.071,16

56.814,12

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

24.694,63

4.691,98

29.386,61

3.8.2

Dirigentie de șantier

115.241,62

21.895,91

137.137,53

TOTAL CAPITOL 3

833.415,05

158.348,86

991.763,91

Beneficiar,

Primăria Municipiului BacauDEVIZ

Capitolul 5 - Alte cheltuieli, pentru investiția

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU”

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

5.1 Organizare de șantier

91.820,00

17.445,80

109.265,80

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48.620,00

9.237,80

57.857,80

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

43.200,00

8.208,00

51.408,00

5.2.1.1 Obținere autorizații execuție organizare șantier

5.184,00

984,96

6.168,96

5.2.1.2 Utilitati necesare organizării de șantier

30.240,00

5.745,60

35.985,60

5.2.1.3 Asigurare paza pentru organizarea de șantier

7.776,00

1.477,44

9.253,44

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

188.568,52

0,00

188.568,52

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

82.315,44

0,00

82.315,44

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

16.463,09

0,00

16.463,09

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

82.094,99

0,00

82.094,99

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

7.695,00

0,00

7.695,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

3.442.773,51

654.126,97

4.096.900,47

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.850,00

731,50

4.581,50

TOTAL CAPITOL V

3.727.012,03

672.304,27

4.399.316,30

Beneficiar,


Primăria Municipiului Bacau

DEVIZ OBIECT 1.1 - ETAPA l (3-5 ani)

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1721442,10

327074,00

2048516,10

1

Săpătură mecanizata - reprofilare deșeuri depuse

495000,00

94050,00

589050,00

2

Încărcare si descărcare deșeuri relocate

320000,00

60800,00

380800,00

3

Imprastierea mecanizata a deșeurilor

80000,00

15200,00

95200,00

4

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

31424,00

5970,56

37394,56

5

Compactarea mecanica a umpluturilor

156250,00

29687,50

185937,50

6

Umpluturi de pamant

270295,50

51356,15

321651,65

7

Imprastierea mecanizata a pământului

47136,00

8955,84

56091,84

8

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

47136,00

8955,84

56091,84

9

Compactarea mecanica a umpluturilor

92062,50

17491,88

109554,38

10

Semanare gazon

12520,50

2378,90

14899,40

11

Transport pamant

169617,60

32227,34

201844,94

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- subcap. 4.1

1721442,10

327074,00

2048516,10

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II-subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III -subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total III)

1721442,10

327074,00

| 2048516,10

Beneficiar,                                                                întocmit,

Primăria Municipiului Bacau                                             ing. Bulai Cătălin

EVALUARE COSTURI OBIECT 1.1- ETAPA I (3-5 ani)

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total        lei

4.1.

Construcții si instalații

1721442,10

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1721442,10

1

Săpătură mecanizata - reprofilare deșeuri depuse

25000,00

mc

19,80

495000,00

2

încărcare si descărcare deșeuri relocate

25000,00

mc

12,80

320000,00

3

Imprastierea mecanizata a deșeurilor

25000,00

mc

3,20

80000,00

4

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

9020,00

mp

3,20

31424,00

5

Compactarea mecanica a umpluturilor

25000,00

mc

6,25

156250,00

6

Umpluturi de pamant

14730,00

mc

18,35

270295,50

7

Imprastierea mecanizata a pământului

14730,00

mc

3,20

47136,00

8

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

14730,00

mp

3,20

47136,00

9

Compactarea mecanica a umpluturilor

14730,00

mc

6,25

92062,50

10

Semanare gazon

14730,00

mp

0,85

12520,50

11

Transport pamant

23558,00

to

7,20

169617,60

4.1.2.

Rezistenta

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.1

1721442,10

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulai CătălinDEVIZ OBIECT 1.2 - ETAPA I {3-5 ani)

Ob.1.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

183082,30

34785,64

217867,94

1

Săpătură manuala

62231,20

11823,93

74055,13

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

41420,00

7869,80

49289,80

3

Umpluturi pamant

26680,90

5069,37

31750,27

4

Compactări cu mai mecanic

30934,20

5877,50

36811,70

5

Transport materiale diverse

21816,00

4145,04

25961,04

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

294886,10

56028,36

350914,46

1

Instalata electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

294886,10

56028,36

350914,46

4.1

Cabina put biogaz (complet, inclusiv capac, mufe, garnituri, fitingurl, conexiuni, cuple, vane etc.)

215076,80

40864,59

255941,39

4.2

Conducta biogaz PEID, PE100, PNG, De90mm

35109,00

6670,71

41779,71

4.3

Conducta biogaz colector PEID, PE100, PNG, De200mm

26137,50

4966,13

31103,63

4.4

Racord substatie biogaz (complet, inclusiv fîtinguri, garnituri, flanse, conexiuni, cuple, vane etc.)

11732,50

2229,18

13961,68

4.5

Debitmetru biogaz Dn140mm (inclusiv fitinguri, cuplaje, flanse etc.)

6830,30

1297,76

8128,06

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

e

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

-subcap. 4.1

477968,40

90814,00

568782,40

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III -subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total III)

477968,40

90814,00

568782,40

Beneficiar,

întocmit,

ing. Bula! Cătălin


Primăria Municipiului Bacau

EVALUARE COSTURI OBIECT 1.2

Ob.1.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantităț i lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total         lei

4.1.

Construcții si instalații

477968,40

4.1.1.

Te rasa mente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

183082,30

1

Săpătură manuala

1454,00

mc

42,80

62231,20

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

436,00

mc

95,00

41420,00

3

Umpluturi pamant

1454,00

mc

18,35

26680,90

4

Compactări cu mai mecanic

1892,00

mc

16,35

30934,20

5

Transport materiale diverse

3030,00

to

7,20

21816,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

294886,10

1

Instalații electrice

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

294886,10

4.1

Cabina put biogaz (complet, inclusiv capac, mufe, garnituri, fitinguri, conexiuni, cuple, vane etc.)

16,00

buc.

13442,30

215076,80

4.2

Conducta biogaz PEID, PE100, PN6, De90mm

1660,00

m

21,15

35109,00

4.3

Conducta biogaz colector PEID, PE100, PN6, De200mm

750,00

m

34,85

26137,50

4.4

Racord substatie biogaz (complet, inclusiv fitinguri, garnituri, flanse, conexiuni, cuple, vane etc.)

2,00

buc.

5866,25

11732,50

4.5

Debitmetru biogaz Dn140mm (inclusiv fitinguri, cuplaje, flanse etc.)

2,00

buc.

3415,15

6830,30

5

Instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice sî funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.2

477968,40

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulai Cătălin


DEVIZ OBIECT 1.3 - ETAPA I (3-5 ani)

Ob.1.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

in preturi !a data de 01.02.2019:1EURO = 4.7557RON lei. îa cursul ECB

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

134829,21

25617,55

160446,76

1

Săpătură manuala

42,80

8,13

50,93

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

19,00

3,61

22,61

3

Umpluturi pamant

3,67

0,70

4.37

4

Compactări

6,54

1,24

7,78

5

Transport

7.20

1,37

8,57

6

Urmărirea in timp a construcției - monitorizare max. 5 ani

111000,00

21090,00

132090,00

7

intervenții mecanizate in urma monitorizării

23750,00

4512,50

28262,50

4,1.2.

Rezistenta

51,70

9,82

61,52

1

Cofraje

19,58

3,72

23,30

2

Beton simplu

28,50

5,42

33,92

3

Confecții metalice

0,62

0,12

0,74

4

Transport

3,00

0,57

3,57

4,1.3,

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0.00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0.00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu qaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

instalata de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- subcap. 4.1

134880,91

25627,37

160508,28

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uîtlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

9007,60

1711,44

10719,04

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

9007,60

1711,44

10719,04

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total HI)

143888,51

27338,82

171227,33

Beneficiar,

întocmii, ing. Bulat Cătălin


Primăria Municipiului Bacau

EVALUARE COSTURI OBIECT 1.3

Ob.1.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U,M.

Valoare RONZUM

Total lei

4.1.

Construcții si instalații

134880,91

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

134829,21

1

Săpătură manuala

1.00

mc

42.80

42,80

2

Umpluturi (nîsip/balast/piatra)

0,20

mc

95,00

19,00

3

Umpluturi pamant

0,20

mc

18,35

3.67

4

Compactări

0,40

mc

16,35

6,54

5

Transport

1,00

to

7,20

7,20

6

Urmărirea in timp a construcției - monitorizare max. 5 ani

60,00

luni

1850,00

111000,00

7

intervenții mecanizate in urma monitorizării

10.00

buc.

2375,00

23750,00

4.1.2.

Rezistenta

51,70

1

Cofraje

0,50

mp

39,16

19,58

2

Beton simpiu

0,10

mc

285,00

28,50

3

Confecții metalice

0,10

kg.

6,20

0,62

4

Transport

0.25

to

12,00

3,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

instalații

0,00

1

Instalații electrice

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hidroedi iitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uîtlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

9007,60

1

Tarusi monitorizare

12,00

buc.

112,30

1347,60

2

Borne monitorizare

4,00

buc.

1915,00

7660,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.1

143888,51

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

13916912,50

2644213,38

16561125,88

1

Umpluturi de pamant - strat de susținere - 50 cm

561510,00

106686,90

668196,90

2

Umpluturi diverse - strat drenare biogaz, pietriș sort 8-32 mm ■ 30 cm

1757500,00

333925,00

2091425,00

3

Strat de impermeabilizare - geocompozit bentonitic - 6000 g/mp

2978625,00

565938,75

3544563,75

4

Umpluturi diverse - strat drenare ape de precipitații, pietriș sort 8-32 mm - 85 cm

1757500,00

333925,00

2091425,00

5

Strat geotextil drenant permeabil PEID 400g/mp

1165625,00

221468,75

1387093,75

6

Strat de recultivare - 85 cm

954200,00

181298,00

1135498,00

7

Strat pamant vegetal -15 cm

212440,00

40363,60

252803,60

8

Realizarea berme

32947,50

6260,03

39207,53

9

Realizare drum acces din piatra sparta, cu lățime minima

3,00 m- piatra sparta 30 cm

56980,00

10826,20

67806,20

10

încărcare si descărcare umpluturi diverse

1651200,00

313728,00

1964928,00

11

Imprastierea mecanizata a umpluturilor

412800,00

78432,00

491232,00

12

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

412800,00

78432,00

491232,00

13

Compactări mecanizate

422500,00

80275,00

502775,00

14

Semanare gazon (inclusiv îngrășăminte, udare)

53125,00

10093,75

63218,75

15

Transport materiale diverse

427320,00

81190,80

508510,80

16

Transport pamant

1059840,00

201369,60

1261209,60

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroediîitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- subcap. 4.1

13916912,50

2644213,38

16561125,88

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL 11 - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

..................................................

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total lî+Total III)

13916912,50

2644213,38

16561125,88

Beneficiar,

întocmit,

ing. Bulai Cataiin


Primăria Municipiului Bacau

EVALUARE COSTURI OBIECT 11.1

Ob.11.1. SISTEM ÎNCHIDERE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități iucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total lei

4.1.

Construcții si instalații

13916912,50

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

13916912,50

1

Umpluturi de pamant - strat de susținere - 50 cm

30600,00

mc

18,35

561510,00

2

Umpluturi diverse - strat drenare biogaz, pietriș sort 8-32 mm • 30 cm

18500,00

mc

95,00

1757500,00

3

Strat de impermeabilîzare - geocompozit bentonitic - 6000 g/mp

61100,00

mp

48,75

2978625,00

4

Umpluturi diverse - strat drenare ape de precipitații, pietriș sort 8-32 mm - 85 cm

18500,00

mc

95,00

1757500,00

5

Strat geotextil drenant permeabil PEID 400g/mp

62500,00

mp

18,65

1165625,00

6

Strat de recultivare - 85 cm

52000,00

mc

18,35

954200,00

7

Strat pamant vegetal - 15 cm

9400,00

mc

22,60

212440,00

8

Realizarea berme

1150,00

m

28,65

32947,50

9

Realizare drum acces din piatra sparta, cu lățime minima 3,00 m- piatra sparta 30 cm

350,00

m

162,80

56980,00

10

Incarnare si descărcare umpluturi diverse

129000,00

mc

12,80

1651200,00

11

Imprastierea mecanizata a umpluturilor

129000,00

mc

3,20

412800,00

12

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

129000,00

mp

3,20

412800,00

13

Compactări mecanizate

67600,00

mc

6,25

422500,00

14

Semanare gazon (inclusiv ingrasaminte, udare)

62500,00

mp

0,85

53125,00

15

Transport materiale diverse

59350,00

to

7,20

427320,00

16

Transport pamant

147200,00

to

7,20

1059840,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

instalații

0,00

1

Instalații electrice

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.2

13916912,50

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulai CătălinOb.11.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAT!!

in preturi la data de 01.02.2019; 1 EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

43907,50

8342,43

52249,93

1

Săpătură mecanizata

22750,00

4322,50

27072,50

2

Săpătura manuala

2555,00

485,15

3040,45

3

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

4675,00

888,25

5563,25

4

Umpluturi pamant

4340,25

824,65

5164,90

5

Compactări

2207,25

419,38

2626,63

6

Transport

7380,00

1402,20

8782,20

4.1.2.

Rezistenta

118648,80

22543,27

141192,07

1

Rigole prefabricate din beton

100935,00

19177,65

120112,65

2

Cofraje

7048,80

1339,27

8388,07

3

Beton simplu

7125,00

1353,75

8478,75

4

Transport

3540,00

672,60

4212,60

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- subcap. 4.1

162556,30

30885,70

193442,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL 111 - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total III)

162556,30

30885,70

193442,00

Beneficiar,

întocmit, ing. Bulai Cătălin


Primăria Municipiului EJacau

EVALUARE COSTURI OBIECT 11.2

Ob.11.2. SISTEM COLECTARE SI EVACUARE APE DE PRECIPITAȚII

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total lei

4.1.

Construcții si instalații

162556,30

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

43907,50

1

Săpătură mecanizata

650,00

mc

35,00

22750,00

2

Săpătură manuaia

70,00

mc

36,50

2555,00

3

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

55,00

mc

85,00

4675,00

4

Umpluturi pamant

135,00

mc

32,15

4340,25

5

Compactări

135,00

mc

16,35

2207,25

6

Transport

1025,00

to

7,20

7380,00

4.1.2.

Rezistenta

118648,80

1

Rigole prefabricate din beton

900,00

m

112,15

100935,00

2

Cofraje

180,00

mp

39,16

7048,80

3

Beton simplu

25,00

mc

285,00

7125,00

4

Transport

295,00

to

12,00

3540,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

1

Instalații electrice

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSl, radio-tv, intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.2

162556,30

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulai Cătălin


Ob.il.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte si avat)

in preturi ia data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, ia cursul ECB

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

10776,80

2047,59

12824,39

1

Săpătură mecanizata

237,60

45,14

282,74

2

Săpătură manuala

128,40

24,40

152,80

3

Umpluturi (nisîp/baiast/piatra)

850,00

161,50

1011,50

4

Umpluturi pamant

3670,00

697,30

4367,30

5

Compactări

3270,00

621,30

3891,30

6

Transport

2620,80

497,95

3118,75

4.1.2.

Rezistenta

1677,96

318,81

1996,77

1

Put forat monitorizare apa Dn160 mm

24600,00

4674,00

29274,00

2

Tuburi PVC pentru puțuri R10 Dn160 mm

2700,00

513,00

3213,00

3

Filtru invers, R 60 cm

8835,00

1678,65

10513,65

4

Cofraje

234,96

44,64

279,60

5

Beton simplu

171,00

32,49

203,49

6

Beton armat

456,00

86,64

542,64

7

Confecții metalice

744,00

141,36

885,36

8

Transport

72,00

13,68

85,68

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilîtare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- subcap. 4.1

12454,76

2366,40

14821,16

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL IE -subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL IEI - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total III)

12454,76

2366,40

14821,16

EVALUARE COSTURI OBIECT 11.3

Ob.11.3. REALIZARE FORAJE MONITORIZARE POS TINCHIDERE APA SUBTERANA AFERENTE CELULEI I (amonte sî aval)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total lei

4.1.

Construcții si instalații

12454,76

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

10776,80

1

Săpătură mecanizata

12,00

mc

19,80

237,60

2

Săpătură manuala

3,00

mc

42,80

128,40

3

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

10,00

mc

85,00

850,00

4

Umpluturi pamant

200,00

mc

10,35

3670,00

5

Compactări

200,00

mc

16,35

3270,00

6

Transport

364,00

to

7,20

2620,80

4.1.2.

Rezistenta

1677,96

1

Put forat monitorizare apa Dn160 mm

60,00

ml

410,00

24600,00

2

Tuburi PVC pentru puțuri R10 Dn160 mm

60,00

ml

45,00

2700,00

3

Filtru invers, R 60 cm

93,00

mc

95,00

8835,00

4

Cofraje

6,00

mp

39,16

234,96

5

Beton simplu

0,60

mc

285,00

171,00

6

Beton armat

1,20

mc

380,00

456,00

7

Confecții metalice

120,00

kg.

6,20

744,00

8

T ransport

6,00

to

12,00

72,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

1

Instalații electrice

0,00

2

instalații sanitare

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

5

instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.2

12454,76

Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulaî Cătălin

Ob.il.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE Si INTERVENȚII ETAPA II

in preturi la data de 01.02.2019; 1 EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

282788,61

53729,83

336518,44

1

Săpătură manuala

21,40

4,07

25,47

2

Umpluturi (nîsip/balast/piatra)

0,50

1,02

10,12

3

Umpluturi pamant

1,84

0,35

2,18

4

Compactări

3,27

0,62

3,89

5

Transport

3,60

0,68

4,28

6

Urmărirea in timp a construcției - monitorizare max. 30 ani

259000,00

49210,00

308210,00

7

Intervenții mecanizate in urma monitorizării

23750,00

4512,50

28262,50

4.1.2.

Rezistenta

350,80

66,65

417,45

1

Cofraje

345,00

65,55

410,55

2

Beton simplu

4,00

0,76

4,76

3

Confecții metalice

0,00

0,00

0,00

4

Transport

1,80

0,34

2,14

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

-subcap. 4.1

283139,41

53796,49

336935,89

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice sî funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

4279,20

813,05

5092,25

1

Tarusi monitorizare

449,20

85,35

534,55

2

Borne monitorizare

3830,00

727,70

4557,70

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

4279,20

813,05

5092,25

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total 1+Total ll+Total III)

287418,61

54609,53

342028,14

EVALUARE COSTURI OBIECT 11.4

Ob.11.4. MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE SI INTERVENȚII ETAPA 11

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total lei

4.1.

Construcții si instalații

283139,41

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

282788,61

1

Săpătură manuala

0,50

mc

42,80

21,40

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

0,10

mc

85,00

8,50

3

Umpluturi pamant

0,10

mc

18,35

1,84

4

Compactări

0,20

mc

16,35

3,27

5

Transport

0,50

to

7,20

3,60

6

Urmărirea in timp a construcției - monitorizare max. 30 ani

140,00

luni

1850,00

259000,00

7

Intervenții mecanizate in urma monitorizării

10,00

buc.

2375,00

23750,00

4.1.2.

Rezistenta

350,80

1

Cofraje

0,25

mp

1380,00

345,00

2

Beton simplu

0,05

mc

80,00

4,00

3

Confecții metalice

0,05

kg.

0,00

0,00

4

Transport

0,15

to

12,00

1,80

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

1

Instalații electrice

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

4279,20

1

Tarusi monitorizare

4,00

buc.

112,30

449,20

2

Borne monitorizare

2,00

buc.

1915,00

3830,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.2

287418,61

Prețurile sunt fără TVA

Întocmit, ing. Bulai Cătălin

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” - varianta 2 - nerecomandata

in preturi la data de 01.02.2019; 1 EURO - 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2                        |     0,00     |     0,00     |     0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.1

Studii de teren

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

639,52

0,00

761,03

3.3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

66.144,36

12.567,43

78.711,79

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.654,38

694,33

4.348,72

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.279,03

243,02

1.522,05

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.481,58

1.041,50

6.523,08

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

55.729,37

10.588,58

66.317,94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

20.829,99

3.957,70

24.787,69

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.039,65

1.527,53

9.567,18

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.298,86

1.006,78

6.305,64

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.740,79

520,75

3.261,54

3.8.2

Dirigentie de șantier

12.790,35

2.430,17

15.220,51

TOTAL CAPITOL 3

123.803,87

23.522,74

147.326,61

DEVIZ GENERAL

al obiectivului do investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” - varianta 2 - nerecomandata

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.778.572,31

337.928,74

2.116.501,05

4.1.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

1.460.609,10

277.515,73

1.738.124,83

4.1.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

183.082,30

34.785,64

217.867,94

4.1.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

134.880,91

25.627,37

160.508,28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0.00

0,00

4.2.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.3.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.4.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.4.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.4.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

9.007,60

1.711,44

10.719,04

4.5.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.5.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.5.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

9.007,60

1.711,44

10.719,04

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

4.6.1

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

0,00

0,00

0,00

4.6.2

Ob.l.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

0,00

0,00

0,00

4.6.3

Ob.l.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.787.579,91

339.640,18

2.127.220,09

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

91.820,00

17.445,80

109.265,80

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48.620,00

9.237,80

57.857,80

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

43.200,00

8.208,00

51.408,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

27.573,67

0,00

27.573,67

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

9.135,96

0,00

9.135,96

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.827,19

0,00

1.827,19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8.915,51

0,00

8.915,51

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

7.695,00

0,00

7.695,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

365.438,46

69.433,31

434.871,77

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.850,00

731,50

4.581,50

TOTAL CAPITOL 5

488.682,13

87.610,61

576.292,74

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU” - varianta 2 - nerecomandata

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

4.530,00

860,70

5.390,70

6.2

Probe tehnologice și teste

6.800,00

1.292,00

8.092,00

TOTAL CAPITOL 6

11.330,00

2.152,70

13.482,70

TOTAL GENERAL

2.411.395,91

452.926,23

2.864.322,13

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.827.192,31

347.166,54

2.174.358,85

Beneficiar,

Primăria Municipiului BacauDEVIZ

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică, pentru investiția "ÎNCHIDERE CELULA 1 DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU”

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

3.1

Studii

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.1

Studii de teren

36.190,00

6.876,10

43.066,10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

639,52

121,51

761,03

3.3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

66.144,36

12.567,43

78.711,79

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.654,38

694,33

4.348,72

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.279,03

243,02

1.522,05

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.481,58

1.041,50

6.523,08

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

55.729,37

10.588,58

66.317,94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

20.829,99

3.957,70

24.787,69

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.039,65

1.527,53

9.567,18

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.298.86

1.006,78

6.305,64

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.740,79

520,75

3.261,54

3.8.2

Dirigentie de șantier

12.790,35

2.430,17

15.220,51

TOTAL CAPITOL 3

123.803,87

23.522,74

147.326,61

Beneficiar,

întocmit,

ing. Bulai Cătălin


Primăria Municipiului BacauDEVIZ

Capitolul 5 - Alte cheltuieli, pentru Investiția

"ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACĂU”

in preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

5.1 Organizare de șantier

91.820,00

17.445,80

109.265,80

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48.620,00

9.237,80

57.857,80

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

43.200,00

8.208,00

51.408,00

5.2.1.1 Obținere autorizații execuție organizare șantier

5.184,00

984,96

6.168,96

5.2.1.2 Utilitati necesare organizării de șantier

30.210,00

5.715,60

35.985,60

5.2.1.3 Asigurare paza pentru organizarea de șantier

7.776,00

1.477,44

9.253,44

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

27.573,67

0,00

27.573,67

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

9.135,96

0,00

9.135,96

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

1.827,19

0,00

1.827,19

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8.915,51

0,00

8.915,51

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

7.695,00

0,00

7.695,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

365.438,46

69.433,31

434.871,77

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.850,00

731,50

4.581,50

TOTAL CAPITOL V

488.682,13

87.610,61

576.292,74

Beneficiar,

Primăria Municipiului BacauOb.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

in preturi le data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1460609,10

277515,73

1738124,83

1

Săpătură mecanizata - reprofilare deșeuri depuse

495000,00

94050,00

589050,00

2

Incarnare si descărcare deșeuri relocate

320000,00

60800,00

380800,00

3

Imprastierea mecanizata a deșeurilor

80000,00

15200,00

95200,00

4

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

31424,00

5970,56

37394,56

6

Umpluturi de pamant

270295,50

51356,15

321651,65

7

Imprastierea mecanizata a pământului

47136,00

8955,84

56091,84

8

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

47136,00

8955,84

56091,84

11

Transport pamant

169617,60

32227,34

201844,94

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

-subcap. 4.1

1460609,10

277515,73

1738124,83

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total III)

1460609,10

277515,73

1738124,83

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau

întocmit,

ing. Bulai CătălinEVALUARE COSTURI OBIECT 1.1- ETAPA I (3-5 ani)

Ob.1.1. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total         lei

4.1.

Construcții si instalații

1460609,10

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1460609,10

1

Săpătură mecanizata - reprofilare deșeuri depuse

25000,00

mc

19,80

495000,00

2

Încărcare si descărcare deșeuri relocate

25000,00

mc

12,80

320000,00

3

Imprastierea mecanizata a deșeurilor

25000,00

mc

3,20

80000,00

4

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

9820,00

mp

3,20

31424,00

6

Umpluturi de pamant

14730,00

mc

18,35

270295,50

7

Imprastierea mecanizata a pământului

14730,00

mc

3,20

47136,00

8

Nivelarea mecanizata a terenului si platformelor

14730,00

mp

3,20

47136,00

11

Transport pamant

23558,00

to

7,20

169617,60

4.1.2.

Rezistenta

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.1

1460609,10

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulai Cătălin

Ob.1.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

în preturi la data de 01.02.2019; 1EURO = 4.7557RON lei, la cursul ECB

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

iei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

183082,30

34785,64

217867,94

1

Săpătură manuala

62231,20

11823,93

74055,13

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

41420,00

7869,80

49289,80

3

Umpluturi pamant

26680,90

5069,37

31750,27

4

Compactări cu mai mecanic

30934,20

5877,50

36811,70

5

Transport materiale diverse

21816,00

4145,04

25961,04

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

509313,30

96769,53

606082,83

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

509313,30

96769,53

606082,83

4.1

Cabina put biogaz prefabricata din beton armat (complet, inclusiv capac, mufe, garnituri, fitinguri, conexiuni, cuple, vane etc.)

429504,00

81605,76

511109,76

4.2

Conducta biogaz PEID, PE100, PNG, De90mm

35109,00

6670,71

41779,71

4.3

Conducta biogaz colector PEID, PE100, PNG, De200mm

26137,50

4966,13

31103,63

4.4

Racord substatie biogaz (complet, inclusiv fitinguri, garnituri, flanse, conexiuni, cuple, vane etc.)

11732,50

2229,18

13961,68

4.5

Debitmetru biogaz Dn140mm (inclusiv fitinguri, cuplaje, flanse etc.)

6830,30

1297,76

8128,06

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0,00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- subcap. 4.1

692395,60

131555,16

823950,76

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II -subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total ll+Total III)

692395,60

131555,16

823950,76

Beneficiar,

întocmit, ing. Bulai Cătălin


Primăria Municipiului Bacau

EVALUARE COSTURI OBIECT 1.2

Ob.1.2. REABILITARE SISTEM DEGAZARE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantităț i lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total        lei

4.1.

Construcții si instalații

692395,60

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

183082,30

1

Săpătură manuala

1454,00

mc

42,80

62231,20

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

436,00

mc

95,00

41420,00

3

Umpluturi pamant

1454,00

mc

18,35

26680,90

4

Compactări cu mai mecanic

1892,00

mc

16,35

30934,20

5

Transport materiale diverse

3030,00

to

7,20

21816,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

509313,30

1

Instalații electrice

0,00

2

Instalații sanitare

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSÎ, radio-tv, intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

509313,30

4.1

Cabina put biogaz prefabricata din beton armat (complet, inclusiv capac, mufe, garnituri, fitinguri, conexiuni, cuple, vane etc.)

16,00

buc.

26844,00

429504,00

4.2

Conducta biogaz PEID, PE100, PN6, De90mm

1660,00

m

21,15

35109,00

4.3

Conducta biogaz colector PEID, PE100, PN6, De200mm

750,00

m

34,85

26137,50

4.4

Racord substatie biogaz (complet, inclusiv fitinguri, garnituri, flanse, conexiuni, cuple, vane etc.)

2,00

buc.

5866,25

11732,50

4.5

Debitmetru biogaz Dn140mm (inclusiv fitinguri, cuplaje, flanse etc.)

2,00

buc.

3415,15

6830,30

5

Instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hîdroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.2

692395,60

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Prețurile sunt fără TVA întocmit, ing. Bulai Cătălin

DEVIZ OBIECT 1.3 - ETAPA I (3-5 ani)

Ob.1.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA I

in preturi la data de 01,02.2019:1EURO = 4.7557RON lei. la cursul ECB

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

iei

1.

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala sî amenajari exterioare

134829,21

25617,55

160446,76

1

Săpătură manuala

42,80

8,13

50,93

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

19,00

3,61

22.61

3

Umpluturi pamant

3,67

0,70

4,37

4

Compactări

6.54

1,24

7,78

5

Transport

7,20

1,37

8,57

6

Urmărirea în timp a construcției - monitorizare max 5 ani

111000,00

21090,00

132090,00

7

Intervenții mecanizate in urma monitorizării

23750,00

4512,50

28262,50

4.1.2.

Rezistenta

51,70

9,82

61,52

1

Cofraje

19,58

3,72

23,30

2

Beton simplu

28,50

5,42

33,92

3

Confecții metalice

0,62

0,12

0,74

4

Transport

3,00

0,57

3,57

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

instalații

0,00

0,00

0,00

1

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

2

instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

3

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

0,00

0,00

0,00

4

Instalata de alimentare cu paze naturale

0,00

0,00

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

0.00

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

0.00

0.00

TOTAL

-subcap. 4.1

134880,91

25627,37

160508.28

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL El - subcap.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita monta]

0,00

0,00

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

9007,60

1711,44

10719,04

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

9007,60

1711,44

10719,04

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l+Total lE+Total Eli)

143888,51

27338,82

171227,33

Beneficiar,


Primăria Municipiului Bacau


EVALUARE COSTURI OBIECT 1.3

Ob.1.3. MONITORIZARE SI INTERVENȚII LUCRĂRI ETAPA 1

Nr. ort.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cantități lucrări

U.M.

Valoare RON/UM

Total lei

4.1.

Construcții si instalații

134880,91

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

134829,21

1

Săpătură manuala

1.00

mc

42.80

42,80

2

Umpluturi (nisip/balast/piatra)

0,20

mc

95,00

19.00

3

Umpluturi pamant

0,20

mc

18.35

3,67

4

Compactări

0,40

mc

16,35

6,54

5

Transport

1,00

to

7,20

7,20

6

Urmărirea in timp a construcției - monitorizare max. 5 ani

60,00

luni

1850,00

111000,00

7

intervenții mecanizate in urma monitorizării

10,00

buc.

2375,00

23750,00

4.1.2.

Rezistenta

51,70

1

Cofrajc

0,50

mp

39,16

19,58

2

Beton simplu

0,10

mc

285,00

28,50

3

Confecții metalice

0,10

kg.

6,20

0,62

4

Transport

0,25

to

12,00

3,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

1

Instalații electrice

0,00

2

instalații sanitare

0,00

3

instalații de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio*tv. intranet

0,00

4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

5

Instalații de telecomunicații

0,00

6

Rețele hidroedilitare

0,00

4.2.

Montaj instalații, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

4.3.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

4.4.

Uitlaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

9007,60

1

Tarusi monitorizare

12,00

buc.

112,30

1347,60

2

Borne monitorizare

4,00

buc.

1915,00

7660,00

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL Obiect 2.1

143888,51

Prețurile sunt fără TVA Beneficiar,                                                                întocmit,

Primăria Municipiului Bacau                                                tng. Bulai Cătălin


iești


a

Mărgineni


znov


Zane$ti

Rusenl Podoleni

Iești


Rodiii


8 u huși


Blăgești JUcova


<3-


nești


• Poduri


Berzunți f


Roman,


TrifeșUMărgineni


Măgură

Luizi- ** Călugăr a-• Horia


Gacunp

Creanga

® Bacău


AMPLASAMENT DEPOZIT

• CONFORM BACAU

Nlcolae

Btfcescu


Faraoanl

Giofrenl
\d«ja 1dllAI3H9V<?/


Proiectant general: S.C. AGHEMIR COMPANY S.R.L.

Iași, Str. Hlincea 29; J22/909/2014; CUI RO33227299


Proiectant de specialitate: s.C. ispro-al s.r.l.

Iași, Str. Vasile Lupu 106A; J22/570/2017; CUI 37201321

Nr. proiect: 10/2018


Proiectat:


Desenat:


Verificat:


ing. Bulai Cătălin


ing. Bulai Cătălin


ing. Bulai Cătălin

r


Titlu proiect: ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACAU


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Amplasament: jud. BACAU, U.A.T. BACAU si U.A.T. NICOLAE BALCESCU


Plan de încadrare in zona
Combinatul Chimic Bacău (CICO)


CELULA II


CELULA IV


substatie colectate btogațvest


--------

*3

A a/ L-X*-**


STATIF

biogaz h) vi

’ Vil \OM \

+ x


amplasament^^)


ngolă perimetrală betonată existentă


CELULA I - Lucrări de inchidere propuse:

Etapa I, 3-5 ani

 • - sistematizare celula sub forma trunchi de con;

 • - execuție berme la fiecare 10m pe verticala, cu lățime de 6m;

 • - acoperire provizorie cu strat de susținere de 50cm, acoperit cu gazon;

 • - urmărirea tasarilor si a comportării in timp a întregii celule, pana la constatarea epuizării tasarilor, perioada estimata de 3-5 ani,

 • - reabilitare puțuri degazare existente (biogaz),

 • - reabilitare conducte individuale de colectare biogaz,

 • - racordare substatie biogaz la statia de ardere biogaz.

Etapa II, după epuizarea tuturor tasarilor

 • 1. Sistem închidere

 • - strat suport cu grosimea minimă de 50 cm din pământ;

 • - strat drenare biogaz, material granular 30 cm;

 • - geocompozit drenant;

 • - strat impermeabil argilă 50 cm

 • - strat drenare ape de precipitații, material granular 30 cm;

 • - material geocompozit drenant;

 • - strat de recultivare, pământ 85 cm;

 • - strat pământ vegetal 15 cm.

 • 2. Sistem colectare si evacuare ape de precipitații

 • - sistem colectare ape de precipitații, de pe suprafața celulei și berme și evacuarea ei în canal perimetral existent.

 • 3. Realizare foraje monitorizare post închidere apă subterană aferente Celulei I (amonte și aval).

 • 4. Reabilitare sistem degazare, dacă este cazul, după aplicare sistem inchidere.


LEGENDA:

--limită amplasament depozit existent de deșeuri - Bacău

--limită amplasament Celula I, existentă

------ limită U.A.T.

CELULA I - Elemente constructive componente, existente:

 • - drum de acces,

 • - platforma superioară și platforme intermediare,

 • - puțuri biogaz,

-substatie colectare biogaz,

 • - sistem colectare levigat (drenuri si cămine),

 • - limită proprietate zona Celulei I (gard perimetral),

 • - sistem colectare evacuare ape pluviale (rigolă perimetrală betonată),

 • - drum de acces dintre Celula I și Celula II pregătită pentru depozitare.

Dimensiuni amplasament Celula I - 270.40x191.20 m (S=5.17 ha).


Proiectant general: s.c. AGHEMlR COMPANY S.R.L. lași, Str. Hlincea 29; J22/909/2014; CUI RO33227299


Proiectant de specialitate: s.c. ispro-al S.R.L. lași, Str. Vasile Lupu 106A; J22/570/2017; CUI 37201321

Nr. proiect: 10/2018


Proiectat:


Desenat:


Verificat:


ing. Bulai Cătălin


ing. Bulai Cătălin


ing. Bulai Cătălin


itlu proiect: ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI BACAU


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Amplasament: jud. BACAU, U.A.T. BACAU si U.A.T. NICOLAE BALCESCU


Scara:

1:4.000


Data:

02.2019


Plan de situație Celula I

- amplasare lucrări propuse -


Faza:

D.A.L.I.


Planșa:

BC.C1-02
CTA = ±0.00

-0.15


-1.00

-1.07

JF

-1.37

-1.62

-1.92

-2.12Strat mineral (argila, aluviuni, huma) h > 50 cm (2 niveluri de cate 25cm fiecare) Dpr > 95%


NOTA

Materiale cap de put:

-PE100 SDR17, rezistent la UV

 • - EPDM, rezistent la gazul de depozit

 • - Acefal (mufa de racord)

Țeava de transport gaz De=90mm va fi poziționată la 80 cm sub nivelul final al depozitului


LEGENDA

 • 1 - Mufa racord PE 1/2" cu valva 1/4"

 • 2 - Capac PE (sudat)

 • 3 - Cap de put PE 100 Dext=200mm, L=2000mm

 • 4 - Conexiune PE cu sistem de garnitura dubla pentru țeava PE Dext=90mm

 • 5 - Cupla Dext=200mm

 • 6 - Țeava PVC Dext=200mm

 • 7 - Țeava PE6 Dext=90mmProiectant general: s.c. aghemir company s.R.L lași, Str. Hlincea 29; J22/9O9/2014; CUI RO33227299


Proiectant de specialitate: S.C. ISPRO-AL S.R.L. lași, Str. Vasile Lupu 106A; J22/57O/2O17; CUI 37201321

Nr. proiect: 10/2018


Proiectat:


Desenat:


Verificat:


mg. Bulai Cătălin


ing. Bulai Cătălin


ing. Bulai CătălinTitlu proiect: ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM

DE DEȘEURI BACAU

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Amplasament: jud. BACAU, U.A.T. BACAU si U.A.T. NICOLAE BALCESCU


Scara:

1:20

Detaliu put biogaz

- ' ' — ■—— 1 —

D.A.L.I.

Data:

02.2019

Planșa:

BC.C1-05


Iarba scurta, vegetație pentru protecție eroziune Sol dă 15 cm


Strat din pamant argilos cu nisp / pietriș d ă 85 cm, necompactat

Geotextil permeabilIarba scurta, vegetație pentru protecție eroziune Sol dă 15 cm


Ștrat din pamant argilos cu nisp / pietriș dă 85 cm, necompactat

Geotextil permeabil


V V V V t v V V V V V V v v v v v v v v v v v

rvvvvvvvvvvvvvv vvvvvwvvvvvvvvvvv vvvvvwvvvvvvvvvvv

F V V V V V V V Wț vvwwwvwvwwvv wvvwvvvwvwvvvv

> V V V W V V V V ț vvvvvvvwvvwvvvvv vwwwvwvvwvvw vvvvvvwvvvvwvvw vvvvvvvvvvv vwvwwvwvw wvwwvvwvvwwv VV V VVv vvV vvvwvvvvvvvwwvv vvwvvvvvwvvvv WWVWVVW’ ' W V VW
cm


!O o O O' >|w.o        \

Corp depozit                 CTM

Strat drenaj pentru gaz kj ă 1.1 (r m/s, d ă 30 cm nisip grosier, deșeuri construcție maruntite, conținut carbonat de calciu £ 10 % masa


Impermeabilizare cu geocompozit greutate a 6000 g/m2


! cm

Strat drenaj pentru gaz kf ă 1.KT4 m/s, d ă 30 cm nisip grosier, deșeuri construcție maruntite, conținut carbonat de calciu £ 10 % masa


Strat drenaj d a 30 cm, k, ă 1.10"3 m/s pietriș. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parii si folie protecție.


Impermeabilizare cu geocompozit greutate ă 6000 g/m2

Strat drenaj d & 30 cm, kf a: 1.10'3 m/s pietriș. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parii si folie protecție.


Ut


-r-


T-


Iarba scurta, vegetație pentru protecție eroziune

Sol dă 15 cm

i jStrat din pamant argilos cu nisp / pietriș d ă 85 cm, necompactat

Geotextil permeabil

iii


Geotextil permeabil


RIGOLA PERIMETRALAi Proiectant generai: SC AGHEi AR COMPANYSRZ ași Stf.H.nceaîS J22I9Q990I4, CI RO33227299

I Proiectant de specialitate: s C ISPRD.AL S.RL ■sșf, Si. Vâsle Lupu 1O6A. 2225701207; CJ 37201321

i Nr. proiect: 10/2018


——t---

Proiectat: ing Bua Calau"


Verificat; ing Ekiiai OalaBeneficiar: PRIMAR A MUNIC PIULU BACAU


Detaliu nchfdere celula


RIGOLA PCREATA DIN ELEMENTE PREFABRICATE PE FUNDAȚIE DE NISIP


_____20_____DALA PREFABRICATA TIP 1
Greutate 70kg


Latlme 0.33mDALA


PREFABRICATA TIP

21 x 33 x 10DALA PREFABRICATA TIP 4

40 x 33 x 10


DALA PREFABRICATA TIP 2 33x10


ELEMENTE PREFABRICATE

DESCRIERE

BETON

GREUTATE UNITARA

NR.El£MENTE

kfl

pre

TIP 1

ELEMENTE PREFABRICATE DE FUNO

0.0315

70

3

TIP 2

DALA PREFABRICATA

2,0068

'4,52

3

TIP 3

DALA PREFABRICA “A

0.0132

29

3

TIP 4

DALA PREFABRICATA

0.0069

t5.3

3


CERINȚE PENTRU ASIGURAREA DURABILITĂȚII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-O-12-2007

BETON

C30/37

CLAS* DE EXPUNE RE

XF4

■ GRAD DE IMPERMEABILITATE

P-tiS

•TJP CIMENT

CEM;SRf;CD4O- 1 CEMI' AB-BALL; J

- RAPORT apaWMENT (mul

050' Proiectant general: s.c. aghemir company s R.L. lași, Str. Hllncea 29; J22/90S'20X CU! RO33227299


Proiectant de specialitate: s.c. ’SPRO-al s.r.l

ași Str. fosile Lupu 108A-J22/570/2017; CUI 3720t32<

Nr. proiect: 10/2018


Proiectat:


Desenat:


Verificat:


Ing. Bula! CătălinTitlu proiect: ÎNCHIDERE CELULA 1 DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM

DE DEȘEURI BACAU


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIP'ULUI BACAUAmplasament: jud BACAU, U.A.T BACAU sl U A T NICOLAE BALCESCU


Detaliu rigoa din beton


Faza:

D-A.L.I.

Planșa:

BCCl-07


Capac PVC Dn 10%


Coloana pentru gaura foraj 0 10%


Coloana din conducta de PVC 0 110 mm


Coloana filtranta din PVC Dn 110x5.4 mm, R8 lungime fante: 60mm lățime fante: 0.5mm nr. fante pe circumferința: 4 bucpentru coloana din PVC

±0.00Titlu proiect: ÎNCHIDERE CELULA I DIN CADRUL DEPOZITULUI CONFORM

DE DEȘEURI BACAU


Proiectat:


ing. Bulai Cătălin


Desenat:


ing. Bulai Cătălin


Verificat:


ing. Bulai Cătălin
Amplasament: jud. BACAU, U.A.T. BACAU si U.A.T. NICOLAE BALCESCU


Foraj de monitorizare a apei subterane


Faza:

D.A.L.I.

Planșa:

BC.C1-08